Højskole. Rødding. Artikler og digte. En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højskole. Rødding. Artikler og digte. En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt"

Transkript

1 Rødding Højskole Artikler og digte En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt Selvfølgelig var befolkningen i Sønderjylland præget af fremmedherre dømmets tid. Mange havde haft oplevelser i forbindelse med 1. Ver denskrig, og i mange familie havde der været tab af mand eller sønner. Der efter kom en økonomisk krise. Det var svære tider. For min far (Hans Lund født 10. december 1890, død 17. april 1969) var det som historiker, et ønskejob at komme til en sønderjysk højskole, hvor der var en egn, der bakkede godt op om skolen. Befolkningen på egnen Hans Lund havde et godt fol keligt liv med støtte til de nationale foreninger. Rundt om i sognene blev der taget hensyn til de datoer, hvor højskolen hav de sine faste møder, og på de datoer blev der ikke arrangeret noget andet. Hverken når det var skolens månedsmøder, ungdomsforeningernes nytårsmøde, efterårsmøde på skolen eller konemødet om sommeren det gjaldt. Da det begyndte at rumle syd for grænsen, tror jeg ikke, at det alene var hi storikere, der sagde:»historien gentager sig!«. Folk begyndte at frygte og være usikre på, hvad fremtiden ville bringe. Før folketingsvalget i 1939, sagde nazisterne:»vi går frem og får så mange mandater, at vi flytter grænsen nordpå igen!«mange mennesker over hele Sønderjylland sluttede sig sammen for at styr ke det danske. Jordkampens betydning anerkendte man, og med Danske Samfund prøvede man rundt om i sognene at styrke danskhed og sammenhold. Man sørgede også for, at folk var godt orienterede om bl.a. politiske forhold. I den forbindelse blev der holdt hemmelige/fortrolige møder på Rødding Højskole, men hvor hemmeligt det kunne være, når over 100 mennesker fra hele Sønderjylland mødtes, er jo nok et spørgsmål. Fars foredrag på skolen og rundt om ved møder handlede i den tid mest om historiske, nationale og samfundsmæssige forhold, og han havde mange diskussioner med folk, der sluttede sig til de nazistiske tanker. Far mente ikke, at han skulle deltage i nazisternes arrangerede møder, men så skete det, at eleverne (nok kun vintereleverne) mente noget andet. 105

2 Rødding Højskole De drog syn gende af sted til Hotellet for at deltage, og så var der én vej for far. Han måtte også tage derned og deltage og tage del i den diskussion, der opstod, eller måske nærmere var planlagt. Da jeg for et par år siden gennemgik en kasse af fars breve på Landsarki vet i Aabenraa, dukkede der et brev op med et stort rødt mærke, som viste sig at have et stort hagekors. Det var et brev fra nazisterne, hvor de skrev, at de var meget utilfredse med fars holdning, hans udtalelser og foredrag om de nationale og nazisterne, og han måtte vide, at det kunne få alvorlige følger. Op mod valget den 3. april 1939 blev det fra danske side opdaget, at mange af hjemmetyskerne pludselig havde flagstænger liggende ved heg net i deres haver. Der blev fra mange sider, blandet andet fra Danske Samfund, arbejdet hårdt for, at det skulle blive et godt dansk valg. Men der var stor spæn ding. Morgenen efter valget vågnede jeg ved, at far kom ind på mit værelse og med tårerne løbende ned ad kinderne sagde:»vi vandt! Vi vandt!«men den 9. april kom alligevel. Mange havde ventet eller frygtet, at noget sådant kunne ske. Men det var alligevel et chok. Trods alt syntes jeg, at alt foregik temmelig roligt. Måske føltes det uvirkeligt. Hjemmetyskerne jublede, for nu gik det deres vej. Den tyske advokat Jepsen gik rundt og bad de tysksindede mænd om at tage deres koner hjem. (Konerne kørte i nogle tilfælde i højt gear og var dem, der førte an i jublen). For de måtte da kunne se, hvordan deres danske naboer havde det. Mors og fars gode ven Hans Jensen fra Tornumgård var for mig altid en fast støtte. Han sad stille i sin bil og så de tyske soldaters opmarch gennem Rødding. Han græd. Han havde sine erindringer fra 1. verdenskrig, hvor han havde været med på Balkan. Jeg tror ikke, at nogen var i tvivl om min fars politiske og nationale indstil ling, så det var med undren, at skolen i vinteren modtog to brødre, der stærkt tilkendegav, at de var nazister. Om det var forældrene, der ville prøve måske at redde dem fra krigstjeneste, eller om de skulle hverve medlemmer til partiet, vides ikke. Skolen holdt sit eget private fol ketingsvalg, og her fik vi det 106

3 hele med langskaftede støvler, spidsbukser, khakiskjorter, skrårem, naziarmbind og kasketter. De to brødre kom ind i foredragssalen til»vælgermødet«med løftet arm og støvletramp. Ikke mærkeligt, at elevtallet blev reduceret fra godt 100 til i , men jeg må alligevel sige, at det var imponerende, hvor mange unge, der tog på højskole. Elevtallet kom hurtigt op på over 100 igen. I vinteren fik far besøg af en af egnens mænd. Han havde under fremmedherredømmet haft et»lille job«som meddeler. Han kom for at fortæl le far, at han blev skygget. Det skete også ved besøg af politifolk fra Kø benhavn eller ved telefonopkald, at far fik besked om, at det nok var en god ide for ham at holde en ferie. Mest foruroligende var det, at afde lingschef i DR Jens Rosenkær fortalte far, at han stod på tyskernes dødsli ste. Jeg tror næsten, vi skal helt hen til 1942, før vi for første gang fik en del af skolen beslaglagt. Tyskerne klarede sig i flere omgange med de to små skolestuer til øst, Gule Stue og Sibirien. Det gik rimeligt fredeligt til, men det kunne være besværligt, hvis en fredelig foredragstime lyd mæssigt skulle konkurrere med en ophidset tysk officers telefonsamtale i tonehøjde. Det gode forhold mellem egn og skole blev styrket ved månedsmøderne. I de første mange år var far altid taleren ved disse møder. Far var en gud benådet taler, nok fordi han holdt af og respekterede sine tilhørere. Hans ønske var at oplyse og give dem viden. Han var altid velorienteret og godt forberedt, og så talte han et smukt sprog. Efter sigende var han i top 4 - altså blandt de fire bedste sprogbrugere i Danmark. Min svoger Johannes Rosendahl har beskrevet månedsmøderne og far på ta lerstolen. Jeg citerer:»en gang om måneden fyldtes den store gymnastiksal med tilhørere. Hoved ved hoved sad de bænket om talerstolen, der stod midt for den ene langvæg. Gårdene mødte fuldtalligt op: husbond og kone, karle og piger. Unge naboer, ofte skolens tidligere elever, anbragte sig midt i salen, ældre mænd og kvinder foran talerstolen og bagest på de dårligste bænke sad de unge tilhørere. De var alle trofaste folk. På tredje række kunne man vente et solidt gam meldags hørerør, på sjette række var der et grågult fuldskæg. Lund skabte månedsmøderne. Der var før holdt møder på skolen, men i Lunds tid udviklede møderne sig til en særpræget og usædvanlig forekomst i skolens og landsdelens historie. Når Lund stod på talerstolen og så ud over de tilhørere, var hans autoritet solidt funderet. Det er sagt, at nævner man mandens navn, får man magt over ham. Dette måtte man erindre, når man så Lund henvende sig til sine tilhørere. Ikke blot kendte han dem ved navn, men han vidste også, for manges vedkommende, bedre besked med deres slægt end de selv. Månedsmødedeltagerne vidste, at de ikke udgjorde en anonym masse. De var savnede, hvis de udeblev. Lund begyndte altid sine foredrag uden at bruge manuskript. Først efter nogle minutters forløb kom de gule blade frem fra inderlommen og røbede, at han alligevel var velforberedt, og fra da stod det klart, at taleren havde et ganske omfattende kendskab til sit emne og bevidst sigtede mod at meddele denne viden.«i vinteren fik mor og far besøg af et par kriminalfolk fra Køben havn. De undersøgte mordet på Kaj Munk og var i den forbindelse også stødt på fars navn. Der var indberettet fra møder på skolen af en person, der har siddet i forsamlingen og som derefter har givet meddelelse til en navn given, tysksindet mand i byen. Fra ham blev der givet besked til Gestapo i Haderslev, derfra igen til København for til sidst at havne hos Gestapo i Kiel. Det plagede mor. Hvem var denne mand, der have berettet fra møder ne? Måske kan løsningen være, at det var de to nazister, der var elever i ? Den indberetning ville jo være lige så naturlig for dem, som det var for danske unge at blive modstandsfolk. I 1943 kunne det måske være usikkert, hvilken vej det hele ville gå. Ved elevmødet plejede far at slutte med en aftensang, men i 1943 bad han også fadervor. Urolighederne tog til, men den 28. august 1943 ringede Jørgen Gram (folketingsmand). Han var sammen med amtmand Refslund T homsen i Aabenraa god til at orientere om den politiske 107

4 situation og sagde, at der nu var faldet ro over de politiske forhold og sager igen. Far og mor gik roligt til sengs. Roen holdt til den næste morgen mellem 4 og 5. Det var den 29. august. Da kom der en tysk bil op i gården, samtidig med at vores fodermester kom ud af døren. Tyskerne kom til den eneste låste dør på hele højskolen, og Troels Pedersen sagde:»nu skal jeg gå ind at låse op!«. Han styrtede ind og fik vækket mor og far, før døren blev låst op. Far kom som gidsel til Haderslev. Han sad for Vesteramtet og for Østeramtet sad redaktør Svensson, rektor Jacobsen, bager Andersen (logeleder) og fabri kant Schauman. Folk fra byen kom og trøstede mor og sagde:»i dag blev Lund sønderjyde!«. Den bemærkning brød mor sig ikke om. Talte en ugerning fra tyskerne mere end snart 20 års arbejde for og med sønderjyder? Et par dage senere måtte min mor, min søster og jeg tage til Haderslev for at tage afsked med fangerne, der skulle flyttes. Vi nåede det ikke den dag, så vi fik venligt husly hos Svenssons. Min søster og jeg fulgte så med Svenssons yngste søn Erik med mad ud til hans far, der havde sukkersy ge. Vi kom op i lejligheden, hvor de var. Stemningen havde vi, men hvor meget forstod vi? I dag tænker jeg på, hvordan de mon havde det? Hvad tænkte de? De virkede så rolige. Da vi næste morgen kom for at tage afsked med fangerne, var de allerede blevet flyttet. De var sammen med gidslerne fra hele det sydlige Jylland blevet samlet i Fredericia. I Haderslev var de blevet godt behandlet, men i Fredericia mente man, de var spioner og sabotører og behandlingen havde været derefter. Svensson, der havde været med i 1. verdenskrig og som derfor kendte lidt til den ty ske militære tone, fik forklaret den tyske ledelse, at de var gidsler, og han fik dem til at ringe til København, så de blev ordentligt orienteret. Det hjalp lidt, men allerede den 9. september blev sønderjyderne frigivet, på grund af anmodning fra det tyske mindretal. De forklarede:»vi skal jo leve med vore danske naboer efter dette!«. Den 10. september var far hjemme igen. Fra 1943 meldte flere problemer sig. Skolen blev udnævnt til reservesyge hus, og oversygeplejersken fra Gram søster Wilhelmine kom med alle de ting, man skal bruge på et sygehus: operationsudstyr, linned o.s.v. Det blev bragt op på 3. sal. Tyskerne kom også tiere og beslaglagde lokaler, men i meget lang tid blev det kun de to små skolestuer i øst, de brugte. Tyskerne kom og var i kort tid, så pludse lig var de væk. Lige så pludseligt blev vi beslaglagt igen, og fra foråret 1944 kom de tiere og beslaglagde en større part af skolen for hver gang, de kom. Den 16. marts kom tyskerne og ville have lokaler til kontorer og mandskab. Far forhandlede længe med dem, og det endte med, at reserve sygehusaftalen blev beholdt. Vinterskolen kunne så nogenlunde få en natur lig afslutning, og den store forårsopvisning kunne gennemføres. Til forårsopvisningen kom alle gymnastikhold fra egnen. I gymnastiksalen var godt 1/3 af vestsiden brugt til at bygge tribuner. Det vil sige, at der var plads til flere hundrede tilskuere. Det sidste hold, der var inde, var skolens delingsførere. Stemningen var mærkelig trykket. Gymnasterne stod med ryggen mod ribberne mod øst. Alle fanerne kom ind og Sigurd Nielsen, der var formand for Haderslev Vesteramts Gymnastikforening, sluttede af. Det føltes, som om der blev taget afsked, og vi gik vitterligt mod en usik ker fremtid. Stemningen var trykket og mange græd. Så var det slut. Allerede før de sidste hold var inde, var de første tyske soldater kommet. De sad i forgangen, og de mange danske gymnastikhold med deres faner var gået forbi dem. Mon de har haft kræfter til at sammenligne og tænke? Der sad de en lille flok. Nærmest drenge. De var i alt for store uniformer, ma gre og trætte. De måtte have en fornemmelse af, at enden var nær. Tyskerne havde nu taget de to skolestuer mod øst samt gym nastiksal og cykelskur. De indrettede kontorer i skolestuerne, der var mandskab i gymnastiksalen med våbensmedie i midten. Krigsfanger - hovedsagelig russere - stod for madlavningen i cykelskuret. Da eleverne var rejst, tog de også foredragsssalen og Den Grønne Stue (der hvor der nu er forstue). Jeg blev konfirmeret i Frimenighedskirken Skærtorsdag Midt under gud stjenesten 108

5 skød tyskerne pludselig maskingeværerne ind. Mange af de mænd, der var i kirken, havde været med i 1. Verdenskrig, og de gik helt i knæ ved den lyd. Det rystede dem. Men den slags ting var ved at være dagligdags. Det kunne ikke andet end øge frygten for fremtiden. Der var også det store spørgsmål om sommerskolen. Der var tilmeldt 145. Kun 20 faldt fra. Gråsten Landbrugsskole tilbød Rødding husly, men det flotteste tilbud kom al ligevel fra Københoved, hvor byen/sognet tilbød, at skolen måtte komme derover. De store gårde kunne tage op til 10 elever. De kunne blive under vist på skolen og i forsamlingshuset, og på Bejstrupgård hos Harriet og Gunnar Kloppenborg Skrumsager var der en stor gildesal og et stort køk ken. På ganske kort tid havde Københoved både tilbud og plan for gen nemførelse klar. Det var enestående, og der blev sagt pænt tak. Nu endte det hele med, at tyskerne forlod skolen den 1. maj Skolens lærerbolig Annekset, samt et nyt, stort skur kunne dække det behov, ty skerne havde på den tid. Københoved fik tak, men også beboerne på Møgel mosevej er der grund til at sige tak. De fik i en periode tyskerne som nabo er. Senere fik de som en slags kompensation mulighed for at benytte skuret til små fester. Det var blevet bestemt, at eleverne kunne modtages 6.maj så der blev arbejdet hårdt for at skolen skulle gøres ren. Der var også plan om at sko lens 100 års fødselsdag skulle fejres sammen med elevmødet. Der var for fattet en kantate af dr. Heuch, Vejen og Fog Pedersen, og det var midt i det hele en festlig dag. Skolens jubilæumsdag var den 7. november, og det skulle selvfølgelig markeres. Der kom gæster af tidligere forstandere og deres familier, besty relse og nære venner. Midt i de sidste forberedelser stillede der er par tyske officerer, som den følgende dag ville tage gymnastiksalen. Der blev for handlet, og som så ofte før fik tyskerne de to små skolestuer med adgang fra Pærehaven. Godt at gymnastiksalen blev holdt fri, for så var der stadig mulighed for mødeaktivitet. I marts 1945 kom de tyske officerer igen og ville beslaglægge det hele. De sagde:»alle so fort heraus!. Belært af tidligere erfaringer forhandlede far, så tiden gik og forårsop visningen kunne gennemføres som planlagt den 18. marts. Det hele var alvorligt nok, men det var også morsomt. Vi var lazaret, flygt ningehjem, soldaterhjem, småbørnshjem og fødehjem. De fleste af de for skellige instanser påstod, at de andre slet ikke havde ret til at beslaglægge noget som helst. Den 4. april 1945 blev alt taget undtagen forstanderens lejlighed, det al mindelige køkken og Flors Hus. Pigerne på skolen flyttede ind på elevgangen i Flors Hus, da opgangen til deres værelser var fra grovkøkkenet, og det var tildelt flygtningene. Vores flagstang kom ned og blev bragt til maleren med besked om, at den skulle males, men langsomt. Kavalerfløjen (nuværende kontorer) beholdt karlene lidt endnu. Når der kom engelske fly over, så kunne man se på flygtningene, at dem havde de ikke gode erfaringer med. Oversøsteren fra fødeafdelingen havde bedt om økonomisk hjælp til indret ningen, men fik nej. Hun fik grundig besked om, hvordan vi her i landet så på tyskerne og om al den uret, vi havde lidt. Vi fortalte hende også om den bestialitet, vore landsmænd var udsat for i tyske koncentrationslejre og fængsler.»det skulle føreren bare vide!«sagde hun. Så naive var der stadig nogen, der var i Far følte, at det gik stærkt mod enden af krigen, så han satsede på, at sommerskolen kunne begynde den 2. juni af skolens 10 piger søgte arbejde andetsteds, og der manglede en karl på skolen. Både Ejnar Jensen, der var skolens landbrugslærer og far tog arbejdstøjet på, så til trods for ty skernes tilstedeværelse levede vi en bondegårds rolige liv. Den 20. april vågnede vi ved, at en stor bil kørte ind i gården. Kort tid efter kom en af pigerne og fortalte, at tyskerne havde hentet Rosendahl, Fog og alle karlene. Der havde været et lille gilde hos køkkenchefen, og Rosendahl, der ellers ikke boede fast på skolen var kommet forbi. Han blev fristet af lyden af de glade stemmer og gik derop. De havde hørt skridt på trappen. Rosendahl ventede, at det var folk, der skulle til de 109

6 tyske kontorer, men på vej ned ad trappen, blev han klar over, at det var ham, de kom efter. Til gengæld blev de tyske soldater klar over, at den mand, de passerede på trappen var ham, de skulle hente. Gestapo tog alle mændene i selskabet med ind til forhør i byen. De blev slået og fik lov til at kigge ind i et pistolløb. Endelig fik vores forkarl forklaret tyskerne, at de ikke var sabotører, men at det havde været et ganske almindeligt fødselsdagsselskab. En der ikke nåede at blive forhørt var vores altmuligmand Nørregård. Han var særdeles lettet, for han var modstandsmand og han var den person på egnen, der lavede de fleste bomber, der blev brugt til sabotage. Far og Einar var nu de eneste mandfolk på gården, men heldigvis kom flokken hjem igen omkring kl. 5 om morgenen. Den eneste, de beholdt var Rosendahl, der kom med til Staldgården i Kolding. Nørregård mente, det var klogest, at han fandt sig et andet sted at sove. Om morgenen eller hen på formiddagen kom en af egnens mælkekuske med Ro sendahls tegnebog. Den havde han fået op af lommen og smidt ud mellem lad og teltdug på vognen. Der var så et par folk i omegnen, der skulle have besked om situationen. Et par dage efter kom Gestapo igen. Nu ville de tale med vores musiklære rinde, hvis brødre var modstandsfolk. En af pigerne stod og pudsede vin duer i døren. Hun pakkede alt sit grej sammen og gik ned i køkkenet og hoppede ud af vinduet. Hun fik fat i Inger Margrethe og de gik over mar kerne til Hjerting. Så fik mor et telefonopkald med besked om, at pigen havde fået fat i skrukhønen. Det hele strammede til, og i påsken holdt tyskerne to gudstjenester på plæ nen mellem Højskolen og Frimenighedskirken. Først en katolsk messe og derefter en protestantisk, hvor kordegnen var den kendte sydslesviger Niels Bøgh Andersen. Derefter blev tropperne sendt til fronten for at kæmpe for Hitler. Den 1. maj ringede vores dommer i Rødding og fortalte, at det var helt sik kert, at der nu var fred. Vi hentede flagstangen hjem, men en officielle meddelelse om fred kom ikke. Den 3. maj døde Hitler, og den øverstbefalende tysker kom og meddelte os, at de skulle flage for føreren og de kunne jo se, at vi havde en flagstang. Far stillede sig foran ham og sagde fast og rolig:»ja, men det bliver ikke der, vi flager for Hitler!«Officeren svarede:»nej, nej. Vi finder en anden løsning!«det blev til et par granrafter med et hagekorsflag, der blev lagt op ad taget over Sibirien. Da tyskerne forlod skolen for at gå i stilling ved Toftlund, bad far dem om at tage det omtalte flag med sig. Det flag ville far nødig modtage englæn derne med. Den 4. maj sad Fog og spillede skak med en af karlene i Røde Stue. Han skreg og rejste sig så brat, at stolen væltede, da fredsbudskabet kom. Næste morgen vajede Dannebrog over skolen. Vi stod som så ofte før i en kreds ved trappen og sang. Nørregård kom stille frem ved hjørnet af kostalden. Rosendahl kom heldigvis også hjem i live. Der havde været tortur, og det havde absolut ikke været et behageligt ophold. Rosendahl blev interneret, fordi han var modstandsmand og leder af region 3. Den 5. maj hentede frihedskæmperne madrasser på 3. sal. Så kom overjordemoderen til os og spurgte:»kommer de også og henter vore madrasser?«der blev svaret:»vi trækker ikke madrasserne væk under fødende og småbørn!nej, men nu er vi jo de besejrede?ja det er I, men vi er danske, og danskerne bærer sig ikke sådan ad!«den 11. maj var både soldater og flygtningen væk. Vi var fri, og fars mening om, at vi nok kunne begynde sommerksolen den 2. juni kom til at holde stik. Det var et jubelår. Alle problemer syntes løst i en fart, men der kom også en dagligdag med diskussioner om, hvordan man kom videre. I sejrsrusen blev der nok begået nogle fejl. Blandt andet i forbindelse med mindretallet. Det var et spørgsmål, der satte sindene i bevægelse. Far var blandt dem, der næsten gik enegang mod strømmen. Han syntes, mindretallet skulle behandles ordentligt, og at man ikke skulle gøre samme fejl som tyskerne havde begået i Sønderjylland efter Der var folk på egnen, der gav udtryk for deres modvilje mod far og hans holdninger, og de ville ikke mere sætte deres ben på skolen. Far udtrykte det sådan: 110

7 Ellen Margrethe Lund»Jeg har prøvet det før i 1930 ernes uroår, men det var drøjere denne gang. Jeg har en artig samling trusselsbreve fra den tid, og det var de artigste ting, vi blev beskyldt for.»blandt mors papirer fandt jeg kladden til et brev til skolens formand med følgende indhold:»hvis det var egnens mening om Dem (mor og far) og skolen, så kunne de her og nu få deres opsigelse.«af flere grunde ordnede tiden en del af denne modvilje og kritik, og så alligevel. Nanna Jensen (Riber Kjærgård) kom til Rødding i 1939 som skolens første sekretær. Hun har fortalt (nok i 1980 erne eller 1990 erne), at hun havde været i selskab med folk, der ikke var enige med far i hans holdning. De var kommet med bemærkningen, at han jo var tyskervenlig. Det kommer jo så an på, hvad man lægger i det, men også der er freden oprettet. Vor hje mstavn er stadig den samme, og stadig er landet vort Vort mål er at pleje og værne, at intet skal smul dres b ort Vi b ygger på landets fre mtid, ungdo mmen mænd og kvinder har fælles glæde og ansvar, fælles sorger og minder. Elsebeth Smidt: Født Student fra Haderslev Katedralskole Fra 1952 bondekone, og i årenes løb bestyrelsesmedlem af diverse foreninger i mit hjemsogn Nr. Farup, samt af Nordborg Slots efterskole. Hejlsfonden. Rødding Højskole og Sønderjydsk Skoleforening. Har i godt 40 år været organistvikar, har også i de sidste år, haft en ½ fast stilling. 111

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Bilag 2 1. Observationsdag

Bilag 2 1. Observationsdag Bilag 2 1. Observationsdag Der er den pågældende dag 8 børn samt 3 voksne på stuen. Børnegruppen består af: Drengen T på 2 år og 10 mdr., drengen B på 2 år og 3 mdr., pigerne L, A og H samt drengen E på

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38. Lindvig Osmundsen. Side 1 02-04-2017. Tekst: Luk. 1,26-38. To billeder. Manden med leen og Madonnaen med barnet. Vi nærmer os påske men mødes her på Maria Bebudelsesdag af en juletone. Sådan som også salmerne

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere