Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning"

Transkript

1 Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2011

2 Museerne på Vestfyn - årsregnskab Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrifter 7 Den uafhængige revisors erklæring 8-9 Budget- og regnskabsskema for indberetning 10 til Kulturarvsstyrelsen med museets underskrifter Den uafhængige revisors erklæring Årsberetning Hovedtilskudsgiverpåtegning 28

3 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Udgifter 22 Personale Lønninger m.v Reg. af beregnede feriepenge Diverse personaleudgifter Øvrige varekøb Administrative tjenesteydelser Transportudgifter Forsikringer Realiseret 2011 Budget , , , , , , , , ,00 Realiseret , , ,50 951, , , , ,60 28 Lokaler-eiendomme-friarealer Brændsel og drivmidler Rengøringsartikler m.v Byggematerialer Byggematerialer Øvrige varekøb Tekniske anlæg og installationer Tekniske anlæg og installationer Øvrige anskaffelser Øvrige anskaffelser Transportudgifter 5.124, , , , , ,72 301, , , , , , , ,43 115, , Sanitære tjenesteydelser Sanitære tjenesteydelser Vedligeholdelse og reparationer Håndværkerydelser Vand, varme, el, forsikring m.v Vand, varme, el, forsikring m.v Købsmoms 7.483, , , , , , , , , , , , , , ,36 32 Samlingens forvaltning Kontorartikler m.v Øvrige varekøb Inventar Bøger, tidsskrifter m.v Apparatur og instrumenter Administrative tjenesteydelser Forsikringer 32.4,9.0 Øvrige tjenesteydelser , , , , , , ,00 92,70 390, , , , , , , ,28 38 Undersøgelser og erhvervelser Samlingens forøgelse Afgifter og forsikringer 0,00 0, , ,00 91, ,00 44 Konserveringer Betaling til kommuner , , , , ,53 50 Udstillinger Lønninger Kontorartikler m.v Byggematerialer Øvrige varekøb Øvrige varekøb Inventar Administrative tjenesteydelser Transportudgifter ,26 101, , ,70 418, , , , ,24 266, , , , , , Øvrige tjenesteydelser Købsmoms 5.865,00 104, , , ,00 663, ,04 1

4 2 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Udgifter 54 Anden formidiinqsvirksomhed Realiseret Budget Realiseret Lønninger , Kontorartikler m.v Undervisningsmidler 48, Øvrige forbrugsvarer 1.929,23 641, Øvrige forbrugsvarer 8.649, , Administrative tjenesteydelser 3.500,00 750, Øvrige tjenesteydelser , , Købsmoms 2.162, , ,00 572,44 58 Administration Kontorartikler m.v , , Div. Personaleudgifter 150, Mødeudgifter 4.791, , Inventar , , Kontormaskiner, Edb-udstyr m.v , , Porto, tlf. gebyrer, kontingent m.v , , Administrative tjenesteydelser , , Revision , , Afsat revision Håndværkerydelser , , Afgifter og forsikringer 4.290, , Øvrige tjenesteydelser 40,00 341, Købsmoms , , , ,11 60 Entre Øvrige varekøb 0,00 0, , ,99 0,00 70 Husleieudqifter Lejeudgifter , , Lejeudgifter , , , ,00 Zi Renteudqifter Renteudgifter , , , ,23 82 Kiosk/Cafeteriavirksomhed Varekøb 4.000, , Varekøb , , Inventar 4.799,20 776, Annoncer 1.200, Øvrige tjenesteydelser 1.641, , , ,80 Udgifter i alt , , , , ,77

5 3 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Indtægter 22 Personale Lønrefusion Kurser Dagpengerefusion Lønrefusion Flex 3.785, , ,99 Realiseret 2011 Budget , ,00 Realiseret , , ,55 28 Lokaler-ejendomme-friarealer Lejeindtægter Salg br.materiel u. moms , , , , , ,80 32 Samlingens forvaltning Forsikringer 7.181, ,89 0, , ,12 50 Udstillinger Salg af produkter og ydelser 100, Interne indtægter 100, ,00 672,00 672,00 56 Anden formidl.virksomhed Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Administration Salg af produkter 604, Moms ,1 Indtægter ,00 622, , , , , ,60 60 Entreindtægter Entre Tilskud fra staten (unge under 18) Indtægt fra museumsklub , , , , ,00 177,691, , , ,36 72 Renteindtægter ,0 Renter 0,00 0,00 0,00 420,12 420,12 82 Kiosk- og cafeteriavirksomhed Lagerregulering Varesalg , , , , , , ,67 90 Tilskud fra kommuner Tilskud fra kommuner Ordinært Andre kommunale tilskud , , , , , , ,65 91 Ikke offentlige tilskud Øvrige tilskud , , , , ,51 94 Regionale/flerkommunale tilskud Tilskud , , , , ,51 99 Statstilskud Ordinært statstilskud Flexjob Andre tilskud , , , , , , , ,92 Indtægter i alt , , ,81 Udgifter i alt , ,77 Resultat, der overføres til fri egenkapital , ,04

6 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Aktiver Båndlagte aktiver Off. vurdering Østergade Off. vurdering Damgade Off. vurdering Ndr. Havnevej Off. vurdering Klaragade , , , , , , , ,00 Båndlagte aktiver i alt , ,00 Frie aktiver Varelager Tilgodehavender Forudbetalinger Kassebeholdning , , , , , , , ,50 Frie aktiver i alt , ,94 Aktiver i alt , ,94 å

7 Museerne på Vestfyn - regnskab 2011 Konto Passiver Egenkapital Båndlagt egenkapital Båndlagte ejendomme , ,00 Båndlagt egenkapital i alt , ,00 Fri egenkapital Overført resultat tidligere år Overført resultat dette år , , , ,04 Fri egenkapital i alt , ,28 Egenkapital i alt , ,72 Kortfristet gæld Vestfyns Bank Varekreditorer Forudbetalinger Skyldige feriepenge Skyldige beregnede feriepenge Skyldig A-skat m.v. Skyldig ATP og andre sociale ydelser Skyldig moms , , , , ,53 0, , , , , ,49 Kortfristet gæld i alt , ,22 Passiver i alt , ,94

8 fi Specifikation af konto 91 Nordea Fonden v/nordea Assens, Østergade 18, 5610 Assens Til udgivelse af bogen "Da færgen byggede bro - A/S Lillebæltsoverfarten og færgeruten Assens-Aarøsund ". Hilda og Leif Jacobsen, Kindhestegade 1 1.th, 5610 Assens Gave til museet. I alt konto 91

9 Museets underskrift Museumleder: Sven Rask Bestyrelsen: Hans K. Christensen John Koppel Morten Delcomyn Børge Jensen Flemming Risskov Jørgensen Christian Jensen 7

10 mmrn^ pwc Den uafhængige revisors Påtegning på årsregnskabet erklæring Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret i. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 8

11 pwc Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at museets fremtidige økonomiske grundlag afhænger dels af resultaterne af den handlingsplan, bestyrelsen har iværksat på foranledning af Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering, og dels af at museets kreditfaciliteter opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Handlingsplanen er i 2012 godkendt af Assens Kommune og Kulturarvsstyrelsen. Det er museumslederens vurdering, at de beskrevne tiltag i handlingsplanen vil skabe et mere solidt fundament for museets fremtidige drift, og at museet som følge heraf kan fortsætte som statsanerkendt museum. Der henvises endvidere til ledelsens omtale i afsnit 10 i årsberetningen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december 2006 i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen pr. 26. januar 2011 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om årsberetningen Vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 25. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 9

12 Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturarvsstyrelsen Museurnsnr.: Budget for SE/CVR nummer: Regnskab for 2011 UDGIFTER INDTÆGTER 22, Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser 44. Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd 94. Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Museets underskrift og revisionens påtegning: På museets vegne (Underskrift ved museets leder og hele bestyrelsen) Sven Rask John Koppel H. K. Christensen Morten Delcomyn Børge Jensen Christian Jensen Flemming Risskov Jørgensen 10

13 pwc Den uafhængige revisors erklæring Foranstående regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen for Museerne på Vestfyn er - bortset fra specifikationsgrad og regnskabsopstilling - i overensstemmelse med museets årsregnskab. Årsregnskabet har vi forsynet med følgende revisionspåtegning: "Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret i. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 11

14 I Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at museets fremtidige økonomiske grundlag afhænger dels af resultaterne af den handlingsplan, bestyrelsen har iværksat på foranledning af Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering, og dels af at museets kreditfaciliteter opretholdes i takt med finansieringsbehovet. Handlingsplanen er i 2012 godkendt af Assens Kommune og Kulturarvsstyrelsen. Det er museumslederens vurdering, at de beskrevne tiltag i handlingsplanen vil skabe et mere solidt fundament for museets fremtidige drift, og at museet som følge heraf kan fortsætte som statsanerkendt museum. Der henvises endvidere til ledelsens omtale i afsnit 10 i årsberetningen. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december 2006 i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af ledelsen pr. 26. januar 2011 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om årsberetningen Vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet." Odense, den 25. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor 12

15 Museerne på Vestfyn Årsberetning for

16 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museerne på Vestfyn med afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum og Willemoesgården er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvars- og virkeområdet omfattede i 2011 Assens kommune, hvor museet hovedsagelig arbejder med nyere tids kulturhistorie. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en integreret del af museet. Museet er bl.a. medlem af: ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, der er nogle af de danske museers frivillige, men alligevel formaliserede og forpligtende landsomfattende samarbejdsfora. Endelig er Museerne på Vestfyn medlem af: Danske Turistattraktioner (hvor vi, indtil selskabets opløsning ved årets udgang, har deltaget i det målrettede udviklingsarbejde med afdelingerne Ernsts Samlinger, Vestfyns Hjemstavnsgård og Willemoesgården), Det grønne Råd i Assens Kommune, Assens Handelsstandsforening og Udviklingsrådet for Assens Kommune. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering: Repræsentanter for Kulturarvsstyrelsen foretog den 23. august en kvalitetsvurdering af Museerne på Vestfyn. Af vurderingsrapporten fremgik, at styrelsen vurderede "at Museerne på Vestfyns opgavevaretagelse ikke er tilfredsstillende. Museet lever ikke op til de lovbestemte museumsfaglige forpligtelser om indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling inden for museets ansvarsområde." På baggrund heraf blev museet anbefalet at udforme et nyt arbejdsgrundlag og stramme op på en række områder. Der er efterfølgende udarbejdet en handlingsplan, og arbejdet med at udforme et nyt arbejdsgrundlag ventes afsluttet medio SAMARBEJDE MED ANDRE MUSEER Museerne på Vestfyn deltager så vidt kræfterne rækker i det landsomfattende samarbejde mellem de statsanerkendte museer. Det kommer eksempelvis til udtryk gennem puljesamarbejde (jfr. 1.0) og udlån (jfr- 2.4), men også ved aktiv deltagelse i bestræbelserne for at oprette et fynsk fællesmagasin og videreføre fælleskonserveringen på Langland. Sven Rask sidder i begge de arbejdsgrupper, der søger at tilvejebringe funktionelle vedtægter og finansieringsmodeller. Museet har en andel i institutionen Fælles Museumsmagasiner, ved Konserveringscenteret i Vejle, efter køb af 200 m 3 i et nybyggeri og leje af lidt kølerum. Sven Rask sidder endvidere i repræsentantskabet for Museet Lilleskov Teglværk og Anne Dorthe Holm var arkivleder for Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv indtil 31/ SAMLINGER, ARKIVER & BIBLIOTEK Ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af museets bygninger er det nødvendigt at påpege, at den fysiske sikkerhed bør forbedres - eksempelvis ved bedre fastgørelse af genstande, anskaffelse af mere sikre montrer og forbedret klimaregulering. Der er ligeledes behov for montering af brandalarmeringsanlæg ved flere afdelinger. 14

17 Den 24. februar gennemførte vores revisor de stikprøvekontroller, som skal sikre, at genstandene i samlingen findes i museet, og at de er registreret. I år var der fokus på den del af samlingen, som ved museets oprettelse kom fra Vestfyns Hjemstavnsgård. Af de 22 udtagne numre, kunne seks ikke findes. Heraf var tre bortkommet før 1982, en blev fundet efterfølgende og to var så mangelfuldt beskrevne, at det ikke var muligt at foretage en fornuftig eftersøgning. Der fremvistes registreringer til 10 ud af 10 på magasinerne udvalgte genstande. Udfaldet af stikprøvekontrollen er i overensstemmelse med tidligere foretagne prøver i denne del af samlingen. For yderligere oplysninger om samlmgsrevisionen henvises til revisionsprotokollatets afsnit 7 til 201 O-regnskabet. En del af de ældre registreringer er dog ikke særligt oplysende. Det må derfor konstateres, at store dele af samlingen er så mangelfuldt registreret, at der er behov for at foretage en del nyregistreringer i forbindelse med en egentlig samlingsrevision, ligesom et ikke ubetydeligt antal genstande tydeligvis bør indstilles til kassation. Dette nødvendige arbejde vil lægge beslag på betydelige arbejdsresurser; men der er ingen tvivl om, at opgaven er blevet lettet betydeligt ved oprettelsen af den digitale registratur er samtlige konserveringsrapporter vedrørende genstande fra Hjemstavnsgården fra 1980 til nu blevet indført på de blå kort og i Regin. I den forbindelse er Regin-siderne for de pågældende genstande rettet og forbedret. Forberedelse af nedlæggelse af loftsmagasinet i Willemoesgården har bl.a. omfattet fotografering af 290 genstande og tilføjelse af disse til registreringerne. Der er endvidere blevet arbejdet med at registrere de genstande, som blev overtaget uregistreret ved museumsfusionen i genstande, fordelt på 24 inventarnumre er registreret; mens 251 genstande, fordelt på 139 inventarnumre, er blevet indført i Regin. Endelig gennemføres en gennemgang af registreringerne af genstande ved Ernsts Samlinger hvoraf en del foreligger som blyantskladder, som nu renskrives og indtastes i vores interne elektroniske system og i Regin. 2.4 Udlån til andre Til Horsens Museum er udlånt et tryk forestillende Venstreministeriet af 23. juli 1901, til særudstillingen "Fange nr Alberti og Fængslet i Horsens". Til Kvindemuseet i Danmark var to værker af Elisabeth Jerichau Baumann ("Kunstnerens søn Harald" og "Selvportræt") udlånt til udstillingen "Elisabeth Jerichau Bauman - en verdensdame". 2.6 Arkiv Arkivet lider voldsomt under pladsmangel og savner stærkt en funktionel læsesal. Forholdene er uforsvarlige over for såvel publikum, personale som arkivaliernes sikkerhed. Der arbejdes for en udflytning af arkivet; men en løsning er endnu ikke i sigte, hvorfor det kan ske, at lokalarkivet bliver nødt til at lukke midlertidigt i Problemerne forøges yderligere af, at museet ikke har resurser til at genbesætte den stilling som arkivmedarbejder der blev ledig, da den tidligere ansatte 15

18 gik på efterløn ved udgangen af oktober. Som følge heraf er opstået vanskeligheder med læsesalsbetjening, besvarelse af skriftlige henvendelser og registrering af nytilkommet materiale. Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune, hvor vi repræsenteres af Tim Grejsen og Sven Rask (der tillige er medlem af rådet som leder af Museerne på Vestfyn). Arkivrådet skal medvirke ved fordelingen af offentlige tilskud og i øvrigt formidle kontakt mellem arkiver og kommunen. Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museerne på Vestfyn. I 2009 indledtes en omlægning af arkivets hidtidige registreringspraksis til det internetbaserede registreringsprogram ARKIBAS. Nyindkommet materiale bliver registreret i dette program; mens der arbejdedes med indtastning af ældre registreringer i ledige stunder. Da det er nødvendigt at foretage en egentlig nyordning af arkivets materiale, ventes denne proces at tage adskillige år - selv om det skulle lykkes at skabe bedre arbejdsforhold, og dermed flere frivillige til opgaven. I øjeblikket arbejdes bl.a. på at skanne og registrere Otto Fiedlers billedsamling. Ved udgangen af 2011, med tallene for 2010 i parentes, er følgende registreret i ARKIBAS: 790 (758) Indkomstjournaler 907 (760) Arkivfonde 469 (54) Billeder 63 (45) Film 70 (58) Småtryk (S) 185 (29) Bøger og tidskrifter (H) Arkivet blev i 2011 forøget gennem 31 (22) afleveringer, hvoraf flere bestod af et mindre antal fotografier; men i øvrigt var årets indkomster mere omfangsrige end i de foregående år. Blandt de mere fyldige (indkommet i flere flyttekasser) kan nævnes arkiverne fra: Assens Hallerne ( ) og Assens Turistforening ( ?). Endelig er der indgået en aftale med Åkerman Fotografi, ved fotograferne Ruth Åkerman og Valdemar Lind, om overtagelse af virksomhedens omfattende negativsamling fra perioden Ud fra en samlet vurdering af arkivets materialer må vi i øvrigt konstatere, at der sammenlignet med forholdene i de tidligere købstæder i det øvrige land er indsamlet meget lidt. Der er navnlig betydelige huller fra tiden efter 1970, og hvis der ikke gøres en målrettet indsats i de kommende år, vil det i fremtiden blive vanskeligt at belyse byens udvikling i vor tid. Antallet af registrerede læsesalsgæster udgjorde i 2011 i alt 51 (68). Her til kommer de, der ikke så den, og alle de stamkunder og gengangere, der ikke synes, de skal skrive igen. Endvidere besøges læsesalen af en lille gruppe slægtsforskere, som mødes hver anden mandag aften, benytter vores internetforbindelse og udveksler erfaringer. Besøgstallet står dog ikke mål med åbningstiden, og der kan ikke være tvivl om, at de dårlige læsesalsfaciliteter, som følge af fællesskabet med museumspersonalets frokoststue og møderum, påvirker besøgstallet negativt. Der er ligeledes behandlet et større antal telefoniske henvendelser og besvaret 52 (34) skriftlige forespørgsler. 16

19 Arkivets medarbejdere har brugt en del tid på at fremskaffe af billedmateriale til forskellige projekter, eksempelvis til forskellige bogudgivelser samt en serie i Folkebladet om kulturmiljøer, hvortil vi leverede syv bidrag. Endelig opsattes en mindre billedudstiuing om Assensbanen i forbindelse med arkivernes dag den 12. november. 2.7 Bibliotek Til museernes håndbogsbibliotek abonneres på en række tidsskrifter, årbøger og auktionskataloger med relevans for vores ansvarsområder, eksempelvis Historisk Tidsskrift, Siden Saxo, Maritim Kontakt, Landbohistorisk Tidsskrift, Fynske Minder, Auktionskataloger fra Bruun Rasmussen: Ældre malerier, Antikviteter og Kunst og design (tre kategorier, 10 kataloger). Endvidere købes enkelte nyudgivelser, som anses for nyttige - og så modtager vi heldigvis en del gaver. Blandt det indkomne kan nævnes: Henrik Harnow: Danmarks industrielle miljøer (2011); Per H. Hansen & Kurt Jacobsen (red): Trangen til vækst. Danske erhvervsledere (2011); Kurt Risskov Sørensen: Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum (2011); og Mikkel Leth Jespersen: Diamant-Petersen. Kaptajn og diamanthandler i 1870'ernes Sydafrika (Skrifter til Aabenraas søfartshistorie, bd. 2, 2011). 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.2 Erhvervelser Da museets magasiner er overfyldte og uhensigtsmæssige foretages ikke målrettet indsamling; men museet modtager enkelte genstande som supplement til de eksisterende samlinger. I 2011 er indkommet seks genstande. En tændstikæskeholder (med Willemoesgården som dekoration), en barneske (fra Ernsts Sølvvarefabrik, motiv "Brønden"), en kasket fra Lillebæltsoverfarten og tre signeter fra Assens Købstad. 3.3 Undersøgelser in. v. Museet her ikke foretaget større undersøgelser; men har dog arbejdet med Assens-Aarøsund overfarten. Museet har endvidere forsat registreringen af vestfynske standure og arbejdet med at belyse bestikproduktionen ved sølvvarefabrikkeme i Assens. Endelig er besvaret en række forespørgsler af slægtshistorisk og/eller topografisk karakter efter forudgående gennemgang af arkivmateriale eller litteratur. 4.0 BEVARING Dataloggerne i Ernsts Samlinger blev i år flyttet til kaminstuen og den røde salon, mens de i kunstsamlingen forsat ligger på de sædvanlige pladser. Formålene med disse dataindsamlinger er 17

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden 2012 blev året, hvor Vestegnens Brandvæsen byggede videre på det fundament, som blev grundlagt i 2011, hvor en række

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark CVR nr. 18 47 19 14 Årsrapport 2013 Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere