Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk Rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer"

Transkript

1 Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres én gang årligt, som del af kvalitetsopfølgning på ældreområdet. kommunalbestyrelsen kan ved behov justere standarden løbende. 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen af ydelsen 1. Rammer At hjælpen medvirker til, at borgeren kan fungere bedst muligt i den aktuelle bolig, idet hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer. At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. At det aktiverende sigte indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen bør have som primært mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Det formelle grundlag Lov om social service 83, 88,89 og kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje. Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 88 kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Tilbuddene om hjælp skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov. 89 i forbindelse med afgørelsen skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilke hjælp/ydelser vedkommende er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom. 1

2 Ansøgere der ikke får fuldt ud medhold i forbindelse med tildeling af hjælp, har ret til at modtage en skriftlig begrundet afgørelse. 90 Hjælpen efter 83 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp leveres inden for en rimelig frist. 94 a Borger, der modtager hjælp efter 83 til personlig pleje kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Øvrige Lovgrundlag, er ikke gældende for borgere der bor i en plejebolig: 91 Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter 83 kan vælge mellem forskellige godkendte leverandører. 94 en borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling m.v. Kvalitetsmål At der visiteres og leveres hjælp, efter gældende lovgivning og det politisk udmeldte serviceniveau, til borgere der falder indenfor målgruppen. Er der særlige hensyn at tage og hjemmet som arbejdsplads Kvalitets- Opfølgning Klagemuligheder Ved visitationssamtalen og efterfølgende levering af den personlige pleje i borgerens hjem, bliver hjemmet automatisk betragtet som en arbejdsplads og er omfattet af Arbejdsmiljøloven og Lov om røgfrie miljøer: Arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der foretages en generel opfølgning på kvaliteten af sagsbehandlingen og de indsatser der leveres ud fra følgende tilgang og metoder: Tilbagevendende metoder i kvalitetsopfølgningen: Fastlægning af årets kvalitetsfokus Årlig evaluering og justering af kvalitetsstandarder Klager Samarbejdsmøder mellem myndighed og leverandør Ledelses information Leverandørernes egenkontrol Fleksible metoder f.eks. Stikprøver Audit Kvalitetsundersøgelser Brugertilfredshedsundersøgelse Borgeren kan indgive en klage over tildeling og udmåling af hjælpen samt over udførelsen af opgaverne. Klage vedrørende afgørelsen sendes til Visitationen Social- og Handicapservice, Bytoften 2, 6800 Varde, der remonstrerer sagen. Klagen kan efterfølgende indbringes for Det Sociale Nævn. Klage over udførelsen af den leverede hjælp, sendes til leverandøren. Leverandøren sender kopi af klagesagen til Social- og Handicapservice indenfor tre hverdage. 2

3 2. Visitation og tildeling Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Målgruppen - hvem er berettiget til ydelsen Kriterier for tildeling Visitationen til personlig hjælp er en myndighedsopgave der varetages af visitatorer/ sagsbehandlere ansat i virksomheden Social- og Handicap service, Varde kommune. ( I kvalitetsstandarden kaldet visitator ) Målgruppen er voksne borgere, med bopæl i Varde Kommune, som på grund af nedsat funktionsevne har vanskeligt ved eller er ude af stand til at varetage den personlige pleje og egenomsorg. At der foreligger en ansøgning fra borgeren. Pårørende, læge, hjemmepleje mv. kan dog rette henvendelse på vegne af borgeren såfremt det er efter aftale med denne. At det efter en konkret individuel vurdering af borgerens samlede situation er klarlagt at ansøger falder indenfor målgruppen. Ved tildelingen tages hensyn til ansøgers netværk, og det forudsættes, at eventuelle øvrige medlemmer af den fælles husstand deltager i opgaveudførelsen i hjemmet. Den personlige hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver. Borgere der via rådgivning, hjælpemidler, udredning og/eller træning kan blive selvhjulpne vil ikke kunne tildeles varig hjælp. Pris dokumentation Kvalitetskrav for visitationen Borgeren er forpligtet til at: give relevante og dokumenterede oplysninger ved behandling af ansøgning om hjælp. deltage aktivt ved udredning og træning for at blive mest muligt selvhjulpen. Oplyse om ændringer i funktionsniveau. Der skelnes mellem varig og midlertidig hjælp: Varig hjælp til personlig pleje er uden betaling. Midlertidig hjælp kan være forbundet med egenbetaling. Beløbet afhænger af husstandens indkomstgrundlag. Visitator dokumenterer, efter gældende lovgivning om notatpligt, i kommunens elektroniske værktøj/journal. Visitator udarbejder funktionsvurdering hvor borgerens ressourcer og belastninger danner grundlag for afgørelsen. Visitator udarbejder og sender bevillings- og/eller begrundet afslagsskrivelse til borgeren. Der medsendes klagevejledning. Visitator sender elektronisk besked til leverandører med relevante oplysninger. At visitator informerer om godkendte leverandører i 100 % af de sager hvor dialogen foregår mellem borgeren og visitator. At borgeren, i 90 % af ansøgningerne om personlig hjælp, er 3

4 opfølgning kontaktet inden 3 hverdage fra henvendelsesdato. At der i 90 % af ansøgningerne foreligger en afgørelse senest 5 hverdage efter visitationssamtalen. At der i 80 % af ansøgningerne er truffet afgørelse indenfor 2 uger efter henvendelsesdato. At visitator ved 70 % af 1. gangsansøgningerne har koordineret hjælpen med en træningsindsats. At der, i 100 % af bevillingerne fastsættes retningsgivende mål for den bevilgede hjælp. De enkelte sager følges løbende for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Tildeling af varig hjælp til personlig pleje revurderes løbende eller efter behov. Tildeling af midlertidig hjælp revurderes efter behov, dog minimum hver 6. måned. 3. Indhold Ansvarlig for opgaven Omfang Leverandøren er ansvarlig for at levere de visiterede indsatser i forhold til omfang, ydelser m.m. Kommunal bestyrelsen fastsætter serviceniveauet i Varde Kommune. Varighed: Kortere eller længere varende, afhængig af indsatsens omfang og kompleksitet. Der visiteres til bestemte indsatser. Hjælpen er ikke målt i tid. Hyppighed: Personlig hjælp gives hovedsagelig i dag- og aftentimerne, og i fornødent omfang døgnet rundt. Levering: Borgeren deltager i det omfang der er muligt. Kroppens pleje kan omfatte følgende indsatser: Øvre toilette Dag: Aften: Nedre toilette Bad Beskrivelse af opgaver, der kan indgå i indsatsen: Vask af ansigt, overkrop og fødder, Makeup/barbering, almindelig hudpleje, tand-/protesebørstning og at klippe/rense negle hvor dette skønnes ukompliceret. Vask af sædeparti og ved blære kateter, almindelig hudpleje. Vask af hele kroppen, øvre- og nedre toilette, hårvask og hårsætning. Bad tilbydes som udgangspunkt 1-2 4

5 gange om ugen. Øvre- og nedre toilette kan i samråd med leverandøren byttes til bad. Håroprulning Hjælp til af- og påklædning Dag: Tilbydes i forbindelse med bad, en gang ugentligt Af- og påklædning, arm- og benproteser, høreapparat, o. lign. Aften: Hjælp ved toiletbesøg Tømning af urinpose/kolbe, stol o. lign Hjælp ved kropsbårne hjælpemidler Aften: Hjælp i relation til toiletbesøg incl. ble, stomi og rengøring af toilet. Indgår i daglige pleje. Bevilges derfor kun som selvstændig indsats. Indgår i indsatsen hjælp til af- og påklædning. Bevilges derfor kun som selvstændig indsats Hjælp til forflytning Tilbydes til borgere der ikke selv kan rejse sig fra seng/stol og/eller hvor der er behov for vending/lejring. Indsatsen bevilges x 1 pr. besøg. Forflytning med lift/kompleks forflytning Vask af vådt tøj i forbindelse med morgenpleje Andet Jævnfør forflytningsprocedure visiteres indsatsen til 2 medarbejdere ved brug af lift. Indsatsen bevilges x 1 pr. besøg. Tilbydes undtagelsesvis til de svageste borgere hvor der ofte forekommer vådt tøj der ikke kan ligge i flere dage uden at blive vasket. Tilbydes undtagelsesvis til de svageste borgere til opgaver som ikke kan løses ved andre indsatser. 5

6 Anretning af morgenmad Anretning af middagsmad Anretning af aftensmad Hjælp ved indtagelse af hovedmåltider Hjælp ved anretning og indtagelse af mellemmåltider Tilberede/anrette morgenmad, smøre aftensmad og anrette evt. mellemmåltider. Opvask. Anrette middagsmad. Opvarme kølemad, skære maden i stykker. Tilbyde drikkevarer. Anrette aftensmad. Skære maden i stykker. Tilbyde drikkevarer. Hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer. Hjælpen bevilges hvor der er behov for konstant personalebistand under måltidet. Hjælp til anretning og indtagelse af mad og drikkevarer. Anretning: Hjælpen bevilges hvor anretningen ikke kan foregå under andre indsatser. Indtagelse: Hjælpen bevilges hvor der er behov for konstant personalebistand under mellemmåltidet. Støttebesøg Tryghedsbesøg Hjælp til at strukturere og overskue hverdagen f. eks. nedskrive dagens aktiviteter sammen med borgeren. Tilbydes kun som selvstændig ydelse og hos borgere der ikke har nødkald. Tilbydes på grund af en ustabil hverdag, angst og utryghed. Opgaver der indgår implicit i forbindelse med daglig pleje. Rengøring af brugsgenstande og oprydning efter indsatsen. Andre opgaver under forudsætning af at borgeren eller andre i husstanden ikke er i stand til at løse opgaven f. eks: Sengeredning Tømning af skraldespand. Tømning af postkasse 6

7 Omfatter ikke Fleksibilitet og bytteret Fodpleje ved diabetes. Tilberedning af varmt måltid Tilberedning eller anretning af mad til gæster. Oprydning efter gæster Pasning og oprydning efter husdyr. Fleksibel hjælp: Modtager af hjælp til personlig pleje har ret til at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den der er visiteret til. Borgeren har ret til at bytte efter følgende retningslinjer: De indsatser, der byttes til, skal kunne udføres inden for den tidsramme, som de visiterede indsatser forventes at kunne leveres indenfor. Der kan byttes mellem personlig pleje og praktisk hjælp hvis det er samme leverandør, der udfører opgaverne i borgerens hjem. Leverandør vurdere fagligt i den konkrete situation, om det vil være forsvarligt at fravælge de tildelte indsatser til fordel for noget andet. Såfremt der er tvivl om det er forsvarligt, skal leverandøren henholde sig til den gældende visitation. Kvalitetskrav At 90 % får leveret hjælp der svarer til det politisk udmeldte serviceniveau. At 90 % af borgerne er tilfredse med den hjælp der leveres indenfor det politisk udmeldte serviceniveau. opfølgningen Opfølgning foretages løbende af visitator. Borgeren har pligt til at informere visitationen om ændringer i funktionsniveauet. 4. Udførelsen af ydelsen Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Opgaveløser Fagligt kvalificeret personale ansat hos den kommunale leverandør eller en leverandør, der er godkendt af Varde Kommune. Den kommunale leverandør og de leverandører der er godkendte i kommunen. Borgeren kan selv udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, og leverancesikkerhed. Valg af leverandør Borgere der bor i en plejebolig er ikke omfattet af lov om frit valg. Øvrige borger skal foretage et valg af leverandør. Hvis borgeren er ude af stand til selv at foretage valget, skal myndigheden påse, at der er 7

8 Tilbagemeldingspligt pårørende, en værge eller andre, der kan varetage den pågældendes interesse. Er dette ikke tilfældet, træffer visitator et valg for borgeren. Borgeren kan skifte leverandør med en varsel på senest 5 dage fra leverandøren har modtaget en bevilling fra Social- og Handicapservice. Ønsker borgeren at opsige samarbejdet med en leverandør, skal borgeren give myndigheden besked og her træffe aftale om, hvem der fremover skal udføre hjælpen. Leverandøren er forpligtet til at underrette Social- og Handicapservice ved ændringer i funktionsniveauet. Hvis borgeren flere gange fravælger den samme visiterede indsats til fordel for andre indsatser, skal visitator vurdere, om der er sammenhæng mellem behov og bevilling. dokumentation Borgeren har pligt til at meddele, hvis man ikke er hjemme eller ikke behøver hjælp. Aflysning af hjælpen skal som udgangspunkt foretages inden kl. 12, dagen før hjælpen leveres. Leverandøren er ansvarlig for at dokumentere flg. i kommunens elektroniske værktøj Aftaler om, hvordan og hvornår den bevilligede hjælp leveres, herunder mål og delmål. Den skriftlige aftale udleveres desuden til borgeren. Observationer og relevante handlinger Alle afvigelser fra de visiterede indsatser med begrundelse. Hjælp til personlig pleje kan ikke aflyses af leverandøren, men der kan efter aftale med borgeren ydes hjælp på et andet tidspunkt. Aftalen dokumenteres. Iværksættelse af akuthjælp og beskrivelse af ændret funktionsevne samt kontakte visitationen, hvis hjælpen fortsætter efter 7 dage, Leverandør sikrer, at der hos den enkelte borger, som er visiteret til personlig hjælp, ligger en borgerbog. Bogen indeholder Stamdata printet fra omsorgssystemet. Oplysninger og informationer til borgeren, bl.a. seneste visitationsafgørelse. Information og vejledning til personalet. Kvalitetskrav for udførelsen At 90 % af borgerne er kontaktet af leverandøren indenfor 1 døgn efter at hjælpen er bestilt. At akut hjælp i 100% af tilfældene opstartes efter aftale dog senest et døgn efter at hjælpen er aftalt med borgeren. At øvrig personlig hjælp i 100 % af bevillingerne er opstartet senest 5 hverdage efter at hjælpen er bestilt. At leverandøren i 90 % af bevillingerne har truffet aftale med borgeren om tidspunkt for levering af hjælp til personlig pleje senest 3. gang hjælpen leveres i hjemmet. At hjælpen i 90 % af tilfældene leveres indenfor ½ time i forhold til det aftale tidsrum At borgerne i 100 % af tilfældene hvor hjælpen ikke kan leveres som aftalt bliver tilbudt ny tid samtidig med aflysningen. At alle der tildeles varig hjælp får tildelt en kontaktperson senest 2 8

9 uger efter at hjælpen er opstartet. At alle borgere der modtager personlig pleje kan komme i kontakt med leverandøren hele døgnet enten via telefon eller telefonsvarer. At hjælpen leveres med aktiverende sigte således at 90 % af borgerne oplever at blive inddraget i udførelsen af opgaverne. opfølgningen Leverandør evaluerer løbende mål og delmål hos den enkelte borger. Leverandør har pligt at informere visitationen om ændringer i funktionsniveauet. Herunder kontakt til visitationen hvis der er leveret akuthjælp i 7 dage. 9

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere