Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter"

Transkript

1 Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter BEK nr 989 af 29/09/2006 (Gældende) LOV Nr. 326 af 28/05/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Formål, anvendelsesområde, definitioner mv. Sårbarhedsvurdering af havn og havnefaciliteter Sikringsansvarlig Sikringsplan for en havnefacilitet Sikringsplan for en havn Sikringsniveau og forhåndsregler ved sikringsrelaterede hændelser Sikringserklæringer og fremlæggelse af sikringsoplysninger Sikringskomité Administration, kommunikation og fortrolighed Kontrol, øvelser og revision Sikringsorganisationer Alternative sikringsaftaler og ækvivalente sikringsplaner Klage, straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. Sårbarhedsvurdering Sikringsplan Betingelser som en anerkendt sikringsorganisation skal opfylde Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter I medfør af 14 a, 14 b og 18 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr af 27. december 2003, fastsættes: apitel 1 ormål, anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse gennemfører i dansk ret: ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2005 L 310/28 af 25. november ) SOLAS-konventionens (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974) kapitel XI-2 i som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter. 3) ISPS-kodeksen (International Ship and Port Facility Security Code), som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder regler, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og avnefaciliteter (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2004 L 129/6 af 29. april Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havne, der betjener et eller flere af følgende fartøjer i international fart: ) passagerskibe, herunder højhastighedspassagerfartøjer, ) lastskibe, herunder højhastighedsfartøjer med en bruttotonnage (BT) på 500 eller derover, ) mobile olieboreplatforme med selvstændigt fremdrivningsmaskineri. tk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på militære installationer i havne. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: ) En havn : Ethvert specifikt land- og vandområde med anlæg og udstyr, som tjener til at lette kommerciel søtransport. ) En havnefacilitet : Et område, hvor der er direkte og umiddelbar kontakt mellem havneanlægget og skibet, herunder ventepladser, indsejlingsområder, fabrikskajer, dskibningsbroer og -kajer og værfter, og som opererer i henhold til en godkendt sikringsplan. ) Supplerende havnesikringsområder : Havnesikringsområder, som er relevante at sikre i henhold til sårbarhedsvurderingen og som ligger udenfor de eksisterende avnefaciliteter. ) En sårbarhedsvurdering : Et dokument der identificerer trusler og svagheder og udvælger og prioriterer foranstaltninger for at imødegå disse sårbarheder. årbarhedsvurderingen for en havn er opdelt i individuelle sårbarhedsvurderinger for hver facilitet samt de supplerende havnesikringsområder. ) En sikringsplan : Et dokument der beskriver organisation, ansvar, procedurer og sikringsforanstaltninger for en facilitet eller en havn med en eller flere havnefaciliteter. ) PFSO : Port Facility Security Officer, engelsk benævnelse for den sikringsansvarlige for en havnefacilitet, på dansk benævnt den sikringsansvarlige. ) PSO : Port Security Officer, engelsk benævnelse for den sikringsansvarlige for en havn, på dansk benævnt den havnesikringsansvarlige. PSO er havnens overordnede ikringsansvarlige. 8) Sikringsniveau 1 : Det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen).

2 9) Sikringsniveau 2 : Det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en ikringsrelateret hændelse. 0) Sikringsniveau 3 : Det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 11) Sikringsrelateret hændelse: En mistænkelig handling eller omstændighed, som kan udgøre en trussel mod havnen, en havnefacilitet eller mod et skib ved havnefaciliteten. 4. Havneadministrationen fastsætter omfanget og antallet af havnefaciliteter. Stk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af havnefaciliteten inddrages de relevante havnevirksomheder og interessenter på havnen i nødvendigt omfang. Stk. 3. Hvis en havnefacilitet drives af en selvstændig terminaloperatør, kan havneadministrationen overlade sikringen af denne facilitet til terminaloperatøren. erminaloperatøren skal i givet fald udføre de opgaver mv., der i denne bekendtgørelse er henlagt til havneadministrationen for så vidt angår havnefaciliteten. 5. Havneadministrationen fastsætter omfanget af havnen og omfanget og antallet af supplerende havnesikringsområder. tk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af omfanget af havnen inddrages de relevante havnevirksomheder og interessenter på havnen i nødvendigt omfang. tk. 3. Fastsættelsen af omfang og antal, jf. stk. 1, sker under hensyntagen til sårbarhedsvurderingen og med inddragelse af den lokale politimyndighed. 6. Sikringsplanerne for havne og havnefaciliteter berører ikke politiets overordnede og selvstændige ansvar for opretholdelse af sikkerhed, ro og orden og udarbejdelse af de ornødne planer i forbindelse hermed. tk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse hindrer ikke myndighedernes retmæssige adgang til havnen og havnefaciliteten i f.eks. kontrol- og tilsynsøjemed. apitel 2 årbarhedsvurdering af havn og havnefaciliteter 7. H avneadministrationen skal i samarbejde med den lokale politimyndighed vurdere havnens sårbarhed. I denne vurdering skal der tages behørigt hensyn til de særlige endetegn ved forskellige afsnit af den enkelte havn samt, hvis det findes hensigtsmæssigt, ved de tilstødende områder, hvis disse har indvirkning på sikkerheden i havnen, amt til de sårbarhedsvurderinger af havnefaciliteter inden for havnens grænser, som er udført i medfør af forordning (EF) nr. 725/2004. Stk. 2. Sårbarhedsvurderingen skal omfatte: 1) beskrivelse af områdets placering, adgangsforhold, aktiver, aktiviteter, ejendom og ejerforhold samt infrastruktur, ) identifikation og evaluering af vigtig ejendom og infrastruktur, som det er vigtig at beskytte, ) identifikation af mulige trusler mod ejendom og infrastruktur og sandsynligheden for, at de bliver en realitet med det formål at fastsætte og prioritere sikringsforanstaltninger, 4) identifikation, udvælgelse og prioritering af modforholdsregler og ændringer i procedurer og deres effektivitet i forhold til at nedbringe sårbarheden samt ) identifikation af svagheder, herunder menneskelige faktorer i infrastruktur, politik og procedurer. tk. 3. Vurderingen skal som minimum omfatte de forhold, som er nævnt i bilag 1. tk. 4. Såfremt havnen anløbes af ro-ro skibe, der også medfører passagerer (ro-pax skibe), skal dette specifikt fremgå af sårbarhedsvurderingen. tk. 5. Den i stk. 2 nævnte vurdering af foranstaltninger kan også uden for de i 4, stk. 3, nævnte tilfælde ske i samarbejde med en selvstændig terminaloperatør. tk. 6. Den lokale politimyndighed kan til brug for den i stk. 1 omtalte vurdering indhente yderligere oplysninger om havnen og havnefaciliteten fra havneadministrationen. 8. Havneadministrationen sender sårbarhedsvurderingen til Kystdirektoratet. tk. 2. Kystdirektoratet godkender, at sårbarhedsvurderingen opfylder kravene i denne bekendtgørelse, og Kystdirektoratet kan i den forbindelse bestemme, at der skal ske ndringer. tk. 3. Når sårbarhedsvurderingen opfylder kravene i denne bekendtgørelse, meddeler Kystdirektoratet til havneadministrationen, at sårbarhedsvurderingen herefter kan nvendes som grundlag for udarbejdelsen af sikringsplaner. tk. 4. Såfremt en havn har en godkendt sårbarhedsvurdering efter denne bekendtgørelse, kan Kystdirektoratet, evt. efter høring af den lokale politimester, give tilladelse til, at enne sårbarhedsvurdering danner grundlag for en ny havnefacilitets sikringsplan. apitel 3 ikringsansvarlig 9. Havneadministrationen skal udpege en PSO for hele havnen og en PFSO for hver havnefacilitet. tk. 2. De sikringsansvarlige skal have den fornødne kompetence og viden til at varetage opgaverne. tk. 3. PSO kan have ansvaret for flere havne, og PFSO kan have ansvaret for havnefaciliteter i flere havne. tk. 4. Navn og kontaktoplysninger, herunder 24 timers kontaktdetaljer på PSO og alle PFSO, skal straks meddeles til Kystdirektoratet. Hvis en PSO får ansvaret for flere avne, eller en PFSO får ansvaret for havnefaciliteter i flere havne, skal dette ligeledes straks meddeles til Kystdirektoratet. tk. 5. Hvis PSO og PFSO ikke er den samme person, skal der sørges for et nært samarbejde mellem dem. tk. 6. Kystdirektoratet skal straks have meddelelse om ændringer i kontaktdetaljerne. 10. PSO eller PFSO og et skibs sikringsofficer skal koordinere hensigtsmæssige foranstaltninger, når PSO eller PFSO underrettes om, at 1) et skib har problemer med at gennemføre de nødvendige foranstaltninger og procedurer, som beskrevet i skibets sikringsplan,

3 2) et skib har problemer i forbindelse med etablering af sikringsniveau 3, jf. 30, stk. 2, på baggrund af sikringsinstruktioner fra myndighederne, eller ) et skib befinder sig på et højere sikringsniveau, jf. 30, stk. 2, end havnefacilitetens. tk. 2. Hvis situationen i stk. 1, nr. 3, indtræder, skal den lokale politimyndighed og Kystdirektoratet underrettes med henblik på en vurdering af, om der skal iværksættes ærlige tiltag. apitel 4 ikringsplan for en havnefacilitet 11. På baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering skal PFSO sikre, at der udarbejdes en sikringsplan for den enkelte havnefacilitet. 12. Efter ansøgning kan Kystdirektoratet tillade, at der udarbejdes en samlet sikringsplan for flere havnefaciliteter, hvis disse havnefaciliteter har operatører, placering, perationer, udstyr og design, som ligner hinanden. 13. Sikringsplanen for havnefaciliteten kan kombineres med eller være en selvstændig del af en anden beredskabs- eller nødplan. 14. Sikringsplanen skal uanset 13 udarbejdes som et selvstændigt dokument. tk. 2. Sikringsplanen skal beskrive de tiltag, der kan iværksættes for at imødegå de trusler mv., der er blevet identificeret i sårbarhedsvurderingen. Sikringsplanen skal dformes på havnefacilitetens arbejdssprog og omfatte følgende, som gælder for alle sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2: ) en overordnet beskrivelse af havnefaciliteten, herunder angivelse af havnefacilitetens udstrækning på kortmateriale, samt angivelse af central længde- og breddegrad, 2) en beskrivelse af procedurer til beskyttelse af sikkerhedsfølsomme oplysninger, jf. 42, 3) en beskrivelse af tiltag til sikring af regelmæssig gennemgang og revision af havnefacilitetens sikringsplan og en plan for, hvorledes nødvendige ændringer gennemføres, ) en beskrivelse af procedurer for vurdering af og indberetning af sikringsrelaterede hændelser til den lokale politimyndighed og Kystdirektoratet, jf. 31, ) en beskrivelse af havnefacilitetens sikringsstruktur og opgaver, herunder forbindelser til myndigheder med ansvar på sikringsområdet, ) identifikation af havnefacilitetens sikringsansvarlig, herunder kontaktoplysninger, jf. i øvrigt 9, ) en beskrivelse af opgaver og ansvar, der påhviler de ansatte på havnefaciliteten, som har sikringsopgaver, og hvorledes effektiviteten af opgavernes udførelse vurderes, jf og 45-46, herunder evt. uddannelsesforløb eller -planer, ) en beskrivelse af procedurer for samspil mellem skibenes og havnefacilitetens sikringstiltag, herunder procedurer for situationer, hvor sikringsalarmsystemet på et skib ved avnefaciliteten aktiveres, udarbejdelse af den i 33 nævnte sikringserklæring, og meddelelse om forskelle i sikringsniveauer mellem skib og havnefacilitet, jf. 10, 9) en beskrivelse af procedurer, som letter skibsbesætningers landlov og udskiftning af besætninger samt adgang for besøgende til skibet, 10) en beskrivelse af procedurer til brug for skibets sikringsofficer, når denne har behov for at verificere, at personer, der søger adgang til skibet, har lovlig adkomst til havnefaciliteten, 11) en beskrivelse af procedurer for opbevaring af havnefacilitetens journaler, som vedrører farligt gods og farlige stoffer, og journalernes placering i havnefaciliteten, 2) en beskrivelse af procedurer for modtagelse og efterlevelse af de instruktioner vedrørende sikringsniveau 3, som myndighederne udsteder, jf. 16, 3) en beskrivelse af procedurer for tiltag i forbindelse med situationer som angivet i 31, 4) en beskrivelse af procedurer for evakuering, 5) en beskrivelse af alarmeringsprocedurer, herunder muligheden for bistand fra relevante myndigheder, og 6) en beskrivelse af kommunikationssystemer, der muliggør en effektiv og fortsat kommunikation mellem havnefacilitetens sikringspersonale, skibe i havnen og hvor det er elevant med myndighederne. 15. Sikringsplanen skal udover det i 14 anførte, for hvert af de 3 sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2, redegøre for: ) sikringstiltag, som skal forhindre, at våben eller farlige stoffer og genstande beregnet til brug mod personer, skibe eller havne, bringes ind på havnefaciliteten eller om bord å et skib, ) sikringstiltag ved havnefaciliteten, som skal forhindre uautoriseret adgang til havnefaciliteten, og ) sikringstiltag, som effektivt skal sikre last og udstyr til lasthåndtering ved havnefaciliteten. tk. 2. Sikringsplanen skal for hvert af de 3 sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2, indeholde følgende punkter: ) adgang til havnefaciliteten, ) områder med adgangsbegrænsning i havnefaciliteten, ) håndtering af lasten, ) levering af skibets stores, ) håndtering af uledsaget bagage og ) overvågning af havnefacilitetens sikring. tk. 3. Hvis havnefaciliteten anvendes til flere forskellige formål, skal sikringsplanen indeholde beskrivelser i henhold til stk. 2 for hvert enkelt anvendelsesformål. 16. Ud over de i 15, stk. 2, anførte aktiviteter for sikringsniveau 3, jf. 30, stk. 2, skal havnefaciliteten, når Kystdirektoratet indfører sikringsniveau 3, gennemføre alle sikringsinstruktioner fra myndighederne.

4 17. Sikringsplanen skal sendes til Kystdirektoratet til godkendelse. Kystdirektoratet påser, at sikringsplanen er i overensstemmelse med sårbarhedsvurderingen og lever op il reglerne i denne bekendtgørelse. Kystdirektoratet kan meddele påbud om, at der skal foretages ændringer i sikringsplanen. 18. Sikringsplanen eller ændringer og tilføjelser til denne skal iværksættes snarest og inden for en rimelig tid efter godkendelsen. Kystdirektoratet kan fastsætte en tidsplan erfor. tk. 2. Der skal gives meddelelse til Kystdirektoratet umiddelbart efter, at den godkendte sikringsplan eller ændringer til denne er gennemført. 19. Hvis der foretages ændringer i havnefacilitetens fysiske struktur, eller havnefaciliteten skal anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen, skal der foretages en ny sårbarhedsvurdering af havnefaciliteten og eventuelt udarbejdes en ny sikringsplan i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der skal udarbejdes en sårbarhedsvurdering og sikringsplan senest 5 år efter sidste godkendelse, hvis der ikke er udarbejdet en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved mindre ændringer i havnefacilitetens struktur eller anvendelse kan Kystdirektoratet efter høring af den lokale politimyndighed give tilladelse til, at sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen ikke ændres, eller at alene enkelte dele ændres, jf. stk På baggrund af indberetninger af sikringsrelaterede hændelser, jf. 31, kan Kystdirektoratet meddele den sikringsansvarlige påbud om at gennemføre ændringer af sikringsplanen for at mindske risikoen for, at lignende episoder opstår. 21. Personer, som foretager intern revision eller evaluering af havnefacilitetens sikringsaktiviteter, skal være uafhængige af de aktiviteter, der revideres, medmindre dette ikke kan lade sig gøre på grund af havnefacilitetens størrelse og art. Kapitel 5 Sikringsplan for en havn 22. På baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering skal PSO sikre, at der udarbejdes en sikringsplan for havnen, som vedligeholdes og ajourføres. Stk. 2. I sikringsplanen skal der for hvert af de i 30, stk. 2, omhandlede sikringsniveauer være anført, hvilke procedurer, foranstaltninger og handlinger der skal gennemføres inden for de sikringsrelevante områder, ud over de tiltag som er beskrevet i havnefaciliteternes godkendte sikringsplaner, udarbejdet i medfør af forordning (EF) nr. 725/2004 eller 17 i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Sikringsplanen skal som minimum baseres på de generelle aspekter inden for de områder, som er nævnt i bilag 2. Stk. 4. Hvis en havns geografiske udstrækning og struktur i forhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse betinger dette, kan Kystdirektoratet tillade, at havnen opdeles i elområder, som herefter i forhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse betragtes som en selvstændig havn. tk. 5. Såfremt havnefaciliteternes sikringsplaner reelt dækker hele havneområdet som fastlagt i henhold til 5, bortfalder bestemmelserne i kapitel Sikringsplanen for havnen kan kombineres med eller være en selvstændig del af en anden beredskabs- eller nødplan. 24. Udover de i 22, stk. 2, anførte aktiviteter for sikringsniveau 3, jf. 30, stk.2, skal havnen, når Kystdirektoratet indfører sikringsniveau 3, gennemføre alle sikringsinstruktioner fra myndighederne. 25. Sikringsplanen skal sendes til Kystdirektoratet til godkendelse. Kystdirektoratet påser, at denne er i overensstemmelse med sårbarhedsvurderingen og lever op til reglerne i denne bekendtgørelse. Kystdirektoratet kan meddele påbud om, at der skal foretages ændringer i sikringsplanen. 26. S ikringsplanen eller ændringer og tilføjelser til denne skal iværksættes snarest og inden for en rimelig tid efter godkendelsen. Kystdirektoratet kan fastsætte en tidsplan herfor. Stk. 2. Der skal gives meddelelse til Kystdirektoratet umiddelbart efter, at den godkendte sikringsplan eller ændringer til denne er gennemført. 27. Hvis der foretages ændringer i havnens fysiske struktur, eller havnen eller dele af havnen skal anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen, skal der foretages en ny sårbarhedsvurdering af havnen og eventuelt udarbejdes en ny sikringsplan i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der skal udarbejdes en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan senest 5 år efter sidste godkendelse, hvis der ikke er udarbejdet en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved mindre ændringer i havnens struktur eller anvendelse kan Kystdirektoratet efter høring af den lokale politimyndighed give tilladelse til, at sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen ikke ændres, eller at alene enkelte dele ændres, jf. stk På baggrund af indberetninger af sikringsrelaterede hændelser, jf. 31, kan Kystdirektoratet meddele PSO påbud om at gennemføre ændringer af sikringsplanen for at indske risikoen for, at lignende episoder opstår. 29. Personer, som foretager intern revision eller evaluering af havnens sikringsaktiviteter, skal være uafhængige af de aktiviteter, der revideres, medmindre dette ikke kan ade sig gøre på grund af havnens størrelse og art. apitel 6 ikringsniveau og forhåndsregler ved sikringsrelaterede hændelser 30. På baggrund af anbefalinger fra Politiets Efterretningstjeneste skal Kystdirektoratet udmelde det sikringsniveau, den enkelte havn og/eller facilitet skal fungere på. avnen/faciliteten skal umiddelbart efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen af sikringsniveauet implementere sikringsplanen for det pågældende niveau. tk. 2. Følgende sikringsniveauer gælder for havne og havnefaciliteter: ) Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen). ) Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en ikringsrelateret hændelse. ) Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 31. Hvis der opstår en sikringsrelateret hændelse, skal PSO eller PFSO, hvis hændelsen ikke umiddelbart kan afvises som betydningsløs, informere den lokale politimyndighed eller Kystdirektoratet herom afhængigt af hændelsens karakter.

5 32. Den lokale politimyndighed kan, når det findes sikkerhedsmæssigt påkrævet, meddele påbud om, at de iværksatte sikringstiltag midlertidigt skal intensiveres og uppleres med yderligere tiltag. apitel 7 ikringserklæringer og fremlæggelse af sikringsoplysninger 33. Sikringserklæringen er en aftale mellem et skibs sikringsofficer og PSO eller PFSO, som omhandler de sikringstiltag, der skal opfyldes i fællesskab af havnefaciliteten og skibet. 34. PSO eller PFSO kan forlange en sikringserklæring af et skib, hvis det af den godkendte sårbarhedsvurdering fremgår, at behovet er til stede, f.eks. i forbindelse med astning/losning af farlige stoffer eller gods. 35. PSO eller PFSO skal imødekomme en anmodning fra et skib om udarbejdelse af en sikringserklæring. 36. PSO eller PFSO udarbejder sikringserklæringen for havnefaciliteten. tk. 2. For havne, hvor der ikke er udpeget en PSO/PFSO, udarbejdes sikringserklæringen af Kystdirektoratet efter konsultation med den lokale politimyndighed og avneadministrationen. tk. 3. Sikringserklæringen skal udfærdiges på et sprog, som er fælles for havnefaciliteten og skibet. 37. Havnefaciliteten skal opbevare sikringserklæringer i mindst 1 år fra udstedelsen. 38. Hvis et skib, der ønsker at anløbe en havnefacilitet, ikke kan leve op til kravene til sikringstiltag i skibets sikringsplan eller i aftalt sikringserklæring mellem skib og avnefacilitet, jf. 33, og det ikke er muligt indenfor rimelig tid at gennemføre tilstrækkelige supplerende tiltag, kan havneadministrationen nægte skibet adgang til den ågældende havnefacilitet. 39. Hvis et skib, der er anløbet en havnefacilitet, ikke fortsat kan leve op til kravene til sikringstiltag i skibets sikringsplan eller i aftalt sikringserklæring mellem skib og avnefacilitet, jf. 33, og det ikke er muligt indenfor rimelig tid at gennemføre tilstrækkelige supplerende tiltag, kan havneadministrationen bortvise skibet fra pågældende avnefacilitet. 40. I alle tilfælde, hvor et skib nægtes adgang til eller bortvises fra en havnefacilitet, skal alle kendte oplysninger om skibet meddeles til Kystdirektoratet. Denne meddelelse skal omfatte følgende oplysninger: 1) skibets navn, dets flag, skibets identifikationsnummer, kaldesignal, skibs- og lasttype, og 2) årsagen til, at adgang til en havnefacilitet nægtes, eller der sker bortvisning fra sådanne faciliteter. Stk. 2. Meddelelsen skal yderligere, hvis dette er relevant, omfatte følgende oplysninger: 1) arten af den eventuelle manglende opfyldelse af sikringsforanstaltningerne, 2) nærmere oplysninger om ethvert forsøg på at afhjælpe den manglende overensstemmelse, herunder eventuelle betingelser, der er pålagt skibet på den pågældende rejse, 3) tidligere havneanløb og den næste oplyste anløbshavn, herunder tidspunkter for afsejling og anslået sandsynligt ankomsttidspunkt for næste oplyste anløbshavn, 4) eventuelle instruktioner til skibet, f.eks. vedrørende indberetning af rute, 5) tilgængelige oplysninger om det sikringsniveau, som skibet i øjeblikket opererer på, og 6) mandskabsliste. Kapitel 8 Sikringskomité 41. Havneadministrationen kan nedsætte en sikringskomité med henblik på at inddrage terminaloperatører, havnevirksomheder på eller i nærheden af havnen i arbejdet med sikringen af havnen og havnefaciliteten. Stk. 2. Hvis sikringen af en havnefacilitet er overladt til en terminaloperatør, jf. 4, stk. 3, skal havneadministrationen nedsætte en sikringskomité. Stk. 3. Sikringskomitéen skal rådgive havneadministrationen i sikringsspørgsmål samt medvirke til planlægning af øvelser mv. Stk. 4. Sikringskomitéen bør sammensættes af et bredt udvalg af repræsentanter, bl.a. havneadministrationen, havnefaciliteterne, havnevirksomheder, eventuelle relevante myndigheder og det øvrige beredskab. Stk. 5. Komitéen træder sammen mindst én gang årligt, samt når omstændighederne taler herfor, eller Kystdirektoratet anmoder herom. Kystdirektoratet kan kræve at deltage i sikringskomitéens møder eller modtage referater fra komitéens møder. Stk. 6. Oplysning om nedsættelse og sammensætning af en sikringskomité samt ændringer i denne sendes til Kystdirektoratet. Kapitel 9 Administration, kommunikation og fortrolighed 42. Sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, rapporter over sikringsrelaterede hændelser samt øvelsesevalueringer må ikke komme uvedkommende i hænde. Materialet kan opbevares i elektronisk form og skal opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres. Stk. 2. Materiale i forbindelse med godkendelse af sikringsorganisationer, sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner skal fremsendes med brev til Kystdirektoratet. Det fremsendte materiale kan være elektroniske dokumenter eller i papirformat. Materialet og øvrig korrespondance i forbindelse med sagsbehandlingen i Kystdirektoratet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke fremsendes med eller via internettet. Stk. 3. Hvis følsomt materiale kompromitteres, kan det resultere i, at sikringsplanen eller dele af denne skal ændres. Kystdirektoratet afgør i samråd med den relevante lokale politimyndighed, om sådanne forhold foreligger, og kan give havneadministrationen anvisninger, jf. 17, 25, 20 og 28.

6 Stk. 4. PSO skal sikre, at det personale, der er involveret i sikringsrelateret arbejde, kan håndtere sikringsinformation på betryggende vis og evt. fastlægge, hvilket personale der skal sikkerhedsgodkendes, aflevere straffeattest eller underskrive fortrolighedserklæring. 43. Transport- og Energiministeriets ansatte, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, skal mod fremvisning af legitimation tillades adgang til havnen, faciliteten og relevante dokumenter. 44. Transport- og Energiministeriets ansatte og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, er under ansvar efter straffelovens e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser, jf. lov om havne 14 a, stk. 2 og 3. Kapitel 10 Kontrol, øvelser og revision 45. PSO/PFSO skal sikre, at havnens hhv. havnefaciliteternes sikringsplaners effektivitet afprøves bl.a. ved med passende mellemrum at deltage i øvelser. 46. Øvelser, som skal teste sikringsplanen, herunder kommunikation, koordinering, ressourcetilgængelighed og reaktioner, skal gennemføres mindst én gang hvert kalenderår således, at der ikke er mere end 18 måneder mellem øvelserne. Stk. 2. Øvelserne kan udover havnens sikringsansvarlige personel efter omstændighederne omfatte deltagelse af relevante myndigheder, rederiets sikringsansvarlige eller skibets sikringsofficer. Stk. 3. Øvelser, som skal teste de enkelte elementer i sikringsplanen, skal afholdes mindst hver tredje måned, medmindre særlige omstændigheder taler imod. Kystdirektoratet skal orienteres, hvis øvelser ikke afholdes, samt om grunden herfor. Stk. 4. Øvelserne, jf. stk. 1, skal gennemføres: 1) i fuld skala, 2) som skrivebordssimulering eller seminarer, eller 3) som kombination med andre øvelser, såsom beredskabsøvelser. Stk. 5. Øvelser i henhold til stk. 4, nr. 1, skal gennemføres mindst hver tredje gang. Stk. 6. Kystdirektoratet kan forlange dokumentation for afholdte øvelser. 47. Kystdirektoratet kan i det omfang, det er hensigtsmæssigt, afprøve effektiviteten af godkendte sikringsplaner for havne og havnefaciliteter, herunder ved foretagelse af inspektioner af de pågældende havne og havnefaciliteter. Stk. 2. Kystdirektoratet kan, hvis der ved en sådan afprøvning konstateres fejl eller mangler, meddele den sikringsansvarlige påbud om at ændre sikringsplanen. Stk. 3. Når Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004 beslutter at foretage inspektioner, deltager Kystdirektoratet heri. 48. Oplysninger om havne med godkendt sikringsplan indberettes til Europa-Kommissionen. O plysninger om godkendte havnefaciliteter og godkendte sikringsorganisationer vil blive videregivet til den Internationale Maritime Organisation (IMO) og Europa-Kommissionen. Stk. 2. Alene havne og havnefaciliteter med en godkendt sikringsplan vil blive indberettet i henhold til stk. 1. Kapitel 11 Sikringsorganisationer 49. Sikringsorganisationer kan efter Kystdirektoratets godkendelse, jf. 51, udføre visse sikringsrelaterede opgaver. tk. 2. En sikringsorganisation er en organisation med passende ekspertise i sikringsanliggender og med relevant viden om havnedrift. 50. Sikringsorganisationer skal gennem referencer, attester, planer og lign. dokumentere, at de kan opfylde betingelserne i bilag 3 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Personale i sikringsorganisationen, der er involveret i udarbejdelsen af sårbarhedsvurderinger eller sikringsplaner, skal kunne fremlægge en gyldig sikkerhedsgodkendelse. Sikkerhedsgodkendelsen udstedes af Kystdirektoratet på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse hos Politiets Efterretningstjeneste. 51. Hvis en sikringsorganisation ønsker at blive godkendt til at udføre opgaver i henhold til 49, skal ansøgning herom sendes til Kystdirektoratet. 52. En godkendt sikringsorganisation kan rådgive eller assistere havneadministrationen om sikringsspørgsmål, herunder sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. Stk. 2. Kystdirektoratet kan efter høring af den relevante lokale politimyndighed beslutte, om og i hvilket omfang sårbarhedsvurderinger i henhold til kapitel 2 kan udarbejdes af godkendte sikringsorganisationer. Stk. 3. En godkendt sikringsorganisation, som har udført en sårbarhedsvurdering eller en revision af en sådan vurdering for en havn eller en havnefacilitet, må ikke udarbejde eller revidere sikringsplanen for den samme havn eller havnefacilitet. 53. En godkendelse af en sikringsorganisation kan tidsbegrænses og kan endvidere af Kystdirektoratet trækkes tilbage, hvis betingelserne, jf. bilag 3, ikke længere er opfyldte. 54. Kystdirektoratet kan på ethvert tidspunkt ved stikprøve eller på anden vis kontrollere eller efterprøve, hvorvidt en godkendt sikringsorganisation opfylder kravene i henhold til dette kapitel. Kapitel 12 Alternative sikringsaftaler og ækvivalente sikringsplaner 55. Der kan for følgende særlige havnefaciliteter ske en fravigelse af kravene i denne bekendtgørelse og tillades sikringsforanstaltninger, der vurderes at være ækvivalente i forhold til, hvad der er foreskrevet i denne bekendtgørelse:

7 1) havnefaciliteter omfattet af 2, men som primært anløbes af skibe i ikke-international fart og kun lejlighedsvis betjener skibe i international fart, ) havnefaciliteter med begrænsede eller specielle operationer, f.eks. i havne med begrænset anvendelsesområde, i henhold til lov om havne 21. tk. 2. Før der kan iværksættes ækvivalente sikringstiltag, skal Kystdirektoratet give tilladelse hertil. tk. 3. Ansøgningen skal ske på baggrund af en sårbarhedsvurdering og detaljeret gøre rede for omstændighederne ved havnefacilitetens brug samt de ønskede ækvivalente ikringstiltag. tk. 4. Det skal dokumenteres, at sikkerhedsniveauet ikke kompromitteres ved gennemførelsen af ækvivalente sikringstiltag. Dokumentationen kan bl.a. være den relevante okale politimyndigheds tilkendegivelse af, at sikringstiltagene skønnes at være ækvivalente, eller en henvisning til anerkendte nationale eller internationale ikringsbestemmelser/standarder. apitel 13 lage, straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. 56. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan påklages til Transport- og Energiministeriet. Stk. 2. Påklage til Transport- og Energiministeriet har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Transport- og Energiministeriet træffer afgørelse herom. 57. Med bøde straffes den, der 1) undlader at efterkomme et påbud, jf. 17, 20, 25, 28, 32 og 47, stk. 2, 2) ikke foretager indberetninger, jf. 9, stk. 4 og 6, 18, stk. 2, 26, stk. 2, 40, 41, stk. 6 og 46, stk. 3. 3) ikke giver adgang, jf. 43. Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, som videregiver oplysninger, der er omfattet af 42, med bøde. 58. Hvis en havn eller havnefacilitet trods påbud fra Kystdirektoratet til havneadministrationen fortsat ikke lever op til kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsen af sikringsplanen tilbagekaldes. 59. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter. Stk. 3. Havnefaciliteter godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter er fortsat godkendte, såfremt betingelserne, jf. den oprindelige godkendelse, er opfyldt. Godkendelserne kan ligeledes tilbagekaldes i overensstemmelse med de regler, der fremgår af samme bekendtgørelse. Transport- og Energiministeriet, den 29. september 2006 Flemming Hansen /Søren Wille Bilag 1 Sårbarhedsvurdering Sårbarhedsvurderingen danner grundlag for arbejdet med havnesikringsplanen og dens iværksættelse. Sårbarhedsvurderingen skal mindst berøre følgende: identificering og evaluering af vigtig ejendom og infrastruktur, som det er vigtigt at beskytte identificering af mulige trusler mod ejendom og infrastruktur og sandsynligheden for, at de bliver en realitet, med det formål at fastsætte og prioritere ikringsforanstaltninger identifikation, udvælgelse og prioritering af modforholdsregler og ændringer i procedurer og deres effektivitet i forhold til at nedbringe sårbarheden samt udpegelse af svagheder, herunder menneskelige faktorer i infrastruktur, politik og procedurer. Med dette for øje skal vurderingen mindst: udpege alle områder, der er relevante for sikring af havnen, herunder havnens grænser. Dette gælder også for havnefaciliteter, der allerede er omfattet af forordning (EF) nr. 725/2004, idet der tages udgangspunkt i disses sårbarhedsvurdering udpege sikringsspørgsmål, der affødes af grænsefladen mellem havnefacilitet og andre havnesikringsforanstaltninger fastlægge, hvilket havnepersonale der skal være genstand for baggrundstjek og/eller sikkerhedsgodkendelse på grund af deres forbindelser til højrisikoområder hvis det er hensigtsmæssigt, underinddele havnen efter sandsynligheden for sikringsrelaterede hændelser. Områder skal ikke blot vurderes ud fra deres egen profil som potentielt mål, men også efter muligheden for, at de bliver benyttet som adgangsvej til et tilstødende område, som er det egentlige mål udpege variationer i risikoen, f.eks. sæsonbestemte udpege de enkelte delområders specifikke kendetegn, f.eks. placering, adgangsforhold, elforsyning, kommunikationssystem, ejerforhold, brugere samt andre ikringsrelevante forhold identificere potentielle trusselsscenarier for havnen. Hele havnen eller specifikke dele af dens infrastruktur, fragt, bagage, personer og transportudstyr i havnen kan være et irekte mål for en påvist trussel udpege de specifikke følger af et trusselsscenarium. Følgerne kan berøre et eller flere delområder. Både direkte og indirekte følger bør beskrives. Der bør især fokuseres på

8 risikoen for personskader beskrive muligheden for, at sikringsrelaterede hændelser har cluster-virkninger udpege sårbare elementer i hvert delområde udpege alle organisatoriske aspekter af havnens samlede sikring, herunder de sikringsrelaterede myndigheders opdeling samt gældende regler og procedurer udpege sårbare elementer i havnens samlede sikring, som har relation til organisatoriske, retlige og proceduremæssige aspekter udpege foranstaltninger, procedurer og handlinger, der tager sigte på at reducere kritiske sårbare elementer. Der bør især fokuseres på behovet og mulighederne for dgangskontrol eller begrænsning til hele havnen eller bestemte dele af den, herunder identifikation af passagerer, ansatte i havnen og andre arbejdstagere, besøgende og esætningsmedlemmer, krav til overvågning af områder eller aktiviteter samt kontrol af gods og bagage. Foranstaltninger, procedurer og handlinger bør afstemmes efter isikoopfattelsen, som kan variere fra område til område beskrive, hvordan foranstaltninger, procedurer og handlinger vil blive skærpet, hvis sikringsniveauet skal øges udarbejde specifikationer for, hvordan velkendte sikringsproblemer behandles, herunder mistænkeligt gods, bagage, bunkers, forsyninger eller personer, ukendte pakker og kendte farer (f.eks. en bombe). Sådanne specifikationer skal omfatte kriterier for, hvornår neutraliseringen helst skal ske på stedet, og hvornår den foretrækkes udført senere på et sikret område udpege foranstaltninger, procedurer og handlinger, der tager sigte på at begrænse og afbøde følgevirkninger præcisere, hvilken opgavefordeling der fører til hensigtsmæssig og korrekt iværksættelse af foranstaltninger, procedurer og handlinger være opmærksom på eventuel sammenhæng med andre sikringsplaner (f.eks. havnefaciliteternes sikringsplaner) og andre bestående sikringsforanstaltninger. Man bør ligeledes være opmærksom på sammenhæng med andre beredskabsplaner (f.eks. for olieforurening, katastrofesituationer og nukleare ulykker) præcisere, hvilke kommunikationsbehov der skal være opfyldt for, at foranstaltninger og procedurer kan iværksættes gøre opmærksom på, hvilke foranstaltninger der kan beskytte sikringsfølsomme oplysninger mod at blive almindeligt kendt præcisere»need-to-know»-behovene hos alle involverede og hos offentligheden, hvis det er relevant. ilag 2 ikringsplan ikringsplanen indeholder havnens sikringsordninger. Den baseres på sårbarhedsvurderingen. Den indeholder en klar detaljeret beskrivelse af foranstaltninger. Den rummer en kontrolmekanisme, der i det nødvendige omfang giver mulighed for korrigerende forholdsregler. Sikringsplanen skal baseres på følgende generelle aspekter: udpege alle områder af relevans for havnens sikring. Afhængigt af sårbarhedsvurderingen kan foranstaltninger, procedurer og handlinger variere fra delområde til elområde. Faktisk kan nogle delområder kræve strengere forebyggelse end andre. Der bør lægges særlig vægt på grænsefladerne mellem delområder som beskrevet i årbarhedsvurderingen koordinere sikringsforanstaltningerne i områder, der er sikringsmæssigt forskellige fastlægge foranstaltninger, der om nødvendigt kan variere for forskellige dele af havnen, ved forskellige sikringsniveauer og som følge af specifikke fterretningsoplysninger fastlægge en organisationsstruktur, der understøtter en bedre havnesikring. Med udgangspunkt i disse generelle aspekter skal der i sikringsplanen være tildelt arbejdsopgaver og fastlagt arbejdsplaner inden for følgende områder: adgangskrav. I nogle områder finder kravene først anvendelse, når sikringsniveauet kommer over en vis tærskel. Alle krav og tærskler skal være nøje specificeret i ikringsplanen krav til kontrol af legitimation, bagage og gods. Kravene gælder ikke nødvendigvis for alle delområder og heller ikke altid i fuldt omfang. Personer, der bevæger sig ind i ller opholder sig i et delområde, kan blive kontrolleret. Sikringsplanen skal svare til sårbarhedsvurderingen, der er det værktøj, hvormed sikringskravene til de enkelte elområder er fastsat for hvert sikringsniveau. Hvis der indføres særlige id-kort med henblik på sikring af havnen, bør der foreligge klare procedurer for udstedelse, nvendelse/kontrol og aflevering af sådanne kort. I procedurerne bør der være mulighed for særlige foranstaltninger for nogle af havnens brugergrupper, således at de mærker indst muligt til de negative virkninger af adgangskontrollen. Brugerkategorierne skal mindst omfatte søfarende, ansatte hos myndigheder, personer, der regelmæssigt rbejder i eller besøger havnen, faste beboere i havnen og personer, der lejlighedsvis arbejder i eller besøger havnen samarbejde med de myndigheder, der forestår kontrol af gods, bagage og passagerer. Hvor det er nødvendigt, er det planen at etablere forbindelse til disse myndigheders nformations- og godkendelsessystemer, herunder eventuelle»pre-arrival clearance»- systemer procedurer og foranstaltninger for behandling af mistænkeligt gods, bagage, bunkers, forsyninger eller personer, herunder udpegning af et sikret område, og ved andre ikringsmæssige problemer og brud på havnesikringen krav til overvågning af delområder eller aktiviteter i delområder. Både behovet herfor og de mulige tekniske løsninger kan udledes af sårbarhedsvurderingen skiltning. Områder med adgangs- og/eller kontrolkrav skal være tydeligt skiltet. I kontrol- og adgangskrav skal der være taget behørigt hensyn til al relevant gældende ovgivning og praksis. Hvis aktiviteter er under overvågning, skal det angives tydeligt, hvis den nationale lovgivning kræver det kommunikation og sikringsgodkendelse. Alle relevante sikringsoplysninger skal videregives korrekt i overensstemmelse med sikringsgodkendelsesstandarderne i planen. Da nogle oplysninger kan være følsomme, følges»need-to-know»-princippet ved videregivelsen, men der skal om nødvendigt også være procedurer for videregivelse af eddelelser til offentligheden. Sikringsgodkendelsesstandarderne indgår i planen og har til formål at beskytte sikringsfølsomme oplysninger mod uautoriseret udbredelse rapportering af sikringsrelaterede hændelser. Med henblik på hurtig reaktion skal der i sikringsplanen for havnen være klare krav til rapportering af alle sikringsrelaterede hændelser til PSO/PFSO

9 integration med andre forebyggende planer eller aktiviteter. Planen bør eksplicit omhandle integrationen med andre igangværende forebyggelses- og kontrolaktiviteter i havnen integration med andre beredskabsplaner og/eller indarbejdelse af specifikke beredskabsforanstaltninger, -procedurer og -handlinger. I planen skal der være en nærmere beskrivelse af interaktion og koordination med andre beredskabs- og katastrofeplaner. Eventuelle konflikter og mangler afhjælpes krav til uddannelse og øvelser sikringsorganisationens operationelle del og dens arbejdsprocedurer. I sikringsplanen skal sikringsorganisationen, fordelingen af dens arbejdsopgaver og dens arbejdsprocedurer være nærmere beskrevet. Også koordineringen med havnefaciliteternes PFSO og skibenes sikringsofficerer skal være beskrevet, hvis det er relevant. Hvis der findes en sikringskomité, opregnes dennes arbejdsopgaver procedurer for ændring og ajourføring af sikringsplanen. ilag 3 etingelser som en anerkendt sikringsorganisation skal opfylde n anerkendt sikringsorganisation skal kunne godtgøre: ) ekspertise inden for relevante aspekter af havnesikring ) passende kendskab til skibs- og havneoperationer, herunder kendskab til havnedesign og -konstruktion ) evne til at vurdere de sandsynlige sikringsrisici, der kan opstå i forbindelse med skibs- og havnefacilitets operationer, herunder grænseflade mellem skib og havn, og hvordan sådanne risici kan minimeres 4) passende kendskab til andre sikringsrelevante operationer, der kan indvirke på havnesikringen 5) evne til at vurdere de sandsynlige havnesikringsrisici 6) evne til at opretholde og forbedre dens personales ekspertise inden for havnesikring 7) evne til at overvåge dens personales fortsatte pålidelighed 8) evne til at opretholde passende forholdsregler for at undgå uautoriseret udbredelse af eller adgang til sikkerhedsfølsomt materiale 9) kendskab til relevante nationale og internationale lovgivnings- og sikkerhedskrav 10) kendskab til aktuelle sikringstrusler og -mønstre 11) kendskab til genkendelse og sporing af våben, farlige stoffer og anordninger 12) kendskab til ikke-diskriminerende genkendelse af de særlige kendetegn ved og adfærdsmønstre hos personer, der muligvis truer sikkerheden 13) kendskab til teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforanstaltninger 14) kendskab til sikrings- og overvågningsudstyr og sikrings- og overvågningssystemer og deres operationelle begrænsninger.

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

BILAGSSAMLING. Til vejledning om maritim sikring

BILAGSSAMLING. Til vejledning om maritim sikring BILAGSSAMLING Til vejledning om maritim sikring 1 Indholdsfortegnelse DoS - Engelsk... 3 Formular til før-ankomst sikringsinformation... 5 Tiltrædelseserklæring... 7 Risikovurdering PFSA... 9 Risikovurdering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere