Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder"

Transkript

1 1 Teglværksvej, Bygum - en boplads fra ældre bronzealder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 5 Bygherrer: Lise-Lotte og John Nielsen

2 2 Indledning. I og lige omkring Aalestrup er registreret mange gravhøje (Figur 1). En del af disse gravhøje er formodentlig fra stenalderen, men de fleste kan meget vel være fra bronzealderen. Fra andre steder i Nordvestjylland ved vi, at bopladserne som regel ligger ganske tæt ved gravhøjene. Som regel har man boet mindre end 300 m fra gravhøjene. Det var derfor ikke den store overraskelse, at der i foråret 2004 blev der fundet en boplads fra bronzealderen ved gården Båndruplund lige øst for Aalestrup (Mikkelsen 2004). Båndruplund Teglværksvej Figur 1. Arkæologiske lokaliteter ved Aalestrup. Kort fra DKC. Gravhøje er angivet med cirkler, bopladser med firkant og andre fund med X. Teglværksvej og Båndruplund er angivet med stor/ lille grøn firkant. Bopladsen ved Båndruplund (nr. 241 på Figur 1) øst for Aalestrup var placeret ved kanten til Simested ådal. Få måneder senere fik museet oplysninger om et nyt anlægsarbejde med næsten samme topografiske placering. Denne gang skulle der lidt syd for Aalestrup bygges et nyt hus (169 på Figur 1) på et lille næs med en fantastisk udsigt ud over ådalen. Mod nord kan man se til Ålestrup og mod sydøst er der udsigt ud over en af åens slyngninger. Tæt ved stedet har ligget et teglværk. Det har givet navn til en vej og nu til den arkæologiske lokalitet, som vi har kaldt Teglværksvej, Bygum. Museet havde ikke kendskab til arkæologiske fund på dette næs, men kun få hundrede meter vest her for var der allerede sidst i 1800-tallet registreret en højgruppe med 4 gravhøje (Figur 2). Som det er tilfældet med så mange andre gravhøje, har de fået en hård medfart i tidens løb. I dag er der kun én fredet gravhøj tilbage (se foto på forsiden, hvor højen ses bag buskene).

3 3 Dog kan man stadig se svage forhøjninger, der viser, hvor to af de andre høje har ligget på toppen af en mindre bakke. Lidt længere mod sydvest er registreret yderligere 5 gravhøje, men kun få af dem kan i dag anes i landskabet. Mistanken var dog vakt, og selv om der i dette tilfælde kun var tale om et lille anlægsarbejde, syntes det oplagt, at der på næsset kunne være risiko for forekomst af væsentlige fortidsminder. Museet fik på den baggrund bygherrens tilladelse til at foretage en arkæologisk forundersøgelse, der skulle vise, om mistanken var berettiget eller ej. Figur 2. Bopladsens (169) placering ved kanten til Simested ådal. 5cm kort fra DKC. Bopladsen ved Teglværksvej. Endnu før skovlen blev sat i jorden opdagede vi, at der kort tid forinden var foretaget en dybdepløjning på en kort strækning langs nordsiden af næsset. På et sted, hvor ploven ikke var nået dybt ned i undergrunden, fandt vi nogle flintafslag, der viste, at man i hvert fald havde hugget flint her i oldtiden. Vi fandt også fundet nogle få skår til lerkar samt et skår til en lerplade, som ud fra hullerne langs randen kan dateres til den del af yngre stenalder, arkæologer kalder tragtbægerkultur (se figur 3). Disse fund tydede på, at der på stedet kunne være en boplads fra yngre stenalder. Straks efter foretog vi vores arkæologiske forundersøgelse, eller en prøvegravning som vi normalt kalder det. Og som det nu kunne forventes, fandt vi ved afgravningen af det moderne pløjelag enkelte flintredskaber fra yngre stenalder (Figur 3). Men fokus skiftede hurtigt, da formodede stolpehuller og enkelte andre mørke pletter dukkede frem i den lyse undergrund. Der var ikke mange anlægsspor i området, men alligevel nok til at vise, at man formodentlig

4 4 havde boet på stedet. Der var dog usikkerhed om, hvor gammel bopladsen var, for der blev faktisk ikke gjort fund i anlægssporene. Forholdene blev dog meget klarere, da vi fik afdækket området, hvor anlægssporene var lokaliseret (Figur 4). Figur 3. Fund fra yngre stenalder. Ornamenteret lerplade, stykke af mejsel, flækkekniv. Allerede mens vi afrømmede mulden kunne det ses, at der på den yderste smalle del af næsset engang havde ligget et hus (Figur 5). Stolpehul efter stolpehul dukkede op med regelmæssige mellemrum, først til én væg, så til en gavl og derefter til væggen i den anden side. Og i modsætning til de meget komplicerede forhold ved Båndruplund stod det straks klart, at der yderst på næsset, hvor der skulle bygges, kun havde ligget ét hus. Isoleret beliggende huse er gode fund i den forstand, at det gør tolkningen lettere. Samtidig giver et sådant fund mulighed for at belyse nogle forhold, som er vanskelige at belyse, hvis der ligger flere hustomter mere eller mindre oven i hinanden. Der var dog et enkelt lidt uheldigt forhold. I og lige udenfor den østlige ende af huset kunne ses omfattende spor efter store dyregange. Uden tvivl har en ræv eller måske en grævling holdt til her.

5 5 Figur 4. Oversigtsplan af grunden med bl.a. udgravningsfeltets placering. Figur 5. Hus I (grøn), ild-/kogegruber (røde) og dyregange (prikkede).

6 6 Hvis det ikke havde været for dyregangene havde vi givetvis stået med en komplet grundplan af huset. Huset har været ca. 19,5 m langt og 6,2 m bredt. Dermed har der været ca. 120 m 2 under tag. Figur 6. Tagstolpehul K10 i snit. Det mørke opfyldte stolpespor ses tydeligt i forhold til den meget lysere fyld i stolpehullet, der er svær at adskille fra den urørte undergrund. Stolpehuller inde i huset viser, at der har stået 12 eller 14 såkaldte tagstolper, der har båret husets tagkonstruktion. De har stået sætvis ned gennem huset og har på langs inddelt huset i tre rum, deraf navnet på hustypen det treskibede langhus. To steder var tagstolpehullerne dog helt eller næsten helt væk, det ene sted fordi dyregangene havde ødelagt alle spor. Der er lidt tvivl om sættet K52-53, dels fordi sættene her står usædvanligt tæt, dels fordi de to mulige stolpehuller ikke helt ligner de andre. Placeringen viser dog, at der er tale om anlægsspor med relation til huset. I alle de 6 sikre sæt kunne der ses mørkere, cirkulære pletter, som uden tvivl er spor efter selve de stolper, der har stået på stedet. Det er ikke normalt at finde så tydelige stolpespor som her (se eksempel på figur 6). Stolpesporene var næsten alle cirkulære og flere steder kunne størrelsen bestemmes med rimelig sikkerhed. Det er sandsynligt, at alle de runde tagstolper har været ca cm i diameter. Det har altså ikke været særligt store træer, man har brugt til den bærende konstruktion inde i huset. Huset har haft 23 vægstolper (se eks. på figur 7), men sporene efter to af dem var ødelagt af dyregange. Afstanden mellem vægstolperne varierer noget, men i gennemsnit har de stået med en afstand på ca. 2,1 m. Det tyder på, at huset har haft bulvægge, dvs. vægge lavet af vandret liggende planker. Også her kunne der i flere af stolpehullerne ses stolpespor, de fleste cirkulære og flere med samme størrelse som inde i huset. Et stolpespor i K30 havde dog en anden form og størrelse. I K30 har der stået en nærmest halvmåneformet stolpe med den flade side udad. Stolpen er givetvis kløvet ud af et større træ.

7 7 Figur 7. Vægstolpehul K28 tv. med mørkt stolpespor og grube K61 th. i snit. Der er yderligere et forhold, som belyser husets konstruktion og brug. Næsten midt imellem det 2. sæt tagstolpehuller fra vest fandtes to stolpehuller (K22-23). Man må vel forestille sig, at der har været planker, som fra disse stolpehuller er gået ud til væggene, og at der imellem stolpehullerne har været en dør. På den måde har man fået opdelt huset i to indre rum; et mindre rum mod vest og et langt større rum omfattende den centrale og østlige del. I husets vestlige rum fandt vi en grube (K24), der ud fra den centrale placering givetvis hører til huset. På stedet har man gravet et hul en grube, og fund af lidt ildsprængte sten samt nogle små stykker trækul i bunden af synes at vise, at gruben har været anvendt som ildsted eller måske endog som en jordovn. Her har man formodentlig lavet mad og kunnet varme sig omkring ilden. Det tyder på, at husets rum mod vest har været det sted, man opholdt sig. En lille grube (K61) med lidt trækulfarvet fyld kan også have været brugt i husets levetid. Det står ikke umiddelbart lige så klart, hvad resten af huset har været brugt til. Der fandtes i husets centrale og østlige del nogle få sikre stolpehuller (K48 og K54-55). De er dog ikke placeret på en sådan måde, at vi kan gætte, hvad de har været brugt til, hvis de da overhovedet skal knyttes til huset. Det gælder også gruberne K50 og K63, der begge var fyldt med sort, trækulfarvet aske i bundlagene. Heller ikke her kan vi være sikre på, at de egentlig har noget med huset at gøre. Til gengæld kan vi være sikre på, at de formodede jordovne K64 og K56 ikke har hørt til huset. K64 fandtes lige præcis på det sted, hvor der tidligere havde været et tagstolpehul (K19) til huset. Når jeg kan sige tidligere skyldes det, at der i kanten af K64 fandtes ganske ringe rester af tagstolpehullet; det var altså blevet næsten helt ødelagt, da jordovnen blev anlagt. K56 kan heller ikke have været i brug, mens huset stod på stedet, fordi husets væg har været placeret her. I dette tilfælde er det dog usikkert, om det er huset eller jordovnen, der er ældst. Det samme er også tilfældet med de 4 jordovne K57-60, der fandtes lige syd og lige øst for hustomten. De kan både være fra samme tid som huset, men de kan lige så vel være brugt før eller efter husets levetid. Nu skulle man tro, at der ikke er mere at sige om dette hus, men det er nu ikke helt rigtigt. Huset blev ved udgravningen afdækket og tegnet lige før en weekend, men selve udgravnin-

8 8 gen måtte vente nogle dage. I denne weekend regnede det meget og selv om det ofte kan besværliggøre en udgravning, fordi anlægssporene viskes noget ud, så kan det også have sine fordele. I dette tilfælde kunne der efter regnen ses mange forkullede korn i toppen af et af vægstolpehullerne (K37) i nordøsthjørnet (se figur 5). Figur 8. Forkullede korn, trækul og andet materiale fra tagstolpehul K21. Kornene var simpelthen skyllet fri af det kraftige regnvejr. En nøjere inspektion af de andre stolpehuller viste, at der også kunne ses enkelte tilsvarende korn i toppen af stolpesporet i det næste vægstolpehul K38. Ved udgravningen besluttede vi derfor at hjemtage en masse jord fra stolpehullerne. Forkullede korn, frø, kviste og små stykker trækul kan ikke uden videre pilles op. Dette materiale er simpelthen for småt, og forsøger man at grave det frem, vil man desuden ødelægge en hel del. Derfor tages jorden med hjem, hvor det forkullede materiale skylles ud af jorden i et specialfremstillet sold. I skrivende stund er alle prøver endnu ikke floterede og der er derfor ikke overblik over, hvor mange oplysninger den hjemtagne jord gemmer. Men at der er korn i materialet set tydeligt på Figur 8. Forkullet materiale kan rumme mange oplysninger, ikke bare om hvad man har dyrket, men også om hvordan man har behandlet afgrøderne efter høsten og om hvilke ukrudtsplanter, der har været på markerne. Måske kan vores kornfund også sige noget om husets brug. Man må i hvert fald spørge sig selv, om det er tilfældigt, at de forkullede korn befinder sig i husets nordøstlige stolpehuller. Der er endnu et forhold, som må nævnes. Naturvidenskabelige analyser er med årene blevet et større og større hjælpemiddel for arkæologien. En af disse metoder fokuserer på indholdet af fosfat i jorden. Fosfatanalyser bruges i dag i landbruget, men de kan også bruges i arkæologi-

9 9 en. Et stort fosfatindhold i det moderne pløjelag afslører tit, at der været omfattende bebyggelse i yngre jernalder/vikingetid. Man kan på den måde bruge analyserne til at udpege områder, hvor der er stor sandsynlighed for at finde bopladser fra denne tid. Heldigvis for arkæologien forsvinder fosfat ikke sådan uden videre - det siver også ned i undergrunden (råjorden under muldlaget). Og det er her, forholdene ved huset på Teglværksvej bliver interessante. Husets konstruktion afslørede jo, at huset i hvert fald har været delt op i mindst to rum, et mindre til beboelse mod vest og et formodet større i den centrale og østlige del. Men husets konstruktion eller andre fund har ikke afsløret, hvad der er foregået i det store rum. Fra et godt fund ved Legård i Thy (Mikkelsen & Kristiansen 1997) ved vi, at i hvert fald enkelte relativt store langhuse har haft stalde. Ved Legård fandtes således spor efter en stald i et rum midt i huset. Kan det også have været tilfældet med vores hus fra Teglværksvej? Det kan vi simpelthen ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Hvis ildgruberne K50 og K63 har været i brug i husets levetid kunne det måske tyde på, at der ikke har været stald i østdelen. Hvis der skulle have været stald i huset, er det jo på den anden side ikke sikkert, at dyrene har stået inde hele året, og så kan ildgruberne jo have været i brug mens dyrene var ude. Det er her mulighederne for fosfatanalyser kommer ind i billedet; hvis man nu ved fosfatanalyser af råjorden kan påvise højere værdier i det store rum, end der er i beboelsesenden eller udenfor huset, så vil det sandsynliggøre, at der faktisk har været en form for stald i huset. Derfor blev der brugt tid på at udtage mere end 200 små jordprøver fra hele området med huset. Disse prøver er desværre endnu ikke analyseret, så resultaterne kan ikke præsenteres her. Set i lyset af hus I er de få andre anlægsspor i området af mindre interesse. Et større fyldskifte (K3) lignede ved afrømningen en type af forsænkninger, som ofte er fundet i toskibede langhuse fra den sene del af yngre stenalder. Men der dukkede ingen stolpehuller op ved forsænkningen, og da vi undersøgte mindre dele af K3, viste det sig, at der i stedet var tale om en større grube, hvor der i flere omgange havde været ild i bunden. Lerkarskår fra gruben (figur 9) viste desuden, at den må dateres til bronzealderen. Den er dog formodentlig yngre end huset. Ved udgravningen blev i den vestlige del fundet enkelte stolpehuller, men det synes helt sikkert, at der inden for det undersøgte område ikke har ligget flere hustomter. De afdækkede anlægsspor i den vestligste søgegrøft tyder dog på, at der her meget vel kan have ligget endnu et hus, måske endog af samme type som hus I. Derfor er det rimeligt at antage, at bopladsen fortsætter videre mod vest. Det er formodentlig kun er en mindre del af bopladsen, vi nu har undersøgt. Hvad har gjort det til et godt sted at bo på næsset ved Teglværksvej? Her er det nærliggende at pege på placeringen tæt ved kanten til Simested ådal. Mod øst har man således lige neden for bopladsen haft adgang til gode enge og dermed græs der kan være brugt til foder til kreaturerne i de lange vintermåneder. Mod vest har der ligget mere tørre arealer, der kan have været brugt som overdrev om sommeren. Små dyrkede marker har man formodentlig haft i umiddelbar nærhed af bopladsen. Fra mange andre bopladser ved vi, at en placering i et område mellem fugtige enge til den ene side og mere tørre arealer til den anden side ofte har været foretrukket. Det er bopladsen ved Teglværksvej endnu et godt eksempel på.

10 10 Figur 9. Lerkarskår, skraber, skaftglatter?og flintblokke fra grube K3. Teglværksvej i lokalt perspektiv I indledningen blev det nævnt, at det er den anden boplads fra bronzealderen, Viborg Stiftsmuseum inden for ganske kort tid har fundet nær Ålestrup tæt ved Simested å. På den anden boplads ved Båndruplund blev fundet flere hustomter, og et af dem må ud fra konstruktionen formodes at være samtidig eller næsten samtidig med huset fra Teglværksvej. Men huset fra Båndruplund har haft ca. 230 m 2 under tag og er næsten dobbelt så stort som det ca. 120 m 2 store hus fra Teglværksvej. Det er karakteristisk for midten af ældre bronzealder (omkring 1300 f. Kr.), at der er usædvanligt store forskelle i husenes størrelse. Huset fra Teglværksvej hører til de mindre, mens hus II fra Båndruplund hører til de større, men dog ikke blandt de allerstørste, der er mellem m 2. Med så stor en forskel mellem husenes størrelse må

11 11 man spørge sig selv, om der ikke har været betydelig forskel i den status beboerne i de to huse har haft. Figur 10. Bronzealderbopladser (grønne firkanter), gravfund fra æ. og y. bronzealder (grønne cirkler), helleristning fra bronzealder (grøn rhombe) samt bopladser fra ældre jernalder (blå firkant) ved Fjelsø. I et mere overordnet perspektiv er den nye boplads faktisk mere interessant, hvis man vender blikket lidt mod syd til området langs Simested å øst for Fjelsø (Figur 10). I dette område har museet inden for de sidste fire år lokaliseret bopladser fra bronzealderen på det ene næs efter det andet. Disse bopladser er fundet i forbindelse med skovrejsningsprojekter. I alle tilfælde er de kun lokaliseret i søgegrøfter, uden at der er afdækket større felter endsige foretaget egentlige udgravninger. Det er derfor ikke muligt at foretage sammenligninger mellem de enkelte bopladser, hvad angår hustomter eller andre specifikke anlæg. Alligevel er det påfaldende, at der tilsyneladende har været bebyggelse på hvert eneste næs øst for Fjelsø. Her har bosættelsesområderne ligget med en afstand på ca m. Som ved Teglværksvej ligger der gravhøje på højdedragene lige vest for næssene, på det sydligste næs dog klods op af bopladsen. Det begynder at ligne et mønster, der giver os mulighed for at belyse bronzealderens udnyttelse og indretning af landskabet. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der i gravhøjene mellem Fjelsø og Ålestrup kun er registreret meget få sikre gravfund fra ældre bronzealder og kun lidt flere fra yngre bronzealder. Med de bopladser, der nu er dukket op, kan det ikke passe, at der ikke er foretaget betydeligt flere begravelser i nogle, eller endog mange, af gravhøjene omkring Fjelsø. En del grave er formodentlig blevet ødelagt, uden at der er gjort fund. Men vi ved også, at gravrøvere i tidens løb har været aktive i dette område. Vores manglende kendskab til disse fund gør det unægtelig noget sværere at få et godt, samlet billede af forholdene i bronzealderen i området.

12 12 Det skal endvidere nævnes, at bronzealderbopladser ikke kun har været placeret langs kanten af Simested å. Ved Torup Høje lige syd for Fjelsø blev der i 1980 erne udgravet en lille del af en bronzealderboplads, her i øvrigt i tilknytning til nogle meget spændende gravfund fra yngre bronzealder. Men det er en anden historie. Teglværksvej i et større perspektiv Huset fra Teglværksvej kan umiddelbart synes at være en lille brik i det billede, vi så småt er ved at stykke sammen for Aalestrup-egnen. Men har det også betydning uden for dette lokalområde? I første omgang har fundet tilsyneladende vist, at selv relativt små langhuse fra midten af ældre bronzealder kan være opdelt i flere rum; det var ikke kun forbeholdt de store huse. Rumopdelinger i små/mindre huse er sjældne i andre hustomter fra Danmarks ældre bronzealder. Skulle det desuden vise sig, at man ud fra fosfatanalyserne kan antage, at der har været stald i huset, så vokser betydningen af huset betragteligt i dansk sammenhæng. Også analyserne af de forkullede korn kan vise sig at rumme overraskelser og da kornfund generelt er sjældne, er ethvert nyt fund vigtigt. Men de små brikker i puslespillet kan heller ikke på anden vis undværes. Hvis vi ser på problematikken omkring statusforskelle i bronzealderens samfund, så kan vi faktisk ikke nøjes med at sammenligne nogle få huse. En hastig opgørelse over fund af rimeligt sikkert daterede langhuse fra midten af ældre bronzealder i Viborg Amt viser, at der i hvert fald er fundet spor efter mere end 20 langhuse, hvis størrelse kan bestemmes. Der begynder tilsyneladende at tegne sig et generelt billede, hvor de fleste langhuse har været mellem m 2. Nogle få har været mindre, nogle har været større og enkelte har været betydeligt større. Antallet af hustomter er dog stadig ikke stort nok til videregående analyser, og da slet ikke når det gælder specifikke elementer som forekomst af rumadskillelser og stalde. I denne sammenhæng bidrager huset fra Teglværksvej også til vores viden om bronzealderens samfund. Tak til Lise-Lotte og John Nielsen for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen.

13 13 Faktuelle oplysninger Viborg Stiftsmuseums j.nr.: VSM G771 Lokalitet: Teglværksvej, Bygum Sogn, herred, amt: Øster Bølle, Rinds, Viborg Dansk Kulturhistorisk Centralregister: Kulturarvsstyrelsens j.nr.: Bygherre: Lise-Lotte og John Nielsen Areal: Ca. 0,06ha Rendegravemaskine fra: Entreprenør Erik Nielsen, Klotrup Deltagere i udgravningen: Arbejdsmand Mogens K. Sørensen, VSM Arkæolog Martin Mikkelsen, VSM Dokumentationsmaterialet bestående af beretning, tegninger, fund, fotos m.v. opbevares på Viborg Stiftsmuseum, Hjultorvet 4, 8800 Viborg. Undersøgelsen er betalt af bygherren og Viborg Stiftsmuseum. Relevant litteratur Bertelsen, John Brinch et al Bronzealderens bopladser i Midt- og Nordvestjylland. Skive Museum Jensen, Jørgen Danmarks Oldtid. Bronzealder f. Kr. København Mikkelsen, Martin og Kristiansen, Kristian 1997: Legård. Arkæologiske Udgravninger i Danmark København Mikkelsen, Martin Båndruplund. Viborg Stiftsmuseums bygherrerapporter nr. 1. Viborg Stiftsmuseum 2004

14 14 Om bygherrerapporter Når der er foretaget en arkæologisk udgravning, der er helt eller delvist finansieret af en privat eller offentlig bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgængelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhistorie. 1 Viborg Stiftsmuseum har besluttet at udgive museets bygherrerapporter i en fortløbende serie. Bygherrerapporter kan købes ved henvendelse til museet. Liste over Viborg Stiftsmuseums bygherrerapporter: 1. Båndruplund en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen Nordentoften, Skals en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Brokbakken en samlingsplads? fra bronzealder og en gravplads fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Lynderup SV et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder. Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Teglværksvej en boplads fra ældre bronzealder. Martin Mikkelsen Klejtrup Syd en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder. Marianne Høyem Andreasen Kulturarvsstyrelsen: Retningslinjer for udformning af rapport til bygherre/anlægsmyndighed

15 Gengivet med tilladelse fra SKALK 15

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder

Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder 1 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 43 Bygherre: Pipers Teglværker A/S, Hammershøj

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Claus Frederik Sørensen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 29 Bygherre: Viborg

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder 1 Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 57 Bygherre:

Læs mere

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder

Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder 1 Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Kulturhistorisk rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 58 Bygherre: Christian Nors ISBN 978-87-92778-09-3 2 Indledning Vælger vi i

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Sundstrup Øst - en boplads fra yngre stenalder

Sundstrup Øst - en boplads fra yngre stenalder 1 Sundstrup Øst - en boplads fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 11 Bygherre: Erik Rohde 2 Indledning. Bopladser fra yngre stenalder er en fundgruppe som museet

Læs mere

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen

Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Bygdalgård - bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen Mikkel Kieldsen & Sidsel Wåhlin Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 62 Bygherre: Bjarne Nielsen ISBN

Læs mere

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid

Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid 1 Neder Hallum Bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid Mette Klingenberg og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 45 Bygherre: Lars Rosgaard ISBN 978-87-87272-92-6

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder

Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder Aalestrup - To bebyggelser fra førromersk jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 70 Bygherre: Aalestrup Kommune ISBN 978-87-92778-21-5 1 Indledning

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Birgittelyst Syd - boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb fra historisk tid

Birgittelyst Syd - boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb fra historisk tid Birgittelyst Syd - boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb fra historisk tid Jakob Westermann og Dorthe Kaldal Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Skalhøje II Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder J.nr. ÅHM 5684 Januar 2016 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon: 99

Læs mere

1. Hus fra yngre stenalder

1. Hus fra yngre stenalder . Hus fra yngre stenalder ca. 400 før Kristus Dette hus er det ældste, der blev fundet i. Det er fra overgangen mellem enkeltgravstid og dolktid, ca. 400 f. Kr. Huset er ca. m langt og m bredt. Det er

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune

Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune J.nr. HØM 295 KUAS j.nr. FOR 2003-2123-0105 Sb.nr. 010411-83 Bronzealderbopladsen ved Nivåvej i Fredensborg Kommune Den arkæologiske udgravning 2006 Ole Lass Jensen Hørsholm Egns Museum Maj 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid

Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid Elin Vanting & Dorthe Kaldal Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 28 Bygherre: Hector APS ISBN 978-87-87272-77-3

Læs mere

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Tinggård 1 og 2 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Vesthimmerlands Museum

Læs mere

Sanne Boddum og Martin Mikkelsen. Kulturhistorisk rapport. Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 48. Bygherre: B&C Grusgrav ApS

Sanne Boddum og Martin Mikkelsen. Kulturhistorisk rapport. Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 48. Bygherre: B&C Grusgrav ApS 1 Ørndrup Vest - aktivitetsspor fra yngre stenalder - bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre jernalder - grøftanlæg fra yngre jernalder eller historisk tid Sanne Boddum og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Linjearkæologi på et naturgasprojekt

Linjearkæologi på et naturgasprojekt Linjearkæologi på et naturgasprojekt Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2014 Bygherrerapport nr. 76 Bygherre: Naturgas Midt-Nord I/S ISBN 978-87-92778-33-8 2 Indledning I 1980-1900

Læs mere

Kamilla Fiedler Terkildsen. Kulturhistorisk Rapport. Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 71. Bygherre: Møldrup Kommune ISBN 978-87-92778-22-2

Kamilla Fiedler Terkildsen. Kulturhistorisk Rapport. Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 71. Bygherre: Møldrup Kommune ISBN 978-87-92778-22-2 Rishøjen - bebyggelse fra yngre stenalder og bebyggelse og gravplads fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt tre grave i én, måske fra yngre jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder.

Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Marbjergvej en gårdtomt fra førromersk jernalder. Bygherrerapport af David Brink Indledning Planer om byggeri på en grund i Trekroner Forskerpark ved RUC betød, at Roskilde Museum foretog en arkæologisk

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Gedsted sogn, Rinds Herred, Viborg Amt Stednr. 13.09.02 Bygherrerapport for VMÅ 2576 Nørrevangen 18 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid.

Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid. Selli Ager, Aidt En urnegrav med ringgrøft fra sen førromersk jernalder samt en gravplads fra ældre vikingetid. Marianne Greve Iversen, Martin Mikkelsen og Astrid Skou Hansen Kulturhistorisk rapport Viborg

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder

Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder Nederhede - samlingspladser fra yngre stenalder Kamilla Fiedler Terkildsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2013 Bygherrerapport nr. 74 Bygherre: Pipers Teglværk ISBN 978-87-92778-29-1 1 Indledning

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse.

Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til d. 29/7 2008. Kulturhistorisk redegørelse. Sydvestsjællands Museum Storegade 17 4180 Sorø Tlf.nr. +45 57 83 40 63 Mail: kontor@vestmuseum.dk Arkæologisk undersøgelse af bopladser fra yngre stenalder og ældre jernalder i perioden fra d. 26/5 til

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen

Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen 1 Duehøj Syd - boplads og begravelser fra bronzealderen Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Kulturhistorisk rapport nr. 54 Bygherre: Gert Vester, Batum ISBN 978-87-92778-02-4 2 Indledning. Gert Vester

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder

Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder Dorthe Kaldal Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 31 Bygherre: John Staaling ISBN 978-87-87272-81-0 2 Indledning Lokaliteten ved Sønder

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport Baunehøj gravhøj fra bondestenalder og bronzealder samt bopladser fra ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Bygherre: Nordjyllands Amt Bygherrerapport

Læs mere

Abildal En boplads fra sen yngre stenalder, samt brandgrave fra yngre bronzealder

Abildal En boplads fra sen yngre stenalder, samt brandgrave fra yngre bronzealder Abildal En boplads fra sen yngre stenalder, samt brandgrave fra yngre bronzealder Lars Agersnap Larsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2012 Bygherrerapport nr. 65 Bygherre: Hersom Bjerregrav Idrætsforening

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup

Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Fund fra yngre stenalder og jernalder på Tofteengen ved Ågerup Af Lisbeth Gernager Langkjær Landsbyerne St. Valby og Ågerup ligger vest for Roskilde Fjord. Mellem de to landsbyer, på det hidtil opdyrkede

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt.

Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013. Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. Kulturhistorisk rapport for VMÅ 2772 Dankalk 2013 Sted nr. 12.07.08., sb. 49/KS nr. 2013-7.24.02/VMÅ-0009) Næsborg sogn, Slet herred, Aalborg amt. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract...

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads vikingetid ROM 2258 Delareal 2, mat. nr. 14gt Åbrinken, Højby By. Rorup sogn Ramsø herred Københavns amt. Stednr. 020109 Resumé Et areal på 3400 m

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder

Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder 1 Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 18 Bygherre: Forskningscenter Foulum

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Udviklingen i jernalderen

Udviklingen i jernalderen HUSET OG FAMILIEN Udviklingen i jernalderen Den vigtigste bygning i jernalderens bondesamfund var langhuset. Således kaldet, fordi det fremtræder som et forholdsvis smalt hus - omkring 5 meter bredt, men

Læs mere