Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser"

Transkript

1 Cand.merc.aud Kandidatafhandling Marts 2010 Forfatter: Kathrine Højer Andersen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Registreringsafgift En analyse af begrebet Centrum for livsinteresser Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Februar 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emnebeskrivelse Problemformulering Metode Retskilder og kildekritik EU-retskilder Nationale retskilder Afgrænsning Disposition Reglerne vedr. kørsel på udenlandske plader Sammenspillet mellem EU-retten og den danske afgiftslovgivning Beskrivelse af de danske regler Betaling af fuld afgift på det registreringspligtige motorkøretøj Kvartalsafgiften på udenlandske motorkøretøjer Procentafgift på udenlandske firmabiler Ansøgning om 1 års kørsel på udenlandske plader Studerende og personer, som bliver gift med en dansk statsborger Indførselstidspunktet Beslaglæggelse Centrum for livsinteresser Scenarier om Audien Sammenfatning Centrum for livsinteresser Regler og praksis vedr. Centrum for livsinteresser Retskilderne vedr. Centrum for livsinteresser Analyse af rådets direktiv 83/183/EØF artikel 6, samt rådets direktiv 83/182/EØF artikel 7: Meddelelse fra kommissionen SEK(2007) 169 endelig Sag C-262/99, Louloudakis Analyse af registreringsbekendtgørelsen 7-8, samt Punktafgiftsvejledningen Perspektivering af reglerne om Centrum for livsinteresser Den polske Audi Sammenfatning Den danske lovgivning vs. EU-retten Strider registreringsafgiften mod varernes frie bevægelighed Afgifter som ikke strider imod EF-traktatens art Strider registreringsafgiften mod den frie bevægelighed for personer Sammenfatning Betragtninger om registreringsafgiften Konsekvenserne vedr. Audien Problemstillinger vedr. ændringer af registreringsafgiften Sammenfatning Konklusion Analysen vedr. de danske registreringsafgiftsregler Centrum for livsinteresser Fællesskabsretten vs. registreringsafgiften... 40

3 6.4. Den polske historie om motorkøretøjet Afsluttende bemærkninger Engelsk resume/english summary: Litteraturliste Love: Bekendtgørelser: Meddelelser fra kommissionen: Bøger: Ph.D-afhandlinger: Artikler: Internettet: Vejledninger: EF-domstolens afgørelser Nationale domme, kendelser og administrative afgørelser Domme:... 48

4 1. Indledning 1.1. Emnebeskrivelse Selvom om Danmark og den øvrige verden er ramt af den økonomiske krise, er der stadigvæk udenlandske arbejdstagere fra andre EU-lande, som kommer til Danmark for at arbejde her. Disse arbejdstagere skal efterleve en række danske afgiftslove, som de ikke har stiftet bekendtskab med før. En af disse love er, lov om registreringsafgift 1. Loven stiller en række krav om, hvornår der skal betales afgift af et motorkøretøj indført til Danmark. Disse krav skal arbejdstageren være opmærksom på, ellers kan det have store økonomiske konsekvenser. For at tage et eksempel, så kan det være en polsk håndværker, som har søgt arbejde som tømrer, og dermed bliver arbejdstager i Danmark. Scenariet kunne være en polsk tømrer, som får job i Danmark som håndværker, hans kæreste og kammerat rejser med. Kammeraten får også job som håndværker, men lader kone og barn blive i Polen. Deres forældre og anden familie bliver i Polen. Det bliver hurtigt nødvendigt med en bil, så de kan komme hjem indimellem, og når lønnen i Danmark er god hvorfor så ikke købe en fin ny polsk Audi. Audien kommer med til Danmark. I Danmark koster den fine nye Audi næsten tre gange så mange penge som et tilsvarende dansk indregistreret motorkøretøj pga. den danske lov om registreringsafgift. Den gennemsnitlige danske registreringsafgift udgør ca. 180 % oven i motorkøretøjets pris. Falder arbejdstagere ind under loven, eller kan de undgå at betale registreringsafgiften, selvom de bor og arbejder i Danmark? Er der forskel på hvem af polakkerne, som skal ejer motorkøretøjet, hvis den evt. skal falde udenfor registreringsafgiftspligten og dermed undgå, at motorkøretøjet afgiftsbeskattes med 180 procent registreringsafgift? 1 LBK nr. 631 af 25/06/2008 (Registreringsafgiftsloven) 1

5 1.2. Problemformulering Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet følgende problemformulering: Hvordan er reglerne når en EU-borger, fra et andet EU-medlemsland end Danmark, medtager et udenlandsk motorkøretøj til DK? Opgaven vil indeholde en dybdegående analyse af begrebet Centrum for livsinteresser. Som brug for udarbejdelse af min analyse til besvarelse af problemformuleringen har jeg opstillet 3 spørgsmål til henholdsvis første og andel del af problemformuleringen: Til den anden del af problemformuleringen: 1) En analyse af reglernes anvendelsesområde vedr. udlændinges brug af motorkøretøjer på udenlandske plader i DK? 2) Analyse af begrebet Centrum for livsinteresser 3) Er reglerne i overensstemmelse med fællesskabsretten, herunder det frie marked? Analysen er afgrænset til at omhandle den registreringsafgift, der opkræves når andre EU-borgere indfører deres motorkøretøj i Danmark i forbindelse med et længerevarende ophold, job eller ændring af bopæl. Reglerne findes i lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 om registrering af motorkøretøjer mv Metode Formålet med denne opgave er at udarbejde en retsdogmatisk analyse af den gældende retsstilling vedr. registreringsafgiften. Herigennem søges at finde det svar som højeste retsinstans må antages at fremkomme med, såfremt tvisten afgøres i retten. 2

6 Højeste retsinstans vil variere alt efter om der arbejdes med national lovgivning, hvor den højeste retsinstans i Danmark er Højesteret, mens EF-domstolen er højeste retsinstans, når fællesskabsretten er afgørende. Retspolitiske udsagn vil fremkomme i forbindelse med gennemgangen af resultatet af den retsdogmatiske analyse, hvorigennem der laves en kritisk stillingtagen til lovgivningen på området Retskilder og kildekritik Retskilderne inden for registreringsafgiften er underlagt EU-retskilderne, idet de indirekte skatter (afgiftsområdet) er harmoniseret. Derfor kan den nationale lovgivning ikke stå alene, men skal være i overensstemmelse med direktiver, EFdomstolsafgørelser og meddelelser fra kommissionen EU-retskilder EF-traktaten er den primære kilde og dernæst kommer direktiverne, som sekundære kilder. EF-domstolen har en høj retskildeværdi, som er hjemlet i traktaten, og udøver fortolkning af direktiverne Nationale retskilder Den nationale lovgivning udgøres af Registreringsafgiftsloven 3, bekendtgørelsen om registrering 4, bekendtgørelsen om registreringsafgiften og Færdselsloven. Derforuden bruges retskilder som domme fra Højesteret, landsretterne samt myndighederne udgivelse vedr. afgifterne Punktafgiftsvejledningen Afgrænsning Tredjelandsborgere er ikke behandlet i afhandlingen, idet det er forholdet mellem den danske registreringsafgift og EU-retten, som søges klarlagt. Afgiftsfritagelserne fra registreringsafgiften, da fritagelserne ikke er væsentlige i forhold til problemstillingen vedr. Centrum for livsinteresser Kørsel på udenlandske plader i forbindelse med kortere varende ferie vil ikke blive behandlet i afhandlingen, idet denne kan ske uden at der ifaldes registreringspligt. 2 Jf. Jensen, Dennis Ramsdahl: Merværdiafgiftspligten, 2004 side LBK nr. 631 af 25/06/2008 (Registreringsafgiftsloven) 4 Bek. nr. 633 af 26/06/2009. (Registreringsbekendtgørelsen) 3

7 Beregningen af registreringsafgiften er uvedkommen for afgørelsen af problemstillingen om registreringspligten. Danske statsborgere som kører i et motorkøretøj med udenlandske plader, er ikke omfattet idet disse reguleres af et andet regelsæt. Momsreglerne import af motorkøretøjer er behandlet idet disse er uvedkommende for afgørelsen af registreringspligten. Reglerne vedr. varebiler, idet sondringen mellem om motorkøretøjet er på gule eller hvide plader, ikke er væsentlige for problemstillingen vedr. om motorkøretøjet er afgiftspligtigt eller ikke-afgiftspligtig. Definitionen på motorkøretøj er defineret i meddelelse fra kommissionen SEK(2007) 169, og behandles ikke yderligere. Reglerne vedr. arbejdstagers families frie bevægelighed idet denne er uvedkommen for afgørelsen om der skal betales registreringsafgift af det medbragte motorkøretøj. Retsstillingen for andre borgere end EU-borgere behandles ikke, idet afgiften analyseres i forhold til EU-retten Disposition Afhandlingen er opbygget i 6 afsnit. Afsnit 1 er det indledende, som indeholder indledning problemformuleringen mv. Anden afsnit beskriver praksis og national lovgivning på området for kørsel på udenlandske plader i Danmark. Derefter findes der 2 hovedafsnit, som analyserer henholdsvis den nationale retsstillingen på området og efterfølgende holder den afslutningsvis op mod fællesskabsretten. Der inddrages områder hvor en tilsvarende sondring er nødvendig for at afklare retsstilling. Afsnit 5 indeholder betænkninger vedr. den måde vi administrer registreringsafgiften på i Danmark. Sidste afsnit indeholder en konklusion. 4

8 2. Reglerne vedr. kørsel på udenlandske plader Overordnet beskrives og analyseres de danske regler og den danske praksis på området. Reglerne er overordnet beskrevet for udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer på udenlandske plader ved indførslen til Danmark. Motorkøretøjerne er indført af privat personer, som søger job i Danmark for en kortere eller længere periode og som ikke er danske statsborgere men EU-borgere. Regler om registreringsafgiften har været diskuteret i de danske medier i mange år, da afgiften næsten udgør to gange motorkøretøjets pris, hvilket gør motorkøretøjer meget dyre i Danmark i forhold til vores nabolande, og medfører derfor at registreringsafgiften på motorkøretøjer i Danmark er den højeste i EU. Derfor er mange danskere utilfredse med afgiften og håber, at den bliver nedsat, men afgiften er i vidt omfang med til at finansiere vores samfund, og giver hvert år et betydeligt beløb 5 i statskassen. Registreringsafgiften udgør mellem % af indtægterne fra afgifterne. En række af kritikkerne håber at EF-domstolen erklærer afgiften for retsstridigt. Dette vil dog medføre, at staten skal finde en anden form for finansiering af det hul, som en afskaffelse eller nedsættelse af registreringsafgiften vil medføre. 2.1 Sammenspillet mellem EU-retten og den danske afgiftslovgivning De danske afgiftsregler er underlagt EU-retsligregulering 7. Dvs. at Danmark ikke kan lave reglerne og love uden, at undersøge om de er i overensstemmelse med EUretten, herunder de traktater 8, direktiver 9 og forordninger 10, som EU udsteder. Retskilderne har forskellige retslig virkning, og de skal indarbejdes i den nationale 5 ( ) 6 ( ) 7 For tilsvarende holdning: Neergaard, Ulla, Nielsen, Ruth: EU ret. Side 42 8 En traktat er grundstenen i EU samarbejdet. Samarbejdet består af en række traktater, som danner grundlaget for EU. 9 Direktiver skal implementeres i den nationale lovgivning, og giver derfor mulighed for fejlimplementeringer i medlemsstaterne. 10 Forordninger er almengyldige, juridisk bindende og umiddelbart anvendelige for borgere og virksomheder i medlemsstaterne. Forordningen udstedes på de officielle sprog og er gældende fra offentliggørelsen. 5

9 lovgivning på forskellig vis 11. Der ses derfor på forskellige aspekter og kriterier for at afgøre om en dansk afgiftslov er i overensstemmelse med EU-retten. Tendensen til et øget sammenspil mellem den nationale lovgivning og EU-retten er stigende i omfang 12, det er derfor af stigende væsentlighed, at de nationale lovgivere er velfunderet i de EU-retslige aspekter. Der findes traktater, som er direkte anvendelig for borgerne i EU. Direktiver, som skal implementeres i de nationale love og forordninger, også er umiddelbart anvendelig 13 i deres umiddelbare form. Det er vigtigt, at alle 3 typer er indarbejdet korrekt i den nationale lovgivning, hvor dette er krævet, og at lovgivningen ikke strider mod f.eks. en forordningen, som er direkte anvendelig for borgeren. Dette ville medføre, at borgere kunne støtte ret på forordningen, og dermed blive stillet bedre end ved at overholde den nationale lovgivning. Dele af registreringsafgiftsloven har været afprøvet i forhold til EU-retten i dom C- 464/02 Kommissionen mod Danmark i Dommen omhandlede firmabiler, som Danmark har opkrævet registreringsafgift af i forbindelse med en herboende repræsentant, som benytter motorkøretøjet i væsentlig omfang i udlandet. Dommen betød en ændring af den danske lovgivningen på området, men medfører ikke den håbede revidering af hele registreringsafgiften, som nogen danskere have håbet på. Reglerne vedr. firmabiler er beskrevet i afsnit Sådanne sager kan fremkomme for EF-domstolen på flere måder, sagen kan blive anlagt af den ene part i sagen eller sagen bliver frembragt som en traktatbrudssag og er mellem Kommission og medlemsstaten som anklages for traktatbrud. Sagen C- 464/02 var en traktatbrudssag mellem Kommissionen og Danmark, som gik på arbejdskraftens frie bevægelighed. Sagen blev afgjort i henhold til EF-traktatens art Tilsvarende holdning se: Sørensen, Karsten Engsig, Nielsen, Poul Runge: EU-retten 12 Tilsvarende holdning: Neergaard, Ulla, Nielsen, Ruth: EU ret. Side 42, samt bogens kapitel 5 13 Umiddelbart anvendelig betyder at borger og virksomheder uden videre foranstaltninger kan påberåbe sig bestemmelsen for de nationale domstole jf. Sørensen, Karsten Engsig, Nielsen, Poul Runge: EU-retten side

10 Danmark skal i den forbindelse være opmærksom på om de danske afgifter ikke udgøre en hindring for den fri bevægelighed. EU er på området vedr. de indirekte skatter(afgifterne) i stort omfang harmoniseret, idet EU i første omgang ville skabe det indre marked, og her var afgifterne vigtige at harmonisere, således at medlemsstaternes afgifter ikke hindrede den frie bevægelighed. De direkte skatter er ikke harmoniserede på samme vis som afgifterne 14, men det kommer muligvis i de efterfølgende faser af samarbejdet. Afgifterne var i første omgang vigtige, idet de kunne hindre den fri bevægeligehed mellem landene i EU. Enkelte lande kunne også have en interesse i at brandbeskatte andre landes varer, således at deres egen produktion af den pågældende vare eller ydelse ville være billigere end en tilsvarende vare eller ydelse fra et andet land. Dette strider mod hele tanken om et åbent marked, og derfor lagde EU i første omgang vægt på, at få harmoniseret afgifterne. Det har været diskuteret i mange år om registreringsafgiften, er i overensstemmelse med bestemmelserne om det indre marked og den frie bevægelighed, specielt efter C-464/02 blev afsagt, har kritikkerne af afgiften fået blod på tanden Beskrivelse af de danske regler Registreringspligtens på et motorkøretøj indtræder jf. registreringsafgiftsloven 15 1, når færdselslovens 76 er opfyldt således, at motorkøretøjet herefter anses for registreringspligtigt i Danmark. Der findes enkelte motorkøretøjer, som efterfølgende kan afgiftsfritages, som f.eks. kongehusets motorkøretøjer m. f. Motorkøretøjer som indføres til Danmark i en længere periode end almindelig ferie, af personer som tager bopæl i Danmark, kræves registreret, således at, der kan blive betalt registreringsafgift på lige vilkår med danske indregistrerede motorkøretøjer. Myndighederne bruger en grænse for opholde ved 14 dage. Derefter skal 14 Tilsvarende holdning se: Sørensen, Karsten Engsig, Nielsen, Poul Runge: EU-retten side LBK nr. 631 af 25/06/2008 (Registreringsafgiftsloven) 7

11 motorkøretøjet registreres. Denne grænse på de 14 dage 16 registreringsbekendtgørelsen 17. findes 10 i Der kan enten betales afgift af køretøjet på identiske vilkår med 1)når et udenlandsk motorkøretøj indføres til Danmark af en dansk statsborger, og der betales fuld afgift af motorkøretøjet, enten som et brugt eller et nyt motorkøretøj, 2)eller der kan betales en kvartalsafgift. Firmabiler, hvor motorkøretøjerne er stille til rådighed, af en udenlandsk arbejdsgiver, kan indføres og kører på udenlandske plader efter reglerne om procentafgift 18. Denne praksis skyldes EF-domstolen afgørelse i C- 464/02 i 2005, som medførte en lovændring i Danmark Betaling af fuld afgift på det registreringspligtige motorkøretøj Regler omfatter både motorkøretøjer indført af danske statsborger og andre, som ønsker at indføre et motorkøretøj i Danmark, såfremt motorkøretøjet er registreringspligtigt 20 jf. registreringsbekendtgørelsen 1. Motorkøretøjerne deles op i nye og brugte motorkøretøjer. Reglerne om beregningen af registreringsafgiften på motorkøretøjer er reguleret i efter registreringsafgiftslovens 5-7. Fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi på nye motorkøretøjer er reguleret i registreringsafgiftslovens 8-9 og den afgiftspligtige værdi af brugte motorkøretøjer reguleres i 10. Reglerne vedr. et nyt motorkøretøj følger ikke reglerne i merværdiafgiftslovens 11, stk. 1, nr. 2, men er et motorkøretøj som har kørt op til 2000 km, og som ikke er slidt eller beskadiget således, at det ikke fremstår som nyt 21. Registreringsafgiftslovens 8, stk. 1 bestemmer at den afgiftspligtige værdi på et nyt motorkøretøj, er motorkøretøjets pris inkl. moms, men ekskl. 16 Jf. Randi Christiansen og Peter K. Svendsen: Bilafgifter og bilbeskatning side Bek. nr. 633 af 26/06/2009. (Registreringsbekendtgørelsen) 18 Reglerne beskrives nærmere i afsnit Lovforslag L225 om ændring af registreringsafgiften, samt lov nr. 519 af 7. juni Reglerne vedr. hvem som kan anses for registreringspligtige i Danmark er nærmere beskrevet i afsnit Randi Christiansen og Peter K. Svendsen: Bilafgifter og bilbeskatning side 59 8

12 registreringsafgiften ved et salg til en bruger her i landet. Prisen skal kunne rumme mindst en avance på 9 procent. Registreringsafgiften beregnes af denne værdi. Reglerne er ændret således, at sikkerhedsudstyr giver et nedsalg i den samlede afgiftsberegning. Reglerne for brugte køretøjer findes i registreringsafgiftslovens 10 og motorkøretøjets afgiftspligtige værdi er motorkøretøjets salgspris inkl. moms uden registreringsafgift ved et salg til en bruger i Danmark. Den afgiftspligtige værdi bruges efterfølgende til at beregne registreringsafgiften. Afhandlingen vil ikke behandle denne beregning Kvartalsafgiften på udenlandske motorkøretøjer En af mulighederne for at undgå, at betale den fulde registreringsafgift er, at afregne registreringsafgiften kvartalvis efter reglerne i 3C. Reglerne omfatter både indførte motorkøretøjer og nye motorkøretøjer købt i Danmark af personer som opholder sig i Danmark i en længere periode uden, at have opnået dansk statsborgerskab Reglerne for opholdets karakter gennemgås i afsnit 3. Kvartalsafgiften er en afgift på 3 % registreringsafgift og betales kvartalvis forud, samt et procenttillæg på 1,5 %. De 2 tillæg beregnes ud fra den afgiftspligtige værdi på motorkøretøjet jf. afsnit Afgiften skal betales uanset, om motorkøretøjet er i Danmark eller i udlandet, sådan forstået at når, først der er opnået en aftale om betaling af afgiften godtgøres ophold, ferie eller arbejde i oprindelseslandet ikke, medminder at aftalen ophører, fordi motorkøretøjet ikke skal tilbage til Danmark. Afgiften på de 3 % procent kan ikke modregnes i registreringsafgiften, såfremt at ejerne af motorkøretøjet ønsker, at indføre motorkøretøjet til Danmark efter de almindelige regler om betaling af fuld registreringsafgift. 22 Punktafgiftsvejledningen afsnit E For tilsvarende holdning: Randi Christiansen og Peter K. Svendsen: Bilafgifter og bilbeskatning side 233 9

13 Reglerne betyder at der betales 4,5 procent af registreringsafgiften pr. kvartal dvs. at der på årsbasis betales 18 procent af registreringsafgiften, hvoraf de 6 procent er et tillæg. Registreringsafgiftssatsen giver ofte anledning til diskussion blandt danske statsborgere, idet de nærliggende lande kan købe motorkøretøjer meget billigere end man kan i Danmark. Registreringsafgiften er i høj grad med til at finanser hele det danske skattesystem. Ser man derimod på en udlænding, der skal opholde sig Danmark pga. arbejde, er det forståeligt at de ikke forstår størrelsen af den danske registreringsafgift Procentafgift på udenlandske firmabiler Sag C-464/02 vedr. firmabiler førte til en dansk lovændring i maj Dommen medført, at Danmark ikke længere kunne opkræve fuld registreringsafgift af udenlandsk indregistrerede motorkøretøjer ejet af en udenlandsk virksomhed, ført af en herboende arbejdstager, uanset om personer har dansk statsborgerskab eller er fra et andet medlemsland. Reglerne blev derfor ændret til en anden type afgift, hvor afgiften bliver betalt forud og er baseret på en procent del af registreringsafgiften i stedet for betaling af den fulde afgift. Tilladelsen gives i op til 2 år, og tilladelsen bortfalder, såfremt betingelserne ikke længere er gældende, eller at køretøjet overgår til varig anvendelse i Danmark. I visse tilfælde kan en dansk statsborger føre et sådan motorkøretøj, idet at betingelsen er knyttet op på, om ansættelsen er i en udenlandsk virksomhed, som stiller motorkøretøjet til rådighed for den ansatte, dog under betingelse af at køretøjet ikke væsentlig anvendes varigt i Danmark. 24 Lovforslag L225 om ændring af registreringsafgiften, samt lov nr. 519 af 7. juni

14 Danske selvstændige kan også køre i et motorkøretøj uden at blive afgiftspligtige og dermed undgå at betale registreringsafgiften, såfremt motorkøretøjet ikke væsentlig anvendes varigt i Danmark, men i et andet EU-land i forbindelse med virksomhedens forretninger Ansøgning om 1 års kørsel på udenlandske plader Det er muligt at søge en tilladelse til at køre på udenlandske plader i Danmark for en periode. Denne tilladelse skal søges ved myndighederne. Den opstiller en række krav, som skal opfyldes for, at det er lovligt, at kører på de udenlandske plader. Hovedreglen er, at motorkøretøjet bruges mere uden for Danmark end i Danmark 25. Der ses i overvejende grad på, om det er muligt og sandsynligt at ejer eller bruger af motorkøretøjet kører til hjemlandet i perioder. Dette kan og skal sandsynliggøres af bruger af motorkøretøjet, f.eks. ved, at dennes familie er i hjemlandet, og weekender og ferier foregår i hjemlandet. Det er tvivlsomt om denne praksis er i overensstemmelse med EU-retten, idet erhvervelsen af en sådan tilladelse er lettere, at opnå for en tysk eller en svensk statsborger, idet det må formodes, at disse i højere grad end en polak eller en lette kan bruge motorkøretøjet i overvejende grad i deres hjemmeland i den periode, som tilladelsen gælder for. Derfor stilles forskellige EU-borgere forskelligt efter deres nationalitet. Dette kan være i strid med EF-traktaten Studerende og personer, som bliver gift med en dansk statsborger Studerende anses, uanset deres tilknytningsforhold, for at være herboende jf. Rådets Direktiv 83/182/EØF 26 art. 9, stk. 3, som henviser til Rådets Direktiv 83/182/EØF 27 art. 5, stk. 1, litra b), hvori det beskrives, at en studerende, som medbringer et privat motorkøretøj til den medlemsstat, hvor denne har sit studiested, jf. art. 9, stk For tilsvarende holdning: Randi Christiansen og Peter K. Svendsen: Bilafgifter og bilbeskatning side Rådets Direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsels af visse transportmidler 27 Rådets Direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsels af visse transportmidler 11

15 anset for at have sit opholdssted i studielandet, såfremt denne opholder sig det i et år eller 365 dag over 24 måneder. Dette medfører, at studerende 28 som har medbragt en motorkøretøj fra hjemlandet til Danmark i væsentlig omfang anses for herboende, selvom det ikke opfylder kravene til at have Centrum for livsinteresser i Danmark, og de ifalder derfor registreringspligt jf. registreringsbekendtgørelsen. Undtagelsen i EF-traktatens art. 9 medfører dog, at gifte personer, hvor ægtefælle og barn opholder sig i hjem landet, ikke anses for herboende. Personer, som bliver gift med en dansk statsborger anses altid for, at have taget varigt ophold i Danmark, og der skal derfor normalt betale registreringsafgift af et motorkøretøj som er medbragt til Danmark i forbindelse med indflytning i landet gennem et ægteskab 29. Reglerne vedr. hvornår der skal betales registreringsafgift af et motorkøretøj medtaget til Danmark virker umiddelbart klare og velbeskrevet, men når reglerne skal anvendes i praksis, giver de skønsmæssige beføjelser flere problemstillinger end løsninger. Specielt problemstillingen vedr. begrebet Centrum for livsinteresser giver anledningen til en række problemstillinger, når det skal afgøres hvorvidt arbejdstageren har sit Centrum for livsinteresser Indførselstidspunktet Indførselstidspunktet kan skifte fra indførsel til indførsel, hvis motorkøretøjet i først omgang er indført til Danmark af en udenlandsk arbejdstager, som har et midlertidigt job på 3 måneder, og ikke forventer at forblive i landet. Arbejdstager bliver tilbud arbejde og flytter med sin familie til Danmark i en længere periode. Motorkøretøjet skifter herefter status fra ikke-registreringspligtig til registreringspligtigt, da arbejdstagerens Centrum for livsinteresser flytter til Danmark, han får dermed bopælsstatus i Danmark. Her bliver problemstillingen at afgøre præcist, hvornår dette statusskifte opstår, og dermed fastlægge præcis fra 28 Personer fra Færøerne og Grønland anses ikke for udlændingen jf. 3c 29 Tilsvarende holdning: Randi Christiansen og Peter K. Svendsen: Bilafgifter og bilbeskatning side

16 hvilken dato der skal betales registreringsafgift af motorkøretøjet. Problemstillingerne kan være mere komplekse, men det er vigtig, at finde det korrekte tidspunkt, hvor motorkøretøjet overgår til afgiftspligtigt. Problemstillingen vil blive gennem gået nærmere i afsnit Beslaglæggelse Myndighederne beslaglægger udenlandsk motorkøretøjer efter reglerne i Toldlovens Motorkøretøjet som ikke er afgiftsbelagt beslaglægges som sikkerhed for betaling af registreringsafgiften jf. Toldloven og Retsplejelovens 31 kapitel 74. Toldlovens 83, stk. 1 og stk. 3 har følgende ordlyd: Stk. 1. varer, der smugles eller forsøges smuglet eller findes i forbindelse med undersøgelse efter 24, samt varer, for hvilke der i stride med 11, stk. 1-3, samt 1 a, stk. ½, er unddraget eller søgt unddraget afgifter, tages i bevaring af told- og skattemyndighederne eller af politiet på told- og skattemyndighedernes vegne. I øvrig kan indsmuglede varer eller andre varer, med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget det offentlige, tages i bevaring eller beslaglægges af de nævnte myndigheder under iagttagelse af retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse.(egen fremhævning) Stk. 3 Når skyldige told-, afgifts-, og bøde og sagsomkostninger er betalt, udleveres varer, der er taget i bevaring eller beslaglagt, under iagttagelse af de gældende almindelig indførselsdorskrifter til den, hos hvem der er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til en anden der godtgør at være berettiget til varerne Denne praksis kommer ofte som et chok for den pågældende ejer eller bruger af motorkøretøjet, og er et ret indgribende angreb på folks privatsfære, idet de inden den endelig afgørelse om, hvor vidt de anses for at have Centrum for livsinteresser i Danmark, fratages deres motorkøretøj. Der er dog myndighedernes vurdering, at der er stor mulighed for, motorkøretøjet og/eller ejer af denne forsvinder inden staten får opkrævet registreringsafgiften samt en eventuel bøde, og 30 Lovens titel 31 Retsplejelovens navne og nummer? 13

17 dette vil medføre at statskassen lider et tab. Derfor har de danske myndigheder valgt, at tage motorkøretøjet som sikkerhed for, at afgiften bliver betalt. Motorkøretøjet kan efterfølgende udføres af Danmark, såfremt det ikke ønskes afgiftsberigtiget, men først når bøden og registreringsafgiften er betalt. Registreringsafgiften vil efterfølgende blive tilbagebetalt fra det tidspunkt, som bilen udføres. Der kan opstå en stor forskel på den betalte registreringsafgift, og den registreringsafgift som tilbagebetales ved udførslen. Dette skyldes 2 faktorer. 1) At det afgiftspligtige tidspunkt og udførselstidspunktet ligger på 2 forskellige tidspunkter, f.eks. med flere års mellemrum og der derved opstår en difference. 2) At der tages en gebyr på 10 procent af afgiften, når bilen udføres igen. Det kan derfor blive en dyr affære for en EU-borger fra et andet medlemsland at fører en udenlandsk bil i Danmark uden at gøre sig klart, hvordan de danske registreringsafgifts regler er opbygget Centrum for livsinteresser Det helt centrale element i myndighedernes vurdering af om et motorkøretøj skal indregistreres efter de danske regler, bliver således om ejeren af motorkøretøjet bliver anset for at have sit Centrum for livsinteresser i Danmark. Der skal ses på flere aspekter af personens liv, inden det kan afgøres hvor Centrum for livsinteresser er placeret. Begrebet gennemgås i afsnit Scenarier om Audien De 3 polske venner ønsker, at undersøge reglerne vedr. den danske registreringsafgift, som de har hørt skulle være ekstra ordinær høj i forhold til andre EU-lande. De har hørt, at der kan være forskel på hvem, som skal betale afgiften alt efter om, man anses for at have bopæl i Danmark eller om man har sin bopæl i Polen. Scenarie 1: Den polske tømrer, som har medtaget kæresten til Danmark, men har resten af sin familie i Polen. De har en lille lejlighed i Århus og kæresten arbejder ikke. De tager hjem i ferier max 5 gange om året. Han har et barn i Polen. 14

18 Scenarie 2: Kammeraten som også arbejder i Danmark, men har ladet sin kone og barn og anden familie blive i Polen. Han tager hjem i ferier max 5 gange om året. Imellem tiden har polakkerne skaffet arbejde til 2 af deres venner, som også ønsker, at komme til Danmark, for at arbejde i industrien. De ønsker begge 2 at lade deres familie blive i Polen i første omgang. Scenarie 3: En polsk ingeniør, som arbejder i Danmark på en 1-årig kontrakt, han har en lejlighed i Danmark og er hjemme 2-3 gange om måneden, hos sin kone og børn i Polen. Scenarie 4A: En polsk ingeniør som er fastansat i Danmark og har en lille lejlighed, men er hjemme ved sin kone og barn 2-3 gange om måneden og bor hjemme i Polen i ferierne. Scenarie 4B: Han bliver rigtigt glad for sit job og får en større lejlighed, da familien ønsker, at komme til Danmark efter det første år. De 4 scenarier kan på trods af de mange sammenfald, falde forskellige ud, når der begrebet Centrum for livsinteresser analysere nærmer i afsnit 3. De 4 forskellige scenarier gennemgås og sammenlignes senere i opgaven Sammenfatning Reglerne vedr. hvornår et motorkøretøj er afgiftspligt eller ikke-afgiftspligtigt afgøres i første omgang jf. Færdselslovens regler. Færdselslovens 76 giver justitsministeren ret til at fastsætte regler om, hvornår der indtræder registreringspligt for et motorkøretøj, som benyttes på de danske veje. Reglerne vedr. registreringspligten findes i 13, stk. 1. i registreringsbekendtgørelsen, som bestemmer, at et udenlandsk motorkøretøj ikke må føres her i landet af en person med dansk bopæl. Der findes en undtagelse til dette i Bopæl og hjemsted afgøres ved hjælp af bekendtgørelsen 7 og 8, sammenholdt med Rådets direktiv 15

19 nr. 83/183/EØF af 28. marts 1983 artikel 7 samt direktiv 83/783/EØF af 28. marts artikel 6. Artiklerne indeholder regler for fastlæggelse af bopæl og hvordan det sædvanlige opholdsted bestemmes. Registreringsafgiftsloven og bekendtgørelsen fastsætter størrelsen af afgiften og betalingsmåden. 16

20 3. Centrum for livsinteresser Regler vedr. betaling og beregningen af registreringsafgiften er forholdsvis simple. Det er problemstillingen vedr. hvornår en udenlandsk arbejdstager bliver forpligtet til at betale den danske registreringsafgift, som er kompleks. Afgørelsen afhænger af arbejdstagerens Centrum for livsinteresser. Myndighedernes fortolkning af lovgivningen vedr. dette begreb bliver helt centralt og afgørende, i afgørelsen om den udenlandske arbejdstagers motorkøretøj bliver afgiftspligtig, og dermed skal betale registreringsafgiften, eller om det medbragte motorkøretøj kan benyttes uden at være afgiftspligtigt med de udenlandske plader på. Problemstillingen vedr. Centrum for livsinteresser er, at det er et begreb, som kan tolkes vidt forskelligt alt efter, hvad der lægges i ordene. Derfor er kommunikationen mellem myndighederne og arbejdstagere, som kommer til Danmark vigtig, således at det bliver afgjort, om arbejdstageren anses for at have Centrum for livsinteresser i Danmark eller ej. Idet at et sådan begreb ikke kan slås op i en lov tekst eller lignede, men skal afgøres på baggrund af lovgivningen, praksis samt individuelle forhold. Det er derfor utrolig svært, for en udenlandsk arbejdstager, at gennemskue de danske regler om registreringsafgiftspligten, og det kan have utroligt store konsekvenser, at være uvidende om reglerne. Der findes en del udenlandske motorkøretøjer i det danske bybillede i disse år, og der skal skællenes mellem 2 typer af motorkøretøjer på udenlandske plader, når myndighederne vælger, at beslaglægge et motorkøretøj, som sikkerhed for registreringsafgiften. Specielt i København beslaglægges en del svenske motorkøretøjer, som bliver ført af danske statsborgere, som har valgt at købe et billigt svensk motorkøretøj. Disse borgere skal være bosiddende i Sverige, for at dette kan være lovligt. Såfremt de kun har en svensk dækadresse, for at kunne kører i et billigt motorkøretøj i Danmark, er dette ulovligt og køretøjet skal afgiftsberigtiges. Men reglerne kan ikke sammenlignes med reglerne for, når en udenlandsk arbejdstager medbringer sit private motorkøretøj til Danmark. Det er kun den sidste problemstilling som denne afhandling arbejder med. 17

21 3.1. Regler og praksis vedr. Centrum for livsinteresser Myndighederne i Danmark bruger begrebet Centrum for livsinteresser når der er tale om beskatning af motorkøretøjer, men kært barn har mange navne, så andre begreber, som har samme betydning er f.eks. sædvanlige opholdssted, bopælsbegrebet og væsentlig varigt ophold. Begreberne er alle udtryk for, hvornår en arbejdstager overgår fra, at have taget midlertidig ophold i et andet EU-land til at være fastboende i et andet medlemsland og føre sit liv der. Denne sondring er ekstrem svær og er begrundet i individuelle forhold fra arbejdstager til arbejdstager. Denne afhandling har valgt, at bruge udtrykket Centrum for livsinteresser da giver et godt indblik i, hvad der skal til, for at gå fra ikke-afgiftspligtig til afgiftspligtig inden for registreringsafgiften Retskilderne vedr. Centrum for livsinteresser Motorkøretøjets registreringsafgift skal betales i det øjeblik, hvor køretøjets ejer har sit sædvanlige opholdssted i Danmark eller som beskrevet i denne afhandling sit Centrum for livsinteresser. Det centrale for afgørelsen af, hvornår den danske registreringspligt indtræder, er således begrebet Centrum for livsinteresser. Ved afgørelse af om en person har sit Centrum for livsinteresser i Danmark. Tages udgangspunkt i det dansk internationale privatrets domicilbegreb jf. rådets direktiv nr. 83/182/EØF af 28. marts 1983 artikel 7 samt direktiv 83/183/EØF af 28. marts 1983 artikel 6. Begge artikler omhandler de almindelige regler for fastsættelse af bopæl og fastsætter nøje hvordan det sædvanlige opholdsted skal bestemmes, når en person midlertidig eller permanent opholder sig og anvender et motorkøretøj i en anden medlemsstat end sit hjemland. EF-domstolen har taget stilling til problematikken i sag C-297/89, Ryborg(Præmis 19-20). Domstolen har gjort det gældende, at det sædvanlige opholdssted er der, hvor den pågældende har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser, og at dette sted skal bestemmes ved hjælp af samtlige relevante faktiske omstændigheder. 18

22 EF-domstolen har i sag C-262/99, Louloudakis, tages stilling til, hvordan Centrum for livsinteresser afgøres, hvis en person har bopæl 2 steder. Sagen gennemgås i afsnit Det centrale element er i første omgang, at afgøre om den udenlandsk bruger af motorkøretøjet har bopæl i Danmark, eller om det drejer sig om en midlertidig indførsel af motorkøretøjet. Dette gøres ved at kigge nærmere på de tilgængelige retskilder inden for området. Såfremt brugeren af motorkøretøjet ikke er i Danmark på et midlertidigt ophold, så skal dennes Centrum for livsinteresser bestemmes, for at det kan afgøres, om det medbragte motorkøretøj er afgiftspligtig eller ikke-afgiftspligtigt Analyse af rådets direktiv 83/183/EØF artikel 6, samt rådets direktiv 83/182/EØF artikel 7: Artikel 6 og artikel 7 har følgende tekst: Almindelige regler for fastlæggelse af bopæl 1. Med henblik på dette direktiv forstås ved sædvanligt opholdssted, det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage pr. kalenderår(egen fremhævning), på grund af privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold eller hvis der er tale om en person uden erhvervsmæssige tilhørsforhold på grund et privat tilhørsforhold fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor. En person, som ikke har erhvervsmæssig og privat tilhørsforhold til samme sted, og som derfor er nødsaget til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere medlemsstater, anses dog for at have sædvanlig på stedet for, det privat tilhørsforhold på betingelse af, at den pågældende regelmæssigt vender tilbage hertil(egen fremhævning). Sidstnævnte betingelse kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på at udførsel af en arbejdsopgave af en bestemt varighed(egen fremhævning). At følge undervisningen på et universitet eller skole medfører ikke overflytning af det sædvanlige opholdssted. 2. Privatpersoner fører bevis for deres opholdssted ved ethvert egent middel, navnlig identitetskort eller ethvert andet gyldigt dokument. 3. I tilfælde hvor de kompetente myndigheder i indførselsmedlemsstaten nærer tvivl om gyldigheden af den erklæring om normal bopæl, der er afgivet på grundlag af de i stk. 2 anførte bevismidler, eller med henblik på specifikke kontrolforanstaltninger, kan de pågældende myndigheder kræve yderligere oplysninger eller beviser. 19

23 Artiklerne sammenholdt med de danske regler danner grundlag for den vurdering som myndighederne skal lave, når de vurderer om et motorkøretøj på udenlandske plader er registreringspligt jf. registreringsbekendtgørelsen 1, stk. 1. Artikel 6 og artikel 7 opstiller en række regler for, hvor en persons sædvanlig opholdssted er. Dette sædvanlig opholdssted skal sidestillet med det danske begreb Centrum for livsinteresser. Hovedreglen er at en person har sit sædvanlig opholdssted der hvor personen opholder sig mindst 185 dage om året. En person som ikke har erhvervsmæssig og private interesseret i samme medlemsstat, har sædvanlig opholdssted der hvor dennes privat interessere er forudsat at denne regelmæssig vender tilbage dertil. Ordet regelmæssigt er ikke konkretiseret nærmere og efterlader derfor et tomrum til egen fortolkning for medlemsstaten. Derfor inddrages domstolsafgørelse og meddelelser fra kommissionen for at afgøre denne tvivl. Kravet om at vende tilbage til stedet for sin private interesse er ikke gældende for personer, som er ansat på en midlertidig kontrakt. Her er det igen ikke konkretiseret nærmere, hvad der menes med en arbejdsopgave af en bestemt varighed. Derfor inddrages domstolsafgørelse og meddelelser fra kommissionen for at afgøre denne tvivl Meddelelse fra kommissionen SEK(2007) 169 endelig Punkt 3.1. i meddelelsen fra kommissionen uddybes kravene til hvordan bopælsmedlemsstaten bestemmes. Hovedreglen i artikel 7 og artikel 6 vedr. at det sædvanlige opholdssted er stedet, hvor denne opholder sig i mindste 185 dage om året, kan ikke står alene jf. sag-451/99 Cura Anlagen ved afgørelsen af det sædvanlig opholdssted, såfremt der er andre afgørende faktorer. 20

24 Personer med tilhørsforhold til 2 medlemsstater, således at der er et privat og et erhvervsmæssigt tilknytningssted, skal deres Centrum for livsinteresser fastlægges ud fra en samlet vurdering af alle relevante faktiske omstændigheder Sag C-262/99, Louloudakis EF-domstolen har i sag C-262/99, Louloudakis, udtalt sig om hvordan Centrum for livsinteresser afgøres i forbindelse med personer, som har 2 bopæle. 47 Kommissionen finder, at det sædvanlige opholdssted er der, hvor den pågældende tilbringer størstedelen af året, hvilket bekræftes af, at direktivets artikel 7 angiver en periode på mindst 185 dage(egen fremhævning). Ifølge Kommissionen skal der, når der ikke i nogen stat sammenlagt er tilbagelagt 185 dage(egene fremhævning), tages hensyn til den længste periode, der er tilbagelagt i en enkelt stat(egen fremhævning), hvilket skal ses i sammenhæng med andre kvalitative kriterier, idet der særligt skal lægges vægt på det sted, som den pågældende har haft vilje til at give en varig karakter på grund af en kontinuitet, som er baseret på livsvaner og udvikling af normale sociale og erhvervsmæssige relationer(egen fremhævning). Følgelig skal der efter direktivets artikel 7 tages hensyn til såvel den pågældendes private som hans erhvervsmæssige tilhørsforhold(egene fremhævning) til et bestemt sted, i hvilken forbindelse der lægges vægt på det private tilhørsforhold, såfremt det ikke svarer til det erhvervsmæssige tilhørsforhold. 48 Kommissionen har tilføjet, at i de tilfælde, hvor iværksættelsen af de kriterier, som finder anvendelse, ikke gør det muligt at fastslå det sædvanlige opholdssted på grund af den stigende erhvervsmæssige og sociale mobilitet hos personer, der er bosat på Fællesskabets område(egen fremhævning), er der grundlag for at anvende direktivets artikel 10, stk. 2, hvorefter de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater efter fælles aftale træffer den fornødne afgørelse for at undgå, at der nås frem til to forskellige sædvanlige opholdssteder, og at der opkræves dobbelt afgift(egen fremhævning). 49 Indledningsvis bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at Domstolen ikke, når den træffer afgørelse i en sag i medfør af artikel 234 EF, er kompetent til at anvende fællesskabsreglerne på et konkret tilfælde. Den kan imidlertid forsyne den nationale retsinstans med alle fortolkningsmomenter vedrørende 21

25 fællesskabsretten, som kan komme denne instans til nytte ved vurderingen af de nationale bestemmelsers virkninger (jf. bl.a. dom af , sag 37/86, Coenen, Sml. s. 3589, præmis 8, og af , sag C-385/96, Goerres, Sml. I, s. 4431, præmis 14).50 Endvidere bemærkes, at en situation som den, der er beskrevet af den forelæggende ret, dvs. hvor der både foreligger et privat og et erhvervsmæssigt tilhørsforhold til to medlemsstater, ikke udtrykkeligt er omfattet af direktivets artikel 7, stk. 1. Imidlertid er den stiltiende omfattet af artikel 7, stk. 1, første afsnit, idet denne bestemmelse definerer»sædvanligt opholdssted«som det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. mindst 185 dage pr. kalenderår, på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold, og dermed ikke udelukker, at samme person ligeledes på grund af et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold kan opholde sig et andet sted resten af kalenderåret(egen fremhævning). 51 Kriterierne for afgrænsningen af begrebet»sædvanligt opholdssted«, som er opstillet i direktivets artikel 7, vedrører såvel en persons erhvervsmæssige og private tilhørsforhold til et sted som varigheden af dette tilhørsforhold. De skal følgelig bedømmes samlet. Sædvanligt opholdssted skal herefter forstås som det sted, hvor den pågældende har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser (Ryborg-dommen, præmis 19)(Egen fremhævning). 52 Det følger af direktivets artikel 7, stk. 1, at bestemmelsen lægger særlig vægt på det private tilhørsforhold, når den pågældende ikke kun har et privat og erhvervsmæssigt tilhørsforhold til en enkelt medlemsstat. Således har det personlige tilhørsforhold i henhold til bestemmelsens andet afsnit forrang for det erhvervsmæssige tilhørsforhold, når det sidstnævnte er til et andet sted og den pågældende således er nødsaget til skiftevis at tage ophold i to eller flere medlemsstater og regelmæssigt vender tilbage til den stat, som han har det private tilhørsforhold til (Egen fremhævning). 53 Således skal der efter direktivets artikel 7, stk. 1, tages hensyn til både et erhvervsmæssigt og et privat tilhørsforhold til et bestemt sted, og bestemmelsen skal fortolkes således, at såfremt en samlet vurdering af det erhvervsmæssige og det private tilhørsforhold ikke er tilstrækkelig til at lokalisere det varige midtpunkt for den pågældendes interesser, skal det private tilhørsforhold med henblik på denne lokalisering tillægges forrang(egen fremhævning). 22

26 54 I alle de situationer, som er omhandlet i direktivets artikel 7, og i henhold til bestemmelsens stk. 2 kan den berørte ved ethvert egnet middel føre bevis for sit sædvanlige opholdssted og dermed for et privat og/eller erhvervsmæssigt tilhørsforhold, samt for et ophold af en varighed, som således i princippet mindst skal være på 185 dage pr. kalenderår i den medlemsstat, som han har tilhørsforholdet til. 55 I den forbindelse skal samtlige relevante momenter tages i betragtning med henblik på fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted, forstået som det varige midtpunkt for den pågældende persons interesser (Ryborg-dommen, præmis 20), dvs. navnlig hvor han fysisk befinder sig, hvor hans familiemedlemmer fysisk befinder sig, om der foreligger en bopæl, hvor børnene faktisk går i skole, stedet for udøvelsen af erhvervsmæssig virksomhed, det sted, hvor hans formueinteresser befinder sig, tilknytningen til offentlige myndigheder og sociale organer(egen fremhævning), for så vidt som disse momenter er udtryk for personens vilje til at gøre tilknytningsstedet varigt, på grund af en kontinuitet, som er baseret på livsvaner og udviklingen af normale og erhvervsmæssige relationer. 56 For så vidt angår det forhold, at der følges undervisning på et universitet eller en skole, skal det understreges, at selv om dette forhold i overensstemmelse med direktivets artikel 7, stk. 1, andet afsnit, ikke medfører overflytning af det sædvanlige opholdssted, når der er tale om den pågældende person selv, kan det imidlertid i forhold til familien udgøre et indicium for en sådan overflytning, når det er børnene, det drejer sig om. 57 Den nationale ret bør foretage en samlet vurdering af tilknytningsmomenterne under hensyn til alle de beviser, som fremlægges for denne(egen fremhævning). 58 Denne vurdering skal foretages i lyset af direktivets formål. I den forbindelse må det konstateres, at det fremgår af betragtningerne til direktivet, at det tilsigter at fremme den frie bevægelighed for personer med bopæl inden for Fællesskabet, og at afskaffelsen af hindringer hidrørende fra afgiftsordninger, der gælder ved midlertidig indførsel af visse transportmidler til privat eller erhvervsmæssig brug, især er nødvendig for oprettelsen af et økonomisk marked med tilsvarende vilkår som et hjemmemarked(egen fremhævning) (dom af , sag C-389/95, Klattner, Sml. I, s. 2719, præmis 25). 23

27 59 Modsat det, som anføres af Kommissionen i dennes skriftlige indlæg, kan direktivets artikel 10, stk. 2, ikke finde anvendelse, når fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted støder på vanskeligheder i en konkret situation. Denne bestemmelse pålægger således medlemsstaternes kompetente myndigheder efter fælles aftale at træffe de fornødne afgørelser, når den praktiske gennemførelse af direktivet giver anledning til vanskeligheder(egen fremhævning), og har til formål at sikre, at medlemsstaterne kan overvinde de fremtidige vanskeligheder, der måtte opstå i konkrete sager. Bestemmelsen forpligter ikke medlemsstaterne til at træffe forudgående aftale i hver enkelt sag, hvor gennemførelsen af direktivet giver anledning til vanskeligheder (Ryborg-dommen, præmis 34 og 35).60 På denne baggrund skal det første spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 1, skal fortolkes således, at når en person har både et privat og et erhvervsmæssigt tilhørsforhold til to medlemsstater, er det sædvanlige opholdssted, som skal fastlægges på grundlag af en samlet vurdering under hensyn til alle relevante faktiske omstændigheder, det sted, hvor den pågældende har oprettet det varige midtpunkt for sine interesser, og såfremt en sådan samlet vurdering ikke danner grundlag for at foretage denne lokalisering, skal det private tilhørsforhold tillægges forrang(egen fremhævning). Sag C-262/99, Louloudakis, præmis regulerer præcist den sondring som myndighederne i Danmark skal fortage, når en udenlandsk arbejdstager medbringer sit motorkøretøj til Danmark. EF-domstolen præciserer først, at det sædvanlige opholdssted er der hvor den pågældende tilbringer størstedelen af tiden, hvilket er i overensstemmelse med at185-dages reglen fra artikel 6 og artikel 7. Kan denne regel ikke bruges til at afgøre, hvor det sædvanlige opholdsted er, skal der ses på mere kvalitative kriterier. Sammenholdes præmis 47 i dommen med meddelelsen fra kommissionen, fremgår det tydeligt af meddelelsen fra kommissionen, at 185-dages reglen fra artikel 6 og artikel 7 ikke alene er dokumentation for at myndighederne kan opretholde at personen har Centrum for livsinteresser i arbejdslandet. Såfremt der er andre tungtvejende faktorer, som peger på et Centrum for livsinteresser ligger i 24

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Masterafhandling Ketty Amdi Sparvath

Indholdsfortegnelse. Masterafhandling Ketty Amdi Sparvath Master i Moms & Afgifter, Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet 1. juni 2007 Opgaveløser: Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Problemformulering...4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt J.nr. 2005-511-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Kristian Jensen /John Fuhrmann Vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere