Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN"

Transkript

1 Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN

2

3 Generelt 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. 2. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Gentagende tilsidesættelser af gældende Husorden kan resultere i at sagen bliver bragt for Beboerklagenævnet og /eller at lejeaftalen bliver opsagt med kort varsel. 3. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelse og friarealer i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. 4. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede børn og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges. Forsikringer 5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. 6. Boligorganisationens forsikringer dækker normalt kun skader på bygningsdele i forbindelse med brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud. 7. Skader på indbo er ikke dækket af boligorganisationens forsikringer, heller ikke skader, der skyldes rør- eller radiatorsprængninger eller defekte tekniske installationer. 8. Det er derfor vigtigt at have en indbo- eller familieforsikring, der også dækker genhusning i tilfælde, hvor boligen er ubeboelig - f.eks. på grund af brand- eller vandskade. Køleskabe, komfurer, ventilation, vaskemaskiner m.v. Tagrender 9. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer skal du sætte dig ind i brugsanvisninger for disse. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren. 10. Det fremhæves, at skader, som skyldes forkert betjening eller misbrug, altid skal betales af den, der er årsag til skaden. 11. Bor du i tæt/lavt byggeri, skal du holde øje med om tagrender og nedløb er i god og brugbar stand. Kontakt ejendomsfunktionæren ved defekt eller tilstopning.

4 Maskiner/ redskaber 12. I etageejendomme må støjende redskaber som boremaskine, hammer og støvsuger benyttes i tiden fra kl til kl på ugens 5 første dage. I weekender og på helligdage er det tilladt at benytte støjende redskaber mellem kl til kl I tæt/lavt byggeri skal støjende maskiner benyttes med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær opmærksom på, at der er tidspunkter, hvor dine naboer ønsker ro. Musik 14. Undgå støjende aktiviteter og iagttag god skik og orden ved at tage hensyn til dine medbeboere. Vær opmærksom på, at du også har ansvaret for dine gæsters adfærd både i din lejlighed og på de øvrige arealer. På hverdage (inkl. søn- og helligdage) skal der være ro mellem kl og kl I weekenderne (fredag-lørdag) skal der være ro mellem kl og kl Da du bor i et ungdomsboligbyggeri, og ikke i et traditionelt kollegium, forventes der generelt mere ro og hensyn til at kunne studere. 15. Hvis du eller dine gæster tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden, kan det i yderste konsekvens medføre opsigelse, så du må fraflytte boligen. 16. Benyttelse af radio, TV, musikinstrumenter m.v. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær specielt opmærksom på, hvor du anbringer højttalere i forhold til naboer, da der er meget lydhørt i bygningen (væggene til din nabo er kun lavet af dobbelte gipsplader). 17. I aften- og nattetimer skal du vise særligt hensyn til dine naboer og undgå støjende aktiviteter. 18. I eksamensperioder skal du udvise særligt hensyn til dine medbeboere og undgå støjende musik/aktivitet. Vær opmærksom på, at indførelsen af kvartalsordningen på mange uddannelser medfører hyppigere eksaminer, hvilket kræver noget mere studiero end tidligere. Der vil blive skiltet med Eksamenstid på dørene ved hovedindgangen for begge blokke når der er læseferie. Se opslaget over de generelle kvartalseksamensperioder på opslagstavlen under lokaleudlejning. Udluftning 19. Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringsperioden - også i soveværelset. Luft så ud flere gange i døgnet på følgende måde: Luk alle radiatorventiler. Åbn derefter samtlige vinduer og døre i ca. 5 minutter, således at al fugt og dårlig lugt bliver trukket ud. Luk derefter alle vinduer og døre igen - også i soveværelset og indstil radiatorventilerne på nøjagtig samme indstilling som

5 tidligere. Nyd derefter det friske og stadig varme klima i boligen. 20. Dug indvendigt på termoruder er altid tegn på, at der udluftes for lidt. Døre Affald 21. Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. 22. Det er vigtigt, at affaldet bliver fjernet på en for afdelingen og miljøet hensigtsmæssig måde, så det giver færrest mulige gener for medbeboere og de ejendomsfunktionærer, som er beskæftiget med at fjerne affaldet. 23. Det er ikke tilladt at opmagasinere skrald/affald/flasker på altaner, gange, fællesarealer, foran døren til lejligheden m.v. Det vil være til stor unødig gene for øvrige beboere og skal fjernes omgående. Det vil samtidig medføre en mundtlig/ skriftlig advarsel fra ejendomsfunktionæren eller bestyrelsen. Skulle forholdet ikke ophøre på trods af påtale fra enten ejendomsfunktionæren og/eller bestyrelsen, vil Højstrup blive inddraget i sagen. 24. Farligt affald som batterier, malerrester, kemikalier, glasskår, skarpe genstande o.l. kan afleveres på genbrugsstationer eller som anvist ved indgangen til affaldsskuret. 25. Al affald skal være pakket ind i lukkede affaldsposer, før det lægges i containeren i affaldsskuret. 26. Husk at lukke døren til affaldsskuret for at imødegå lugtgener og faren for rotter. 27. Af samme grund - nemlig faren for rotter - er det forbudt at fodre fugle og katte ved udkastning af brød og andre madrester. 28. I denne afdeling skal du huske at sortere dit affald i følgende kategorier: Aviser/reklamer, pap, glas (rengjort og uden låg), husholdningsaffald og problemaffald (se punkt 25). Se evt. også skiltet på døren til affaldsskuret. 29. Affaldsskakterne i afdelingen er permanent lukkede og må ikke benyttes til hverken udsmidning af affald eller andet.

6 30. Storskrald (møbler, tæpper o.l.) henvises til de kommunale genbrugsstationer. Ejendomsfunktionæren viser gerne vej til nærmeste genbrugsstation. Cykelkælderen må under ingen omstændigheder benyttes til opmagasinering eller henkastning af storskrald, malingrester m.v. Dette gælder også for pulterrummene. Altankasser Barnevogne, cykler, knallerter, scootere m.v. 31. Ved vanding af altankasser og rengøring af altan skal du sikre dig, at dette kan foregå, uden at medbeboere generes heraf. 32. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men skal henstilles på de pladser, der er indrettet hertil. Knallerter, scootere og lign. henvises til stativerne ved det fælles grønne område. 33. Henstillingen af cykler, cykelanhængere, barnevogne, flasker, fodtøj og lignende foran lejlighedsdør, på trapper og sidegange er, af hensyn til brandmæssige forhold samt rengøring og lugtgener, ikke tilladt. Parkering og motorkørsel 34. Parkering af indregistrerede motorkøretøjer må ikke finde sted i boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. 35. Uden særlig tilladelse fra boligorganisationen, er det forbudt at henstille last- og campingvogne, trailere samt uindregistrerede motorkøretøjer i boligområdet - herunder på parkeringsplads. Forurening og skader 36. Er en beboer, medlemmer af husstanden eller beboerens gæster skyld i forurening eller skader på ejendommen - herunder alt hvad der tilhører ejendommen - bærer beboeren det fulde ansvar. Vedvarende problemer med skader og lignende forvoldt af beboeren eller dennes gæster, kan i sidste ende medføre, at klagen bliver bragt for Beboerklagenævnet. I værste fald medfører dette opsigelse og fraflytning fra afdelingen. 37. Såfremt boligorganisationen iværksætter rengørings- og reparationsarbejder i forbindelse hermed, sker dette for den ansvarlige beboers regning. Pulterrum og kælderrum m.v. Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v. 38. Rummene skal - selv om de ikke benyttes - være aflåste og evt. vinduer skal holdes lukkede. 39. Vaskesystemet kan betjenes elektronisk via internettet eller via touch screen panelet i vaskerummet. Se evt. vejledning i vaskerummet.

7 40. Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til andre beboere. Grønne anlæg Husdyr 41. Benyttelse af det grønne område herunder græsplæne, bænke og grill skal ske med almen hensyntagen til andre brugere. Oprydning efter endt brug forventes af den/de ansvarlige. Vis respekt for naturen. 42. Det er tilladt at anskaffe og holde mindre kæledyr i boligen i begrænset omfang f.eks.: hvide mus, hamstere, små skildpadder, stuefugle, dværgkaniner m.v., når det kan ske uden gene for medbeboere. 43. Det er ikke tilladt at holde dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt f.eks.: rovdyr, rovfugle, slanger, rotter, giftedderkopper m.v. 44. Der kan i særlige tilfælde gives plejetilladelser til hund og/eller kat i en kortere periode, dog højst 14 dage. Dette skal ske i skriftlig samtykke med tilstødende naboer, ejendomsfunktionæren og udlejeren. Afdelingsbestyrelsen informeres efterfølgende herom. 45. Såfremt afdelingen på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning har besluttet, at der må holdes hund og/eller kat, skal den enkelte beboer samtidig med anskaffelsen af husdyret indgå en skriftlig aftale, der fastsætter de nærmere betingelser. 46. Aftalen om husdyrhold indgår som tillæg til lejekontrakten. 47. Tilsidesættelse af husdyraftalens bestemmelser, eller anskaffelse af husdyr uden tilladelse, medfører at det pågældende husdyr skal fjernes fra afdelingen. Sker det ikke inden for nærmere angivet frist vil sagen blive indbragt for Beboerklagenævnet. Vi hjælper gerne 48. Såfremt du bliver i tvivl, vil der være mulighed for at hente gode råd og vejledning enten hos afdelingsbestyrelsen ved at benytte deres postkasse ved elevatoren eller hos ejendomsfunktionæren i dennes kontortid. 49. Det er ofte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, der vil give dig påtale, hvis du eller dine børn overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden i afdelingen.

8 50. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter en sådan påtale, men tag ikke afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren det ilde op - det er trods alt en del af det arbejde, som disse mennesker har påtaget sig. Husk at afdelingsbestyrelsen arbejder frivilligt og er til for beboernes skyld og dermed for at gøre afdelingen til et godt sted at bo. Beboerklagenævnet Tillæg Rygeforbud m.v. 51. Husk, at dialog altid er bedre end konflikt, men hvis du føler, at du ikke får løst dine problemer, bør du overveje at indbringe din sag for Beboerklagenævnet. Boligorganisationen informerer gerne herom. 52. Sammen med denne husorden gælder de tilføjelser og/eller ændringer, der fremgår af afdelingens råderetsregler. 53. Det er kun tilladt at ryge i din egen lejlighed og udendørs. Rygning andre steder i afdelingen end på de tilladte kan medføre en mundtlig eller skriftlig påtale fra bestyrelsen eller boligorganisationen. 54. Salg og indtagelse af euforiserende stoffer i og omkring afdelingen, herunder også lejligheden, vil blive politianmeldt. Dette vil kunne medføre sanktioner mod lejer og/eller opsigelse af pågældende lejemål, eftersom lejer har ansvaret for sine egne gæsters handlinger. Videoovervågning 55. Afdelingen fællesarealer både inden døre og uden døre overvåges af kameraer 24 timer i døgnet der aktiveres af bevægelsessensorer. Dette tiltag er til for at give beboerne tryghed og opklare eventuelle problemstillinger/situationer optaget på video, hvad enten der er tale om noget kriminelt eller andre situationer der måtte føre til brug af dette præventive værktøj. Eventuelle situationer/episoder bedes anmeldt hurtigst muligt og mundtligt eller skriftligt til ejendomsfunktionæren, som minimum med angivelse af eget navn, lejl.nr. tidspunkt og dato for hændelse. 56. Hærværk af disse kameraer herunder ledninger, elektriske installationer samt deres almindelige funktion og lign. vil medføre en officiel skriftlig advarsel samt et erstatningskrav af det ødelagte. 57. Det er kun ejendomsfunktionæren og øvrige myndige/ relevante personer med tilladelse fra ejendomsfunktionæren der har adgang til videooptagelser af afdelingen. Internt varslingsanlæg 58. Alle beboere bedes læse og følge retningslinjerne for en eventuel aktivering af det interne varslingsanlæg, der hænger ved samtlige brandmeldere på gangene.

9 59. Aktivering af det interne varslingsanlæg uden gyldig grund vil være til stor og unødig gene for de øvrige beboere ligesom det vil skabe panik og utryghed. Det vil medføre en officiel skriftlig advarsel og risiko for dækning af udgifter i.f.m. falsk udrykning. Bordfodbold og pool 60. Bordfodboldbordet er gratis og kan frit benyttes alle ugens dage, dog senest indtil kl på hverdage og i eksamensperioder. Poolbordet er ikke et betalingsbord og kræver kun, at man bestiller en poolnøgle hertil mod indbetaling af et depositum. Se mere information på opslagstavlen ved elevatoren om dette. I poolskabet forefindes der en udstyrsliste, og skulle der mangle noget, kan den poolansvarlige kontaktes (se igen opslagstavlen). Spilleregler samt regler for benyttelse af poolbordet hænger på væggen ved bordet. Anlægget på væggen ved poolbordet kan frit benyttes til ophold i enten fælleskøkkenet eller fællesrummet. Husk blot at tilpasse lydniveauet til tidspunktet og dagen for brug (læs: aftener, hverdage, eksamensperioder mv.). 61. Hærværk og tyveri af pooludstyret vil medføre en permanent fratagelse af nøglen til poolskabet og al leje fremover, herunder inddragelse af depositum. Derudover vil det medføre en officiel skriftlig advarsel samt et erstatningskrav af det ødelagte. Dette gælder også for bordfodbold. Fællesrum 62. Det møblerede fællesrum kan frit benyttes alle ugens dage, dog senest indtil kl på hverdage og i eksamensperioder. Ved større arrangementer, fester og lign. skal man dog fortsat reservere det tilstødende fælleslokale. Eftersom der er gode muligheder for beboerne til både at spise aftensmad, spille og hygge i fællesrummet, er det afgørende, at alle rydder pænt op efter sig selv og slukker anlægget efter brug. Tilsidesættelse af dette forhold og/eller hærværk på inventaret vil medføre skriftlig påtale fra boligorganisationen med krav om erstatning af evt. ødelagte ting. Vedtaget af ordinært afdelingsmøde den 20. marts 2012.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere