Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis gasflasken anvendes til andre formål end det tilsigtede, eller hvis den påfyldes af en ikke-kvalificeret person, bortfalder alle garantier automatisk. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står electrolux 3 Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Sørg for, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til. 4. Træk ikke i netledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke er monteret. 1) den indvendige pære. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af maskinen. Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Vedligeholdelse og rengøring Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. 1) Hvis der er lampedæksel på 2) Hvis beregnet til tilslutning til vand Installation Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Tilslut kun til drikkevandsledning (vandværksvand). 2) Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. 4 electrolux Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i hen- hold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. Betjeningspanel AB A - Apparatets TÆND-/SLUK-knap B - Knap til temperaturregulering C Temperatur- og funktionsindikator Indikator C DE D - Funktionsknap E Bekræftelsesknap Temperaturalarm og alarm for åben dør (visse modeller) Symbol for positiv temperatur Temperatur Child Lock er aktiveret Sådan tændes der Sæt stikket helt ind i kontakten. Hvis displayet ikke lyser: Tryk på knap A for at starte apparatet. Vælg Eco Mode for optimal opbevaring af fødevarer. Temperaturen i køleskabet indstilles til +5 C. Se afsnittet "Temperaturindstilling" for at ændre temperaturen. Vigtigt Hvis døren står åben i nogle minutter, slukker lyset automatisk. Når døren lukkes og åbnes igen, tænder lyset igen. Shopping mode er aktiveret Eco Mode er aktiveret Quick Chill er aktiveret Slukning Der slukkes for apparatet ved at trykke på knap A, til nedtællingen fra er færdig.

3 Temperaturindstilling Tryk på knap B for at indstille temperaturen. Den aktuelle temperaturindstilling blinker, og når du trykker på knap B igen, kan du ændre den indstillede temperatur med én grad ad gangen. Opbevaringstemperaturen vises igen efter nogle sekunder. Den valgte temperatur nås inden for 24 timer. electrolux 5 Vigtigt Ved start af apparatet stemmer den viste temperatur ikke overens med den indstillede temperatur (denne nås inden for 24 timer). Funktionsmenu Tryk på knap (D) for at aktivere funktionsmenuen. Hver funktion bekræftes ved at trykke på knap (E). Hvis den valgte funktion ikke bekræftes i løbet af nogle sekunder, skifter displayet fra menuen til normal visning. Følgende funktioner kan indstilles: Child Lock-funktionen Shopping-funktionen Eco Mode-funktionen Quick Chill-funktionen Børnesikring Du slår børnesikringen til ved at trykke på knap D (evt. flere gange), til det tilhørende symbol kommer frem. lyder, og symbolet lyser. Så længe denne funktion er aktiveret, kan der ikke ændres nogen indstillinger med knapperne. Funktionen kan deaktiveres når som helst ved at trykke på knap D, indtil det tilhørende symbol blinker, og derefter på knap E. Shopping (indkøbsfunktion) Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme fødevarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at aktivere Shopping-funktionen for at køle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet. Du slår Shopping-funktionen til ved at trykke på knap D (evt. flere gange), til det tilhørende symbol kommer frem. lyder, og symbolet lyser. Shopping afbrydes automatisk efter ca. 6 timer. lyder, og symbolet lyser. valget med tryk på knap (E). Alarmen lyder, og symbolet forbliver tændt. Funktionen Quick Chill afbrydes automatisk efter ca. 6 timer. for åben dør vises på følgende måde: blinkende symbol lydalarm Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen. Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på knappen (E). Vanddispenser Børnesikringsindikator Knap for kulsyreholdigt vand Knap foreskabet er nu sat til feriefunktion i energisparetilstand, og indikatoren viser H. Køleskabet skal være tomt, når feriefunktionen aktiveres. Taste Guard lugtbeskyttelsesfilter Apparatet er forsynet med et kulfilter, der sidder bag lufthanens klap. Filteret renser luften i køleafdelingen for uønskede lugte, så maden holder sig bedre. Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastpose. Sørg for, at lufthanens klap er lukket, så filteret fungerer korrekt. Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. Nogle af hylderne skal løftes op i bagkanten, før de kan tages ud. Vigtigt Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sik i brug Når vandsystemet ikke er i brug i en længere periode, skal der slukkes for vandforbindelsen til køleskabet. Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid 1. Tag stikket ud af stikkontakten 2. Tag al maden ud 3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør electrolux Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt. Rens systemet grundigt ved at tappe mindst 3 liter vand, inden apparatet bruges igen. Hvis det er nødvendigt, kan systemet rengøres ved hjælp af et rensesæt, som kan bestilles gennem dit lokale Electrolux-ser- vicecenter eller via vores websted, Vigtigt Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. Når der opstår fejl Når apparatet er i brug, kan der opstå nogle små, men irriterende problemer, der kan løses uden assistance fra en tekniker. Problemerne er beskrevet i følgende oversigt, så du ikke risikerer unødvendige udgifter til tekniker. Vigtigt Der optræder bestemte lyde, når køleskabet kører (fra kompressor og Fejl Apparatet støjer. kølekreds). Det er normale driftslyde og betyder ikke, at der er noget galt. Vigtigt Køleskabet kører ikke konstant, så hvis kompressoren standser, betyder det ikke, at strømmen er afbrudt. Derfor må du heller aldrig røre apparatets strømførende dele uden først at tage stikket ud af kontakten. Løsning Se efter, om apparatet står stabilt (alle ben og hjul skal hvile på gulvet). Se "Nivellering". Sæt dem på plads igen. Mulig årsag Apparatet står ikke fast. Afstandsstykkerne mellem skabets bagvæg og rørene er gået løs. Lydniveauet er for højt under tapningen af vand. Lydalarmen lyder. Advarselslampen blinker. Den øverste og nederste firkant vises i temperaturdisplayet. Kompressoren kører hele tiden. Transportbåndet på vandsystemets trykpumpe er ikke blevet fjernet. Døren er ikke lukket korrekt. Der er sket en fejl under temperaturmålingen Fjern båndet. Se "Fjernelse af transportbånd". Se "Alarm for åben dør". Kontakt serviceværkstedet (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men det er ikke muligt at regulere temperaturen) Vælg en højere temperatur. Se "Lukning af døren". rumtemperaturen. Rens afløbet. er ikke lukket korrekt. Døren er blevet åbnet for tit. løber vand ind i køleskabet. Afløbet til afrimningsvand er tilstoppet. i skabet er for lav. Temperaturen i skabet er for høj. står måske forkert. Termostatknappen står måske forkert. Døren er ikke lukket korrekt. For høj temperatur i madvarer. en højere temperatur. Vælg en lavere temperatur. Se "Lukning af døren". for, at der er cirkulation af kold luft i apparatet. Læg mindre mængder mad i ad gangen. Ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm på stikkontakten. sikringen. Kontakt en autoriseret installatør. Se "Installation af kulsyreflaske". Se "Valg og tapning af vand". Se "Udskiftning af gasflaske".

4 Se "Udskiftning af kulsyreflaske". Afmonter og rens sien i tilløbsslangeforbindelsen. Kontrollér vandforsyningen. Kontrollér vandforsyningen. For lidt kulsyre i vandet. For meget kulsyre i vandet. Ingen kulsyre. Ingen eller meget lav vandstrømning. Der er næsten ikke mere kulsyre tilbage i kulsyreflasken Opløs med almindeligt vand. Kulsyreflasken er tom. Kulsyreflasken er tom. Aflejringer i vandet. Blokeret vandforsyning. Der kommer kun kulsyre ud, når der tappes kulsyreholdigt vand. Blokeret vandforsyning. Aflejringer i vandet. Vandfilterindikatoren blinker. Vandfilterindikatoren lyser konstant. Vanddispenserlampen og børnesikringen blinker. Tapningen afbrydes efter en kort periode. Pæren lyser ikke. Afbrydelse. Afbrydelse. Indre lækage i vandtilslutningen. Den maksimale tapningstid på to minutter oversteget. Pæren er sprunget. Afmonter og rens sien i tilløbsslangeforbindelsen. Se "Vandfilterindikator". Se "Vandfilterindikator". Kontakt det lokale Electrolux servicecenter. Start ny tapning. Døren har stået åben i for lang tid. Luk lågen. Se "Udskiftning af pære". electrolux 13 Fejl Døren støder på ventilationsristen. Døren flugter ikke med kabinettet. Mulig årsag Apparatet er ikke i vater. Apparatet er ikke i vater. Løsning Se "Nivellering". Se "Nivellering". Hvis ovenstående råd ikke løser problemet: Henvend dig til nærmeste mærkeværksted. Udskiftning af pære 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Adskil lampen ved at sætte en skruetrækker ind i fordybningen på lampeindsatsen. 3. Saml en ny lampe ved at føre den ind i en centreret position og trykke, indtil den klikker på plads. Brug en halogenpære af samme type på maks. 20 W 4. Sæt netstikket i stikkontakten. Lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Juster døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under "Installation". 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecenteret. Tekniske data Mål Højde Bredde Dybde 1800 mm 595 mm 650 mm De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket. Vandtryksinterval Vandtrykket skal være på mindst 1 bar (100 kpa) Det maksimale tilladte vandtryk er 10 bar (1000 kpa) Kontakt installatøren, hvis vandtrykket er under 1 bar. Ved vandtryk over 10 bar skal der monteres en reduktionsventil (fås i specialforretninger). Kapaciteten er på liter kulsyreholdigt vand pr. cylinder. Vigtigt Tilslut ikke produktet til vand i lokaler, hvor den omgivende temperatur kan falde til under frysepunktet. 14 electrolux Apparatet skal altid tilsluttes drikkevandsforsyningen. Apparatet skal altid tilsluttes koldtvandsforsyningen. Installation Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker, og sikre at det bruges korrekt. Placering Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse SN N ST T Omgivelsestemperatur +10 C til + 32 C +16 C til + 32 C +16 C til + 38 C +16 C til + 43 C 50mm Placering Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 40 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Hvis skabet skal stå i et hjørne, med hængselsiden mod væggen, skal der mindst være 150 mm til væggen. Så kan døren åbnes så meget, at de løse dele kan tages ud. Luftspalten kan være: lige over apparatet bag ved og over overskabet. I så fald skal rummet bag overskabet være mindst 50 mm dybt. Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbindes til. I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn-gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ), hv is stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis electrolux 15 brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el-installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallat øren opsætte en HFI-afbryder. fjernes på følgende måde: 1. Åbn lågen 2. Fjern transportbeslaget fra dørens sider 3. transportbeslaget fra vandenhedens underside 5. Skær transportbåndet til pumpen over, og fjern det. fjernes på følgende måde: 1. Flyt hyldestoppene i retning af pil (A). 2. Løft bagenden af hylden op, og tryk den fremad, til den er fri (B). 3. Fjern stoppene (C). 3 2 Afstandsstykker, bagpå Montér afstandsstykkerne (ligger i posen med tilbehørsdele) som vist på figuren. Hvis to apparater skal stå ved siden af hinanden, sættes de selvklæbende afstandsstykker fast mellem apparaterne. 16 electrolux Stram skruen med fingrene. Sørg for, at pakningen er korrekt placeret i tilslutningsstykket. evt. leveringen ligger kulfilteret i en plastpose for at sikre korrekt funktion. 1. Åbn lufthanens klap. Tilslutning af vandslangen. Vandforsyningen skal tilsluttes en stophane med 3/4" udvendigt gevind inden for 1,5 m fra apparatet.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Arbejdet bør udføres af en kyndig VVS-installatør. På markedet findes der forskellige typegodkendte haner og muffer. Vandslangen må ikke være knækket, klemt eller bøjet. Inden køleskabet tages i brug og placeres på sin endelige plads, skal du sørge for, at vandtilslutningen er korrekt udført, og at der ikke er utætheder i tilslutningen til skabets vandventil eller til vandhanen. 2. Tag filteret ud af plastposen. 3. Sæt filteret ind i rillen bag på klappen. electrolux Luk lufthanens klap. Vigtigt Filteret skal håndteres med forsigtighed, så der ikke løsner sig partikler fra dets overflade. Sørg for, at lufthanens klap er lukket, så filteret fungerer korrekt. Start af vandsystemet første gang. Sørg for korrekt tilslutning af vandforsyningen. Se "Tilslutning af vandslangen". 1. Åbn for hanen til vandtilslutningen. 2. Tænd for køleskabet (sluk og tænd for det, hvis det allerede kører). Vandsystemets hovedventil åbnes, og pumpen begynder at fylde systemet. Installation af kulsyreflasken 1. Fjern indpakningen fra kulsyreflasken, og skru adapteren på flasken. Brug kun fingrene til at stramme adapteren. 2. Anbring kulsyreflasken med adapteren monteret under ventilen, og kontroller, at krogene på grebet griber fat i de fremspringende dele på adapteren Drej derefter grebet opad i én uafbrudt bevægelse. 18 electrolux 4. Lås op for vanddispenseren. Se "Funktioner for vanddispenseren". Vælg kulsyreholdigt vand, og aftap yderligere 1,5 liter vand. 5. Systemet er nu klar til brug. For at opnå den bedst mulige ydelse med køleskabet, bør du vente, indtil den indstillede driftstemperatur er nået. Vending af dør Det er ikke muligt at ændre dørens åbningsretning. Vandledningen går via hængslet til vanddispenseren. Kontakt forhandleren for at få yderligere oplysninger. Skån miljøet Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. electrolux 19 Besøg vor hjemmeside for bestilling av tilbehør og reservedele:

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere