Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter"

Transkript

1 Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter BEK nr 989 af 29/09/2006 (Gældende) LOV Nr. 326 af 28/05/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Formål, anvendelsesområde, definitioner mv. Sårbarhedsvurdering af havn og havnefaciliteter Sikringsansvarlig Sikringsplan for en havnefacilitet Sikringsplan for en havn Sikringsniveau og forhåndsregler ved sikringsrelaterede hændelser Sikringserklæringer og fremlæggelse af sikringsoplysninger Sikringskomité Administration, kommunikation og fortrolighed Kontrol, øvelser og revision Sikringsorganisationer Alternative sikringsaftaler og ækvivalente sikringsplaner Klage, straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. Sårbarhedsvurdering Sikringsplan Betingelser som en anerkendt sikringsorganisation skal opfylde Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter I medfør af 14 a, 14 b og 18 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr af 27. december 2003, fastsættes: apitel 1 ormål, anvendelsesområde, definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse gennemfører i dansk ret: ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2005 L 310/28 af 25. november ) SOLAS-konventionens (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974) kapitel XI-2 i som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter. 3) ISPS-kodeksen (International Ship and Port Facility Security Code), som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår havnefaciliteter. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder regler, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og avnefaciliteter (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2004 L 129/6 af 29. april Denne bekendtgørelse finder anvendelse på havne, der betjener et eller flere af følgende fartøjer i international fart: ) passagerskibe, herunder højhastighedspassagerfartøjer, ) lastskibe, herunder højhastighedsfartøjer med en bruttotonnage (BT) på 500 eller derover, ) mobile olieboreplatforme med selvstændigt fremdrivningsmaskineri. tk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på militære installationer i havne. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: ) En havn : Ethvert specifikt land- og vandområde med anlæg og udstyr, som tjener til at lette kommerciel søtransport. ) En havnefacilitet : Et område, hvor der er direkte og umiddelbar kontakt mellem havneanlægget og skibet, herunder ventepladser, indsejlingsområder, fabrikskajer, dskibningsbroer og -kajer og værfter, og som opererer i henhold til en godkendt sikringsplan. ) Supplerende havnesikringsområder : Havnesikringsområder, som er relevante at sikre i henhold til sårbarhedsvurderingen og som ligger udenfor de eksisterende avnefaciliteter. ) En sårbarhedsvurdering : Et dokument der identificerer trusler og svagheder og udvælger og prioriterer foranstaltninger for at imødegå disse sårbarheder. årbarhedsvurderingen for en havn er opdelt i individuelle sårbarhedsvurderinger for hver facilitet samt de supplerende havnesikringsområder. ) En sikringsplan : Et dokument der beskriver organisation, ansvar, procedurer og sikringsforanstaltninger for en facilitet eller en havn med en eller flere havnefaciliteter. ) PFSO : Port Facility Security Officer, engelsk benævnelse for den sikringsansvarlige for en havnefacilitet, på dansk benævnt den sikringsansvarlige. ) PSO : Port Security Officer, engelsk benævnelse for den sikringsansvarlige for en havn, på dansk benævnt den havnesikringsansvarlige. PSO er havnens overordnede ikringsansvarlige. 8) Sikringsniveau 1 : Det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen).

2 9) Sikringsniveau 2 : Det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en ikringsrelateret hændelse. 0) Sikringsniveau 3 : Det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 11) Sikringsrelateret hændelse: En mistænkelig handling eller omstændighed, som kan udgøre en trussel mod havnen, en havnefacilitet eller mod et skib ved havnefaciliteten. 4. Havneadministrationen fastsætter omfanget og antallet af havnefaciliteter. Stk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af havnefaciliteten inddrages de relevante havnevirksomheder og interessenter på havnen i nødvendigt omfang. Stk. 3. Hvis en havnefacilitet drives af en selvstændig terminaloperatør, kan havneadministrationen overlade sikringen af denne facilitet til terminaloperatøren. erminaloperatøren skal i givet fald udføre de opgaver mv., der i denne bekendtgørelse er henlagt til havneadministrationen for så vidt angår havnefaciliteten. 5. Havneadministrationen fastsætter omfanget af havnen og omfanget og antallet af supplerende havnesikringsområder. tk. 2. I forbindelse med fastsættelsen af omfanget af havnen inddrages de relevante havnevirksomheder og interessenter på havnen i nødvendigt omfang. tk. 3. Fastsættelsen af omfang og antal, jf. stk. 1, sker under hensyntagen til sårbarhedsvurderingen og med inddragelse af den lokale politimyndighed. 6. Sikringsplanerne for havne og havnefaciliteter berører ikke politiets overordnede og selvstændige ansvar for opretholdelse af sikkerhed, ro og orden og udarbejdelse af de ornødne planer i forbindelse hermed. tk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse hindrer ikke myndighedernes retmæssige adgang til havnen og havnefaciliteten i f.eks. kontrol- og tilsynsøjemed. apitel 2 årbarhedsvurdering af havn og havnefaciliteter 7. H avneadministrationen skal i samarbejde med den lokale politimyndighed vurdere havnens sårbarhed. I denne vurdering skal der tages behørigt hensyn til de særlige endetegn ved forskellige afsnit af den enkelte havn samt, hvis det findes hensigtsmæssigt, ved de tilstødende områder, hvis disse har indvirkning på sikkerheden i havnen, amt til de sårbarhedsvurderinger af havnefaciliteter inden for havnens grænser, som er udført i medfør af forordning (EF) nr. 725/2004. Stk. 2. Sårbarhedsvurderingen skal omfatte: 1) beskrivelse af områdets placering, adgangsforhold, aktiver, aktiviteter, ejendom og ejerforhold samt infrastruktur, ) identifikation og evaluering af vigtig ejendom og infrastruktur, som det er vigtig at beskytte, ) identifikation af mulige trusler mod ejendom og infrastruktur og sandsynligheden for, at de bliver en realitet med det formål at fastsætte og prioritere sikringsforanstaltninger, 4) identifikation, udvælgelse og prioritering af modforholdsregler og ændringer i procedurer og deres effektivitet i forhold til at nedbringe sårbarheden samt ) identifikation af svagheder, herunder menneskelige faktorer i infrastruktur, politik og procedurer. tk. 3. Vurderingen skal som minimum omfatte de forhold, som er nævnt i bilag 1. tk. 4. Såfremt havnen anløbes af ro-ro skibe, der også medfører passagerer (ro-pax skibe), skal dette specifikt fremgå af sårbarhedsvurderingen. tk. 5. Den i stk. 2 nævnte vurdering af foranstaltninger kan også uden for de i 4, stk. 3, nævnte tilfælde ske i samarbejde med en selvstændig terminaloperatør. tk. 6. Den lokale politimyndighed kan til brug for den i stk. 1 omtalte vurdering indhente yderligere oplysninger om havnen og havnefaciliteten fra havneadministrationen. 8. Havneadministrationen sender sårbarhedsvurderingen til Kystdirektoratet. tk. 2. Kystdirektoratet godkender, at sårbarhedsvurderingen opfylder kravene i denne bekendtgørelse, og Kystdirektoratet kan i den forbindelse bestemme, at der skal ske ndringer. tk. 3. Når sårbarhedsvurderingen opfylder kravene i denne bekendtgørelse, meddeler Kystdirektoratet til havneadministrationen, at sårbarhedsvurderingen herefter kan nvendes som grundlag for udarbejdelsen af sikringsplaner. tk. 4. Såfremt en havn har en godkendt sårbarhedsvurdering efter denne bekendtgørelse, kan Kystdirektoratet, evt. efter høring af den lokale politimester, give tilladelse til, at enne sårbarhedsvurdering danner grundlag for en ny havnefacilitets sikringsplan. apitel 3 ikringsansvarlig 9. Havneadministrationen skal udpege en PSO for hele havnen og en PFSO for hver havnefacilitet. tk. 2. De sikringsansvarlige skal have den fornødne kompetence og viden til at varetage opgaverne. tk. 3. PSO kan have ansvaret for flere havne, og PFSO kan have ansvaret for havnefaciliteter i flere havne. tk. 4. Navn og kontaktoplysninger, herunder 24 timers kontaktdetaljer på PSO og alle PFSO, skal straks meddeles til Kystdirektoratet. Hvis en PSO får ansvaret for flere avne, eller en PFSO får ansvaret for havnefaciliteter i flere havne, skal dette ligeledes straks meddeles til Kystdirektoratet. tk. 5. Hvis PSO og PFSO ikke er den samme person, skal der sørges for et nært samarbejde mellem dem. tk. 6. Kystdirektoratet skal straks have meddelelse om ændringer i kontaktdetaljerne. 10. PSO eller PFSO og et skibs sikringsofficer skal koordinere hensigtsmæssige foranstaltninger, når PSO eller PFSO underrettes om, at 1) et skib har problemer med at gennemføre de nødvendige foranstaltninger og procedurer, som beskrevet i skibets sikringsplan,

3 2) et skib har problemer i forbindelse med etablering af sikringsniveau 3, jf. 30, stk. 2, på baggrund af sikringsinstruktioner fra myndighederne, eller ) et skib befinder sig på et højere sikringsniveau, jf. 30, stk. 2, end havnefacilitetens. tk. 2. Hvis situationen i stk. 1, nr. 3, indtræder, skal den lokale politimyndighed og Kystdirektoratet underrettes med henblik på en vurdering af, om der skal iværksættes ærlige tiltag. apitel 4 ikringsplan for en havnefacilitet 11. På baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering skal PFSO sikre, at der udarbejdes en sikringsplan for den enkelte havnefacilitet. 12. Efter ansøgning kan Kystdirektoratet tillade, at der udarbejdes en samlet sikringsplan for flere havnefaciliteter, hvis disse havnefaciliteter har operatører, placering, perationer, udstyr og design, som ligner hinanden. 13. Sikringsplanen for havnefaciliteten kan kombineres med eller være en selvstændig del af en anden beredskabs- eller nødplan. 14. Sikringsplanen skal uanset 13 udarbejdes som et selvstændigt dokument. tk. 2. Sikringsplanen skal beskrive de tiltag, der kan iværksættes for at imødegå de trusler mv., der er blevet identificeret i sårbarhedsvurderingen. Sikringsplanen skal dformes på havnefacilitetens arbejdssprog og omfatte følgende, som gælder for alle sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2: ) en overordnet beskrivelse af havnefaciliteten, herunder angivelse af havnefacilitetens udstrækning på kortmateriale, samt angivelse af central længde- og breddegrad, 2) en beskrivelse af procedurer til beskyttelse af sikkerhedsfølsomme oplysninger, jf. 42, 3) en beskrivelse af tiltag til sikring af regelmæssig gennemgang og revision af havnefacilitetens sikringsplan og en plan for, hvorledes nødvendige ændringer gennemføres, ) en beskrivelse af procedurer for vurdering af og indberetning af sikringsrelaterede hændelser til den lokale politimyndighed og Kystdirektoratet, jf. 31, ) en beskrivelse af havnefacilitetens sikringsstruktur og opgaver, herunder forbindelser til myndigheder med ansvar på sikringsområdet, ) identifikation af havnefacilitetens sikringsansvarlig, herunder kontaktoplysninger, jf. i øvrigt 9, ) en beskrivelse af opgaver og ansvar, der påhviler de ansatte på havnefaciliteten, som har sikringsopgaver, og hvorledes effektiviteten af opgavernes udførelse vurderes, jf og 45-46, herunder evt. uddannelsesforløb eller -planer, ) en beskrivelse af procedurer for samspil mellem skibenes og havnefacilitetens sikringstiltag, herunder procedurer for situationer, hvor sikringsalarmsystemet på et skib ved avnefaciliteten aktiveres, udarbejdelse af den i 33 nævnte sikringserklæring, og meddelelse om forskelle i sikringsniveauer mellem skib og havnefacilitet, jf. 10, 9) en beskrivelse af procedurer, som letter skibsbesætningers landlov og udskiftning af besætninger samt adgang for besøgende til skibet, 10) en beskrivelse af procedurer til brug for skibets sikringsofficer, når denne har behov for at verificere, at personer, der søger adgang til skibet, har lovlig adkomst til havnefaciliteten, 11) en beskrivelse af procedurer for opbevaring af havnefacilitetens journaler, som vedrører farligt gods og farlige stoffer, og journalernes placering i havnefaciliteten, 2) en beskrivelse af procedurer for modtagelse og efterlevelse af de instruktioner vedrørende sikringsniveau 3, som myndighederne udsteder, jf. 16, 3) en beskrivelse af procedurer for tiltag i forbindelse med situationer som angivet i 31, 4) en beskrivelse af procedurer for evakuering, 5) en beskrivelse af alarmeringsprocedurer, herunder muligheden for bistand fra relevante myndigheder, og 6) en beskrivelse af kommunikationssystemer, der muliggør en effektiv og fortsat kommunikation mellem havnefacilitetens sikringspersonale, skibe i havnen og hvor det er elevant med myndighederne. 15. Sikringsplanen skal udover det i 14 anførte, for hvert af de 3 sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2, redegøre for: ) sikringstiltag, som skal forhindre, at våben eller farlige stoffer og genstande beregnet til brug mod personer, skibe eller havne, bringes ind på havnefaciliteten eller om bord å et skib, ) sikringstiltag ved havnefaciliteten, som skal forhindre uautoriseret adgang til havnefaciliteten, og ) sikringstiltag, som effektivt skal sikre last og udstyr til lasthåndtering ved havnefaciliteten. tk. 2. Sikringsplanen skal for hvert af de 3 sikringsniveauer, jf. 30, stk. 2, indeholde følgende punkter: ) adgang til havnefaciliteten, ) områder med adgangsbegrænsning i havnefaciliteten, ) håndtering af lasten, ) levering af skibets stores, ) håndtering af uledsaget bagage og ) overvågning af havnefacilitetens sikring. tk. 3. Hvis havnefaciliteten anvendes til flere forskellige formål, skal sikringsplanen indeholde beskrivelser i henhold til stk. 2 for hvert enkelt anvendelsesformål. 16. Ud over de i 15, stk. 2, anførte aktiviteter for sikringsniveau 3, jf. 30, stk. 2, skal havnefaciliteten, når Kystdirektoratet indfører sikringsniveau 3, gennemføre alle sikringsinstruktioner fra myndighederne.

4 17. Sikringsplanen skal sendes til Kystdirektoratet til godkendelse. Kystdirektoratet påser, at sikringsplanen er i overensstemmelse med sårbarhedsvurderingen og lever op il reglerne i denne bekendtgørelse. Kystdirektoratet kan meddele påbud om, at der skal foretages ændringer i sikringsplanen. 18. Sikringsplanen eller ændringer og tilføjelser til denne skal iværksættes snarest og inden for en rimelig tid efter godkendelsen. Kystdirektoratet kan fastsætte en tidsplan erfor. tk. 2. Der skal gives meddelelse til Kystdirektoratet umiddelbart efter, at den godkendte sikringsplan eller ændringer til denne er gennemført. 19. Hvis der foretages ændringer i havnefacilitetens fysiske struktur, eller havnefaciliteten skal anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen, skal der foretages en ny sårbarhedsvurdering af havnefaciliteten og eventuelt udarbejdes en ny sikringsplan i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der skal udarbejdes en sårbarhedsvurdering og sikringsplan senest 5 år efter sidste godkendelse, hvis der ikke er udarbejdet en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved mindre ændringer i havnefacilitetens struktur eller anvendelse kan Kystdirektoratet efter høring af den lokale politimyndighed give tilladelse til, at sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen ikke ændres, eller at alene enkelte dele ændres, jf. stk På baggrund af indberetninger af sikringsrelaterede hændelser, jf. 31, kan Kystdirektoratet meddele den sikringsansvarlige påbud om at gennemføre ændringer af sikringsplanen for at mindske risikoen for, at lignende episoder opstår. 21. Personer, som foretager intern revision eller evaluering af havnefacilitetens sikringsaktiviteter, skal være uafhængige af de aktiviteter, der revideres, medmindre dette ikke kan lade sig gøre på grund af havnefacilitetens størrelse og art. Kapitel 5 Sikringsplan for en havn 22. På baggrund af den godkendte sårbarhedsvurdering skal PSO sikre, at der udarbejdes en sikringsplan for havnen, som vedligeholdes og ajourføres. Stk. 2. I sikringsplanen skal der for hvert af de i 30, stk. 2, omhandlede sikringsniveauer være anført, hvilke procedurer, foranstaltninger og handlinger der skal gennemføres inden for de sikringsrelevante områder, ud over de tiltag som er beskrevet i havnefaciliteternes godkendte sikringsplaner, udarbejdet i medfør af forordning (EF) nr. 725/2004 eller 17 i denne bekendtgørelse. Stk. 3. Sikringsplanen skal som minimum baseres på de generelle aspekter inden for de områder, som er nævnt i bilag 2. Stk. 4. Hvis en havns geografiske udstrækning og struktur i forhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse betinger dette, kan Kystdirektoratet tillade, at havnen opdeles i elområder, som herefter i forhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse betragtes som en selvstændig havn. tk. 5. Såfremt havnefaciliteternes sikringsplaner reelt dækker hele havneområdet som fastlagt i henhold til 5, bortfalder bestemmelserne i kapitel Sikringsplanen for havnen kan kombineres med eller være en selvstændig del af en anden beredskabs- eller nødplan. 24. Udover de i 22, stk. 2, anførte aktiviteter for sikringsniveau 3, jf. 30, stk.2, skal havnen, når Kystdirektoratet indfører sikringsniveau 3, gennemføre alle sikringsinstruktioner fra myndighederne. 25. Sikringsplanen skal sendes til Kystdirektoratet til godkendelse. Kystdirektoratet påser, at denne er i overensstemmelse med sårbarhedsvurderingen og lever op til reglerne i denne bekendtgørelse. Kystdirektoratet kan meddele påbud om, at der skal foretages ændringer i sikringsplanen. 26. S ikringsplanen eller ændringer og tilføjelser til denne skal iværksættes snarest og inden for en rimelig tid efter godkendelsen. Kystdirektoratet kan fastsætte en tidsplan herfor. Stk. 2. Der skal gives meddelelse til Kystdirektoratet umiddelbart efter, at den godkendte sikringsplan eller ændringer til denne er gennemført. 27. Hvis der foretages ændringer i havnens fysiske struktur, eller havnen eller dele af havnen skal anvendes til andre formål end de, der er angivet i sårbarhedsvurderingen, skal der foretages en ny sårbarhedsvurdering af havnen og eventuelt udarbejdes en ny sikringsplan i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Der skal udarbejdes en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan senest 5 år efter sidste godkendelse, hvis der ikke er udarbejdet en ny sårbarhedsvurdering og sikringsplan i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved mindre ændringer i havnens struktur eller anvendelse kan Kystdirektoratet efter høring af den lokale politimyndighed give tilladelse til, at sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen ikke ændres, eller at alene enkelte dele ændres, jf. stk På baggrund af indberetninger af sikringsrelaterede hændelser, jf. 31, kan Kystdirektoratet meddele PSO påbud om at gennemføre ændringer af sikringsplanen for at indske risikoen for, at lignende episoder opstår. 29. Personer, som foretager intern revision eller evaluering af havnens sikringsaktiviteter, skal være uafhængige af de aktiviteter, der revideres, medmindre dette ikke kan ade sig gøre på grund af havnens størrelse og art. apitel 6 ikringsniveau og forhåndsregler ved sikringsrelaterede hændelser 30. På baggrund af anbefalinger fra Politiets Efterretningstjeneste skal Kystdirektoratet udmelde det sikringsniveau, den enkelte havn og/eller facilitet skal fungere på. avnen/faciliteten skal umiddelbart efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen af sikringsniveauet implementere sikringsplanen for det pågældende niveau. tk. 2. Følgende sikringsniveauer gælder for havne og havnefaciliteter: ) Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen). ) Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en ikringsrelateret hændelse. ) Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål. 31. Hvis der opstår en sikringsrelateret hændelse, skal PSO eller PFSO, hvis hændelsen ikke umiddelbart kan afvises som betydningsløs, informere den lokale politimyndighed eller Kystdirektoratet herom afhængigt af hændelsens karakter.

5 32. Den lokale politimyndighed kan, når det findes sikkerhedsmæssigt påkrævet, meddele påbud om, at de iværksatte sikringstiltag midlertidigt skal intensiveres og uppleres med yderligere tiltag. apitel 7 ikringserklæringer og fremlæggelse af sikringsoplysninger 33. Sikringserklæringen er en aftale mellem et skibs sikringsofficer og PSO eller PFSO, som omhandler de sikringstiltag, der skal opfyldes i fællesskab af havnefaciliteten og skibet. 34. PSO eller PFSO kan forlange en sikringserklæring af et skib, hvis det af den godkendte sårbarhedsvurdering fremgår, at behovet er til stede, f.eks. i forbindelse med astning/losning af farlige stoffer eller gods. 35. PSO eller PFSO skal imødekomme en anmodning fra et skib om udarbejdelse af en sikringserklæring. 36. PSO eller PFSO udarbejder sikringserklæringen for havnefaciliteten. tk. 2. For havne, hvor der ikke er udpeget en PSO/PFSO, udarbejdes sikringserklæringen af Kystdirektoratet efter konsultation med den lokale politimyndighed og avneadministrationen. tk. 3. Sikringserklæringen skal udfærdiges på et sprog, som er fælles for havnefaciliteten og skibet. 37. Havnefaciliteten skal opbevare sikringserklæringer i mindst 1 år fra udstedelsen. 38. Hvis et skib, der ønsker at anløbe en havnefacilitet, ikke kan leve op til kravene til sikringstiltag i skibets sikringsplan eller i aftalt sikringserklæring mellem skib og avnefacilitet, jf. 33, og det ikke er muligt indenfor rimelig tid at gennemføre tilstrækkelige supplerende tiltag, kan havneadministrationen nægte skibet adgang til den ågældende havnefacilitet. 39. Hvis et skib, der er anløbet en havnefacilitet, ikke fortsat kan leve op til kravene til sikringstiltag i skibets sikringsplan eller i aftalt sikringserklæring mellem skib og avnefacilitet, jf. 33, og det ikke er muligt indenfor rimelig tid at gennemføre tilstrækkelige supplerende tiltag, kan havneadministrationen bortvise skibet fra pågældende avnefacilitet. 40. I alle tilfælde, hvor et skib nægtes adgang til eller bortvises fra en havnefacilitet, skal alle kendte oplysninger om skibet meddeles til Kystdirektoratet. Denne meddelelse skal omfatte følgende oplysninger: 1) skibets navn, dets flag, skibets identifikationsnummer, kaldesignal, skibs- og lasttype, og 2) årsagen til, at adgang til en havnefacilitet nægtes, eller der sker bortvisning fra sådanne faciliteter. Stk. 2. Meddelelsen skal yderligere, hvis dette er relevant, omfatte følgende oplysninger: 1) arten af den eventuelle manglende opfyldelse af sikringsforanstaltningerne, 2) nærmere oplysninger om ethvert forsøg på at afhjælpe den manglende overensstemmelse, herunder eventuelle betingelser, der er pålagt skibet på den pågældende rejse, 3) tidligere havneanløb og den næste oplyste anløbshavn, herunder tidspunkter for afsejling og anslået sandsynligt ankomsttidspunkt for næste oplyste anløbshavn, 4) eventuelle instruktioner til skibet, f.eks. vedrørende indberetning af rute, 5) tilgængelige oplysninger om det sikringsniveau, som skibet i øjeblikket opererer på, og 6) mandskabsliste. Kapitel 8 Sikringskomité 41. Havneadministrationen kan nedsætte en sikringskomité med henblik på at inddrage terminaloperatører, havnevirksomheder på eller i nærheden af havnen i arbejdet med sikringen af havnen og havnefaciliteten. Stk. 2. Hvis sikringen af en havnefacilitet er overladt til en terminaloperatør, jf. 4, stk. 3, skal havneadministrationen nedsætte en sikringskomité. Stk. 3. Sikringskomitéen skal rådgive havneadministrationen i sikringsspørgsmål samt medvirke til planlægning af øvelser mv. Stk. 4. Sikringskomitéen bør sammensættes af et bredt udvalg af repræsentanter, bl.a. havneadministrationen, havnefaciliteterne, havnevirksomheder, eventuelle relevante myndigheder og det øvrige beredskab. Stk. 5. Komitéen træder sammen mindst én gang årligt, samt når omstændighederne taler herfor, eller Kystdirektoratet anmoder herom. Kystdirektoratet kan kræve at deltage i sikringskomitéens møder eller modtage referater fra komitéens møder. Stk. 6. Oplysning om nedsættelse og sammensætning af en sikringskomité samt ændringer i denne sendes til Kystdirektoratet. Kapitel 9 Administration, kommunikation og fortrolighed 42. Sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, rapporter over sikringsrelaterede hændelser samt øvelsesevalueringer må ikke komme uvedkommende i hænde. Materialet kan opbevares i elektronisk form og skal opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres. Stk. 2. Materiale i forbindelse med godkendelse af sikringsorganisationer, sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner skal fremsendes med brev til Kystdirektoratet. Det fremsendte materiale kan være elektroniske dokumenter eller i papirformat. Materialet og øvrig korrespondance i forbindelse med sagsbehandlingen i Kystdirektoratet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke fremsendes med eller via internettet. Stk. 3. Hvis følsomt materiale kompromitteres, kan det resultere i, at sikringsplanen eller dele af denne skal ændres. Kystdirektoratet afgør i samråd med den relevante lokale politimyndighed, om sådanne forhold foreligger, og kan give havneadministrationen anvisninger, jf. 17, 25, 20 og 28.

6 Stk. 4. PSO skal sikre, at det personale, der er involveret i sikringsrelateret arbejde, kan håndtere sikringsinformation på betryggende vis og evt. fastlægge, hvilket personale der skal sikkerhedsgodkendes, aflevere straffeattest eller underskrive fortrolighedserklæring. 43. Transport- og Energiministeriets ansatte, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til denne bekendtgørelse, skal mod fremvisning af legitimation tillades adgang til havnen, faciliteten og relevante dokumenter. 44. Transport- og Energiministeriets ansatte og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, er under ansvar efter straffelovens e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser, jf. lov om havne 14 a, stk. 2 og 3. Kapitel 10 Kontrol, øvelser og revision 45. PSO/PFSO skal sikre, at havnens hhv. havnefaciliteternes sikringsplaners effektivitet afprøves bl.a. ved med passende mellemrum at deltage i øvelser. 46. Øvelser, som skal teste sikringsplanen, herunder kommunikation, koordinering, ressourcetilgængelighed og reaktioner, skal gennemføres mindst én gang hvert kalenderår således, at der ikke er mere end 18 måneder mellem øvelserne. Stk. 2. Øvelserne kan udover havnens sikringsansvarlige personel efter omstændighederne omfatte deltagelse af relevante myndigheder, rederiets sikringsansvarlige eller skibets sikringsofficer. Stk. 3. Øvelser, som skal teste de enkelte elementer i sikringsplanen, skal afholdes mindst hver tredje måned, medmindre særlige omstændigheder taler imod. Kystdirektoratet skal orienteres, hvis øvelser ikke afholdes, samt om grunden herfor. Stk. 4. Øvelserne, jf. stk. 1, skal gennemføres: 1) i fuld skala, 2) som skrivebordssimulering eller seminarer, eller 3) som kombination med andre øvelser, såsom beredskabsøvelser. Stk. 5. Øvelser i henhold til stk. 4, nr. 1, skal gennemføres mindst hver tredje gang. Stk. 6. Kystdirektoratet kan forlange dokumentation for afholdte øvelser. 47. Kystdirektoratet kan i det omfang, det er hensigtsmæssigt, afprøve effektiviteten af godkendte sikringsplaner for havne og havnefaciliteter, herunder ved foretagelse af inspektioner af de pågældende havne og havnefaciliteter. Stk. 2. Kystdirektoratet kan, hvis der ved en sådan afprøvning konstateres fejl eller mangler, meddele den sikringsansvarlige påbud om at ændre sikringsplanen. Stk. 3. Når Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004 beslutter at foretage inspektioner, deltager Kystdirektoratet heri. 48. Oplysninger om havne med godkendt sikringsplan indberettes til Europa-Kommissionen. O plysninger om godkendte havnefaciliteter og godkendte sikringsorganisationer vil blive videregivet til den Internationale Maritime Organisation (IMO) og Europa-Kommissionen. Stk. 2. Alene havne og havnefaciliteter med en godkendt sikringsplan vil blive indberettet i henhold til stk. 1. Kapitel 11 Sikringsorganisationer 49. Sikringsorganisationer kan efter Kystdirektoratets godkendelse, jf. 51, udføre visse sikringsrelaterede opgaver. tk. 2. En sikringsorganisation er en organisation med passende ekspertise i sikringsanliggender og med relevant viden om havnedrift. 50. Sikringsorganisationer skal gennem referencer, attester, planer og lign. dokumentere, at de kan opfylde betingelserne i bilag 3 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Personale i sikringsorganisationen, der er involveret i udarbejdelsen af sårbarhedsvurderinger eller sikringsplaner, skal kunne fremlægge en gyldig sikkerhedsgodkendelse. Sikkerhedsgodkendelsen udstedes af Kystdirektoratet på baggrund af en sikkerhedsundersøgelse hos Politiets Efterretningstjeneste. 51. Hvis en sikringsorganisation ønsker at blive godkendt til at udføre opgaver i henhold til 49, skal ansøgning herom sendes til Kystdirektoratet. 52. En godkendt sikringsorganisation kan rådgive eller assistere havneadministrationen om sikringsspørgsmål, herunder sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner. Stk. 2. Kystdirektoratet kan efter høring af den relevante lokale politimyndighed beslutte, om og i hvilket omfang sårbarhedsvurderinger i henhold til kapitel 2 kan udarbejdes af godkendte sikringsorganisationer. Stk. 3. En godkendt sikringsorganisation, som har udført en sårbarhedsvurdering eller en revision af en sådan vurdering for en havn eller en havnefacilitet, må ikke udarbejde eller revidere sikringsplanen for den samme havn eller havnefacilitet. 53. En godkendelse af en sikringsorganisation kan tidsbegrænses og kan endvidere af Kystdirektoratet trækkes tilbage, hvis betingelserne, jf. bilag 3, ikke længere er opfyldte. 54. Kystdirektoratet kan på ethvert tidspunkt ved stikprøve eller på anden vis kontrollere eller efterprøve, hvorvidt en godkendt sikringsorganisation opfylder kravene i henhold til dette kapitel. Kapitel 12 Alternative sikringsaftaler og ækvivalente sikringsplaner 55. Der kan for følgende særlige havnefaciliteter ske en fravigelse af kravene i denne bekendtgørelse og tillades sikringsforanstaltninger, der vurderes at være ækvivalente i forhold til, hvad der er foreskrevet i denne bekendtgørelse:

7 1) havnefaciliteter omfattet af 2, men som primært anløbes af skibe i ikke-international fart og kun lejlighedsvis betjener skibe i international fart, ) havnefaciliteter med begrænsede eller specielle operationer, f.eks. i havne med begrænset anvendelsesområde, i henhold til lov om havne 21. tk. 2. Før der kan iværksættes ækvivalente sikringstiltag, skal Kystdirektoratet give tilladelse hertil. tk. 3. Ansøgningen skal ske på baggrund af en sårbarhedsvurdering og detaljeret gøre rede for omstændighederne ved havnefacilitetens brug samt de ønskede ækvivalente ikringstiltag. tk. 4. Det skal dokumenteres, at sikkerhedsniveauet ikke kompromitteres ved gennemførelsen af ækvivalente sikringstiltag. Dokumentationen kan bl.a. være den relevante okale politimyndigheds tilkendegivelse af, at sikringstiltagene skønnes at være ækvivalente, eller en henvisning til anerkendte nationale eller internationale ikringsbestemmelser/standarder. apitel 13 lage, straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. 56. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan påklages til Transport- og Energiministeriet. Stk. 2. Påklage til Transport- og Energiministeriet har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Transport- og Energiministeriet træffer afgørelse herom. 57. Med bøde straffes den, der 1) undlader at efterkomme et påbud, jf. 17, 20, 25, 28, 32 og 47, stk. 2, 2) ikke foretager indberetninger, jf. 9, stk. 4 og 6, 18, stk. 2, 26, stk. 2, 40, 41, stk. 6 og 46, stk. 3. 3) ikke giver adgang, jf. 43. Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, som videregiver oplysninger, der er omfattet af 42, med bøde. 58. Hvis en havn eller havnefacilitet trods påbud fra Kystdirektoratet til havneadministrationen fortsat ikke lever op til kravene i denne bekendtgørelse, kan godkendelsen af sikringsplanen tilbagekaldes. 59. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter. Stk. 3. Havnefaciliteter godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter er fortsat godkendte, såfremt betingelserne, jf. den oprindelige godkendelse, er opfyldt. Godkendelserne kan ligeledes tilbagekaldes i overensstemmelse med de regler, der fremgår af samme bekendtgørelse. Transport- og Energiministeriet, den 29. september 2006 Flemming Hansen /Søren Wille Bilag 1 Sårbarhedsvurdering Sårbarhedsvurderingen danner grundlag for arbejdet med havnesikringsplanen og dens iværksættelse. Sårbarhedsvurderingen skal mindst berøre følgende: identificering og evaluering af vigtig ejendom og infrastruktur, som det er vigtigt at beskytte identificering af mulige trusler mod ejendom og infrastruktur og sandsynligheden for, at de bliver en realitet, med det formål at fastsætte og prioritere ikringsforanstaltninger identifikation, udvælgelse og prioritering af modforholdsregler og ændringer i procedurer og deres effektivitet i forhold til at nedbringe sårbarheden samt udpegelse af svagheder, herunder menneskelige faktorer i infrastruktur, politik og procedurer. Med dette for øje skal vurderingen mindst: udpege alle områder, der er relevante for sikring af havnen, herunder havnens grænser. Dette gælder også for havnefaciliteter, der allerede er omfattet af forordning (EF) nr. 725/2004, idet der tages udgangspunkt i disses sårbarhedsvurdering udpege sikringsspørgsmål, der affødes af grænsefladen mellem havnefacilitet og andre havnesikringsforanstaltninger fastlægge, hvilket havnepersonale der skal være genstand for baggrundstjek og/eller sikkerhedsgodkendelse på grund af deres forbindelser til højrisikoområder hvis det er hensigtsmæssigt, underinddele havnen efter sandsynligheden for sikringsrelaterede hændelser. Områder skal ikke blot vurderes ud fra deres egen profil som potentielt mål, men også efter muligheden for, at de bliver benyttet som adgangsvej til et tilstødende område, som er det egentlige mål udpege variationer i risikoen, f.eks. sæsonbestemte udpege de enkelte delområders specifikke kendetegn, f.eks. placering, adgangsforhold, elforsyning, kommunikationssystem, ejerforhold, brugere samt andre ikringsrelevante forhold identificere potentielle trusselsscenarier for havnen. Hele havnen eller specifikke dele af dens infrastruktur, fragt, bagage, personer og transportudstyr i havnen kan være et irekte mål for en påvist trussel udpege de specifikke følger af et trusselsscenarium. Følgerne kan berøre et eller flere delområder. Både direkte og indirekte følger bør beskrives. Der bør især fokuseres på

8 risikoen for personskader beskrive muligheden for, at sikringsrelaterede hændelser har cluster-virkninger udpege sårbare elementer i hvert delområde udpege alle organisatoriske aspekter af havnens samlede sikring, herunder de sikringsrelaterede myndigheders opdeling samt gældende regler og procedurer udpege sårbare elementer i havnens samlede sikring, som har relation til organisatoriske, retlige og proceduremæssige aspekter udpege foranstaltninger, procedurer og handlinger, der tager sigte på at reducere kritiske sårbare elementer. Der bør især fokuseres på behovet og mulighederne for dgangskontrol eller begrænsning til hele havnen eller bestemte dele af den, herunder identifikation af passagerer, ansatte i havnen og andre arbejdstagere, besøgende og esætningsmedlemmer, krav til overvågning af områder eller aktiviteter samt kontrol af gods og bagage. Foranstaltninger, procedurer og handlinger bør afstemmes efter isikoopfattelsen, som kan variere fra område til område beskrive, hvordan foranstaltninger, procedurer og handlinger vil blive skærpet, hvis sikringsniveauet skal øges udarbejde specifikationer for, hvordan velkendte sikringsproblemer behandles, herunder mistænkeligt gods, bagage, bunkers, forsyninger eller personer, ukendte pakker og kendte farer (f.eks. en bombe). Sådanne specifikationer skal omfatte kriterier for, hvornår neutraliseringen helst skal ske på stedet, og hvornår den foretrækkes udført senere på et sikret område udpege foranstaltninger, procedurer og handlinger, der tager sigte på at begrænse og afbøde følgevirkninger præcisere, hvilken opgavefordeling der fører til hensigtsmæssig og korrekt iværksættelse af foranstaltninger, procedurer og handlinger være opmærksom på eventuel sammenhæng med andre sikringsplaner (f.eks. havnefaciliteternes sikringsplaner) og andre bestående sikringsforanstaltninger. Man bør ligeledes være opmærksom på sammenhæng med andre beredskabsplaner (f.eks. for olieforurening, katastrofesituationer og nukleare ulykker) præcisere, hvilke kommunikationsbehov der skal være opfyldt for, at foranstaltninger og procedurer kan iværksættes gøre opmærksom på, hvilke foranstaltninger der kan beskytte sikringsfølsomme oplysninger mod at blive almindeligt kendt præcisere»need-to-know»-behovene hos alle involverede og hos offentligheden, hvis det er relevant. ilag 2 ikringsplan ikringsplanen indeholder havnens sikringsordninger. Den baseres på sårbarhedsvurderingen. Den indeholder en klar detaljeret beskrivelse af foranstaltninger. Den rummer en kontrolmekanisme, der i det nødvendige omfang giver mulighed for korrigerende forholdsregler. Sikringsplanen skal baseres på følgende generelle aspekter: udpege alle områder af relevans for havnens sikring. Afhængigt af sårbarhedsvurderingen kan foranstaltninger, procedurer og handlinger variere fra delområde til elområde. Faktisk kan nogle delområder kræve strengere forebyggelse end andre. Der bør lægges særlig vægt på grænsefladerne mellem delområder som beskrevet i årbarhedsvurderingen koordinere sikringsforanstaltningerne i områder, der er sikringsmæssigt forskellige fastlægge foranstaltninger, der om nødvendigt kan variere for forskellige dele af havnen, ved forskellige sikringsniveauer og som følge af specifikke fterretningsoplysninger fastlægge en organisationsstruktur, der understøtter en bedre havnesikring. Med udgangspunkt i disse generelle aspekter skal der i sikringsplanen være tildelt arbejdsopgaver og fastlagt arbejdsplaner inden for følgende områder: adgangskrav. I nogle områder finder kravene først anvendelse, når sikringsniveauet kommer over en vis tærskel. Alle krav og tærskler skal være nøje specificeret i ikringsplanen krav til kontrol af legitimation, bagage og gods. Kravene gælder ikke nødvendigvis for alle delområder og heller ikke altid i fuldt omfang. Personer, der bevæger sig ind i ller opholder sig i et delområde, kan blive kontrolleret. Sikringsplanen skal svare til sårbarhedsvurderingen, der er det værktøj, hvormed sikringskravene til de enkelte elområder er fastsat for hvert sikringsniveau. Hvis der indføres særlige id-kort med henblik på sikring af havnen, bør der foreligge klare procedurer for udstedelse, nvendelse/kontrol og aflevering af sådanne kort. I procedurerne bør der være mulighed for særlige foranstaltninger for nogle af havnens brugergrupper, således at de mærker indst muligt til de negative virkninger af adgangskontrollen. Brugerkategorierne skal mindst omfatte søfarende, ansatte hos myndigheder, personer, der regelmæssigt rbejder i eller besøger havnen, faste beboere i havnen og personer, der lejlighedsvis arbejder i eller besøger havnen samarbejde med de myndigheder, der forestår kontrol af gods, bagage og passagerer. Hvor det er nødvendigt, er det planen at etablere forbindelse til disse myndigheders nformations- og godkendelsessystemer, herunder eventuelle»pre-arrival clearance»- systemer procedurer og foranstaltninger for behandling af mistænkeligt gods, bagage, bunkers, forsyninger eller personer, herunder udpegning af et sikret område, og ved andre ikringsmæssige problemer og brud på havnesikringen krav til overvågning af delområder eller aktiviteter i delområder. Både behovet herfor og de mulige tekniske løsninger kan udledes af sårbarhedsvurderingen skiltning. Områder med adgangs- og/eller kontrolkrav skal være tydeligt skiltet. I kontrol- og adgangskrav skal der være taget behørigt hensyn til al relevant gældende ovgivning og praksis. Hvis aktiviteter er under overvågning, skal det angives tydeligt, hvis den nationale lovgivning kræver det kommunikation og sikringsgodkendelse. Alle relevante sikringsoplysninger skal videregives korrekt i overensstemmelse med sikringsgodkendelsesstandarderne i planen. Da nogle oplysninger kan være følsomme, følges»need-to-know»-princippet ved videregivelsen, men der skal om nødvendigt også være procedurer for videregivelse af eddelelser til offentligheden. Sikringsgodkendelsesstandarderne indgår i planen og har til formål at beskytte sikringsfølsomme oplysninger mod uautoriseret udbredelse rapportering af sikringsrelaterede hændelser. Med henblik på hurtig reaktion skal der i sikringsplanen for havnen være klare krav til rapportering af alle sikringsrelaterede hændelser til PSO/PFSO

9 integration med andre forebyggende planer eller aktiviteter. Planen bør eksplicit omhandle integrationen med andre igangværende forebyggelses- og kontrolaktiviteter i havnen integration med andre beredskabsplaner og/eller indarbejdelse af specifikke beredskabsforanstaltninger, -procedurer og -handlinger. I planen skal der være en nærmere beskrivelse af interaktion og koordination med andre beredskabs- og katastrofeplaner. Eventuelle konflikter og mangler afhjælpes krav til uddannelse og øvelser sikringsorganisationens operationelle del og dens arbejdsprocedurer. I sikringsplanen skal sikringsorganisationen, fordelingen af dens arbejdsopgaver og dens arbejdsprocedurer være nærmere beskrevet. Også koordineringen med havnefaciliteternes PFSO og skibenes sikringsofficerer skal være beskrevet, hvis det er relevant. Hvis der findes en sikringskomité, opregnes dennes arbejdsopgaver procedurer for ændring og ajourføring af sikringsplanen. ilag 3 etingelser som en anerkendt sikringsorganisation skal opfylde n anerkendt sikringsorganisation skal kunne godtgøre: ) ekspertise inden for relevante aspekter af havnesikring ) passende kendskab til skibs- og havneoperationer, herunder kendskab til havnedesign og -konstruktion ) evne til at vurdere de sandsynlige sikringsrisici, der kan opstå i forbindelse med skibs- og havnefacilitets operationer, herunder grænseflade mellem skib og havn, og hvordan sådanne risici kan minimeres 4) passende kendskab til andre sikringsrelevante operationer, der kan indvirke på havnesikringen 5) evne til at vurdere de sandsynlige havnesikringsrisici 6) evne til at opretholde og forbedre dens personales ekspertise inden for havnesikring 7) evne til at overvåge dens personales fortsatte pålidelighed 8) evne til at opretholde passende forholdsregler for at undgå uautoriseret udbredelse af eller adgang til sikkerhedsfølsomt materiale 9) kendskab til relevante nationale og internationale lovgivnings- og sikkerhedskrav 10) kendskab til aktuelle sikringstrusler og -mønstre 11) kendskab til genkendelse og sporing af våben, farlige stoffer og anordninger 12) kendskab til ikke-diskriminerende genkendelse af de særlige kendetegn ved og adfærdsmønstre hos personer, der muligvis truer sikkerheden 13) kendskab til teknikker, der anvendes til at omgå sikringsforanstaltninger 14) kendskab til sikrings- og overvågningsudstyr og sikrings- og overvågningssystemer og deres operationelle begrænsninger.

Bekendtgørelse om sikring af havne 1)

Bekendtgørelse om sikring af havne 1) BEK nr 896 af 09/07/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2010 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Sårbarhedsvurdering af en

Læs mere

L 310/34 DA Den Europæiske Unions Tidende

L 310/34 DA Den Europæiske Unions Tidende L 310/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2005 BILAG I HAVNESÅRBARHEDSVURDERING Havnesårbarhedsvurderingen danner grundlag for arbejdet med havnesikringsplanen og dens iværksættelse. Havnesårbarhedsvurderingen

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1)

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1) BEK nr 414 af 08/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin. Kystdirektoratet, j.nr. 00046 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1 Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1 I medfør af 1 a, 14 a, 17 a og 18, stk. 2, 3 og 4, i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1)

Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter 1) BEK nr 1462 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

(EUT L 310 af , s. 28)

(EUT L 310 af , s. 28) 2005L0065 DA 20.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EF af 26. oktober 2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring L 310/28 DA Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2005 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Yvirlit við links til avsnittini:

Yvirlit við links til avsnittini: Del B VEJLEDNING OM BESTEMMELSERNE I KAPITEL XI-2 I BILAGET TIL DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, 1974 MED ÆNDRINGER OG DEL A I DENNE KODE Yvirlit við links til avsnittini:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om bedre havnesikring. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om bedre havnesikring. (forelagt af Kommissionen) Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0076 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2004 KOM(2004) 76 endelig 2004/0031 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Yvirlit við links til avsnittini:

Yvirlit við links til avsnittini: DEL A OBLIGATORISKE KRAV VEDRØRENDE BESTEMMELSERNE I KAPITEL XI-2 I DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM SIKKERHED FOR MENNESKELIV PÅ SØEN, 1974, MED ÆNDRINGER Yvirlit við links til avsnittini: 1. 1. Generelt

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnesikring. Januar 2013. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnesikring. Januar 2013. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnesikring Januar 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2401/1402-028 Senere ændringer til

Læs mere

Terrorsikring af havnefaciliteter

Terrorsikring af havnefaciliteter Terrorsikring af havnefaciliteter Carl-Christian Munk-Nielsen Gr. 001-16-36 Nr.1 WTC 9-11-2001 Gr. 001-16-36 Nr.2 Kronologi World Trade Center 11. september 2001 Kan man bruge skibe på samme måde? Forskellige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Godkendelse af LNG-bunkring

Godkendelse af LNG-bunkring Udkast (16/12-2013) Godkendelse af LNG-bunkring 1 Dette notat er en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark. Forholdene vedrører: Sikkerhed,

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-07167 Senere ændringer

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler

Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 8. december 2008 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2008-12105-142 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument 2 Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer,

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005

Godstransport og Terrorsikring. Torsdag d. 27 Januar 2005 Godstransport og Terrorsikring Torsdag d. 27 Januar 2005 Baggrund Hvad er terrorisme? Terrorisme er, med anvendelse af magt eller vold mod personer eller ejendom, at påvirke en regering, den civile befolkning

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler 1) BEK nr 822 af 01/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206653 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Ny tilsynsstrategi og erfaringer fra tilsyn. Oplæg v/lise Aaen Kobberholm, kontorchef

Ny tilsynsstrategi og erfaringer fra tilsyn. Oplæg v/lise Aaen Kobberholm, kontorchef Ny tilsynsstrategi og erfaringer fra tilsyn Oplæg v/lise Aaen Kobberholm, kontorchef Program 1. Orientering om SafeSeaNet 2. Trafik- og Byggestyrelsens risikobaserede tilsynsstrategi 3. Erfaringer fra

Læs mere