Miljøteknisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknisk Redegørelse"

Transkript

1 Teknik- og Miljøafdeling Dato: Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: Sagsid.: 07/4094. Miljøteknisk Redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion på ejendommen matrikel nr. 23a og 23b., Svindinge By, Svindinge beliggende Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Ansøgning og foreliggende oplysninger Overordnet mål for produktionen på Koledhusvej Lovgrundlag Beliggenhed Zonestatus m.v Naturområder og overflade- og grundvand Indretning og drift Dyrehold Bygninger og anlæg Ventilation Husdyrgødning og udspredningsarealer Råvarer og hjælpestoffer Transport Fluebekæmpelse Rottebekæmpelse Spildevand Renere teknologi Affald Kilder til forurening Lugt Næringsstoffer Støj Støv Fluer Rotter Spildevand Råvarer og hjælpestoffer Renere teknologi Affald Samlet miljøteknisk vurdering

3 1. Indledning Kommunen modtog den 16. oktober 2006 ansøgning om miljøgodkendelse af eksisterende årlig produktion på stk. slagtekyllinger t. 32 dage, svarende til i alt 195 DE på ejendommen ejet af og beliggende: Jesper Andersen Koledhusvej Ørbæk Cvr-nr.: Grundlaget for udarbejdelse af denne godkendelse er, at slagtekyllingeproduktioner over 100 DE den 25. oktober 1999 blev omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1. Kommunerne skulle senest ved udgangen af 2002 have indkaldt ansøgning om godkendelse af produktionen. Miljøstyrelsen har meddelt, at godkendelse af de virksomheder der blev omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen i 1999 skal være meddelt senest den 27. oktober Ørbæk Kommune indkaldte ansøgningen om miljøgodkendelse af produktionen i efteråret Det skal bemærkes, at udskydelse af indsendelse af ansøgningen til 2006 er aftalt med kommunen i forbindelse med henvendelse fra Jesper Andersen i januar Da ansøgningen er modtaget og dermed påbegyndt inden udgangen af 2006 vil sagen blive behandlet efter miljøbeskyttelseslovens 2 regler herfor. Først når virksomheden skal revurderes første gang vil den blive omfattet af den nye husdyrlov 3, der trådte i kraft den 1. januar Ansøger har dog indvilget i, at der med hensyn til produktionens næringsstofoverskud er foretaget en vurdering i henhold til husdyrlovens nye regler. Disse vurderinger er foretaget på baggrund af det indsendte ansøgningsskema nr af 11. oktober Det er desuden væsentligt at bemærke, at der ikke sker produktions- eller bygningsmæssige ændringer i forbindelse med det ansøgte. Dette betyder, at der heller ikke sker nogen forøgelse af risikoen for forurening. Kravet om listevirksomheders anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) vil derfor kun blive bragt i anvendelse, hvor etablering af en given BAT-teknologi ligger inden for rammerne af proportionaliteten dvs. udgiften til etablering af teknologien skal være rimelig i forhold til den miljøgevinst der opnås. Af ansøgningen fremgår, at der er aftale med Ørbæk Lunde Gods, Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk om overførsel af husdyrgødning på 25 ha. Ørbæk Lunde Gods har jf. husdyrgodkendelseslovens 16 søgt om godkendelse af deres dyrkningsarealer. Da aftalearealerne således vil blive omfattet af denne godkendelse vil de ikke blive vurderet i forhold til den foreliggende ansøgning. 1.1 Ansøgning og foreliggende oplysninger For behandling af sagen har kommunen modtaget følgende materiale: 1 Bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 3

4 3. januar Vedr. tidligere godkendelse af fjerkræproduktionen på ejendommen matr. nr. 23a og 23b Svindinge By, Svindinge, Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk. Jesper Andersen den 29. december oktober Vedr. eksisterende slagtekyllingeproduktion. Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning den 15. oktober maj 2007, Vedr. IPPC-godkendelse af eksisterende produktion af slagtekyllinger. Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning den 11. maj maj Diverse beregninger af N og P for produktionen på Koledhusvej 3. Sendt som vedhæftede filer via . Jens Elvstrøm, Dansk Landbrugsrådgivning den 22. maj august Mails fra Jesper Andersen vedr. aftalearealer og dræningsforhold på udspredningsarealerne. 11. oktober Ansøgningsskema nr Desuden har miljøcentret senest besøgt ejendommen den 23. oktober Ved disse besøg er der ført tilsyn med de generelle miljøforhold på ejendommen. Der er desuden drøftet muligheden for hvilke miljømæssige tiltag, der kan etableres, samt indhentet diverse oplysninger til brug for den videre sagsbehandling. I forbindelse med sagsbehandlingen er der gennemført en partshøring af omboende indenfor en radius af 500 m fra staldanlægget. Der indkom ingen kommentarer fra de hørte parter. 1.2 Overordnet mål for produktionen på Koledhusvej 3 Aktiviteterne må ikke have negative konsekvenser for de arter og naturtyper, som de internationale naturbeskyttelsesområder på land er udpeget for Lovgrundlag Virksomheden er godkendelsespligtig idet slagtekyllingeproduktionen overstiger mere end 100 DE. Miljøgodkendelsen gives i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen og vil få listebetegnelsen I.101b. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved klage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revision tidligere jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven. 2. Beliggenhed 2.1 Zonestatus m.v. Produktionsbygningerne på ejendommen er alle beliggende i landzone i det åbne land med nærmeste nabobeboelser Koledhusvej 1, 2, 5 og 7 beliggende hhv. ca. 280, 75, 200 og 270 meter fra produktionsbygningerne. Der er ca. 900 m til nærmeste byzone i Svin- 4 Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 4 og 6 5 Lov nr af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 4

5 dinge. Nedenstående kortudsnit viser ejendommens beliggenhed. Der er landbrugspligt på ejendommen Koledhusvej 2. Der er ingen samlet bebyggelse omkring Koledhusvej 3. Afstandskravne m.v. anført i 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen 6 kan således overholdes og der findes på baggrund af dette ikke grundlag for at stille særlige krav herom i den endelige godkendelse m Naturområder og overflade- og grundvand Der er flere beskyttede naturområder omkring ejendommen. Disse fremgår af nedenstående kortudsnit. Inden for en afstand af 1,5 km fra ejendommen mod syd et højt målsat moseområde omkring Holme Sø ved Glorup Gods. Dette er kvalitetsmålsat som et område af national eller international betydning det vil sige A-målsat, jf. den tidligere registrering i Fyns Amt. Der er senest foretaget registrering i området i Området har geokode 495M M. Registreringen der ligger til grund for målsætningen er forekomst af Butblomstret Siv, der dog ikke er observeret i området siden Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., med senere ændringer. 5

6 Beskyttede naturtyper 3 sø 3 hede 3 strandeng 3 moser 3 enge 3 overdrev Naturkvalitetsplan B målsat natur C målsat natur D målsat natur A målsat natur 6

7 Nedenstående kortudsnit viser omfanget af oplande til Natura 2000-områder, der er belastet med fosfor. SNS, KMS Kortet viser et udsnit på 2.1 km i bredden Nedenstående kortudsnit viser omfanget af nitratfølsomme områder (overfladevand) omkring ejendommen. En del af området omkring ejendommen er omfattet af nitratklasse 2 markeret med blåt. 7

8 Nedenstående kortudsnit viser omfanget af nitratfølsomme områder (grundvand) omkring ejendommen. 8

9 Af kortet fremgår, at området omkring ejendommen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (skraveret med rødt). En del af dette område er desuden nitratfølsomt indvindingsopland (skraveret med grønt). 3. Indretning og drift 3.1 Dyrehold Den årlige produktion er på slagtekyllinger til 32 dage, svarende til i alt 195 DE. Da slagtealderen kan variere er man opmærksom på, at den samlede årlige produktion ikke overstiger 195 DE. Der er ca stk. kyllinger pr. hold. Produktionen kører som alt ind/alt ud i de enkelte staldafsnit. Der kan derfor foretages en grundig rengøring mellem hvert hold. Inden indsætning af kyllinger strøes og opvarmes staldene. Omdriftstiden i staldanlægget er typisk kyllinger på stald i lidt over en måned efterfulgt af en ren- og klargøringsperiode på ca. 10 dage gennem hele året. 3.2 Bygninger og anlæg Produktionsanlægget består af: 1. Stuehus 2. Lade 3. Maskinhal Kyllingehuse a 1574 m 2 Nedenstående kortudsnit viser placeringen af de enkelte dele af produktionsanlægget Koledhusvej 2 9

10 3.3 Ventilation Kyllingehusene har mekanisk undertryksventilation med indsugningsventiler placeret i væg og afkast placeret ved kip. Udsugningskapaciteten er maksimalt 4,5 m 3 /time pr kylling. Om vinteren og i perioder med små kyllinger er ventilationsbehovet kun ca. 0,5 m 3 /time pr. kylling. Ventilationsafkast sker ved kippen og udmunder ca. 0,5-1 m over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek, men ved minimum ventilation under 1 m/sek. På hver stald er der 12 afkast jævnt fordelt. Staldene er desuden forsynet med 2 stk. gavlventilatorer som sikkerhedsventilation. 3.4 Husdyrgødning og udspredningsarealer Gødningsproduktionen fra dyreholdet beregnes til følgende: Dyreart Antal Dybstrøelse/m Dybstrøelse/tons Slagtekyllinger Gødningsproduktionen er beregnet i henhold til landbrugets seneste byggeblad (Gr. Nr revideret ). Tørstofindholdet i gødningen er ca. 50%. Indholdet af N, P og K er hhv. ca. 19,5; 5,7 og 13,5 kg pr. tons. Ejendommen råder ikke over opbevaringsanlæg til dybstrøelsesgødning. Dybstrøelsen vil i den udstrækning den ikke udbringes direkte blive opbevaret i overdækket markstak. Der vil være lugtafgivelse fra dybstrøelsen når husene tømmes og når den bringes ud. Det ansøgte dyrehold på i alt 195 DE kræver rådighed over et samlet udspredningsareal på 139,3 ha (1,4 DE/ha). Der er redegjort for 115 ha ejede arealer og aftalearealer på i alt 25 ha, i alt 140 ha. Sædskiftet på ejede arealer omfatter følgende sædskifter og arealfordeling: Mark nr. Areal/ha Sædskifte Ref. sædskifte Ejet 1 20,90 S4 S ,26 S2 S2 Ejet 2 8,51 S2 S ,0+14,1,2,3 24,40 S4 S4 11-0,1,2,3 9,72 S2 S2 12-1,2,3 3,90 S2 S ,77 S4 S4 Nedenstående kortudsnit viser en oversigt over ejede udspredningsarealer. 10

11 Flg. marker er ikke omfattet af denne ansøgning, idet de er udspredningsareal for Regissevej 8: 1-0, 1-1, 1-2, 3-0, 6-0, 6-1. Ingen af markerne er drænede på nær nogle mindre lave områder og ingen af markerne er lavbundsarealer. 11

12 3.5 Råvarer og hjælpestoffer Der er ingen kemikaliehåndtering eller kemikalieopbavaring til markdriften på ejendommen, da al sprøjtning af marker udføres af Ørbæk Lunde Gods. Desinfektionsvæsker til brug i kyllingestaldene opbevares i aflåst rum på Regissevej 8, 5853 Ørbæk. Ejendommen forsynes med varme fra et halmfyr (2 bigballer) og der opbevares max. 30 bigballer på ejendommen ad gangen. Årsforbruget (600 bigballer) opbevares hos en entreprenør og hentes hjem løbende. Der foretages regelmæssig service af almfyringsanlægget. Det årlige forbrug af olie er 2200 l fyringsolie og 6000 l dieselolie. Der er 2 stk. olietanke på ejendommen. Den ene er en overjordisk 1800 l tank placeret i maskinhallen. Den anden er en nedgravet 4000 l tank ved maskinhallen. Elforbruget er ca kwh pr. år. Ejendommen har egen vandboring på ca m 3 pr. år og er desuden tilsluttet offentligt vandforsyning. Foderforbruget til produktion af en 32 dages kylling, som vejer ca. 1,7 kg er ca. 2,6 kg. Heraf kan op til 25% være hvede. Det årlige foderforbrug er ca tons. Foderet tilsættes fytase, som forbedrer kyllingernes fosforoptagelse og dermed reduceres fosforudskillelsen fra kyllingerne. 3.6 Transport Mht. transporter vil der i produktionsperioderne blive leveret foder 1 3 gange pr. uge. Antallet af foderleverancer er størst i den sidste del af hver produktionsperiode. Afhentning af kyllinger sker ved afslutningen af hver produktionsperiode i både dag- og nattetimerne. 3.7 Fluebekæmpelse Det høje tørstofindhold i gødningen gør at der ikke kan ske en opformering af fluer fra stald og markstakke. Eventuelle fluer på ejendommen bekæmpes efter gældende vejledning for bekæmpelse af fluer på landbrugsejendomme. 3.8 Rottebekæmpelse Ejendommen er underlagt de regelmæssige kontrolbesøg, jf. gældende regler for rottebekæmpelse. 3.9 Spildevand Efter levering af kyllinger fjernes dybstrøelsen og staldene fejes. Dernæst vaskes staldene og dette vand, som indeholder støv fra loft, vægge m.v. samt små mængder dybstrøelse ledes til en 18 m 3 opsamlingsbeholder og. Vaskevandet udspredes på markerne. Der regnes med ca. 1 m 3 vaskevand pr. 100 m 2 stald. Da der er ca m 2 kyllingestald produceres der ca. 47 m 3 vaskevand pr. år. Opbevaringskapaciteten til vaskevand svarer til ca. 4,5 måneders opbevaring. 12

13 Regnvand fra bygninger og befæstede arealer hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester, olie- og kemikalierester eller andre forurenende stoffer ledes til ejendommens drænsystem Renere teknologi Staldklimaet er computerstyret for at optimere energiforbruget til ventilation, lys og varme. Der anvendes markedets nyeste styringssystem til kyllingeproduktion for bl.a. at optimere foderforbruget. Som tidligere nævnt anvendes fytaseberiget foder Affald Døde dyr opbevares i lukkede containere indtil afhentning til destruktion. Afhentning foregår ca. hver 7 uge i forbindelse med ren- og klargøringen af staldene til nye kyllinger. Spildolie opbevares jf. gældende regulativ for farligt affald. Da Ørbæklunde Gods står for markdriften er der ingen kemikalieaffald på ejendommen. 4. Kilder til forurening 4.1 Lugt Der foreligger ikke oplysninger om sammensætning og størrelse af lugtafgivelsen fra virksomhedens ventilationsanlæg. Derfor har miljøcentret foretaget en teoretisk beregning af lugtafgivelsen efter modellerne i Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde (Revideret i 2002 og distribueres af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne). Lugtemissionen beregnes til i alt ca lugtenheder/s og det beregnede geneområde har en udstrækning på 150 m i forhold til enkeltbolig i landzone, samlet bebyggelse i landzone 270 m og til boliger i byzone 475 m. Da nærmeste byzone ligger ca. 900 m fra staldanlægget og da der ikke er samlet bebyggelse omkring ejendommen er genekriterie III, boliger beliggende i landzone, samt boliger uden for områder med samlet bebyggelse, anvendt til vurdering af hvorvidt der er omboende hvor der er risiko for ikke uvæsentlig lugtgene. Geneområdet er som nævnt beregnet til ca. 150 m. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 125 m fra det vægtede lugtcentrum. Der vil derfor, specielt i varme perioder, være risiko for at de vil kunne opleve ikke uvæsentlige lugtgener fra kyllingeproduktionen. Koledhusvej 2 ligger desuden i sydøstlig retning fra Koledhusvej 3. Dette betyder, at lugtpåvirkningen ved Koledhusvej 2 vil være størst ved nordvestlig vind. Da denne vindretning ikke er særlig hyppig i sommermånederne vil risikoen for at man på Koledhusvej 2 oplever generende lugt ikke være særlig stor. Det skal bemærkes, at der er et større kvæghold på Koledhusvej 2. Nedenstående kortudsnit viser geneområdets udbredelse. 13

14 m 2 Koledhusvej 5 Det vurderes derfor samlet at risikoen for, at dyreholdet vil give anledning til ikke uvæsentlige lugtgener ved de omboende, ikke har et omfang, så der skal stilles særlige vilkår om etablering af lugtreducerende foranstaltninger. Der skal dog i en eventuel godkendelse stilles vilkår om at virksomheden skal foretage afhjælpende foranstaltninger, herunder f.eks. reducering af dyreholdet, hvis kommunen vurderer at dyreholdet giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende. 4.2 Næringsstoffer Til opfyldelse af de overordnede mål for virksomheden skal virksomheden arbejde hen mod, at der ikke udvaskes mere kvælstof fra udspredningsarealerne end fra et gennemsnitligt planteavlsbrug. Mht. fosfor er målet, at der ikke tilføres udspredningsarealerne mere end der fjernes med afgrøderne. Til eftervisning at dette kan der blandt andet stilles vilkår om udarbejdelse af et grønt regnskab med fokus på næringsstofbalancerne for hhv. N og P. Reduktion af N- og P-belastningen kan i dag blandt andet opnås ved hjælp af kemisk fældning af ammoniak i afgangsluften fra staldene, udlægning af efterafgrøder, optimeret fodring, reduceret husdyrtryk og reduceret N-norm Til nedenstående beregninger er anvendt ansøgningsskemaet i skema nr Til vurdering af påvirkningen af naturommråder, overfladevand og grundvand m.v. er anvendt vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 14

15 Kvælstof Ejendommens udspredningsarealer afleder alle til Storebælt/ den nordlige del af Langelandssundet. Langelandssundet er en del af det sydfynske øhav, der er udlagt som Natura 2000-område. Af kortet side 7 fremgår, at ca. 75% af de ejede udspredningsarealer ligger indenfor nitratfølsomt opland til Natura 2000 område (nitratklasse 2). Dette betyder, at der skal etableres tiltag til at reducere udledningen af nitrat til overfladevand. Mængden af kvælstof ab lager for produktionen er beregnet til: Nudrift kg N ab lager Af disse afsættes i alt 3223 kg N til Ørbæklunde Gods. Dvs. der udbringes i alt kg N på egne udspredningsarealer. Vurdering af kvælstofudledningen i forhold til naturområder og overflade- og grundvand. Overfladevand Da en del af udspredningsarealerne ligger i nitratfølsomt område mht. udvaskning til overfladevand (nitratklasse 2) viser beregningerne, at der på udspredningsarealerne kun kan udbringes 77,65% af det maksimale husdyrtryk (1,4 DE/ha). Dette betyder, at der uden tiltag til reducering af kvælstofudvaskningen kun kan udbringes husdyrgødning fra 1,09 DE/ha. For at modvirke den forøgede udvaskningsrisiko fra udspredningsarealerne har ansøger i ansøgningsskemaet anført, at N-normen vil blive reduceret med 6% og der vil blive anvendt de anbefalede referencesædskæfter på arealerne. Beregningerne viser, at der med disse tiltag udvaskes 52,8 kg N/ha. Dette resultat kan alternativt opnås ved anvendelse af sædskiftet S13, reduceret N-norm med 6% og et reduceret husdyrtryk på 1,2 DE/ha. Ved at anvende et af ovennævnte tiltag vurderes produktionen ikke at påvirke international beskyttet natur (Langslandssundet) væsentligt. Der skal derfor stilles vilkår om, at der på udspredningsarealerne maksimalt må udbringes kg N. Der ud over skal der stilles vilkår om at N-normen reduceres med 6%, samt at der skal anvendes de anbefalede referencesædskæfter på arealerne (S2 og S4). Der kan alternativt anvendes sædskiftet S13, reduktion af N-normen med 6% og et reduceret husdyrtryk på 1,2 DE/ha Naturområder Af kortet side 6 fremgår det A-målsatte moseområde v. Glorup Gods ca. 1,5 km syd for ejendommen. Tålegrænsen vurderes at være kg N/ha/år. Truslen mod denne naturtype er eutrofiering og tilgroning. Baggrundsbelastningen for området som helhed er ca. 17 kg N/ha/år. Ammoniakafsætningen i moseområdet fra produktionen er ca. 1 kg ammoniak pr. ha. Det vurderes, at produktionen på Koledhusvej 3 bidrager til, at baggrundsbelastningen i lokalområdet fortsat er høj (kumuleret effekt), men da tålegrænsen for det A-målsatte moseområde samtidig vurderes ikke at være overskredet vil der ikke blive stillet vilkår om etablering af ammoniakreducerende foranstaltninger. 15

16 Grundvand Vurderingen gælder grundvand, der skal kunne anvendes til drikkevand i den almene vandforsyning. Alle udspredningsarealerne ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Heraf ligger ca. 55 ha på nitratfølsomme indvindingsområder. Det er oplyst, at husdyrgødningen fordeles jævnt på alle udspredningsarealerne. Koncentrationen af nitrat i det vand, der forlader rodzonen er mellem 64 og 66 mg nitrat pr. liter. Ovennævnte tiltag til reducering af udvaskning af kvælstof fra udspredningsarelerne reducerer indholdet af nitrat i dette vand med 3-4 mg nitrat pr. liter. Da der i den aktuelle sag ikke er ansøgt om en udvidelse eller ændring af produktionen vurderes det at der ikke kan stilles yderligere vilkår om etablering af tiltag til reduktion af nitratudvaskningen til grundvand fra udspredningsarealerne. Der skal dog stilles vilkår om, at virksomheden, hvis der konstateres forhøjede nitratkoncentrationer i grundvandet under udspredningsarealerne, skal gennemføre yderligere nitratreducerende tiltag. Fosfor For de beregnede gødningsmængder beregnes mængden af fosfor ab lager til: Nudrift Kg P ab lager 4199 Af dette afsættes 732 kg P til Ørbæklunde Gods. Det vil sige, at der udspredes i alt 3467 kg fosfor på de 115 ha udspredningsareal eller ca. 30 kg P/ha/år. Det forudsættes, at der fjernes ca. 25 kg P/ha/år ved høst af afgrøderne. På intensive husdyrbrug med normal fodringspraksis vil der normalt ske en fosforophobning på udspredningsarealerne, hvis husdyrtætheden overstiger 1 DE/ha udspredningsareal. Hvis der tilføres mere fosfor til udspredningsarealerne, end der fjernes med afgrøderne, vil overskuddet ophobes i jorden og med tiden føre til et øget tab af fosfor ved udvaskning til vandmiljøet. Ovenstående betyder, at produktionen medføre overskud af fosfor på udspredningsarealerne på ca. 5 kg P/ha/år. Der er således med den oplyste fodringspraksis og afgrødesammensætning ikke balance mellem tilførsel og bortførsel. Af kortet side 7 fremgår, at ca. 75% af det ejede udspredningsareal ligger inden for oplande til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor. Jf. vejledningen til husdyrloven stilles der kun vilkår vedrørende fosfor for drænede jorder og for lavbundsrealer. Da ingen af udspredningsarealerne er systemdrænede og da de ikke er lavbundsarealer vil der, selv om der ikke er balance mellem tilført og fraført fosfor, ikke skulle stilles særlige vilkår vedrørende fosfor. Det vurderes dog, at fosforoverskuddet på udspredningsarealer- 16

17 ne på sigt bør nedbringes. Der skal derfor stilles vilkår om, at der løbende skal ske justeringer i driften når der foreligger ny viden/teknologi, der kan reducere fosforoverskuddet. 4.3 Støj Der vil forekomme kørselsstøj i forbindelse med levering af foder, afhentning af kyllinger, kørsel af husdyrgødning og i forbindelse med diverse servicebesøg på ejendommen. Der vil desuden kunne forekomme støj i forbindelse med ventilering af staldene. I miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder er det anført at støjgrænser gældende for landbrugsbedrifter, kan fastsættes som gældende for områder til blandet bolig og erhvervsbebyggelse og centerområder og de vejledende grænser er anført som 55/45/40 db(a) for henholdsvis dag, aften og nat. Det vurderes, at ejendommen kan indrettes og drives således at de vejledende grænseværdier for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder ikke overskrides. Der vil derfor blive stillet vilkår vedrørende støj svarende til disse. 4.4 Støv Det vurderes, at produktionsanlægget ikke vil give anledning til støvgener ved de omboende. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende støv. 4.5 Fluer Det høje tørstofindhold i gødningen gør at der ikke kan ske en opformering af fluer fra stald og markstakke. Eventuelle fluer på ejendommen bekæmpes efter gældende vejledning for bekæmpelse af fluer på landbrugsejendomme. Det vurderes, at produktionsanlægget ikke vil give anledning til fluegener. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende fluebekæmpelse. 4.6 Rotter Ejendommen er underlagt de regelmæssige kontrolbesøg, jf. gældende regler for rottebekæmpelse. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at stille særlige vilkår vedrørende rottebekæmpelse. 4.7 Spildevand Det vurderes, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår vedrørende ejendommens spildevand 4.8 Råvarer og hjælpestoffer I betragtning af halmfyringsanlæggets størrelse, bør anlægget som minimum overholde grænseværdierne fastsat for stofindholdet i røggassen fra mindre biomasse fyrede anlæg jf. Miljøstyrelsens luftvejledning 7. 7 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001, Luftvejledningen - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder 17

18 Der skal derfor stilles vilkår om, at: Støvudledningen skal være mindre end 300 mg pr. Nm 3 tør røggas ved 10% ilt. CO-udledningen (Kulmonooxid) skal være mindre end 500 mg pr. Nm 3 tør røggas ved 10% ilt *. * Grænseværdierne er timemiddelværdier og CO-værdien skal først overholdes 10 minutter efter optænding i koldt fyringsanlæg. Der skal desuden stilles vilkår om, at der kun må anvendes halm som brændsel i anlægget. Som egenkontrol skal der stilles vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang om året få foretaget service på fyringsanlægget, for at kontrollere at styringsenhederne fungerer tilfredsstillende og dermed sikrer at der sker den bedst mulige udbrænding af røggassen. Angående asken fra halmen skal der stilles vilkår om, at denne enten udbringes på de marker hvorfra halmen stammer eller afhændes som industriaffald. Alternativt skal asken afhændes jf. bioaskebekendtgørelsen Renere teknologi Da virksomheden allerede i dag vurderes at have optimeret produktionen med henblik på mindst muligt forbrug af råvarer og hjælpestoffer, samt tab til omgivelserne vil der ikke blive stillet yderligere vilkår til anvendelse af renere teknologi Affald Det vurderes, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår vedrørende virksomhedens affald. 5. Samlet miljøteknisk vurdering Ud fra redegørelsen vurderes det, at der ikke er behov for at stille mange særlige vilkår da produktionen er beskrevet til at foregå efter god hensyntagen til, og tanke for det omgivende miljø. Der er herunder oplistet nogle forhold som ud over de generelle vilkår bør inddrages under overvejelserne til udfærdigelse af godkendelsen. Det vurderes at risikoen for, at dyreholdet vil give anledning til ikke uvæsentlige lugtgener ved de omboende, ikke har et omfang, så der skal stilles særlige vilkår om etablering af lugtreducerende foranstaltninger. Der skal dog i en eventuel godkendelse stilles vilkår om at virksomheden skal foretage afhjælpende foranstaltninger, herunder f.eks. reducering af dyreholdet, hvis kommunen vurderer at dyreholdet giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende. Mht. udvaskning af nitrat til overfladevand skal der skal stilles vilkår om, at der på udspredningsarealerne maksimalt må udbringes kg N. Da der er risiko for udvaskning til nitratfølsomme områder skal der desuden stilles vilkår om at N- 8 Bekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 2000 om anvendelse af aske fra afgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål 18

19 normen reduceres med 6%, samt at der skal anvendes de anbefalede referencesædskæfter på arealerne (S2 og S4). Der kan alternativt anvendes sædskiftet S13 på alle udspredningsarealer, reduktion af N-normen med 6% og et reduceret husdyrtryk på 1,2 DE/ha Mht. udvaskning af nitrat til grundvandet fra nitratfølsomme indvindingsområder skal der stilles vilkår om, at virksomheden, hvis der konstateres forhøjede nitratkoncentrationer i grundvandet under udspredningsarealerne, skal gennemføre yderligere nitratreducerende tiltag. Det vurderes, at fosforoverskuddet på udspredningsarealerne på sigt bør nedbringes. Der skal derfor stilles vilkår om, at der løbende skal ske justeringer i driften når der foreligger ny viden/teknologi, der kan reducere fosforoverskuddet. Mht. støj vurderes det, at ejendommen kan indrettes og drives således at de vejledende grænseværdier for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder ikke overskrides. Der vil derfor blive stillet vilkår vedrørende støj svarende til disse. På grund af halmfyringsanlæggets størrelse skal der stilles vilkår vedrørende dette om, at: Støvudledningen skal være mindre end 300 mg pr. Nm 3 tør røggas ved 10% ilt. CO-udledningen (Kulmonooxid) skal være mindre end 500 mg pr. Nm 3 tør røggas ved 10% ilt *. * Grænseværdierne er timemiddelværdier og CO-værdien skal først overholdes 10 minutter efter optænding i koldt fyringsanlæg. Der skal desuden stilles vilkår om, at der kun må anvendes halm som brændsel i anlægget. Som egenkontrol skal der stilles vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang om året få foretaget service på fyringsanlægget, for at kontrollere at styringsenhederne fungerer tilfredsstillende og dermed sikrer at der sker den bedst mulige udbrænding af røggassen. Angående asken fra halmen skal der stilles vilkår om, at denne enten udbringes på de marker hvorfra halmen stammer eller afhændes som industriaffald. Bo Clausen 19

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune

Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Udvidelse af svineproduktion på Madsvej 21, Tæbring i Morsø kommune Tillæg nr. 19 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2005 J. nr. 8-52-6-2-6-04 Regionplantillæg nr. 19 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Karl Erik Iversen Sandvadgyden 46 TEKNIK OG MILJØ Dato: 29.06.2007 J.nr. 2007040088/SSC Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Der bliver foretaget nabohøring i sagen om din ansøgning om udvidelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

10-tilladelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen matr.nr. 13A, Refsvindinge beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

10-tilladelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen matr.nr. 13A, Refsvindinge beliggende Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Dorthe og Per Godske Pedersen Villumstrupvej 5 5853 Ørbæk Dato: 30-04-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/2178. 10-tilladelse

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø

Til Teknisk Udvalg. Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts Den 11. februar Natur og Miljø Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 7. marts 2011 Den 11. februar 2011 Miljøgodkendelser af husdyrbrug Status 31. december 2010 Byrådet besluttede den 24. september 2008, at

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Trafik og Miljø Dato: 16.12.2011 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 09/14 Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune

Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Udvidelse af svineproduktion på Astrupvej 18 i Kjellerup Kommune Tillæg nr. 29 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd December 2006 J. nr. 8-52-6-2-24-05 Forslag til regionplantillæg nr. 29 til Regionplan

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere