CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m"

Transkript

1 CoEx Kaffe automat Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus AD SLIEDRECHT Nederland Telefoon +31 (0) Fax: +31 (0)

2 Copyright 2004, J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. Alle rettigheder forbeholdes. Selv om der er truffet alle mulige sikkerhedsforanstaltninger ved udarbejdelsen af denne vejledning, påtager J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. sig ingen ansvarlighed for fejltagelser eller mangler og påtager sig heller ikke ansvarlighed for følgerne af betjeningen af apparatet på basis af den information der står i denne vejledning. J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. forbeholder sig ret til ændringer af dele, når som helst og uden forudgående bekendtgørelse til aftageren. Forord Denne vejledning gælder for den af producenten leverede automat, inklusive de af producenten installerede optioner. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade som følge af forkert brug af automaten eller af ændringer der ikke er godkendt af producenten. Denne vejledning giver anvisninger om betjening og vedligeholdelse af automaten. Desuden angives der, hvordan simple forstyrrelser kan løses. Instruktionerne i nogle af afsnittene er kun beregnet til personer der er oplært til at bruge og vedligeholde automaten. Foruden denne vejledning findes der også en teknisk vejledning. Denne tekniske vejledning giver anvisninger om løsning af forstyrrelser og reparation af automaten. For instruktion om installation af automaten er der en installationsvejledning. Sørg altid for at de originale dele fra producenten anvendes når der udføres reparationer på automaten. Læs vejledningen nøje igennem inden apparatet tages i brug. Gem denne vejledning omhyggeligt for eventuelt at kunne gennemlæse den senere hen. Lad kun reparationer udføres af fagkyndigt personale. Vejledningen kan ikke betragtes som en erstatning for oplæring og instruktion men gælder som referencemateriale og tillæg. 2

3 INDHOLD 1 SIKKERHED SIKKERHED OG ADVARSLER DIREKTIVER OG STANDARDER SIKKERHEDSRISIKOER BESKRIVELSE AF AUTOMATEN ALMENT FORSIDEN AF AUTOMATEN OVERSIGT OVER MASKINENS INDRE BETJENINGSPANEL OG DISPLAY TYPEPLADE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FØR IBRUGTAGNING INSTALLATION BRUGSSTED UDE AF DRIFT BETJENING BETJENING AF AUTOMATEN I GRATIS UDSKÆNKNING BETJENING AF AUTOMATEN I BETALT UDSKÆNKNING KANDEUDSKÆNKNING AFLÆSNING AF TÆLLERNE RENGØRING OG FYLDNING DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE MÅNEDLIG VEDLIGEHOLDELSE OPFYLDNING AF PRODUKTHOLDERE UDTAGNING AF BREWER EN ISÆTNING AF BREWER EN UDTAGNING AF TE BREWER EN (HVIS DEN FOREFINDES) MONTAGE AF TE BREWER EN UDTAGNING AF MIXERSYSTEMET ISÆTNING AF MIXERSYSTEMET FORSTYRRELSESANALYSE / FEJLMELDINGER

4 1 Sikkerhed 1.1 Sikkerhed og advarsler Opbevar denne vejledning ved automaten, således at vejledningen hele tiden står til rådighed. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af automaten eller delene i automaten. Vandtilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale direktiver. Automaten må ikke rengøres med vand fra en slange. Pas på forbrænding, vandsystemet (boiler, rør o.l.) kan indeholde varmt vand. Ryst ikke automaten når den er i brug. Brug ikke vand i eller ved automaten, med mindre dette er eksplicit angivet i instruktionerne. Tag ikke en defekt automat i brug. I tvivlstilfælde skal du først tage kontakt med leverandøren. Defekte tilslutninger må kun repareres af leverandøren eller andet fagkyndigt personale. Hvis automaten ikke virker korrekt skal du afbryde for elektriciteten og vandet til automaten og tage kontakt med din leverandør. Læn ikke op ad den åbne dør. Brug ikke forlængerkabel. Automaten må kun bruges i rum, hvor oplært personale kan holde opsyn med den. Brandsår på grund af en ikke rigtigt anbragt kop eller kande* 1.2 Direktiver og standarder Automaten er bygget efter CE-standarden. Automaten er i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv: 89/392/EEG, med senere ændringer EMC-direktiv: 89/336/EEG, med senere ændringer Automaten er i overensstemmelse med følgende standard: EN 292: Maskinsikkerhed. 1.3 Sikkerhedsrisikoer De vigtigste sikkerhedsrisikoer ved brug af automaten er følgende: Brandsår når den varme drik tages ud. Brandsår på grund af dryp fra en af udskænkningsrørene. 4

5 2 Beskrivelse af automaten 2.1 Alment Automaten er en kompakt fuldautomatisk maskine beregnet til at brygge og sælge varme drikke. Din leverandør kan indstille smagen på og mængden af drikkene. 2.2 Forsiden af automaten Automaten kan betjenes på betjeningspanelet på døren. Ved at trykke på en af tasterne, kan den ønskede drik vælges. Du kan kun vælge med de oplyste taster. Inden du vælger, skal du først sætte et plastickrus eller en kop i kopholderen. 2.3 Oversigt over maskinens indre En oversigt over diverse dele i automaten. 1. Dæksel 2. Bønnecannister 3. Grinder (hvis den forefindes) 4. Grinder-udløb 5. Bryggesystem (CoEx-brewer) 6. Udskænkningsarm 7. Drypbakke 8. Produktholdere (Cannisters) 9. Doseringstud 10. Mixersystem 11. Bajonetfatning mixer 12. Affaldsbeholdersensor 13. affaldsbeholder 14. Filterhoved (koblingsmekanisme) 5

6 2.4 Betjeningspanel og display Betjeningspanelet er anbragt på indersiden af døren. Dette panel bruges til at ændre automatens indstillinger. Desuden bruges betjeningspanelet til at lade automaten udføre bestemte handlinger for vedligeholdelsen. Tast * = programmeringstast Tast = skyl brewer Tast = drej brewer Tast = skyl mixer På displayet kan indstillingerne, fejlmeldingerne og tælleraflæsningerne vises. 2.5 Typeplade Typepladen sidder på indersiden af automaten, i midten til venstre. På typepladen står følgende oplysninger: Producentens navn Serienummer Byggeår Typespecifikation Vandtryk 6

7 2.6 Tekniske specifikationer Mål af maskine Type 0: højde bredde dybde 795 mm 370 mm 530 mm Masse (tom): +/- 55 kg Elektricitet: forsyningsspænding: 230 Volt AC +/- 10% frekvens: 50 Hz +/- 2% max. effekt: 2,9 kw Vand: Minimalt tryk: Maksimalt tryk: Vandtilslutning: 50 kpa (0,5 bar) 600 kpa (6,0 bar) ¾ BSP-tilslutning Lydtryk: Omgivelsestemperatur i brug: Omgivelsestemperatur ved oplagring: < 70 db(a) 5 C tot +40 C +10 C tot +50 C 7

8 3 Før ibrugtagning 3.1 Installation Installation, flytning og indstilling af automaten er arbejde for en specialist. Det skal udføres af servicepersonale der er oplært til dette. Se den tekniske vejledning for instruktioner om transport, udpakning og installation af automaten. 3.2 Brugssted Automaten må kun bruges indendørs, i et hygiejnisk rum med en temperatur mellem 5 og 40 grader Celsius. Placer altid automaten på en plan, stabil undergrund. 3.3 Ude af drift Hvis automaten ikke bruges et stykke tid (for eksempel i weekenden) anbefales det at afbryde for vand- og elektricitetstilførslen (det er tilstrækkeligt at tage stikket ud af stikkontakten). Herved undgås unødvendig brug af energi. 8

9 4 Betjening 4.1 Betjening af automaten i gratis udskænkning 1. Sæt en kop i koprummet lige under udskænkningen. Alle produkter doseres over det venstre koprum med undtagelse af valget varmt vand og/eller koldt vand. 2. Indstil den ønskede produktstyrke med styrkereguleringstasterne. 3. Tryk valgtasten til det ønskede produkt. 4. Fortsæt med trin 5 hvis automaten er udstyret med en starttast. Hvis der ikke er nogen starttast begynder automaten at tappe med det samme. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 5. Starttasten og valgtasterne til de eventuelle biprodukter blinker. 6. Vælg eventuelt (hvis de forefindes) dine biprodukter (mælk eller sukker). 7. Tryk på START. 8. Efter du har trykket på starttasten brygger automaten dit produkt og doserer det i koppen. 9. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 4.2 Betjening af automaten i betalt udskænkning I betalefunktionen skal du først indkaste penge eller indføre et chipkort og så fortsætte med trin 1 i gratis udskænkning. 4.3 Kandeudskænkning 1. Skyd koprummet op og sæt en kande under udskænkningen. 2. Sæt nøglen i kontakten og drej nøglekontakten til højre. (Hvis automaten er indstillet til fri kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion og skal du fortsætte med trin 3) 3. Tryk på kandetasten. 4. Indstil størrelsen af kanden med kandetasten. 5. Vælg det produkt du ønsker med valgtasten. 6. Dit produkt doseres i kanden. (Kandeudskænkningen kan afbrydes ved at trykke en gang til på valgtasten til det valgte produkt eller ved at trykke på korrektionstasten hvis den forefindes) 7. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 8. Ved at dreje nøglen til venstre og tage den ud af nøgleomskifteren blokerer du kandefunktionen. (Hvis automaten er indstillet til gratis kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion) 9

10 4.4 Aflæsning af tællerne For aflæsning af tællerne via betjeningspanelet skal automaten være tændt. Automaten er udstyret med tre slags tællere: - Total tæller (tæller drikkene af alle hovedprodukter) - Gratis tællere (tæller de gratis drikke pr. hovedprodukt) - Betalte tællere (tæller de betalte drikke pr. hovedprodukt) Eksempel på aflæsning af tællerne 1. Tryk to gange på programtasten (*) på betjeningspanelet Valgtasterne på betjeningspanelet har nu funktionen (scroll-up), (scroll-down), (enter) og (Escape) Vælg med tasterne (scroll-up) og (scrolldown) Tællere og tryk på (enter) Vælg recept tellers og tryk endnu en gang på Abort Receive Send enter. 5. På displayet vises nu de betalte, gratis og de totale valgte drikke. * 0 # 6. For at se hvilke drikke er valgt, vælger du den Program pågældende tæller. For eksempel: Du vælger gratis udskænkning 7. Derefter kan du med tasterne (scroll-up) og (down) aflæse antallet af de forskellige valg. 8. For at vende tilbage til den forrige menu vælger du (Escape). Maskinen kan udføres med en EVA-DTS kommunikation hvormed tællerne kan aflæses med en speciel terminal eller kort. Henvend dig til din leverandør for mere information. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 10

11 5 Rengøring og fyldning 5.1 Daglig vedligeholdelse Hvis ikke automaten vedligeholdes dagligt forringes kvaliteten af produkterne og kan forårsage forstyrrelse Rengøring af ydersiden af atomaten Gør ydersiden af automaten ren med en blød fugtig klud Rengøring af udløbstudene 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbstudene af produkholderne. 3. Gør udløbstudene på produktholderne rene med en tør børste. Sørg for at de er tørre når de såttes på plads igen. 4. Sæt delene på plads på produktholderen Skylning af mixersystemet 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet for kaffe (8) for at opsamle det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for mixer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres, sålænge denne tast holdes nede, i mixersystemets blandingsskål. 5. Gentag trin 5 indtil der kommer rent vand ud af udløbet. 6. Luk døren til automaten Skylning af brewer 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet til opsamling af det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for brewer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres i brewer en. 5. Gentag trin 4 indtil der kommer rent vand ud af udløbet, brewer en er så skyllet nok. 6. Luk døren til automaten. 11

12 5.1.5 Skylning af te-brewer en (hvis den forefindes) 1. Skylning af te-breweren. 2. Åbn døren til automaten. 3. Tænd automaten. 4. Sæt en kande under udløbet for at opsamle det varme vand. 5. Tryk på tasten skyl for te-brewer en på betjeningspanelet. Det varme vand doseres fra boileren i te-brewer en. 6. Gentag trin 5 til der kommer rent vand ud af udløbet. 7. Luk døren til automaten Tømning af affaldsbeholderen og den interne drypbakke 1. Tømning af affaldsbeholderen og drypbakken under brewer en 2. Åbn døren til automaten. 3. Tag affaldsbeholderen ud og tøm den. 4. Tag drypbakken under brewer en ud og tøm den. 5. Rens bunden af automaten med en tør børste eller hvis det er nødvendigt med en fugtig klud. 6. Sæt først drypbakken på plads igen under brewer en og derefter affaldsbeholderen Tømning af drypbakken 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag drypbakken og risten ud. 3. Skyl risten og drypbakken af under varmt vand. 4. Sæt drypbakken og risten på plads igen Rengøring af koprummet 1. Åbn døren til automaten. 2. Gør koprummet rent med varmt vand og en klud kontroller Kontroller om der er produkt nok i produktholderne. Om nødvendigt fyldes produktholderne op ifølge anvisningerne i afsnittet fyldning af produktholdere. 12

13 5.2 Ugentlig vedligeholdelse Hvis ikke det ugentlige vedligeholdelsesarbejde udføres forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Udover den daglige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres ugentligt for at være sikker på at automaten fungerer korrekt og at kvaliteten af produkterne er optimal Rengøring af produktholder og bakke 1. Åben døren til automaten. 2. Tag produktholderne ud af automaten. 3. Tøm produktholderne. 4. Gør produktholderne rene indvendigt med en tør børste. 5. Tør bakken, som produktholderne står på af med en fugtig klud. 6. Fyld produktholderne og sæt dem på plads ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne Rengøring af mixersystemet 1. Åben døren til automaten. 2. Afmonter mixersystemet ifølge afsnittet afmontage af mixersystemet. 3. Skyl alle løse dele af mixersystemet godt rene i varm vand eller put dem i opvaskemaskinen. 4. Gør de dele af mixersystemet der bliver siddende i automaten rene med en fugtig klud. 5. Monter mixersystemet ifølge afsnittet monage af mixersystemet, sørg for at delene er tørre før de monteres Rengøring af brewer en 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbet ud af brewer en. 3. Tag brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet udtagning af brewer en. 4. Skyl brewer en og udløbet rene med varmt vand. 5. Tør brewer en og udløbet af. 6. Sæt brewer en på plads i automaten ifølge proceduren i afsnittet isættelse af brewer en. 7. Sæt udløbet på plads på brewer en. 8. Lav en tesdrik for at teste automaten Rengøring af te brewer en (hvis den forefindes) 1. Åben døren til automaten. 2. Tag te brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet demontage af te brewer. 3. Skyl brewer og udløb rene under varmt vand. 4. Tør brewer en af. 5. Sæt brewer en i automaten igen ifølge proceduren i afsnittet montage af te brewer. 6. Lav en testdrik for at teste automaten. 13

14 5.3 Månedlig vedligeholdelse Hvis der ikke foretages månedlig vedligeholdelse forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Foruden den ugentlige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres månedligt for atman kan være sikker på at automaten fungerer korrekt og at produkterne er af en optimal kvalitet Rengøring af produktholderen med vand 1. Tag produktholderen (1) ud af automaten. 2. Tag låget (6) af produktholderen. 3. Fjern produktet fra produktholderen. 4. Skyl produktholderen med varmt vand indtil alle produktrester er fjernet. 5. Tør produktholderen meget grundig af ind- og udvendigt. Hvis du fylder produktholderen mens den endnu ikke er rigtig tør, kan produktet klumpe sig sammen og er ikke længere brugeligt. 6. Fyld produktholderen og sæt den på plads i automaten ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne. 14

15 5.3.2 Rengøringscyklus for CoEx brewer CoEx brewer skal månedligt skylles med en rengøringspille 4INF Åbn døren til automaten. 2. Tryk to gange på programmeringstasterne. 3. Vælg rengøringscyklussen. 4. Læg en rengøringspille i CoEx-brewer en. 5. Sæt en kande under udskængningsarmen. 6. Tryk på enter. 7. Rengøringscyklussen startes og varer ± 6 minutter. 8. Luk døren og lav en testdrik for at teste automaten. Hvis brewer en ikke skylles kan det medføre unødvendige forstyrrelser af bryggesystemerne! Bemærkning: For brewer e bortfalder garantien hvis de ikke rengøres eller rengøres med andre rengøringsmidler end de af fabrikanten leverede. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 15

16 5.4 Opfyldning af produktholdere Fyld ikke produktholderne mere op end hvad der kræves til en eller to dage. Således bliver produkterne ved at være friske. Men sørg for at bunden af produktholderne er dækket med minimalt 4 cm produkt. Brug kun produkter der er anbefalet af leverandøren til automaten. Opfyldningen af produktholderne skal ske uden for automaten. For at lette udtagningen kan dækslet til automaten (efter at døren er åbnet) slås op. 1 Produktholder 2 Udløb 3 Positionstap 4 Drev produktholder 5 Motordrev 6 Låg Udfør følgende procedure for at fylde en produktholder: 1. Drej udløbet (2) på produktholderne opad. 2. Løft produktholderen lidt op på forsiden indtil positionstappen (3) går ud af hullet. 3. Træk produktholderen fremad og tag den ud af automaten. 4. Tag låget (6) af produktholderen. 5. Fyld produktholderen med det produkt der er angivet på produktholderen. 6. Sæt låget (6) på plads på produktholderen. 7. Sæt holderen på plads i automaten. Kontroller at drevet (4) på bagsiden af holderen griber godt ind i motordrevet. 8. Pres holderen på forsiden henover positionstappen (3). 9. Drej udløbet (2) på produktholderne nedad. 10. Skyl mixeren to gange for at skylle produkt, der eventuelt er faldet fra produktudløbet, væk. 11. Kontroller positionen af afløbet (2) på produktholderen. Den korrekte position er over skålen til mixeren eller brewer en. 12. Kontroller om automaten fungerer ved at lave en testdrik. 16

17 5.5 Udtagning af brewer en Brewer en skal tages ud for at man kan foretage vedligeholdelse. Arbejde på brewer en selv må kun udføres af personer der er oplært til det. Instruktioner om hvordan arbejde på brewer en skal udføres beskrives i den tekniske vejledning. Udfør følgende procedure til udtagning af brewer en: 1. Åben døren til automaten. 2. Afbryd automaten. 3. Fjern udløbet med slangen til brewer en. 4. Tryk det grønne fikseringshåndtag på brewer en opad og træk samtidigt brewer en ud af automaten. 5.6 Isætning af brewer en Udfør følgende procedure for at sætte brewer en i igen: 1. Anbring brewer en i støtten. 2. Pres brewer en kraftigt ind i maskinen til du hører et klik og det grønne håndtag falder ned. 3. Tænd automaten. 4. Kontroller om brewer en fungerer rigtigt ved at lave en testdrik. Sæt en kop eller kande under udskænkningen hvor den varme testdrik kan løbe ud i. Sørg for at det grønne håndtag er helt nede for at forhindre at brewer en hopper løs under en cyklus. 17

18 5.7 Udtagning af te brewer en (hvis den forefindes) Udfør følgende procedure for at tage te brewer en ud: 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag te produktholderen ud af automaten. 3. Tryk holderen nedad under skålen til brewer en. 4. Træk te brewer en ud af automaten. 5.8 Montage af te brewer en Montagen af te brewer en foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. Rengør først alle delene godt inden du monterer dem. Tænd automaten. Sæt en kop eller kande under udskænkningsarmen og skyl brewer en igennem. Vælg et testprodukt for at teste brewer en. 18

19 5.9 Udtagning af mixersystemet Udfør følgende procedure til udtagning af mixersystemet: 1. åben døren til automaten. Vær sikker på at automaten er afbrudt og ikke kan tændes utilsigtet. 2. Slå dækslet til automaten op. 3. Tag produktholderne ud af automaten. 4. Træk udsugningshuset (1) lidt imod dig og drej det en ¼ omgang til højre (A). 5. Tag udsugningshuset ud i opadgående retning (B). 6. Tag metaludsugningsbakken (2) ud i fremadgående retning. 7. Drej bajonetfatningen modsat urets retning åben (omkring 10º) og træk mixerskålen imod dig Isætning af mixersystemet Montage af mixersystemet foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. 19

20 6 Forstyrrelsesanalyse / fejlmeldinger Kontroller altid først om der vises en fejlmelding på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmelding og automaten alligevel ikke fungerer korrekt, kan du ved hjælp af tabellen finde den muligvis årsag og løsning. Tag kontakt op med servicemontøren for forstyrrelser der ikke omtales i denne vejledning. Fejlmelding Mulig årsag Løsning Brewer ude af position Brewer cyklus ikke korrekt fuldført Tag brewer en ud af maskinen og sæt den i igen ifølge anvisningerne i brugervejledningen. Temperatur for høj Brewer defekt Temperatursensor eller varmeelement defekt Kontakt servicemontøren kontakt servicemontøren Vand ikke tilsluttet Ikke tilstrækkeligt vand Kommunikationsfejl 1 Der kommer ikke vand ud af vandtilslutningen 2 Tilførselsventilen er defekt. Der doseres ikke tilstrækkeligt vand i koppen Der er konstateret en kommunikationsfejl. 1 Afbryd automaten, luk op for vandtilførslen og tænd automaten 2 Kontakt servicemontøren. Lav en drik til. Hvis denne advarsel vises igen skal der udføres en rengøringscyklus. Hvis fejlmeldingen vises herefter skal servicemontøren kontaktes. Operativsystemet fungerer ikke rigtigt Kontakt servicemontøren Kontakt servicemontøren Kortslutning temperatursensor Temperatursensoren er defekt Temperatursensor Tilslutningen til Kontakt servicemontøren ikke tilsluttet temperatursensoren er løs eller defekt Sensor ikke En sensor er ikke Kontakt servicemontøren tilsluttet tilsluttet Placer kop til 1 Ingen kop i det 1 Placer en kop i det venstre koprum venstre venstre koprum venstre kopsensor er defekt 2 Kontakt servicemontøren Placer kop til højre 1 Ingen kop i det højre 1 Placer en kop i det højre koprum koprum 2 Højre kopsensor er 2 Kontakt servicemontøren defekt Affalds/dryppebakke Affalds- eller Tøm affalds- eller drypbakken fyldt drypbakken er fyldt Påfyldning boiler Boiler fyldes Vent 5 minutter til boileren er fyldt Opvarmning boiler Vandet i boileren Vent 2 til 3 minutter til vandet er opvarmes tempereret Dør åben Automatdøren er ikke Luk automatdøren igen lukket ordentligt Boiler lækker Kontakt servicemontøren Tilførsel lukket Der er en vandlækage i boileren eller tilførselsventilerne 20

21 Notater: 21

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere