Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til brug forud for besøg i Ringovnen i Nivå. Materialet er beregnet til indskolingen. På alle Fredensborg Kommunes skoler findes bogen Folk omkring Ringovnen - år 1900 som klassesæt. Bogen er udgivet af Nivaagaard Teglværks Ringovn. Til læreren. Teglbrænding. Grundlaget for de Nordsjællandske teglværker, herunder Nivaagaards Teglværk var den rige forekomst af ler i undergrunden. De mange lergravssøer i Nivåområdet vidner om hvor leret blev gravet og om de næsten 300 år, hvor der blev fremstillet mursten. I Nivå har man alt overvejende fremstillet mursten og andre teglprodukter af blåler, som er kalkholdigt og som ved brænding bliver gult. Røde og rødlige teglprodukter fremstilles af rødler, der er jernholdigt og som typisk ligger som en bræmme over det dybere liggende blåler. I Nivå er rødleret for sandholdigt for at være egnet til teglfremstilling. Teglværket i Nivå blev anlagt i 1701 af Frederik den 4. s dronning Louise af Mecklenborg. Hun havde af Kongen fået foræret et gammelt jagtslot i Hørsholm stammende fra Frederik den 2. s tid, og dette slot skulle moderniseres hvortil der blandt meget andet krævedes mursten. Slottet lå hvor Hørsholm kirke ligger i dag, og en af de gule avlsbygninger øst for kirken stammer fra dengang. I 1730 under Christian den 6. og dronning Sophie Magdalene indledtes samme sted byggeriet af barokslottet Hirschholm, der skulle være sommerresidens for kongeparret, og blev regnet for et af Europas smukkeste slotte. Teglværket i Nivå producerede mursten til byggeriet frem til det stod færdig i Slottet blev nedrevet i 1810 under Frederik den 6. Hirschholm Slot Selve idéen med at fremstille mursten blev bragt til Danmark omkring år 1160 af franciskanermunkene. Munkene viste hvordan det våde ler kunne renses, æltes og formes i den ønskede form og størrelse for derefter at blive brændt i en primitiv træfyret jordovn. Brugen af brændte sten som byggemateriale var dog på dette tidspunkt kun konger, adelsmænd og bisper forundt. Teglbrænding og teglfremstilling har været skelsættende i historien, og murstenen blev med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet et af de vigtigste byggematerialer nogensinde. Med teglfremstillingen blev tunge ukurante materialer udskiftet med håndterbare standard størrelser. Teglstenene var lettere at arbejde med og teglsten virkede isolerende. Side 1

2 Nivaagaard Teglværk. I årene efter slotsbyggeriet har teglværket i Nivå haft talrige ejere, og i 1859 købte konsul Alfred Hage værket og den gamle havnegaard beliggende syd for Nivåen. Teglværket var på det tidspunkt velfungerende og moderniseret på flere måder, men året før Alfred Hage købe det, havde den tyske ingeniør Friedrich Hoffmann taget patent på en helt ny teglovn, Ringovnen der skulle vise sig at revolutionere teglfremstillingen på afgørende vis. Lige siden franciskanermunkene havde man i princippet brændt mursten på stort set den samme måde, i stationære træfyrede ovne. En vigtig del af processen var ved teglbrænding er, at temperaturen gradvist hæves til brændingstemperaturen, som er ca Dette kaldes forvarmning, og tilsvarende skal afkølingen også ske gradvist. Hoffmanns opfindelse var en ovn, bestående af en række enkelte ovnafsnit (kamre) anbragt i en rundkreds som en stor cirkulær hvælving. I stedet for at bruge megen tid og brændsel på først at forvarme og efter brændingen at afkøle murstenene, kunne man i ringovnen udnytte de varme røggasser fra brændingen til forvarmning, og frisk luft til afkøling. Man bevægede ilden fra kammer til kammer uden at skulle tænde op og slukke igen hver eneste gang. Det betød store besparelser i både tid og penge, og Nivaagaard Teglværks Ringovn med den nye ringovn kunne man, i modsætning til tidligere, brænde mursten døgnet rundt hele året, da den over hvælvingen tillige rummede plads, hvor murstenene kunne tørres. Alfred Hage fik nys om den nye ovntype, og lod i 1870 en ringovn opføre på Nivaagaard Teglværk. Den rå sten skal tørres før brændingen. Derfor var der på teglværkerne store såkaldte tørrelader, hvor murstenene kunne håndstables og lufttørre. På Nivaagaard Teglværk er der én stor lade tilbage. Den har oprindelig stået i Niverød og blev flyttet til Nivå i Genopførelsen var en gave fra Københavns Murerlaug. En anden type tørrelade er den her viste traverslade, hvor murstenene kunne transporteres på skinner flere lag ad gangen og sættes til tørring. Side 2

3 Johannes Hage ( ) Efter Alfred Hages død i 1872 overtog sønnen Johannes Hage ejendommene. Johannes Hage har betydet meget for hele egnen. Han sørgede for udvikling og fremgang, han oprettede en sygekasse for teglværkets arbejdere, og sørgede for hjælp til enker. I 1878 lod han bygge det lille bedehus ved klokkestablen i Nivå. Her kom præsten fra Karlebo kirke med jævne mellemrum og holdt gudstjeneste. Johannes Hage var initiativtager til opførelsen af Nivå kirke, hvortil han skænkede byggegrunden og en stor sum penge til selve opførelsen. Kirken blev indviet i Han blev i 1879 medlem af folketinget og i 1889 medlem af amtsrådet i Frederiksborg amt. Det var i dette embede at han i 1891 oplevede en stor uenighed om, i hvor vid udstrækning det offentlige sygehusvæsen skulle hjælpe kronisk syge mennesker. Resolut købte han en gård i Niverød og indrettede den til hospital for de kronisk syge. Hospitalets navn var Nivaagaards Hospital. I dag er stedet et socialpsykiatrisk botilbud og hedder Johannes Hages Hus. I 1881 opførte han Nivaagaards nuværende hovedbygning, og det var her han hans store malerisamling prydede væggene, men i 1903 stiftede han den selvejende institution Nivaagaards Malerisamling, til hvem han skænkede sin kostbare samling af kunstværker fra den italienske og den nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske guldalder. I 1919 havde han planer om at opføre et nervehospital syd for Nivaagaard, men han besluttede sig dog for, i stedet at stifte den alment velgørende fond Den Hageske Stiftelse til hvilken han testamenterede hele sin ejendom, herunder også avlsgården og teglværket. Stiftelsen formål var, og er stadigt at hjælpe psykisk og neurologisk syge mennesker. Johannes Hage døde i 1923 og ligger begravet på Nivå kirkegård. Johannes Hage Side 3

4 Ringovnen. Ringovnen var i funktion i næsten 100 år og der er gennem tiden produceret næsten 1 milliard mursten og andre teglprodukter i ovnen. Den var i starten områdets største arbejdsplads med over 100 medarbejdere. Den gamle bygning står nu som museum, og den blev af det daværende Frederiksborg Amtsmuseumsråd udpeget til regionalt industriminde. I perioden rejste mange polakker frem og tilbage mellem Polen og Nivå. Rejseaktiviteten skyldtes det sæsonarbejde, det var muligt for polakkerne at få på et af datidens fire teglværker i Nivå, og den fremmede arbejdskraft, hvoraf mange også kom fra Sverige, var mere end velkommen. Teglværkerne havde gode år i forbindelse med den store byggeaktivitet, der fandt sted i København. Arbejderboligerne ved Nivaagaard Teglværk var centreret omkring Kalvehaven, Smedebakken, Åvej og Teglværksvej. Mange af dem eksisterer endnu, men langt de fleste er blevet restaureret og beboes i dag af familier uden tilknytning til teglværket. Arbejderne kunne bo i boligerne, så længe de arbejdede på teglværket. Det var en fordel at arbejderne boede tæt på, så de ikke havde langt at gå, når de skulle have mad med familien i pauserne. Efter 1954 kunne arbejderne dog spise deres mad på teglværket,da der det år blev bygget en kantine. Ringovnen omkring år 1904 Stedets historie. På hjemmesiden kan man læse meget mere om teglværket og dets historie. Ved hjælp af den historiske tidslinje kan udviklingen i Nivå følges i forhold til landets historie. (QR-kode til ringovnens hjemmeside) En gruppe teglværksbørn ved Nivåen (ca. 1915) Side 4

5 Ringovnens virkemåde. Brænderen Brænderloft Fyringshuller De rå mursten forvarmes af røgen Brændingszone Brænderloft Tilmuret port Kold luft passerer gennem de stablede brændte mursten som afkøles. Røgkanal Spjæld Åben røgkanal Hvælving Papirskot Porten mures til så kammeret er klar til brænding. Hvælving Porten åbnes til næste kammer Sætteren stabler de rå mursten. Åbne porte, luftindtag Virkemåde: Processen i Ringovnen kan forklares med et sprogligt billede. Man skal forestille sig Ringovnen som en randform, der er vendt på hovedet. Hvælvingen i formen svarer til selve ovnen i Ringovnen, og består af femten sektioner kaldet kamre. Disse kamre udgør hver deres afgrænsede område, og har hver deres åbning (port) i muren ud mod det fri, ligesom hvert kammer har en røgkanal, der fører til skorstenen. I hvælvingen stables murstenene som skal brændes. De stables sådan, at luften kan passere frit gennem. På tegningen er sætteren ved at stable de rå mursten (A), mens trillerne kører de færdigbrændte mursten ud (B). Selve brændingen sker mellem (C) og (D), hvor brænderen tilfører kulstøv gennem fyrhuller fra det såkaldte brænderloft over hvælvingen. Trillerene kører de brændte mursten ud til sortering. Den luft som er nødvendig til brændingsprocessen kommer ind via de åbne porte (A B). Ved hjælp af spjæld leder brænderen luften gennem de stablede mursten mod urets retning. Den kolde luft afkøler de færdigbrændte sten (B D). Efter brændingen ledes den nu gloende varme luft videre gennem de stablede rå sten, der således bliver forvarmet (C A). Sætteren afslutter hvert kammer ved at opsætte et papirskot, inden han fortsætter med at sætte det næste kammer. På tegningen ses papirskottet lige før (A), og det er hér den røgfyldte luft føres til skorstenen. Når processen fortsætter (mod urets retning) vil det viste papirskot brænde igennem og luften ledes til den næste røgkanal. Der brændes døgnet rundt. Side 5

6 Lav en planche. Undervisningsforslag (af Merete Bjerngaard) I foråret 2009 arbejdede 1. og 2. klasse på Karlebo Skole med emnet: Ringovnen i Nivå år Først forsøgte vi at finde ud af hvad tegl egentlig er. Dernæst så vi på kort over området. Man kan få et kort over området på biblioteket. Så placerede vi Øresund mod øst og Nivåen nærmest øst/vest. Ringovnen blev klippet ud af en plakat og var det eneste læreren havde med på forhånd. Gl. Strandvej og vejen mellem Kalvehaven og Ringovnen blev placeret. Mange af de lokaliteter og bygninger fra 1875, hvor historien foregik, findes stadig. Ringovnen var på dette tidspunkt nybygget. Selve Nivaagaard kom ikke med på planchen, men børnene så billeder af hovedbygningen, der blev opført i 1881 efter en brand på gården i Børnene tegnede kalvehavehuse, en skole og en købmand, samt en masse mursten. Der kom, som det ses, også fisk i åen, dyr på marken og legende børn med på planchen. På Ringovnen er der travlt, masser af mursten transporteres til Øresund på hestetrukne tipvogne og sejles til København. Husk at kystbanen mellem Klampenborg og Helsingør først blev åbnet i Forhåbentlig får børnene lyst til at vide mere om stedet og tiden. F.eks.: Hvad legede børnene? Havde de legetøj? Hvad skete der i skolen? Osv. Læreren anvendte hjemmesiden til at fortælle om områdets historie. Side 6

7 Lav en storyline Undervisningsforslag Det er en lærerig oplevelse at visualisere en historie med tegninger og tekster. Digt historier og brug dem til at lave små skuespil. På Karlebo skole digtede vi en historie med to børn som hovedpersoner. Børnene boede i et hus i Kalvehaven og far arbejdede på Ringovnen. Tegneren Ole Espersen, Nivå har lavet disse tegninger af børnene, som I kan bruge til Jeres historie. Hvad hedder de mon? Side 7

8 Udflugt til Ringovnen På hjemmesiden kan I se, hvordan I bestiller et besøg på Ringovnen. Det er en god idé at tage et fotografiapparat med. Billederne kan for eksempel bruges til at lave egne historier i IT programmet Photostory. Opgaveforslag 1) Hvad er husene lavet af? Bilag 1 2) Leg med ler og form små mursten eller perler, der kan tørres i solen, brændes i ovn og males. 3) Vej og mål mursten (Lån evt. en rød og en gul mursten før besøg i Ringovnen). Bilag 2 4) Lav et gnidemønster af en murstensvæg klip nogle mursten ud og byg din egen mur. Hvordan skal en mur bygges for at kunne holde? Bilag 3 5) Byg et hus af legoklodser (hvordan bygger man i forbandt) 6) Lav mønstre med dine papir-mursten, brug røde og gule samt hele og halve. 7) Gå en tur, og læg mærke til hvordan husene i omegnen er bygget. Kan I finde eksempler på at stenene bruges til at bygge en bue. Hvordan kan det holde? 8) Byg en hel by I kan bruge mælkekartoner. 9) Lav din egen hus-bog. Bilag 4 10) Tegn dit drømmehus på karton og brug det til et puslespil. Side 8

9 Bilag 1 Menneskers bolig kan være lavet af mange forskellige materialer, og kan se meget forskellige ud. Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Bilag 2 Vej en rå mursten: Side 12

13 Bilag 3 Side 13

14 Bilag 4 Bilag 2, 3 og 4 er opgaver, der med tilladelse er hentet fra Ideer på tværs bog 22 forlaget Spiren. Side 14

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013 Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. Formanden har ordet

Læs mere

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK

CATHRINESMINDE TEGLVÆRK USEUM ØNDER JYLLAND CATHRINESMINDE TEGLVÆRK Illerstrandvej 7 DK 6310 Broager Tel. +45 7444 9474 Cathrinesminde@museum-sondenylland.dlc www.museurn-sondenylland.dlc INDGÅET 8 JULI 2C15 Hedensted Kommune

Læs mere

Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014

Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014 Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014 Blomstrende rhododendron i Dr. Kovang, Fredensborg (Peter Heiberg fot. ) Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM

Lærervejledning. fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM fra graffiti til gravskrift MOESGÅRD MUSEUM Lærervejledning Kontakt Skoletjenesten Moesgård Museum Moesgård Allé 20 8270 Højbjerg Tlf. 8942 4531, mandag-torsdag kl. 9-12 e-mail: skoletjenesten@hum.au.dk

Læs mere