Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen"

Transkript

1 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 9 ISBN

2 2 Indledning Bjerringbro Kommune har i flere år haft et industriområde ved Stenshede lige nord for byen og lige vest for Hjermind (Figur 1). En del af området er allerede bebygget, men store dele af området var indtil marts 2005 stadig under plov. På dette tidspunkt solgte kommunen en større grund til en virksomhed, som ønskede at etablere sig i området. For ikke at risikere, at anlægsarbejdet skulle blive forsinket, anmodede kommunen Viborg Stiftsmuseum om at foretage en arkæologisk forundersøgelse for at finde ud af, om der skulle være spor efter fortidsminder i området. Figur 1. Stenshedeområdet med angivelse af industriområde (blå firkant) samt placering af tidligere registrerede arkæologiske lokaliteter. Udskrift fra DKC. Forventningerne var på forhånd ikke store. Der var ikke tidligere gjort arkæologiske fund i Stenshedeområdet (figur 1) og landmanden, der de sidste mange år har dyrket jorden, havde aldrig fundet noget. Det nærmeste kendte fund var gjort et par hundrede meter syd for området. Her blev der i et område, der skulle bebygges i 2003, fundet spredte anlægsspor fra bl.a yngre stenalder (nr. 59). Lidt sydvest for området var endvidere allerede sidst i 1800-tallet registreret 7 gravhøje. I en af disse gravhøje (nr. 26) er både fundet en svær flintøkse fra yngre stenalder samt et ukendt antal gravurner, der formodentlig er fra yngre bronzealder. Alle gravhøjene er i dag fjernede, kun et par af dem anes stadig som svage forhøjninger. Der må selvfølgelig have været nogle bopladser i nærheden af disse gravhøje, og en lokal amatørarkæolog har da også gjort en række fine fund nær ved gravhøjene. Men på trods af de kendte fund var det altså på forhånd højst usikkert, om der også skulle være fortidsminder i industriområdet ved Stenshede.

3 3 Gravhøj fra enkeltgravkulturen i yngre stenalder Ved forundersøgelsen blev der udlagt næsten 1km søgegrøfter før der fremkom noget af interesse. På områdets højeste sted kunne anes en ganske svag højning. Det lignede umiddelbart ikke noget, men da vi nærmede os stedet tiltog det gamle, mørke muldlag i tykkelse. Det var mistænkeligt, fordi der normalt er pløjet helt ned til undergrunden på de højeste steder. Figur 2. Oversigt over placeringen af søgegrøfter, gravhøjen og enkelte andre anlæg ved Hedemøllevej Pludseligt blev jorden ganske lys, dog kun over en strækning på ca. 9m før det langt mørkere muldlag dukkede op igen. Nu var mistanken for alvor vakt, det lignede grangiveligt resterne af en overpløjet, ja næsten helt bortpløjet gravhøj. Derfor blev der udlagt en ekstra søgegrøft hen over den formodede midte af højen. På det højeste sted og tilsyneladende lige midt i højen ramte maskinen toppen af flere sten. Det kunne tyde på, at der her var en grav, i så fald formodentlig den grav højen oprindelig blev rejst over. Resultaterne fra prøvegravningen afstedkom en egentlig udgravning af højen. Her blev mulden bortgravet fra hele højen og fra et mindre område lige omkring højen. Når man ikke bare nøjes med at afdække selve højen skyldes det, at der erfaringsmæssigt ofte er både grave og andre fortidsminder placeret lige rundt omkring gravhøje. Det var nu ikke tilfældet her. Som forventet var der kun ringe rester tilbage af højen, jf. figur 3. Kun de nederste 5-10cm var bevaret, men det var dog nok til at konstatere, at der givetvis har været tale om en rundhøj, der har haft en diameter på ca. 9m. Det lyder ikke af meget, når man sammenligner med en række af de betydeligt større, fredede gravhøje, man stadig kan se rundt omkring i det danske landskab. Mange af de fredede gravhøje er over 15m i diameter og en ikke ubetydelig del er over 20m i diameter. Men fra den del af yngre stenalder, vi kalder enkeltgravskulturen, er små høje et velkendt fænomen og derfor er der ikke noget overraskende i størrelsen på den nyfundne gravhøj. Hvor høj den har været finder vi aldrig ud af. Men et godt bud er vel, at den næppe har været meget over én meter. Lave småhøje er meget almindelige i enkeltgravskultur. Den begrænsede stør-

4 4 relse kan meget vel være grunden til, at højen som mange andre gravhøje ikke blev registreret i slutningen af 1800-tallet, da Nationalmuseet sendte folk ud i hele landet for at registrere Danmarks fortidsminder. Figur 3. Udgravningsfelt med rester af gravhøjen Tilbage til resterne af selve gravhøjen. Midt i højen stødte vi som nævnt oven for på sten allerede ved prøvegravningen. Efter muldafrømningen kunne vi afrense området med sten (figur 4). Vi kunne ret hurtigt se, at der lå en samling sten i en nedgravning med noget mørkere muld end højfylden. Men desværre lå de meget uregelmæssigt og tilsyneladende helt uden orden. Det var ikke særligt opløftende, for det kunne tyde på, at der havde været en gravrøver på spil. I kanten af det formodede røverhul kunne der ses et mindre område med næsten rent gult ler (figur 4). Vi overvejede om det kunne være den sidste rest af en grav. Udgravningen gav os desværre ret i vores værste antagelse. En gravrøver havde været på spil. Selv om vi fandt små stykker brændte ben, fandt vi ingen sikre rester af den grav eller måske de grave, som må have været på stedet. Gravrøveren havde i dette tilfælde været meget effektiv og ødelagt det hele. Vi aner ikke hvornår gravrøveren har været på spil. Jorden i røverhullet var dog så fast, at det må have været et stykke tid siden. Om det er helt tilbage i 1800-tallet er måske tvivlsomt, da vi fandt en velbevaret knogle fra en formodet fugl i fylden. Det mærkelige er dog de brændte ben, der fandtes i røverhullet idet der tilsyneladende er tale om brændte menneskeknogler. Ud fra højfylden, der spredt rummede flintafslag, er det ret sikkert, at gravhøjen er fra yngre stenalder og formodentlig fra enkeltgravskulturen. Men dengang brændte man ikke de døde, så derfor forekommer det ikke sandsynligt, at de brændte ben

5 5 kommer fra den oprindelige grav på stedet. Vi står derfor med lidt af et mysterium: Hvor kommer de brændte ben så fra? Det eneste rimelige forslag er, at man på stedet har foretaget endnu en begravelse, dog lang tid efter at højen er opført. F.eks. kan man meget vel sent i bronzealderen eller måske i ældre jernalder have udset sig toppen af den lave høj til endnu en begravelse. Vi kender sådanne sekundære begravelser fra mange andre gravhøje og hvorfor skulle det ikke have været tilfældet her? Figur 4. Sten i røverhul midt i gravhøjen. I dette tilfælde fik vi altså en lang næse. Ingen fine gravgaver dukkede op, kun de sørgelige rester af en gravhøj.

6 6 Bopladsfund fra tragtbægerkulturen i yngre stenalder Der dukkede dog lidt andet op ved udgravningen. Lidt sydøst for gravhøjen stødte vi to steder (se K7-8 samt K13 på figur 2) på sten, og da vi afrensede dem dukkede der potteskår op. Der var tale om nogle ret så grove skår, hvor leret var blevet iblandet knuste stykker fra en granitsten og derfor kunne vi være ret så sikre på, at der var tale om skår fra yngre stenalder. Det blev besluttet at undersøge de nedgravninger, som stenene lå i. I K7 fandt vi mange skår til to lerkar samt en del af en flintflække (se foto på forsiden). Det største lerkar var desværre meget knust og det er ikke lykkedes at samle større dele. Vi kan dog se, at det har haft nogle såkaldte øskener, det vil sige en slags ører med små huller, siddende på karsiden. Det andet kar er noget mindre, men her har vi heldigvis fundet en del af karsiden med rand og derfor er formen på karret lettere at bestemme. Der har givetvis været tale om et tragtbæger, selv om der ikke er en tydelig skulder på karret. Bortset fra nogle hak i randen har karret ikke været ornamenteret. Flintflækken er knækket, men lidt retouche (meget små fine hak i kanten) tyder på, at den måske har været brugt som en kniv eller et segl. Måske kan man ved at studere hakkene under mikroskop finde ud af, om flækken har skåret i skind eller træ, eller om den har været brugt til at høste korn eller tagrør med. I både K8 og K13 fandtes også store, groftmagrede lerkarskår som de store skår fra K7. Der var dog ikke nær så mange og vi har ingen stykker, der kan fortælle noget om lerkarrerenes nærmere udseende. Der er dog næsten ingen tvivl om, at K8 og K13 er fra samme tid som K7. Enkelte andre steder fandtes også nedgravninger, der lignede K7-8 samt K13 både ud fra fyld og i nogle tilfælde forekomsten af sten. Disse nedgravninger blev dog ikke undersøgt nærmere. Fundene fra K7 og K13 kan dateres til den fase af yngre stenalder vi kalder tragtbægerkulturen og fundene er derfor mere end år gamle. De er dermed noget ældre end gravhøjen. Fundene viser, at man har færdedes i området i en tidlig del af tragtbægerkulturen. Men vi ved ikke hvad man har foretaget sig i området på dette tidspunkt. Har man boet der, foretaget ofringer eller er man kun lejlighedsvist kommet forbi?

7 7 Fundene i lokalt perspektiv Selv om resultaterne ikke blev så gode, som vi på forhånd havde håbet på, så giver de nogle nye brikker til det billede af forhistorien som vi kan begynde at ane i Stenshedeområdet. Figur 5. Arkæologiske lokaliteter i Stenshedeområdet ved Bjerringbro. I den sydlige del af Stenshedeområdet er registreret 7 gravhøje, der i dag alle er helt eller delvist ødelagte. Et par af dem kan man stadig ane som svage højninger, men flere af de andre kan ikke lokaliseres med sikkerhed. Der er kun kendte fund fra en af gravhøjene nr. 26. Heri er fundet to oldsager af flint, hvoraf den ene har været en svær flintøkse. Fundene viser, at der er tale om en gravhøj fra yngre stenalder og det vil ikke være overraskende, hvis der også her er tale om en gravhøj fra enkeltgravskulturen. Det kan også sagtens være tilfældet med flere af de andre gravhøje, men det vil kræve større eller mindre undersøgelser at få dateret gravhøjene. Fra samme høj er endvidere fundet lerkar med brændte ben. Her er der sandsynligvis tale om gravurner fra yngre bronzealder om end gravurner fra ældre jernalder også kan komme på tale. Fundene fra nr. 26 tyder altså på en gravhøj fra yngre stenalder, der er blevet genbrugt langt senere og fundene fra den nye høj (nr. 61 på figur 5) tyder på det samme mønster. I skrivende stund er der planer om at byggemodne og bebygge et område i den sydlige del af Stenshedeområdet. Så måske får vi snart mulighed for at vende tilbage og kan allerede nu håbe på fund, der giver flere og bedre oplysninger om oldtiden end dem vi fik denne gang.

8 8 Diverse oplysninger: Viborg Stiftsmuseums j. nr.: VSM G147 Lokalitet: Hedemøllevej, Stenshede Sogn, herred og amt: Hjermind, Middelsom, Viborg Dansk Kulturhistorisk Centralregister: og -62 Kulturarvsstyrelsens j. nr.: Bygherre: Bjerringbro Kommune Areal: Dele af ca. ha. Rendegravemaskine fra: Bjerringbro Entreprenør og Kloakservice Deltagere i udgravningen: Arkæolog Martin Mikkelsen (ansvarlig) Arkæolog Sanne Boddum (beretningspligt) Arbejdsmand Hans Jørgen Kristensen Frivillig: Eigil Ravn Dokumentationsmaterialet bestående af beretning, tegninger, fund, fotos m.v. opbevares på Viborg Stiftsmuseum, Hjultorvet 4, 8800 Viborg. Undersøgelsen er betalt af Bjerringbro Kommune Tak til Bjerringbro Kommune for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen. Relevant litteratur Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid

9 9 Om bygherrerapporter Når der er foretaget en arkæologisk udgravning, der er helt eller delvist finansieret af en privat eller offentlig bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgængelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhistorie. 1 Viborg Stiftsmuseum udgiver museets bygherrerapporter i en fortløbende serie. Bygherrerapporter kan købes ved henvendelse til museet. Liste over Viborg Stiftsmuseums bygherrerapporter 1. Båndruplund en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen Nordentoften, Skals en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Brokbakken en samlingsplads(?) fra bronzealder og en gravplads fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Lynderup SV et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Teglværksvej en boplads fra ældre bronzealder. Martin Mikkelsen Klejtrup Syd en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder. Marianne Høyem Andreasen Krogen, Aidt. Under udarbejdelse. 8. Højvangen, Ørum. Under udarbejdelse 9. Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen Kulturarvsstyrelsen: Retningslinjer for udformning af rapport til bygherre/anlægsmyndighed

10 Gengivet med tilladelse fra tidsskriftet SKALK 10

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal 1 Forord Store dele af de danske farvande er endnu aldrig blevet undersøgt for undersøiske fortidsminder og egestammer en kæmpe opgave, som de få professionelle marinarkæologer der findes i Danmark, hverken

Læs mere

Forskningsdatabasen en tids maskine

Forskningsdatabasen en tids maskine Et forskningshistorisk forsøg på en tidsrejse i relationelle databaser af Jette Rostock At foretage tidsrejser er som de fleste ved, ikke muligt i 1998 var arkæologi-studerende Anne Sophie Hansen dog alligevel

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Arkæologi som Forretning

Arkæologi som Forretning Arkæologi som Forretning om en diskurs med uheldige konsekvenser af Jette Rostock I 2002 trådte den nuværende museumslov i kraft og som noget nyt skal den arkæologiske undersøgelse betales af bygherre.

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

fsa DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING Folkeskolens Afgangsprøve

fsa DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING Folkeskolens Afgangsprøve fsa Folkeskolens Afgangsprøve DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING 3½ time Maj 2013 Du skal vælge en af nedenstående opgaver: 1 Universet 2 Hvis jeg nu bestemte alt 3 Hænder 4 Danske unge er ude på et sidespor

Læs mere