Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning"

Transkript

1 Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2011

2 Museerne på Vestfyn - årsregnskab Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrifter 7 Den uafhængige revisors erklæring 8-9 Budget- og regnskabsskema for indberetning 10 til Kulturarvsstyrelsen med museets underskrifter Den uafhængige revisors erklæring Årsberetning Hovedtilskudsgiverpåtegning 28

3 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Udgifter 22 Personale Lønninger m.v Reg. af beregnede feriepenge Diverse personaleudgifter Øvrige varekøb Administrative tjenesteydelser Transportudgifter Forsikringer Realiseret 2011 Budget , , , , , , , , ,00 Realiseret , , ,50 951, , , , ,60 28 Lokaler-eiendomme-friarealer Brændsel og drivmidler Rengøringsartikler m.v Byggematerialer Byggematerialer Øvrige varekøb Tekniske anlæg og installationer Tekniske anlæg og installationer Øvrige anskaffelser Øvrige anskaffelser Transportudgifter 5.124, , , , , ,72 301, , , , , , , ,43 115, , Sanitære tjenesteydelser Sanitære tjenesteydelser Vedligeholdelse og reparationer Håndværkerydelser Vand, varme, el, forsikring m.v Vand, varme, el, forsikring m.v Købsmoms 7.483, , , , , , , , , , , , , , ,36 32 Samlingens forvaltning Kontorartikler m.v Øvrige varekøb Inventar Bøger, tidsskrifter m.v Apparatur og instrumenter Administrative tjenesteydelser Forsikringer 32.4,9.0 Øvrige tjenesteydelser , , , , , , ,00 92,70 390, , , , , , , ,28 38 Undersøgelser og erhvervelser Samlingens forøgelse Afgifter og forsikringer 0,00 0, , ,00 91, ,00 44 Konserveringer Betaling til kommuner , , , , ,53 50 Udstillinger Lønninger Kontorartikler m.v Byggematerialer Øvrige varekøb Øvrige varekøb Inventar Administrative tjenesteydelser Transportudgifter ,26 101, , ,70 418, , , , ,24 266, , , , , , Øvrige tjenesteydelser Købsmoms 5.865,00 104, , , ,00 663, ,04 1

4 2 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Udgifter 54 Anden formidiinqsvirksomhed Realiseret Budget Realiseret Lønninger , Kontorartikler m.v Undervisningsmidler 48, Øvrige forbrugsvarer 1.929,23 641, Øvrige forbrugsvarer 8.649, , Administrative tjenesteydelser 3.500,00 750, Øvrige tjenesteydelser , , Købsmoms 2.162, , ,00 572,44 58 Administration Kontorartikler m.v , , Div. Personaleudgifter 150, Mødeudgifter 4.791, , Inventar , , Kontormaskiner, Edb-udstyr m.v , , Porto, tlf. gebyrer, kontingent m.v , , Administrative tjenesteydelser , , Revision , , Afsat revision Håndværkerydelser , , Afgifter og forsikringer 4.290, , Øvrige tjenesteydelser 40,00 341, Købsmoms , , , ,11 60 Entre Øvrige varekøb 0,00 0, , ,99 0,00 70 Husleieudqifter Lejeudgifter , , Lejeudgifter , , , ,00 Zi Renteudqifter Renteudgifter , , , ,23 82 Kiosk/Cafeteriavirksomhed Varekøb 4.000, , Varekøb , , Inventar 4.799,20 776, Annoncer 1.200, Øvrige tjenesteydelser 1.641, , , ,80 Udgifter i alt , , , , ,77

5 3 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Indtægter 22 Personale Lønrefusion Kurser Dagpengerefusion Lønrefusion Flex 3.785, , ,99 Realiseret 2011 Budget , ,00 Realiseret , , ,55 28 Lokaler-ejendomme-friarealer Lejeindtægter Salg br.materiel u. moms , , , , , ,80 32 Samlingens forvaltning Forsikringer 7.181, ,89 0, , ,12 50 Udstillinger Salg af produkter og ydelser 100, Interne indtægter 100, ,00 672,00 672,00 56 Anden formidl.virksomhed Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Administration Salg af produkter 604, Moms ,1 Indtægter ,00 622, , , , , ,60 60 Entreindtægter Entre Tilskud fra staten (unge under 18) Indtægt fra museumsklub , , , , ,00 177,691, , , ,36 72 Renteindtægter ,0 Renter 0,00 0,00 0,00 420,12 420,12 82 Kiosk- og cafeteriavirksomhed Lagerregulering Varesalg , , , , , , ,67 90 Tilskud fra kommuner Tilskud fra kommuner Ordinært Andre kommunale tilskud , , , , , , ,65 91 Ikke offentlige tilskud Øvrige tilskud , , , , ,51 94 Regionale/flerkommunale tilskud Tilskud , , , , ,51 99 Statstilskud Ordinært statstilskud Flexjob Andre tilskud , , , , , , , ,92 Indtægter i alt , , ,81 Udgifter i alt , ,77 Resultat, der overføres til fri egenkapital , ,04

6 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Aktiver Båndlagte aktiver Off. vurdering Østergade Off. vurdering Damgade Off. vurdering Ndr. Havnevej Off. vurdering Klaragade , , , , , , , ,00 Båndlagte aktiver i alt , ,00 Frie aktiver Varelager Tilgodehavender Forudbetalinger Kassebeholdning , , , , , , , ,50 Frie aktiver i alt , ,94 Aktiver i alt , ,94 å

7 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Passiver Egenkapital Båndlagt egenkapital Båndlagte ejendomme , ,00 Båndlagt egenkapital i alt , ,00 Fri egenkapital Overført resultat tidligere år Overført resultat dette år , , , ,04 Fri egenkapital i alt , ,28 Egenkapital i alt , ,72 Kortfristet gæld Vestfyns Bank Varekreditorer Forudbetalinger Skyldige feriepenge Skyldige beregnede feriepenge Skyldig A-skat m.v. Skyldig ATP og andre sociale ydelser Skyldig moms , , , , ,53 0, , , , , ,49 Kortfristet gæld i alt , ,22 Passiver i alt , ,94

8 fi Specifikation af konto 91 Nordea Fonden v/nordea Assens, Østergade 18, 5610 Assens Til udgivelse af bogen "Da færgen byggede bro - A/S Lillebæltsoverfarten og færgeruten Assens-Aarøsund ". Hilda og Leif Jacobsen, Kindhestegade 1 1.th, 5610 Assens Gave til museet. I alt konto 91

9 Museets underskrift Museumleder: Sven Rask Bestyrelsen: Hans K. Christensen John Koppel Morten Delcomyn Børge Jensen Flemming Risskov Jørgensen Christian Jensen 7

10 mmrn^ pwc Den uafhængige revisors Påtegning på årsregnskabet erklæring Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret i. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 8

11 pwc Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at museets fremtidige økonomiske grundlag afhænger dels af resultaterne af den handlingsplan, bestyrelsen har iværksat på foranledning af Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering, og dels af at museets kreditfaciliteter opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Handlingsplanen er i 2012 godkendt af Assens Kommune og Kulturarvsstyrelsen. Det er museumslederens vurdering, at de beskrevne tiltag i handlingsplanen vil skabe et mere solidt fundament for museets fremtidige drift, og at museet som følge heraf kan fortsætte som statsanerkendt museum. Der henvises endvidere til ledelsens omtale i afsnit 10 i årsberetningen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december 2006 i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen pr. 26. januar 2011 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om årsberetningen Vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 25. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 9

12 Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturarvsstyrelsen Museurnsnr.: Budget for SE/CVR nummer: Regnskab for 2011 UDGIFTER INDTÆGTER 22, Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser 44. Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd 94. Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Museets underskrift og revisionens påtegning: På museets vegne (Underskrift ved museets leder og hele bestyrelsen) Sven Rask John Koppel H. K. Christensen Morten Delcomyn Børge Jensen Christian Jensen Flemming Risskov Jørgensen 10

13 pwc Den uafhængige revisors erklæring Foranstående regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen for Museerne på Vestfyn er - bortset fra specifikationsgrad og regnskabsopstilling - i overensstemmelse med museets årsregnskab. Årsregnskabet har vi forsynet med følgende revisionspåtegning: "Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret i. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 11

14 I Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at museets fremtidige økonomiske grundlag afhænger dels af resultaterne af den handlingsplan, bestyrelsen har iværksat på foranledning af Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering, og dels af at museets kreditfaciliteter opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Handlingsplanen er i 2012 godkendt af Assens Kommune og Kulturarvsstyrelsen. Det er museumslederens vurdering, at de beskrevne tiltag i handlingsplanen vil skabe et mere solidt fundament for museets fremtidige drift, og at museet som følge heraf kan fortsætte som statsanerkendt museum. Der henvises endvidere til ledelsens omtale i afsnit 10 i årsberetningen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december 2006 i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen pr. 26. januar 2011 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om årsberetningen Vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet." Odense, den 25. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 12

15 Museerne på Vestfyn Årsberetning for

16 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museerne på Vestfyn med afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum og Willemoesgården er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvars- og virkeområdet omfattede i 2011 Assens kommune, hvor museet hovedsagelig arbejder med nyere tids kulturhistorie. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en integreret del af museet. Museet er bl.a. medlem af: ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, der er nogle af de danske museers frivillige, men alligevel formaliserede og forpligtende landsomfattende samarbejdsfora. Endelig er Museerne på Vestfyn medlem af: Danske Turistattraktioner (hvor vi, indtil selskabets opløsning ved årets udgang, har deltaget i det målrettede udviklingsarbejde med afdelingerne Ernsts Samlinger, Vestfyns Hjemstavnsgård og Willemoesgården), Det grønne Råd i Assens Kommune, Assens Handelsstandsforening og Udviklingsrådet for Assens Kommune. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering: Repræsentanter for Kulturarvsstyrelsen foretog den 23. august en kvalitetsvurdering af Museerne på Vestfyn. Af vurderingsrapporten fremgik, at styrelsen vurderede "at Museerne på Vestfyns opgavevaretagelse ikke er tilfredsstillende. Museet lever ikke op til de lovbestemte museumsfaglige forpligtelser om indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling inden for museets ansvarsområde." På baggrund heraf blev museet anbefalet at udforme et nyt arbejdsgrundlag og stramme op på en række områder. Der er efterfølgende udarbejdet en handlingsplan, og arbejdet med at udforme et nyt arbejdsgrundlag ventes afsluttet medio SAMARBEJDE MED ANDRE MUSEER Museerne på Vestfyn deltager så vidt kræfterne rækker i det landsomfattende samarbejde mellem de statsanerkendte museer. Det kommer eksempelvis til udtryk gennem puljesamarbejde (jfr. 1.0) og udlån (jfr- 2.4), men også ved aktiv deltagelse i bestræbelserne for at oprette et fynsk fællesmagasin og videreføre fælleskonserveringen på Langland. Sven Rask sidder i begge de arbejdsgrupper, der søger at tilvejebringe funktionelle vedtægter og finansieringsmodeller. Museet har en andel i institutionen Fælles Museumsmagasiner, ved Konserveringscenteret i Vejle, efter køb af 200 m 3 i et nybyggeri og leje af lidt kølerum. Sven Rask sidder endvidere i repræsentantskabet for Museet Lilleskov Teglværk og Anne Dorthe Holm var arkivleder for Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv indtil 31/ SAMLINGER, ARKIVER & BIBLIOTEK Ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af museets bygninger er det nødvendigt at påpege, at den fysiske sikkerhed bør forbedres - eksempelvis ved bedre fastgørelse af genstande, anskaffelse af mere sikre montrer og forbedret klimaregulering. Der er ligeledes behov for montering af brandalarmeringsanlæg ved flere afdelinger. 14

17 Den 24. februar gennemførte vores revisor de stikprøvekontroller, som skal sikre, at genstandene i samlingen findes i museet, og at de er registreret. I år var der fokus på den del af samlingen, som ved museets oprettelse kom fra Vestfyns Hjemstavnsgård. Af de 22 udtagne numre, kunne seks ikke findes. Heraf var tre bortkommet før 1982, en blev fundet efterfølgende og to var så mangelfuldt beskrevne, at det ikke var muligt at foretage en fornuftig eftersøgning. Der fremvistes registreringer til 10 ud af 10 på magasinerne udvalgte genstande. Udfaldet af stikprøvekontrollen er i overensstemmelse med tidligere foretagne prøver i denne del af samlingen. For yderligere oplysninger om samlmgsrevisionen henvises til revisionsprotokollatets afsnit 7 til 201 O-regnskabet. En del af de ældre registreringer er dog ikke særligt oplysende. Det må derfor konstateres, at store dele af samlingen er så mangelfuldt registreret, at der er behov for at foretage en del nyregistreringer i forbindelse med en egentlig samlingsrevision, ligesom et ikke ubetydeligt antal genstande tydeligvis bør indstilles til kassation. Dette nødvendige arbejde vil lægge beslag på betydelige arbejdsresurser; men der er ingen tvivl om, at opgaven er blevet lettet betydeligt ved oprettelsen af den digitale registratur er samtlige konserveringsrapporter vedrørende genstande fra Hjemstavnsgården fra 1980 til nu blevet indført på de blå kort og i Regin. I den forbindelse er Regin-siderne for de pågældende genstande rettet og forbedret. Forberedelse af nedlæggelse af loftsmagasinet i Willemoesgården har bl.a. omfattet fotografering af 290 genstande og tilføjelse af disse til registreringerne. Der er endvidere blevet arbejdet med at registrere de genstande, som blev overtaget uregistreret ved museumsfusionen i genstande, fordelt på 24 inventarnumre er registreret; mens 251 genstande, fordelt på 139 inventarnumre, er blevet indført i Regin. Endelig gennemføres en gennemgang af registreringerne af genstande ved Ernsts Samlinger hvoraf en del foreligger som blyantskladder, som nu renskrives og indtastes i vores interne elektroniske system og i Regin. 2.4 Udlån til andre Til Horsens Museum er udlånt et tryk forestillende Venstreministeriet af 23. juli 1901, til særudstillingen "Fange nr Alberti og Fængslet i Horsens". Til Kvindemuseet i Danmark var to værker af Elisabeth Jerichau Baumann ("Kunstnerens søn Harald" og "Selvportræt") udlånt til udstillingen "Elisabeth Jerichau Bauman - en verdensdame". 2.6 Arkiv Arkivet lider voldsomt under pladsmangel og savner stærkt en funktionel læsesal. Forholdene er uforsvarlige over for såvel publikum, personale som arkivaliernes sikkerhed. Der arbejdes for en udflytning af arkivet; men en løsning er endnu ikke i sigte, hvorfor det kan ske, at lokalarkivet bliver nødt til at lukke midlertidigt i Problemerne forøges yderligere af, at museet ikke har resurser til at genbesætte den stilling som arkivmedarbejder der blev ledig, da den tidligere ansatte 15

18 gik på efterløn ved udgangen af oktober. Som følge heraf er opstået vanskeligheder med læsesalsbetjening, besvarelse af skriftlige henvendelser og registrering af nytilkommet materiale. Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune, hvor vi repræsenteres af Tim Grejsen og Sven Rask (der tillige er medlem af rådet som leder af Museerne på Vestfyn). Arkivrådet skal medvirke ved fordelingen af offentlige tilskud og i øvrigt formidle kontakt mellem arkiver og kommunen. Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museerne på Vestfyn. I 2009 indledtes en omlægning af arkivets hidtidige registreringspraksis til det internetbaserede registreringsprogram ARKIBAS. Nyindkommet materiale bliver registreret i dette program; mens der arbejdedes med indtastning af ældre registreringer i ledige stunder. Da det er nødvendigt at foretage en egentlig nyordning af arkivets materiale, ventes denne proces at tage adskillige år - selv om det skulle lykkes at skabe bedre arbejdsforhold, og dermed flere frivillige til opgaven. I øjeblikket arbejdes bl.a. på at skanne og registrere Otto Fiedlers billedsamling. Ved udgangen af 2011, med tallene for 2010 i parentes, er følgende registreret i ARKIBAS: 790 (758) Indkomstjournaler 907 (760) Arkivfonde 469 (54) Billeder 63 (45) Film 70 (58) Småtryk (S) 185 (29) Bøger og tidskrifter (H) Arkivet blev i 2011 forøget gennem 31 (22) afleveringer, hvoraf flere bestod af et mindre antal fotografier; men i øvrigt var årets indkomster mere omfangsrige end i de foregående år. Blandt de mere fyldige (indkommet i flere flyttekasser) kan nævnes arkiverne fra: Assens Hallerne ( ) og Assens Turistforening ( ?). Endelig er der indgået en aftale med Åkerman Fotografi, ved fotograferne Ruth Åkerman og Valdemar Lind, om overtagelse af virksomhedens omfattende negativsamling fra perioden Ud fra en samlet vurdering af arkivets materialer må vi i øvrigt konstatere, at der sammenlignet med forholdene i de tidligere købstæder i det øvrige land er indsamlet meget lidt. Der er navnlig betydelige huller fra tiden efter 1970, og hvis der ikke gøres en målrettet indsats i de kommende år, vil det i fremtiden blive vanskeligt at belyse byens udvikling i vor tid. Antallet af registrerede læsesalsgæster udgjorde i 2011 i alt 51 (68). Her til kommer de, der ikke så den, og alle de stamkunder og gengangere, der ikke synes, de skal skrive igen. Endvidere besøges læsesalen af en lille gruppe slægtsforskere, som mødes hver anden mandag aften, benytter vores internetforbindelse og udveksler erfaringer. Besøgstallet står dog ikke mål med åbningstiden, og der kan ikke være tvivl om, at de dårlige læsesalsfaciliteter, som følge af fællesskabet med museumspersonalets frokoststue og møderum, påvirker besøgstallet negativt. Der er ligeledes behandlet et større antal telefoniske henvendelser og besvaret 52 (34) skriftlige forespørgsler. 16

19 Arkivets medarbejdere har brugt en del tid på at fremskaffe af billedmateriale til forskellige projekter, eksempelvis til forskellige bogudgivelser samt en serie i Folkebladet om kulturmiljøer, hvortil vi leverede syv bidrag. Endelig opsattes en mindre billedudstiuing om Assensbanen i forbindelse med arkivernes dag den 12. november. 2.7 Bibliotek Til museernes håndbogsbibliotek abonneres på en række tidsskrifter, årbøger og auktionskataloger med relevans for vores ansvarsområder, eksempelvis Historisk Tidsskrift, Siden Saxo, Maritim Kontakt, Landbohistorisk Tidsskrift, Fynske Minder, Auktionskataloger fra Bruun Rasmussen: Ældre malerier, Antikviteter og Kunst og design (tre kategorier, 10 kataloger). Endvidere købes enkelte nyudgivelser, som anses for nyttige - og så modtager vi heldigvis en del gaver. Blandt det indkomne kan nævnes: Henrik Harnow: Danmarks industrielle miljøer (2011); Per H. Hansen & Kurt Jacobsen (red): Trangen til vækst. Danske erhvervsledere (2011); Kurt Risskov Sørensen: Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum (2011); og Mikkel Leth Jespersen: Diamant-Petersen. Kaptajn og diamanthandler i 1870'ernes Sydafrika (Skrifter til Aabenraas søfartshistorie, bd. 2, 2011). 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.2 Erhvervelser Da museets magasiner er overfyldte og uhensigtsmæssige foretages ikke målrettet indsamling; men museet modtager enkelte genstande som supplement til de eksisterende samlinger. I 2011 er indkommet seks genstande. En tændstikæskeholder (med Willemoesgården som dekoration), en barneske (fra Ernsts Sølvvarefabrik, motiv "Brønden"), en kasket fra Lillebæltsoverfarten og tre signeter fra Assens Købstad. 3.3 Undersøgelser in. v. Museet her ikke foretaget større undersøgelser; men har dog arbejdet med Assens-Aarøsund overfarten. Museet har endvidere forsat registreringen af vestfynske standure og arbejdet med at belyse bestikproduktionen ved sølvvarefabrikkeme i Assens. Endelig er besvaret en række forespørgsler af slægtshistorisk og/eller topografisk karakter efter forudgående gennemgang af arkivmateriale eller litteratur. 4.0 BEVARING Dataloggerne i Ernsts Samlinger blev i år flyttet til kaminstuen og den røde salon, mens de i kunstsamlingen forsat ligger på de sædvanlige pladser. Formålene med disse dataindsamlinger er 17

20 først og fremmest at dokumentere effekten af bygningsforbedringer som montering af forsatsvinduer og lignende, da der i øvrigt ikke er meget vi kan gøre. Affugteren i tekstilmagasinet blev hovedrepareret og for at få en mere nøjagtig regulering opsattes en mere nøjagtig måleenhed noget længere fra affugteren. 4.1 Konservering Museets egne medarbejdere har vokset en del møbler i Mands Samling, og foretaget bekæmpelse af borebiller m.m. Medarbejdere fra Konserveringsanstalten på Langeland har bl.a. afhentet to oliemalerier fra Ernsts Samlinger. Vragfundene fra Prinds Christian Frederik er kommet tilbage efter rensning, stabiliserende konservering og pakning. Et restaureret billede (motiv fra Versailles) fra Ernsts Samlinger er ligeledes kommet tilbage. Et haremsspejl og et modelleret elevarbejde af Frederik Ernst er kommet fra konservering. En konservator har arbejdet et par dage med at retouchere og reparere guldrammer i Ernsts Samlinger Da det ikke er lykkedes at skabe grundlag for etablering af et fynsk fællesmagasin har Museerne på Vestfyn besluttet at søge tilknytning til Center for bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Forebyggende konservering Museet har lejet en andel i kølemagasinet ved Center for bevaring af Kulturarven, hvortil en del af den store samling af glaspladenegativer, og andet fotografisk materiale, skal flyttes. I Mands Samling er opstillet insektfælder. 4.3 Bevaringsarbejde Kulturmiljøet: Som beskrevet i museumslovens kapitel otte samarbejder museet med Assens Kommune om sikring af egnens væsentlige kulturværdier. I den forbindelse gennemgår museet alle lokalplaner og gennemser ugentlige lister over samtlige byggetilladelser. Blandt de mere tidskrævende opgaver kan nævnes mødeaktivitet i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedr. dannelse af en fynsk nationalpark samt medlemskab af Det grønne Råd. Det er museets opfattelse, at vi i de seneste år er blevet inddraget tidligere i det kommunale planarbejde og i vurdering af byggesager, hvilket her været en stor tilfredsstillelse har museet foretaget en række besigtigelser af ejendomme i forbindelse med kommunens forvaltning af nedrivnings- og istandsættelsesstøtte og efterfølgende indsendt indstillinger til sagsbehandlerne. En evaluering af projektet ventes med spænding, da de enkelte sager har rejst en række principielle spørgsmål. Assens Kommune har udpeget Sven Rask som den ene af kommunens to kontaktpersoner i det landsdækkende projekt "Bygningskultur 2015". 18

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2012 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2012 421 01 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrift

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Årsrapport

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2008 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2008 42101 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Museets underskrifter 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr.

MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE. Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013. Balance pr. MODTAGET 17 MRS, 2014 STRUER KOMMUNE 41) k f u mts SOCIALE ARBEJDE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Den Selvejende Institution Museum Nordsjælland. Årsrapport 2014. CVR-nummer 35276696

Den Selvejende Institution Museum Nordsjælland. Årsrapport 2014. CVR-nummer 35276696 Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.

LAG Nord. Årsrapport for tiden CVR-nr Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for tiden 24.09.14 31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14. april 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere