Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23"

Transkript

1 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby

2 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S: NIRAS A/S Amtmandsvej 2 DK-4300 Holbæk Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: V_A Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO, COWI Dato: 10. februar 2014 Forfatter: Henriette Lemvig og Jane Kirkegaard Kvalitetskontrol: Sandie Lykke Pedersen, Lene Aalbæk Jepsen Godkendt af: Søren Helt Jessen Side 2

3 Indholdsfortegnelse Oplysninger om ejendom og husdyrbrug... 4 Resumé... 4 Indledning... 7 Afgørelse...8 Vilkår for afgørelsen... 9 Generelle forhold... 9 Anlæg...11 Arealer...16 Landskab...17 Egen kontrol...17 Egen kontrol vedr. luftrensningsanlæg...18 Offentliggørelse / høring, klageadgang og udnyttelse af godkendelsen Kort beskrivelse af husdyrbruget...22 Grundlag for sagsbehandling...22 Tidligere afgørelser...22 Dyrehold og driftsform...22 Anlæg...24 Arealer Redegørelse og vurdering...28 Generelle forhold...28 Lokalisering og planrammer...28 Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer...30 Påvirkning af beskyttet natur...44 Arealer - beskyttelse af natur, jord, grundvand og overfladevand...49 Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)...64 Egenkontrol...72 Hensynet til landskabelige værdier og rekreative områder...72 Hensynet til kulturhistoriske værdier...74 Husdyrbrugets ophør...76 Alternative muligheder...76 Sammenfatning Øvrige forhold...78 Anmeldelse af byggeri...78 Kopimodtagere nabo-/partshøring af udkast til afgørelse...78 Kopimodtagere endelig afgørelse...80 Bilagsoversigt...81 Bilag 1: Klagevejledning...82 Bilag 2: Vurdering af høringssvar...83 Bilag 3: Notat om Standardsædskifter og referencesædskifter...88 Bilag 4: Teknologiblad. Biologisk luftrensning...93 Side 3

4 Oplysninger om ejendom og husdyrbrug Ejendomsnummer Matrikelnummer CVR CHR Husdyrbrugets ejer Husdyrbrugets kontaktperson Højby By, Højby, matr. nr. 9bæ, 9bz, 11t, 1dy og 8d. Ellinge Lyng, Højby, matr. nr. 2i og 2m. Ellinge Hgd., Højby, matr. nr. 1cæ, 1eh, 1sø, 1tm og 2b. Per Nielsen Per Nielsen Resumé Der ansøges om miljøgodkendelse af udvidelse og ændring af den eksisterende produktion på Strandvej 23, 4573 Højby. Produktionen består i nudrift af slagtesvin om året. Ansøger ønsker nu at udvide årsproduktionen til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Driftsformen er konventionelt landbrug. I forbindelse med projektet, etableres en ny svinestald på ca m 2. Samtidig nedrives eksisterende ældre driftsbygninger, og erstattes af en ny driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejdersanitet og udleveringsstald. Den nye svinestald etableres med biologisk luftvasker til reduktion af ammoniak- og lugtemission fra anlægget. Der etableres en ny m 3 gyllebeholder med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder (3.300 m 3 ). Den eksisterende beholder har også teltoverdækning. Til husdyrbruget drives 127,48 ha ejede og forpagtede udspredningsarealer, hvor der afsættes husdyrgødning svarende til 176,92 DE. Der etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav til efterafgrødeareal. Resten af husdyrgødningen (250 DE) afsættes til arealer med gylleaftale. Der er indgået aftale om levering af 170 DE til Sekshøj I/S og 80 DE til I/S Borrevang. Udspredningsarealerne vurderes i forbindelse med 16 godkendelse af arealerne. Der meddeles godkendelse på vilkår til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen på Strandvej 23, 4573 Højby med tilhørende drift af areal. Produktionen er vurderet i forhold til Husdyrloven. I forbindelse med godkendelse af husdyrbruget har Odsherred Kommune vurderet produktionen i forhold til miljøpåvirkningen af omgivelserne. Resultatet af vurderingerne af de væsentligste miljøpåvirkninger kan ses herunder. Side 4

5 Nabopåvirkning støj, støv og lugt Beregninger af anlæggets påvirkning af omgivelserne mht. lugt viser, at Husdyrlovens beskyttelsesniveau og de definerede genekriterier er overholdt. Der anvendes lugtreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Korteste afstand fra centrum af et af staldanlæggene til nærmeste byzone (Højby by) er ca. 510 m, til samlet bebyggelse ca. 650 m (Gudmindrup) og til enkelt bebyggelse ca. 150 m (Strandvej 21, 4573 Højby (med landbrugspligt)). Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Lyngvej 28, 4573 Højby) er beliggende ca. 230 m syd for den nye svinestald i husdyrbrugets ansøgte drift. Det nærmeste planområde er Mensalgård Golfklub, der er omfattet af lokalplan 2R.03. Området er i lokalplanen udlagt til rekreativt område beliggende i landzone. Afstanden hertil er ca. 225 m. Antallet af transporter til og fra anlægget stiger fra ca. 450 til ca. 784 transporter per år. Det er især antallet af gylletransporter der øges og der stilles vilkår til disse for at minimere generne for de omboende, idet hovedparten af gylletransporterne går gennem Højby (byzone) eller landsbyen Gudmindrup. Ind- og udkørsel, samt intern trafik på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener, idet afstanden til nærmeste nabobeboelser er ca. 140 meter. Ammoniak Der er beregnet en samlet emission af ammoniak fra anlægget på 5243,21 kg N/år. Ved udvidelsen af produktionen sker en forøgelse af ammoniakemissionen på 2222,36 kg N/år. Der anvendes ammoniakreducerende teknologi i form af biologisk luftvasker i den nye stald. Ammoniakfordampningen fra begge gyllebeholdere reduceres ved fast overdækning i form af teltoverdækning. Husdyrbrugets anlæg er ikke beliggende i bufferzone til 7 beskyttet natur. Odsherred Kommune vurderer, at de 3 beskyttede naturtyper i nærheden af anlægget ikke vil blive merbelastet med ammoniak fra husdyrbruget i væsentligt omfang. Samlet vurderer Odsherred Kommune, at der i tilknytning til husdyrbruget ikke findes 7 og 3 beskyttede naturtyper, der vil blive væsentligt påvirket af ammoniakdeposition fra den ansøgte drift. Udbringningsarealerne grænser op til flere beskyttede søer, og for at beskytte eventuel forekomst af bilag IV arter mod ammoniakfordampning stiller Odsherred Kommune vilkår om etablering/ opretholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie zoner på 2 m omkring søer og vandhuller. Nitrat til grundvand Alle ejede og forpagtede udbringningsarealer ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Side 5

6 Nitrat til overfladevand På egne og forpagtede udspredningsarealer etableres der 4,2 % ekstra efterafgrøder udover de generelle krav fra NaturErhvervstyrelsen. Dermed er husdyrlovens beskyttelsesniveau for nitratpåvirkning af overfladevand overholdt. Der udvaskes 44,8 kg N/ha/år fra rodzonen. Fosfor Husdyrlovens beskyttelsesniveau for påvirkning af fosforfølsomme områder er overholdt. Udspredningsarealerne tilføres mindre fosfor i den ansøgte drift end i nudriften. Natura 2000 Nærmeste Natura 2000 område er Sejerø Bugt. Anlæg og udbringningsarealer er beliggende udenfor Natura 2000 området. Odsherred Kommune vurderer samlet, at husdyrbrugets ansøgte drift ikke vil medføre risiko for, at tilstanden i Natura 2000 områder ændres væsentligt. Udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 området Sejerø Bugt samt til Kattegat Syd. Odsherred Kommune har inddraget nuværende tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i Sejerø Bugt og Kattegat Syd og vurderer, at der på dette grundlag ikke er belæg for at stille yderligere vilkår til kvælstofudvaskningen fra arealerne. Side 6

7 Indledning Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Strandvej 23, 4573 Højby, i Odsherred Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, har Odsherred Kommune med bistand fra NIRAS A/S vurderet det ansøgte projekt. Vurderingen fremgår af udkastets afsnit 2 og er sammen med ansøgningen baggrund for miljøgodkendelsens vilkår. Odsherred Kommune d. 10. februar 2014 Lone H. Sørensen Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej Højby Side 7

8 Ansøgning Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse på husdyrbruget Strandvej 23, 4573 Højby omhandlende følgende: Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gyllebeholder (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Odsherred Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og Kommunens registreringer. Afgørelse Odsherred Kommune godkender på vilkår udvidelsen af slagtesvineproduktionen fra 188,77 DE til 426,92 DE på matrikel nr. 8d Højby By, Højby, beliggende Strandvej 23, 4573 Højby, jf. 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009). Udvidelse af årsproduktionen fra slagtesvin til slagtesvin ( kg), svarende til en udvidelse fra 188,77 DE til 426,92 DE. Etablering af ny svinestald på ca m 2 med biologisk luftvasker. Etablering af ny gylletank (4500 m 3 ) med fast overdækning (teltoverdækning) vest for den eksisterende gyllebeholder. Nedrivning af eksisterende ældre driftsbygninger, som erstattes af en driftsbygning indeholdende foderlade, kontor, medarbejderfaciliteter og udleveringsstald. Arealdrift af 127,48 ha. Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Odsherred Kommune. Kommunens godkendelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal du indsende en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte dyrehold, staldanlæg og udbringningsarealer. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august jf i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. Side 8

9 af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december. Godkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Museumsloven. Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Godkendelsens varighed Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Revurdering af godkendelsen Godkendelsen skal revurderes i henhold til reglerne i 40 (regelmæssig revurdering) og 41 (revurdering af IE-husdyrbrug) i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkårene kan blive ændret i forbindelse med en revurdering. Driftsophør Ved driftsophør finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord anvendelse jf. 43 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (på godkendelsestidspunktet BEK nr af 8/11/ 2013). Vilkår for afgørelsen Odsherred Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som det er beskrevet overfor kommunen i ansøgningen. På baggrund af ansøgning og kommunens vurdering meddeler Odsherred Kommune godkendelse på følgende vilkår: Generelle forhold 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Strandvej 23, 4573 Højby samt de arealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr og CVR nr Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 9001, version 9 af 7. maj 2013 inkl. bilag og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 3. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Side 9

10 4. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra denne afgørelses meddelelse. 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte samt andre, der har deres gang på gården, skal være bekendt med relevante vilkår. Information om ændringer på virksomheden 6. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år Ophør af produktionen Husdyrproduktionen 7. Husdyrbrugets maksimale tilladte årsproduktion: Dyreart, type og vægtafgrænsning Godkendt produktion, Antal Enhed Slagtesvin ( kg) Produceret dyr Antal stipladser Dyreenheder ,92 I alt 426,92 8. Der må ikke på noget tidspunkt være mere end 3750 slagtesvin på stald af gangen. Foranstaltninger for at undgå forurening 9. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Odsherred Kommune, tlf.: Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle, etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. 11. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter meddelelse om miljøgodkendelse. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. Side 10

11 Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 12. Beredskabsplanen skal opbevares tilgængeligt på husdyrbruget og gennemgås sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret kopi af beredskabsplanen. Planen skal foreligge på et for de ansatte forståeligt sprog. Beredskabsplan skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand o.l. Anlæg Stalde og opbevaringsanlæg 13. Dræn skal lægges i tætte rør, hvor afstandskravet på 15 meter fra stald eller gyllebeholder til dræn ikke kan overholdes. 14. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, således at unødigt spild undgås. 15. Husdyrbrugets anlæg skal have mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning. 16. Husdyrbruget skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning frem til den 1. april hvert år. Dette skal dokumenteres med et lagerregnskab, der udarbejdes i forbindelse med mark- og gødningsplaner for den efterfølgende planperiode. 17. Beholdere til husdyrgødning skal mindst 1 gang årligt tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i en logbog. 18. Der skal etableres og opretholdes fast rørforbindelse mellem alle gyllebeholdere og stalde, hvor der produceres flydende husdyrgødning og hvorfra der pumpes flydende husdyrgødning (bygning 1 og 2, figur 1). 19. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 20. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller med gyllevogne som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. 21. Ammoniakfordampning 22. Begge gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning. 23. Den faste overdækning af gyllebeholdere skal vedligeholdes, så den er tæt og forhindrer ammoniakfordampning i overensstemmelse med godkendelsens forudsætning. Side 11

12 24. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal etableres med delvist spaltegulv med % fast gulv. 25. Ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets samlede anlæg ikke må overskride 5243,20 kg N/år. Bilag IV arter 26. Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefrie bræmmer omkring søer og vandhuller der grænser op til udbringningsarealerne mark 2-5 og mark Der skal etableres 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer langs alle de åbne vandløb, der grænser op til udbringningsarealerne. Lugt 28. Lugtgenerne til enkeltbolig, herunder Mensalgård Golfklub (lokalplan nr. 2R.03 Golfbane ved Gudmindrup), må maksimalt udgøre 15 OU E /m 3. Lugtgenerne til samlet bebyggelse, må maksimalt udgøre 7 OU E /m 3. Lugtgenerne til byzone må maksimalt udgøre 5 OU E /m Hele bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 30. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til flere lugtgener for omboende end forudsat, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for at nedbringe generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. 31. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning eftervise, at de i ansøgningen forudsatte lugtbidrag er overholdt. 32. På hele arealet af følgende marker: mark 40-1, mark 40-2, mark 39, mark 38, mark 10, mark 11, mark 12, mark 20, mark 36, mark 36-1, mark 36-2 og mark 36-3 må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage, samt søn- og helligdage. Biologisk luftvasker 33. I den nye staldbygning (bygning 1, figur 1), skal der anvendes biologisk luftrensning med en lugtreducerende effekt på mindst 60 % og en ammoniakreducerende effekt på mindst 25 %. 34. Inden igangsætning af byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) skal ansøger fremsende dokumentation til Odsherred Kommune for den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår 33 ved den valgte miljøteknologi. Odsherred Kommune afgør herefter om dokumentationen for den lugt- og ammoniakreducerende effekt er tilstrækkelig. Side 12

13 35. Som en del af dokumentationen for effekten af luftrensningsanlægget, skal det fastlægges, hvad det maksimale, acceptable tryktab over anlægget må være, for at opnå den lugt- og ammoniakreducerende effekt jf. vilkår Byggeriet af den nye stald (bygning 1, figur 1) må først igangsættes, når Odsherred Kommune har modtaget dokumentation for den lugt- og ammoniakreducerende effekt i den valgte miljøteknologi og efterfølgende meddelt tilladelse til byggeriet. 37. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt. 38. Enhver type driftsstop af luftrensningsanlægget skal straks udbedres. 39. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med automatisk vaskerobot. 40. Luftrensningsanlægget skal være forsynet med en elektronisk datalogger, der registrerer driftstid, tryktab over anlægget, vandforbrug i anlægget og vaskerobottens aktivitet. 41. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige det maksimale acceptable tryktab, som er dokumenteret jf. vilkår Luftrensningsanlægget skal være forsynet med alarm i tilfælde af driftsstop. 43. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 2 dage. 44. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 45. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Anlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 46. Følgende skal registreres i en driftsjournal for luftrensningsanlægget: tidspunkter for rengøring af filtre, tidspunkter for udskiftning af filtre, tidspunkt for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Spildevand 47. Al vask af maskiner, vogne og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt, tæt plads og spildevandet ledes til opsamlingsbeholder. Støjgrænser 48. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land (inkl. Mensalgård Golfklub) må ikke overstige følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Side 13

14 Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt ved opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 49. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 50. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i byzoneområder. 51. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i sommerhusområder (områdetype 6) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db (A) (re. 20 µpa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Tidsrum db (A) Mandag fredag kl db(a) (8 timer) Lørdag kl db(a) (7 timer) kl db(a) (4 timer) Side 14

15 Søn- og helligdage kl db(a) (8 timer) Alle dage (aften) kl db(a) (1 time) Alle dage (nat) kl db(a) (½ time) Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 50 db(a) i ethvert punkt i sommerhusområder. 52. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. 53. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/ Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma / institut, som er uvildigt, og som er godkendt af Miljøstyrelsen at udføre dette arbejde. 55. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Transport af gylle 56. Transport af gylle på offentlige veje skal foregå i lukket vogn, så spild af gylle fra åbninger, slanger mv. forhindres. Evt. spild af gylle skal straks opsamles. 57. Transport af gylle gennem Gudmindrup og Højby må kun ske på hverdage i tidsrummet kl , medmindre gyllen transporteres i lastbil. Lys 58. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. 59. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fluer og skadedyr 60. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 61. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 62. Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma. Oplag af olie, kemikalier etc. 63. Olier og kemikalier skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Side 15

16 64. Tankning af brændstof til traktorer og maskiner skal til enhver tid ske på en plads, der er indrettet med fast og tæt bund og således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller grundvand. Affald 65. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende affaldsregulativer. 66. Husdyrbruget skal føre register over mængde og art af farligt affald (EAK kode) og dets bortskaffelse. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 67. Farligt affald må højst oplagres 1 år på virksomheden. 68. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. 69. Animalsk affald, herunder døde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container eller lignende. Større dyr kan opbevares på fast underlag og med fast overdækning, f.eks. en kadaverkappe. Opbevaringspladsen skal placeres minimum 15 meter fra offentlig vej og på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold, herunder adgang for ådselædende dyr. Arealer Gødningshåndtering 70. Udbringning af husdyrgødning skal foregå i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår. Nitrat 71. Der må kun udbringes husdyrgødning på de godkendte udbringningsarealer (127,48 ha) jf. figur 2 for beliggenheden af arealerne. 72. Indenfor et planår (1/8-31/7) må der maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer svarende til 176,92 DE. 73. Der må maksimalt udbringes 1,39 DE/ha på bedriftens udbringningsarealer. 74. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 75. Der skal etableres 4,2 % ekstra efterafgrøder ud over det lovpligtige krav fra Natur- Erhvervstyrelsen. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år. Alle efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning. Side 16

17 76. På markerne 2-5, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 36, 36-1, 36-2, 36-3, 38, 39 og 40-1 og 40-2 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S4 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S4 er På markerne 1, 8, 10, 23 og 24, 30, 31, 35 og 37 skal der benyttes et sædskifte med udvaskningsindeks svarende til eller lavere end sædskiftet S2 jf. notat fra Skov- og Naturstyrelsen af om standardsædskifter og referencesædskifter. Udvaskningsindekset for sædskifte S2 er Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 79. Der må ikke etableres afvandingsrender fra markerne til direkte afledning af vand til vandløb, søer, moser o. lign. Fosfor 80. Bedriftens fosforoverskud må ikke overstige 3,1 kg P per ha pr. år beregnet efter vejledningens retningslinjer. Der skal ved tilsyn foreligge og fremvises dokumentation herfor fra de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 81. Fosforoverskuddet beregnes ud fra det aktuelle standardsædskifte og den deraf beregnede normoptagelse af fosfor og tilførslen af fosfor fra husdyrgødning og anden organisk gødning. Landskab Materialevalg mv. 82. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i samme jordfarver som den eksisterende svinestald. 83. Den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres i ikke reflekterende materialer (glanstal max. 20) og i dæmpede farver af hvidt, sort, jordfarver eller træfarver. 84. Den nye slagtesvinestald (bygning 1, figur 1) og den nye foderlade (bygning 3, figur 1) skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde og beliggenhed. 85. Der skal etableres skærmende beplantning syd for gyllebeholderne og syd for staldbygningerne. Der skal anvendes hjemmehørende arter til beplantningen. Egen kontrol 86. Årligt forbrug af fyringsolie, dieselolie, el og vand skal dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares på husdyrbruget i minimum 5 år og være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn. 87. Husdyrproduktionens størrelse skal dokumenteres for hver planperiode fra 1. august til 31. juli. Af dokumentationen skal fremgå antal dyr, samt ind- og afgangsvægt for leverede slagtesvin. Husdyrproduktionens størrelse skal beregnes på grundlag af bi- Side 17

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Fuglsangsvej 7 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug UDKAST ODDER KOMMUNE Teknisk Område - Miljø Rådhusgade 3,

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. 12 miljøgodkendelse. Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune 12 miljøgodkendelse Faxmosegård Bals Mark 5 8543 Hornslet Dato for gyldighed dato: 27. februar 2013 2 Indhold Datablad... 1 Indledning... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere