Højskole. Rødding. Artikler og digte. En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højskole. Rødding. Artikler og digte. En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt"

Transkript

1 Rødding Højskole Artikler og digte En samling erindringer fra tiden før, under og efter besættelsen. Af Elsebeth Smidt Selvfølgelig var befolkningen i Sønderjylland præget af fremmedherre dømmets tid. Mange havde haft oplevelser i forbindelse med 1. Ver denskrig, og i mange familie havde der været tab af mand eller sønner. Der efter kom en økonomisk krise. Det var svære tider. For min far (Hans Lund født 10. december 1890, død 17. april 1969) var det som historiker, et ønskejob at komme til en sønderjysk højskole, hvor der var en egn, der bakkede godt op om skolen. Befolkningen på egnen Hans Lund havde et godt fol keligt liv med støtte til de nationale foreninger. Rundt om i sognene blev der taget hensyn til de datoer, hvor højskolen hav de sine faste møder, og på de datoer blev der ikke arrangeret noget andet. Hverken når det var skolens månedsmøder, ungdomsforeningernes nytårsmøde, efterårsmøde på skolen eller konemødet om sommeren det gjaldt. Da det begyndte at rumle syd for grænsen, tror jeg ikke, at det alene var hi storikere, der sagde:»historien gentager sig!«. Folk begyndte at frygte og være usikre på, hvad fremtiden ville bringe. Før folketingsvalget i 1939, sagde nazisterne:»vi går frem og får så mange mandater, at vi flytter grænsen nordpå igen!«mange mennesker over hele Sønderjylland sluttede sig sammen for at styr ke det danske. Jordkampens betydning anerkendte man, og med Danske Samfund prøvede man rundt om i sognene at styrke danskhed og sammenhold. Man sørgede også for, at folk var godt orienterede om bl.a. politiske forhold. I den forbindelse blev der holdt hemmelige/fortrolige møder på Rødding Højskole, men hvor hemmeligt det kunne være, når over 100 mennesker fra hele Sønderjylland mødtes, er jo nok et spørgsmål. Fars foredrag på skolen og rundt om ved møder handlede i den tid mest om historiske, nationale og samfundsmæssige forhold, og han havde mange diskussioner med folk, der sluttede sig til de nazistiske tanker. Far mente ikke, at han skulle deltage i nazisternes arrangerede møder, men så skete det, at eleverne (nok kun vintereleverne) mente noget andet. 105

2 Rødding Højskole De drog syn gende af sted til Hotellet for at deltage, og så var der én vej for far. Han måtte også tage derned og deltage og tage del i den diskussion, der opstod, eller måske nærmere var planlagt. Da jeg for et par år siden gennemgik en kasse af fars breve på Landsarki vet i Aabenraa, dukkede der et brev op med et stort rødt mærke, som viste sig at have et stort hagekors. Det var et brev fra nazisterne, hvor de skrev, at de var meget utilfredse med fars holdning, hans udtalelser og foredrag om de nationale og nazisterne, og han måtte vide, at det kunne få alvorlige følger. Op mod valget den 3. april 1939 blev det fra danske side opdaget, at mange af hjemmetyskerne pludselig havde flagstænger liggende ved heg net i deres haver. Der blev fra mange sider, blandet andet fra Danske Samfund, arbejdet hårdt for, at det skulle blive et godt dansk valg. Men der var stor spæn ding. Morgenen efter valget vågnede jeg ved, at far kom ind på mit værelse og med tårerne løbende ned ad kinderne sagde:»vi vandt! Vi vandt!«men den 9. april kom alligevel. Mange havde ventet eller frygtet, at noget sådant kunne ske. Men det var alligevel et chok. Trods alt syntes jeg, at alt foregik temmelig roligt. Måske føltes det uvirkeligt. Hjemmetyskerne jublede, for nu gik det deres vej. Den tyske advokat Jepsen gik rundt og bad de tysksindede mænd om at tage deres koner hjem. (Konerne kørte i nogle tilfælde i højt gear og var dem, der førte an i jublen). For de måtte da kunne se, hvordan deres danske naboer havde det. Mors og fars gode ven Hans Jensen fra Tornumgård var for mig altid en fast støtte. Han sad stille i sin bil og så de tyske soldaters opmarch gennem Rødding. Han græd. Han havde sine erindringer fra 1. verdenskrig, hvor han havde været med på Balkan. Jeg tror ikke, at nogen var i tvivl om min fars politiske og nationale indstil ling, så det var med undren, at skolen i vinteren modtog to brødre, der stærkt tilkendegav, at de var nazister. Om det var forældrene, der ville prøve måske at redde dem fra krigstjeneste, eller om de skulle hverve medlemmer til partiet, vides ikke. Skolen holdt sit eget private fol ketingsvalg, og her fik vi det 106

3 hele med langskaftede støvler, spidsbukser, khakiskjorter, skrårem, naziarmbind og kasketter. De to brødre kom ind i foredragssalen til»vælgermødet«med løftet arm og støvletramp. Ikke mærkeligt, at elevtallet blev reduceret fra godt 100 til i , men jeg må alligevel sige, at det var imponerende, hvor mange unge, der tog på højskole. Elevtallet kom hurtigt op på over 100 igen. I vinteren fik far besøg af en af egnens mænd. Han havde under fremmedherredømmet haft et»lille job«som meddeler. Han kom for at fortæl le far, at han blev skygget. Det skete også ved besøg af politifolk fra Kø benhavn eller ved telefonopkald, at far fik besked om, at det nok var en god ide for ham at holde en ferie. Mest foruroligende var det, at afde lingschef i DR Jens Rosenkær fortalte far, at han stod på tyskernes dødsli ste. Jeg tror næsten, vi skal helt hen til 1942, før vi for første gang fik en del af skolen beslaglagt. Tyskerne klarede sig i flere omgange med de to små skolestuer til øst, Gule Stue og Sibirien. Det gik rimeligt fredeligt til, men det kunne være besværligt, hvis en fredelig foredragstime lyd mæssigt skulle konkurrere med en ophidset tysk officers telefonsamtale i tonehøjde. Det gode forhold mellem egn og skole blev styrket ved månedsmøderne. I de første mange år var far altid taleren ved disse møder. Far var en gud benådet taler, nok fordi han holdt af og respekterede sine tilhørere. Hans ønske var at oplyse og give dem viden. Han var altid velorienteret og godt forberedt, og så talte han et smukt sprog. Efter sigende var han i top 4 - altså blandt de fire bedste sprogbrugere i Danmark. Min svoger Johannes Rosendahl har beskrevet månedsmøderne og far på ta lerstolen. Jeg citerer:»en gang om måneden fyldtes den store gymnastiksal med tilhørere. Hoved ved hoved sad de bænket om talerstolen, der stod midt for den ene langvæg. Gårdene mødte fuldtalligt op: husbond og kone, karle og piger. Unge naboer, ofte skolens tidligere elever, anbragte sig midt i salen, ældre mænd og kvinder foran talerstolen og bagest på de dårligste bænke sad de unge tilhørere. De var alle trofaste folk. På tredje række kunne man vente et solidt gam meldags hørerør, på sjette række var der et grågult fuldskæg. Lund skabte månedsmøderne. Der var før holdt møder på skolen, men i Lunds tid udviklede møderne sig til en særpræget og usædvanlig forekomst i skolens og landsdelens historie. Når Lund stod på talerstolen og så ud over de tilhørere, var hans autoritet solidt funderet. Det er sagt, at nævner man mandens navn, får man magt over ham. Dette måtte man erindre, når man så Lund henvende sig til sine tilhørere. Ikke blot kendte han dem ved navn, men han vidste også, for manges vedkommende, bedre besked med deres slægt end de selv. Månedsmødedeltagerne vidste, at de ikke udgjorde en anonym masse. De var savnede, hvis de udeblev. Lund begyndte altid sine foredrag uden at bruge manuskript. Først efter nogle minutters forløb kom de gule blade frem fra inderlommen og røbede, at han alligevel var velforberedt, og fra da stod det klart, at taleren havde et ganske omfattende kendskab til sit emne og bevidst sigtede mod at meddele denne viden.«i vinteren fik mor og far besøg af et par kriminalfolk fra Køben havn. De undersøgte mordet på Kaj Munk og var i den forbindelse også stødt på fars navn. Der var indberettet fra møder på skolen af en person, der har siddet i forsamlingen og som derefter har givet meddelelse til en navn given, tysksindet mand i byen. Fra ham blev der givet besked til Gestapo i Haderslev, derfra igen til København for til sidst at havne hos Gestapo i Kiel. Det plagede mor. Hvem var denne mand, der have berettet fra møder ne? Måske kan løsningen være, at det var de to nazister, der var elever i ? Den indberetning ville jo være lige så naturlig for dem, som det var for danske unge at blive modstandsfolk. I 1943 kunne det måske være usikkert, hvilken vej det hele ville gå. Ved elevmødet plejede far at slutte med en aftensang, men i 1943 bad han også fadervor. Urolighederne tog til, men den 28. august 1943 ringede Jørgen Gram (folketingsmand). Han var sammen med amtmand Refslund T homsen i Aabenraa god til at orientere om den politiske 107

4 situation og sagde, at der nu var faldet ro over de politiske forhold og sager igen. Far og mor gik roligt til sengs. Roen holdt til den næste morgen mellem 4 og 5. Det var den 29. august. Da kom der en tysk bil op i gården, samtidig med at vores fodermester kom ud af døren. Tyskerne kom til den eneste låste dør på hele højskolen, og Troels Pedersen sagde:»nu skal jeg gå ind at låse op!«. Han styrtede ind og fik vækket mor og far, før døren blev låst op. Far kom som gidsel til Haderslev. Han sad for Vesteramtet og for Østeramtet sad redaktør Svensson, rektor Jacobsen, bager Andersen (logeleder) og fabri kant Schauman. Folk fra byen kom og trøstede mor og sagde:»i dag blev Lund sønderjyde!«. Den bemærkning brød mor sig ikke om. Talte en ugerning fra tyskerne mere end snart 20 års arbejde for og med sønderjyder? Et par dage senere måtte min mor, min søster og jeg tage til Haderslev for at tage afsked med fangerne, der skulle flyttes. Vi nåede det ikke den dag, så vi fik venligt husly hos Svenssons. Min søster og jeg fulgte så med Svenssons yngste søn Erik med mad ud til hans far, der havde sukkersy ge. Vi kom op i lejligheden, hvor de var. Stemningen havde vi, men hvor meget forstod vi? I dag tænker jeg på, hvordan de mon havde det? Hvad tænkte de? De virkede så rolige. Da vi næste morgen kom for at tage afsked med fangerne, var de allerede blevet flyttet. De var sammen med gidslerne fra hele det sydlige Jylland blevet samlet i Fredericia. I Haderslev var de blevet godt behandlet, men i Fredericia mente man, de var spioner og sabotører og behandlingen havde været derefter. Svensson, der havde været med i 1. verdenskrig og som derfor kendte lidt til den ty ske militære tone, fik forklaret den tyske ledelse, at de var gidsler, og han fik dem til at ringe til København, så de blev ordentligt orienteret. Det hjalp lidt, men allerede den 9. september blev sønderjyderne frigivet, på grund af anmodning fra det tyske mindretal. De forklarede:»vi skal jo leve med vore danske naboer efter dette!«. Den 10. september var far hjemme igen. Fra 1943 meldte flere problemer sig. Skolen blev udnævnt til reservesyge hus, og oversygeplejersken fra Gram søster Wilhelmine kom med alle de ting, man skal bruge på et sygehus: operationsudstyr, linned o.s.v. Det blev bragt op på 3. sal. Tyskerne kom også tiere og beslaglagde lokaler, men i meget lang tid blev det kun de to små skolestuer i øst, de brugte. Tyskerne kom og var i kort tid, så pludse lig var de væk. Lige så pludseligt blev vi beslaglagt igen, og fra foråret 1944 kom de tiere og beslaglagde en større part af skolen for hver gang, de kom. Den 16. marts kom tyskerne og ville have lokaler til kontorer og mandskab. Far forhandlede længe med dem, og det endte med, at reserve sygehusaftalen blev beholdt. Vinterskolen kunne så nogenlunde få en natur lig afslutning, og den store forårsopvisning kunne gennemføres. Til forårsopvisningen kom alle gymnastikhold fra egnen. I gymnastiksalen var godt 1/3 af vestsiden brugt til at bygge tribuner. Det vil sige, at der var plads til flere hundrede tilskuere. Det sidste hold, der var inde, var skolens delingsførere. Stemningen var mærkelig trykket. Gymnasterne stod med ryggen mod ribberne mod øst. Alle fanerne kom ind og Sigurd Nielsen, der var formand for Haderslev Vesteramts Gymnastikforening, sluttede af. Det føltes, som om der blev taget afsked, og vi gik vitterligt mod en usik ker fremtid. Stemningen var trykket og mange græd. Så var det slut. Allerede før de sidste hold var inde, var de første tyske soldater kommet. De sad i forgangen, og de mange danske gymnastikhold med deres faner var gået forbi dem. Mon de har haft kræfter til at sammenligne og tænke? Der sad de en lille flok. Nærmest drenge. De var i alt for store uniformer, ma gre og trætte. De måtte have en fornemmelse af, at enden var nær. Tyskerne havde nu taget de to skolestuer mod øst samt gym nastiksal og cykelskur. De indrettede kontorer i skolestuerne, der var mandskab i gymnastiksalen med våbensmedie i midten. Krigsfanger - hovedsagelig russere - stod for madlavningen i cykelskuret. Da eleverne var rejst, tog de også foredragsssalen og Den Grønne Stue (der hvor der nu er forstue). Jeg blev konfirmeret i Frimenighedskirken Skærtorsdag Midt under gud stjenesten 108

5 skød tyskerne pludselig maskingeværerne ind. Mange af de mænd, der var i kirken, havde været med i 1. Verdenskrig, og de gik helt i knæ ved den lyd. Det rystede dem. Men den slags ting var ved at være dagligdags. Det kunne ikke andet end øge frygten for fremtiden. Der var også det store spørgsmål om sommerskolen. Der var tilmeldt 145. Kun 20 faldt fra. Gråsten Landbrugsskole tilbød Rødding husly, men det flotteste tilbud kom al ligevel fra Københoved, hvor byen/sognet tilbød, at skolen måtte komme derover. De store gårde kunne tage op til 10 elever. De kunne blive under vist på skolen og i forsamlingshuset, og på Bejstrupgård hos Harriet og Gunnar Kloppenborg Skrumsager var der en stor gildesal og et stort køk ken. På ganske kort tid havde Københoved både tilbud og plan for gen nemførelse klar. Det var enestående, og der blev sagt pænt tak. Nu endte det hele med, at tyskerne forlod skolen den 1. maj Skolens lærerbolig Annekset, samt et nyt, stort skur kunne dække det behov, ty skerne havde på den tid. Københoved fik tak, men også beboerne på Møgel mosevej er der grund til at sige tak. De fik i en periode tyskerne som nabo er. Senere fik de som en slags kompensation mulighed for at benytte skuret til små fester. Det var blevet bestemt, at eleverne kunne modtages 6.maj så der blev arbejdet hårdt for at skolen skulle gøres ren. Der var også plan om at sko lens 100 års fødselsdag skulle fejres sammen med elevmødet. Der var for fattet en kantate af dr. Heuch, Vejen og Fog Pedersen, og det var midt i det hele en festlig dag. Skolens jubilæumsdag var den 7. november, og det skulle selvfølgelig markeres. Der kom gæster af tidligere forstandere og deres familier, besty relse og nære venner. Midt i de sidste forberedelser stillede der er par tyske officerer, som den følgende dag ville tage gymnastiksalen. Der blev for handlet, og som så ofte før fik tyskerne de to små skolestuer med adgang fra Pærehaven. Godt at gymnastiksalen blev holdt fri, for så var der stadig mulighed for mødeaktivitet. I marts 1945 kom de tyske officerer igen og ville beslaglægge det hele. De sagde:»alle so fort heraus!. Belært af tidligere erfaringer forhandlede far, så tiden gik og forårsop visningen kunne gennemføres som planlagt den 18. marts. Det hele var alvorligt nok, men det var også morsomt. Vi var lazaret, flygt ningehjem, soldaterhjem, småbørnshjem og fødehjem. De fleste af de for skellige instanser påstod, at de andre slet ikke havde ret til at beslaglægge noget som helst. Den 4. april 1945 blev alt taget undtagen forstanderens lejlighed, det al mindelige køkken og Flors Hus. Pigerne på skolen flyttede ind på elevgangen i Flors Hus, da opgangen til deres værelser var fra grovkøkkenet, og det var tildelt flygtningene. Vores flagstang kom ned og blev bragt til maleren med besked om, at den skulle males, men langsomt. Kavalerfløjen (nuværende kontorer) beholdt karlene lidt endnu. Når der kom engelske fly over, så kunne man se på flygtningene, at dem havde de ikke gode erfaringer med. Oversøsteren fra fødeafdelingen havde bedt om økonomisk hjælp til indret ningen, men fik nej. Hun fik grundig besked om, hvordan vi her i landet så på tyskerne og om al den uret, vi havde lidt. Vi fortalte hende også om den bestialitet, vore landsmænd var udsat for i tyske koncentrationslejre og fængsler.»det skulle føreren bare vide!«sagde hun. Så naive var der stadig nogen, der var i Far følte, at det gik stærkt mod enden af krigen, så han satsede på, at sommerskolen kunne begynde den 2. juni af skolens 10 piger søgte arbejde andetsteds, og der manglede en karl på skolen. Både Ejnar Jensen, der var skolens landbrugslærer og far tog arbejdstøjet på, så til trods for ty skernes tilstedeværelse levede vi en bondegårds rolige liv. Den 20. april vågnede vi ved, at en stor bil kørte ind i gården. Kort tid efter kom en af pigerne og fortalte, at tyskerne havde hentet Rosendahl, Fog og alle karlene. Der havde været et lille gilde hos køkkenchefen, og Rosendahl, der ellers ikke boede fast på skolen var kommet forbi. Han blev fristet af lyden af de glade stemmer og gik derop. De havde hørt skridt på trappen. Rosendahl ventede, at det var folk, der skulle til de 109

6 tyske kontorer, men på vej ned ad trappen, blev han klar over, at det var ham, de kom efter. Til gengæld blev de tyske soldater klar over, at den mand, de passerede på trappen var ham, de skulle hente. Gestapo tog alle mændene i selskabet med ind til forhør i byen. De blev slået og fik lov til at kigge ind i et pistolløb. Endelig fik vores forkarl forklaret tyskerne, at de ikke var sabotører, men at det havde været et ganske almindeligt fødselsdagsselskab. En der ikke nåede at blive forhørt var vores altmuligmand Nørregård. Han var særdeles lettet, for han var modstandsmand og han var den person på egnen, der lavede de fleste bomber, der blev brugt til sabotage. Far og Einar var nu de eneste mandfolk på gården, men heldigvis kom flokken hjem igen omkring kl. 5 om morgenen. Den eneste, de beholdt var Rosendahl, der kom med til Staldgården i Kolding. Nørregård mente, det var klogest, at han fandt sig et andet sted at sove. Om morgenen eller hen på formiddagen kom en af egnens mælkekuske med Ro sendahls tegnebog. Den havde han fået op af lommen og smidt ud mellem lad og teltdug på vognen. Der var så et par folk i omegnen, der skulle have besked om situationen. Et par dage efter kom Gestapo igen. Nu ville de tale med vores musiklære rinde, hvis brødre var modstandsfolk. En af pigerne stod og pudsede vin duer i døren. Hun pakkede alt sit grej sammen og gik ned i køkkenet og hoppede ud af vinduet. Hun fik fat i Inger Margrethe og de gik over mar kerne til Hjerting. Så fik mor et telefonopkald med besked om, at pigen havde fået fat i skrukhønen. Det hele strammede til, og i påsken holdt tyskerne to gudstjenester på plæ nen mellem Højskolen og Frimenighedskirken. Først en katolsk messe og derefter en protestantisk, hvor kordegnen var den kendte sydslesviger Niels Bøgh Andersen. Derefter blev tropperne sendt til fronten for at kæmpe for Hitler. Den 1. maj ringede vores dommer i Rødding og fortalte, at det var helt sik kert, at der nu var fred. Vi hentede flagstangen hjem, men en officielle meddelelse om fred kom ikke. Den 3. maj døde Hitler, og den øverstbefalende tysker kom og meddelte os, at de skulle flage for føreren og de kunne jo se, at vi havde en flagstang. Far stillede sig foran ham og sagde fast og rolig:»ja, men det bliver ikke der, vi flager for Hitler!«Officeren svarede:»nej, nej. Vi finder en anden løsning!«det blev til et par granrafter med et hagekorsflag, der blev lagt op ad taget over Sibirien. Da tyskerne forlod skolen for at gå i stilling ved Toftlund, bad far dem om at tage det omtalte flag med sig. Det flag ville far nødig modtage englæn derne med. Den 4. maj sad Fog og spillede skak med en af karlene i Røde Stue. Han skreg og rejste sig så brat, at stolen væltede, da fredsbudskabet kom. Næste morgen vajede Dannebrog over skolen. Vi stod som så ofte før i en kreds ved trappen og sang. Nørregård kom stille frem ved hjørnet af kostalden. Rosendahl kom heldigvis også hjem i live. Der havde været tortur, og det havde absolut ikke været et behageligt ophold. Rosendahl blev interneret, fordi han var modstandsmand og leder af region 3. Den 5. maj hentede frihedskæmperne madrasser på 3. sal. Så kom overjordemoderen til os og spurgte:»kommer de også og henter vore madrasser?«der blev svaret:»vi trækker ikke madrasserne væk under fødende og småbørn!nej, men nu er vi jo de besejrede?ja det er I, men vi er danske, og danskerne bærer sig ikke sådan ad!«den 11. maj var både soldater og flygtningen væk. Vi var fri, og fars mening om, at vi nok kunne begynde sommerksolen den 2. juni kom til at holde stik. Det var et jubelår. Alle problemer syntes løst i en fart, men der kom også en dagligdag med diskussioner om, hvordan man kom videre. I sejrsrusen blev der nok begået nogle fejl. Blandt andet i forbindelse med mindretallet. Det var et spørgsmål, der satte sindene i bevægelse. Far var blandt dem, der næsten gik enegang mod strømmen. Han syntes, mindretallet skulle behandles ordentligt, og at man ikke skulle gøre samme fejl som tyskerne havde begået i Sønderjylland efter Der var folk på egnen, der gav udtryk for deres modvilje mod far og hans holdninger, og de ville ikke mere sætte deres ben på skolen. Far udtrykte det sådan: 110

7 Ellen Margrethe Lund»Jeg har prøvet det før i 1930 ernes uroår, men det var drøjere denne gang. Jeg har en artig samling trusselsbreve fra den tid, og det var de artigste ting, vi blev beskyldt for.»blandt mors papirer fandt jeg kladden til et brev til skolens formand med følgende indhold:»hvis det var egnens mening om Dem (mor og far) og skolen, så kunne de her og nu få deres opsigelse.«af flere grunde ordnede tiden en del af denne modvilje og kritik, og så alligevel. Nanna Jensen (Riber Kjærgård) kom til Rødding i 1939 som skolens første sekretær. Hun har fortalt (nok i 1980 erne eller 1990 erne), at hun havde været i selskab med folk, der ikke var enige med far i hans holdning. De var kommet med bemærkningen, at han jo var tyskervenlig. Det kommer jo så an på, hvad man lægger i det, men også der er freden oprettet. Vor hje mstavn er stadig den samme, og stadig er landet vort Vort mål er at pleje og værne, at intet skal smul dres b ort Vi b ygger på landets fre mtid, ungdo mmen mænd og kvinder har fælles glæde og ansvar, fælles sorger og minder. Elsebeth Smidt: Født Student fra Haderslev Katedralskole Fra 1952 bondekone, og i årenes løb bestyrelsesmedlem af diverse foreninger i mit hjemsogn Nr. Farup, samt af Nordborg Slots efterskole. Hejlsfonden. Rødding Højskole og Sønderjydsk Skoleforening. Har i godt 40 år været organistvikar, har også i de sidste år, haft en ½ fast stilling. 111

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Mordet på Hans Ritmester i 1658.

Mordet på Hans Ritmester i 1658. Mordet på Hans Ritmester i 1658. v. Dorothy Jones Danmark har været i krig mod Sverige en del gange. I 1657 skete det igen og den Svenske hær invaderede Danmark den vinter. De var så heldige at det var

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kapitel 2. 1. december De er anholdt

Kapitel 2. 1. december De er anholdt Kapitel 2. 1. december De er anholdt Et sted i København I er anholdt. Selvom man har set og hørt denne sætning masser af gange i fjernsynet, så var det en chokerede og ganske rædselsfuld bemærkning sådan

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere