Sagsnr P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15"

Transkript

1 Dato 1. juni 2015 Sagsnr P BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune - Naturteam har modtaget ansøgning af 15. april 2015 fra Andersen og Grønlund - rådgivende ingeniører, på vegne af Vinge Delta, om tilladelse til omlægning af del af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge. Torvet Frederikssund Telefon Telefax frederikssund.dk CVR-nr.: Lokaliteten er vist på oversigtskort, figur 1. Hoveddrænet er beliggende på matr. nr. 30 samt matr. nr. 5m og 5a Snostrup By, Snostrup i den fremtidige by Vinge ved Frederikssund, jf. figur 2. Byggeri og Natur meddeler hermed tilladelse efter Vandløbslovens 16 og 17 til omlægning af del af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etableringen af boligområde i Vinge. Tilladelsen er meddelt i medfør af lov om vandløb, nr. 302 af 9. juni 1982, 16 og 17, og bekendtgørelse om vandløbsrestaurering m.v. nr af 11. december og 19. Tilladelsen en er baseret på ansøgning om omlægning af dræn af 15. april Bank Åbningstider: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag Til afgørelsen er der knyttet en række vilkår jf. afsnit herom. 1 /3

2 Figur 1. Oversigtskort Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: Arbejdets udførelse må ikke give anledning til transport af sand og grus i nedstrøms rørledninger eller grøfter Grundejer er ejer af den omlagte drænledning og er ansvarlig for den fremtidige vedligeholdelse Funktionen af evt. sidedræn, der konstateres under anlægsarbejdet, skal sikres Der må ikke plantes eller bygges nærmere end 2 m fra drænledningen, således at der ikke er risiko for, at den beskadiges eller tilstopper Frederikssund Kommune skal orienteres, når arbejdet er udført Baggrund I forbindelse med realisering af Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 065 for boligområde i Vinge, er der behov for at omlægge en eksisterende drænledning, hvis placering er i konflikt med den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet. 2 /10

3 Drænledningen afvander i dag et område med en udstrækning på ca. 17 ha. Drænvandet ledes via et vandløbssystem øst for området til Ålebækrenden, videre til Sillebro Å og Roskilde Fjord. Afvandingen af lokalplanområdet vil fremtidigt blive håndteret via en ny kunstig sø, med status af Spildevandsteknisk anlæg. Drænledningen afvander imidlertid også andre ejendomme syd for Dalvejen, hvorfor der stadig er behov for drænledningen, som fremtidigt dog kun skal føre vand fra et noget mindre areal, ca. 12,5 ha. Ansøgning På baggrund af ovenstående ansøges om tilladelse til omlægning af del af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge. Eksisterende drænsystem Det fremgår af historiske kort, at der i en lang periode har været systemer til afvanding af området, tidligst som grøfter, senere som rørlagte vandløb. De seneste ændringer er foretaget omkring , hvor det af luftfoto fremgår, hvor ledningerne er lagt. Ud fra drænbrønde til terræn, de historiske kort og luftfoto, er det nuværende forløb søgt fastlagt. Efterfølgende prøvegravninger har bekræftet placeringen, og dette har givet oplysninger om ledningsmaterialer samt rørdimensioner. 3 /10

4 Figur 2. Eksisterende drænsystem Delstrækninger: A-B Ledningen på matr. nr. 5-a antages at være ledning af muffeløse betonrør Ø200 mm vurderet på baggrund af indløbet i eksisterende brønd ved punkt B. Bundløb i B ca. kote 8,44 m DVR90. Ledningen er ikke frilagt, da der på lokaliseringstidspunktet i februar 2015 var afgrøder på arealet. På ældre kort er på dette sted vist en grøft. B-C Strækningen består af muffeløse betonrør Ø200 mm, ind- og udløb i brønd C i kote 8,16 m DVR90. 4 /10

5 C-D Brønd D har dækselkote under terræn, og er frigravet februar Strækningen består af muffeløse betonrør Ø200 mm, ind- og udløb i brønd D i kote 7,85m DVR90. D-E Punkt E er beliggende umiddelbart ved skel til matr. nr. 3p. Ledningen er frigravet ved punkt E februar 2015, og består af muffeløse betonrør Ø250 mm, bundløb ved E i kote 7,78 m DVR90. Vandet strømmer mod øst. I februar 2015 vurderedes vandføringen til at være ca. 3 l/s. E-F Forløbet på matr. nr. 3p kendes ikke. På grund af høj vandstand, har det ikke været muligt at færdes i området og foretage en nærmere undersøgelse. På ældre målebordsblade er der ikke vist en grøft. G-D Strækningen består af ler rør ca. ø 150 mm. Udløbet i brønd G (brønd muret op i mursten) er i kote ca. 8,44 m DVR90. Brønden var delvist opfyldt, så der kan være et tildækket lavere løb. Vandet løb mod øst til brønd D. C-G Strækningen består af ler rør ca. ø 150 mm. Det antages, at det må være den oprindelige ledning/grøft, som senere er erstattet af ledningen C-D. Ledningen har dog stadig haft en funktion. I brønd G kommer et mindre tilløb fra nord ler rør Ø 50 mm (2 tomme dræn). Historiske oplysninger På ældre målebordsblade er vandløb og vådområder gengivet, og disse giver ofte information om, hvor der eventuelt er rørlagte vandløb m.v. Ligeledes er ældre luftfoto ofte til stor hjælp, fordi de strukturelle ændringer i jorden kan ses selv mange år efter udførelse af opgravninger. Nedenstående luftfoto fra 1967 viser meget tydeligt, hvor der er udført ledningsarbejde. 5 /10

6 Figur 3. Luftfoto fra 1967 Det fremgår af de såkaldte høje målebordsblade, at afvandingen fra matr. nr. 30 slutter ved skellet til matr. nr. 3p så det er et spørgsmål om der rent faktisk eksisterer en ledning fra punkt G E??? til punkt F. Det fremgår også af målebordsbladet, at der er gravet tørv fra de lave områder både på engen og ved Tvinsmosen. 6 /10

7 Figur 4. Udsnit af Høje Målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet Af de Lave Målebordsblade fra begyndelsen af 1900 tallet fremgår det, at en række grøfter ikke længere kan ses, hvorfor det må antages, at de er rørlagt i perioden fra slutningen af 1800 tallet. Det fremgår af både de høje og de lave målebordsblade, at grøftesystemerne alle har forbindelse til Ålebækrenden, som på dette sted er en gravet kanal fra starten 1800 tallet, udført for at tørlægge området, som jo oprindeligt var Hagerup Sø. 7 /10

8 Figur 5. Udsnit af Lave Målebordsblade fra første halvdel af 1900-tallet Fremtidige forhold En del af området vil fremover blive afvandet via nye drænledninger til det planlagte regnvandsbassin, og herfra blive udledt til afvandingssystemerne mod øst. Fremover vil det omlagte tracé blive 117 m længere, og dermed vil faldet blive mindre. Den nuværende strækning har en længde af ca. 343 m, og når drænet er omlagt vil det have en længde af ca. 461 m. Højdeforskellen imellem løbet i brønd B til løbet i punkt E er 0,66 m svarende til et nuværende fald på ca. 2. Det fremtidige fald vil blive ca. 1,5. Den nuværende vandføringsevne er ca. 12 l/s hvis hele strækningen er uden skader og fejl. Ved omlægningen anvendes topslidsede Ø 200 mm plastrør som - ved et fald på 1,5 - kan føre ca. 13 l/s. Den øgede vandføring skyldes, at plastrøret har en mindre ruhed, og således kan røret på trods af et mindre fald kan føre samme vandmængde. Ved retningsændringer placeres inspektions- og rensebrønde. Omlægning af drænledningen vil således ikke medføre ændrede forhold for ejerne af naboarealer hverken op- eller nedstrøms. 8 /10

9 Den nye tracé fremgår af bilag A, tegning H af 17. april 2015, revideret 22. april Konsekvensvurdering Naturbeskyttelsesloven Omlægning af hoveddrænledningen berører ikke direkte den 3 beskyttede eng på matr. nr. 3g, 3h, og 3p. Det forudsættes at omlægningen af drænledningen ikke vil påvirke engen, da afledningen af overfladevandet også i fremtiden vil ske under terræn i drænet. Vandløbsloven Omlægning af hoveddrænet er en regulering efter vandløbslovens bestemmelser. Vandløbsmyndigheden skal ved godkendelse af omlægningen tage hensyn til de afvandings- og miljømæssige forhold ved vandløbet. Hoveddrænet er et privat vandløb, som har forløb syd nord med udløb i åben grøft, der har forbindelse til Ålebækrenden, videre til Sillebro Å og Roskilde Fjord. Omlægning af hoveddrænet vurderes at være uden konsekvenser for den miljømæssige tilstand i vandløbssystemet. Der stilles vilkår om, at arbejdet ikke må give anledning til erosion og transport af materiale til nedstrøms rørledning eller grøfter. Det vurderes, at der med omlægningen af hoveddrænet er taget hensyn til de afvandingsmæssige forhold, idet omlægningen udføres med samme dimensioner som op- og nedstrøms rørledning, og tilsluttes i eksisterende bundkoter op- og nedstrøms. Kapaciteten i det omlagte hoveddræn er fremover den samme som i hoveddrænet i dag. Faldforholdene i hoveddrænet bliver fremover lidt mindre end det er tilfældet i dag. Det vurderes derfor, at der ikke sker ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Der stilles vilkår om at sikre funktionen af evt. sidedræn, der konstateres under anlægsarbejdet. Der stilles vilkår om, at der i henhold til vandløbsloven ikke må foretages beplantning eller bygges nærmere end 2 m fra drænledningen, således at der ikke er risiko for, at den beskadiges eller tilstopper. Afgørelse Teknisk Udvalg har uddelegeret gennemførelsen af projektet til Naturteam. Naturteam meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens bestemmelser ( 16 og 17) til omlægning af hoveddrænet på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup. Tilladelsen vil blive givet efter 3 og 19 i bekendtgørelsen om reguleringer. 9 /10

10 Forslag til omlægning af hoveddrænet har været i høring på 4 uger, og der er ikke indkommet bemærkninger til omlægningen. Økonomi Vinge Delta (Frederikssund Kommune) afholder udgifterne til omlægningen af hoveddrænet. Offentliggørelse og klagevejledning I forbindelse med etablering af boligområde i Vinge gives tilladelse til omlægning af hoveddræn. Tilladelsen offentliggøres på Frederikssund Kommune s hjemmeside den 29. maj Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 26. juni Tilladelsen må ikke benyttes før klagefristens udløb. Opmærksomheden henledes i øvrigt på vedlagte bilag med klagevejledning og oplysninger vedrørende afgørelsen. Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. Venlig hilsen Berit Luise Mogensen Landskabsingeniør Bilag: Projekttegning Klagevejledning Sendt til: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, 10 /10

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere