ved blandt andet at introducere vedvarend energi {VE) inden for opvarm- 3o virksomheder besluttede deríor i 20o8 at stifte foreningen, Warmtenetwerk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved blandt andet at introducere vedvarend energi {VE) inden for opvarm- 3o virksomheder besluttede deríor i 20o8 at stifte foreningen, Warmtenetwerk."

Transkript

1 KcILektivarr-ne pá vel i f-lc[land og FLanCern Godt hjulpet pávejaf et politisk màlom henholdsvis r4o/oogr3o/ove izozo vinder fjernvarmen nu f rem i Holland og den flamsktalende del af Belgien. =E -!H= -3 :F i +E qoaè ó-- ó F; <{ óa l IIEEIEEIEIEE I Holland og Flandern (den flamsktalende region i Belgien) udvikler fjernvarmen sig ogsà. I denne artikel beskrives udviklingen af Klaas de Jong, leder af Varmtenetwerk, som er fjernvarmeforen ingen i de to omràder, der har det flamske/ hollandske sprog til falles. En forening foí Íiernverme For fem àr siden eksisterede der ikke en forening specifikt for fjernvarme i hverken Holland eller Flandern, men det betod naturligvis ikke, at fjernvarme ikke fandtes i disse lande. Men markedsandelen var ganske lav. I Holland var den i 2oo8 kun 3 procent, og i Flandern endda meget lavere. I begge omràder har individuel opvaím ning med naturgas altid vëret den dom i- nerende opvarmn ingsform, og kollektiv opvarmning er blevet betragtet som gam mer0ags. Sà nàr der skal ske en Co,-reduktion varme f ravedvarende energikilder. ved blandt andet at introducere vedvarend energi {VE) inden for opvarm- fravar af offentlige tilskud, er en lang Pà trods af et begrënset budget, og ning, er det det tydeligt, at der er rakke aktiviteter er blevet sat i gang behov for en organisation tilfremme i lobet af en kort periode. Selvfolgelig af fjernvarme og fjernkoling. omkring en hjemmeside, men ogsáflere konferenceí og studieture til Wien, MUn- 3o virksomheder besluttede deríor i 20o8 at stifte foreningen, Warmtenetwerk. I dat har Warmtenetwerk 175 Et besog idisse europaeiske byer har chen, Dresden, KObenhavn og Malmó. medlemmer som reprasenterer alle vëret en gjenábner for de fleste af slags interessenter inden for fjernvarme. Bestyrelsen pá seks personer Indlag i aviser og tidsskrifter samt deltagerne. reprasenterer hver en gruppe af udgivelsen af eget blad er ogsá med interessenter: kommuner, fjernvarmevërker, entrepren0rer, af f aldsf or- fjernvarme. En bog med de vigtitste til at ábne omverdenens ojne for brandingsselskaber, leverandorer af fakta om fjernvarme og fjernkolint udstyr og rádgivende ingeniorer. Det og eksempler pà gode Íjernvarme" garantereí en bred opbakning til en projekter har vist sig at vêre en best, lang rêkke initiativer. seller med mere end 12.ooo solgte F0rste prioritet for Warmtenetwerk haí naturligvis veret formidling eksemptarer. af m ulithederne for at udnytte overskudsvarme og for at at distribuere Fjernvarmeandelen i Holland og Flandern ikke sêrlig hoj, nen doe stigende. AÍfaldsforbrendingsanleE som det skitserede, der erapfgrt iraonbeek Enschede,vinder Írem iflerestorre byer,obselvom effektiviteten, set med danske ojne,erlavfordi man hovedsagligt har Íokus pá elproduktionen, er affaldsforbrêndningsanleggenes andel aí vatmemarkedet kraftigt stigende. 30 FJERNVARLIEN NR.9. seprember2ot2

2 2X20i2020 Báde den hollandske og den belgiske regering har alvorlige udfordringer med udviklingen af vedvarende energi. Haag og Bruxelles har lovet EU, at VE i fremtiden vil udgore henholdsvis 14 og 13 procent af deres bruttoenergiforbrug i Men idag er andelen kun 4 procent i Holland og 3 procent i Belgien. BegBe lande har fokuseret pá vedvarendelektricítet, men da varme dom inerer i energieftersporgslen, er denne politik ikke rigtig smart. Et uafhangigt konsulentfirma har for Varmtenetwerk Íegnet pá poten' tialet for vedvarende varme og reduktion af varmebehovet i Det konkluderede, at besparelser pà zo procent og en VE-andel oá:o procent i bruttovarmeforbrub ville vaíe muligt i2o2o. lmen kun med tilstrakkelig stotte til vedvarende varme. Konkurrence om VE-tilskud 2012 and rede det hollandske ministeriu m Íor okonomiske anliggender og landbrug sin politik. Minister Maxime Verhagen lovede tilskud til VE-varme, og introducerede konku r- rence mellem varme, el og biogas, sá tilskud til VE vil tilfalde den energi- ÍoÍm, der kan producere med de laveste omkostninger pr MWh. Det skal bàde sikre oget VE-andel, og at budgetterne holder. Det udbud i den nye ord n ing, kaldet 5DE+, var i april 20r2, og var en overvëldende succes fo r VE-varme. Mere end 9o pro. cent af anmod n ingerne om tilskud kom fra teotermiske projekter og fra projekter om kraftvarmeproduktion baseret pà biomasse og affaldsfor branding. Freya van den Bossche, min ister for okonomiske anlibgender i Flandern, har ogsà indfort en tilskudsord ning til produktion af VE-varme, i erkendelse af at VE-elektricitet kraver meget mere stotte per MWh end VE-varme. Fokus pà geotermi ceotermisk varme er popular blandt politikere og borgere iholland, bàde fordi varmen er vedvarende, og fordi Holland har et stort potentiale. Blandt ansogerne til SDE+ i 2012 var 3r projekter vedr6rende dyb geotermisk varme. Geoterm i er stad ig en ny ting i Holland, hvor der ku n er ét projekt, et gartneri Bleiswijk, hvor de har nogle árs erfaring. Tat pà Haag er nogle andre gartnerier ved at starte udnyttelse af geotermi efter at have lost píoblemer med naturgas ot mineíalsk olie i vandet fra bronden. Gartneribranchen har udviklet de fleste af de nye projekter, men de investerer i smá tilknyttede fjernvarmenet, da der er et overskud af varme til ràdighed. I de fleste tilfalde sêlges varmen tilandre gaítneriet men et tartneri i Pijnacker salger geotermisk varme til den komm unale svommehal og nogle skoler. Det forste geotermiske píojekt specifikt med fjernvarmer i et boligomràde i Haag. AÍf eldsf orbrendingsanlêg Íorer an i fiernvarmen I modsatning til affaldsforbrandingsanlag i Sverige og Danmark, med en gennemsnitlig energieí fektivitet pá 80 procent, har affaldsforbrandingsan lag i Holland og Flandern en forholdsvis lav samlet effektivitet, da fokus har varet pà D FJERNVARMEN. NR.9 ' SEPTEMBER 2O]2 3l

3 E elproduktion. Men nu dger affaldsfor. brêndintsanlaggene hastigt deres andel ivarmemarkedet. 0g dette varmemarked omfatter i det industritunge omràde, Holland/Flandern, ogsà meget procesvarme i industrien lamsterdam stotter byen kraítigt udviklingen af fjernvarme, og det kommunale affaldsselskab, AEB, samarbejder med VattenÍall NUON. Hvert àr udvider de fjernvarmenettet ved tilslutning af flere tusinde huse og kontorbygninger. Noget tilsvarende sker i byerne Alkmaar og Dordrecht. Det er vigtitt at udvikle nye net til affaldsvarme, men ogsà at introducere den type vaíme i eksisterende net. F.eks. er det eksisterende fjernvarmenet i Enschede i 2olL skiftet fra Enschede i Holland. Det eksisterende fieínvarmenet i Enschede skiítede i2o11fía Fjernvarnecentralen, der er bekladt ned blá kakler, lyser op i Eadebilledet i kraf tvar n ep rod kraf tvarmeéroduktion pá u ktio n pá n atu r gas ti I af f al dsvar natuígas me. til affaldsvarme. Der er tilsvarende losninger flere steder báde i Holland og der flere innovative initiativer. Et fint Enerty Awards. En af ársagerne var Flandern, herunder et anlag i Delfzijl, eksempel er fjernvarme Polderwijk det nytênkende samarbejde mellem som levereí damp til et net. der forsyneí syv kemiske fabrikker gàrde med malkekvag transporte- Et andet interessant projekt er i Zeewolde. Biogas fra to separate en landmand og en varmeforsyning. res oveí en afstand af mere end fem anvendelsen af en Organisk Rankine Innovation kilometer til to kraftvarmevarker Cyklus (ORC) pà et affaldsforbrêndingsanlag i Roeselare, hvoí et som- selv om markedsandelen af fjernvarmer lav i Holland og Flandern, pramieret af International District meroverskud af varme udnyttes i Zeewolde. Projektet blev i 20u. tll BIO-OLIE Vegetabitsk fyringsotie til tjernvarmen l,íed 10 àrs erfaring med bioolie, tilbyder vi: r PRII!{E0L - olie(rotation). PREMIUM+ Olie (tíykfoístovning). Kvalitets-garanti (aske 0,0 -./"). Optimale brandvardier. Leveringsgaranti fra egêt tanklager: - kapacitet: m3 - levering med egne tankbiler Kontald: Bjgrn E. La$en S TAT S A U I O R I S E R E T REVISIONSPAHTNEBSËLSKAB TelemaÍkei 7, 5600 laaborg TlÍ Fax FIERNVARMEN. NR-9, SEPTEÀ,IBER2O]2

4 produktion af elektíicitet. I byen, Maastricht, leverer skoístenen i kraítvarmeanlagget ved SaPPI Papirfabrik 5 MW varme Pà 9o grader' Det udnyttes i et fjernvarmenet, men ogsà til produktion aí koling og produktion af elektricitet i et naturgasekspansionsanlag, hvor gassen opvarmes til 90 gradeí. Gassen trykreduceres derefter fía 40 bar til 8 bar, og energien herfra udnyttes i en o,5 MW Senerator' Hollandsk industri arbejder pà innovative teknologier som en varmepumpe for lav-exergi fjernvarmenet, en termo-akustisk varmepu mpe, varmevekslere for korrosive u d st0 d n in gsgasse r, til husholdningsbrug og en kraítvarmeenhed med gasturbine, der kan kore Pà pyrolyseolje. Som det ses, er nol- Iandske institutioner oi virl(somheder lkke sene til at involvere slg i innovative losninger inden Íor fjernvaíme og fjernkdling. Fiernkoling Der er stigendefterspoígsel efter kolins. I byen Amsterdam har N UON Vattenfall et stort fjernkolesystem, som er baseret Pá udnyttelse af koldt bundvand fra en so. De har ogsà flere Projekter omkring seson mêssi8 lagring af varme og kulde i et grundvandsmagasin. Fjernvarme og Íjernk0ling ved À.'1edia Park i H ilversum er en interessant kombination af kraf tvarme, absorptionsk0leanlab, sasonbestemt oplagring i et grundvandsma8asin og f rikoling ved h jelp af fordampn ingskoletàrne. AbsorPtionskoleanlag Pà baggrund af fjernvarmer, med enkelte undtagelser, ikke udbredt i hverken Holland og Flandern. Stadig forhindringer at overvinde Fremtidsudsigterne Íor fjernvarme og fjernkoling i Holland og Flandern er i dag langt mere Positive, end de var i Der er mange nye initiativer, og indforelsen aí et tilskud til produktion af VE-varme er et stort skridt fremad Men der er dog stadig mange hindringer for udbygningen af fjernvarme Den finansielle krise har drastisk reduceret antallet at nye huse, hvilket har en forsinkelse i udviklingen af fjernvarme I nye D lnvitation 4th Generation District Heating First annual Conference Aalborg, 3 October DH Programme 10:OO-10:30 Introduction to the 4DH Proiect and Conference Henrik Lund, Aalborg Universitet 10:30-12tOO Previous research in Sweden and Denmark on the future of district heating systems sven Werner, Hógskolan i Halmstad Leif Gustavsson, Mittuniversitetet Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Per wulff, Vestforbrênding Erik Ahlgren, Chalmers Tekniska Hógskola Lars BoYe Mortensen, NIRAS Anders N. Andersen, ÉMD Morten Dalum, DESMI 13:OO-14:30 Status and challenges to the development of the 4GDH Concept Robin Wiltshire, Building Research Establishment Ltd, UK Svend Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Poul Erik Morthorst, Danmarks Tekniske Universitet Jan Eric Thorsen, Danfoss Per Alex Sorensen, PlanEnergi Bjarne Munk Jensen, AffaldVarme Àrhus 15:OO-16:30 International status and future perspectives of district heating and the 4GDH Concept Xiliang Zhang, Tsinghua University, China Neven Duic, University of Zagreb, croatia David connolly, Aalborg Universitet Torben Hermansen, cowl Kristian Overgaard, Logstor Birger Lauersen, Euro Heat and Power Lars Gulleu VEKS 16:30-17:00 concluding remarks Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet The Conference ís open to all. Porttcípotíon fee ís 400 DKK' Reod more ond sign up on www'4dh'dk I 4DH Resedrch centre samsrbeider ddnske og udenlondske universiteter, fiernvarmevirksomheder. og rddgivere om.ud' viklingen of lremtidens 4. qenerations Íiemvarmeteknologt' ADH ;odtuger stotte Íru Det strdtegiske Forskningsràd' FrÉRNVARMENR.9 september2oi2 33

5 boligomráder Det er bàde teknisk og gkonom isk vanskeligt at trënge igennem i eksisterende bolitomrádeí pà grund af den eksisterende naturgasforsyning. Af hëngigheden af naturgas er hoj i Holland, og selvom Holland er pà vej til at skifte status Varmemarkedet er stadig domineret fra eksportor til importor af naturgas, af individuelle natu rgasgaskedlet og er regeringen i Haag ikke sërlig aktiv der er en stërk lobby for indivjduelle med henblik pá at reducere afhengigheden. Sá afgifterne pà naturgas nen af drivhusgassêr fra elektriske varmepu mper. Bidraget til Íeduktio- er stadig moderate for husholdningervarmepumper im id lertid meget og lave for industrikunder. moderat iholland. En elektrisk var mepu mpe krêver en hoj cop for reelt Misvisende mêrkning at bidrage til CO,-reduktionen, og i Et andet alvorligt problem er reguleringen af enertieffektiviteten i nye mepumper i praksis ofte ringer end realiteten er virkningsgraden af var- bybninger og energimerker til eksisterende bygninter. lnstallation af en Hverken i Holland eller i Flandern tallene f ra laboratorierne indikerer. elektrjsk varmepumpe i et en kelt hus er der restriktioner pá at spilde oveískudsvarme. Men mulighederne for viser, ihenhold til de hollandske regler, en tilsyneladende imponerende at udnytte den er voksende. I de store forbedring i energimarkningen, mens industriomráder kring havnene i tilslutnint af et tilsvarende hus til Rotterdam og Antwerpen arbejdes fjernvarme i de fleste tilfëlde ingen der pá at etablere fjernvarmenet, effekt har for markninten. I Flan, som kan opsamle overskudsvarme dern eí situationen endn u vaíre. Et fía de mange kemiske industrier og hus med en individuel gaskedelfàr raffi naderier. I Rotterdam, narmere et bedre marke end det samme hus betetnet i Botlek-omràdet, er etableringen allerede i gang.. tilsluttet et fjernvarmenet med 1oo % vedvarende varme. Warmtenetwerk bearbejder myndighederne intensivt i disse sater, da det er en alvorlig hindring for vaksten af anvendelsen af veovaren0e varme. DANISH WATER TECHNOLOGY INDUSTRIAL WATER TREATMENT SOTUTIONS FOR DISTRICT HEATING, BOITERS AND COOTING SYSTEMS Landholmvej l2 9280stoÍvoÍde ltlí Dgg Kóre Rosmr.,ssen 34 F]ERNVART,4EN. NR.9. SEPTEMBER2O]2

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

180 millioner til biomasse og brændselsceller

180 millioner til biomasse og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 11 Juli 2010 180 millioner til biomasse og brændselsceller Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller.

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

Grader af grøn omstilling

Grader af grøn omstilling Fremtidens muligheder Nutidens handlinger Grader af grøn omstilling Vurderinger af konsekvenser for transport, energi, ressourcer og vand i 2050 Udarbejdet af Rambøll Udarbejdet af Rambøll på baggrund

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Energivisioner for Region Nordjylland

Energivisioner for Region Nordjylland NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Læs mere