STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl Sted: D120/ Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV. Deltagere Medlemmer: Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Jeanette Magne (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) Observatører: Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi) Side 1/10 Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, Studiechef Søren Fransén, Uddannelseskonsulent Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen Afbud: Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne) Indledende a. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Punkt 3d udskydes til februar-mødet. 1. Meddelelser/orientering a. Studieleder - Studiestart (Bilag 1a, 1ab, 1ac, 1ad): Studieleder orienterer om årshjul for studiestart. Den medsendte aftale om cheftutorer skal efterses, og uddannelseslederne bedes indsende deres eventuelle kommentarer og indsende disse til Søren Fransén. Cheftutorernes timeantal skal drøftes til næstkommende nævnsmøde. De studerende opfordres til at komme med oplæg vedr. cheftutorernes rolle i løbet af stu- Aarhus Universitet AU, Studieadministraion, ARTS Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV

2 Side 2/10 diestarten, samt evt. engagement i løbet af første semester. Den medsendte lokaleplan bedes gennemgået af uddannelseslederne og inden den 1. februar meddele Søren Fransén, hvis der er ønsker til ændringer. - Grænseværdier: Studieleder orienterer at IUP har meddelt pro-dekanen, at instituttet tilslutter sig de samme grænseværdier som IKS og IÆK, på trods af at IUP afviger på området studenter-frafald og antal VIP per uddannelse. - Udvalg under Uddannelsesfagudvalg Arts: Studieleder orienterer at udvalget skal undersøge og diskutere både nuværende og kommende software-aftaler. Christian Kjledsen er indstilles som medlem i udvalget. - Informationsmøde: Studieleder orienterer om informationsmøde for potentielle studerende den 24. og 25. februar. Studieleder afholder inden da møde med Lone Urbak (AU Adgang) for afklaring af adgangskrav. Uddannelsesledere vil blive indkaldt til at deltage i mødet. - Lokalebooking i forbindelse med undervisning: Studieleder orienterer at undervisere har haft mulighed for at tilkendegive, hvorvidt de kunne acceptere tidligere semestres placering af specifik undervisning. Tilbagemeldingen er bindende, og proceduren for lokalebooking fortsættes. b. Studienævnsformand - Ingen meddelelser c. Næstformand - Ingen meddelelser d. Studiechef - Lokalebooking: Studiechefen orienterer at lokalebooking i forbindelse med undervisning og eksamen per 1. februar 2015 er overgået til Uddannelse Arts på begge campi. Den enkelte uddannelses studiesekretær står for bookingen. - Vedtagne principper for Studieadministrationens (Arts) håndtering af tilmeldingskravet: Studiechef orienterer om vedtagne principper for administrationens tilmeldingspraksis. Beslutningerne vil blive kommunikeret til de studerende via Studieportalen. Beslutning om principper for tilmeldingskrav for studerende der er startet før frem-

3 Side 3/10 driftsreformen, samt principper for valgfag. Besluttet på Uddannelsesudvalgsmøde Arts 13. janaur 2015 Tilmeldingsprincip BA 2012 og KA 2013: 1. Studerende skal selv tilmelde sig op til 30 nye ECTS (obligatoriske kurser eller HUMfag/profilfag/valgfag eller tilvalg) efter eget valg i et givet semester 2. Studerende, som vælger ikke at tilmelde sig op til 30 nye ECTS, bliver efter udløbet af tilmeldingsfristen af studieadministrationen tilmeldt op til 30 nye ECTS obligatoriske kurser, som ligger tidligst i deres studieordning. 3. Er der blandt de ECTS de studerende mangler at tilmelde sig HUMfag/ profilfag/valgfag, håndteres dette efter retningslinjerne i indstillingen vedr. tilmelding til valgfag Tilmeldingsprincip BA 2013 og KA 2014: 1. Studerende tilmeldes obligatoriske fag af studieadministrationen 2. Hvis der er tale om valgfag (fx af HUMfag, valgfag og profilfag) informeres den studerende om at træffe valget inden for en given tidshorisont, jf. indstilling om tilmelding til valgfag Om valgfag: Det er besluttet 1. at studerende der ikke har tilmeldt sig valgfag i den ordinære tilmeldingsperiode fordeles administrativt ved lodtrækning på valgfag med ledige pladser 1 2. at tilmeldingen til valgfag er bindende, og de studerende derfor ikke kan skifte valgfag, når den ordinære tilmeldingsperiode er slut Maximale studietider og studieaktivitetskrav Besluttet på Fakultetsledelsesmøde d. 8. janaur Det betyder at følgende er gældende fra 1. september 2015 Maksimale studietider for alle studerende på Arts - for bachelorstuderende 4 år (studerende med propædeutik får forlænget deres maksimale studietid med propædeutikkens normerede længde) - for kandidatstuderende 3 år Studieaktivitetskravet bliver på 18 måneder. Studieaktivitet forstås stadig som bestået eksamen. Det vil sige, at en studerende maksimalt må være 1 Ved tilmeldingsperiodens afslutning aftaler AU Studier med det faglige miljø, hvilke kurser der har ledige pladser.

4 Side 4/10 studieinaktiv i en sammenhængende periode på 18 måneder, hvis vedkommende vil bevare sin indskrivning. Studieledere og Studieadminsitration har af fakultetsledelsen fået i opdrag at besluttet en overgangsordning for allerede indskrevne studerende. Denne beslutning vil blive truffet på torsdag d. 29. januar: oplæg til beslutning ses her: Maksimale studietider Der foreslås følgende overgangsordninger: 1. Bachelorstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med propædeutik udskydes fristen med propædeutikkens normerede længde) 2. Kandidatstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med rammeudvidelse og 4+4 studerende udskydes fristen med aktivitetens normerede længde) Studieaktivitet Der foreslås et af følgende overgangsprincipper: 3. alle igangværende studerende omfattes pr. 1. september 2015 af det nye studieaktivitetskrav. Det vil sige, at de skal være studieaktive senest ved vinterterminen 2016/17. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler - Kommende beslutning i forbindelse med kandidatspecialer (studieleder/studienævn). Punktet skal diskuteres på en studienævnsmøde og der skal stilles endeligt forslag : 1. Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer/srj Frist for tilmelding til speciale På grund af fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS hvert semester, skal universitetet sikre, at ordinære studerende tilmeldes et kandidatspeciale på 30 ECTS-point senest, når den studerende påbegynder 4. semester af den normerede kandidatuddannelse. Det vil typisk være 1. februar for sommeroptag og 1. september for vinteroptag. Tilmelding til specialet vil ske for studerende der har bestået 90 ECTS eller har aflagt prøveforsøg i 90 ECTS. Studerende der tidligere har fået dispensation fra tilmeldingskravet, vil også få dispensation til af specialet ikke skal afslutte uddannelsen Frist for afslutning af speciale

5 Side 5/10 Kandidatuddannelsen skal kunne gennemføres på normeret tid dvs. 22 måneder ved sommerstart og 24 måneder ved vinterstart. Det betyder, at et speciale skal være afsluttet, dvs. bedømt, senest d. 30. juni for sommeroptag og senest d. 31. januar for vinteroptag for at ovenstående frister kan overholdes. Bonus Kandidatbonus udløses, hvis den studerende gennemfører en kandidatuddannelsen på normeret tid + 3 måneder, dvs. 30. september for sommeroptag og 30. april for vinteroptag. 2. Kandidatspecialernes forløb Afleveringsfrist, skriveperiode og bedømmelsesperiode Skriveperioden og bedømmelsesperioden kan variere inden for den periode der løber mellem tilmelding til specialet og tidspunktet, hvor specialet skal være bedømt. Fristen for aflevering af specialet kan således placeres, så skriveperioden forlænges og bedømmelsesperioden forkortes eller omvendt. Bedømmelsesperioden må dog ikke overstige 8 uger. Godkendelse af opgaveformulering og vejledningskontrakt Konsekvensen af tilmeldingskravet på 30 ECTS er, at tilmeldingen til kandidatspecialet adskilles fra godkendelsen af opgaveformuleringen, idet vi skal sikre, at de studerendes tilmeldes til kandidatspecialets ECTS-point, men omvendt ikke kan kræve, at der foreligger en opgaveformulering. I modsætning til tilmeldingsfristen er fristen for, hvornår der skal være godkendt en opgaveformulering på specialet altså ikke fastlagt. Dette kan således ske både før eller efter den studerende er blevet tilmeldt specialet. e. AU Studier - Optag 2015 den faglige vurderings placering AU Adgang ønsker at få bekræftet, hvem der skal foretage de faglige vurderinger i forbindelse med Optag De enkelte uddannelsesledere/uddannelsesadministratorer bedes give Pernille Munkebo Hussman besked. Det oplyses at den faglige vurdering for kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning er placeret i periode fra den 24. april til den 11. maj og fra 19. maj til 1. juni. I førstnævnte periode afgøres hvem der er kvalificerede, i sidstnævnte periode rankes de kvalificerede ansøgere. f. Vejledning og studieinformation (VEST) - Ingen meddelelser 2. Diskussionspunkter/status a. MVU ernes status i studieordninger og Studieguiden ved frafald af suppleringsuddannelserne/ved Marianne Høyen MVU en er ikke adgangsgivende. Det orienteres, at MVU ernes supplering SKAL ligge udover den studerendes uddannelse. Det vil sige, at evt. krav til supplering

6 Side 6/10 (angivet ECTS indenfor en/flere specifikke fagområder) ikke kan opfyldes ved fagelementer indeholdt i MVU en. Tomas Højgaard har dog et eksempel på at denne praksis er blevet underkendt på ministerielt niveau, og nævnet beder om at få sagen undersøgt. Studieleder spørger til hvorvidt alle kandidatuddannelser ønsker at tilføje BA i diakoni som adgangsgivende uddannelse (ligesom pædagogisk filosofi). Pernille Munkebo Hussmann gør i den forbindelse opmærksom på, at der i så fald bør være en gennemgang af samtlige forskelligheder mellem uddannelserne. Det besluttes, at hver uddannelse fortsat vurderer individuelt. Dertil besluttes, at studieleder inviterer de medarbejdere, der foretager de faglige vurderinger på de enkelte uddannelser, for at få fornemmelse for fælles fodslag for optagelsesberettigede studerende/uddannelser. Bilag: Oprids af problemstilling b. Aftagerpanelets medlemmer og panelets funktion/ved Marianne Høyen Det nuværende aftagerpanels funktionsperiode udløber. Formanden ønsker, at nævnet skal diskutere, hvilken form møderne fremadrettet skal have, og hvilke medlemmer panelet skal bestå af. Den nuværende form på møderne med aftagepanelet er et årligt møde, og dertil uddannelsesrettede møder med udvalgte panelmedlemmer. Uddannelseslederne bedes om at bringe spørgsmålet vedr. aftagerpanelet med tilbage i UFU, og yderligere diskutere dette i uddannelsesleder-kredsen på IUP. Søren B. Fransén undersøger hvorvidt, der er formalia vedr. aftagerpanelets nedsættelse. 3. Beslutningspunkter a. Krav til specialevejlederes uddannelsesniveau/ved Marianne Høyen Institutledelsen ønsker at høre nævnets holdning til at kravet om at specialevejledere skal have et særligt uddannelsesniveau. Studienævnet henstiller til at specialevejledere skal have en ph.d. eller lignende kvalifikationer efter en konkret vurdering, samt undervisningserfaring fra den uddannelse, som specialet er en del af. Og vejledere skal i videst mulig omfang fin-

7 Side 7/10 des blandt fastansatte forskere. Den konkrete vurdering placeres hos uddannelsesleder/koordinator og afdelingsleder. Ansatte, der på nuværende tidspunkt er i gang med konkrete vejledningsforløb, kan fortsat varetage denne funktion, da den konkrete vurdering er foretaget. Vurdering foretages hvert tredje år. Uddannelseskoordinator, specialekoordinator og afdelingsleder diskuterer i forbindelse med bemanding, hvilke fagområder vejledningen kan dække. Bilag: Forslag til henstilling fra nævnet b. Forslag om mulighed for feedback ved bortfald af specialeudtalelse/ved Rikke Friis Forslag: Det indstilles, at studienævnet diskuterer og træffer beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for studerende at gemme/reservere en lille pulje af deres vejledningstimer, i starten af specialeforløbet, som derefter kan bruges til en feedback efter endt specialeproces og eksamination. Der bedes derved ikke om ekstra eller gratis arbejde fra vejledere, men samtidig har den studerende krav på feedback, hvis timerne til dette er reserveret og tænkt ind i planlægning af forløbet. Studieleder gør opmærksom på at arbejdstidsaftalen afsætter timer til vejledning og bedømmelse, og der derfor ikke er hjemmel til at studerende kan stille krav om et evt. ønsket feedback. Nævnet henstiller til at muligheden for mundtligt feedback tages op, når vejledningsforløbet indledes og planlægges, og at muligheden indskrives i specialekontrakten. Begge parter skal samtykke. Formanden Marianne Høyen udarbejder et udkast til en tekst til nyhedsbrevet, om at nævnet støtter dette forslag, nu hvor udtalelsen frafalder. Studiechefen tilføjer muligheden på specialekontrakten med specifikationer (maks. 1 time senest? uger efter eksamen er afholdt). Det bemærkes at vejledningstimetallet ligeledes skal rettes fra 18 til 20 timer. Uddannelsesmiljøerne efterspørger fra studieleder generelle retningslinjer til hvad et vejlederforløb indebærer, derunder hvorvidt der skal indskrives et minimum af vejledningsmøder. Uddannelsesmiljøerne er bekymrede i forhold til om der på IUP er tilstrækkeligt med vejlederressourcer til rådighed og opfordrer Studieleder til at tage dette spørgsmål op snarest. Bilag: Beslutningsforslag c. Godkendelse af valgfag udbudt af Generel pædagogik

8 Side 8/10 GP-UFU søger om nævnets godkendelse af valgfaget Uddannelsesteknologi udbydes under studieordningen for generel pædagogik fra efteråret 2015 og efterfølgende efterårssemestre. Modulbeskrivelsen er aktuelt under finpudsning, så UFU et beder også om lov til, at det endelige udkast gokendes af UFU-formanden uden yderligere nævnsbehandling, så processen kan nå at blive afsluttet i tide til udbud i kursuskataloget. Selve udbuddet godkendes. Dog beder nævnet UFU om at revidere og tilpasse eksamensformen til ECTS-vægten. Nævnet orienteres om at valgfagsudbuddet for E15 bliver indkaldt og sendt i mailhøring i starten af marts. Bilag: Udkast til kursusbeskrivelse d. Godkendelse af tilrettet forslag til evalueringspraksis på IUP/ved Søren B. Fransén Punktet frafaldt. Bilag: Evalueringspraksis på IUP e. Evaluering af SMU-midler og forslag om udbud af Introduktion til videnskabsteori/ved Eva Viala Studieleder efterlyser, at de uddannelser der endnu ikke har evalueret deres SMU-projekter. Frist for tilbagemelding er den 1. februar og sendes til Søren B. Fransén. Den opdaterede evaluering udsendes derefter til uddannelsesmiljøerne. Studieleder beder UFU diskutere fremtidige studiemiljø-fremmende projekter/ønsker, samt en tilkendegivelse af hvorvidt tidligere projekter ønskes gentaget til næstkommende UFU-møde i februar. Studieleder skal have input inden marts på baggrund af hvilke der søges midler. Midlernes fordeling besluttes på nævnet. Bilag e: Evaluering af tildelingen af strategiske midler 2014 Bilag eb: Evaluering af SMU projekt på pæd.filo. f. Forslag til retningslinjer for dispensation fra tilmeldingskravet i forbindelse med barsel Forslag godkendes. Mødre: Hvis den studerende føder i et forårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette forårssemester og det efterfølgende efterårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes

9 Side 9/10 det efterfølgende forårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. Hvis den studerende føder i et efterårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette efterårssemester og det efterfølgende forårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes det efterfølgende efterårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. I begge tilfælde kan den studerende få dispensation i yderligere et semester, hvis hun eksplicit ønsker det, da fødselsterminen sjældent er sammenfaldende med semester-grænserne. Hvis den studerende ønsker det, kan dispensationen bestå i en delvis deltagelse i eksamen i barselsperioden eksempelvis 10 eller 20 ECTS per semester. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet, der rækker ud over to semestre skal vedlægges en studieplan. Fædre: Da faderens behov for fritagelse fra studiet ikke på samme måde som moderen nødvendigvis er bundet til fødselstidspunktet, foreslås følgende retningslinjer: Faderen frit kan vælge, hvornår han vil have dispensation fra tilmeldingskravet. Dispensationen kan til gengæld højst omfatte 30 ECTS; det "tillægssemester", som mødre kan søge om, fordi fødselsterminen sjældent falder sammen med semestergrænserne, er derfor ikke en mulighed for fædre. Faderen kan vælge at fordele dispensationen fra tilmeldingskravet på et eller to semestre; i sidstnævnte tilfælde f.eks. ved at få dispensation fra 10 af 30 ECTS i det ene semester og dispensation fra 20 af 30 ECTS i det følgende semester. De to semestre skal som hovedregel ligge i forlængelse af hinanden. Dette har den ulempe, at den studerende kommer i utakt med studieordningen, men det er vanskeligt at se, hvordan det kan undgås. "Normeret tilmelding" i nedenstående oversigt kan derfor volde vanskeligheder i praksis. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet skal vedlægges en studieplan, som er bindende, når den er godkendt af studieadministrationen efter eventuel konsultation af fagmiljøet. Unødvendigt studietidsforlængende studieplaner kan ikke godkendes, men vil blive justeret af studieadministrationen. Bilag: Forslag til retningslinjer g. Forslag om udbud af valgfag under Summer University/ved Marianne Hø-

10 Side 10/10 yen Prodekanen støtter at IUP udbyder kurser i løbet af sommerperioden. Senest den 6. februar skal uddannelsesledere tilkendegive overfor studieleder, hvorvidt det har interesse. Derefter aftales med studiechefen hvilke rammer, der er mulige i forhold til undervisnings- og eksamensplanlægning. Nævnet skal senere (når udbud indkaldes) tage stilling til uddannelsesudbud under Summer University. Bilag: sagsfremstilling h. Indstilling af medlemmer til arbejdsgruppe til afklaring af uddannelsesorganisering/ved Eva Viala Studieleder har aftalt med institutleder, at nævnet må stille med forslag til medlemmer til arbejdsgruppen vedr. uddannelsesorganisering. Institutledelsen udpeger den endelige arbejdsgruppe. Følgende medlemmer indstilles: Jeanette Magne, Kira Vinberg, Camilla Kurrel og Pia Bramming. Bilag: sagsfremstilling SN arb.grp.udd.org. I. Indstilling af studieleder til dekan/ved Marianne Høyen - Afgående nævn vil lade det være op til de nye nævn at forholde sig til indstilling af studieleder, når studieleders funktionsperiode udløber til Eventuelt Afgående og tidligere formand takkes for deres indsats. Kommende punkter: En vejledning om vejledning Fastsættelse af cheftutorernes timeantal Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer IUP på Summer University 2016

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 6. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. maj, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for 3. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 25. marts 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Deltagere Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 10. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for 2. ordinære studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 24. februar 2014, kl. 10-15 Sted: D120 Deltagere Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 5. studienævnsmøde Tidspunkt: onsdag den 30. april, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst)

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst) Referat for IUP studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 10. oktober 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for 1. ordinære studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 30. januar 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Deltagere Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat af studienævnets 8. Møde i 2012 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV.

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 8. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 1. september 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 2. studienævnsmøde Tidspunkt: onsdag den 25. marts, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D120) Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: onsdag den 25. januar Sted: D120 Tidsrum: 12-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Gritt B. Nielsen (Pædagogisk antropologi og

Læs mere

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen.

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen. STUDIENÆVNET Referat af 1.møde i studienævnet ved institut for uddannelse og pædagogik tirsdag den 7. februar 2012 kl. 12-14.30 I mødet deltog VIP-repræsentanter: Søs Bayer (pædagogisk antropologi), studienævnsformand,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 4. studienævnsmøde Tidspunkt: Fredag den 29. maj 2015, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D120) Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Åbent referat 3. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 30. april 2015, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D118) Sted: D118 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: mandag den 25. januar 2016 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 25. februar 2016 Sted: A011 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne),

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: onsdag den 12. juni 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. 3. juli 2013

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for studienævnets 10. møde Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Tidspunkt:

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for IUP studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 9. december 2013, kl. 10-15 Sted: D118 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: tirsdag den 23. april 2013, kl. 10-15 Sted: D219 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Deltagere

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: fredag den 16. december Sted: D120 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi og AEG), Frederik Pio

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 1. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 24. februar, kl. 11-15 Sted: A011/1445-2015 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: onsdag den 30. marts 2016 Sted: D120 Referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian Christrup

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent)

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 1. december 2015 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Anna Karlskov

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab),

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab), Møde for Studienævnet ved DPU Møde: Mandag den 27. juni 2016 Sted: A011 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Frederik Pio (Generel

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Morten Jacobsen (VEST)

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Morten Jacobsen (VEST) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: fredag den 25. august 2017 Sted: Emdrup A011, Aarhus: Trøjborg 2113-252 Tidsrum: 12-16 Referat Deltagere: Medlemmer Frederik Pio (Generel pædagogik), Anne-Marie Eggert

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 22. juni 2011 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Niels Rosendal Jensen, Mads Lindensgaard, Nadja Hjort Heidemann, Regitze Wind, Torin Julius Bolvinkel, Kathrine Raagaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Anne Maj Nielsen, Nils Christian Nickelsen, Simon Nørby, Lene Mejer, Lizette Burup, Tea Skailand, Rikke

Læs mere

b. Personale Intet nyt.

b. Personale Intet nyt. Møde i koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab den 5. maj kl. 12.30-16.00 Emdrup lokale Emdrup D118, Aarhus 2113-252 Trøjborg REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Trine Ø. Nielsen,

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for studienævnets 11. møde Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Tidspunkt:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Referat fra møde 1/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag torsdag den 4. februar 2016, kl

Referat fra møde 1/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag torsdag den 4. februar 2016, kl Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Studienævnet Godkendt 4. februar 2016 Referat fra møde 1/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag torsdag den 4. februar 2016, kl. 16.15 Til stede:

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 16. december 2010 D219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Sune Frølund, Kenneth Torp Rasmussen, Kathrine Raagaard Nielsen, Nadja Hjort Heidemann, Torin Julius

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Dato: 12. juni 2015 kl. 13-16 Lokale: Emdrup D118 Videolink (25); 2113-252 Trøjborg (12 videolink) UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Referat Deltagere: Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre,

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer.

Referat fra halvdagsseminar d. 3. oktober 2016 er blevet skriftligt godkendt ved rundsending uden kommentarer. Referat af ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum mandag den 21. november 2016 kl. 10.15-12.00 Fuglesangs Alle 4, 2630-K101. Tilstedeværende: Anne Skorkjær Binderkrantz; Charlotte Christiansen, Erik

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Afbud: Thomas Brahe, Astrid Lenskjold, Morten Høyer, Chalotte Therese Christensen

Afbud: Thomas Brahe, Astrid Lenskjold, Morten Høyer, Chalotte Therese Christensen Til stede: VIP-repræsentanter: Kirsten Hyldgaard, Sune Frølund, Eva Gulløv, Hans Dorf Studenterrepræsentanter: Tilde Mette Juul, Ida Gam Nielsen Observatører: Søs Bayer (deltog til kl. 14.00) Afbud: Thomas

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen, Dag Lindemann, Henrik Vase Frandsen, Per Jepsen

Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen, Dag Lindemann, Henrik Vase Frandsen, Per Jepsen Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Onsdag d. 27.5.2015, 13-15 Emdrup: A 112 Århus: Trøjborg 2110-222 Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen,

Læs mere