STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl Sted: D120/ Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV. Deltagere Medlemmer: Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Jeanette Magne (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) Observatører: Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi) Side 1/10 Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, Studiechef Søren Fransén, Uddannelseskonsulent Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen Afbud: Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne) Indledende a. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. Punkt 3d udskydes til februar-mødet. 1. Meddelelser/orientering a. Studieleder - Studiestart (Bilag 1a, 1ab, 1ac, 1ad): Studieleder orienterer om årshjul for studiestart. Den medsendte aftale om cheftutorer skal efterses, og uddannelseslederne bedes indsende deres eventuelle kommentarer og indsende disse til Søren Fransén. Cheftutorernes timeantal skal drøftes til næstkommende nævnsmøde. De studerende opfordres til at komme med oplæg vedr. cheftutorernes rolle i løbet af stu- Aarhus Universitet AU, Studieadministraion, ARTS Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV

2 Side 2/10 diestarten, samt evt. engagement i løbet af første semester. Den medsendte lokaleplan bedes gennemgået af uddannelseslederne og inden den 1. februar meddele Søren Fransén, hvis der er ønsker til ændringer. - Grænseværdier: Studieleder orienterer at IUP har meddelt pro-dekanen, at instituttet tilslutter sig de samme grænseværdier som IKS og IÆK, på trods af at IUP afviger på området studenter-frafald og antal VIP per uddannelse. - Udvalg under Uddannelsesfagudvalg Arts: Studieleder orienterer at udvalget skal undersøge og diskutere både nuværende og kommende software-aftaler. Christian Kjledsen er indstilles som medlem i udvalget. - Informationsmøde: Studieleder orienterer om informationsmøde for potentielle studerende den 24. og 25. februar. Studieleder afholder inden da møde med Lone Urbak (AU Adgang) for afklaring af adgangskrav. Uddannelsesledere vil blive indkaldt til at deltage i mødet. - Lokalebooking i forbindelse med undervisning: Studieleder orienterer at undervisere har haft mulighed for at tilkendegive, hvorvidt de kunne acceptere tidligere semestres placering af specifik undervisning. Tilbagemeldingen er bindende, og proceduren for lokalebooking fortsættes. b. Studienævnsformand - Ingen meddelelser c. Næstformand - Ingen meddelelser d. Studiechef - Lokalebooking: Studiechefen orienterer at lokalebooking i forbindelse med undervisning og eksamen per 1. februar 2015 er overgået til Uddannelse Arts på begge campi. Den enkelte uddannelses studiesekretær står for bookingen. - Vedtagne principper for Studieadministrationens (Arts) håndtering af tilmeldingskravet: Studiechef orienterer om vedtagne principper for administrationens tilmeldingspraksis. Beslutningerne vil blive kommunikeret til de studerende via Studieportalen. Beslutning om principper for tilmeldingskrav for studerende der er startet før frem-

3 Side 3/10 driftsreformen, samt principper for valgfag. Besluttet på Uddannelsesudvalgsmøde Arts 13. janaur 2015 Tilmeldingsprincip BA 2012 og KA 2013: 1. Studerende skal selv tilmelde sig op til 30 nye ECTS (obligatoriske kurser eller HUMfag/profilfag/valgfag eller tilvalg) efter eget valg i et givet semester 2. Studerende, som vælger ikke at tilmelde sig op til 30 nye ECTS, bliver efter udløbet af tilmeldingsfristen af studieadministrationen tilmeldt op til 30 nye ECTS obligatoriske kurser, som ligger tidligst i deres studieordning. 3. Er der blandt de ECTS de studerende mangler at tilmelde sig HUMfag/ profilfag/valgfag, håndteres dette efter retningslinjerne i indstillingen vedr. tilmelding til valgfag Tilmeldingsprincip BA 2013 og KA 2014: 1. Studerende tilmeldes obligatoriske fag af studieadministrationen 2. Hvis der er tale om valgfag (fx af HUMfag, valgfag og profilfag) informeres den studerende om at træffe valget inden for en given tidshorisont, jf. indstilling om tilmelding til valgfag Om valgfag: Det er besluttet 1. at studerende der ikke har tilmeldt sig valgfag i den ordinære tilmeldingsperiode fordeles administrativt ved lodtrækning på valgfag med ledige pladser 1 2. at tilmeldingen til valgfag er bindende, og de studerende derfor ikke kan skifte valgfag, når den ordinære tilmeldingsperiode er slut Maximale studietider og studieaktivitetskrav Besluttet på Fakultetsledelsesmøde d. 8. janaur Det betyder at følgende er gældende fra 1. september 2015 Maksimale studietider for alle studerende på Arts - for bachelorstuderende 4 år (studerende med propædeutik får forlænget deres maksimale studietid med propædeutikkens normerede længde) - for kandidatstuderende 3 år Studieaktivitetskravet bliver på 18 måneder. Studieaktivitet forstås stadig som bestået eksamen. Det vil sige, at en studerende maksimalt må være 1 Ved tilmeldingsperiodens afslutning aftaler AU Studier med det faglige miljø, hvilke kurser der har ledige pladser.

4 Side 4/10 studieinaktiv i en sammenhængende periode på 18 måneder, hvis vedkommende vil bevare sin indskrivning. Studieledere og Studieadminsitration har af fakultetsledelsen fået i opdrag at besluttet en overgangsordning for allerede indskrevne studerende. Denne beslutning vil blive truffet på torsdag d. 29. januar: oplæg til beslutning ses her: Maksimale studietider Der foreslås følgende overgangsordninger: 1. Bachelorstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med propædeutik udskydes fristen med propædeutikkens normerede længde) 2. Kandidatstuderende skal have færdiggjort deres uddannelse senest 31/ (For studerende med rammeudvidelse og 4+4 studerende udskydes fristen med aktivitetens normerede længde) Studieaktivitet Der foreslås et af følgende overgangsprincipper: 3. alle igangværende studerende omfattes pr. 1. september 2015 af det nye studieaktivitetskrav. Det vil sige, at de skal være studieaktive senest ved vinterterminen 2016/17. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler. Studerende der pr. 1. september 2015 har været inaktive i 18 måneder eller mere vil blive behandlet efter de hidtidige regler - Kommende beslutning i forbindelse med kandidatspecialer (studieleder/studienævn). Punktet skal diskuteres på en studienævnsmøde og der skal stilles endeligt forslag : 1. Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer/srj Frist for tilmelding til speciale På grund af fremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS hvert semester, skal universitetet sikre, at ordinære studerende tilmeldes et kandidatspeciale på 30 ECTS-point senest, når den studerende påbegynder 4. semester af den normerede kandidatuddannelse. Det vil typisk være 1. februar for sommeroptag og 1. september for vinteroptag. Tilmelding til specialet vil ske for studerende der har bestået 90 ECTS eller har aflagt prøveforsøg i 90 ECTS. Studerende der tidligere har fået dispensation fra tilmeldingskravet, vil også få dispensation til af specialet ikke skal afslutte uddannelsen Frist for afslutning af speciale

5 Side 5/10 Kandidatuddannelsen skal kunne gennemføres på normeret tid dvs. 22 måneder ved sommerstart og 24 måneder ved vinterstart. Det betyder, at et speciale skal være afsluttet, dvs. bedømt, senest d. 30. juni for sommeroptag og senest d. 31. januar for vinteroptag for at ovenstående frister kan overholdes. Bonus Kandidatbonus udløses, hvis den studerende gennemfører en kandidatuddannelsen på normeret tid + 3 måneder, dvs. 30. september for sommeroptag og 30. april for vinteroptag. 2. Kandidatspecialernes forløb Afleveringsfrist, skriveperiode og bedømmelsesperiode Skriveperioden og bedømmelsesperioden kan variere inden for den periode der løber mellem tilmelding til specialet og tidspunktet, hvor specialet skal være bedømt. Fristen for aflevering af specialet kan således placeres, så skriveperioden forlænges og bedømmelsesperioden forkortes eller omvendt. Bedømmelsesperioden må dog ikke overstige 8 uger. Godkendelse af opgaveformulering og vejledningskontrakt Konsekvensen af tilmeldingskravet på 30 ECTS er, at tilmeldingen til kandidatspecialet adskilles fra godkendelsen af opgaveformuleringen, idet vi skal sikre, at de studerendes tilmeldes til kandidatspecialets ECTS-point, men omvendt ikke kan kræve, at der foreligger en opgaveformulering. I modsætning til tilmeldingsfristen er fristen for, hvornår der skal være godkendt en opgaveformulering på specialet altså ikke fastlagt. Dette kan således ske både før eller efter den studerende er blevet tilmeldt specialet. e. AU Studier - Optag 2015 den faglige vurderings placering AU Adgang ønsker at få bekræftet, hvem der skal foretage de faglige vurderinger i forbindelse med Optag De enkelte uddannelsesledere/uddannelsesadministratorer bedes give Pernille Munkebo Hussman besked. Det oplyses at den faglige vurdering for kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning er placeret i periode fra den 24. april til den 11. maj og fra 19. maj til 1. juni. I førstnævnte periode afgøres hvem der er kvalificerede, i sidstnævnte periode rankes de kvalificerede ansøgere. f. Vejledning og studieinformation (VEST) - Ingen meddelelser 2. Diskussionspunkter/status a. MVU ernes status i studieordninger og Studieguiden ved frafald af suppleringsuddannelserne/ved Marianne Høyen MVU en er ikke adgangsgivende. Det orienteres, at MVU ernes supplering SKAL ligge udover den studerendes uddannelse. Det vil sige, at evt. krav til supplering

6 Side 6/10 (angivet ECTS indenfor en/flere specifikke fagområder) ikke kan opfyldes ved fagelementer indeholdt i MVU en. Tomas Højgaard har dog et eksempel på at denne praksis er blevet underkendt på ministerielt niveau, og nævnet beder om at få sagen undersøgt. Studieleder spørger til hvorvidt alle kandidatuddannelser ønsker at tilføje BA i diakoni som adgangsgivende uddannelse (ligesom pædagogisk filosofi). Pernille Munkebo Hussmann gør i den forbindelse opmærksom på, at der i så fald bør være en gennemgang af samtlige forskelligheder mellem uddannelserne. Det besluttes, at hver uddannelse fortsat vurderer individuelt. Dertil besluttes, at studieleder inviterer de medarbejdere, der foretager de faglige vurderinger på de enkelte uddannelser, for at få fornemmelse for fælles fodslag for optagelsesberettigede studerende/uddannelser. Bilag: Oprids af problemstilling b. Aftagerpanelets medlemmer og panelets funktion/ved Marianne Høyen Det nuværende aftagerpanels funktionsperiode udløber. Formanden ønsker, at nævnet skal diskutere, hvilken form møderne fremadrettet skal have, og hvilke medlemmer panelet skal bestå af. Den nuværende form på møderne med aftagepanelet er et årligt møde, og dertil uddannelsesrettede møder med udvalgte panelmedlemmer. Uddannelseslederne bedes om at bringe spørgsmålet vedr. aftagerpanelet med tilbage i UFU, og yderligere diskutere dette i uddannelsesleder-kredsen på IUP. Søren B. Fransén undersøger hvorvidt, der er formalia vedr. aftagerpanelets nedsættelse. 3. Beslutningspunkter a. Krav til specialevejlederes uddannelsesniveau/ved Marianne Høyen Institutledelsen ønsker at høre nævnets holdning til at kravet om at specialevejledere skal have et særligt uddannelsesniveau. Studienævnet henstiller til at specialevejledere skal have en ph.d. eller lignende kvalifikationer efter en konkret vurdering, samt undervisningserfaring fra den uddannelse, som specialet er en del af. Og vejledere skal i videst mulig omfang fin-

7 Side 7/10 des blandt fastansatte forskere. Den konkrete vurdering placeres hos uddannelsesleder/koordinator og afdelingsleder. Ansatte, der på nuværende tidspunkt er i gang med konkrete vejledningsforløb, kan fortsat varetage denne funktion, da den konkrete vurdering er foretaget. Vurdering foretages hvert tredje år. Uddannelseskoordinator, specialekoordinator og afdelingsleder diskuterer i forbindelse med bemanding, hvilke fagområder vejledningen kan dække. Bilag: Forslag til henstilling fra nævnet b. Forslag om mulighed for feedback ved bortfald af specialeudtalelse/ved Rikke Friis Forslag: Det indstilles, at studienævnet diskuterer og træffer beslutning om, hvorvidt det skal være muligt for studerende at gemme/reservere en lille pulje af deres vejledningstimer, i starten af specialeforløbet, som derefter kan bruges til en feedback efter endt specialeproces og eksamination. Der bedes derved ikke om ekstra eller gratis arbejde fra vejledere, men samtidig har den studerende krav på feedback, hvis timerne til dette er reserveret og tænkt ind i planlægning af forløbet. Studieleder gør opmærksom på at arbejdstidsaftalen afsætter timer til vejledning og bedømmelse, og der derfor ikke er hjemmel til at studerende kan stille krav om et evt. ønsket feedback. Nævnet henstiller til at muligheden for mundtligt feedback tages op, når vejledningsforløbet indledes og planlægges, og at muligheden indskrives i specialekontrakten. Begge parter skal samtykke. Formanden Marianne Høyen udarbejder et udkast til en tekst til nyhedsbrevet, om at nævnet støtter dette forslag, nu hvor udtalelsen frafalder. Studiechefen tilføjer muligheden på specialekontrakten med specifikationer (maks. 1 time senest? uger efter eksamen er afholdt). Det bemærkes at vejledningstimetallet ligeledes skal rettes fra 18 til 20 timer. Uddannelsesmiljøerne efterspørger fra studieleder generelle retningslinjer til hvad et vejlederforløb indebærer, derunder hvorvidt der skal indskrives et minimum af vejledningsmøder. Uddannelsesmiljøerne er bekymrede i forhold til om der på IUP er tilstrækkeligt med vejlederressourcer til rådighed og opfordrer Studieleder til at tage dette spørgsmål op snarest. Bilag: Beslutningsforslag c. Godkendelse af valgfag udbudt af Generel pædagogik

8 Side 8/10 GP-UFU søger om nævnets godkendelse af valgfaget Uddannelsesteknologi udbydes under studieordningen for generel pædagogik fra efteråret 2015 og efterfølgende efterårssemestre. Modulbeskrivelsen er aktuelt under finpudsning, så UFU et beder også om lov til, at det endelige udkast gokendes af UFU-formanden uden yderligere nævnsbehandling, så processen kan nå at blive afsluttet i tide til udbud i kursuskataloget. Selve udbuddet godkendes. Dog beder nævnet UFU om at revidere og tilpasse eksamensformen til ECTS-vægten. Nævnet orienteres om at valgfagsudbuddet for E15 bliver indkaldt og sendt i mailhøring i starten af marts. Bilag: Udkast til kursusbeskrivelse d. Godkendelse af tilrettet forslag til evalueringspraksis på IUP/ved Søren B. Fransén Punktet frafaldt. Bilag: Evalueringspraksis på IUP e. Evaluering af SMU-midler og forslag om udbud af Introduktion til videnskabsteori/ved Eva Viala Studieleder efterlyser, at de uddannelser der endnu ikke har evalueret deres SMU-projekter. Frist for tilbagemelding er den 1. februar og sendes til Søren B. Fransén. Den opdaterede evaluering udsendes derefter til uddannelsesmiljøerne. Studieleder beder UFU diskutere fremtidige studiemiljø-fremmende projekter/ønsker, samt en tilkendegivelse af hvorvidt tidligere projekter ønskes gentaget til næstkommende UFU-møde i februar. Studieleder skal have input inden marts på baggrund af hvilke der søges midler. Midlernes fordeling besluttes på nævnet. Bilag e: Evaluering af tildelingen af strategiske midler 2014 Bilag eb: Evaluering af SMU projekt på pæd.filo. f. Forslag til retningslinjer for dispensation fra tilmeldingskravet i forbindelse med barsel Forslag godkendes. Mødre: Hvis den studerende føder i et forårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette forårssemester og det efterfølgende efterårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes

9 Side 9/10 det efterfølgende forårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. Hvis den studerende føder i et efterårssemester, fritages den studerende som udgangspunkt fra tilmeldingskravet i dette efterårssemester og det efterfølgende forårssemester, således at den studerende vender tilbage til dvs. tilmeldes det efterfølgende efterårssemester. Derved kan den studerende genoptage studierne på det sted, hvor hun forlod det. I begge tilfælde kan den studerende få dispensation i yderligere et semester, hvis hun eksplicit ønsker det, da fødselsterminen sjældent er sammenfaldende med semester-grænserne. Hvis den studerende ønsker det, kan dispensationen bestå i en delvis deltagelse i eksamen i barselsperioden eksempelvis 10 eller 20 ECTS per semester. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet, der rækker ud over to semestre skal vedlægges en studieplan. Fædre: Da faderens behov for fritagelse fra studiet ikke på samme måde som moderen nødvendigvis er bundet til fødselstidspunktet, foreslås følgende retningslinjer: Faderen frit kan vælge, hvornår han vil have dispensation fra tilmeldingskravet. Dispensationen kan til gengæld højst omfatte 30 ECTS; det "tillægssemester", som mødre kan søge om, fordi fødselsterminen sjældent falder sammen med semestergrænserne, er derfor ikke en mulighed for fædre. Faderen kan vælge at fordele dispensationen fra tilmeldingskravet på et eller to semestre; i sidstnævnte tilfælde f.eks. ved at få dispensation fra 10 af 30 ECTS i det ene semester og dispensation fra 20 af 30 ECTS i det følgende semester. De to semestre skal som hovedregel ligge i forlængelse af hinanden. Dette har den ulempe, at den studerende kommer i utakt med studieordningen, men det er vanskeligt at se, hvordan det kan undgås. "Normeret tilmelding" i nedenstående oversigt kan derfor volde vanskeligheder i praksis. Ansøgningen om dispensation fra tilmeldingskravet skal vedlægges en studieplan, som er bindende, når den er godkendt af studieadministrationen efter eventuel konsultation af fagmiljøet. Unødvendigt studietidsforlængende studieplaner kan ikke godkendes, men vil blive justeret af studieadministrationen. Bilag: Forslag til retningslinjer g. Forslag om udbud af valgfag under Summer University/ved Marianne Hø-

10 Side 10/10 yen Prodekanen støtter at IUP udbyder kurser i løbet af sommerperioden. Senest den 6. februar skal uddannelsesledere tilkendegive overfor studieleder, hvorvidt det har interesse. Derefter aftales med studiechefen hvilke rammer, der er mulige i forhold til undervisnings- og eksamensplanlægning. Nævnet skal senere (når udbud indkaldes) tage stilling til uddannelsesudbud under Summer University. Bilag: sagsfremstilling h. Indstilling af medlemmer til arbejdsgruppe til afklaring af uddannelsesorganisering/ved Eva Viala Studieleder har aftalt med institutleder, at nævnet må stille med forslag til medlemmer til arbejdsgruppen vedr. uddannelsesorganisering. Institutledelsen udpeger den endelige arbejdsgruppe. Følgende medlemmer indstilles: Jeanette Magne, Kira Vinberg, Camilla Kurrel og Pia Bramming. Bilag: sagsfremstilling SN arb.grp.udd.org. I. Indstilling af studieleder til dekan/ved Marianne Høyen - Afgående nævn vil lade det være op til de nye nævn at forholde sig til indstilling af studieleder, når studieleders funktionsperiode udløber til Eventuelt Afgående og tidligere formand takkes for deres indsats. Kommende punkter: En vejledning om vejledning Fastsættelse af cheftutorernes timeantal Rammer for tilrettelæggelse af kandidatspecialer IUP på Summer University 2016

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. april 2013 kl. 9.00 12.30 Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.028

Læs mere

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde Referat af møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet torsdag d. 23. august 2007 kl. 10.00-13.00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1 Tilstede: John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Tirsdag, den 11. juni 2013 kl. 10.00 14.00 Sted: Aalborg Universitet CPH, Frederikskaj 10A, lokale 0.106 Deltagere: Afbud: Lars Uggerhøj,

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere