KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

2 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den 11. april 1996 og har som sådan sin oprindelse i Ringkøbing Skjern Kommune, på adressen Hoverdalvej 2, 6971 Spjald. Kan dog drives i egnede lokaler andet steds. Institutionens formål er at drive højskole, hvor målsætningen er - at fremme sundheden blandt mennesker i alle aldre - forbedre menneskets sundhedstilstand gennem oplysning - at skabe et personligt netværk til styrkelse af hverdagen - at fremme forståelsen for forebyggelse af sygdomme - at forberede til uddannelse indenfor sundhed 2. Skolekreds Stk. 6 Følgende kan være medlemmer af skolekredsen, personer, som har bidraget til oprettelse af Hover Sundhedshøjskole, tidligere elever, foreninger, virksomheder, offentlige myndigheder og alle, som har interesse for sundhed og forebyggelse af sygdomme. Private interesser, dvs. andet end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Udøver et medlem af skolekredsen skadelig virksomhed, kan dette medlem udelukkes som medlem af skolekredsen ved beslutning i bestyrelsen. En sådan beslutning kan indbringes for generalforsamlingen. Manglende betaling af kontingent medfører tab af medlemskab. Medlemskab giver adgang til at afgive én stemme på generalforsamlingen efter 6 mdr. s gyldig medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3 Stk. 7 Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægsog likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber samt regnskaber, der sendes til offentlige myndighed. 3 Skolens drift Skolens drift finansieres ved elevbetaling, eventuelt offentlige og frivillige bidrag. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. udvikling og forbedring af undervisningen og undervisningsmaterialer samt byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan kun ske på konti, som skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen Stemmeberettigede på generalforsamlingen er skolekredsmedlemmer. Generalforsamlingen er åben for alle. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jf. 13 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Lederens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes skolekredsens medlemmer til orientering 5 dage før behandling på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 30% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

4 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 12 og 13. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og samtlige bestyrelsesmedlemmer. 5 Bestyrelsens sammensætning Stk. 6 Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges af skolekredsen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen Genvalg kan finde sted Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 4 på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Skolens leder deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Dog jf. 9 stk. 1, 2 og 3 En elevrepræsentant valgt af skolens elever, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og nødvendige udvalg. 6 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Lærerne ansættes af leder og bestyrelse i samarbejde. Bestyrelsen har beslutningskompetencen til at afskedige lærerne, og det sker i samråd med lederen. Bestyrelsen træffer beslutning om leje, køb og salg af fast ejendom. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen i samråd med lederen. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

5 Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af driftsregnskab og status, jf. 10, stk. 1 7 bestyrelsens arbejde Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter antallet af årets møder. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for at de trufne beslutninger udføres. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmeflerhed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. For øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, beslutte at holde møde alene for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke økonomisk for skolens gæld. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8 Skolens daglige ledelse Den daglige ledelse af skolen varetages af lederen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved lederens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en ny skoleleder. Lederen ansætter og afskediger medarbejdere og underretter bestyrelsen. Dog ikke lærerne se 6, stk. 2

6 9 Medarbejderråd Medarbejderrådet består af skolens leder, lærere og de faste medarbejdere. Medarbejderrådet udpeger en repræsentant fra lærerkredsen og en fra de øvrige medarbejdere til sammen med lederen at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan indhente medarbejderrådets udtalelse i alle skolens anliggender. I følgende sager skal skolens leder indhente en udtalelse: 1. Kursus- og undervisningsplaner, 2. Efteruddannelse, 3. Ansættelse af faste medarbejdere, 4. Drifts- og anlægsbudgetter. 10 Regnskab og revision Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden 1. maj. Regnskabet opstilles efter gældende lov og forelægges bestyrelsen. Regnskabet skal være afsluttet hvert år inden 1. maj. Institutionen har fravalgt revision. Regnskabsåret er kalenderåret. 11 Tegningsret Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg, leje af lokaler og pantsætning af fast ejendom, samt meddelelse om prokura, kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. 12 Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 13 Nedlæggelse Beslutning af institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindelig flertal af de mødte medlemmer. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

7 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for, at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5 Overskydende midler anvendes til skoleformål. Generalforsamlingen afgør fordelingen af evt. overskydende midler. Dato 18.maj 2015 Dirigent: Søren Nilausen _ Søren Nilausen Hans Østergaard Karin Lyck Marianne Bjørn _ Jan Pedersen Heidi Foldager Pia Jespersen

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution OrkesterEfterskolen. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. OrkesterEfterskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere