STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV. Medlemmer: Per Jepsen (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Christian Christrup Kjeldsen (MALLL og Pædagogisk sociologi), Jonas Lysgaard (Uddannelsesvidenskab), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Rasmus Langkilde Lillemose (Generel pædagogik) Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram (administration) Side 1/7 Afbud: Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Nina Jaszarowski Dahl (Pædagogisk antropologi), Mia Henriksen (Pædagogisk filosofi), Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi), Julie Færch Vangsøe (Didaktikuddannelserne), Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi), Søren Fransén, Uddannelseskonsulent, Merete Justesen Gæst pkt. 2a: Mette Saks Nielsen Indledende a. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes. 1. Meddelelser a. Studieleder - Nyt fra UUA og institutledelsen: Fakultetsledelsen efterspørger i forbindelse med efterfølgende evalue- Aarhus Universitet AU, Studieadministraion, ARTS Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej København NV

2 Side 2/7 ring af de projekter der har fået tildelt Strategiske SMU-midler konkrete succeskriterier. Studieleder fremsender forslag til evalueringskriterier til de uddannelseskoordinatorer der har fået tildelt midler. - UUA inviterer studienævnet til temadag den 26. oktober. Emne: Fælles diskussioner og videndeling om uddannelseskvalitet. - Studieleder orienterer om arbejdsprocessen i forbindelse med udvikling af Bacheloruddannelsen i pædagogik. Merete Wiberg er blevet valgt til tovholder, og har fået til opdrag at udarbejde forslag til hvordan arbejde skal pågå, nedsætte en arbejdsgruppe, og komme med bud på, om der skal arbejdes videre på tidligere forslag, udvikles en helt ny uddannelse og foreslå uddannelsens toning. Undervisere fra Campus Aarhus skal i høj grad inddrages i arbejdet, og studienævnet bedes stille med forslag til medlemmer. Målet er at fremlægge nyt forslag til november Arts overgår officielt til det nye BB til kommende semesterstart. I den forbindelse vil underviserne få udleveret et nøglekort og et brev med informationer om BB s funktioner og muligheder. Der vil stadig være adgang til det gamle BB for de tre forudgående semestre. Derudover er der nedsat arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at koble biblioteket op til BB, således der er direkte adgang til e- ressourcer. b. Studienævnsformand - Ingen meddelelser c. Næstformand - Ingen meddelelser d. AU Studier - Studiechefen henstiller til, at studienævnets praksis om at give standarddispensationer til studieordningers eksamensbestemmelser for hele moduler ophører. Dispensation kan gives til enkelte studerende, og ikke hele uddannelser. Studiechef henstiller til at overordnede ændringer udskydes til det årlige studieordningsarbejde. - Studiechefen orienterer, at den første kandidatstuderende fra Uddannelsesvidenskab har afleveret speciale. - Studiechef orienterer at Arts Studier har sendt brev til 230 studerende

3 Side 3/7 om at de tilmeldes speciale til 1. september studerende har reageret på denne henvendelse, hvorfor der stadig er en del skyggetal omkring det reelle behov for specialevejledere. Studiechef fremsender brevet til uddannelseskoordinatorerne. - Digital eksamen på BA i Udd.vid. er gennemført med succes. Reeksamen foregår ligeledes digitalt. Der kommer flere pilotprojekter til fase 2 i forbindelse med vintereksamen 2015/16. e. Vejledning og studieinformation (VEST) - Ingen meddelelser. 2. Orientering/diskussionspunkter a. Behandling af datapakker i forbindelse med den årlige status Studienævnet har modtaget afrapporteringsskemaer samt referater af UFU ernes drøftelser af datapakkerne fra Generel pædagogik, Pæd.psyk., Pæd.fil., Pæd.soc., BA og KA Uddannelsesvidenskab. Pæd.antro. og AEG har fremsendt referat af UFU ets drøftelser af datapakkerne, og Didaktikuddannelserne har fremsendt afrapporteringsskemaer. Uddannelsesfagudvalgene har forholdt sig til indikatorerne og vurderet årsager, samt foreslået tiltag, hvor det skønnes væsentligt og muligt. Overordnet kan der identificeres sammenfald mellem flere områder på tværs af uddannelserne (fx initiativer til dimittendkontakt), men der er ligeledes individuelle forskelle. Det konstateres, at uddannelserne er udfordrede på områderne Frafald, Ledighed, Optjente ECTS og Fagligt fællesskab (Bilag 2a.c). De tre førstnævnte områder er i særdeleshed blevet diskuteret i Uddannelsesfagudvalg og i Studienævnet i foråret 2015, i forbindelse med Studiemiljøundersøgelsen 2014, Beskæftigelsesundersøgelsen 2013, og undervisningsevalueringen for efteråret I den forbindelse har nævnet udvalgt emner at arbejde videre med. Det bemærkes, at flere årsager til problematiske tal er strukturelle (ledighed, lokale forskelle mellem Aarhus og Emdrup) og andre er uddannelsesspecifikke. Det bemærkes, at der er forskel på Uddannelsesfagudvalgenes gennemgang af datapakkerne, og flere tåler fremadrettet mere dybdegående diskussion. Flere Uddannelsesfagudvalg kommenterer på tallenes reliabilitet, hvorfor nogle uddannelser har valgt at undersøge evt. problemområder yderligere inden beslutning om tiltag træffes eller for at få øget viden med henblik på en mere målrettet indsats. Studienævnet diskuterer ligeledes et behov for at de mange evalueringer og undersøgelser relateret til uddannelseskvalitet som Uddannelsesfagudvalgene og Studienævnet skal forholde sig til samkøres bedre. Der opleves et øget pres og et overlap mellem evalueringer, undersøgelser og data-

4 Side 4/7 pakken, hvilket udvander muligheden for at tage dybdegående diskussioner af relevante problematikker, og have tid til at erfaringsdele på tværs af uddannelser. Der efterspørges ligeledes en klarere formidling af hvilke handlinger, der forventes i forbindelse med datapakkerne. Mette Saks Nielsen opfrisker at datapakkerne er et led i AU s interne kvalitetssikring af sine uddannelser, og oplyser at praksissen skal evalueres til efteråret. Udvælgelsen af temaer foregår i Uddannelsesfagudvalg Arts. Studieleder orienterer til sidst, at der er afholdt møder vedr. datapakkerne mellem uddannelseskoordinatorerne, studieleder og institutleder. Studieleder finder, at der er behov for campusopdelte datapakker, og mere differentierede frafaldstal. Bilag 2a.a Samlede afrapporteringsskemaer DPU 2015 Bilag 2a.b Samlede UFU ref. vedr. datapakker DPU 2015 Bilag 2a.c: Opsamlende oplæg b. Studieleder orienterer om arbejdet med Fredagsforelæsninger Studieleder orienterer om forsøg på at etablere en række Fredagsforelæsninger, der henvender sig tværfagligt til alle studerende. Der har været lille tilslutning til dette koncept. Pædagogisk antropologi og Uddannelsesvidenskab har budt ind med forslag. c. Studieleder orienterer om udvikling af ny budgetmodel til uddannelsesplanlægning på DPU DPU har i de sidste 6 år baseret sin uddannelsesplanlægning på en rammeaftale om, at de store uddannelser kunne anvende 51 arbejdstimer pr. STÅ til at drive uddannelse. Didaktikuddannelserne og AEG har dog fået tildelt lidt flere arbejdstimer pr. STÅ, da der dels er tale om mindre uddannelser (for didaktikuddannelsernes vedkommende) og en ny engelsksproget uddannelser (AEG), som har nødvendiggjort mere arbejde. Der er dog brug for at få kvalificeret rammenaftalen om de 51 arbejdstimer pr. STÅ og i forlængelse heraf få udarbejdet en budgetmodel, som i højere grad kan bidrage til at understøtte uddannelsesplanlægningen på såvel uddannelses- som modulniveau. Studieleder orienterer om, at der er indledt et samarbejde med Charlotte Richard til udviklingen af en ny budgetmodel, og ønsker i den forbindelse input fra nævnet om behov til den konkrete budgetmodel: - Allokeringsmodel (midler mellem uddannelser der har forskellige rammevilkår) - Der mangler en afklaring af hvilke opgaver og aktiviteter der er om-

5 Side 5/7 kostningstunge på hhv. store og små uddannelser, således der kan tages højde for dette i allokeringen. - Dynamisk model der kan håndtere ændringer (skiftende STÅ, optag, uddannelsesforløb) - Det skal være sammenhæng mellem det tildelte budget (midler) og tilgængelige VIP-timer. Det efterspørges parallelt med udviklingen af budgetmodellen, at det også diskuteres, hvad der menes med kvalitet i uddannelsen. Særligt vejledning skønnes i den forbindelse vigtigt, og der er behov for at afklare de mange former for vejledning der udbydes, således at muligheder klart kan formidles, og der evt. kan knyttes en vejledningsnorm til de forskellige vejledningsaktiviteter. Studieleder vil arbejde for en rammeaftale, der er solidarisk, men som giver uddannelserne mulighed for fleksibilitet og autonomi i forbindelse med den konkrete uddannelsesplanlægning. Budgetmodellen skal indeholde minimumstandarder, der tager højde for uddannelsernes forskellige rammevilkår. Studieleder fremlægger til næstkommende møde den 2. september 2015 en plan for arbejdsgruppen. Bilag 2c 3. Beslutningspunkter a. Godkendelse af tidsplan for Studienævnets og Uddannelsesfagudvalgenes studieordningsarbejde 2015/16 ved adm. Tidsplanen fremlægges og godkendes med mindre rettelser. Tidsplanen sendes til uddannelseskoordinatorerne. Studieleder henstiller til at større ændringer udskydes til 2017, da UUA arbejder med standarder vedr. studieordninger, eksamensformer og speciale. Bilag 3a: Tidsplan for studieordningsændringer 2016 DPU b. Godkendelse af studieordningsændringer fra Kandidatuddannelsen Pædagogisk Antropologi og AEG/ved Lars Holm Forslaget til ændringer godkendes.

6 Side 6/7 Bilag 3b: Tematisk kursuser-justering af studieordningen-pæd-antro & AEG c. Undervisningsplaner for E15 De fremsendte undervisningsplaner er godkendt i uddannelsesfagudvalgene. De fremsendes til nævnets orientering og endelige godkendelse. Undervisningsplanerne godkendes. Der konstateres stor forskel undervisningsplanerne imellem. Det besluttes, at udarbejde en skabelon for undervisningsplaner, der afspejler standarder til både form og indhold. Jonas Lysgaard er i færd med at udarbejde en sådan skabelon til Uddannelsesvidenskab. Det besluttes at denne bruges som udgangspunkt for en diskussion i nævnet til næstkommende møde. Administrationen bidrager gerne til dette arbejde. Bilag 3c.a Samlede UV planer didaktik Bilag 3c.b Samlede UV-planer BA KA Udd.vid. E15 Bilag 3c.c Samlede UV-planer E15 pæd.fil. Bilag 3c.d Samlede UV-planer GP E15 Bilag 3c.e Samlede UV-planer Master E15 Bilag 3c.f Samlede UV-planer pæd.psyk E15 Bilag 3c.g Samlede UV-planer pæd.soc. E15 Samlede UV-planer for pæd.ant. og AEG, E15 d. Forslag om udbud af undervisning på 3. semester efter gammel ordning ved ikrafttræden af nye studieordninger/ved studiechef Forslaget fremlægges, og godkendes med den tilføjelse, at der kan afviges fra dette princip, i fald der er tale om en stor uhensigtsmæssighed på gammel ordning. Bilag 3d: Indstilling SN 3. semesterundervisning 4. Eventuelt Jonas Lysgaard orienterer om, at der oprettes et valgfag på Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, som er studenterdrevet, og hvis indhold defineres at de involverede studerende. Til dette valgfag hører et studietidsskrift og en konference. Faget udprøves efter valgfagenes eksamensbestemmelser og Jonas Lysgaard er modulkoordinator.

7 Side 7/7 Punkter til kommende møder: Fælles skabelon til undervisningsplaner (Jonas Lysgaard). Studieleder fremlægger plan for arbejdet med udvikling af ny budgetmodel

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 10. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration,

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 6. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. maj, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: onsdag den 25. januar Sted: D120 Tidsrum: 12-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Gritt B. Nielsen (Pædagogisk antropologi og

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 2. studienævnsmøde Tidspunkt: onsdag den 25. marts, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D120) Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 4. studienævnsmøde Tidspunkt: Fredag den 29. maj 2015, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D120) Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Camilla Geisler Hansen (MALLL og Pædagogisk sociologi) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: mandag den 25. januar 2016 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Åbent referat 3. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 30. april 2015, kl. 11-15 (Studerendes formøde 9-11, D118) Sted: D118 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelserne), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: fredag den 16. december Sted: D120 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi og AEG), Frederik Pio

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 1. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 24. februar, kl. 11-15 Sted: A011/1445-2015 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent)

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Søren Fransén (uddannelseskonsulent) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: tirsdag den 1. december 2015 Sted: D120 Åbent referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Anna Karlskov

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for 2. ordinære studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 24. februar 2014, kl. 10-15 Sted: D120 Deltagere Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 25. februar 2016 Sted: A011 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne),

Læs mere

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst)

filosofi), Rikke Friis (pædagogisk psykologi, gæst) Referat for IUP studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 10. oktober 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab),

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Joachim Sloth Larsen (Uddannelsesvidenskab), Møde for Studienævnet ved DPU Møde: Mandag den 27. juni 2016 Sted: A011 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Frederik Pio (Generel

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat af studienævnets 8. Møde i 2012 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV.

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for 1. ordinære studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag den 30. januar 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Deltagere Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 5. studienævnsmøde Tidspunkt: onsdag den 30. april, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for 3. studienævnsmøde Tidspunkt: tirsdag den 25. marts 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Deltagere Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 5. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 20. maj 2015 Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard (fra pkt. 4), Lisbeth Haastrup, Sven-Erik Holgersen,

Læs mere

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid:

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Møde den 19. maj 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 4. oktober 2016 kl. 10.00-14.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab)

Faste observatører Jeanette Magne (Masteruddannelse), Lucas Lundbye Cone (Uddannelsesvidenskab) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: onsdag den 30. marts 2016 Sted: D120 Referat Deltagere: Medlemmer Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Frederik Pio (Generel pædagogik), Christian Christrup

Læs mere

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen.

De gamle studienævnsadresser er nedlagt og erstattet af studienaevn.edu@au.dk, bortset fra master og kandidatmailen. STUDIENÆVNET Referat af 1.møde i studienævnet ved institut for uddannelse og pædagogik tirsdag den 7. februar 2012 kl. 12-14.30 I mødet deltog VIP-repræsentanter: Søs Bayer (pædagogisk antropologi), studienævnsformand,

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: tirsdag den 23. april 2013, kl. 10-15 Sted: D219 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Deltagere

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Morten Jacobsen (VEST)

Tilforordnede Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Morten Jacobsen (VEST) Møde for Studienævnet ved DPU Møde: fredag den 25. august 2017 Sted: Emdrup A011, Aarhus: Trøjborg 2113-252 Tidsrum: 12-16 Referat Deltagere: Medlemmer Frederik Pio (Generel pædagogik), Anne-Marie Eggert

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat for IUP studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 9. december 2013, kl. 10-15 Sted: D118 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen godkendes.

1. Godkendelse af dagsorden Dagordenen godkendes. Møde i Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 6. juni 2016 kl. 9.00-12.00 Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 REFERAT Deltagere: Camilla Kurell, Lars Geer Hammershøj,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 8. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 1. september 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for studienævnets 10. møde Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Tidspunkt:

Læs mere

Thomas Sprogø, Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Nikoline Scanholm

Thomas Sprogø, Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Nikoline Scanholm Møde i: Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Dato: 18. november 2015 kl. 12.00-15.00 Lokale: Emdrup D120 Videolink (25); 2113-252 Trøjborg (12 videolink) Referat Deltagere: Anne

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 13. møde den 2. december 2013 kl. 9.30-13 Lokale A104 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson Tilforordnede:

Læs mere

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120

ARTS STUDIER. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: Lokale: D120 ARTS STUDIER Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 24. marts 2015 Tid: 13.00 14.30 Lokale: D120 Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Lone Nordin, Helle Merete Jacobsen, Elina Maslo, Bergthora,

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 7. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 16. juni, kl. 13-18 afbrudt af møde med rektor kl. 14:00-15:30 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

b. Personale Intet nyt.

b. Personale Intet nyt. Møde i koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab den 5. maj kl. 12.30-16.00 Emdrup lokale Emdrup D118, Aarhus 2113-252 Trøjborg REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Trine Ø. Nielsen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Dato: 12. juni 2015 kl. 13-16 Lokale: Emdrup D118 Videolink (25); 2113-252 Trøjborg (12 videolink) UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Referat Deltagere: Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT Tidspunkt: onsdag den 12. juni 2013, kl. 10-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. 3. juli 2013

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. marts 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Anne Maj Nielsen, Nils Christian Nickelsen, Simon Nørby, Lene Mejer, Lizette Burup, Tea Skailand, Rikke

Læs mere

Tilforordnede: Charlotte Herold Lange, Marie Lund Hansen, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm og Kristine Kirk Mørk

Tilforordnede: Charlotte Herold Lange, Marie Lund Hansen, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm og Kristine Kirk Mørk Møde i Uddannelsesnævnet og Koordineringsudvalget for Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 6. juni 2017 kl. 9.30-11.30 og 11.30-12.30 Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 252 bygning 2113 REFERAT Koordineringsudvalget

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant)

Fraværende: Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Tanja Louise Rasmussen, Stine Rath Hansen (suppleant), Gry Drejer Tittmann (suppleant) Møde den: 26. februar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Morin (modul D), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

INSTITUT FOR DIDAKTIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR DIDAKTIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 10. december 2010 B 101a Beslutningsreferat af ekstraordinært møde i studienævnet for didaktik kl. 10-13.00 REFERAT VIP-repræsentanter: Studieleder Sven-Erik Holgersen, Pernille Rattleff, Mads

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK Referat for studienævnets 11. møde Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Tidspunkt:

Læs mere

Møde mandag den 9. maj 2016 kl i B101a REFERAT 4. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) GODKENDT Deltagere:

Møde mandag den 9. maj 2016 kl i B101a REFERAT 4. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) GODKENDT Deltagere: Møde mandag den 9. maj 2016 kl. 9.00-12.00 i B101a 4. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) REFERAT GODKENDT Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Lisbeth Haastrup, Sven- Erik

Læs mere

Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen, Dag Lindemann, Henrik Vase Frandsen, Per Jepsen

Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen, Dag Lindemann, Henrik Vase Frandsen, Per Jepsen Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Onsdag d. 27.5.2015, 13-15 Emdrup: A 112 Århus: Trøjborg 2110-222 Til stede Emdrup: Anne-Marie Eggert Olsen, Janus Kragerup, Mia Tvede Henriksen, Per Jepsen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne

AU VIDEN. Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne Møde den: 13. marts 2013 A130 Møde for koordinatorer og modulansvarlige på masteruddannelserne REFERAT Til stede: Gorm Hansbøl, Stig Brostrøm, Elisabeth Arnbak, Maria Marquard, Kristina Mariager-Andersson,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 28. marts 2014, kl. 12 14 Emdrup lokale A112 videolink til Aarhus, Trøjborg lokale 252 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede: Henrik

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 24. august 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Sanne Lorentzen

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 8. februar 2016 kl. 13.00 16.00 B101a Emdrup og 2110-222 (det gule rum) Trøjborg Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN) Referat Deltagere: Frederik Pio (formand - genvalgt), Rasmus Lillemose

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendes.

1. Godkendelse af dagsorden og referat Referat og dagsorden godkendes. Møde den: 18. december kl. 12-15.00 Emdrup: lok. B101a. Trøjborg: lok. 2113-252 Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT Deltagere: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj,

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT. Møde onsdag den 23. august 2017 kl møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN)

ARTS AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT. Møde onsdag den 23. august 2017 kl møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) Møde onsdag den 23. august 2017 kl. 10.00 12.00 7. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) GODKENDT REFERAT Deltagere: Lisbeth Haastrup (formand), Christina Matthiesen (dansk), Tomas Højgaard

Læs mere

Opdateret 7. september 2017, tilføjelse til punkt 4d. 4) Meddelelser 4a) Status for nye 2017 studieordninger

Opdateret 7. september 2017, tilføjelse til punkt 4d. 4) Meddelelser 4a) Status for nye 2017 studieordninger Møde onsdag den 23. august 2017 kl. 10.00 12.00 7. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) GODKENDT REFERAT Deltagere: Lisbeth Haastrup (formand), Christina Matthiesen (dansk), Tomas Højgaard

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011

Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Evaluering af Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, foråret 2011 Der har i foråret 2011 været udbudt et modul i masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Modulet er samlæst med Uddannelsen til underviser

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 16. december 2010 D219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Hans Dorf, Sune Frølund, Kenneth Torp Rasmussen, Kathrine Raagaard Nielsen, Nadja Hjort Heidemann, Torin Julius

Læs mere

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR PÆDAGOGIK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 22. juni 2011 D 219 Studienævnsmøde Institut for Pædagogik REFERAT Til stede: Niels Rosendal Jensen, Mads Lindensgaard, Nadja Hjort Heidemann, Regitze Wind, Torin Julius Bolvinkel, Kathrine Raagaard

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. februar 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 18. februar 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. februar 2014 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Nils Christian Nickelsen, Simon Nørby, Lene Mejer, Lizette Burup, Michael Lyhne,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. januar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. januar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. januar 2016 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 5. september 2016 kl. 12.00-15.00 Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 REFERAT Deltagere: Bente Elkjær, Camilla Kurell, Jonas Andreasen Lysgaard,

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Møde onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 15.00 i B101a 8. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) Godkendt referat Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Lisbeth Haastrup, Sven-

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Der var en enkelt præcisering, som der var enighed om at ændre i referatet. Referatet blev godkendt med denne ændring.

Der var en enkelt præcisering, som der var enighed om at ændre i referatet. Referatet blev godkendt med denne ændring. Møde den: Tirsdag den 16. august 2016 kl 12.30-15.30 Sted: Aarhus, 1431 021 (link til Emdrup, D120) Emne: Møde i Uddannelsesforum Arts Referat Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Arne Kjær, Jody

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

ARTS AARHUS UNIVERSITET

ARTS AARHUS UNIVERSITET Godkendt referat af 9. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 24. november 2014 kl. 10.00-15.00 Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, Sven-Erik

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere