Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017"

Transkript

1 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud Folkeskoler SFO Klubber Ungdomsskolen Det specialpædagogiske område Privat- & Efterskoler Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt

2 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administrativt personale i områdeledelse, tilskud til privatpasning og pasning af egne børn, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning.

3 Serviceniveau På funktion 5.11 tildeles budget til dagplejere, gæstedagplejere og tilsynsførende i forhold til antallet af børn, og pengene følger barnet. Fra 2014 er serviceniveauet 3,616 barn pr. dagplejer, én gæstedagplejer for hver 11,5 dagplejere og én tilsynsførende for hver 20 dagplejere. For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,117 for vuggestuebørn og 10,234 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2014 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er fra 2012 samlet i 8 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør i 2014: kr. pr. vuggestuebarn pr. år kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2014: kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 25,25 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn.

4 Budgetforudsætninger Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2014 skal passes 200 dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn i de kommunale og selvejende institutioner. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. kun et Roskildebarn Rudolf Steiner Vuggestuen Brombær-Huset (Ballerup Kommune), pt. kun et Roskildebarn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Lindholm Skovbørnehave(Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Gårdbørnehaven Højen, pt. 3 børn I kr. Enhedspris Antal Budgettal Tilskud til privat pasning Budget Tilskud til pasning af Enhedspris Antal Budgettal egne børn Budget Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget Vuggestue 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget Børnehave 52,5 Enhedspris - pasning Antal Budgettal time/ugl. Budget Privatinstitutioner, 3-6 Maksimal enhedspris Antal Budgettal år Budget Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2014: kr. for en dagplejeplads, som svarer til 21,4 % af bruttodriftsudgifterne kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned: 453 kr. som svarer til 54,3 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

5 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk o Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSPsamarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter som undervisning, fritidstilbud og befordring vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunale dagbehandling- og specialskoler. Serviceniveau Funktion 3. 01: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger er på baggrund af faktisk indskrevne elever i perioden fra (skoleåret 13/14) samt rulning af klasser og skoleprognosen i perioden (skoleåret 14/15). Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen. Ressource pr. klasse: og elev: Der tildeles til hver klasse 25 pct. af det lovpligtige timeantal. Herudover tildeles der ressourcer svarende til ca 38 U- timer pr elev. Årsværk pr. lærer udgør 670 U-timer. For skoleåret 2013/2014 Klassekvotienter udgør 26 elever Driftsbudget udgør kr pr. elev (2013 prisniveau) På skoleområdet er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger Social indikator (Cepos) svarende til 23,5 lærerstillinger, svarende til 47 mio. kr. Der fordeles 6,6 mio. kr til skoler med mere end 10 pct ikke vestlig herkomst Budgettet til administrative personale, pedel og kantine er afhæningt af antallet af elever på skolen Udover skoleressourcen er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje. Hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af Børn og Kultur. På fælleskontoen er afsat budget til flg.: 1) Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, To-sprogskonsulent mv.) 2) Forsøg og Udvikling 3) Modersmål undervisning 4) IT-drift "lov om åbenhed" 5) Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper) 6) Demografi 7) Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner.

6 Funktion 3.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Funktion 3.08: Pr. 1. januar 2012 er specialundervisningen udlagt til de enkelte folkeskoler. Jf. SBU d Budgetforudsætninger Skoleressourcen blev justeret på byrådsmødet 30 januar herefter er budgettet demografireguleret i forhold til forventet antal elever og klasser. Tildelt elev fordelt Enhedspris Antal Budgettal Budget Klassetildeling Gennemsnit af alle klassetrin. Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Ingen Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

7 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt SFO Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke skole, SFO og klub Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Funktion 3.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende SFO børn i Basis-SFO (SFO tilbud til specialbørn). Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget: Beregningsfaktoren til SFO er 12,74 barn pr. voksen. 1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr (2013 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat en Centerleder pr. SFO. Bevillingen til Centerleders løn indgår i Børne og Kulturforvaltningens centrale budget. Basisbørn: Harmonisering gældende fra : Der er basis SFO på Hedegårdenes skoles SFO og Tjørnegårdsskolens SFO. Der reguleres for tidlig start i forbindelse med at SFO'en modtager børn fra børnehave og samtidig afgiver til Basisklub. På området er afsat en fælleskonto, som adminstreres centralt. På fælleskontoen er registret flg.: Regulering af lederløn Demografi/rygsæksmidler Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner Søskenderabat Friplads Forældrebetaling

8 Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 var der en besparelse på SFO-området på 1 mio. kr. på normeringen. Løn pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget Drift pr. barn Enhedspris Antal Budgettal Budget Løn 1. maj børn Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Der opkræves brugerbetaling på området svarende til 46,6 % bruttodriftsudgifterne, det skal bemærkes at der er ingen maximal takst på området. Beregnet takst pba maj pris og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i SFO udgør taksten kr. pr. mdr. i 11 måneder, svarende til 46,6 % af bruttodriftsudgiften. Herudover opkræves kr. 118 pr.barn i morgenpasning. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

9 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Note Budgetbemærkningerne er udarbejdet forud for kendskabet i af den nye skolereform, som træder i kraft skoleåret 2014/2015. Skolereformen vil påvirke Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Serviceniveau Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 20,19 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er Den årlige åbningstid er timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsløn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret. Lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Ungeindsats. De tidligere aftenklub og ungdomsklub tilbud, er fra budget 2013 samlet i fire dele som dækker Roskilde hele Kommune. Budgettet er fordelt efter børn og områdets socialebelastning. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn kr. (2014 prisniveau) Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje.

10 På fælleskontoen er afsat budget til: Regulering af lederløn Praktikpladser Demografi Rygsæksmidler Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner) Friplads Forældrebetaling Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Det skønnes, at der i år 2014 er børn i klub, hvoraf der forventes 957 børn i tidlig start. Enhedspris Antal Budgettal Budget Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba juni beregning og lønfremskrivning for 2014: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 475 kr. pr. måned, svarende til 20,0 % af bruttodriftsudgiften. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

11 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Serviceniveau Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. Budgetforudsætninger Budgettet er et fastsat budget i 2007 med den årlige pris- og lønfremskrivning som er vedtaget i Roskilde Kommune. Dele af ungdomsskolen budget er flyttet ud til folkeskolerne i forbindelse med decentraliseringen af den vidtgående specialundervisning Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

12 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde Kontrol 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Det specialpædagogiske område Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 517 udda Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Sociale formål Udgiftstype Serviceudgift/indkomstoverførsel/brugerfinansieret udgift Beskrivelse af området Funktion 3.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 Funktion 3.04: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog,skolespykologens kontor og skolepsykologiske fællesordninger. Funktion 3.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Funktion 3.07: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner der varetages af regionerne. Funktion 3.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunele dagbehandling- og specialskoler. Funktion 3.16: På denne funktion registreres udgifter til Sproggrupper for børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Funktion 3.17: På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk- psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Funktion 3.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Funktion 5.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktion 5.21: På denne funktion registeres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Funktion 5.35: På denne funktion registreres udgifter vedr. hjælpemidler i forbindelse med SCR' Kommunikationsafdeling, samt syns- og hørehjælpemidler til Roskilde borgere. Funktion 5.72: På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven 32, stk. 8)

13 Serviceniveau Funktion 3.03: På kontoen afholdes udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet. Sygehusundervisningen organisering: Sygehusundervisningen fra sengeafsnit på Holbæksygehus (spiseforstyrelser) og Næstved sygehus (børnepsyk.) er pr.1. august 2012 samlet med sygehusundervisningen i Roskilde på Roskilde Sygehus. Der har hedtil været 4 sygehuslærere i Roskilde, hvoraf kun 2 der har undervist, og 2 har haft konsulentfunktion. Fremover skal alle undervise og den samlede bemanding er 6 stillinger. Én af de tidligere lærere er ophørt, to er overflyttet fra Peder Syv skolen og én fra Dåstrup Skole. Alle udgifter til drift af bygninger og inventar afholdes af region. Takstberegingen er uændret, dvs. taksten beregnes to gange om året, når alle timesedler er modtaget og det samlede undervisningstimetal er kendt. De samlede udgifter deles med antal undervisningstimer til en takst pr. time.timetaksten anvendes til opkrævning fra andre kommuner. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med 37.5 årsværk, Tale-hørelærer 18 årsværk og administrativt personale 2 årsværk samt kursus og driftmidler. Budgettet dækker personale i relation til PPR-funktionen jf. folkeskoleloven, dvs. psykologer, tale-hørelærere, specialkonsulenter bl.a. specialundervisning, læsning, tale-høre samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Personalet er såvel rådgivende om som udførende af specialtilbud, f.eks. tale-høreundervisning. Der er afsat budget til administrativt personale, bygningsdrift, kontorartikler, uddannelse og IT. Funktion 3.06: Der er afsat budget til befordring til skole-dagbehandling inkl. SFO, befordring til specialskoler inkl. SFO. Funktion 3.08: I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For takstfinansierede - Fjordskolen ( specialtilbud) - Klostermarksskolen (vækstklasser) - Østervangsskolen (vækstklasser) - Baunehøjskolen ( E klassen) - Absalons Skole ( læseklassen) Fjordskolen består er Lysholms afdeling og Hedevangs afdeling. For ikke takstfinansierede - Tjørnegårdsskolen ( specialklasser og basis sfo) - Hedegårdenes skole (specialklasser og basissfo) - Baunehøjskolen ( D klassen) Takstindtægterne, som kommer ind hos de respektive institutioner sørger for de indtægter, som forudsat i budgettet. Vi herfra centralt sørger for at institutioner får nøjagtigt de takstindtægter, som der er forudsat i deres budget. Funktion 5.17: Specialbørnehaven Bjerget er for fysisk/psykisk handicappede børn samt børn med autisme i 0-6 årsalderen. Budgettildelingen er et fast budget. I forbindelse med udlægning af specialundervisning til skolerne er der nu sådan, at skolerne afregner med hinanden for en række tilbud. Skoler i Roskilde køber pladser på følgende tilbud: For ikke takstfinansierede - Skt. Georggårdens klub ( basisklub) - Hedeboparkens klub ( basisklub) Basisgrupper i daginstitutionerne Reden og Wiemosen, er tildelt et fasat budget svarende til 6 børn i hver institution. På fælleskontoen er afsat et beløb til køb af pladser i egne og andre kommuner og regioner, tilbud til ca. 30 børn samt en pulje til klubbørn med friplads. Funktion 5.21: Budgettet til Bjergets Weekend aflastning reguleres ikke i forhold til aktivitet. Behandlingsudgifterne i skole-dagbehandling skal ses i sammenhæng med budgettet til undervisningstilbuddene på funktion 3.08.

14 Budgetforudsætninger Funktion 3.03: Der er afsat budget til 2 lærere på Fjorden Ungdomspsykiatriskafdeling samt 2 lærere på Roskilde Sygehus Børnepsykiatriskafdeling. Funktion 3.04: Budgettet omfatter skolepsykologer og konsulenter med mv. Funktion 3.07: I budgettet er afsat budget til elever i regionale tilbud samt objektiv finansiering. Funktion 3.08: Der er afsat budget til institutionerne Fjordskolen, Nordgårdsskolen, Vækstklassen på Klostermarksskolen, Vækstklassen på Østervangsskolen samt Opmærksomhedsgruppe Baunehøjskolen. Funktion 3.16: Budgettet Børnehusene Hyrdehøj og Hyldekær, som rummer særlige sproggrupper, reguleres ikke efter aktivitet. Funktion 3.17: SCR Ungdomsafdeling (f ortrinsvis STU-elever), SCR Kommunikationsafdeling - budget iflg. Rammeaftalen i regionen På fælleskontoen afholdes udgifter til Roskilde kommunes andel af Kommunikationsafd. udgifter, samt tilskud til aftenskoleundervining i Roskilde kommune. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

15 Forudsætninger for basisbudget Skole- og Børneudvalget Fagområde pl i kr. Netto Udgift Indtægt Privat- & Efterskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Funktion 3.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Funktion 3.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Serviceniveau Funktion 3.10: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. jf. Undervisningsministeriet's hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til skoledelen kr.( kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen kr. ( kr. ex.momsandel på 5%). Funktion 3.12: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Jf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Bidragstaksten udgør i 2013 til efterskole kr.( kr. ex. 5 % momsandel). Budgetforudsætninger Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2013 inkl. pris og lønfremkrivning, Brugerbetaling og takster Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 5 02. Børn og unge 6-18 år 17 03. Familier og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Specielle bemærkninger. Bind 2 Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016 Specielle bemærkninger Bind 2 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1 02. Børn og unge 6-18 år 13 03. familier og

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

12 Folke- og ungdomsskoler

12 Folke- og ungdomsskoler tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning.

Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Politikområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogiske servicecenter,

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere