VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune. Institutionen er oprettet den 1. august Bråskovgård Efterskole ejer ejendommene matr.nr. 1-g Urlev by, Urlev, 1-ad, 1-bt og 2-a Bråskovgård, Stenderup, 1 bx Bråskovgård, Stenderup, 2 e, Bråskovgård, Stenderup, 2 g Bråskovgård, Stenderup samt 6-d, 6-e og 6-m Hornsyld by, Nebsager. Dens formål er at: Drive en efterskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. give unge mellem 14 og 18 år en undervisning og en ramme for samværet, hvis hovedsigte er folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. Målet er at fremme deres hele menneskelige udvikling og modning og deres almene uddannelse kreativt, praktisk og teoretisk. Et væsentligt element her i er mødet med en mangfoldighed, som åbner og beriger deres livsmuligheder. Med hensyn til institutionens aktiver og passiver henvises til den senest udarbejdede status.. Skolens værdigrundlag: Bråskovgård Efterskole arbejder i forlængelse af Grundtvigs og Kolds skoletanker, som skabte de frie skoler, og som gennem årene har udviklet sig til det vi på Bråskovgård Efterskole i dag opfatter som følgende centrale værdier: - at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge menneskers selvværd og selvstændighed - at dialogen er vigtig i fællesskabet - at vi opfatter alle mennesker som lige værdige - at elevgruppens brede sammensætning har positiv betydning for fællesskabet og den enkelte - at et bredt udvalg af fag tilgodeser såvel de teoretiske som de praktiske og musiske sider hos eleven - at traditionen er vigtig for den fælles kulturforståelse 2. Skolens drift. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige og ved elevbetaling. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

2 Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. Værdipapirer skal noteres i skolens navn. Det skal sikres, at midlerne kun anvendes i skolens øjemed. 3. Generalforsamling og bestyrelse. Institutionens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 4. Skolekredsen. Til støtte af skolen er der oprettet en skolekreds. Enhver myndig person kan optages som medlem af skolekredsen. Medlemskab der er tegnet efter er betinget af, at der indbetales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Ligeledes er det en betingelse, at man arbejder loyalt overfor skolens grundlag og målsætning samt vil medvirke til en god kontakt til det omgivende samfund. Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen, og den kan indankes for generalforsamlingen, både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemmer af skolekredsen har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtelser. 5. Generalforsamlingen. Skolekredsen udgør generalforsamlingen. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed, og den træffer alle beslutninger af mere indgribende betydning for skolen, herunder ændringer i vedtægterne jf 14 og skolens nedlæggelse jf. 15. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april kvartal, og den indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved almindeligt brev til skolekredsens medlemmer. Stk 3 Senest 14 dage før den generalforsamling hvor årsregnskabet skal behandles udleveres/sendes regnskabet fra skolen. Herudover har såvel medlemmerne som skolens medarbejdere endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Generalforsamlingen afholdes på Bråskovgård.

3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Stk. 6 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før. Stk. 7 Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer, dog jvf. 14 og 15. Stk. 8 Alle valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår ved skriftlig afstemning. Stk. 9 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, skal afholdes inden 1 måned efter at enten 4 bestyrelsesmedlemmer eller 20% af skolekredsens medlemmer har anmodet herom. Forslag til dagsorden må indsendes samtidigt med anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 7 Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår med henholdsvis tre, to og to medlemmer. Skolekredsen vælger hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter for sine 7 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

4 Stk 4 Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) 7 stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Herefter indtræder en suppleant for resten af valgperioden. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Stk. 6 Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand. Stk. 7 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. 8. Bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen m.v., herunder dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen og tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel og meddeler hvilke sager, der skal behandles. 4 bestyrelsesmedlemmer kan i forening begære bestyrelsesmøde afholdt. Det påhviler bestyrelsen af påse, at reglerne i love, bekendtgørelser m.v. for efterskoler overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sin formålsparagraf. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen og undervisningsministeren. Stk. 6 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 7 Forstanderen, viceforstanderen og en repræsentant for lærerkollegiet kan uden stemmeret deltage i møderne. Bestyrelsen kan dog i sager vedrørende medarbejdere beslutte at afholde møder, hvori kun deltager dens medlemmer. Stk. 8 For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke

5 personligt for skolens gæld. Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar af skolens midler. Stk. 9 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder evt. afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. 0 Der fremsendes referat, som godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. 1 Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 2 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. 3 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 9. Tegningsretten. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes institutionen af et kvalificeret flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden. I andre anliggender kan bestyrelsens formand eller næstformand forpligte institutionen. 10. Bestyrelsens øvrige opgaver og ansvar. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Bestyrelsen varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter samt: - træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom - fastsætter elevbetalingen

6 - godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus - er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jvf har ansvaret for at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse - endvidere har bestyrelsen i så tilfælde ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom, jvf godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag 11. Skolens daglige ledelse. Forstanderen, der overfor ministeriet har det pædagogiske ansvar, forestår den daglige ledelse af skolen. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra lærere og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 12. Lærerråd og medarbejderråd. Lærerrådet består af forstander, viceforstander og skolens faste lærere. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: bestyrelsens budgetforslag, forslag til nyog tilbygninger. 13. Regnskab og revision. Bestyrelsen udarbejder hvert år budget for det kommende regnskabsår og indsender driftsregnskab og status for skolen til de af Undervisningsministeriet fastsatte tider.

7 Regnskab og status skal forsynes med revisorpåtegning af skolens statsautoriserede revisor eller registrerede revisor. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollen sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Stk. 6 Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jvf. 7 stk. 7 Stk. 7 Regnskabsåret er kalenderåret. 14. Vedtægtsændringer. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages med simpelt flertal på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. 15. Nedlæggelse. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse

8 foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, og som drives ud fra de i 1 nævnte holdninger. Endeligt vedtaget på generalforsamling den 26. april 2005 samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling d. 26. maj 2005 Revideret på generalforsamling 2012 og 2013 idet formålsparagraffen er ændret. Jytte Smidstrup Søren Kallestrup Karen Ryder Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Heidi Torp Ejgil Rindom Madsen Charlotte Stærk Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem David Steenvang Bestyrelsesmedlem Peter Dam Forstander

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere