Specielle bemærkninger til Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til Budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med vuggestuer Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i vuggestuer i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. I den måned, barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 6 år. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 5,19 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Samtidigt findes der i Jammerbugt Kommune 4 vuggestuer integreret i børnehaverne. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. 1 af disse har tilknyttet en vuggestue. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrationsog bygningstilskud til private institutioner. Kommunens pædagogiske konsulenter godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 21 Budget Dagtilbud

2 Fælles formål Fælles formål 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud/friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Tekniske korrektioner Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til friplads. Søskendetilskud er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på 231. kr. for budgetåret og for overslagsårene. I basisbudget 215 er der som i 214 forventet 7 børn i privat pasning. Der forventes et fald svarende til 4 børn i 216, hvilket er fastholdt i de øvrige overslagsår. På baggrund af en mindre takstændring er der for 215 til 218 foretaget en teknisk korrektion på -28. kr. Desuden er der foretaget ændring som følge af demografi for årene 216 til 218. Tilskuddet til privat pasning beregnes som 75 pct. af nettodriftsudgiften til et dagplejebarn svarende til kr. Socialpædagogisk friplads og økonomisk friplads til anbragte børn er reguleret til forventet forbrug, og der er således foretaget en teknisk korrektion i alt svarende til 634. kr. Politiske prioriteringer Som en del af omstillingsforslaget er den centrale andel af finansieringen af PAU-elever fjernet, idet puljen ikke har været opbrugt igennem de seneste år. Den centrale finansiering af puljen udgør 2. kr. Specielle bemærkninger Side 22 Budget Dagtilbud

3 Dagpleje Dagpleje 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Antal dagplejere Budgettet til dagplejen fastsættes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 387 børn i gennemsnit henover 215, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 12 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejer, hvor børnene er i gæstepleje på 416,83 kr. pr. barn pr. dag. Der forventes at skulle udbetales vederlag for 8.1 kr. i 215. På baggrund af faldende fødselstal samt større søgning til kommunale vuggestuer og private institutioner forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 48 børn i forhold til budgettet for 214, hvilket netto (udgifter minus forældrebetaling) giver en mindreudgift på kr. Der er indarbejdet demografi i overslagsårene med et samlet fald i børnetallet på 32 børn. Som følge af faldet i børnetallet vil det blive nødvendigt at justere på personaleressourcen. Da det største fald i børnetallet ses i henholdsvis 215 og 216, er der i disse år afsat budget til fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. Daginstitutioner Som følge af beslutning i Økonomi- og Indenrigsministeriet vil børnehaver og vuggestuer fra budget 215 og fremover være omfattet af en ny autoriseret funktion 5.14 Daginstitutioner Daginstitutioner 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

4 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør Dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal vuggestuer i børnehaver 4 4 Antal børnehavebørn Antal vuggestuebørn Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,19 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 133,7 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 25,64 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,19 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktikløn til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar m.v. Budgettet er udregnet til kr pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til kr. 335 pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 133,7 Normering pr. barn 5,19 Minimumsnormering i antal børn 25,64 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

5 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 423 Øvrige varekøb 366 Pædagogiske materialer 693 Elevaktiviteter 354 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker i form af en ressourcetildelingsmodel som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til vuggestuerne: Personalenormering Normering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,3 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.51 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

6 Der er ikke foretaget væsentlige ændringer vedrørende vuggestuer, og der forventes ingen demografiske ændringer. Opdateringer/justeringer Børnehaver: Der forventes i forhold til 214 et fald i børnetallet svarende til 2 børn. Den økonomiske konsekvens heraf er indarbejdet ved en negativ teknisk korrektion på 848. kr. Som følge af lukning af børnehaven Solen i Moseby er der overført driftsbudget til kommunale ejendomme svarende til 164. kr. Samtidig er driftsbudget vedrørende Skovhuset i Fjerritslev fjernet, idet ejendommen er solgt. Som følge af udvidet areal er børnehaven Børnehuset tilført 149. kr. til øget drift og vedligeholdelse. Vuggestuer: Der er ikke foretaget væsentlige ændringer til forudsætninger vedrørende vuggestuer. Mellemkommunale forhold: Den forventede udgift til mellemkommunale betalinger er reguleret i forhold til det på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgiftsniveau, hvilket svarer til 5. kr. Der er foretaget en teknisk korrektion på kr. for budgetåret og for overslagsårene. Udvikling i befolkningen Børnehaver: Der forventes herudover et væsentligt fald i børnetallet fra 215 til 218 svarende til 134 børn. Den økonomiske konsekvens er indarbejdet i overslagsårene. Vuggestuer: Der forventes ingen ændringer til antallet af børn i vuggestuer. Politiske prioriteringer Det er politisk besluttet at bevilge 1.. kr. til løft af normeringen i børnehaverne. Bevillingen er fordelt mellem børnehaverne inklusiv de børnehaver som sammendrives med en SFO. Bevillingen er derfor delt mellem politikområde 1 og politikområde 2. Det øgede budget betyder, at det ugentlige antal timer pr. barn er steget fra 5,6 til 5,19 ugentlige timer pr. barn. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

7 Omkostningssteder 51412/51312 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Hjortdal Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige / Brovst Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

8 / Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Skovsgaard Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Halvrimmen Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Budgetteret antal -2 årige / Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehuset, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

9 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO218 6 Netto 6 Budgetteret antal børn / Børnehuset Biersted, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Kås Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn / Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

10 51416 / Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn Moseby Børnehave 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 2 14 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i Lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen og til ASF-specialgruppen ved Børnehuset Biersted. Antal Anlægsvejens Børnehave 1 ASF-specialgruppen Biersted 3 I alt 13 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 215 er kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med kr pr. ekstra barn. Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

11 ASF-specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for at anvende tilbud i andre kommuner. Taksten udgør i kr. pr. barn eksklusiv kørsel. Omkostningssteder Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 9, ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret antal børn 2, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter Dagtilbudsloven Antal private daginstitutioner -2-årige Antal børn Antal puljeordninger -2-årige Antal børn Antal privatinstitutioner 3-6-årige 5 6 Antal børn Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

12 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet falder med 5 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor det forventes, at børnetallet stiger med 2 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 215 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Der er i august 214 startet en ny privat institution op i Ingstrup. Der er ikke på nuværende tidspunkt oprettet puljeordninger i Jammerbugt Kommune. Opdateringer/justeringer Budgettet til private institutioner og puljeordninger er i alt blevet reguleret med 554. kr. på grund af de ændrede børnetal samlet set er der 15 børn flere end budgetforudsætningen for 214. Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler. Til to af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en 9- årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på to skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole og Brovst Skole samt Aabybro Skole og Skolecenter Jetsmark. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger (LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området undervisning og fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Undervisning og fritid

14 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen er ud fra skoleåret 215/16. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jævnfør nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, klasse pr. elev 25, 1, klasse pr. elev 25, 1, klasse pr. elev 26, 1, klasse pr. elev 3, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 32, 1, klasse pr. elev 32, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 28, 1, Specielle bemærkninger Side 34 Budget Undervisning og fritid

15 Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 632. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i to på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen. Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og to-lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (fx idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Specielle bemærkninger Side 35 Budget Undervisning og fritid

16 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,17 1. klasse pr. elev,17 2. klasse pr. elev,17 3. klasse pr. elev,17 4. klasse pr. elev,15 5. klasse pr. elev,15 6. klasse pr. elev,15 7. klasse pr. elev,8 8. klasse pr. elev,8 9. klasse pr. elev,8 1. klasse pr. elev,8 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktionen til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen, at hver lærer har 25 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler, der har en tildeling, der ligger under det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning med skoler, der har en tildeling, der ligger over det nødvendige for at kunne undervise efter gældende lovgivning. Udover tildelingen af ressourcer i forhold til ledelsestid og undervisningstid har skolerne en række øvrige udgifter, som dækkes på forskellig vis. Vikarudgifter: Der afsættes 3 pct. af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

17 De forskellige parametre vægtes (som vist i parentes) med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af, hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 585 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 78 kr. pr. elev fra klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jævnfør følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. korrektioner Udvikling i befolkningen I forhold til ressourcemodel 214/15 er der indlagt et forventet elevtalsfald svarende til -15 børn 215/16, svarende til -74 børn 216/17, svarende til -126 børn 217/18 og svarende til -191 børn 218/19. Politiske prioriteringer Jævnfør omstillingskataloget for 215 er der vedtaget en rammebesparelse på 8. kr. i 215 og 1.9. kr. i overslagsårene, som skal hentes via strukturændringer på politikområde to. Der er i budgetforliget indregnet en besparelse på 5. kr. ved reduktion i brugen af konsulentbistand. Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

18 Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner for undervisningen i andre kommuner. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Thorup-Klim Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Ørebroskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

19 Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Trekronerskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Brovst Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Aabybro Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Gjøl Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

20 Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Biersted Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Nørhalne Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Jetsmark Skolecenter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Jetsmark. Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Saltum Skole 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal klasser Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

21 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion , hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion Der er oprettet en pulje til natur- og kulturformidling. Derudover har Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 212. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Ingen bemærkninger Omkostningssteder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3215 Natur- og kulturformidling 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Naturcenter Fosdalen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

22 3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Nolshallen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 213 og 214. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sik- Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

23 re, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,6 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. - korrektioner Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 215. Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning Specielle bemærkninger Side 43 Budget Undervisning og fritid

24 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 136, 19, 96,29 96,29 96,29 96,29 Budgetteret børnetal BH,,,,,, Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 26, 3,33 26,66 26,66 26,66 Budgetteret børnetal BH - 29, 29, 29, 29, 29, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 8, 8, 8, 8, 8, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 45, 36,87 36,87 36,87 36,87 Budgetteret børnetal BH - 4, 33, 33, 33, 33, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 65, 41,63 41,63 41,63 41,63 Budgetteret børnetal BH - 4, 28, 28, 28, 28, Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Brovst SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 176, 133,53 133,53 133,53 133,53 Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

25 Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen Tranum LBO Tranen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 28, 27,32 27,32 27,32 27,32 Budgetteret børnetal BH - 24, 23, 23, 23, 23, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Skovsgård SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 63, 42,95 42,95 42,95 42,95 Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 31, 24,42 24,42 24,42 24,42 Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aaby Fristed 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto 182 Aaby Fristed er et tilbud til børn fra kl., som er organiseret under Bikuben. Fra og med budgetår 28 er det kun bygningsomkostningerne, der står tilbage på denne funktion. Øvrige driftsudgifter er budgetlagt og bliver konteret på funktion Ungdomsskolevirksomhed Gjøl SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 5, 29,73 29,73 29,73 29,73 Budgetteret børnetal BH - 37, 31, 31, 31, 31, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

26 35138 Ulveskov SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO -,,,,, Budgetteret børnetal BH - 25, 27, 27, 27, 27, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Biersted SFO Bissen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 88, 59,87 59,87 59,87 59,87 Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Nørhalne SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 9, 62,24 62,24 62,24 62,24 Til Nørhalne Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Pandrup SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 158, 89,53 89,53 89,53 89,53 Til Pandrup Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Jetsmark SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 8, 71,36 71,36 71,36 71,36 Budgetteret børnetal BH -,,,,, Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

27 Til Jetsmark Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Saltum SI 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Budgetteret børnetal SFO - 73, 76,47 76,47 76,47 76,47 Budgetteret børnetal BH - 64, 31, 31, 31, 31, Budgetteret børnetal Småbørnsg - 2, 2, 2, 2, 2, Til Saltum Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse. Saltum SI er placeret i Saltum (SI), V. Hjermitslev (SI) og i Ingstrup (børnehave med småbørnsgruppe). Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 214 ud fra forbruget i 212 og 213. Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelssækkende institutioner, der varetages af regionerne. Herunder også befordringen af ovennævnte elever ne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækningsret og person relaterede udgifter for personer Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

28 under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalget, mens personer under 18 år hører til under Børne- og Familieudvalget. Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 214 og 215. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser herunder tidligere regionale specialskoler i egen kommune og i andre kommuner. Det vil sige specialundervisningstilbud, der ved henvisning efter folkeskolelovens 2, stk. 2 gives isoleret fra den almindelige folkeskole. til mere begrænset specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, registreres under funktion Endvidere konteres her kommunens udgift til undervisning på de interne skoler samt befordringen af ovennævnte elever. Skoleåret 214/15 Skoleåret 215/16 Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialsfo i andre kommuner Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune Antal elever tilknyttet special-skolefritidsordninger Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever) 5 4 Opdateringer/justeringer Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 215 ud fra forbruget i 212 og 213. Omkostningssteder 38 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Antal elever Special-SFO Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

29 Fællesområdet består af betaling til andre kommuner for elever tilknyttet specialklasser og specialsfo i andre kommuner Herudover består det af de centrale puljer i forbindelse med udlægning af ressourcen på skole- og fritidsområdet Fjerritslev Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder Fjerritslev Specialklasse AKT 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Fjerritslev Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer Fjerritslev Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto Antal elever Special SFO Til Fjerritslev Skole er der i forbindelse med specialklasserne tilknyttet en special-sfo Brovst Specialklasse Generelle 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Netto / / / / / /218 Antal elever Til Brovst Skole er der tilknyttet en specialklasse til børn med særlige behov. Det drejer sig om børn med generelle indlæringsvanskeligheder Brovst Special-SFO 1. kr. R213 KB214 B215 BO216 BO217 BO Specielle bemærkninger Side 49 Budget Undervisning og fritid

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 29-211 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 Specielle bemærkninger til budget 211-214 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 1 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

Børn- og skoleudvalget

Børn- og skoleudvalget 17 Børn- og skoleudvalget Bevillingsområderne Børn 0-5 år Børn og familie Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 18 19 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr. 31.10.2015 BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning 2015-3 pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget '

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere