Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby

2 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S: NIRAS A/S Amtmandsvej 2 DK-4300 Holbæk Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: V_A Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO, COWI Dato: 10. februar 2014 Forfatter: Henriette Lemvig og Jane Kirkegaard Kvalitetskontrol: Sandie Lykke Pedersen, Lene Aalbæk Jepsen Godkendt af: Søren Helt Jessen Side 2

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om ejendom og husdyrbrug... 4 Resumé... 4 Indledning... 7 Afgørelse...8 Vilkår for afgørelsen... 9 Generelle forhold... 9 Anlæg...11 Arealer...16 Landskab...17 Egen kontrol...17 Egen kontrol vedr. luftrensningsanlæg...18 Offentliggørelse / høring, klageadgang og udnyttelse af godkendelsen Kort beskrivelse af husdyrbruget...22 Grundlag for sagsbehandling...22 Tidligere afgørelser...22 Dyrehold og driftsform...22 Anlæg...24 Arealer Redegørelse og vurdering...28 Generelle forhold...28 Lokalisering og planrammer...28 Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer...30 Påvirkning af beskyttet natur...44 Arealer - beskyttelse af natur, jord, grundvand og overfladevand...49 Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)...64 Egenkontrol...72 Hensynet til landskabelige værdier og rekreative områder...72 Hensynet til kulturhistoriske værdier...74 Husdyrbrugets ophør...76 Alternative muligheder...76 Sammenfatning Øvrige forhold...78 Anmeldelse af byggeri...78 Kopimodtagere nabo-/partshøring af udkast til afgørelse...78 Kopimodtagere endelig afgørelse...80 Bilagsoversigt...81 Bilag 1: Klagevejledning...82 Bilag 2: Vurdering af høringssvar...83 Bilag 3: Notat om Standardsædskifter og referencesædskifter...88 Bilag 4: Teknologiblad. Biologisk luftrensning...93 Side 3

4 Oplysninger om ejendom og husdyrbrug Ejendomsnummer Matrikelnummer CVR CHR Husdyrbrugets ejer Husdyrbrugets kontaktperson Højby By, Højby, matr. nr. 9bæ, 9bz, 11t, 1dy og 8d. Ellinge Lyng, Højby, matr. nr. 2i og 2m. Ellinge Hgd., Højby, matr. nr. 1cæ, 1eh, 1sø, 1tm og 2b. Per Nielsen Per Nielsen Resumé Der ansøges om miljøgodkendelse af udvidelse og ændring af den eksisterende produktion på Strandvej 23, 4573 Højby. Produktionen består i nudrift af slagtesvin om året. Ansøger ønsker nu at udvide årsproduktionen til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Driftsformen er konventionelt landbrug. I forbindelse med projektet, etableres en ny svinestald på ca m 2. Samtidig nedrives eksisterende ældre driftsbygninger, og erstattes af en ny driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejdersanitet og udleveringsstald. Den nye svinestald etableres med biologisk luftvasker til reduktion af ammoniak- og lugtemission fra anlægget. Der etableres en ny m 3 gyllebeholder med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder (3.300 m 3 ). Den eksisterende beholder har også teltoverdækning. Til husdyrbruget drives 127,48 ha ejede og forpagtede udspredningsarealer, hvor der afsættes husdyrgødning svarende til 176,92 DE. Der etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav til efterafgrødeareal. Resten af husdyrgødningen (250 DE) afsættes til arealer med gylleaftale. Der er indgået aftale om levering af 170 DE til Sekshøj I/S og 80 DE til I/S Borrevang. Udspredningsarealerne vurderes i forbindelse med 16 godkendelse af arealerne. Der meddeles godkendelse på vilkår til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen på Strandvej 23, 4573 Højby med tilhørende drift af areal. Produktionen er vurderet i forhold til Husdyrloven. I forbindelse med godkendelse af husdyrbruget har Odsherred Kommune vurderet produktionen i forhold til miljøpåvirkningen af omgivelserne. Resultatet af vurderingerne af de væsentligste miljøpåvirkninger kan ses herunder. Side 4

5 Nabopåvirkning støj, støv og lugt Beregninger af anlæggets påvirkning af omgivelserne mht. lugt viser, at Husdyrlovens beskyttelsesniveau og de definerede genekriterier er overholdt. Der anvendes lugtreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Korteste afstand fra centrum af et af staldanlæggene til nærmeste byzone (Højby by) er ca. 510 m, til samlet bebyggelse ca. 650 m (Gudmindrup) og til enkelt bebyggelse ca. 150 m (Strandvej 21, 4573 Højby (med landbrugspligt)). Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Lyngvej 28, 4573 Højby) er beliggende ca. 230 m syd for den nye svinestald i husdyrbrugets ansøgte drift. Det nærmeste planområde er Mensalgård Golfklub, der er omfattet af lokalplan 2R.03. Området er i lokalplanen udlagt til rekreativt område beliggende i landzone. Afstanden hertil er ca. 225 m. Antallet af transporter til og fra anlægget stiger fra ca. 450 til ca. 784 transporter per år. Det er især antallet af gylletransporter der øges og der stilles vilkår til disse for at minimere generne for de omboende, idet hovedparten af gylletransporterne går gennem Højby (byzone) eller landsbyen Gudmindrup. Ind- og udkørsel, samt intern trafik på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener, idet afstanden til nærmeste nabobeboelser er ca. 140 meter. Ammoniak Der er beregnet en samlet emission af ammoniak fra anlægget på 5243,21 kg N/år. Ved udvidelsen af produktionen sker en forøgelse af ammoniakemissionen på 2222,36 kg N/år. Der anvendes ammoniakreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Ammoniakfordampningen fra begge gyllebeholdere reduceres ved fast overdækning i form af teltoverdækning. Husdyrbrugets anlæg er ikke beliggende i bufferzone til 7 beskyttet natur. Odsherred Kommune vurderer, at de 3 beskyttede naturtyper i nærheden af anlægget ikke vil blive merbelastet med ammoniak fra husdyrbruget i væsentligt omfang. Samlet vurderer Odsherred Kommune, at der i tilknytning til husdyrbruget ikke findes 7 og 3 beskyttede naturtyper, der vil blive væsentligt påvirket af ammoniakdeposition fra den ansøgte drift. Udbringningsarealerne grænser op til flere beskyttede søer, og for at beskytte eventuel forekomst af bilag IV arter mod ammoniakfordampning stiller Odsherred Kommune vilkår om etablering/ opretholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie zoner på 2 m omkring søer og vandhuller. Nitrat til grundvand Alle ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Side 5

6 Nitrat til overfladevand På egne og forpagtede udspredningsarealer etableres der 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav fra NaturErhvervstyrelsen. Dermed er husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratpåvirkning af overfladevand overholdt. Der udvaskes 44,8 kg N/ha/år fra rodzonen. Fosfor Husdyrlovens beskyttelsesniveau for påvirkning af fosforfølsomme områder er overholdt. Udspredningsarealerne tilføres mindre fosfor i den ansøgte drift end i nudriften. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000 område er Sejerø Bugt. Anlæg og udbringningsarealer er beliggende udenfor Natura 2000 området. Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbrugets ansøgte drift ikke vil medføre risiko for, at tilstanden i Natura 2000 områder ændres væsentligt. Udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 området Sejerø Bugt samt til Kattegat Syd. Odsherred Kommune har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i Sejerø Bugt og Kattegat Syd og vurderer, at der på dette grundlag ikke er belæg for at stille yderligere vilkår til kvælstofudvaskningen fra arealerne. Side 6

7 Indledning Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Strandvej 23, 4573 Højby, i Odsherred Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, har Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S vurderet det ansøgte projekt. Vurderingen fremgår af udkastets afsnit 2 og er sammen med ansøgningen baggrund for miljøgodkendelsens vilkår. Odsherred Kommune d. 10. februar 2014 Lone H. Sørensen Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby Side 7

8 Ansøgning Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse på husdyrbruget Strandvej 23, 4573 Højby omhandlende følgende: Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gyllebeholder (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Odsherred Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og Kommunens registreringer. Afgørelse Odsherred Kommune godkender på vilkår udvidelsen af slagtesvineproduktionen fra 188,77 DE til 426,92 DE på matrikel nr. 8d Højby By, Højby, beliggende Strandvej 23, 4573 Højby, jf. 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009). Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gylletank (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Odsherred Kommune. Kommunens godkendelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal du indsende en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte dyrehold, staldanlæg og udbringningsarealer. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august jf i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. Side 8

9 af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december. Godkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Museumsloven. Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Godkendelsens varighed Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Revurdering af godkendelsen Godkendelsen skal revurderes i henhold til reglerne i 40 (regelmæssig revurdering) og 41 (revurdering af IE-husdyrbrug) i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkårene kan blive ændret i forbindelse med en revurdering. Driftsophør Ved driftsophør finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse jf. 43 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkår for afgørelsen Odsherred Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som det er beskrevet overfor kommunen i ansøgningen. På baggrund af ansøgning og kommunens vurdering meddeler Odsherred Kommune godkendelse på følgende vilkår: Generelle forhold 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Strandvej 23, 4573 Højby samt de arealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr og CVR nr Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 9001, version 9 af 7. maj 2013 inkl. bilag og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 3. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Side 9

10 4. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra denne afgørelses meddelelse. 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte samt andre, der har deres gang på gården, skal være bekendt med relevante vilkår. Information om ændringer på virksomheden 6. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år Ophør af produktionen Husdyrproduktionen 7. Husdyrbrugets maksimale tilladte årsproduktion: Dyreart, type og vægtafgrænsning Godkendt produktion, Antal Enhed Slagtesvin ( kg) Produceret dyr Antal stipladser Dyreenheder ,92 I alt 426,92 8. Der må ikke på noget tidspunkt være mere end 3750 slagtesvin på stald af gangen. Foranstaltninger for at undgå forurening 9. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Odsherred Kommune, tlf.: Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle, etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. 11. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter meddelelse om miljøgodkendelse. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Side 10

11 Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 12. Beredskabsplanen skal opbevares tilgængeligt på husdyrbruget og gennemgås sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen. Planen skal foreligge på et for de ansatte forståeligt sprog. Beredskabsplan skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand o.l. Anlæg Stalde og opbevaringsanlæg 13. Dræn skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter fra stald eller gyllebeholder til dræn ikke kan overholdes. 14. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, således at unødigt spild undgås. 15. Husdyrbrugets anlæg skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning. 16. Husdyrbruget skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning frem til den 1. april hvert år. Dette skal dokumenteres med et lagerregnskab, der udarbejdes i forbindelse med mark- og gødningsplaner for den efterfølgende planperiode. 17. Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang årligt tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i en logbog. 18. Der skal etableres og opretholdes fast rørforbindelse mellem alle gyllebeholdere og stalde, hvor der produceres flydende husdyrgødning og hvorfra der pumpes flydende husdyrgødning (bygning 1 og 2, figur 1). 19. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 20. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. 21. Ammoniakfordampning 22. Begge gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning. 23. Den faste overdækning af gyllebeholdere skal vedligeholdes, så den er tæt og forhindrer ammoniakfordampning i overensstemmelse med godkendelsens forudsætning. Side 11

12 24. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal etableres med delvist spaltegulv med % fast gulv. 25. Ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets samlede anlæg ikke må overskride 5243,20 kg N/år. Bilag IV arter 26. Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer omkring søer og vandhuller der grænser op til udbringningsarealerne mark 2-5 og mark Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer langs alle de åbne vandløb, der grænser op til udbringningsarealerne. Lugt 28. Lugtgenerne til enkeltbolig, herunder Mensalgård Golfklub (lokalplan nr. 2R.03 Golfbane ved Gudmindrup), må maksimalt udgøre 15 OU E /m 3. Lugtgenerne til samlet bebyggelse, må maksimalt udgøre 7 OU E /m 3. Lugtgenerne til byzone må maksimalt udgøre 5 OU E /m Hele bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 30. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til flere lugtgener for omboende end forudsat, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for at nedbringe generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 31. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning eftervise, at de i ansøgningen forudsatte lugtbidrag er overholdt. 32. På hele arealet af følgende marker: mark 40-1, mark 40-2, mark 39, mark 38, mark 10, mark 11, mark 12, mark 20, mark 36, mark 36-1, mark 36-2 og mark 36-3 må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, samt søn- og helligdage. Biologisk luftvasker 33. I den nye staldbygning (bygning 1, figur 1), skal der anvendes biologisk luftrensning med en lugtreducerende effekt på mindst 60 % og en ammoniakreducerende effekt på mindst 25 %. 34. Inden igangsætning af byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) skal ansøger fremsende dokumentation til Odsherred Kommune for den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår 33 ved den valgte miljøteknologi. Odsherred Kommune afgør herefter om dokumentationen for den lugt- og ammoniakreducerende effekt er tilstrækkelig. Side 12

13 35. Som en del af dokumentationen for effekten af luftrensningsanlægget, skal det fastlægges, hvad det maksimale, acceptable tryktab over anlægget må være, for at opnå den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår Byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) må først igangsættes, når Odsherred Kommune har modtaget dokumentation for den lugt- og ammoniakreducerende effekt i den valgte miljøteknologi og efterfølgende meddelt tilladelse til byggeriet. 37. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt. 38. Enhver type driftsstop af luftrensningsanlægget skal straks udbedres. 39. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med automatisk vaskerobot. 40. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med en elektronisk datalogger, der registrerer driftstid, tryktab over anlægget, vandforbrug i anlægget og vaskerobottens aktivitet. 41. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige det maksimale acceptable tryktab, som er dokumenteret jf. vilkår Luftrensningsanlægget skal være forsynet med alarm i tilfælde af driftsstop. 43. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 dage. 44. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 45. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Anlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 46. Følgende skal registreres i en driftsjournal for luftrensningsanlægget: tidspunkter for rengøring af filtre, tidspunkter for udskiftning af filtre, tidspunkt for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Spildevand 47. Al vask af maskiner, vogne og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt, tæt plads og spildevandet ledes til opsamlingsbeholder. Støjgrænser 48. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land (inkl. Mensalgård Golfklub) må ikke overstige følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Side 13

14 Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt ved opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 49. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 50. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 51. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i sommerhusområder (områdetype 6) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Side 14

15 Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i sommerhusområder. 52. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. 53. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/ Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma / institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen at udføre dette arbejde. 55. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Transport af gylle 56. Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket vogn, så spild af gylle fra åbninger, slanger mv. forhindres. Evt. spild af gylle skal straks opsamles. 57. Transport af gylle gennem Gudmindrup og Højby må kun ske på hverdage i tidsrummet kl , medmindre gyllen transporteres i lastbil. Lys 58. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. 59. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fluer og skadedyr 60. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 61. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 62. Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma. Oplag af olie, kemikalier etc. 63. Olier og kemikalier skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Side 15

16 64. Tankning af brændstof til traktorer og maskiner skal til enhver tid ske på en plads, der er indrettet med fast og tæt bund og således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller grundvand. Affald 65. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende affaldsregulativer. 66. Husdyrbruget skal føre register over mængde og art af farligt affald (EAK kode) og dets bortskaffelse. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 67. Farligt affald må højst oplagres 1 år på virksomheden. 68. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. 69. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container eller lignende. Større dyr kan opbevares på fast underlag og med fast overdækning, f.eks. en kadaverkappe. Opbevaringspladsen skal placeres minimum 15 meter fra offentlig vej og på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold, herunder adgang for ådselædende dyr. Arealer Gødningshåndtering 70. Udbringning af husdyrgødning skal foregå i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. Nitrat 71. Der må kun udbringes husdyrgødning på de godkendte udbringningsarealer (127,48 ha) jf. figur 2 for beliggenheden af arealerne. 72. Indenfor et planår (1/8-31/7) må der maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer svarende til 176,92 DE. 73. Der må maksimalt udbringes 1,39 DE/ha på bedriftens udbringningsarealer. 74. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 75. Der skal etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder ud over det lovpligtige krav fra Natur- Erhvervstyrelsen. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år. Alle efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning. Side 16

17 76. På markerne 2-5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 36, 36-1, 36-2, 36-3, 38, 39 og 40-1 og 40-2 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S4 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S4 er På markerne 1, 8, 10, 23 og 24, 30, 31, 35 og 37 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S2 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S2 er Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 79. Der må ikke etableres afvandingsrender fra markerne til direkte afledning af vand til vandløb, søer, moser o. lign. Fosfor 80. Bedriftens fosforoverskud må ikke overstige 3,1 kg P per ha pr. år beregnet efter vejledningens retningslinjer. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 81. Fosforoverskuddet beregnes ud fra det aktuelle standardsædskifte og den deraf beregnede normoptagelse af fosfor og tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Landskab Materialevalg mv. 82. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i samme jordfarver som den eksisterende svinestald. 83. Den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i dæmpede farver af hvidt, sort, jordfarver eller træfarver. 84. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) og den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde og beliggenhed. 85. Der skal etableres skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og syd for staldbygningerne. Der skal anvendes hjemmehørende arter til beplantningen. Egen kontrol 86. Årligt forbrug af fyringsolie, dieselolie, el og vand skal dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn. 87. Husdyrproduktionens størrelse skal dokumenteres for hver planperiode fra 1. august til 31. juli. Af dokumentationen skal fremgå antal dyr, samt ind- og afgangsvægt for leverede slagtesvin. Husdyrproduktionens størrelse skal beregnes på grundlag af bi- Side 17

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik

Per Markvart Nielsen Strandvej Højby. Den 4. november Natur, Miljø og Trafik Per Markvart Nielsen Strandvej 23 4573 Højby Den 4. november 2015 Natur, Miljø og Trafik Etablering af maskinhal på 690 m 2 i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej 23, 4573 Højby. Odsherred

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE NATUR, MILJØ OG TRAFIK 12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE MILJØTEAM DATO: 17. JUNI 2015 SAGSID: 306-2009-227226 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere