STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl Sted: D120/ Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV. Deltagere Medlemmer: Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Jeanette Magne (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) Observatører: Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi) Side 1/10 Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, Studiechef Søren Fransén, Uddannelseskonsulent Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen Afbud: Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne) Indledende a. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Punkt 3d udskydes til februar-mødet. 1. Meddelelser/orientering a. Studieleder - Studiestart (Bilag 1a, 1ab, 1ac, 1ad): Studieleder orienterer om årshjul for studiestart. Den medsendte aftale om cheftutorer skal efterses, og uddannelseslederne bedes indsende deres eventuelle kommentarer og indsende disse til Søren Fransén. Cheftutorernes timeantal skal drøftes til næstkommende nævnsmøde. De studerende opfordres til at komme med oplæg vedr. cheftutorernes rolle i løbet af stu- Aarhus Universitet AU, Studieadministraion, ARTS Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV

2 Side 2/10 diestarten, samt evt. engagement i løbet af første semester. Den medsendte lokaleplan bedes gennemgået af uddannelseslederne og inden den 1. februar meddele Søren Fransén, hvis der er ønsker til ændringer. - Grænseværdier: Studieleder orienterer at IUP har meddelt pro-dekanen, at instituttet tilslutter sig de samme grænseværdier som IKS og IÆK, på trods af at IUP afviger på området studenter-frafald og antal VIP per uddannelse. - Udvalg under Uddannelsesfagudvalg Arts: Studieleder orienterer at udvalget skal undersøge og diskutere både nuværende og kommende software-aftaler. Christian Kjledsen er indstilles som medlem i udvalget. - Informationsmøde: Studieleder orienterer om informationsmøde for potentielle studerende den 24. og 25. februar. Studieleder afholder inden da møde med Lone Urbak (AU Adgang) for afklaring af adgangskrav. Uddannelsesledere vil blive indkaldt til at deltage i mødet. - Lokalebooking i forbindelse med undervisning: Studieleder orienterer at undervisere har haft mulighed for at tilkendegive, hvorvidt de kunne acceptere tidligere semestres placering af specifik undervisning. Tilbagemeldingen er bindende, og proceduren for lokalebooking fortsættes. b. Studienævnsformand - Ingen meddelelser c. Næstformand - Ingen meddelelser d. Studiechef - Lokalebooking: Studiechefen orienterer at lokalebooking i forbindelse med undervisning og eksamen per 1. februar 2015 er overgået til Uddannelse Arts på begge campi. Den enkelte uddannelses studiesekretær står for bookingen. - Vedtagne principper for Studieadministrationens (Arts) håndtering af tilmeldingskravet: Studiechef orienterer om vedtagne principper for administrationens tilmeldingspraksis. Beslutningerne vil blive kommunikeret til de studerende via Studieportalen. Beslutning om principper for tilmeldingskrav for studerende der er startet før frem-

3 Side 3/10 driftsreformen, samt principper for valgfag. Besluttet på Uddannelsesudvalgsmøde Arts 13. janaur 2015 Tilmeldingsprincip BA 2012 og KA 2013: 1. Studerende skal selv tilmelde sig op til 30 nye ECTS (obligatoriske kurser eller HUMfag/profilfag/valgfag eller tilvalg) efter eget valg i et givet semester 2. Studerende, som vælger ikke at tilmelde sig op til 30 nye ECTS, bliver efter udløbet af tilmeldingsfristen af studieadministrationen tilmeldt op til 30 nye ECTS obligatoriske kurser, som ligger tidligst i deres studieordning. 3. Er der blandt de ECTS de studerende mangler at tilmelde sig HUMfag/ profilfag/valgfag, håndteres dette efter retningslinjerne i indstillingen vedr. tilmelding til valgfag Tilmeldingsprincip BA 2013 og KA 2014: 1. Studerende tilmeldes obligatoriske fag af studieadministrationen 2. Hvis der er tale om valgfag (fx af HUMfag, valgfag og profilfag) informeres den studerende om at træffe valget inden for en given tidshorisont, jf. indstilling om tilmelding til valgfag Om valgfag: Det er besluttet 1. at studerende der ikke har tilmeldt sig valgfag i den ordinære tilmeldingsperiode fordeles administrativt ved lodtrækning på valgfag med ledige pladser 1 2. at tilmeldingen til valgfag er bindende, og de studerende derfor ikke kan skifte valgfag, når den ordinære tilmeldingsperiode er slut Maximale studietider og studieaktivitetskrav Besluttet på Fakultetsledelsesmøde d. 8. janaur Det betyder at følgende er gældende fra 1. september 2015 Maksimale studietider for alle studerende på Arts - for bachelorstuderende 4 år (studerende med propædeutik får forlænget deres maksimale studietid med propædeutikkens normerede længde) - for kandidatstuderende 3 år Studieaktivitetskravet bliver på 18 måneder. Studieaktivitet forstås stadig som bestået eksamen. Det vil sige, at en studerende maksimalt må være 1 Ved tilmeldingsperiodens afslutning aftaler AU Studier med det faglige miljø, hvilke kurser der har ledige pladser.

4 Side 4/10 studieinaktiv i en sammenhængende periode på 18 måneder, hvis vedkommende vil bevare sin indskrivning. Studieledere og Studieadminsitration har af fakultetsledelsen fået i opdrag at besluttet en overgangsordning for allerede indskrevne studerende. Denne beslutning vil blive truffet på torsdag d. 29. januar: oplæg til beslutning ses her: Maksimale studietider Der foreslås følgende overgangsordninger: 1. Bachelorstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med propædeutik udskydes fristen med propædeutikkens normerede længde) 2. Kandidatstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med rammeudvidelse og 4+4 studerende udskydes fristen med aktivitetens normerede længde) Studieaktivitet Der foreslås et af følgende overgangsprincipper: 3. alle igangværende studerende omfattes pr. 1. september 2015 af det nye studieaktivitetskrav. Det vil sige, at de skal være studieaktive senest ved vinterterminen 2016/17. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler - Kommende beslutning i forbindelse med kandidatspecialer (studieleder/studienævn). Punktet skal diskuteres på en studienævnsmøde og der skal stilles endeligt forslag : 1. Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer/srj Frist for tilmelding til speciale På grund af fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS hvert semester, skal universitetet sikre, at ordinære studerende tilmeldes et kandidatspeciale på 30 ECTS-point senest, når den studerende påbegynder 4. semester af den normerede kandidatuddannelse. Det vil typisk være 1. februar for sommeroptag og 1. september for vinteroptag. Tilmelding til specialet vil ske for studerende der har bestået 90 ECTS eller har aflagt prøveforsøg i 90 ECTS. Studerende der tidligere har fået dispensation fra tilmeldingskravet, vil også få dispensation til af specialet ikke skal afslutte uddannelsen Frist for afslutning af speciale

5 Side 5/10 Kandidatuddannelsen skal kunne gennemføres på normeret tid dvs. 22 måneder ved sommerstart og 24 måneder ved vinterstart. Det betyder, at et speciale skal være afsluttet, dvs. bedømt, senest d. 30. juni for sommeroptag og senest d. 31. januar for vinteroptag for at ovenstående frister kan overholdes. Bonus Kandidatbonus udløses, hvis den studerende gennemfører en kandidatuddannelsen på normeret tid + 3 måneder, dvs. 30. september for sommeroptag og 30. april for vinteroptag. 2. Kandidatspecialernes forløb Afleveringsfrist, skriveperiode og bedømmelsesperiode Skriveperioden og bedømmelsesperioden kan variere inden for den periode der løber mellem tilmelding til specialet og tidspunktet, hvor specialet skal være bedømt. Fristen for aflevering af specialet kan således placeres, så skriveperioden forlænges og bedømmelsesperioden forkortes eller omvendt. Bedømmelsesperioden må dog ikke overstige 8 uger. Godkendelse af opgaveformulering og vejledningskontrakt Konsekvensen af tilmeldingskravet på 30 ECTS er, at tilmeldingen til kandidatspecialet adskilles fra godkendelsen af opgaveformuleringen, idet vi skal sikre, at de studerendes tilmeldes til kandidatspecialets ECTS-point, men omvendt ikke kan kræve, at der foreligger en opgaveformulering. I modsætning til tilmeldingsfristen er fristen for, hvornår der skal være godkendt en opgaveformulering på specialet altså ikke fastlagt. Dette kan således ske både før eller efter den studerende er blevet tilmeldt specialet. e. AU Studier - Optag 2015 den faglige vurderings placering AU Adgang ønsker at få bekræftet, hvem der skal foretage de faglige vurderinger i forbindelse med Optag De enkelte uddannelsesledere/uddannelsesadministratorer bedes give Pernille Munkebo Hussman besked. Det oplyses at den faglige vurdering for kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning er placeret i periode fra den 24. april til den 11. maj og fra 19. maj til 1. juni. I førstnævnte periode afgøres hvem der er kvalificerede, i sidstnævnte periode rankes de kvalificerede ansøgere. f. Vejledning og studieinformation (VEST) - Ingen meddelelser 2. Diskussionspunkter/status a. MVU ernes status i studieordninger og Studieguiden ved frafald af suppleringsuddannelserne/ved Marianne Høyen MVU en er ikke adgangsgivende. Det orienteres, at MVU ernes supplering SKAL ligge udover den studerendes uddannelse. Det vil sige, at evt. krav til supplering

6 Side 6/10 (angivet ECTS indenfor en/flere specifikke fagområder) ikke kan opfyldes ved fagelementer indeholdt i MVU en. Tomas Højgaard har dog et eksempel på at denne praksis er blevet underkendt på ministerielt niveau, og nævnet beder om at få sagen undersøgt. Studieleder spørger til hvorvidt alle kandidatuddannelser ønsker at tilføje BA i diakoni som adgangsgivende uddannelse (ligesom pædagogisk filosofi). Pernille Munkebo Hussmann gør i den forbindelse opmærksom på, at der i så fald bør være en gennemgang af samtlige forskelligheder mellem uddannelserne. Det besluttes, at hver uddannelse fortsat vurderer individuelt. Dertil besluttes, at studieleder inviterer de medarbejdere, der foretager de faglige vurderinger på de enkelte uddannelser, for at få fornemmelse for fælles fodslag for optagelsesberettigede studerende/uddannelser. Bilag: Oprids af problemstilling b. Aftagerpanelets medlemmer og panelets funktion/ved Marianne Høyen Det nuværende aftagerpanels funktionsperiode udløber. Formanden ønsker, at nævnet skal diskutere, hvilken form møderne fremadrettet skal have, og hvilke medlemmer panelet skal bestå af. Den nuværende form på møderne med aftagepanelet er et årligt møde, og dertil uddannelsesrettede møder med udvalgte panelmedlemmer. Uddannelseslederne bedes om at bringe spørgsmålet vedr. aftagerpanelet med tilbage i UFU, og yderligere diskutere dette i uddannelsesleder-kredsen på IUP. Søren B. Fransén undersøger hvorvidt, der er formalia vedr. aftagerpanelets nedsættelse. 3. Beslutningspunkter a. Krav til specialevejlederes uddannelsesniveau/ved Marianne Høyen Institutledelsen ønsker at høre nævnets holdning til at kravet om at specialevejledere skal have et særligt uddannelsesniveau. Studienævnet henstiller til at specialevejledere skal have en ph.d. eller lignende kvalifikationer efter en konkret vurdering, samt undervisningserfaring fra den uddannelse, som specialet er en del af. Og vejledere skal i videst mulig omfang fin-

7 Side 7/10 des blandt fastansatte forskere. Den konkrete vurdering placeres hos uddannelsesleder/koordinator og afdelingsleder. Ansatte, der på nuværende tidspunkt er i gang med konkrete vejledningsforløb, kan fortsat varetage denne funktion, da den konkrete vurdering er foretaget. Vurdering foretages hvert tredje år. Uddannelseskoordinator, specialekoordinator og afdelingsleder diskuterer i forbindelse med bemanding, hvilke fagområder vejledningen kan dække. Bilag: Forslag til henstilling fra nævnet b. Forslag om mulighed for feedback ved bortfald af specialeudtalelse/ved Rikke Friis Forslag: Det indstilles, at studienævnet diskuterer og træffer beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for studerende at gemme/reservere en lille pulje af deres vejledningstimer, i starten af specialeforløbet, som derefter kan bruges til en feedback efter endt specialeproces og eksamination. Der bedes derved ikke om ekstra eller gratis arbejde fra vejledere, men samtidig har den studerende krav på feedback, hvis timerne til dette er reserveret og tænkt ind i planlægning af forløbet. Studieleder gør opmærksom på at arbejdstidsaftalen afsætter timer til vejledning og bedømmelse, og der derfor ikke er hjemmel til at studerende kan stille krav om et evt. ønsket feedback. Nævnet henstiller til at muligheden for mundtligt feedback tages op, når vejledningsforløbet indledes og planlægges, og at muligheden indskrives i specialekontrakten. Begge parter skal samtykke. Formanden Marianne Høyen udarbejder et udkast til en tekst til nyhedsbrevet, om at nævnet støtter dette forslag, nu hvor udtalelsen frafalder. Studiechefen tilføjer muligheden på specialekontrakten med specifikationer (maks. 1 time senest? uger efter eksamen er afholdt). Det bemærkes at vejledningstimetallet ligeledes skal rettes fra 18 til 20 timer. Uddannelsesmiljøerne efterspørger fra studieleder generelle retningslinjer til hvad et vejlederforløb indebærer, derunder hvorvidt der skal indskrives et minimum af vejledningsmøder. Uddannelsesmiljøerne er bekymrede i forhold til om der på IUP er tilstrækkeligt med vejlederressourcer til rådighed og opfordrer Studieleder til at tage dette spørgsmål op snarest. Bilag: Beslutningsforslag c. Godkendelse af valgfag udbudt af Generel pædagogik

8 Side 8/10 GP-UFU søger om nævnets godkendelse af valgfaget Uddannelsesteknologi udbydes under studieordningen for generel pædagogik fra efteråret 2015 og efterfølgende efterårssemestre. Modulbeskrivelsen er aktuelt under finpudsning, så UFU et beder også om lov til, at det endelige udkast gokendes af UFU-formanden uden yderligere nævnsbehandling, så processen kan nå at blive afsluttet i tide til udbud i kursuskataloget. Selve udbuddet godkendes. Dog beder nævnet UFU om at revidere og tilpasse eksamensformen til ECTS-vægten. Nævnet orienteres om at valgfagsudbuddet for E15 bliver indkaldt og sendt i mailhøring i starten af marts. Bilag: Udkast til kursusbeskrivelse d. Godkendelse af tilrettet forslag til evalueringspraksis på IUP/ved Søren B. Fransén Punktet frafaldt. Bilag: Evalueringspraksis på IUP e. Evaluering af SMU-midler og forslag om udbud af Introduktion til videnskabsteori/ved Eva Viala Studieleder efterlyser, at de uddannelser der endnu ikke har evalueret deres SMU-projekter. Frist for tilbagemelding er den 1. februar og sendes til Søren B. Fransén. Den opdaterede evaluering udsendes derefter til uddannelsesmiljøerne. Studieleder beder UFU diskutere fremtidige studiemiljø-fremmende projekter/ønsker, samt en tilkendegivelse af hvorvidt tidligere projekter ønskes gentaget til næstkommende UFU-møde i februar. Studieleder skal have input inden marts på baggrund af hvilke der søges midler. Midlernes fordeling besluttes på nævnet. Bilag e: Evaluering af tildelingen af strategiske midler 2014 Bilag eb: Evaluering af SMU projekt på pæd.filo. f. Forslag til retningslinjer for dispensation fra tilmeldingskravet i forbindelse med barsel Forslag godkendes. Mødre: Hvis den studerende føder i et forårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette forårssemester og det efterfølgende efterårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes

9 Side 9/10 det efterfølgende forårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. Hvis den studerende føder i et efterårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette efterårssemester og det efterfølgende forårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes det efterfølgende efterårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. I begge tilfælde kan den studerende få dispensation i yderligere et semester, hvis hun eksplicit ønsker det, da fødselsterminen sjældent er sammenfaldende med semester-grænserne. Hvis den studerende ønsker det, kan dispensationen bestå i en delvis deltagelse i eksamen i barselsperioden eksempelvis 10 eller 20 ECTS per semester. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet, der rækker ud over to semestre skal vedlægges en studieplan. Fædre: Da faderens behov for fritagelse fra studiet ikke på samme måde som moderen nødvendigvis er bundet til fødselstidspunktet, foreslås følgende retningslinjer: Faderen frit kan vælge, hvornår han vil have dispensation fra tilmeldingskravet. Dispensationen kan til gengæld højst omfatte 30 ECTS; det "tillægssemester", som mødre kan søge om, fordi fødselsterminen sjældent falder sammen med semestergrænserne, er derfor ikke en mulighed for fædre. Faderen kan vælge at fordele dispensationen fra tilmeldingskravet på et eller to semestre; i sidstnævnte tilfælde f.eks. ved at få dispensation fra 10 af 30 ECTS i det ene semester og dispensation fra 20 af 30 ECTS i det følgende semester. De to semestre skal som hovedregel ligge i forlængelse af hinanden. Dette har den ulempe, at den studerende kommer i utakt med studieordningen, men det er vanskeligt at se, hvordan det kan undgås. "Normeret tilmelding" i nedenstående oversigt kan derfor volde vanskeligheder i praksis. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet skal vedlægges en studieplan, som er bindende, når den er godkendt af studieadministrationen efter eventuel konsultation af fagmiljøet. Unødvendigt studietidsforlængende studieplaner kan ikke godkendes, men vil blive justeret af studieadministrationen. Bilag: Forslag til retningslinjer g. Forslag om udbud af valgfag under Summer University/ved Marianne Hø-

10 Side 10/10 yen Prodekanen støtter at IUP udbyder kurser i løbet af sommerperioden. Senest den 6. februar skal uddannelsesledere tilkendegive overfor studieleder, hvorvidt det har interesse. Derefter aftales med studiechefen hvilke rammer, der er mulige i forhold til undervisnings- og eksamensplanlægning. Nævnet skal senere (når udbud indkaldes) tage stilling til uddannelsesudbud under Summer University. Bilag: sagsfremstilling h. Indstilling af medlemmer til arbejdsgruppe til afklaring af uddannelsesorganisering/ved Eva Viala Studieleder har aftalt med institutleder, at nævnet må stille med forslag til medlemmer til arbejdsgruppen vedr. uddannelsesorganisering. Institutledelsen udpeger den endelige arbejdsgruppe. Følgende medlemmer indstilles: Jeanette Magne, Kira Vinberg, Camilla Kurrel og Pia Bramming. Bilag: sagsfremstilling SN arb.grp.udd.org. I. Indstilling af studieleder til dekan/ved Marianne Høyen - Afgående nævn vil lade det være op til de nye nævn at forholde sig til indstilling af studieleder, når studieleders funktionsperiode udløber til Eventuelt Afgående og tidligere formand takkes for deres indsats. Kommende punkter: En vejledning om vejledning Fastsættelse af cheftutorernes timeantal Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer IUP på Summer University 2016

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 6. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. maj, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 10. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for 3. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 25. marts 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Deltagere Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 5. studienævnsmøde Tidspunkt: onsdag den 30. april, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst)

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst) Referat for IUP studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 10. oktober 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 8. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 1. september 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen.

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen. STUDIENÆVNET Referat af 1.møde i studienævnet ved institut for uddannelse og pædagogik tirsdag den 7. februar 2012 kl. 12-14.30 I mødet deltog VIP-repræsentanter: Søs Bayer (pædagogisk antropologi), studienævnsformand,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Åbent referat 3. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 30. april 2015, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D118) Sted: D118 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: mandag den 25. januar 2016 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: onsdag den 12. juni 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. 3. juli 2013

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for studienævnets 10. møde Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Tidspunkt:

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: tirsdag den 23. april 2013, kl. 10-15 Sted: D219 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Deltagere

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 1. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 24. februar, kl. 11-15 Sted: A011/1445-2015 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: onsdag den 30. marts 2016 Sted: D120 Referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian Christrup

Læs mere

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent)

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 1. december 2015 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Anna Karlskov

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal)

CSS, 26.2.20 (lille seminarrum, 2. sal) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 26. MARTS 2015 STUDIEADMINISTRATIONEN Forum Studienævnsmøde ØSTER FARIMAGSGADE 5, BYGN. 26 LOK. 26.0.03

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Modtager(e): Fakulteterne Notat Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Med lovforslag om justering af studiefremdriftsreformen får AU mere fleksible rammer til at nå målet om studietidsreduktion. Den

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sveinsdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sveinsdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen Møde den: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Aarhus 1611-121B Emdrup indgang B8, lokale B274 Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 28. oktober 2010 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Niels Rosendal Jensen, Sune Frølund, Niels Kryger, Anne Strandsbjerg Petersen, Kenneth Torp Rasmussen,

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011

Arkitektskolen Aarhus. JP/jcs. Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Arkitektskolen Aarhus Studienævnet J.nr. xxx-xxx/xx JP/jcs Udkast til Referat af møde i Studienævnet den 6. december 2011 Deltog i mødet: Helene Bang Nielsen, Jan Fugl, Ann Aloy Kilpatrick, Karen Olesen,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 7. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 16. juni, kl. 13-18 afbrudt af møde med rektor kl. 14:00-15:30 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen godkendes.

1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen godkendes. Møde i Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 6. juni 2016 kl. 9.00-12.00 Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 REFERAT Deltagere: Camilla Kurell, Lars Geer Hammershøj,

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 014-0014/14-4761 Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 Deltagere: Signe Hørby Aller, Leo Catana, Gerd Christensen, Maja Brandenhoff Hansen, Klaus Bruhn

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

INSTITUT FOR DIDAKTIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR DIDAKTIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 10. december 2010 B 101a Beslutningsreferat af ekstraordinært møde i studienævnet for didaktik kl. 10-13.00 REFERAT VIP-repræsentanter: Studieleder Sven-Erik Holgersen, Pernille Rattleff, Mads

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant)

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant) Møde den: 26. februar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Morin (modul D), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere