MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise"

Transkript

1 MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen 11 Pakkens indhold Bagsiden

2 Information: Generelle oplysninger: Denne montage- og brugervejledning indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af markisen. For at undgå fejl og risici skal du grundigt læse og overholde den foreliggende vejledning. Vejledningen gælder for CasArt markiser eller anlæg. Vejledningen gælder kun, hvis din markise er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen. Vejledningen indeholder alle nødvendige oplysninger for transport, opbevaring, montering, drift, reparation, vedligeholdelse og service. Denne vejledning skal læses grundigt igennem inden montage og første ibrugtagning for at sikre korrekt og sikker anvendelse af markisen. I tilfælde af fejl eller behov for reparation, som ikke er beskrevet i vejledningen, bør du kontakte forhandleren eller en fagmand. I denne forbindelse skal den nøjagtige markisebetegnelse holdes parat, opgiv altid type og model. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret fagmand. Hvis service- eller reparationsarbejdet forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Personer der ikke er bekendt med korrekt brug af markisen, må ikke betjene denne! Ret venligst henvendelse til forhandleren eller en fagmand, hvis der opstår fejl ved markisen, forsøg aldrig selv at afhjælpe fejl. Markisen er ikke beregnet til at indgå varigt i en bygning. En markise er til solafskærmning, ikke en regnskærm eller en vindskærm. Markisen er dimensioneret til, at kunne modstå solafskærmning i tør tilstand og til vindforhold svarende til vindstyrke i intervallet km/t. (8 10 m/s) eller svarende til frisk vind, og niveau 5 på Beaufort skalaen. Forlad ikke huset i længere tid med udrullet markise, vindhastigheden kan ændre sig uden varsel. Vind> 10 m/s, kan bøje eller knække markisearmene, og dette berettiger ikke til reklamation. Det samme gælder ved lynnedslag, stormskade og hærværk. 2

3 Derfor skal markisen altid rulles ind før: Blæst over 10 m/s. Tordenvejr, snefald, frost og kulde. Før regn for at forhindre, at der opstår vandlommer i dugen. Vindmodstandsklasse specificerer ved hvilken vindhastighed en markise må anvendes. Hvis markisen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn/sne, kan det forårsage alvorlige skader, idet markisen kan blive ødelagt eller falde ned. Markisen må ikke rulles ind eller betjenes med magt. Reklamationsretten bortfalder ved enhver til- eller ombygning af anlægget som afviger fra CasArt s fabriksnorm. Reklamation: Som køber har du 24 måneders reklamationsret på din markise fra dokumenteret dato for betaling hos vores forhandler. Skulle markisen undtagelsesvis være fejlbehæftet, efter gennemlæsningen af denne manual, kan reklamation indsendes via flg. mailadresse: Ved manuelt betjente markiser skal købskvittering fremsendes som dokumentation, sammen med bekræftelse på korrekt montage i henhold til denne montagevejledning. Ved motorbetjent markise skal der foruden ovennævnte dokumentation også fremsendes kvittering på korrekt installation af motoren. Motoren SKAL være tilsluttet af en autoriseret el-installatør i korrekt tæthedsklasse samt med forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder. Kopi af installatørens faktura kræves fremsendt. På dugen fremkommer mere eller mindre bølgeeffekt ved syninger og knækmærker i dugen som følge af knækarmen i markisens konstruktion. Disse er ikke skadelige effekter, og forringer ikke værdien eller brugervenligheden. Der er derfor ikke reklamationsret for buler eller bølger ved sammensyningerne i markisedugen. (waffle effect) Mindre skønhedsfejl, såsom knuder og tråd fortykkelser, der skyldes fremstillingsprocessen kan ikke undgås. Disse optræder som lyspunkter eller nokker i dugen og berettiger ikke reklamation. Misfarvning af markisedugen forårsaget af røg, varme eller gaspåvirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten. Ej heller ved påvirkning, der falmer markisedugen mindre end oplyste farveægthedsfaktor indikerer. 3

4 Der foreligger ingen reklamationsberettiget fejl, hvis der opstår korrosion/rust i markisestellet som følge af højt saltindhold i atmosfæren. Kan opstå hvis markisen er opsat i kystnære områder i op til 10 km. fra havet. Ved transport og opbevaring skal markisen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer, stød og tilsmudsning. Pakkens indhold: Se skema på bagsiden af denne vejledning. Der medfølger IKKE skruer, bolte, lim eller andet montagerelateret materiale med ved køb af markisen - der kan tilkøbes en montagepakke hos leverandøren. Sikkerhed: Generelle sikkerhedsregler: Ved montage og drift af markisen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For at sikre et sikkert arbejdsforløb er ejere og fagfolk ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af markisen skal følgende grundlæggende forholdsregler følges. Kontroller markisen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis markisen er beskadiget, må den ikke tages i brug. OBS! FARE FOR KVÆSTELSER! Knækarmene udøver en meget stor trykspænding på markisens forbom og dug. Eventuelt reparationsarbejde på markisen må KUN udføres af en markise fagmand. Markisen må ikke placeres i områder, hvor der er risiko for brand. Man skal aldrig klatre op på markisen. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne. Markisen må ikke rulles ind eller betjenes med magt! Ved ind- og udrulning må der ikke gribes ind i bevægelige dele eller trækkes i markisen! I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må markisen ikke tages i brug. 4

5 CasArt er ikke ansvarlig for skader eller tab, opstået ved: 1. Ukorrekt anvendelse. 2. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. 3. Forkert og mangelfuld installation og fejlmontering. 4. Mangelfuld vedligeholdelse. 5. Brug af uoriginale reservedele. 6. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. 7. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. 8. Indgreb i sikkerhedsafskærmninger og brug uden paneler og skærme. 9. Stormskader - lynnedslag - hærværk. Anvisninger før start/montage: Anvisninger til opstilling og ibrugtagning. Opstilling, montage og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede folk, der er fortrolige med markisen, og som har læst denne vejledning grundigt igennem og har forstået den. Bygningsreglementet samt de brandtekniske forskrifter skal overholdes. Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Reparation og vedligeholdelse: Al reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret faguddannet medarbejder med autorisation som har kendskab til markisens risici samt er fortrolige med markisens teknik, og som forinden har læst denne vejledning. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af markisen. Vedligeholdelse af markisen: Alle sikkerhedsregler, som er beskrevet i denne vejledning, skal nøje følges. Al vedligeholdelse skal foretages med markisen stoppet. Anvend kun originale reservedele ellers bortfalder reklamationsretten. Brug passende værktøjer til vedligeholdelse og montage. 5

6 Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker. Sørg for, at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget. Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller service skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når markisen skal ibrugtages igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages. Sikre rengøring af metaldele med blød børste og klud. Rengør dugen med børste med jævne mellemrum. CasArt påtager sig ikke, uanset foranstående, ansvar for følgeskader, herunder også driftstab, eller produktionsansvar udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning. Montage af markisen: Markisen SKAL monteres på bæredygtig trækonstruktion eller murværk. Det anbefales kraftigt at være 2 personer om montagen. Læs grundigt og forstå denne vejledning INDEN du monterer markisen. Pak markisen ud og kontroller at alle dele er medsendt i forventet stand og i forhold til skemaet på bagsiden af denne vejledning. Skulle der mangle noget eller er du uforstående over denne vejledning og dens beskrivelser skal du ikke påbegynde montagen af markisen. Selve montagen skal foretages under grundig forståelse af vejledningen for at forhindre fejlmontering, og dermed bortfald af reklamationsrettigheder, og for af forhindre personskade under montage eller brug af markisen, samt nedstyrtningsfare. Du får brug for flg. værktøjer til montagen: 1. Boremaskine evt. med slag og passende bor størrelser. 2. Vaterpas og mursnor. 3. Måleredskaber (målebånd/tommestok) 4. Topnøglesæt og umbraco nøgler. 5. Fugepistol (hvis montering er på murværk) 6. Betonskruer og 2 komponentlim (hvis montering på murværk) 7. Franske skrue og spændeskiver (hvis montering på bæredygtig trækonstruktion) DER MEDFØLGER IKKE SKRUER OG LIM TIL MONTAGE, DER KAN TILKØBES EN MONTAGEPAKKE HOS LEVERANDØREN. 6

7 Placering af markisen: Det er vigtigt at du får en fornuftig højde på din markise, så du kan sidde og ikke mindst gå under din markises arme og forbom. Derfor anbefaler vi forskellige montagehøjder ved forskellige udfaldslængder. De anbefalde mål er beregnet fra underkanten af markisens medfølgende vægbeslag inde ved væggen og til overkanten af terræn også inde ved væggen. Anbefalet montagehøjde for at få den fornødne højde på forbommen i udkørt position. UDFALD MONTAGEHØJDE 200 CM. 240 CM. 250 CM. 260 CM. 300 CM. 280 CM. De anførte højder er ment som forslag, og giver maksimalt brugsglæde af markisen, men tag altid udgangspunkt i de faktiske forhold. 7

8 Standard vægmontering: (Kun standard vægbeslag følger med markisen) Ved en standardmontering er det væsentlige spørgsmål altid, om der er plads nok over eks. terrassedør og vinduer på minimum 45 centimeter, imens der samtidigt er mindst 4 stenskift fra overkant af markisebeslaget og op til tagfoden. Er der ikke den fornødne plads skal markisen med størst sandsynlighed, monteres som en speciel montage på specialbeslag eller som en spærmontage på spær. Standard vægmontering af markise kræver af der er minimum 45 cm. imellem vinduer/dørhuller og underkant af markisebeslaget, samtidigt skal der være mindst 4 stenskift over markisebeslaget og op til tagfoden. Når du har fundet den korrekte placering til din markise skal du mærke op til dine vægbeslag. Sørg for at alle beslag er i lod og vatter og korrekt placeret i forhold til mærkaterne på undersiden af din markises bærerør/kassette. Beslagene skal altid placeres hvor markisens arme sidder (der hvor mærkaterne er placeret) og må ikke fraviges af hensyn til markisens funktionalitet og holdbarhed under brugen. Når du har afmærket beslagenes placering, og alle mål er korrekt og i vatter og lod, borer du hullerne med passende borstørrelse. (Forboring ved montage på træ, beslagene monteres her med franske skruer.) Ved murværk er hullerne til betonskruer og du skal her følge de næste trin. Hullerne pustes fri for støv og puds. 2 komponent lim sprøjtes nu ind i hullerne og vægbeslagene skrues fast med betonskruer. Når limen er hærdet op skal markisen monteres og fastspændes i vægbeslagene med de medfølgende skrue og evt. låseanordninger. (Alt efter markise model) Når limen er helt hærdet op skal du prøvekøre markisen for første gang. 8

9 Spærmontering: (Ved standard- eller specialmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen) Hvis du ikke har en brugbar væg til standard vægmontering, kan markisen monteres på husets spær konstruktion, med tilkøbte spærbeslag, der leveres i forskellige udførelser, der kan monteres enten under eller på siden af et eksisterende spær, og som har følgende forskellige hældningsgrader: 0 grader, 25 grader og 45 grader, Dette dækker stort set alle tagkonstruktioner i det danske byggeri. Det er altid et spørgsmål om man har den korrekte spærafstand og om det er muligt at benytte de allerede eksisterende spær, til monteringen af markisen. Eftersom det ikke er muligt at flytte, selve markisebeslaget væk fra deres placering på markisen, kan det være nødvendigt at lave en spærudveksling eller måske flere, da det 100% er spærets placering der afgør hvor markisen kan spærmonteres. Spær beslaget monteres oftest på siden af spæret som illustreret ovenfor. Det fastgøres enten med franske skruer eller gennemgående gevindstænger, bullock skiver og møtrikker. Herpå monterer man selve markisebeslaget. Det er muligt at lave denne spærudveksling selv, men det anbefales at få det udført af en fagmand, eller af det firma der skal montere markisen for dig. For at kunne spærmontere markisen er det nødvendigt at fjerne dele af underbeklædningen på udhænget, hvilket kan afstedkomme synlige mærker og evt. sprækker i underbeklædningen. Dette er næsten umuligt at undgå, og selvom montagefirmaet forsøger, så forsigtigt som muligt, at undgå at beskadige beklædningen, kan man ikke stille dem til ansvar for skader opstået på grund af monteringen af markisen eller dele heraf, som er opstået ved monteringen. 9

10 Specialmontering. (Ved standard- eller spærmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen) Hvis det ikke er muligt at standard- eller spærmontere markisen skal der lave en speciel løsning til netop dit hus. Det kunne eksempelvis være pga. manglende afstand mellem vinduer og tagfod til markisen. Det kunne også være på grund af at huset har en gesims øverst ved tagfoden, eller det kunne være at helt andre grunde som ønsket placering af markisen. Ved denne type montering er det altid montagefirmaet der kommer og tager mål til de beslag der skal fremstilles til de faktiske forhold på huset. Det er med udgangspunkt i montørens vurdering og store erfaring at der besluttes hvilken løsning der er den bedste, og hvordan beslagene skal fremstilles, alt selvfølgelig i samarbejde mellem kunden og leverandøren. Der vil selvfølgelig være en tillægstid på at få monteret sin markise, eftersom der skal fremstilles beslag der skal galvaniseres og hvis det ønskes efterfølgende også males (mod en merpris) Beslaget fremstilles som udgangspunkt i 10 mm. stål der EL-galvaniseres, og efter målsætning af montøren, og der er en forventet leveringstid på beslaget 2-4 uger, men der kan ved spidsbelastninger godt være længere ventetid på montagen. Eksempler på hvor specialbeslag kan være nødvendige. 10

11 Justering af markisen: Første kørsel med markisen: Det er en god ide at køre markisen helt ud og ind igen for at dugen skal ligge sig ordentligt, og du kan vurdere om forbommen lukker ordentligt ind til kassetten. Det er også nu du skal justere hældningen på markisens forbom, så den får en fornuftig hældning og samtidigt kan lede eventuelt vand væk fra dugen ved en mindre regnbyge, inden den køres ind i læ. Markisens hældning: Alt efter hvilken markise model man har, er der forskellige måder at justere hældningen på. Men den gennerelle hældning svinger fra 5 30 grader. 11

12 Som tommelfingerregel kan man bruge følgende til at vurdere den krævede montagehøjde for markisen. Tallene er vejledende og fra overkant terræn til underkanten af dugen og ikke underkanten af forbommen. 5 grader = 9 cm. fald pr. løbende meter udfald. 10 grader = 18 cm. fald pr. løbende meter udfald. 15 grader = 27 cm. fald pr. løbende meter udfald. 20 grader = 36 cm. fald pr. løbende meter udfald. 25 grader = 45 cm. fald pr. løbende meter udfald. 30 grader = 54 cm. fald pr. løbende meter udfald. Eksempelvis: Udfaldet på markisen er 300 cm. Ønsket højde under dug = 220 cm. Anbefalet hældning på markisen er 10 grader. Så v/ 10 grader fald ser regnestykket således ud. 18 x 3,0 = 54 cm cm. = ca. 274 cm. til underkant af markisens vægbeslag. 12

13 Markises hældning. Når markisen er korrekt monteret skal hældningen justeres efter de faktiske forhold og ens ønsker til forbommens højde. Det anbefales stærkt at være 2 personer til at justere hældningen på markisen. 1. Kør markisen ud til endestoppet 2. Fjern den store unbraco skrue på hældningsbeslaget og du finder her selve justeringsskruen. 3. Nu løfter man manuelt forbommen op/ned til ønsket højde, imens man skruer indad på justeringsskruen for at sænke og udad for at hæve forbommen 4. Herefter isættes den store umbracoskrue igen og spændes indtil der føles modstand. 5. Gentag processen i den anden side, så forbommen sidder lige Dugen skal altid rulles ud nogle gange før den ligger sig helt tilrette på dugrullen. Vær opmærksom på altid at rulle den korrekte vej ind, dugen skal ALTID overrulles på rullerøret. 13

14 Motorens ind- og udløb OBS!!! Skulle det være nødvendigt at justere på motorens indløb skal man først gøre sig grundig forstået med denne procedure, da forkert justering vil kunne føre til direkte defekt af motoren eller markisen. Der er ingen reklamationsret på motoren, hvis den er fejlagtigt justeret i henhold til denne manual. Motoren er allerede justeret fra fabrikken og behøver ikke at skulle justeres, med mindre markisen ikke lukker helt til, når den er lukket. Det vil dog være nødvendigt at skulle justere indløbet på motoren efter kort tids brug, da dugen vil blive en smule (2 4 cm.) længere, eftersom stoffet vil give sig lidt. Det er vigtigt at du følger denne vejledning nøje, når du skal justere motorens indløb og fremgangsmåden er som følger: Der er placeret 2 justeringshuller på markisens motor, som sidder i venstre side af markisen som vist ovenfor. Forefindes motoren i højre side, sidder justeringshullet for indkørsel nederst og for udkørsel øverst. Hullet nederst på motoren (her illustreret med grøn farve) skal ikke bruges, da det er motorens udløb man justerer dér. Og eftersom dugen ikke er længere end den er vil det føre til forkortelse af udløbet eller at dugen kører den forkerte vej ind, men alvorlig skade til følge. Derfor justér aldrig på det nederste hul på motoren. Det øverste hul styrer motorens indløb og kan justeres i retningerne imod og med uret. Drejer du imod urets retning flytter du stoppet udad, og dugen vil rulle mindre ind. Drejer du med urets retning flytter du stoppet indad og dugen vil rulle mere ind. Hvis du ser at markisen ikke lukker helt ind, skal du justere stoppet længere indad, hvilket gøres på motorens øverste justeringshul, ved at dreje med urets retning. 14

15 1. Start med at køre din markise ca. ½ meter ud, og placer den medfølgende justeringspind i motorens øverste justeringshul. 2. Drej justeringspinden en ½ omgang (ikke mere) med urets retning og kør derefter markisen ind igen. 3. Lukker markisen ikke helt til nu, gentages proces 1 og 2 igen indtil den lukker helt i. 4. Det er vigtigt at du ikke overjusterer indløbet så motoren står og trækker i dugen efter den er stoppet. Det kan høres ved at motoren brummer svagt, og hvis det er tilfældet har du overjusteret indløbet, og du skal så juster en lille smule imod urets retning igen. Det frarådes at man justerer på motoren hvis man ikke er helt forståelig med processen, da det kan have alvorlige konsekvenser at fejljustere den. Er du i tvivl om hvordan du skal justere motoren så kontakt forhandleren eller dennes hotline for instruktion i processen. Kodning af fjernbetjening og markise 1. Vend fjernbetjeningen om 2. Fjern batteridækslet 3. Afbryd strømmen til markisen i min. 10 sekunder 4. Tilslut strømmen til markisen igen (Motoren bibber nogle gange) 5. Tryk 2 gange på den lille knap (P2) 6. Vend fjernbetjeningen om igen 7. Tryk på kør ud tasten Man har ca. 10 sekunder til at kode fjernbetjeningen fra man tilslutter strømmen igen. 15

16 PAKKENS INDHOLD FJERN JUSTERINGS MARKISE MODEL LÆNGDE DREJESTANG MOTOR MANUAL VÆGBESLAG BETJENING VÆRKTØJ MALAGA 300 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 Aftersale Service: Mail: Telefon:

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere