Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje."

Transkript

1 Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, som har til formål at understøtte borgerne i at blive så uafhængige af hjælp som muligt. Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Der kan visiteres til nedenstående plejepakker, der tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Der ydes kun hjælp til den del af den personlige pleje som borgeren ikke selv kan varetage. Øvrige tilbud og muligheder efter den sociale lovgivning skal være undersøgt og udtømt. Der kan kun visiteres én type plejepakke fra P1-P4 pr. borger P1-pakken Lette begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteterne. Borgeren kan overkomme/overskue/tage initiativ til de fleste elementer inden for funktionsområdet, men kan have et lille behov for støtte til funktionen. Borgeren kan eksempelvis have behov for: Hjælp ved bad/personlig hygiejne 1-3 gange om ugen Hjælp til personlige gøremål Lettere psykisk støtte i visse situationer Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 3 pakker pr. uge. Ydelsen leveres på hverdage fortrinsvist i dagtimerne. P2-pakken Moderate begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner inden for vurderingsområdet med eller uden hjælpemidler. Borgeren kan have behov for hjælp til enkelte vurderingsområder. Borgeren kan eksempelvis have behov for: Daglig hjælp ved bad/personlig hygiejne herunder mundhygiejne At blive klædt af og på, herunder kropsbårne hjælpemidler At anrette mad og drikke Hjælp til indtagelse af lægeordinerede doserede medicin Hjælp til daglige personlige gøremål Lettere psykisk støtte og motivation i forbindelse med personlige gøremål Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 7 pakker pr. uge. Ydelsen leveres på hverdage og i weekenden fortrinsvist i dagtimerne. Oftes er der tale om 1 besøg om dagen. I begrænset omfang (maksimalt 5% af tilfældene ) 2 daglige besøg, der indgår i den vejledende tidsnorm. Leverandøren skal etablere et beredskab, så der altid er en medarbejder der kan tilkaldes og ud-

2 føre uanmeldt kørsel, der ikke er skemalagt./ leverandør krav, så har det betydning for økonomien/prisen P3-pakken Svære begrænsninger: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue/tage initiativ til de fleste funktioner inden for vurderingsområdet med eller uden hjælpemidler. Borgeren kan ud over hvad der er nævnt i P2-pakken eksempelvis have behov for hjælp til forflytning: Hjælp til toiletbesøg Motivation til indtagelse af mad og væske Nogen psykisk støtte og motivation i forbindelse med personlige gøremål Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 7 pakker pr. uge. Ydelsen skal leveres alle dage fortrinsvist i dagtimerne. Ofte er der tale om 2 besøg om dagen. I begrænset omfang (maksimalt 3% af tilfældene/ 3 daglige besøg, der indgår i den vejledende tidsnorm. Leverandøren skal etablere et beredskab, så der altid er en medarbejder der kan tilkaldes og udføre uanmeldt kørsel, der ikke er skemalagt. P4-pakken Totale begrænsninger: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til funktioner inden for vurderingsområdet på trods af hjælpemidler. Borgeren kan ud over hvad der er nævnt i P3-pakken eksempelvis have behov for: Forflytning med f.eks. lift Hjælp til indtagelse af mad og væske Megen psykisk støtte og motivation i forbindelse med personlige gøremål Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 7 pakker pr. uge. Ydelsen skal leveres alle dage fortrinsvist i dagtimerne. Ofte er der tale om 3-4 besøg om dagen af 1-2 hjælpere P6-pakken Gives til borgere, der har behov for hjælp til pleje om aftenen. Et til flere besøg i aftentimerne af 1-2 hjælpere. Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 14 pakker om ugen. Ydelsen skal leveres alle dage på et tidspunkt i tidsrummet mellem kl og P7-pakken Gives til borgere, der har behov for hjælp til pleje om natten. Et til flere besøg om natten af 1-2 hjælpere. Antal gange pr. uge: Der kan ydes op til 7 pakker om ugen.

3 Ydelsen skal leveres alle dage på et tidspunkt i tidsrummet mellem kl og Pris Ingen brugerbetaling. Hvordan får borgeren besked om afgørelse? Afgørelsen meddeles skriftligt til borgeren. Ved afslag informeres om klagemulighed. Ved bevilling af ydelse sendes besked til leverandøren. Nye borgere og borgere, hvor der er udsigt til væsentligt forbedret funktionsniveau, revurderes ved ændring i borgerens funktionsniveau. Øvrige borgere revurderes løbende og ved ændring i funktionsniveau Opstart af hjælp Dokumentation Hjælp til daglig personlig pleje startes op samme dag som visitationen finder sted. Ikke daglig hjælp til personlig pleje startes op hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter visitation af hjælp. Leverandøren aftaler senest 3 hverdage efter tildeling dato for start af hjælpen med borgeren. Visitator sætter det retningsgivende mål. Visitator beskriver bevilget hjælp i omsorgssystemet. Formålet med bevillingen skal klart fremgå af beskrivelsen. Hvilket omfang har plejen? Tiden varierer med omfanget af den personlige pleje der tildeles. Hvilket indhold har plejen? Afhængig af borgerens egenomsorgsevne og evne til at varetage den personlige hygiejne, kan der f.eks. visiteres hjælp til: Personlig pleje i dagtimerne: Hjælp til indtagelse af lægeordineret doseret medicin Hjælp til bad, til at komme op eller ud af badekaret/brusebadet m.v. Badeværelset rengøres efter brug Hjælp til personlig hygiejne. Ydelsen kan være at blive ledsaget til badeværelset og blive hjulpet til rette på en stol for at borgeren selv kan vaske sig. Medarbejderen kan udføre opgaven, hvis borgeren fysisk/psykisk ikke er i stand til at udføre handlingen Hjælp til at blive klædt af og på. Medarbejderen udfører den del som borgeren ikke selv kan klare Hjælp til at tilberede morgen- og aftensmad. F.eks. at smøre aftensmad som borgeren selv kan hente i køleskabet sidst på dagen Hjælp til at klare toiletbesøg Hjælp ved inkontinens Hjælp til at få drukket og spist tilstrækkeligt Hjælp til forflytning Personlig pleje i aftentimerne. Hjælpen kan variere fra et besøg hver aften, f.eks. i forbindelse med aftensmåltidet eller hjælp til at komme i seng, til flere besøg hver aften

4 Personlig pleje i nattetimerne Opgaver der ikke må varetages ifølge kvalitetsstandarden Klipning af negle på fødder Madlavning/fremstilling af varm middags- og aftensmad Fleksibilitet og bytteret Dokumentation Borgeren og hjælperen aftaler fra gang til gang, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borgeren har ret til at bytte ydelser efter følgende retningslinjer: Bytteretten er en generel adgang til helt eller delvist at vælge anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om Ydelser der fravælges ved at bytte udføres ikke Ydelser der byttes til skal holdes inden for den tidsramme, som de visiterede ydelser forventes at kunne leveres indenfor Der kan byttes mellem personlig og praktisk hjælp forudsat: at der er visiteret til begge ydelsesformer, og at det er samme leverandør der udfører opgaverne i borgerens hjem, og at personalet, der udfører plejeopgaver, opfylder kravene i kvalitetsstandarden for personlig pleje Hjælperen vurderer i den konkrete situation og ud fra de vedtagne kvalitetskrav, om det er forsvarligt at fravælge de tildelte behovsbestemte ydelser til fordel for andre ydelser Fravælger borgeren visiterede ydelser 3 gange inden for en periode på tre måneder, kontaktes visitator med henblik på en eventuel revurdering af den/ de fravalgte ydelser Alle afvigelser fra de visiterede ydelser, herunder bytte af visiterede ydelser til andre ydelser borgeren ønsker, noteres i omsorgssystemet af udfører med begrundelse for afvigelsen Leverandøren afmelder visiteret hjælp via omsorgssystemet Krav til leverandøren Der er indført frit valg af leverandør til personlig pleje i Høje-Taastrup Kommune. Borgeren kan vælge mellem: Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje Godkendte private leverandører At udpege en hjælper efter eget valg. Det forudsættes, at den ønskede hjælper kan godkendes af Høje-Taastrup Kommune, og i øvrigt opfylder de krav, der stilles til personale med tilsvarende opgaver i hjemmeplejen Tidspunkt for og tilrettelæggelse af hjælpen aftales mellem borger og leverandør. Leverandøren og borgeren har pligt at give besked til myndighedsteamet ved ændringer i borgerens funktionsniveau. Borgeren kan skifte udfører med 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvori modtageren af hjælpen har anmodet om at skifte leverandør. Ønsker borgeren at opsige samarbejdet med en udfører, skal borgeren give visitationen besked og her træffe aftale om, hvem der fremover skal udføre hjælpen.

5 Leverandøren har pligt til at afmelde visiteret hjælp i omsorgssystemet, hvis: Borgeren ikke har behov for den visiterede hjælp, som følge af hospitalsindlæggelse m.v. Borgeren ikke ønsker at modtage hjælpen, som følge af ferie m.v. Hjælpen genoptages ved henvendelse til leverandør. Situationsbestemt rengøring Når medarbejderen er i borgerens hjem, skal rengøring efter pludseligt opståede situationer altid løses, når det kan være til gene eller fare for borgeren, f.eks. en væltet sodavand der skal tørres op. Dette gælder uanset hvilken omsorgskategori, der er årsagen til at medarbejderen er i borgerens hjem. Generelt gælder det, at der ryddes op efter eget besøg. Observationspligt af borgerens almene tilstand Medarbejdere der er på besøg i borgerens hjem har pligt til at melde tilbage til sin daglige leder ved ændringer i borgerens almene tilstand og situation. Daglig leder vurderer, om der er behov for at kontakte visitationen. Medarbejdere der er i borgerens hjem forventes altid at handle på uopsættelige situationer efter fald, ved sygdom m.v. Personale Personlig pleje udføres af uddannet sundhedspersonale, der som minimum har en uddannelse som SOSU-hjælper/hjemmehjælperuddannelse. Uddannelseskravet gælder for leverandørens fastansatte personale, dog må op til 10 pct. af de ansatte være ikke-uddannede, såfremt der ikke har været uddannede ansøgere til ledige stillinger og under forudsætning af, at ikkeuddannet personale ikke er de eneste medarbejdere, der kommer i borgerens hjem og løser plejeopgaven Leverandøren skal sikre, at medarbejdere der udfører personlig pleje er kvalificerede til at håndtere plejeopgaven i borgerens hjem Det er et krav, at medarbejdere, der løser opgaver i borgerens hjem, har den nødvendige erfaring Det er et krav, at det udførende personale er bekendt med Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for ydelsen og at ydelsen udføres i overensstemmelse med denne Mødet med borgeren Der arbejdes ud fra principperne i hverdagsdagsrehabilitering og hjælp til selvhjælp At personalet understøtter borgernes mulighed for en aktiv tilværelse At personalet til enhver tid inddrager borgeren i tilrettelæggelsen af hjælpen At personalet til enhver tid medinddrager borgeren i opgaveløsningen for at fastholde borgerens evne til at varetage almen daglig livsførelse. Borgeren guides, motiveres og mobiliseres efter behov i forbindelse med opgaveudførelsen At leverandøren tilstræber, at der kommer så få personer i borgerens hjem som muligt. Personalet skal bære synligt ID Udsættelse og erstatning af hjælp Hjælp til personlig bistand kan ikke aflyses eller udsættes

6 Er borgeren ikke i hjemmet, når hjælperen kommer, betragtes besøget som aflyst af borgeren Borgeren skal aflyse visiteret hjælp hos udfører senest dagen før hjælpen skulle have været leveret, hvis borgeren ikke ønsker den visiterede hjælp. Senere aflysning betragtes som uanmeldt afbud Aftalt mødetidspunkt Fremmøde hos borgeren skal ske inden for det udmeldte 2 timers interval. Dagen opdeles i 2 timers intervaller, f.eks. kl , kl osv. Kvalitetskrav til den leverede hjælp At 80 % af borgerne der modtager personlig bistand er tilfredse med hjælpen At alle modtagere af hjælp til personlig bistand får tildelt 1-2 faste kontaktpersoner, der har det overordnede ansvar for og overblik over at hjemmet fungerer At personlig pleje ydes jf. ydelsesspecifikationen for personlig pleje At den leverede personlige pleje matcher borgerens behov og livsstil bedst muligt inden for rammerne af kommunens serviceniveau At medarbejderen forener den tildelte tid med nærhed og personlighed overfor borgeren for derigennem at øge modtagerens livskvalitet At der udpeges en kontaktperson hos myndigheden, som borgeren kan kontakte ved svigt i leverancen Byrådet skal i forbindelse med afgørelsen af hjælpen efter 83 i Serviceloven oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med den afgørelse der er truffet i, og inden for den aftalte tid. Relaterede kvalitetsstandarder Lovhenvisninger 2.3 Sygepleje Visitation til personlig og praktisk hjælp m.v Kvalitetsmålinger personlig hjælp Personlig hjælp er reguleret i Lov om Social Service 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 94a. Kommunen er forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje, jf. servicelovens 139. Ydelsesspecifikation til personlig pleje Der kan være tale om at borgeren vejledes/guides/mobiliseres til opgaverne eller at medarbejderen fortrinsvis udfører opgaverne. Udgangspunktet er altid hjælp til selvhjælp if. personlige daglige gøremål, så borgeren bevarer sin funktionsevne bedst muligt. Handlinger, som hører under ydelsestyperne nedenfor, men som ikke findes i nedenstående liste forventes udført if. løsningen af opgaven, f.eks. oprydning i forbindelse med udførelse af opgaven (sengeredning, aftørring af fliser m.v.). PERSONLIG HYGIEJNE

7 Bad Borgeren er vurderet at have behov for medarbejderens tilstedeværelse pga. f.eks. angst for at glide på badeværelsesgulvet eller angst for at opholde sig alene i dette rum. Brusebad, herunder hjælp til at komme op eller ud af badekarret/brusebadet. Sengebad Der tilbydes bad efter behov. At blive vasket, hår- og hudpleje Øvre toilette Nedre toilette Hårvask / frisering / føntørring if. vask Tandbørstning/protesepleje og mundpleje dagligt om morgenen plus aften Negleklipning på fingre og håndpleje (if. badning efter behov, dog normalt kun 1 gang ugentligt). Fodbad (if. Kredsløbsforstyrrelser) Barbering. Mandlige brugere tilbydes barbering med barbermaskine/skraber 1 gang dagligt. Kvinder med skægvækst tilbydes barbering efter behov. Hjælp til makeup Øjenpleje, herunder skylning, rensning og drypning med neutrale dråber. Almindelig hudpleje (hjælp til at indsmøre fugtighedscreme over hele kroppen). Pleje af sart og vanskelig hud Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Isætning af høreapparat og batteri Rengøring af høreapparat Pudsning af briller/rense kontaktlinser Støttestrømper Støttekorset Proteser Halskrave Evt. hjælpe borgeren med at ansøge om kropsbårne hjælpemidler. AF- OG PÅKLÆDNING Påklædning Hel eller delvis hjælp til påklædning Afklædning Hel eller delvis hjælp til afklædning TOILETBESØG Hjælp til at komme til og fra toilettet Bækkengivning Tømning af urinkolbe/toiletspand Hjælp til at blive fulgt ud på toilettet Hjælp til af- og påklædning ved toiletbesøg Skiftning af ble Skiftning af ble Hudpleje if. skiftning af ble Inkontinens Vurdering af behov for inkontinenshjælpemidler Afprøvning af forskellige typer inkontinenshjælpemidler Evt. hjælpe borgeren med at ansøge Evaluering og tilpasning af det bevilgede.

8 Stomi/kateter Stomi poseskiftning /kateterposeskiftning Afvaskning Hudpleje SPISE OG DRIKKE Mad Hjælp til at smøre mad Hjælp til afrydning/opvask Hjælp til anretning af morgenmad Hjælp til anretning af varm middagsmad fra madservice/egne indkøb Hjælp til anretning af aftensmad (madpakke/smørrebrød) Der ydes ikke hjælp til yderligere madlavning. Drikkevarer Sætte væske frem. Hjælp til indtagelse af mad og drikke Motivere og hjælpe borgeren til at indtage væske i tilstrækkelige mængder. FORFLYTNINGER Op af og i seng/stol/kørestol Vending/lejring Forebyggelse af tryk og fejlstillinger Immobilitetsprofylakse Hensigtsmæssig lejring evt. med brug af hjælpemidler MEDICIN Lægeordineret medicin Hjælp til indtagelse af lægeordineret doseret medicin

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere