CVR-nummer Årsrapport for 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nummer 12 78 71 11. Årsrapport for 2012/2013"

Transkript

1 Dansk Revision Esbjerg registreret revisionsaktieselskab Smedevej 33, Postboks 3059 DK-6710 Esbjerg V Telefon: Telefax: CVR: Bank: Andelsselskab Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. CVR-nummer Årsrapport for 2012/2013 Selskabets årsrapport er godkendt på generalforsamlingen, den 26. september Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsselskabet... 3 Påtegninger og erklæring Ledelsespåtegning... 4 Revisors erklæring... 5 Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Specifikationer Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 2 af 17

3 Oplysninger om andelsselskabet Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Industrivej Oksbøl Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsperiode: 1. august juli 2013 Kundenummer: Bestyrelse Erhardt Jull Søren Thomsen Carsten N. Nielsen Aage Charles Hansen Lars Okholm Larsen Pengeinstitut Sydbank A/S Vestergade Oksbøl Revision DANSK REVISION ESBJERG Registreret revisionsaktieselskab Smedevej Esbjerg V Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 3 af 17

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/2013 for Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Oksbøl, den 11. september 2013 Erhardt Jull Lars Okholm Larsen Søren Thomsen Formand Næstformand Carsten N. Nielsen Aage Charles Hansen Godkendt, den 2013 Dirigent: Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 4 af 17

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. august juli 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 5 af 17

6 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Esbjerg, den 11. september 2013 Dansk Revision Esbjerg registreret revisionsaktieselskab Kent Olesen Registreret revisor Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 6 af 17

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Andelsselskabets formål er ifølge vedtægterne at etablere fjernvarmeanlæg i Oksbøl og gennem disse anlæg på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme til forbrugerne. Værkets primære aktiviteter har, i lighed med tidligere år, været produktion og salg af elektricitet, levering af varme til værkets andelshavere m.fl., samt udbygning og renovering af ledningsnettet. Stigning Nøgletal 2012/ / /11 12/13 11/12 Tilsluttede forbrugere % 1% Graddage % -13% Produktion Gaskøb i m % -39% Gasudgift i kr % -28% Gennemsnitspris i kr. pr. m3 5,17 4,72 3,98 10% 19% Elproduktion i kwt % -76% Elindtægt i kr % -34% Gennemsnitspris i kr. pr. kwt 1,194 1,462 0,532-18% 175% Varmeproduktion i MWt % -12% Nettab 19% 27% 28% -30% -3% Varmesalg i MWt % -11% Gaskøb pr. MWt varme i kr % -19% Betalte varmebidrag i kr % -12% Forbrugerpris pr. MWt i kr % 0% Gennemsnitsforbrug i MWt 21,82 18,29 20,63 19% -11% Gennemsnitsforbrug i kr % -12% Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 7 af 17

8 Ledelsesberetning Udbygning og renovering af ledningsnettet Nøgletal 2012/ / /11 Ny hovedledning i m Renoveret hovedledning i m Hovedledning i alt Stikledninger i m Stikledninger i alt Ledninger i alt Planlægning og udførelse er som hidtil sket under samordning med kommunen og øvrige ledningsejere. Alt rørarbejde er udført af værkets egne håndværkere. Renoveringerne har kostet DKK Heri er medregnet arbejdsløn til egne medarbejdere. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Oksbøl Varmeværk opnåede i 2012/2013 et resultat på DKK mod et budget på DKK Forskellen skyldes hovedsageligt merdækningsbidrag p.g.a. den kolde vinter på ca. DKK , mindre afskrivning på solcelleanlæg etape II på ca. DKK , da anlægget ikke blev afsluttet i regnskabsåret, samt merindtægter på ca. DKK på nytilslutninger. Underdækning er tilbageført iht. Varmeforsyningsloven. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet hændelser, som kan have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. juli Stigning Årets resultat 2012/ / /11 11/12 10/11 Indtægt % -10% Udgift % 2% Resultat Egenkapital % -21% Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 8 af 17

9 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Klasse B, med enkelte afvigelser i opstillingen af resultatopgørelsen. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Resultatopgørelsen Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetider. Der er anvendt følgende afskrivningsmetoder: Kraftvarmeanlæg SRO-anlæg m.m. Solfangeranlæg Bygninger m.m. Nyt ledningsnet : Lineært over 12 år. : Lineært over 5 år. : Lineært over 20 år. : Lineært over 20 år. : Lineært over 20 år. Finansielle omsætningsaktiver Obligationer er optaget til kursværdi pr. statustidspunktet. Tilgodehavender forbrugere Tilgodehavender hos forbrugere er optaget ifølge årsopgørelser udsendt pr. 31/7 2013, samt øvrige tilgodehavender hos forbrugere. Desuden er afsat tilgodehavende for forbrug fra medio maj til ultimo juli, der først afregnes i det kommende regnskabsår. Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 9 af 17

10 Anvendt regnskabspraksis Gæld Gæld medregnes til nominel værdi. Indkomstskat/Eventualskat Skat af årets resultat resultatføres med 25% af skattepligtigt resultat. Årets skattepligtige resultat udgør kr. 0. Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 10 af 17

11 Resultatopgørelse Spec. 2012/ /2012 DKK DKK Nettoomsætning/produktionsværdi Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter/-udgifter Af- og nedskrivninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Der disponeres således: Årets overførte resultat Årets resultat Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 11 af 17

12 Balance, aktiver Spec DKK DKK Solfangeranlæg Grunde og bygninger Produktionsanlæg Forsyningsnet Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender hos forbrugere Tilgodehavende elsalg Andre tilgodehavender, moms Tilgodehavender i alt Værdipapirer Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 12 af 17

13 Balance, passiver Spec DKK DKK Egenkapital primo Resultat ifølge resultatopgørelse Egenkapital i alt Forudindgået vedr. forsyningsledning, Lærkehøj Kommunekredit, indekseret restgæld Langfristet gæld i alt Kommunekredit, kortfristet del Sydbank, Erhvervskredit Leverandørgæld Gæld til forbrugere Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 16 Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 13 af 17

14 Specifikationer til regnskabet 2012/ /2012 DKK DKK 1 Nettoomsætning/produktionsværdi Varmebidrag Elbidrag Effektbidrag Abonnement Salg af energibesparelser/co2-kvoter m.m Produktionsomkostninger Naturgas Lønninger/pensionsbidrag Lønninger/pensionsbidrag renovering gader Reparationer og vedligeholdelse Servicekontrakt/motorer Elforbrug Vandforbrug Kemikalier Andre driftsindtægter/udgifter Nye tilslutninger til nettet Udgifter til tilslutninger Løn tilslutninger Af- og nedskrivninger Bygninger m.m Produktionsanlæg m.m Forsyningsnet Solfangeranlæg Driftsmidler Distributionsomkostninger Renovering af gadenet Vedligehold målere Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 14 af 17

15 Specifikationer til regnskabet 2012/ /2012 DKK DKK 6 Administrationsomkostninger Arbejdstøj Kørselsgodtgørelse Andre personaleudgifter Kurser, eksterne møder og repræsentation Generalforsamling og bestyrelsesmøder m.m Kontorartikler, EDB m.m Telefon Kontingenter/abonnementer Porto m.m Gebyrer PBS kørsel Serviceabonnement EDB Revision og regnskabsassistance, selvevaluering Øvrige kapacitetsomkostninger Nyanskaffelser Ejendomsskat og renovation m.m Ejendomsudgifter Forsikringer Rengøring/dekoration Myndighedsbehandling m.m Forbrugerinformation Autodrift Advokatbistand debitorer Tab på forbrugere Finansieringsindtægter Renteindtægter/gebyrer andelshaver Renteindtægter bank Udbytte obligationer investeringsforening Kursgevinst/kursregulering obligationer Finansieringsudgifter Renteudgifter bank Renteudgifter kommunekredit Indeksering kommunekredit Renteudgifter andre Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 15 af 17

16 Specifikationer til regnskabet DKK 10 Materielle anlægsaktiver Bygninger m.m. Solfangeranlæg Produktionsanlæg Driftsmidler Forsyningsnet Anskaffelsessum, oprindelig Anskaffelsessum, opgradering Anskaffelsessum, SRO-anlæg Anskaffelsessum, overhaling Anskaffelsessum, Termis Anskaffelsessum, primo Anskaffelsessum, året Anskaffelsessum, ultimo Af- og nedskrivninger, primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger, ultimo Anskaffelsessum grund Bogført værdi, ultimo Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 16 af 17

17 Specifikationer til regnskabet DKK DKK 11 Tilgodehavende forbrugere Tilgodehavende årsopgørelser m.m Tilgodehavende forbrug 15/5-31/ Værdipapirer Obligationer nom / DFDK A.m.b.a DFF EDB A.m.b.a Likvide beholdninger Indestående i Sydbank Kommunekredit, indekseret restgæld Oprindelig lån Oprindelig lån Oprindelig lån Kortfristet del, forfalder indenfor 1 år Restgæld der forfalder udover 5 år udgør ca. DKK Anden gæld Skyldig moms Skyldig A-skat/AM-bidrag Skyldig ATP Feriepengeforpligtelse Eventualforpligtelser Ingen Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Side 17 af 17

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere