CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m"

Transkript

1 CoEx Kaffe automat Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus AD SLIEDRECHT Nederland Telefoon +31 (0) Fax: +31 (0)

2 Copyright 2004, J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. Alle rettigheder forbeholdes. Selv om der er truffet alle mulige sikkerhedsforanstaltninger ved udarbejdelsen af denne vejledning, påtager J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. sig ingen ansvarlighed for fejltagelser eller mangler og påtager sig heller ikke ansvarlighed for følgerne af betjeningen af apparatet på basis af den information der står i denne vejledning. J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. forbeholder sig ret til ændringer af dele, når som helst og uden forudgående bekendtgørelse til aftageren. Forord Denne vejledning gælder for den af producenten leverede automat, inklusive de af producenten installerede optioner. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade som følge af forkert brug af automaten eller af ændringer der ikke er godkendt af producenten. Denne vejledning giver anvisninger om betjening og vedligeholdelse af automaten. Desuden angives der, hvordan simple forstyrrelser kan løses. Instruktionerne i nogle af afsnittene er kun beregnet til personer der er oplært til at bruge og vedligeholde automaten. Foruden denne vejledning findes der også en teknisk vejledning. Denne tekniske vejledning giver anvisninger om løsning af forstyrrelser og reparation af automaten. For instruktion om installation af automaten er der en installationsvejledning. Sørg altid for at de originale dele fra producenten anvendes når der udføres reparationer på automaten. Læs vejledningen nøje igennem inden apparatet tages i brug. Gem denne vejledning omhyggeligt for eventuelt at kunne gennemlæse den senere hen. Lad kun reparationer udføres af fagkyndigt personale. Vejledningen kan ikke betragtes som en erstatning for oplæring og instruktion men gælder som referencemateriale og tillæg. 2

3 INDHOLD 1 SIKKERHED SIKKERHED OG ADVARSLER DIREKTIVER OG STANDARDER SIKKERHEDSRISIKOER BESKRIVELSE AF AUTOMATEN ALMENT FORSIDEN AF AUTOMATEN OVERSIGT OVER MASKINENS INDRE BETJENINGSPANEL OG DISPLAY TYPEPLADE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FØR IBRUGTAGNING INSTALLATION BRUGSSTED UDE AF DRIFT BETJENING BETJENING AF AUTOMATEN I GRATIS UDSKÆNKNING BETJENING AF AUTOMATEN I BETALT UDSKÆNKNING KANDEUDSKÆNKNING AFLÆSNING AF TÆLLERNE RENGØRING OG FYLDNING DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE MÅNEDLIG VEDLIGEHOLDELSE OPFYLDNING AF PRODUKTHOLDERE UDTAGNING AF BREWER EN ISÆTNING AF BREWER EN UDTAGNING AF TE BREWER EN (HVIS DEN FOREFINDES) MONTAGE AF TE BREWER EN UDTAGNING AF MIXERSYSTEMET ISÆTNING AF MIXERSYSTEMET FORSTYRRELSESANALYSE / FEJLMELDINGER

4 1 Sikkerhed 1.1 Sikkerhed og advarsler Opbevar denne vejledning ved automaten, således at vejledningen hele tiden står til rådighed. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af automaten eller delene i automaten. Vandtilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale direktiver. Automaten må ikke rengøres med vand fra en slange. Pas på forbrænding, vandsystemet (boiler, rør o.l.) kan indeholde varmt vand. Ryst ikke automaten når den er i brug. Brug ikke vand i eller ved automaten, med mindre dette er eksplicit angivet i instruktionerne. Tag ikke en defekt automat i brug. I tvivlstilfælde skal du først tage kontakt med leverandøren. Defekte tilslutninger må kun repareres af leverandøren eller andet fagkyndigt personale. Hvis automaten ikke virker korrekt skal du afbryde for elektriciteten og vandet til automaten og tage kontakt med din leverandør. Læn ikke op ad den åbne dør. Brug ikke forlængerkabel. Automaten må kun bruges i rum, hvor oplært personale kan holde opsyn med den. Brandsår på grund af en ikke rigtigt anbragt kop eller kande* 1.2 Direktiver og standarder Automaten er bygget efter CE-standarden. Automaten er i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv: 89/392/EEG, med senere ændringer EMC-direktiv: 89/336/EEG, med senere ændringer Automaten er i overensstemmelse med følgende standard: EN 292: Maskinsikkerhed. 1.3 Sikkerhedsrisikoer De vigtigste sikkerhedsrisikoer ved brug af automaten er følgende: Brandsår når den varme drik tages ud. Brandsår på grund af dryp fra en af udskænkningsrørene. 4

5 2 Beskrivelse af automaten 2.1 Alment Automaten er en kompakt fuldautomatisk maskine beregnet til at brygge og sælge varme drikke. Din leverandør kan indstille smagen på og mængden af drikkene. 2.2 Forsiden af automaten Automaten kan betjenes på betjeningspanelet på døren. Ved at trykke på en af tasterne, kan den ønskede drik vælges. Du kan kun vælge med de oplyste taster. Inden du vælger, skal du først sætte et plastickrus eller en kop i kopholderen. 2.3 Oversigt over maskinens indre En oversigt over diverse dele i automaten. 1. Dæksel 2. Bønnecannister 3. Grinder (hvis den forefindes) 4. Grinder-udløb 5. Bryggesystem (CoEx-brewer) 6. Udskænkningsarm 7. Drypbakke 8. Produktholdere (Cannisters) 9. Doseringstud 10. Mixersystem 11. Bajonetfatning mixer 12. Affaldsbeholdersensor 13. affaldsbeholder 14. Filterhoved (koblingsmekanisme) 5

6 2.4 Betjeningspanel og display Betjeningspanelet er anbragt på indersiden af døren. Dette panel bruges til at ændre automatens indstillinger. Desuden bruges betjeningspanelet til at lade automaten udføre bestemte handlinger for vedligeholdelsen. Tast * = programmeringstast Tast = skyl brewer Tast = drej brewer Tast = skyl mixer På displayet kan indstillingerne, fejlmeldingerne og tælleraflæsningerne vises. 2.5 Typeplade Typepladen sidder på indersiden af automaten, i midten til venstre. På typepladen står følgende oplysninger: Producentens navn Serienummer Byggeår Typespecifikation Vandtryk 6

7 2.6 Tekniske specifikationer Mål af maskine Type 0: højde bredde dybde 795 mm 370 mm 530 mm Masse (tom): +/- 55 kg Elektricitet: forsyningsspænding: 230 Volt AC +/- 10% frekvens: 50 Hz +/- 2% max. effekt: 2,9 kw Vand: Minimalt tryk: Maksimalt tryk: Vandtilslutning: 50 kpa (0,5 bar) 600 kpa (6,0 bar) ¾ BSP-tilslutning Lydtryk: Omgivelsestemperatur i brug: Omgivelsestemperatur ved oplagring: < 70 db(a) 5 C tot +40 C +10 C tot +50 C 7

8 3 Før ibrugtagning 3.1 Installation Installation, flytning og indstilling af automaten er arbejde for en specialist. Det skal udføres af servicepersonale der er oplært til dette. Se den tekniske vejledning for instruktioner om transport, udpakning og installation af automaten. 3.2 Brugssted Automaten må kun bruges indendørs, i et hygiejnisk rum med en temperatur mellem 5 og 40 grader Celsius. Placer altid automaten på en plan, stabil undergrund. 3.3 Ude af drift Hvis automaten ikke bruges et stykke tid (for eksempel i weekenden) anbefales det at afbryde for vand- og elektricitetstilførslen (det er tilstrækkeligt at tage stikket ud af stikkontakten). Herved undgås unødvendig brug af energi. 8

9 4 Betjening 4.1 Betjening af automaten i gratis udskænkning 1. Sæt en kop i koprummet lige under udskænkningen. Alle produkter doseres over det venstre koprum med undtagelse af valget varmt vand og/eller koldt vand. 2. Indstil den ønskede produktstyrke med styrkereguleringstasterne. 3. Tryk valgtasten til det ønskede produkt. 4. Fortsæt med trin 5 hvis automaten er udstyret med en starttast. Hvis der ikke er nogen starttast begynder automaten at tappe med det samme. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 5. Starttasten og valgtasterne til de eventuelle biprodukter blinker. 6. Vælg eventuelt (hvis de forefindes) dine biprodukter (mælk eller sukker). 7. Tryk på START. 8. Efter du har trykket på starttasten brygger automaten dit produkt og doserer det i koppen. 9. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 4.2 Betjening af automaten i betalt udskænkning I betalefunktionen skal du først indkaste penge eller indføre et chipkort og så fortsætte med trin 1 i gratis udskænkning. 4.3 Kandeudskænkning 1. Skyd koprummet op og sæt en kande under udskænkningen. 2. Sæt nøglen i kontakten og drej nøglekontakten til højre. (Hvis automaten er indstillet til fri kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion og skal du fortsætte med trin 3) 3. Tryk på kandetasten. 4. Indstil størrelsen af kanden med kandetasten. 5. Vælg det produkt du ønsker med valgtasten. 6. Dit produkt doseres i kanden. (Kandeudskænkningen kan afbrydes ved at trykke en gang til på valgtasten til det valgte produkt eller ved at trykke på korrektionstasten hvis den forefindes) 7. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 8. Ved at dreje nøglen til venstre og tage den ud af nøgleomskifteren blokerer du kandefunktionen. (Hvis automaten er indstillet til gratis kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion) 9

10 4.4 Aflæsning af tællerne For aflæsning af tællerne via betjeningspanelet skal automaten være tændt. Automaten er udstyret med tre slags tællere: - Total tæller (tæller drikkene af alle hovedprodukter) - Gratis tællere (tæller de gratis drikke pr. hovedprodukt) - Betalte tællere (tæller de betalte drikke pr. hovedprodukt) Eksempel på aflæsning af tællerne 1. Tryk to gange på programtasten (*) på betjeningspanelet Valgtasterne på betjeningspanelet har nu funktionen (scroll-up), (scroll-down), (enter) og (Escape) Vælg med tasterne (scroll-up) og (scrolldown) Tællere og tryk på (enter) Vælg recept tellers og tryk endnu en gang på Abort Receive Send enter. 5. På displayet vises nu de betalte, gratis og de totale valgte drikke. * 0 # 6. For at se hvilke drikke er valgt, vælger du den Program pågældende tæller. For eksempel: Du vælger gratis udskænkning 7. Derefter kan du med tasterne (scroll-up) og (down) aflæse antallet af de forskellige valg. 8. For at vende tilbage til den forrige menu vælger du (Escape). Maskinen kan udføres med en EVA-DTS kommunikation hvormed tællerne kan aflæses med en speciel terminal eller kort. Henvend dig til din leverandør for mere information. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 10

11 5 Rengøring og fyldning 5.1 Daglig vedligeholdelse Hvis ikke automaten vedligeholdes dagligt forringes kvaliteten af produkterne og kan forårsage forstyrrelse Rengøring af ydersiden af atomaten Gør ydersiden af automaten ren med en blød fugtig klud Rengøring af udløbstudene 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbstudene af produkholderne. 3. Gør udløbstudene på produktholderne rene med en tør børste. Sørg for at de er tørre når de såttes på plads igen. 4. Sæt delene på plads på produktholderen Skylning af mixersystemet 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet for kaffe (8) for at opsamle det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for mixer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres, sålænge denne tast holdes nede, i mixersystemets blandingsskål. 5. Gentag trin 5 indtil der kommer rent vand ud af udløbet. 6. Luk døren til automaten Skylning af brewer 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet til opsamling af det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for brewer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres i brewer en. 5. Gentag trin 4 indtil der kommer rent vand ud af udløbet, brewer en er så skyllet nok. 6. Luk døren til automaten. 11

12 5.1.5 Skylning af te-brewer en (hvis den forefindes) 1. Skylning af te-breweren. 2. Åbn døren til automaten. 3. Tænd automaten. 4. Sæt en kande under udløbet for at opsamle det varme vand. 5. Tryk på tasten skyl for te-brewer en på betjeningspanelet. Det varme vand doseres fra boileren i te-brewer en. 6. Gentag trin 5 til der kommer rent vand ud af udløbet. 7. Luk døren til automaten Tømning af affaldsbeholderen og den interne drypbakke 1. Tømning af affaldsbeholderen og drypbakken under brewer en 2. Åbn døren til automaten. 3. Tag affaldsbeholderen ud og tøm den. 4. Tag drypbakken under brewer en ud og tøm den. 5. Rens bunden af automaten med en tør børste eller hvis det er nødvendigt med en fugtig klud. 6. Sæt først drypbakken på plads igen under brewer en og derefter affaldsbeholderen Tømning af drypbakken 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag drypbakken og risten ud. 3. Skyl risten og drypbakken af under varmt vand. 4. Sæt drypbakken og risten på plads igen Rengøring af koprummet 1. Åbn døren til automaten. 2. Gør koprummet rent med varmt vand og en klud kontroller Kontroller om der er produkt nok i produktholderne. Om nødvendigt fyldes produktholderne op ifølge anvisningerne i afsnittet fyldning af produktholdere. 12

13 5.2 Ugentlig vedligeholdelse Hvis ikke det ugentlige vedligeholdelsesarbejde udføres forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Udover den daglige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres ugentligt for at være sikker på at automaten fungerer korrekt og at kvaliteten af produkterne er optimal Rengøring af produktholder og bakke 1. Åben døren til automaten. 2. Tag produktholderne ud af automaten. 3. Tøm produktholderne. 4. Gør produktholderne rene indvendigt med en tør børste. 5. Tør bakken, som produktholderne står på af med en fugtig klud. 6. Fyld produktholderne og sæt dem på plads ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne Rengøring af mixersystemet 1. Åben døren til automaten. 2. Afmonter mixersystemet ifølge afsnittet afmontage af mixersystemet. 3. Skyl alle løse dele af mixersystemet godt rene i varm vand eller put dem i opvaskemaskinen. 4. Gør de dele af mixersystemet der bliver siddende i automaten rene med en fugtig klud. 5. Monter mixersystemet ifølge afsnittet monage af mixersystemet, sørg for at delene er tørre før de monteres Rengøring af brewer en 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbet ud af brewer en. 3. Tag brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet udtagning af brewer en. 4. Skyl brewer en og udløbet rene med varmt vand. 5. Tør brewer en og udløbet af. 6. Sæt brewer en på plads i automaten ifølge proceduren i afsnittet isættelse af brewer en. 7. Sæt udløbet på plads på brewer en. 8. Lav en tesdrik for at teste automaten Rengøring af te brewer en (hvis den forefindes) 1. Åben døren til automaten. 2. Tag te brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet demontage af te brewer. 3. Skyl brewer og udløb rene under varmt vand. 4. Tør brewer en af. 5. Sæt brewer en i automaten igen ifølge proceduren i afsnittet montage af te brewer. 6. Lav en testdrik for at teste automaten. 13

14 5.3 Månedlig vedligeholdelse Hvis der ikke foretages månedlig vedligeholdelse forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Foruden den ugentlige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres månedligt for atman kan være sikker på at automaten fungerer korrekt og at produkterne er af en optimal kvalitet Rengøring af produktholderen med vand 1. Tag produktholderen (1) ud af automaten. 2. Tag låget (6) af produktholderen. 3. Fjern produktet fra produktholderen. 4. Skyl produktholderen med varmt vand indtil alle produktrester er fjernet. 5. Tør produktholderen meget grundig af ind- og udvendigt. Hvis du fylder produktholderen mens den endnu ikke er rigtig tør, kan produktet klumpe sig sammen og er ikke længere brugeligt. 6. Fyld produktholderen og sæt den på plads i automaten ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne. 14

15 5.3.2 Rengøringscyklus for CoEx brewer CoEx brewer skal månedligt skylles med en rengøringspille 4INF Åbn døren til automaten. 2. Tryk to gange på programmeringstasterne. 3. Vælg rengøringscyklussen. 4. Læg en rengøringspille i CoEx-brewer en. 5. Sæt en kande under udskængningsarmen. 6. Tryk på enter. 7. Rengøringscyklussen startes og varer ± 6 minutter. 8. Luk døren og lav en testdrik for at teste automaten. Hvis brewer en ikke skylles kan det medføre unødvendige forstyrrelser af bryggesystemerne! Bemærkning: For brewer e bortfalder garantien hvis de ikke rengøres eller rengøres med andre rengøringsmidler end de af fabrikanten leverede. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 15

16 5.4 Opfyldning af produktholdere Fyld ikke produktholderne mere op end hvad der kræves til en eller to dage. Således bliver produkterne ved at være friske. Men sørg for at bunden af produktholderne er dækket med minimalt 4 cm produkt. Brug kun produkter der er anbefalet af leverandøren til automaten. Opfyldningen af produktholderne skal ske uden for automaten. For at lette udtagningen kan dækslet til automaten (efter at døren er åbnet) slås op. 1 Produktholder 2 Udløb 3 Positionstap 4 Drev produktholder 5 Motordrev 6 Låg Udfør følgende procedure for at fylde en produktholder: 1. Drej udløbet (2) på produktholderne opad. 2. Løft produktholderen lidt op på forsiden indtil positionstappen (3) går ud af hullet. 3. Træk produktholderen fremad og tag den ud af automaten. 4. Tag låget (6) af produktholderen. 5. Fyld produktholderen med det produkt der er angivet på produktholderen. 6. Sæt låget (6) på plads på produktholderen. 7. Sæt holderen på plads i automaten. Kontroller at drevet (4) på bagsiden af holderen griber godt ind i motordrevet. 8. Pres holderen på forsiden henover positionstappen (3). 9. Drej udløbet (2) på produktholderne nedad. 10. Skyl mixeren to gange for at skylle produkt, der eventuelt er faldet fra produktudløbet, væk. 11. Kontroller positionen af afløbet (2) på produktholderen. Den korrekte position er over skålen til mixeren eller brewer en. 12. Kontroller om automaten fungerer ved at lave en testdrik. 16

17 5.5 Udtagning af brewer en Brewer en skal tages ud for at man kan foretage vedligeholdelse. Arbejde på brewer en selv må kun udføres af personer der er oplært til det. Instruktioner om hvordan arbejde på brewer en skal udføres beskrives i den tekniske vejledning. Udfør følgende procedure til udtagning af brewer en: 1. Åben døren til automaten. 2. Afbryd automaten. 3. Fjern udløbet med slangen til brewer en. 4. Tryk det grønne fikseringshåndtag på brewer en opad og træk samtidigt brewer en ud af automaten. 5.6 Isætning af brewer en Udfør følgende procedure for at sætte brewer en i igen: 1. Anbring brewer en i støtten. 2. Pres brewer en kraftigt ind i maskinen til du hører et klik og det grønne håndtag falder ned. 3. Tænd automaten. 4. Kontroller om brewer en fungerer rigtigt ved at lave en testdrik. Sæt en kop eller kande under udskænkningen hvor den varme testdrik kan løbe ud i. Sørg for at det grønne håndtag er helt nede for at forhindre at brewer en hopper løs under en cyklus. 17

18 5.7 Udtagning af te brewer en (hvis den forefindes) Udfør følgende procedure for at tage te brewer en ud: 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag te produktholderen ud af automaten. 3. Tryk holderen nedad under skålen til brewer en. 4. Træk te brewer en ud af automaten. 5.8 Montage af te brewer en Montagen af te brewer en foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. Rengør først alle delene godt inden du monterer dem. Tænd automaten. Sæt en kop eller kande under udskænkningsarmen og skyl brewer en igennem. Vælg et testprodukt for at teste brewer en. 18

19 5.9 Udtagning af mixersystemet Udfør følgende procedure til udtagning af mixersystemet: 1. åben døren til automaten. Vær sikker på at automaten er afbrudt og ikke kan tændes utilsigtet. 2. Slå dækslet til automaten op. 3. Tag produktholderne ud af automaten. 4. Træk udsugningshuset (1) lidt imod dig og drej det en ¼ omgang til højre (A). 5. Tag udsugningshuset ud i opadgående retning (B). 6. Tag metaludsugningsbakken (2) ud i fremadgående retning. 7. Drej bajonetfatningen modsat urets retning åben (omkring 10º) og træk mixerskålen imod dig Isætning af mixersystemet Montage af mixersystemet foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. 19

20 6 Forstyrrelsesanalyse / fejlmeldinger Kontroller altid først om der vises en fejlmelding på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmelding og automaten alligevel ikke fungerer korrekt, kan du ved hjælp af tabellen finde den muligvis årsag og løsning. Tag kontakt op med servicemontøren for forstyrrelser der ikke omtales i denne vejledning. Fejlmelding Mulig årsag Løsning Brewer ude af position Brewer cyklus ikke korrekt fuldført Tag brewer en ud af maskinen og sæt den i igen ifølge anvisningerne i brugervejledningen. Temperatur for høj Brewer defekt Temperatursensor eller varmeelement defekt Kontakt servicemontøren kontakt servicemontøren Vand ikke tilsluttet Ikke tilstrækkeligt vand Kommunikationsfejl 1 Der kommer ikke vand ud af vandtilslutningen 2 Tilførselsventilen er defekt. Der doseres ikke tilstrækkeligt vand i koppen Der er konstateret en kommunikationsfejl. 1 Afbryd automaten, luk op for vandtilførslen og tænd automaten 2 Kontakt servicemontøren. Lav en drik til. Hvis denne advarsel vises igen skal der udføres en rengøringscyklus. Hvis fejlmeldingen vises herefter skal servicemontøren kontaktes. Operativsystemet fungerer ikke rigtigt Kontakt servicemontøren Kontakt servicemontøren Kortslutning temperatursensor Temperatursensoren er defekt Temperatursensor Tilslutningen til Kontakt servicemontøren ikke tilsluttet temperatursensoren er løs eller defekt Sensor ikke En sensor er ikke Kontakt servicemontøren tilsluttet tilsluttet Placer kop til 1 Ingen kop i det 1 Placer en kop i det venstre koprum venstre venstre koprum venstre kopsensor er defekt 2 Kontakt servicemontøren Placer kop til højre 1 Ingen kop i det højre 1 Placer en kop i det højre koprum koprum 2 Højre kopsensor er 2 Kontakt servicemontøren defekt Affalds/dryppebakke Affalds- eller Tøm affalds- eller drypbakken fyldt drypbakken er fyldt Påfyldning boiler Boiler fyldes Vent 5 minutter til boileren er fyldt Opvarmning boiler Vandet i boileren Vent 2 til 3 minutter til vandet er opvarmes tempereret Dør åben Automatdøren er ikke Luk automatdøren igen lukket ordentligt Boiler lækker Kontakt servicemontøren Tilførsel lukket Der er en vandlækage i boileren eller tilførselsventilerne 20

21 Notater: 21

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere