Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby

2 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S: NIRAS A/S Amtmandsvej 2 DK-4300 Holbæk Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: V_A Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO, COWI Dato: 10. februar 2014 Forfatter: Henriette Lemvig og Jane Kirkegaard Kvalitetskontrol: Sandie Lykke Pedersen, Lene Aalbæk Jepsen Godkendt af: Søren Helt Jessen Side 2

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om ejendom og husdyrbrug... 4 Resumé... 4 Indledning... 7 Afgørelse...8 Vilkår for afgørelsen... 9 Generelle forhold... 9 Anlæg...11 Arealer...16 Landskab...17 Egen kontrol...17 Egen kontrol vedr. luftrensningsanlæg...18 Offentliggørelse / høring, klageadgang og udnyttelse af godkendelsen Kort beskrivelse af husdyrbruget...22 Grundlag for sagsbehandling...22 Tidligere afgørelser...22 Dyrehold og driftsform...22 Anlæg...24 Arealer Redegørelse og vurdering...28 Generelle forhold...28 Lokalisering og planrammer...28 Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer...30 Påvirkning af beskyttet natur...44 Arealer - beskyttelse af natur, jord, grundvand og overfladevand...49 Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)...64 Egenkontrol...72 Hensynet til landskabelige værdier og rekreative områder...72 Hensynet til kulturhistoriske værdier...74 Husdyrbrugets ophør...76 Alternative muligheder...76 Sammenfatning Øvrige forhold...78 Anmeldelse af byggeri...78 Kopimodtagere nabo-/partshøring af udkast til afgørelse...78 Kopimodtagere endelig afgørelse...80 Bilagsoversigt...81 Bilag 1: Klagevejledning...82 Bilag 2: Vurdering af høringssvar...83 Bilag 3: Notat om Standardsædskifter og referencesædskifter...88 Bilag 4: Teknologiblad. Biologisk luftrensning...93 Side 3

4 Oplysninger om ejendom og husdyrbrug Ejendomsnummer Matrikelnummer CVR CHR Husdyrbrugets ejer Husdyrbrugets kontaktperson Højby By, Højby, matr. nr. 9bæ, 9bz, 11t, 1dy og 8d. Ellinge Lyng, Højby, matr. nr. 2i og 2m. Ellinge Hgd., Højby, matr. nr. 1cæ, 1eh, 1sø, 1tm og 2b. Per Nielsen Per Nielsen Resumé Der ansøges om miljøgodkendelse af udvidelse og ændring af den eksisterende produktion på Strandvej 23, 4573 Højby. Produktionen består i nudrift af slagtesvin om året. Ansøger ønsker nu at udvide årsproduktionen til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Driftsformen er konventionelt landbrug. I forbindelse med projektet, etableres en ny svinestald på ca m 2. Samtidig nedrives eksisterende ældre driftsbygninger, og erstattes af en ny driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejdersanitet og udleveringsstald. Den nye svinestald etableres med biologisk luftvasker til reduktion af ammoniak- og lugtemission fra anlægget. Der etableres en ny m 3 gyllebeholder med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder (3.300 m 3 ). Den eksisterende beholder har også teltoverdækning. Til husdyrbruget drives 127,48 ha ejede og forpagtede udspredningsarealer, hvor der afsættes husdyrgødning svarende til 176,92 DE. Der etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav til efterafgrødeareal. Resten af husdyrgødningen (250 DE) afsættes til arealer med gylleaftale. Der er indgået aftale om levering af 170 DE til Sekshøj I/S og 80 DE til I/S Borrevang. Udspredningsarealerne vurderes i forbindelse med 16 godkendelse af arealerne. Der meddeles godkendelse på vilkår til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen på Strandvej 23, 4573 Højby med tilhørende drift af areal. Produktionen er vurderet i forhold til Husdyrloven. I forbindelse med godkendelse af husdyrbruget har Odsherred Kommune vurderet produktionen i forhold til miljøpåvirkningen af omgivelserne. Resultatet af vurderingerne af de væsentligste miljøpåvirkninger kan ses herunder. Side 4

5 Nabopåvirkning støj, støv og lugt Beregninger af anlæggets påvirkning af omgivelserne mht. lugt viser, at Husdyrlovens beskyttelsesniveau og de definerede genekriterier er overholdt. Der anvendes lugtreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Korteste afstand fra centrum af et af staldanlæggene til nærmeste byzone (Højby by) er ca. 510 m, til samlet bebyggelse ca. 650 m (Gudmindrup) og til enkelt bebyggelse ca. 150 m (Strandvej 21, 4573 Højby (med landbrugspligt)). Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Lyngvej 28, 4573 Højby) er beliggende ca. 230 m syd for den nye svinestald i husdyrbrugets ansøgte drift. Det nærmeste planområde er Mensalgård Golfklub, der er omfattet af lokalplan 2R.03. Området er i lokalplanen udlagt til rekreativt område beliggende i landzone. Afstanden hertil er ca. 225 m. Antallet af transporter til og fra anlægget stiger fra ca. 450 til ca. 784 transporter per år. Det er især antallet af gylletransporter der øges og der stilles vilkår til disse for at minimere generne for de omboende, idet hovedparten af gylletransporterne går gennem Højby (byzone) eller landsbyen Gudmindrup. Ind- og udkørsel, samt intern trafik på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener, idet afstanden til nærmeste nabobeboelser er ca. 140 meter. Ammoniak Der er beregnet en samlet emission af ammoniak fra anlægget på 5243,21 kg N/år. Ved udvidelsen af produktionen sker en forøgelse af ammoniakemissionen på 2222,36 kg N/år. Der anvendes ammoniakreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Ammoniakfordampningen fra begge gyllebeholdere reduceres ved fast overdækning i form af teltoverdækning. Husdyrbrugets anlæg er ikke beliggende i bufferzone til 7 beskyttet natur. Odsherred Kommune vurderer, at de 3 beskyttede naturtyper i nærheden af anlægget ikke vil blive merbelastet med ammoniak fra husdyrbruget i væsentligt omfang. Samlet vurderer Odsherred Kommune, at der i tilknytning til husdyrbruget ikke findes 7 og 3 beskyttede naturtyper, der vil blive væsentligt påvirket af ammoniakdeposition fra den ansøgte drift. Udbringningsarealerne grænser op til flere beskyttede søer, og for at beskytte eventuel forekomst af bilag IV arter mod ammoniakfordampning stiller Odsherred Kommune vilkår om etablering/ opretholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie zoner på 2 m omkring søer og vandhuller. Nitrat til grundvand Alle ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Side 5

6 Nitrat til overfladevand På egne og forpagtede udspredningsarealer etableres der 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav fra NaturErhvervstyrelsen. Dermed er husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratpåvirkning af overfladevand overholdt. Der udvaskes 44,8 kg N/ha/år fra rodzonen. Fosfor Husdyrlovens beskyttelsesniveau for påvirkning af fosforfølsomme områder er overholdt. Udspredningsarealerne tilføres mindre fosfor i den ansøgte drift end i nudriften. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000 område er Sejerø Bugt. Anlæg og udbringningsarealer er beliggende udenfor Natura 2000 området. Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbrugets ansøgte drift ikke vil medføre risiko for, at tilstanden i Natura 2000 områder ændres væsentligt. Udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 området Sejerø Bugt samt til Kattegat Syd. Odsherred Kommune har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i Sejerø Bugt og Kattegat Syd og vurderer, at der på dette grundlag ikke er belæg for at stille yderligere vilkår til kvælstofudvaskningen fra arealerne. Side 6

7 Indledning Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Strandvej 23, 4573 Højby, i Odsherred Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, har Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S vurderet det ansøgte projekt. Vurderingen fremgår af udkastets afsnit 2 og er sammen med ansøgningen baggrund for miljøgodkendelsens vilkår. Odsherred Kommune d. 10. februar 2014 Lone H. Sørensen Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby Side 7

8 Ansøgning Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse på husdyrbruget Strandvej 23, 4573 Højby omhandlende følgende: Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gyllebeholder (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Odsherred Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og Kommunens registreringer. Afgørelse Odsherred Kommune godkender på vilkår udvidelsen af slagtesvineproduktionen fra 188,77 DE til 426,92 DE på matrikel nr. 8d Højby By, Højby, beliggende Strandvej 23, 4573 Højby, jf. 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009). Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gylletank (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Odsherred Kommune. Kommunens godkendelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal du indsende en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte dyrehold, staldanlæg og udbringningsarealer. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august jf i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. Side 8

9 af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december. Godkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Museumsloven. Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Godkendelsens varighed Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Revurdering af godkendelsen Godkendelsen skal revurderes i henhold til reglerne i 40 (regelmæssig revurdering) og 41 (revurdering af IE-husdyrbrug) i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkårene kan blive ændret i forbindelse med en revurdering. Driftsophør Ved driftsophør finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse jf. 43 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkår for afgørelsen Odsherred Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som det er beskrevet overfor kommunen i ansøgningen. På baggrund af ansøgning og kommunens vurdering meddeler Odsherred Kommune godkendelse på følgende vilkår: Generelle forhold 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Strandvej 23, 4573 Højby samt de arealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr og CVR nr Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 9001, version 9 af 7. maj 2013 inkl. bilag og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 3. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Side 9

10 4. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra denne afgørelses meddelelse. 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte samt andre, der har deres gang på gården, skal være bekendt med relevante vilkår. Information om ændringer på virksomheden 6. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år Ophør af produktionen Husdyrproduktionen 7. Husdyrbrugets maksimale tilladte årsproduktion: Dyreart, type og vægtafgrænsning Godkendt produktion, Antal Enhed Slagtesvin ( kg) Produceret dyr Antal stipladser Dyreenheder ,92 I alt 426,92 8. Der må ikke på noget tidspunkt være mere end 3750 slagtesvin på stald af gangen. Foranstaltninger for at undgå forurening 9. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Odsherred Kommune, tlf.: Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle, etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. 11. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter meddelelse om miljøgodkendelse. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Side 10

11 Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 12. Beredskabsplanen skal opbevares tilgængeligt på husdyrbruget og gennemgås sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen. Planen skal foreligge på et for de ansatte forståeligt sprog. Beredskabsplan skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand o.l. Anlæg Stalde og opbevaringsanlæg 13. Dræn skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter fra stald eller gyllebeholder til dræn ikke kan overholdes. 14. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, således at unødigt spild undgås. 15. Husdyrbrugets anlæg skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning. 16. Husdyrbruget skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning frem til den 1. april hvert år. Dette skal dokumenteres med et lagerregnskab, der udarbejdes i forbindelse med mark- og gødningsplaner for den efterfølgende planperiode. 17. Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang årligt tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i en logbog. 18. Der skal etableres og opretholdes fast rørforbindelse mellem alle gyllebeholdere og stalde, hvor der produceres flydende husdyrgødning og hvorfra der pumpes flydende husdyrgødning (bygning 1 og 2, figur 1). 19. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 20. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. 21. Ammoniakfordampning 22. Begge gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning. 23. Den faste overdækning af gyllebeholdere skal vedligeholdes, så den er tæt og forhindrer ammoniakfordampning i overensstemmelse med godkendelsens forudsætning. Side 11

12 24. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal etableres med delvist spaltegulv med % fast gulv. 25. Ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets samlede anlæg ikke må overskride 5243,20 kg N/år. Bilag IV arter 26. Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer omkring søer og vandhuller der grænser op til udbringningsarealerne mark 2-5 og mark Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer langs alle de åbne vandløb, der grænser op til udbringningsarealerne. Lugt 28. Lugtgenerne til enkeltbolig, herunder Mensalgård Golfklub (lokalplan nr. 2R.03 Golfbane ved Gudmindrup), må maksimalt udgøre 15 OU E /m 3. Lugtgenerne til samlet bebyggelse, må maksimalt udgøre 7 OU E /m 3. Lugtgenerne til byzone må maksimalt udgøre 5 OU E /m Hele bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 30. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til flere lugtgener for omboende end forudsat, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for at nedbringe generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 31. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning eftervise, at de i ansøgningen forudsatte lugtbidrag er overholdt. 32. På hele arealet af følgende marker: mark 40-1, mark 40-2, mark 39, mark 38, mark 10, mark 11, mark 12, mark 20, mark 36, mark 36-1, mark 36-2 og mark 36-3 må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, samt søn- og helligdage. Biologisk luftvasker 33. I den nye staldbygning (bygning 1, figur 1), skal der anvendes biologisk luftrensning med en lugtreducerende effekt på mindst 60 % og en ammoniakreducerende effekt på mindst 25 %. 34. Inden igangsætning af byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) skal ansøger fremsende dokumentation til Odsherred Kommune for den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår 33 ved den valgte miljøteknologi. Odsherred Kommune afgør herefter om dokumentationen for den lugt- og ammoniakreducerende effekt er tilstrækkelig. Side 12

13 35. Som en del af dokumentationen for effekten af luftrensningsanlægget, skal det fastlægges, hvad det maksimale, acceptable tryktab over anlægget må være, for at opnå den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår Byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) må først igangsættes, når Odsherred Kommune har modtaget dokumentation for den lugt- og ammoniakreducerende effekt i den valgte miljøteknologi og efterfølgende meddelt tilladelse til byggeriet. 37. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt. 38. Enhver type driftsstop af luftrensningsanlægget skal straks udbedres. 39. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med automatisk vaskerobot. 40. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med en elektronisk datalogger, der registrerer driftstid, tryktab over anlægget, vandforbrug i anlægget og vaskerobottens aktivitet. 41. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige det maksimale acceptable tryktab, som er dokumenteret jf. vilkår Luftrensningsanlægget skal være forsynet med alarm i tilfælde af driftsstop. 43. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 dage. 44. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 45. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Anlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 46. Følgende skal registreres i en driftsjournal for luftrensningsanlægget: tidspunkter for rengøring af filtre, tidspunkter for udskiftning af filtre, tidspunkt for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Spildevand 47. Al vask af maskiner, vogne og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt, tæt plads og spildevandet ledes til opsamlingsbeholder. Støjgrænser 48. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land (inkl. Mensalgård Golfklub) må ikke overstige følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Side 13

14 Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt ved opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 49. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 50. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 51. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i sommerhusområder (områdetype 6) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Side 14

15 Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i sommerhusområder. 52. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. 53. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/ Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma / institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen at udføre dette arbejde. 55. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Transport af gylle 56. Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket vogn, så spild af gylle fra åbninger, slanger mv. forhindres. Evt. spild af gylle skal straks opsamles. 57. Transport af gylle gennem Gudmindrup og Højby må kun ske på hverdage i tidsrummet kl , medmindre gyllen transporteres i lastbil. Lys 58. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. 59. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fluer og skadedyr 60. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 61. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 62. Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma. Oplag af olie, kemikalier etc. 63. Olier og kemikalier skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Side 15

16 64. Tankning af brændstof til traktorer og maskiner skal til enhver tid ske på en plads, der er indrettet med fast og tæt bund og således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller grundvand. Affald 65. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende affaldsregulativer. 66. Husdyrbruget skal føre register over mængde og art af farligt affald (EAK kode) og dets bortskaffelse. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 67. Farligt affald må højst oplagres 1 år på virksomheden. 68. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. 69. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container eller lignende. Større dyr kan opbevares på fast underlag og med fast overdækning, f.eks. en kadaverkappe. Opbevaringspladsen skal placeres minimum 15 meter fra offentlig vej og på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold, herunder adgang for ådselædende dyr. Arealer Gødningshåndtering 70. Udbringning af husdyrgødning skal foregå i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. Nitrat 71. Der må kun udbringes husdyrgødning på de godkendte udbringningsarealer (127,48 ha) jf. figur 2 for beliggenheden af arealerne. 72. Indenfor et planår (1/8-31/7) må der maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer svarende til 176,92 DE. 73. Der må maksimalt udbringes 1,39 DE/ha på bedriftens udbringningsarealer. 74. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 75. Der skal etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder ud over det lovpligtige krav fra Natur- Erhvervstyrelsen. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år. Alle efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning. Side 16

17 76. På markerne 2-5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 36, 36-1, 36-2, 36-3, 38, 39 og 40-1 og 40-2 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S4 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S4 er På markerne 1, 8, 10, 23 og 24, 30, 31, 35 og 37 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S2 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S2 er Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 79. Der må ikke etableres afvandingsrender fra markerne til direkte afledning af vand til vandløb, søer, moser o. lign. Fosfor 80. Bedriftens fosforoverskud må ikke overstige 3,1 kg P per ha pr. år beregnet efter vejledningens retningslinjer. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 81. Fosforoverskuddet beregnes ud fra det aktuelle standardsædskifte og den deraf beregnede normoptagelse af fosfor og tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Landskab Materialevalg mv. 82. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i samme jordfarver som den eksisterende svinestald. 83. Den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i dæmpede farver af hvidt, sort, jordfarver eller træfarver. 84. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) og den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde og beliggenhed. 85. Der skal etableres skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og syd for staldbygningerne. Der skal anvendes hjemmehørende arter til beplantningen. Egen kontrol 86. Årligt forbrug af fyringsolie, dieselolie, el og vand skal dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn. 87. Husdyrproduktionens størrelse skal dokumenteres for hver planperiode fra 1. august til 31. juli. Af dokumentationen skal fremgå antal dyr, samt ind- og afgangsvægt for leverede slagtesvin. Husdyrproduktionens størrelse skal beregnes på grundlag af bi- Side 17

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup

Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup UDKAST Miljøgodkendelse Lykkesholm I/S Manderupvej 2 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Natur & Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Miljøgodkendelse udarbejdet af Frederikssund Kommune med bistand fra

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget

Meddelelse om tillæg til miljøgodkendelse af slagtesvinebruget Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22. 09.2015 Sagsnr.: 14/625 Dok.løbenr.: 216809/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com

Den nordvestlige Del, Nøvling. Tlf. 97 36 17 37 Mobil: 40 53 75 89 Mail: TTROELSEN@hotmail.com Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 2. Revurdering af miljøgodkendelse Torsten Troelsen Herningvej 67 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 21. november

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Miljøteknisk Redegørelse

Miljøteknisk Redegørelse Teknik- og Miljøafdeling Dato: 28-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/4094. Miljøteknisk Redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup

Miljøgodkendelse af. Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup Udkast til Miljøgodkendelse af Tøndborgvej 54, 8620 Kjellerup - efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: xx 2009 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne MILJØGODKENDELSE Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne 29. Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse... 4 Vilkår... 4 Generelle vilkår... 4 Indretning og drift...

Læs mere

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup

11 Miljøgodkendelse. Udvidelse Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup 11 Miljøgodkendelse Udvidelse af minkfarm Schweizervej 1, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup I henhold til 11 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere