Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017"

Transkript

1 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud Folkeskoler SFO Klubber Ungdomsskolen Det specialpædagogiske område Privat- & Efterskoler Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt

2 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administrativt personale i områdeledelse, tilskud til privatpasning og pasning af egne børn, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning.

3 Serviceniveau På funktion 5.11 tildeles budget til dagplejere, gæstedagplejere og tilsynsførende i forhold til antallet af børn, og pengene følger barnet. Fra 2014 er serviceniveauet 3,616 barn pr. dagplejer, én gæstedagplejer for hver 11,5 dagplejere og én tilsynsførende for hver 20 dagplejere. For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,117 for vuggestuebørn og 10,234 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2014 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er fra 2012 samlet i 8 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør i 2014: kr. pr. vuggestuebarn pr. år kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2014: kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 25,25 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn.

4 Budgetforudsætninger Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2014 skal passes 200 dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn i de kommunale og selvejende institutioner. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Rudolf Steiner Vuggestuen Brombær-Huset (Ballerup Kommune), pt. kun et Roskildebarn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Lindholm Skovbørnehave(Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Gårdbørnehaven Højen, pt. 3 børn I kr. Enhedspris Antal Budgettal Tilskud til privat pasning Budget Tilskud til pasning af Enhedspris Antal Budgettal egne børn Budget Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget Vuggestue 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget Børnehave 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget Privatinstitutioner, 3-6 Maksimal enhedspris Antal Budgettal år Budget Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2014: kr. for en dagplejeplads, som svarer til 21,4 % af bruttodriftsudgifterne kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned: 453 kr. som svarer til 54,3 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

5 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk o Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSPsamarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter som undervisning, fritidstilbud og befordring vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunale dagbehandling- og specialskoler. Serviceniveau Funktion 3. 01: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger er på baggrund af faktisk indskrevne elever i perioden fra (skoleåret 13/14) samt rulning af klasser og skoleprognosen i perioden (skoleåret 14/15). Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen. Ressource pr. klasse: og elev: Der tildeles til hver klasse 25 pct. af det lovpligtige timeantal. Herudover tildeles der ressourcer svarende til ca 38 U- timer pr elev. Årsværk pr. lærer udgør 670 U-timer. For skoleåret 2013/2014 Klassekvotienter udgør 26 elever Driftsbudget udgør kr pr. elev (2013 prisniveau) På skoleområdet er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger Social indikator (Cepos) svarende til 23,5 lærerstillinger, svarende til 47 mio. kr. Der fordeles 6,6 mio. kr til skoler med mere end 10 pct ikke vestlig herkomst Budgettet til administrative personale, pedel og kantine er afhæningt af antallet af elever på skolen Udover skoleressourcen er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af Børn og Kultur. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi 7) Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner.

6 Funktion 3.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Funktion 3.08: Pr. 1. januar 2012 er specialundervisningen udlagt til de enkelte folkeskoler. Jf. SBU d Budgetforudsætninger Skoleressourcen blev justeret på byrådsmødet 30 januar herefter er budgettet demografireguleret i forhold til forventet antal elever og klasser. Tildelt elev fordelt Enhedspris Antal Budgettal Budget Klassetildeling Gennemsnit af alle klassetrin. Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Ingen Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

7 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt SFO Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Funktion 3.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende SFO børn i Basis-SFO (SFO tilbud til specialbørn). Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren til SFO er 12,74 barn pr. voksen. 1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr (2013 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat en Centerleder pr. SFO. Bevillingen til Centerleders løn indgår i Børne og Kulturforvaltningens centrale budget. Basisbørn: Harmonisering gældende fra : Der er basis SFO på Hedegårdenes skoles SFO og Tjørnegårdsskolens SFO. Der reguleres for tidlig start i forbindelse med at SFO'en modtager børn fra børnehave og samtidig afgiver til Basisklub. På området er afsat en fælleskonto, som adminstreres centralt. På fælleskontoen er registret flg.: Regulering af lederløn Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling

8 Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 var der en besparelse på SFO-området på 1 mio. kr. på normeringen. Løn pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget Drift pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget Løn 1. maj børn Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Der opkræves brugerbetaling på området svarende til 46,6 % bruttodriftsudgifterne, det skal bemærkes at der er ingen maximal takst på området. Beregnet takst pba maj pris og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i SFO udgør taksten kr. pr. mdr. i 11 måneder, svarende til 46,6 % af bruttodriftsudgiften. Herudover opkræves kr. 118 pr.barn i morgenpasning. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

9 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 20,19 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er Den årlige åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsløn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Ungeindsats. De tidligere aftenklub og ungdomsklub tilbud, er fra budget 2013 samlet i fire dele som dækker Roskilde hele Kommune. Budgettet er fordelt efter børn og områdets socialebelastning. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn kr. (2014 prisniveau) Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje.

10 På fælleskontoen er afsat budget til: Regulering af lederløn Praktikpladser Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Det skønnes, at der i år 2014 er børn i klub, hvoraf der forventes 957 børn i tidlig start. Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba juni beregning og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 475 kr. pr. måned, svarende til 20,0 % af bruttodriftsudgiften. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

11 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Serviceniveau Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Budgetforudsætninger Budgettet er et fastsat budget i 2007 med den årlige pris- og lønfremskrivning som er vedtaget i Roskilde Kommune. Dele af ungdomsskolen budget er flyttet ud til folkeskolerne i forbindelse med decentraliseringen af den vidtgående specialundervisning Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

12 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Det specialpædagogiske område Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 517 udda Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sociale formål Udgiftstype Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift Beskrivelse af området Funktion 3.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Funktion 3.04: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.07: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og specialskoler. Funktion 3.16: På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Funktion 3.17: På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Funktion 3.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Funktion 5.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktion 5.21: På denne funktion registeres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Funktion 5.35: På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med SCR' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Funktion 5.72: På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8)

13 Serviceniveau Funktion 3.03: På kontoen afholdes udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet. Sygehusundervisningen organisering: Sygehusundervisningen fra sengeafsnit på Holbæksygehus (spiseforstyrelser) og Næstved sygehus (børnepsyk.) er pr.1. august 2012 samlet med sygehusundervisningen i Roskilde på Roskilde Sygehus. Der har hedtil været 4 sygehuslærere i Roskilde, hvoraf kun 2 der har undervist, og 2 har haft konsulentfunktion. Fremover skal alle undervise og den samlede bemanding er 6 stillinger. Én af de tidligere lærere er ophørt, to er overflyttet fra Peder Syv skolen og én fra Dåstrup Skole. Alle udgifter til drift af bygninger og inventar afholdes af region. Takstberegingen er uændret, dvs. taksten beregnes to gange om året, når alle timesedler er modtaget og det samlede undervisningstimetal er kendt. De samlede udgifter deles med antal undervisningstimer til en takst pr. time.timetaksten anvendes til opkrævning fra andre kommuner. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. tale-høreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT. Funktion 3.06: Der er afsat budget til befordring til skole-dagbehandling inkl. SFO, befordring til specialskoler inkl. SFO. Funktion 3.08: I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For takstfinansierede - Fjordskolen ( specialtilbud) - Klostermarksskolen (vækstklasser) - Østervangsskolen (vækstklasser) - Baunehøjskolen ( E klassen) - Absalons Skole ( læseklassen) Fjordskolen består er Lysholms afdeling og Hedevangs afdeling. For ikke takstfinansierede - Tjørnegårdsskolen ( specialklasser og basis sfo) - Hedegårdenes skole (specialklasser og basissfo) - Baunehøjskolen ( D klassen) Takstindtægterne, som kommer ind hos de respektive institutioner sørger for de indtægter, som forudsat i budgettet. Vi herfra centralt sørger for at institutioner får nøjagtigt de takstindtægter, som der er forudsat i deres budget. Funktion 5.17: Specialbørnehaven Bjerget er for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen. Budgettildelingen er et fast budget. I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For ikke takstfinansierede - Skt. Georggårdens klub ( basisklub) - Hedeboparkens klub ( basisklub) Basisgrupper i daginstitutionerne Reden og Wiemosen, er tildelt et fasat budget svarende til 6 børn i hver institution. På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner, tilbud til ca. 30 børn samt en pulje til klubbørn med friplads. Funktion 5.21: Budgettet til Bjergets Weekend aflastning reguleres ikke i forhold til aktivitet. Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion 3.08.

14 Budgetforudsætninger Funktion 3.03: Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med mv. Funktion 3.07: I budgettet er afsat budget til elever i regionale tilbud samt objektiv finansiering. Funktion 3.08: Der er afsat budget til institutionerne Fjordskolen, Nordgårdsskolen, Vækstklassen på Klostermarksskolen, Vækstklassen på Østervangsskolen samt Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen. Funktion 3.16: Budgettet Børnehusene Hyrdehøj og Hyldekær, som rummer særlige sproggrupper, reguleres ikke efter aktivitet. Funktion 3.17: SCR Ungdomsafdeling (f ortrinsvis STU-elever), SCR Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til aftenskoleundervining i Roskilde kommune. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

15 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Privat- & Efterskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Funktion 3.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Serviceniveau Funktion 3.10: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til skoledelen kr.( kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. ( kr. ex.momsandel på 5%). Funktion 3.12: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til efterskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel). Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

05 Skole- og børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2012-2015

05 Skole- og børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2012-2015 05 Skole- og børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2012-2015! $!"# $%% "&""%!#"$!#$"&& "$%#!!&!!%!$& "!$!!$#!"!&" "&""!$ 510 Dagtilbud 379.277 371.474 498.013-126.539 359.563 480.645-121.082 352.438

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 " $!"!#$ $"$ ""!""" $# # "!" $##! ##$!! "# Dagtilbud 331.017 451.119-120.102 327.663 447.539-119.876 326.447 446.203-119.755 324.907 443.746-118.839

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2016-2019!! "# $! # $! $ " $ $$ $!# # """ $"" Fælles område -8.315-8.315 0-16.548-16.548 0-24.781-24.781 0-24.781-24.781 0 Dagtilbud 354.296 474.077-119.781

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2015-2018 Nettodriftsudgifter 1.000 kr. Prisniveau 2015 Netto 2015 Udgift Indtægt Netto 2016 Udgift Indtægt Netto 2017 Udgift Indtægt Netto 2018 Udgift

Læs mere

05 Skole- og børneudvalget Basisbudget

05 Skole- og børneudvalget Basisbudget Basisbudget Budgetbemærkninger Pl 2010 (+ = udgift, - = indtægt) i alt Nettobudget 1.397.106 05 Løn og drift 1.397.106 03 Undervisning og kultur 1.395.611 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 500.870 1 02

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381655 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 10. august 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2333413 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 18. maj 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub

Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub Børne- og Kultursekretariatet, Roskilde Kommune, April 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Lars Hansen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere