Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008"

Transkript

1 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sidste nyt fra skolen (bogstavelig talt) REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård - Kristian Kyndi - Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk. NB - sidste dato for aflevering af stof til august/sept udgaven er mandag d NBNB Vi nærmer os med hastige skridt sommerferien. Måske en anelse for hastige skridt vil nogen mene. Det er i hvert fald en kendsgerning at der efterhånden kun er ganske lidt tid tilbage, førend vi alle skal vænne os til en ny hverdag. Det er naturligvis lidt vemodigt, men på den anden side er det også spændende at se hvad der sker i den tid der kommer. Det har været godt at mærke den store opbakning der har været omkring skolen. Opbakningen har ikke kun været i forbindelse med skolelukning og de forskellige strejker vi har oplevet, men heldigvis også omkring skolefesten og de andre arrangementer som klasse-rådene har taget initiativ til. En opbakning som er kommet fra mange sider, og som har betydet meget for alle der har været omkring skolen. Marsk&Muld kan også ses på Sang og musik i kirkehusets have Som tidligere annonceret vil der søndag d. 22. juni igen være kaffe, sang og musik i kirkehusets have. Arrangementet starter kl med kaffebord og fællessang - Carl Johan Schnedler har lovet at spille til - hvorefter musikerne Jørgen Hvidtved og Jørn Andersen støder til forsamlingen og underholder til kl Vi forestiller os et arrangement afholdt i sol og sommervejr a la det, vi har nydt de sidste dage. Skulle vejrguderne ville det anderledes, rykker arrangementet indendøre. Pris for kaffe/ sodavand og kage samt underholdning er for voksne 50 kr. og for børn under 15 år 30 kr. På borgerforeningens vegne Q-gruppen Alma Clausen Året startede med en del nye initiativer. Vi tog forskud på helhedsskole-tanken og udvidede børnehaveklassens skolegang til 5 lektioner om dagen, og vi kunne derfor bruge ressourcer fra SFO en i skolen i langt større omfang, end vi hidtil har gjort. Det har på mange måder været en succes. Børnene i børnehaveklassen er på det sociale område blevet en mere integreret del af skolen, idet de nu har været deltager i flere fælles ting, og derudover har haft to frikvarter sammen med de andre børn. Fagligt har børnene på trods af de mange skiftende undervisere også fået gevinst af den ekstra tid. Et andet initiativ var læse-/musiktimerne, hvor vi delte en lektion op i en musikdel og en læsedel. Fortsætter på side 3 2 FARUP SOGNEBLAD

3 Vi kan på vores læsetest se, at langt de fleste børn har gennemgået en god udvikling. Derudover er børnene blevet opdraget til at sidde og læse koncentreret i ca. 20 minutter af gangen. Der er ingen tvivl om at effekten både kan aflæses kortsigtet og også vil komme børnene til gavn på lang sigt. Siden november måned har meget af skolens aktivitet stået i sammenlægningens tegn. Der har været arbejdet på mange fronter for at gøre sammenlægningen så let for børn og voksne som muligt. Skoleforvaltningen i Esbjerg Kommune har arbejdet hårdt på at få alle fastansatte lærere i arbejde, hvilket heldigvis er lykkedes. På Valdemarskolen og Farup Skole har det været sammenlægningen af børnene der har været indsatsområdet. I et godt samarbejde mellem dialogkreds og skolebestyrelse blev der fastlagt principper for, hvorledes klassesammenlægningerne skulle foregå. Ledelsen af skolerne bestemte så, hvor mange klasser der skulle være på hver årgang, og herefter var det op til lærerne på de enkelte klassetrin at få fordelt børnene. I samme ombæring blev der aftalt fælles arrangementer mellem klasserne, så børnene kunne lære hinanden og de nye omgivelser at kende. De fælles arrangementer mellem klasserne er vi i skrivende stund godt i gang med. Det er en fornøjelse at se, hvor let børnene finder sammen om at lege og spille bold. Jeg tror, de fleste børn allerede har fået nye venner på Valdemarskolen. Børnene på Valdemarskolen glæder sig også til at få nye venner og kammerater. Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Det har været et anderledes skoleår præget af mange forskellige følelser. Der har både været kamplyst, håb og til sidst en følelse af afmagt i forbindelse med skolelukningen. Heldigvis har alle omkring skolen været indstillet på, at vende frustrationen, som beslutningen om skolelukningen naturligvis affødte, til et konstruktivt fremadrettet syn på hvordan udfordringen skulle håndteres. Den mission har i meget stor udstrækning været en succes, og den indstilling lærere, pædagoger og forældre har vist og stadig viser i den svære periode vi er i, er altafgørende for at børnene får en god afslutning på skoletiden på Farup Skole, og ikke mindst at de får en god begyndelse på Valdemarskolen. Jeg ser med fortrøstning frem til, at børnene skal starte på Valdemarskolen. De er både fagligt og socialt godt rustet til at tage udfordringen op. Jeg håber også, at forældre og lokalsamfund vil bakke op om fremtidige initiativer fra Valdemarskolen, så den gejst og det engagement som alle har lagt i Farup Skole også kommer Valdemarskolen til gode. Det bliver de sidste ord fra Farup Skole i Marsk og Muld. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen i både glade og svære tider, til alle der har haft berøring med skolen på den ene eller den anden måde i de 3 år, jeg har været afdelingsleder på Farup Skole. Med venlig hilsen Kim B. Nielsen Afdelingsleder Farup Skole På stormødet d. 14. april om Farup skoles fremtid blev det besluttet at sende brev til kommunen vedr. de ønsker og muligheder, vi ser her i sognet fremover. Det sidste projekt som Farup Skole vil lave med børnene kommer til at handle om cirkus. I et cirkus viser man det man er god til. Det kan være at gå på line, cykle på et-hjulede cykler eller trylle. Vi vil gerne vise forældrene, at de har nogle dygtige børn, og derfor slutter vi skoleåret af med en børne-cirkusforestilling. Forinden har hele skolen været i Cirkus Arena for at indsnuse den ægte cirkus-atmosfære, og forhåbentlig få endnu mere inspiration til den forestående emneuge, hvor alle numre skal indøves, afprøves og kædes sammen. Brevet følger på næste side og kan i øvrigt læses på hjemmesiden www. farupsogn.dk En visionsgruppe for sognet blev desuden nedsat på stormødet d Har nogle lyst til at være med der eller til at bidrage med gode ideer, kan tovholder Keld Soele Christensen kontaktes, tlf FARUP SOGNEBLAD 3

4 Brev til Esbjerg kommune. Til Kultur- og borgerservice Farup Foredragsforening. www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Ifølge aftale på møde i Farup d.25. marts, lovede vi at komme med borgernes forslag i Farup. Vi har afholdt borgermøde og ser bred opbakning omkring en bevarelse af faciliteter i Farup. Borgermødet havde deltagelse af ca.80 personer, der diskuterede sognets behov og fremtidige muligheder. Kort refereret var der enighed om behov for følgende: Forsamlings- og festlokale med køkkenfaciliteter Gymnastiksal med omklædning Udendørs boldbaner Legeplads Mødested med faciliteter til dagplejere og ældre borgere med flere Ungdomsklublokaler Lokalhistorisk arkiv Under mødet fremsatte bestyrelsen for forsamlingshuset forslag om at sælge forsamlingshuset, og deltage i de fremtidsplaner der er for lokalsamfundet som helhed. Dette under forudsætning af at forsamlingshusfunktionen kan varetages i de eventuelt nyopførte lokaler. I så tilfælde er forsamlingshuset villig til at lade overskuddet fra salget af forsamlingshuset bidrage til nybyggeriet. Der er blandt borgerne stor fokus på hvad bygningen kan blive brugt til efter skolens lukning. Derfor blev der på mødet opsat følgende scenarier: Bygningerne fjernes og der opføres bygning, der opfylder sognets behov. Bygningerne sælges, og der opføres bygning, der opfylder sognets behov, på grunden. Bygningerne sælges, og der opføres bygning, der opfylder sognets behov, et andet sted i området. Ovenstående udspringer af et ønske om bevarelse af det foreningsliv, der eksisterer og har udviklet sig over år og generationer. Mange gode kræfter er lagt i arbejdet, som er under stadig udvikling. Ønskerne og scenarierne er altså ikke udtryk for luftkasteller eller fremtidsfantasier, men et reelt udtryk for vilje til og ønske om at bevare og videreudvikle aktivitetsniveauet i et i øvrigt velfungerende lokalsamfund. Med forventning om snarlig respons og venlig hilsen. Repræsentanter for følgende: Farup Ungdomsklub, Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening, Farup Menighedsråd, Farup Lokalarkiv, Farups dagplejere, Farup Dilettant, Farup Forsamlingshus: Gert Vejlgaard, Henrik Villadsen, Jytte Knudsen, Ole Rasmussen, Mette Lind, Keld Soele Christensen, Elin Hjuler Sørensen, Alma Clausen. På vegne af ovennævnte: Henrik Villadsen Hvornår den første ungdomsforening er oprettet i Fårup fortaber sig i det uvisse, men formodentlig i begyndelsen af fyrrerne, blev der oprettet en ungdomsforening og senere en foredragforening der igen blev slået sammen til én forening. Den kørte i mange år med god tilslutning. Der blev afholdt foredrag og dellitant. Hvert år lige efter nytår indkaldte hovedkredsen til en hel dags møde i nabo sogne som så begyndte om formiddagen med gudstjeneste, bagefter blev vi indkvarteret rundt i sognet til middag. Om eftermiddagen mødtes vi så i forsamlingshuset hvor der blev holdt en litterat Foredrag. Om aftenen var der fælles spisning hvor værtsparrene kom med smørrebrød. Om aftenen var der så lettere underholdning med oplæsning af historier eller skuespil. I begyndelsen af halvtredserne måtte foreningen stoppe på grund af manglende tilslutning. I nogle år holdt lærer Lauberg oplæsninger i sine private stuer indtil Hans Lund på Tanderup i 1959 kontaktede lærer Morten Pedersen, Tobias H. Tobiasen, Simon Antonius og Michael Lassen om at danne et udvalg og starte foredragsrækken op igen. Det kørte så i mange år med selvsupplerende udvalg, men i 1997 måtte vi igen stoppe og har nu bestemt at kassebeholdningen overgår til vores udmærkede Lokal arkiv. Formand. Jens Peter Knudsen Kasserer. Bent Gantzel 4 FARUP SOGNEBLAD

5 Vi mangler voksne ledere til gymnastik Da der næsten hvert år er mangel på voksne ledere til gymnastik, og da Tordenskjolds soldater ikke længere har slidbaner tilbage under gymnastik-skoene, søger vi derfor nyt og frisk blod til gymnastik sæsonen 2008/2009. Det der specielt er en mangelvarer er ledere over 18 år, og du behøver ikke nødvendigvis at have deltaget i OL i den forskudte barre for at være kvalificeret. Men kunne du tænke dig at arbejde med fortrinsvis unge mennesker, er det måske noget for dig. Du vil i videst mulig omfang blive tilbudt div. kurser i DGI regi. For yderligere information kontaktes Jette Tobiasen eller Hvad kan jeg hjælpe med? Hvis du kunne tænke dig at give en hjælpende hånd til et arrangement eller lign. i løbet af det kommende forenings år, så hører vi gerne fra dig. Af faste arrangementer kan nævnes: Landsbyfest, Fastelavn, Julebanko, Boldaften, Juletræsfest, vedligehold af forsamlingshuset, Kagebage gruppe, div. arrangementer arrangeret af Q-gruppen under kyndig ledelse af Alma Clausen, Dorthe P. m.v. Ja, listen vil ingen ende tage. Men har du selv en idé til noget nyt - en udflugt, eller hvad det nu kunne være, så giv lyd fra dig. Det gør du ved at sende en til listefører, Trine Brander, med oplysninger om hvad du kunne tænke dig at bidrage med. På forhånd tak. F.S.B.G. Betaling af kontingent til F.S.B.G..? I år forsøger vi at ordne betaling af kontingent via Gør-det-selv metoden. Det betyder at du skal indbetale 50 kr. pr. person over 18 år i husstanden på kontonr Ud af de 50 kr. går de 20 kr til dette formidable blad. Så vågn op - slip slanterne, vi ved du har dem. Selv i Farup og omegn er der friværdi i husene..! Køb og salg på www. farupsogn.dk NYT VEDR BRUG AF LOGITRANS-HALLEN Åbningstider hverdage fra lukket i weekenden Reservation af badmintonbaner sker fra den 16. juni til den 30. juni ved Keld Soele Christensen, tlf , Ordensregler for Logitrans Hallen Medlemskab SKAL rekvireres gennem Farups borgerforening (medlemskab af borgerforening en betingelse). Logitrans ansatte kan medtage venner/bekendte mod betaling til personaleforeningen. Der er kun adgang til hallen for Logitrans ansatte og personer på den ophængte medlemsliste. Andre kan få adgang til særlige arrangementer ifølge aftale med Logitrans. Der er placeret en "medlemsliste" på magnettavlen. Hallen er beregnet til badminton, volleyball, hockey og motion. Andre henvendelser kun efter nærmere aftale. Brug af motionsredskaberne er på eget ansvar. Motionsredskaber er ikke legeplads for børn, de må kun bruges af personer over 18 år. Adgang for børn/unge under 18 år kun efter nærmere aftale eller i følgeskab med voksne. Alle sørger for at rydde op efter sig selv. Ting der går i stykker skal rapporteres ved at skrive det på en seddel på opslagstavlen eller ved direkte henvendelse til firmaet. Alle opfordres til at medvirke til at kun folk der har ret til at færdes i hallen er til stede. Alle bedes hjælpe med til at der ikke foregår hærværk eller tyveri i hallen. Sko med sorte såler må ikke benyttes i hallen. Omklædningsrummene bedes benyttet til omklædning. Man er velkommen til at benytte bad og sauna. Alle opfordres til at være med til at holde faciliteterne i god stand og undgå skader. FARUP SOGNEBLAD 5

6 Ren by www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sidste år en dag i april stiftede vi første gang bekendtskab med projekt " Ren by" lanceret på landsplan af Fredning og Naturforening. I år ville Hillerup Beboerforening igen arrangere " Ren by" med håbet om, at det igen i år faldt sammen med Fredning g natur og vi var igen heldige. Vi ramte nemlig plet med søndag den 13. april. Hovedkontoret blev kontaktet og vi blev stillet om til primus motor i Esbjerg, som var behjælpeligt med at træffe aftale om afhentning af affaldet og til at kontakte TOYOTA, der sponsorerede morgenmad. Vi mødtes ved pentanquebanen søndag den 13. april klokken og drak kaffe og spiste rundstykker og så var bunden lagt til at gå på jagt efter affald. Alle blev vi sat i sving og det kunne vi klare, lige fra de mindste drenge til de voksne i alle aldre. Byen blev fin og ren og nu vi alle var igang, blev roser klippet ned, plænen slået og møblerne smurt ind i Gora. Kun fantasien satte grænser, de store drenge kravlede endda op i træer efter affald. Vi er meget stolte af, at der igen i år kom så mange, nemlig ca, 30 beboere var af huse. Andre der ikke kunne medvirke af den ene eller anden grund, havde dagene forinden været langs vejen og samle affald. Beboerforeningen siger mange tak for den store opbakning. Denne påskønnelse vil bestyrelsen gerne takke for og derfor serverede vi ristede pølser med brød og dertil en kølig pilsner eller sodavand. Inden vi gik hvert til sit, var vi enige om, at det hele var gået op i en højere enhed og blevet til succes. Tak skal lyde til Frednings - og Natur for godt initiativ. Esbjergfolket for afhentning af affald, TOYOTA for morgenmad, og ikke mindst til Hillerups beboere. 6 FARUP SOGNEBLAD

7 Farup Sogns Lokalarkiv Der er også plads til dig på www. farupsogn.dk Har nogen set vores stork? Farup Sogns Lokalarkiv holdt offentlig møde i Forsamlingshuset tirsdag d.25. marts. Esbjerg kommune havde uheldigvis ligeledes indbudt til møde vedrørende skolebygningernes fremtid, hvorfor der ikke som ellers blev afholdt koordineringsmøde efter vores møde. Erik Knudsen aflagde årsberetning, og Ivan Jørgensen fremlagde regnskabet. Der er kommet afklaring vedrørende tilslutning og drift af det centrale arkiveringssystem ARKIBAS. Farup Lokalarkiv kan således se frem til at blive tilsluttet i I løbet af året har vi haft kontakt til pastor Bendt Lindhardts tipoldebarn Henning Lindhardt. I forbindelse med sorteringen af de gamle gravsten i lapidariet fandt vi en god beskrivelse af soldaten, John Peter Friis Mortensen, som deltog i 1.verdenskrig som amerikansk soldat, og ligger begravet i Frankrig. Hans venner satte stenen på kirkegården i hans fødesogn. Erik Knudsen, som har gjort et stort arbejde med at få indrettet arkivet i Farup Forsamlingshus, flytter for os desværre til Rømø og må således takke af fra arbejdet i Farup Sogns Lokalarkiv, men arkivet er ham en stor tak skyldig for det arbejde. Det reviderede regnskab viste ved årets udgang en formue på ,16 kr ; største poster i 2007 er indtægten fra Landsbyfesten 2956,25 kr og tilskuddet fra Esbjerg kommune 2411 kr. I det kommende år må vi påregne udgifter til bl.a. en ny computer. Den nye styrelse er nu : Alma Clausen, Mette Lind, Villy Lønne, Palle Bondrup og Ivan Jørgensen. Styrelsen har konstitueret sig med Mette Lind som formand, Villy Lønne som arkivleder og Ivan Jørgensen som kasserer. Fremover har arkivet normalt åbent torsdage i ulige uger fra kl. 16. I.J. I anledningen af at min kone fødte en søn den 29. april blev der placeret en stork i vores indkørsel. Stor var min undren dog da jeg kunne konstatere at selvsamme stork var forsvundet natten mellem den 9. og 10. maj (fredag og lørdag). Som den knivskarpe efterforsker jeg er, begyndte jeg at gennemgå div. teorier mht. storkens forsvinden. Var den selv fløjet væk? Næppe. Det er jo trods alt begrænset hvad man får for 95 kr. hos Billig Per sen. Tilbage er så tre teorier. - Kan det være drengestreger? Meget muligt, men så er der stor mangel på fantasi hos drengene der skulle ha lavet stregerne i må komme op med noget mere opfindsomt. - Kan der være tale om tyveri? I så fald vil kostervalget være at finde på en Top-3 liste over de mest åndssvage ting i hele verden, man kan gøre sig til tyv for. Jeg tror heller ikke den vil indbringe de store summer på det sorte marked. - Den sidste teori går ud på, at storken, under indflydelse af rigelige mængder alkohol og minimal hjerne aktivitet, er blevet placeret som frontfigur på en i forvejen brugsstjålet cykel i forbindelse med Tulipanfesten. Jeg hælder mest til teori nr. tre, men skulle nogen imod forventning støde på en stork med blåt bånd i næbet, bedes den indfanges og afleveres på adressen, Kolint 8. Hvis der ikke er nogen hjemme, og man er bange for at den igen vil forsvinde i et ubevogtet øjeblik, kan den afleveres hos Ribe Dyreklinik, Industrivej i Ribe, hvorefter de vil kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Jens Nielsen Hillerup Bboerforening har holdt det årlige generalforsamling. Michael Julius ønskede ikke genvalg og i stedet blev Henning Knudsen valgt ind i bestyrelsen. Efter første bestyrelsesmøde med konstituering blev der således bestemt Formand Næstformand og pr Kasserer Sekretær Henning Knudsen Ellen Tang Nielsen Ejnar Nicolaisen Palle Tække Praktisk Birte Klmbach Hillerup Beboerforening FARUP SOGNEBLAD 7

8 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Egnskendt kunstner på besøg i Farup Nu er det ikke meningen, at mine små bidrag til Marsk og Muld skal udvikle sig til en føljeton, men jeg må desværre indledningsvis beklage, at jeg i mit indlæg ( Fest i forsamlingshuset -del II) i sidste udgave af bladet havde begået en meningsforstyrrende fejl. Men udover at beklage vil jeg ikke dvæle mere ved min brøde, fordi fejlen måske i virkeligheden bidrog til at illustrere den forvirring, som den del af publikum, der forsøgte at forstå handlingen til bunds i dette års dilettantstykke, må have følt. Og så til det, som dette indlæg skal handle om, nemlig Q-gruppens arrangement med kunstneren (og skolelæreren) Lars Bollerslev. Jeg skal gerne indrømme, at kunst normalt ikke har min store interesse, men eftersom jeg tilbragte 4 år på seminariet sammen med Lars, hvortil kommer, at vi har tilbragt en del tid sammen i mere muntre sammenhæng, ja men så valgte jeg at begive mig til forsamlingshuset den aften i starten af april, hvor Lars berigede vort sogn med sit besøg. Og jeg må sige, at hans foredrag var en positiv oplevelse, oplysende og til tider ganske muntert. At redegøre detaljeret for indholdet i Lars foredrag vil komme for vidt, hvorfor jeg vil nøjes med at nævne nogle af de ting, som jeg hæftede mig mest ved, og som jeg fremdeles kan huske her knap 3 uger efter det i øvrigt velbesøgte arrangement. Hvis vi starter med hans valg af motiver, ja så fortalte han om inspirationen fra Nolde i forhold til hans malerier af det lidt uden for Skærbæk beliggende Markmandshus. Nolde malede billeder fra sin hjemstavn Heimat, og det har Lars så også gjort med disse malerier, som i øvrigt også har dannet grundlag for den bog, Dage med Markmandshuset, som han har udgivet. I denne kan man udover at se malerierne læse Lars egne erindringer i forhold Markmandshuset. bøger og tegnede, men heldigvis kunne lidt graffitimaleri give en vis status i de rigtige kredse. Erindringer eller Erindringsrum fordi man, når man ser de mennesketomme malerier, har mulighed for sin egen personlige tolkning; ens egne erindringer. Lars fortalte naturligvis også om sine andre serier, bl.a. malerierne af pavillonen bag kunstmuseet. Vi fik også at vide, hvordan hans tid på Ribe Statsseminarium med billedkunst på linie havde haft stor betydning for hans udvikling som kunstner og hans interesse derfor; og det kom faktisk lidt bag på mig, at man kan få så meget ud af at have billedkunst som liniefag! En lille episode omkring transport af et rimeligt stor maleri fra hjemmet i Øster Vedsted til Ribe Kunstmuseum og retur forårsagede udover en del moro i salen også et spørgsmål derfra, og det var således, at der efter foredraget og kaffepausen var mulighed for at stille spørgsmål, men jeg er desværre afskåret fra at referere fra den del af seancen, da jeg valgte at begive mig hjemover. At jeg forlod forsamlingshuset umiddelbart efter foredraget skyldtes alene, at jeg havde andre gøremål. Det var således ikke i forargelse over Lars afsluttende betragtninger omkring forskellen mellem menigmands farvedelirium på et lærred og rigtige kunstneres æstetiske mesterværker samme sted. Og mens jeg gik de få meter hjem, så tænkte jeg, at man måske kunne spørge Lars, om han ville male en række billeder af Farup Forsamlinghus, og så kan vi hver især lægge vores egne erindringer ind i malerierne. Kristian Kyndi Skærbæk og erindringer var også nøgleord i foredraget. Skærbæk fordi Lars voksede op i byen, og der var det ikke nemt at være en dreng, som både læste 8 FARUP SOGNEBLAD

9 Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Bendt Lindhardt og Farup Kirkes dåbshimmel. Pastor Lundsgaard, som var sognepræst i Farup , har fortalt om Farup sogns præster, en fortælling, der har været bragt som føljeton i kirkebladet. Da vi så i arkivet fik en henvendelse fra Henning Lindhardt, om vi kunne oplyse ham om hans tipoldefar, Bendt Lindhardt, der var sognepræst i Farup , kunne vi nemt henvise til pastor Lundsgaards beretning om Bendt Lindhardt, hvor han bl.a. skrev : "Lidt krønikeagtigt lyder det, når det fortælles, at pastor Lindhardt skal have vundet den smukke dåbshimmel i Farup kirke fra provsten i Hygum under kortspil på en restauration i Ribe. Men sandt er det jo, at man dengang handlede meget egenhændigt og tit pietetsløst med kirkeinventar. Og at dåbshimmelen i Farup engang har hængt i Hygum, er vist rigtigt." Farup Kirke fik sidste sommer besøg af Hygum menighedsråd, og arkivet har fra Elin Hjuler fået kopi af papirer stammende fra Hygum lokalhistoriske arkiv, forfattet af Tøste Tøstesen, landmand i Sdr.Hygum - dog i højere grad lokalhistoriker og hjemstavnsforsker. Han døde i Han skrev meget ned om sognet og kirken. Vedlagte er slutningen af en kladde om Hygum kirke....hygum Kirke blev dette Aar repareret med ny loft, baa over og under Bjælkerne. Det underste var før med Panel, blaa malet med Sol og Maaner og Stjerner paa og kunde have holdt i flere Aar. Den nye Loft blev gibset, Christi Korsets Billede blev nedtagen, som og var god en ny opsat, som de fleste af Menigheden ikke var tilfreds med Ifølge en nylig funden Kirkeregnskab fra 1842 maa Bortfjernelsen af Himmelen over Døbefonten allerede være sket i Aaret 1842 og det samme formenes at være Tilfældet for Altertavlens Vedkommende. Kirkeværge Mads Hansen i Hygum var ikke sjælden Kusk for Provsten Hans Henrik Madsen. Han kørte mange Gange til Ribe med Provsten og Pastor Andkjær fra Fole og undertiden var Pastor Hempel fra Rødding ogsaa med. I Ribe traf de sammen med Pastor Lindhardt fra Farup og Apoteker v.støcken i Gæstgivergaarden paa Torvet, nu Hotel Dagmar. Her spillede de Kort til langt ud paa de sene Nattetimer. En Søn af den gamle Kirkeværge som hed Hans Madsen var med i Ribe som lille Dreng, engang hans Far var kørende med Præsterne derud. Denne Hans Madsen blev senere selv Kirkeværge. Han fortalte mig i Aaret 1907 følgende Ordskifte : Provsten : Vi har ogsaa faaet fat i denne Vinstrup (Kirkearkitekten ) vor Kirke skal gibses og moderniseres og alt det gamle Ragelse skal smides ud.-vi har ogsaa faaet en ny Altertavle, vi har jo Penge nok. Derefter protesterede Pastor Lindhardt mod denne Vandalisme og fik Løfte paa Himmelen over Døbefonten. Citat slut. Henning Lindhardt besøgte mig i oktober og tog billeder af Farup Kirke, dåbshimmelen og præstetavlen, og også præstegården, hvor hans tipoldefar, Bendt Lindhardt var en afholdt sognepræst Henning Lindhardt har lavet en fin slægtsbog, hvor han fortæller om Bendt Lindhardt. Vi har fået et eksemplar i arkivet. Bendt Lindhardt var født i 1804, han var en kort tid medlem af Folketinget. Fra Farup kom han til Jyderup og Holmstrup, hvor han var sognepræst Ridder af Dannebrog Død I.J. FARUP SOGNEBLAD 9

10 www. farupsogn.dk er er for for alle, men mest for for dig/sognet. Indre mission Juni Grundlovsdag d. 5. Grundlovsmøde på Sydvestjyllands Efterskole, Bramming kl. 14,30 v. Torsten Nielsen juni Stormøde på SE, Bramming, Missionær Ejgil K. Jensen, Jyderup Program følger - Juli ingen møder GUDSTJENESTER Kirkesiden Juni søndag d s.e.trin. - ingen gudstjeneste søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 14,00 kaffe præstegårdens have Juli søndag d s.e. trin. ingen gudstjeneste søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 9,00 J. B. H. August søndag d s.e.trin. ingen gudstjeneste søndag d s.e.trin. kl. 9,00 J. B. H. søndag d s.e.trin. kl. 10,00 søndag d s.e.trin. kl. 9,00 søndag d s.e.trin. kl. 10,00 KIRKEBIL Esbjerg Taxa, har tlf Her kan bestilles kørsel til gudstjenester og møder i Kirkehuset/konfirmandstuen. INDSAMLING Ved indsamlingen påskedag til fordel for KFUM&K indkom 420 kr. Til Folkekirkens Mission, som havde kollektdag Kr. Himmelfartsdag, er sendt 450 kr. SOMMERGUDSTJENESTE & HAVEKAFFE Søndag d. 29. juni er der gudstjeneste m. nadver kl.14,00. Efterfølgende inviterer menighedsrådet på kaffe i præstegårdshaven. Alle er naturligvis velkomne. Danmission-ydre mission Kvindekredsen slutter sæsonen i præstegården torsdag d. 12. juni kl. 14, Vi skal bl.a. se den sidste nye film, der er produceret i Danmission, som tager os med til nogle af de områder i verden, hvor missionsselskabet er engageret. FERIE Sognepræsten holder ferie fra d. 21. juli 10. august. Der henvises til sognepræst Jørgen Bork Hansen, Ribe, tlf SOGNEUDFLUGT Årets udflugt finder sted torsdag d. 10. juli med start kl. 9,00 og hjemkomst til aften. Middag og kaffe undervejs. Pris 125 kr. Udflugten går til Sønderborgegnen. Se yderligere oplysninger og tilmelding i Ugeavisen, når datoen nærmer sig. NAVNE OG TELEFONER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Susanne Møll Tanderup Digevej 16, tlf Kirkeværge Bodil Pedersen Kærbølvej 29, tlf Må din vej gå dig i møde og må vinden være din ven og må solen varme din kind og må regnen vande mildt din jord indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd. Kelterne har i femten hundrede år haft deres egne bønner og velsignelser. Endnu kan man høre dem læst og sunget i Iona Community på de ydre Hebrider. Herfra stammer også denne keltiske bortsendelsessalme. 10 FARUP SOGNEBLAD

11 AF KONFIRMATIONSTALEN PINSEDAG d. 11. MAJ Dagen igennem vil I blive ønsket til lykke. I vil få mange gode ønsker med for jeres unge liv og fremtid ønsker om, at I må få et godt liv at I må finde ud af hvad I har lyst til, og hvad I vil og skal her i verden. Det lyder så nemt det med at ønske til lykke og en god fremtid - det tager højst et par sekunder i virkeligheden er det måske knap så ligetil. For ikke længe siden blev jeg bekendt med et armbånd, man kalder et lykke-armbånd. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det i konfirmandstuen.... Det begyndte vist med Remee fra X-factor, som gav hver af sine deltagere i TV-showet et armbånd. Han var urolig for, hvordan Martin og Laura og Basim ville klare sig psykisk i et så hårdt show og tænkte, at et lykkearmbånd kunne hjælpe dem. På nettet kan man læse, at armbåndet er blevet til under inspiration fra Kina fra en kinesisk lykkesnor med stjernetegn de tolv dyr i det kinesiske horoskop, som skulle være kendetegnet ved hver deres personlighed og særlige egenskaber. Få dine informationer på www. farupsogn.dk Men Lykkearmbåndet hedder det altså for det kan bringe lykke. Tror vi på det, armbåndet står for, så vil der ske gode og positive ting i vores tilværelse. Vi kan få vore drømme opfyldt. Vi bestemmer nemlig selv over vores liv. Vi kan selv styre fremtiden. Det er flotte smykker.og ufatteligt dyre. Men hvem har ikke brug for lidt lykke! Af nettet fremgår det, at armbåndet bæres af både politikere og kongelige og mange andre kendte. Og hvor jeg nu vil hen med det? Jo, det er det med lykken, som det er så nemt at ønske jer i dag men sværere med, når vi har lagt festtøjet og det bliver hverdag. Det er er ikke nemt at være ung i dag!. Det har sådan nogle som mig i bedstemor-alderen vist altid sagt. Alligevel tænker jeg det! at det er hårdt arbejde at være år. Verden ligger for jeres fødder så utallig mange muligheder er der - det er bare et klik med musen, så kan I gå på opdagelse i hele verden. Og så meget er der, I kan give jer til fra kaospilot til cafe-ejer eller rejse jorden rundt. For I er dygtige I ved en masse I kan en masse. I kan prøve at blive stjerner for en aften eller vinde den store gevinst i lotteriet. I kan frem for alt købe: tøj og tilbehør musik den splinternye mobiltlf. der kommer på gaden - hvis pengene vel og mærke er der til det - moden og medierne er ved at falde over hinanden for at give jer gode og dyre forslag til, hvordan I skal bruge jeres penge og jeres liv. Også politikerne har en mening om jer: I skal sørge for i en fart at få jer en uddannelse og et arbejde, så I kan holde samfundet i gang og forsørge vi andre, når vi bliver gamle. Et godt liv! det er Morgen i maj, når det grønnes. En sådan dejlig morgen sluttede konfirmanderne undervisningen i konfirmandstuen med at synge morgensang ude under de store, nyudsprungne bøgetræer i præstegårdens have. Det er fra v. Annette, Camilla, Ida, Louise, Helene, Stine, Jakob, Bente, Søren, Natasia Den følgende søndag, pinsedag, stod de i deres flotteste skrud i kirken og blev konfirmeret, mens pinsesolen strålede fra en skyfri himmel. Lige inden det gik løs, var der tid til at øve den gamle keltiske bortsendelsessalme, som blev sunget ved gudstjenesten med tanke på de unge mennesker på vej ud i deres liv: se salmen s. 10. FARUP SOGNEBLAD 11

12 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. nemlig at være dygtig og flittig, så skal det nok gå alt sammen lykken, den er I selv ansvarlige for. Jeg tænker, at det er til at blive både forvirret og stresset af! hver af jer - sådan som du ser ud og sådan som du har det indeni sådan som du er, er du noget ganske særligt for mig. Det er det, der lyder til hver af jer nu om lidt, når I bliver konfirmeret. I husker måske historien om Jesus og den unge mand, der kommer til ham og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv oversat til nudansk: han spørger, hvordan han skal finde lykken meningen med sit liv. Og Jesus svarer: du skal elske din Gud og din næste som dig selv. Vi tager det med Gud først. Uanset hvordan I ser ud om I går i mærketøj eller genbrug om I er solbrune eller blege om I hænger ud med de rigtige venner uanset hvad I har skrevet i jeres uddannelsesplan og om I kan opfylde det, når I engang kommer ud af skolen uanset om I kommer til at køre rundt i en rød Ferrari eller en hostende Skoda..så er det ligegyldigt for Gud. Ja, Gud påstår oven i købet, at det overhovedet ikke er den slags der afgør, om I bliver lykkelige eller ej. Det er noget helt andet. Det er nemlig, at der er nogen, der holder af jer. Og det er der! Dagen i dag er i sig selv et udtryk for det jeres forældre og familie samlet omkring jer. Vi voksne kan have så mange sære måder at vise det på, så man som barn og ung måske næsten kan komme til at tvivle på, om det er sandt, at de vil mig, de voksne, og ikke for alt i verden vil undvære mig. Vi kan gå fejl af hinanden det er I for længst gamle nok til at vide noget om - at vi kan gøre hinanden ondt, selv om det er det sidste i verden, vi vil. Her i kirken får vi at vide at uanset - er vi elskede med en kærlighed, der tåler alt, udholder alt og aldrig hører op. Du Helene, Annette, Louise, Camilla, Ida og Stine, Natasia, Bente og Jakob og Søren. Du er uendelig værdifuld for mig, siger Gud til 12 AKTIVITETSKALENDER I bliver ikke lovet et langt og lykkeligt liv, så gerne jeres familie og vi her i kirken også ville det. Lykken og det gode liv afhænger nemlig ikke kun af os selv, men af så meget mere end os - både overraskende, glædeligt og svært. Men i dåben har Gud lovet jer, at I aldrig skal være alene undervejs i jeres liv. Det er det, Gud i dag gentager for jer bekræfter - det som konfirmation betyder - at I er elskede som dem, I er - og netop sådan som I er er der brug for jer ude i livet og verden. For det er det næste det Jesus sagde til den unge mand på jagt efter lykken du skal elske din næste som dig selv. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi omgås hinanden det ved I fra jer selv. I mærker det lynhurtigt i maven, om andre vil jer eller ej. Deraf kan vi lære noget om, at lykken og det gode liv har med omsorg og kærlighed at gøre. Der er meget her i livet, vi ikke har indflydelse på men det kan vi og skal vi siger Jesus: forsøge at være noget for hinanden - lukke andre ind i vores liv og selv lade os lukke inden for hos andre Noget lykkearmbånd, det får I ikke med jer herfra i dag. I får derimod Guds løfte fra dåben, hans kærlighed, som gælder jer - når lykken tilsmiler jer - og når det opleves, som om den leger gemmeleg med jer og når det gør ondt. Altid vil Gud være i jeres liv med sin kærlighed. Jeg vil ønske for jer, at I må finde glæden ved at være dem, I er. At I må finde jeres plads i livet og den tilværelse, som passer netop til jer. Lykke til Juni Søndag d ,30-16,30 Sang- og musik i Kirkehusets have Q-gruppen Juli Torsdag d. 10. kl. 9,00 Sogneudflugt. menighedsrådet August Landsbyfest i Farup September onsdag d. 10. kl. 19,30 Orienteringsmøde/opstillingmøde til valg til menighedsråd forsamlingshuset Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til FARUP SOGNEBLAD

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGEBREV nr. 30 uge 14

UGEBREV nr. 30 uge 14 UGEBREV nr. 30 uge 14 Husk arbejdslørdagen i morgen - vejrudsigten lover tørvejr! Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig dag, hvor vi forskønner vores allesammens skole. Vi starter kl. 9 med kaffe

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Alle helgen I 2015 Strellev

Alle helgen I 2015 Strellev For et par år siden indviede man et fælles gravsted for hjemløse og andre udsatte på Assistens Kirkegård i København. Gravstedet blev oprettet for at anerkende gadens folk, at give dem et sted, hvor de

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere