Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 9. regnskabsår. Årsrapport 1. juli juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 9. regnskabsår. Årsrapport 1. juli 2007-30. juni 2008"

Transkript

1 Formuepleje Pareto A/S 20. regnskabsår regnskabsår Årsrapport 1. juli juni 2008 Pareto

2 02 Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Pareto er opkaldt efter den italienske økonom og filosof, Vilfredo Pareto, der levede Pareto blev mest kendt for hans 20/80-observation. Pareto påviste, at gennem tiderne har formuefordelingen i de fleste samfund været sådan, at 20 % af befolkningen har ejet 80 % af formuerne uanset politisk styreform. Det har vist sig at holde stik. 5 års afkastmål: 45% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -10% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Historisk har selskabet realiseret afkast på 9% om året siden selskabets start. Selskabets portefølje bygger på Optimumporteføljen, som skaleres ved brug af lånekapital.

3 03 Kommunikationskoordinator Gitte Wenneberg og > kommunikationschef Kristian R. Hansen, Formuepleje A/S Indhold 04 I Fakta om Formuepleje Pareto A/S 05 I Hoved- og nøgletal 06 I Selskabets profil 07 I Headlines 09 I Markedsberetning 11 I Regnskabsberetning 2007/ I Forventninger til fremtiden 16 I Investeringsrammer 17 I Bestyrelse direktion investeringskomité 20 I Managementaftale 22 I Corporate governance 24 I Finanskalender 25 I Ledelsens regnskabspåtegning 26 I De uafhængige revisorers påtegning 28 I Anvendt regnskabspraksis 30 I Resultatopgørelse 31 I Balance pr. 30. juni I Pengestrømsopgørelse 34 I Noter

4 04 < Bestyrelsen i Formuepleje Pareto A/S. Fra venstre Carsten With Thygesen, formand Esben Vibe og Jørn Nielsen. FAKTA OM FORMUEPLEJE Pareto A/S Navn og hjemsted Formuepleje Pareto A/S Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C CVR.nr.: Regnskabsår Regnskabsår: 1. juli 2007 til 30. juni Depotbank Jyske Bank A/S Vestergade 8-10, DK-8600 Silkeborg Manager Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C Antal aktionærer pr. 30. juni 2008 Personkreds Bestyrelse Direktør, cand.oecon. Esben Vibe (formand) Projektchef Jørn Nielsen Adm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Carsten W. Thygesen Direktion Direktør, civiløkonom, Erik Møller Revision Statsaut. revisor Ivan Madsen Statsaut. revisor Klaus Kristiansen Busch-Sørensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Europaplads 2, DK-8000 Århus C Kursfastsættelse Selskabet er børsnoteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S, hvor aktierne kan handles i hele børsens åbningstid. Offentliggørelse af indre værdier og dagens børskurser Fondsbørsmeddelelser til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Selskabets hjemmeside: På avisernes finanssider under danske børsnoterede selskaber. Marketmaking I forbindelse med børsnotering på OMX Den Nordiske Børs København A/S, har Formue pleje Pareto A/S indgået aftale om marketmaking med Jyske Bank A/S.

5 05 HOVED- OG NØGLETAL RESULTAT (mio. kr.) Juli juni 2004 Juli juni 2005 Juli juni 2006 Juli juni 2007 Juli juni 2008 Investeringsresultat Aktier 0,0 0,0 31,4 174,5-180,6 Obligationer 164,8 96,1 97,9 46,0 27,9 Finansresultat, brutto 164,8 96,1 129,2 220,5-152,7 Fremmedfinansiering -92,6 21,0-9,0 1,4-63,0 Finansresultat, netto 72,1 117,1 120,3 221,9-215,7 Resultatafhængigt honorar 0,0-11,7-12,0-21,8 0,0 Administrationsomk. -18,6-9,9-9,7-12,7-14,2 Resultat før skat 53,6 95,5 98,6 187,4-229,9 Skat -16,2-26,8-24,0-5,4 4,3 Resultat efter skat 37,4 68,7 74,6 182,0-225,6 BALANCE (mio. kr.) Aktiver: % % % % % Aktier 0 0,0% 0 0,0% ,1% ,7% ,5% Obligationer m.m ,2% ,4% ,9% ,1% ,3% Tilgodehavender 75 1,8% 53 1,4% 32 1,6% 41 1,6% 51 1,9% Likvide beholdninger 0 0,0% 9 0,2% 29 1,4% 17 0,7% 8 0,3% Passiver: % % % % % Langfristet gæld ,8% ,4% ,5% ,7% ,6% Kortfristet gæld 300 7,3% 33 0,8% 15 0,7% 46 1,8% 4 0,2% Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,9% ,8% ,8% ,5% ,3% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 10,08 18,55 20,07 43,13-48,39 Indre værdi pr. aktie 2) 189,04 207,59 227,43 270,58 223,41 Ændring i indre værdi i % 5,6% 9,8% 9,6% 19,0% -17,4% Officiel gennemsnitskurs 3) 228,00 272,73 221,59 Ændring i officiel gns.kurs i % 19,6% -18,8% P/E 4) 18,7 11,2 11,3 6,3 n.m. Gearing 5) 4,9 4,1 1,2 1,2 1,5 Resultatafhængigt honorar 6) 0% 10% 10% 10% 0% Omkostningsprocent 7) 0,50% 0,25% 0,33% 0,55% 0,54% Antal aktier ultimo 8) Gennemsnitligt antal aktier 9) NØGLETAL IFT. GENNEMSNITLIG EGENKAPITAL Aktieafkast/gens. egenkapital 0,0% 0,0% 3,7% 16,6% -16,0% Obl.afkast/gens. egenkapital 24,2% 13,1% 11,7% 4,4% 2,5% Finansieringsomk./gens. egenkapital -13,6% 2,9% -1,1% 0,1% -5,6% Adm.omk./gens. egenkapital 2,7% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% De viste nøgletal er beregnet jf. oplysningerne i noterne, og på de områder, hvor Finansanalytikerforeningen har udarbejdet anbefalinger, er disse fulgt. 1) Resultat efter skat/gns. antal aktier - se note 9. 2) Egenkapital ultimo/antal aktier - se note 8. 3) Statusdagens officielle gennemsnitskurs på fondsbørsen. Selskabet blev børsnoteret den 22. juni ) Børskurs (price)/resultat pr. aktie annualiseret (earning). I de år hvor selskabet ikke har været børsnoteret, er indre værdi anvendt som børskurs. 5) Gæld/ultimo egenkapital. 6) Resultatafhængigt honorar/resultat før omkostninger og skat. 7) Administrationsomkostninger/gennemsnit af aktiver primo og ultimo. 8) Nominel aktiekapital/stykstørrelse pr. aktie. 9) Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret.

6 06 Direktør Erik Møller, Formuepleje Pareto A/S > Selskabets profil Formål Vedtægternes 1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 70% af egenkapitalen. Investeringsfilosofi Fra selskabets start i 1999 har det været målet at skabe et afkast, der er bedre end det, en aktieinvestor i globale aktier kan opnå og med en risiko, der ikke bør være højere. Varedeklaration Som et af de eneste investeringsprodukter i Danmark har selskabet en klar varedeklaration både på afkast og risiko. Varedeklarationen må ikke opfattes som en garanti, men som ambitiøse og realistiske mål. Afkastmål Afkast på 45% over rullende femårs perioder efter selskabsskat og omkostninger målt på udvikling i indre værdi. Målet er konkret, at selskabet i mere end 50% af tiden skal give et afkast, der er højere end 45%. Ved regnskabsårets afslutning har selskabet siden start givet et afkast på 123%. Til sammenligning har en investering i globale aktier givet et afkast på 21%. Ved regnskabsårets afslutning har det gennemsnitlige rullende 5-års afkast i selskabets levetid været 103% efter omkostninger og selskabsskat. Konceptet Investeringskonceptet er den såkaldte tangentporteføljeteori, først beskrevet af Nobelpristageren James Tobin. Det bygger på at sammensætte en optimal portefølje med det bedste afkast/ risikoforhold, der typisk ligger omkring 30-40% i aktier og 60-70% i obligationer. Denne portefølje skaleres derefter ved brug af finansiering med en faktor på ca. 1,0 til 1,5 Ved regnskabsårets afslutning er skaleringen via finansiering på 1,5. Risikoramme Maksimalt tab af egenkapital på 10% målt over rullende treårs perioder målt med 90% sandsynlighed. Målet er konkret, at selskabet i maksimalt 10% af tilfældene må give underskud større end 10% målt over tre-årsperioder. Siden selskabets start har resultatet i 0% af tilfældene over tre-årsperioder været lavere end minus 10%. Ved regnskabsårets afslutning er begge mål således overholdt.

7 07 < Handelsfuldmægtig Thomas Baisgaard Pedersen, Formuepleje A/S Headlines Investeringsresultat -216 mio. kr. Ændring i indre værdi -17,4% netto. Portefølje 2,6 mia. kr. 28% aktier og 72% obligationer og kontanter. FORMUEPLEJE PARETO IFT. ABSOLUT AFKASTMÅL 45% OVER 5 ÅR Indre værdi Selskabet Afkastmål UTILFREDSSTILLENDE RESULTAT Regnskabsåret 2007/08 bød på et underskud på kr. 226 mio. mod et overskud på kr. 182 mio. året før. Indre værdi pr. aktie faldt i regnskabsåret fra kr. 270,58 til kr. 223,41 svarende til et kursfald på 17,4%. Isoleret set er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende juli 2003 juli 2004 juli 2005 juli 2006 juli 2007 juli 2008 Resultat og balance 2007/ /07 Mio. kr. Mio. kr. Resultat før skat og omk. -215,7 221,9 Nettoresultat efter skat og omk. -225,6 182,0 Afkast Nettoafkastet til aktionærerne blev på -17,4%. Til sammenligning faldt verdensindekset for aktier (FT World) 23,7% og det danske obligationsindeks (J.P Morgan) steg 2,9% før skat og omkostninger. 30/ / Egenkapital Afkast 2007/ /07 Investeringer Fremmedfinansiering Resultat pr. aktie (EPS) -48,39 kr. 43,13 kr. Nettoresultat efter skat og omk. -17,4% 19,0% Budget for året afkastmål 7,7% 7,7% Afkast global aktieindeks (FTW) -23,7% 15,6% Afkast dansk obl. indeks (JPM) 2,9% 0,9%

8 08 < Kapitalforvalter Erik Bech, Formuepleje A/S Omkostninger og skat Selskabets samlede faste omkostninger målt ift. porteføljen faldt i løbet af året fra 0,55% til nu 0,54%. Selskabet har passeret en portefølje på 2,6 mia. kr., hvorefter den marginale omkostningsprocent er 0,45% p.a. AFKAST Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1. juli 1999 Afkast i % 120% 100% 80% Formuepleje Pareto A/S FT-World Omkostninger og skat 2007/ /07 Omkostninger i % af portefølje 0,54% 0,55% Resultathonorar i % af inv. resultat 0% 10,0% Effektiv skatteprocent -1,9% 2,9% Selskabsskatteprocent 25,0% 25,0% Selskabets effektive skatteprocent er på -1,9%, da der er tilbageført skat pga. det negative resultat. Varedeklaration overholdt Selskabets varedeklaration, der lyder på et afkast på 45% over 5 år og et maksimalt formuetab på 10% over 3 år er begge overholdt. 60% 40% 20% 0% -20% RISIKO Rullende 3-års afkast Afkast i % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 5 års afkastmål FT-World -1% Risikoramme maks. tab 3 år 0% -20%

9 09 Analytiker Anders Lund Larsen, Formuepleje A/S > MARKEDSBERETNING Det seneste regnskabsår har været præget af kreditkrisen, som har sendt finansmarkederne ud i kraftig turbulens. Samtidig bød regnskabsåret på kraftigt stigende olie- og råvarepriser, hvilket tillige skabte bekymring omkring vækstmulighederne for verdensøkonomien. Kreditkrisen, som startede med at være isoleret til tab på de såkaldte subprime-lån i USA, har således bredt sig til hele det globale bankvæsen og til den øvrige økonomi med stor kraft. Dette har medført, at den ellers ganske høje vækst som europæisk økonomi befandt sig i for 12 måneder siden også er blevet negativt påvirket. Eksempelvis befinder den danske økonomi sig i recession ved regnskabsårets afslutning, om end beskæftigelsen er god og aktivitetsniveauet generelt set er ganske højt. Som konsekvens af kreditkrisen og af frygt for at den amerikanske økonomi skulle havne i en dyb og langvarig recession, har den amerikanske centralbank (FED) svaret igen med kraftige rentenedsættelser. Den europæiske centralbank har omvendt været mere bekymret for stigende inflation, og derfor fastholdt styringsrenten gennem regnskabsåret. Uroen på finansmarkederne har været mest tydelig på kredit- og aktiemarkederne. Kurserne på eksempelvis virksomhedsobligationer er faldet kraftigt ligesom det globale aktieindeks er faldet med 23,7% i årets løb. Særligt i starten af 2008 blev også det danske marked for realkreditobligationer negativt påvirket, idet investorer generelt set helt mistede appetitten på investeringer relateret til boligmarkedet. BNP VÆKST % Europa World USA SAMMENBRUD PÅ PENGEMARKEDET 1 md. rente Interbankrente, EU 5,0% Kreditkrisen ECB reporente 5% 4,5% 4% 4,0% 3% 3,5% 2% 3,0% 1% 2,5% 0% ,0%

10 10 < Kapitalforvalter Jens Rygaard, Formuepleje A/S Trods et år på aktiemarkedet, hvor indtjeningen i flere virksomheder har været under pres, befinder vi os stadig i en situation, hvor aktiekurserne halter efter den underliggende indtjening i virksomhederne. Frygten på aktiemarkederne har været stor, og kursfaldene på aktiemarkederne har været langt kraftigere end tilbagegangen i selskabernes indtjening burde tilsige. Også relativt til obligationer ser prisfastsættelsen af aktier attraktiv ud, selvom renterne i løbet af regnskabsåret er steget. Valutamarkederne var i årets løb præget af den faldende USD ovenpå rentenedsættelserne. Tillige var CHF præget af krisestemningen i 1. halvår, hvor CHF styrkedes kraftigt da uroen og nervøsiteten var på sit højeste. I årets løb har selskabet optaget lån i CHF på nogle attraktive niveauer og til en lav rente, selvom dette har bidraget til kursudsving i den daglige opgørelse af selskabets indre værdi. LAVRENTEVALUTAER RENTER OG RISIKO Rente (1 md. LIBOR) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Danske kroner Euro Svenske kroner Schweizerfranc 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Risiko (Std. afv. p.a.) Tjekkiske koruna US dollar Canadiske dollar Yen Singaporedollar GLOBAL AKTIEINDTJENING OG KURSUDVIKLING Indeks 1995 = Kurs Indtjening AKTIER VS. OBLIGATIONER (FED-MODEL) Relativ pris europæiske aktier kontra statsobligationer 40% 30% 20% 10% 0% -10% Gns. for perioden -20% -30% -40% -50% -60% Aktier er dyre Aktier er billige

11 11 < Regnskabschef Simon Friis-Therkelsen, Formuepleje Pareto A/S RegnskabsBERETNING 2007/2008 Resultat Regnskabsåret 2007/08 bød på et underskud på kr. 225,6 mio. mod et overskud på kr. 182,0 mio. året før. Indre værdi pr. aktie faldt i regnskabsåret fra kr. 270,58 til kr. 223,41 svarende til et kursfald på 17,4%. Isoleret set er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende, men siden selskabets start har de rullende 5-års afkast efter selskabsskat og omkostninger i gennemsnit været på 103% mod et afkastmål på 45%. Aktier Resultatet fra aktieinvesteringerne beløber sig til et underskud på kr. 180,6 mio., og står dermed for langt hovedparten af selskabets samlede underskud. Resultatet kan opdeles i aktieudbytter på kr. 25,9 mio., mens de rene kursreguleringer viser et tab på kr. 214,9 mio. Anvendelse af aktierelaterede finansielle instrumenter har samlet set givet et overskud på kr. 8,4 mio., og fordeler sig på følgende områder: Investeringsresultatet skal ses på baggrund af et meget turbulent år på de finansielle markeder. Især har regnskabsperioden været betydeligt påvirket af boliglånskrisen i USA. Selvom de amerikanske boliglån udelukkende relaterer sig til USA, har mange institutioner verden over købt de udstedte obligationer og dermed tabt penge. Indtil videre har krisen kostet amerikanske og europæiske banker op imod milliarder kr. Usikkerheden har været det dominerende tema, og problemerne er ikke blevet mindre af den manglende tillid bankerne imellem. Den amerikanske centralbank har til gengæld været meget aktiv for at afbøde de værste spændinger, og har bl.a. nedsat den korte lånerente markant og stillet et omfattende likviditetsberedskab til bankernes disposition for at sikre finansiel stabilitet og hindre en økonomisk nedsmeltning. Reaktionen på finansmarkederne har bl.a. været faldende aktiekurser, hvilket kan aflæses på det globale verdensaktieindeks, som over det seneste år er faldet 23,7%. Optionsstrategier på det tyske DAX-indeks har givet et overskud på kr. 5,3 mio. Valutarisikoen i japanske aktier er afdækket via valutaterminsforretninger, og strategien har givet en gevinst på kr. 3,1 mio. Obligationer Investeringsstrategien på obligationssiden har i perioden udelukkende været koncentreret om sikre danske realkreditobligationer. Investeringer i udenlandske obligationer er blevet fravalgt, herunder de såkaldte amerikanske sub-prime obligationer. Den forsigtige strategi på obligationssiden var indtægtsgivende, idet selskabet på trods af et stigende renteniveau fik et pænt overskud på kr. 27,9 mio. Resultatet kan opdeles i renteindtægter på kr. 95,9 mio. og med baggrund i en gennemsnitlig obligationsbeholdning på kr mio. giver det en direkte rente på 5,1%. De rene kursregule ringer gav et tab på kr. 65,3 mio., og kurstabet skyldes en stigende rente, hvilket bedst ses på den toneangivende 10-årige statsobligationsrente, som gennem regnskabsperioden er steget fra

12 12 4,6% til 4,9%. Selskabets renterisiko er bevidst blevet holdt på et betydeligt lavere niveau end både den 10-årige rente og J.P. Morgans danske obligationsindeks, og denne strategi har været med til at begrænse kurstabet. Til styring af den taktiske renterisiko, har der i perioden været anvendt amerikanske og tyske obligationsfutures, og derivatstrategien har samlet set givet et underskud på kr. 2,7 mio. Fremmedfinansiering Resultatet af selskabets låneoptagelse viser et underskud på kr. 63,0 mio. Fremmedfinansieringen har gennem året været fordelt på lån i både euro og schweizerfranc. Renteudgifterne udgør kr. 43,4 mio., og med basis i en gennemsnitlig låneportefølje på kr mio. svarer det til en direkte lånerente på 2,9%. Pga. finanskrisen i USA og de deraf afledte effekter på interbankmarkedet, har lånerenten været stigende i regnskabsperioden. Foruden renteudgifterne har der også været ændringer i valutakurserne. Eksempelvis er schweizerfranc over det seneste år steget 3,3% i værdi, mens euro er steget 0,2%. Valutakursændringerne har resulteret i et tab på kr. 45,8 mio. Til styring af den taktiske risikoeksponering på lånesiden er der i regnskabsåret anvendt valutaoptioner og valutaterminsforretninger, og derivatstrategien har samlet set givet et overskud på kr. 26,2 mio ÆNDRINGER I INDRE VÆRDI Afkast i pct. 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 AFKAST AF AKTIEPORTEFØLJEN Afkast i pct. 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 05/06 06/07 07/08 Pareto påbegyndte aktieinvesteringer i efteråret 2005 Omkostninger Selskabets administrationsomkostninger dækker dels over udgifter til porteføljeforvaltning samt selskabets øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til kapitalforvalter beregnes udfra selskabets værdipapirportefølje og starter med 0,50% for den første milliard i portefølje, hvorefter honoraret nedsættes efter en trappeskala med 5% pr. milliard kroner indtil satsen på 0,25% er nået. Selskabets samlede administrationsomkostninger blev på kr. 14,2 mio., hvilket svarer til en omkostningsprocent på 0,54%. Direktionen og kapitalforvalteren aflønnes med et resultatafhængigt honorar på henholdsvis 1% og 9% af selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger. Idet investeringsresultatet har givet underskud, er der ikke afregnet noget resultathonorar. Beregningsprincippet følger den såkaldte highwater-mark metode, hvilket betyder, at der ikke afregnes noget resultatafhængigt honorar, før historiske underskud er indtjent. AFKAST AF OBLIGATIONSPORTEFØLJEN Afkast i pct. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 EFFEKTIV FINANSIERINGSRENTE FInansieringsrente 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Skat I det forgangne regnskabsår er der indtægtsført kr. 4,3 mio. Årsagen er, at det skattepligtige resultat er negativt, hvorfor skatteværdien aktiveres. 1,0% 0,0% -1,0% 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

13 13 Regnskabsassistent Alex Overgaard, Formuepleje Pareto A/S > Balancesammensætning Kapitalfremskaffelse Selskabets samlede passiver udgør pr. 30. juni 2008 kr mio. Heraf udgør egenkapitalen kr mio. svarende til en soliditet på 40,3%. På statusdagen er der optaget lån i schweizerfranc til en værdi på DKK mio. svarende til 53,9% af balancen, mens euro-lån udgør 5,7% af balancen. Via valutaterminsforretninger er en del af schweizerfranc-lånet omlagt til euro, hvorved den reelle kapitalfremskaffelse ser ud som vist på balancegrafen. De kortfristede gældsforpligtelser består bl.a. af periodiseringer og udgør kr. 4 mio. ved regnskabsårets udløb. Finansiering Da selskabet altid vil anvende fremmedfinansiering er det vigtigt at sikre løbende finansieringsmuligheder. Jyske Bank A/S har stillet de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed. Aftalen er indgået på sædvanlige markedsvilkår. Ledelsen vurderer, at selskabets arbejdskapital, inklusiv kreditfaciliteter vil være tilstrækkelig til at finansiere selskabets planlagte investeringsplaner og kapitalbehov i mindst de kommende 12 måneder. Skulle selskabets egenkapitalvækst betinge en markant stigning i kreditbehovet, som selskabets nuværende hovedbankforbindelse ikke kan eller ønsker at opfylde, har selskabet kontakt til flere danske og udenlandske pengeinstitutter, der har tilkendegivet, at man er interesseret i at stille kredit til rådighed på vilkår, der er på linje med selskabets nuværende forretningsbetingelser. KAPITALFREMSKAFFELSE KR MIO. 30. juni 2008 CHF 50% EUR 10% Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen Egenkapital 40% Investeringer Selskabets investeringer består af danske realkreditobligationer og en bred aktieportefølje af både danske og udenlandske aktier. Ved udgangen af juni måned 2008 udgjorde selskabets samlede investeringer kr mio. fordelt med kr. 727 mio. til aktieinvesteringer, kr mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 8 mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 51 mio. På aktiesiden er investeringerne spredt på 63 inden- og udenlandske selskaber, hvoraf de 10 største aktiepositioner kan ses på figuren på næste side. Selskabets aktieinvesteringer er spredt på en lang række lande. Geografisk udgør amerikanske aktier 26%, europæiske 67% samt 7% i japanske og andre asiatiske aktier. Foruden en bred geografisk dækning er aktieinvesteringerne fordelt på en række brancher. I figuren på næste side vises fordelingen udfra de 10 overordnede sektorer. Som det fremgår,

14 14 er det ikke selskabets politik at følge branchesammensætningen i verdensaktieindekset. Kapitalforvaltningen tager derimod udgangspunkt i det forventede langsigtede afkastpotentiale sektor for sektor, hvorfor der kan forekomme betydelige afvigelser set i forhold til verdensindekset FT-World. KAPITALPLACERING KR MIO. 30. juni % % Asien 2% Tilgodehavende 2% Europa 18% USA 7% Kapitaludvidelser Selskabet har i regnskabsperioden gennemført en aktieudvidelse i oktober 2007 på nominelt kr. 36,6 mio. Emissionsprovenuet til selskabet blev på kr. 100,0 mio. Aktieemissionen er gennemført til den højeste værdi af enten indre værdi eller børskursen den sidste tegningsdag i perioden tillagt et emissionstillæg, hvorved der ikke er sket nogen værdiforringelse for eksisterende aktionærer i forbindelse med udstedelsen af de nye aktier. Pengestrømme Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. -9,0 mio. Den gennemførte kapitalforhøjelse har tilført kr. 100,0 mio., mens der er optaget valutalån på kr. 195,8 mio. På investeringssiden er der købt obligationer for netto kr. 195,4 mio. og aktier for kr. 111,3 mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet, herunder betalt skat, udgør kr. 1,9 mio. Begivenheder efter 4% % 6% % Flexgaranti 13% regnskabsperiodens afslutning Der er ikke siden regnskabsperiodens udløb den 30. juni 2008 og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. De største aktiepositioner % af aktiebeh. SEKTORFORDELING 25% Formuepleje Pareto FT World 1 Alstom 5,7% 2 Volkswagen 5,7% 20% 3 Acergy 3,4% 4 Electricite De France 3,1% 15% 5 KPN 3,0% 10% 6 Siemens 2,9% 7 A.P. Møller Mærsk 2,9% 5% 8 ABB 2,8% 9 France Telecom 2,3% 10 Danske Bank 2,3% 0% Forsyning Energi Materialer Industri Cyklisk forbtug Stabilt forbrug Medicinal Finans IT Telekom

15 15 Investeringschef Søren Astrup, Formuepleje A/S > Forventninger til fremtiden Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet medianafkast for aktier på 12% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 5% og en finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på 3% p.a. Aktuelt vurderes det at den globale vækst i begyndelsen af regnskabsåret vil være under pres på grund af kreditkrisen, idet bankernes kraftige opstramning af kreditgivningen lægger en dæmper på økonomiernes aktivitetsniveau. Omvendt tyder meget dog på, at centralbankerne verden over vil forsøge at tilføre det finansielle system likviditet via lave renter og adgang til særlige lånefaciliteter. På baggrund af de nuværende vækstmuligheder for europæisk økonomi og at den Europæiske Centralbank forventes at sænke renten det kommende år, er obligationsstrategien i selskabet lagt an på at have en neutral rentefølsomhed. CHF forventes at udgøre hovedparten af selskabets valutafinansiering ved regnskabsårets start, om end der anvendes EUR-finansiering i den taktiske styring af lånefinansieringen. Dertil tyder meget på, at de kraftige stigninger i olie- og fødevarepriser i begyndelsen af 2008 ikke vil fortsætte. Dermed synes truslen om høj og vedvarende inflation gradvist at fortone sig, hvilket skaber yderligere råderum for rentenedsættelser blandt centralbanker, samt bedre forbrugsmuligheder for forbrugerne generelt. Væksten i Asien med Kina i spidsten vil også i den kommende periode være ganske høj, og således gøre sit til at kompensere en smule for vækstafbøjningen i USA og Europa. Selvom usikkerheden om det globale vækstbillede og virksomhedernes indtjeningsmuligheder synes stor, er det vores vurdering, at aktiemarkederne generelt er billigt prisfastsat, når der vurderes udfra gængse nøgletal, og sammenlignes aktieprisfastsættelsen med prisfastsættelsen på obligations- og kreditmarkederne, er aktier den billigste aktivklasse. Derfor vil selskabet ved indgangen til det nye regnskabsår, udnytte rammerne for at investere i aktier tæt ved maksimalt. KURSUDVIKLING Resultater Budget Best case 320 Afkastmål Pareto 198 Worst case FT World (DDK)

16 16 Investeringsrammer Præciseringer og ændringer af bestyrelsens investeringsrammer Selskabet er underlagt investerings- og finansieringsrammer, jvf. selskabets vedtægter. Dertil har bestyrelsen vedtaget nogle rammer for at etablere en klar og fokuseret investeringsstrategi samt for at begrænse risikoen for investor. Præcisering af rammer Bestyrelsen har i forbindelse med disse rammer fundet det relevant at præcisere selskabets muligheder for at anvende finansielle instrumenter. Eksponering via finansielle instrumenter tæller med i de samlede investeringsrammer pålagt selskabet og finansielle instrumenter kan samlet set ikke anvendes til at øge risikoen ud over de fastsatte rammer. Samtidig har bestyrelsen i forbindelse med styring af risici i selskabet tilkendegivet, at investeringer via finansielle instrumenter frem for det under liggende aktiv kan være hensigtsmæssig i den taktiske styring, da det kan være hurtigere at implementere og i visse tilfælde behæftet med lavere omkostninger for selskabet. Tilsvarende gør sig gældende for selskabets styring af passivsiden, hvor valutaterminsforretninger og optioner kan være værktøjer, selskabet med fordel kan anvende. For selskabets aktieinvesteringer har bestyrelsen givet følgende rammer: Futures og optionsanvendelse for aktieeksponering - målt på investeringstidspunktet Futures Solgte aktiefutures: Max. negativ aktieeksponering i pct. af direkte aktieeksponering Købte aktiefutures: Max. positiv aktieeksponering incl. aktiebeholdning, alt i pct. af egenkapital Putoptioner Købte putoptioner: Max. negativ aktieeksponering i pct. af aktieeksponering (netto) Solgte putoptioner: Max. aktieeksponering via solgte putoptioner (netto) Calloptioner Købte calloptioner: Aktieeksponering i pct. af egenkapital incl. direkte eksponering Solgte call optioner: Max. aktieeksponering i pct. af aktiebeholdning (netto) 100% 70% 100% Maks: Købte putoptioner 70% 100% I bestyrelsens rammer forstås ved aktieeksponering: Værdien af selskabets aktiebeholdning +/- hovedstol på købte/solgte futures +/- deltajusteret hovedstol på købte/solgte optioner. Definition af deltajusteret hovedstol Delta for en option beskriver hvorledes værdien af en option ændrer sig ved ændringer i det underliggende aktiv. Hvis der købes en calloption med en underliggende hovedstol på 1 mio. kr. og optionen har en delta (kursfølsomhed) på 0,5, vil optionens deltajusterede hovedstol udgøre kr. på købstidspunktet. For anvendelsen af optioner på valutamarkederne finder begrebet deltajusteret hovedstol ligeledes anvendelse i samspil med de øvrige rammer, som bestyrelsen har givet. Ændring af rammer Bestyrelsen har justeret rammen for selskabets varighed (rentefølsomhed) på obligationsporteføljen inkl. evt. afdækningsinstrumenter. Ændringen er en konsekvens af ønsket om en større manøvremulighed i investeringerne for konvertérbare danske real kreditobligationer. Optionsjusteret varighed på investeringstidspunkt inkl. afdækning: Maksimum 6 Minimum -1

17 17 Bestyrelsesmedlem Carsten With Thygesen, Formuepleje Pareto A/S > Bestyrelse direktion investeringskomité Stor aktionærkreds Selskabets aktionærkreds tæller idag aktionærer. Vi har derfor fundet det vigtigt at give en mere omfattende beskrivelse af selskabets aktiviteter og forklare ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og samarbejdspartnere, bl.a. Formuepleje A/S, som yder rådgivning til både bestyrelse, direktion og aktionærer samt står for den operationelle styring. Formuepleje Pareto selvstændig juridisk enhed Det børsnoterede selskab er en selvstændig juridisk enhed med aktionærer, hvoraf ingen ejer over 5% af selskabets aktiekapital. Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 30. juni afholdes generalforsamlingen normalt i oktober måned. Der indkaldes via annonce i Dag bladet Børsen 2-4 uger inden general forsamlingens afholdelse. Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, investeringskomité samt rådgiver. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består jvf. vedtægterne af 3 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for 3 år ad gangen, således at ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, og bestyrelsen kan genvælges. I bestyrelsen er repræsenteret en stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. Bestyrelsesformanden Esben Vibe er uddannet cand.oecon. og har mere end 20 års erfaring fra finansverdenen, dels som arbitragechef i det daværende Aktivbanken og dels som tidligere koncernøkonomidirektør i Aarhus United A/S (tidl. Aarhus Oliefabrik A/S). Esben Vibe er idag direktør i advokatfirmaet DELACOUR. Jørn Nielsen er bankuddannet i Jyske Bank A/S og har arbejdet med finansielle problemstillinger og investeringsprodukter i mere end 30 år senest som projektchef i ebh ejendomme a/s. Carsten With Thygesen er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har 20 års erhvervserfaring, heraf 9 år i Realkredit Danmark, og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark a/s. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og der har det seneste regnskabsår været afholdt 7 møder. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden seneste møde.

18 18 < Bestyrelsesformand Esben Vibe, Formuepleje Pareto A/S Bestyrelse direktion investeringskomité Bestyrelsen er jf. vedtægterne bemyndiget til i tiden indtil den 1. juli 2011 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr aktier. Bestyrelsen er desuden bemyndiget til at købe op til 10% egne aktier tilbage. Bemyndigelsen blev givet på seneste ordinære generalforsamling og gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Mål og opgaver for bestyrelsen Bestyrelsen har formuleret selskabets overordnede mål til følgende: 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 45% over en 5-årig tidshorisont. 3. at selskabet overholder de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 10% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder: den overordnede ledelse af selskabet. kontrol med daglig ledelse. at vurdere om ovenstående mål nås. godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver. godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter. lede selskabets generalforsamlinger og deltage i selskabets aktionær orienteringsdage (Formueplejedage). informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (Formuemagasin) og på generalforsamlinger. indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver. løbende vurdere om direktion, rådgiver samt bankforbindelser lever op til de opstillede mål og forventninger. Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som inden for de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Selskabets direktør, Erik Møller, er uddannet civiløkonom og er medstifter af Formuepleje A/S. Siden 1988 har han haft ansvaret for udvikling af konceptet bag Formueplejeselskaberne samt selskabernes resultater. Mål og opgaver for direktion Direktionen har som overordnet mål 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at selskabet opnår et resultat efter omkostninger og selskabsskat på 45% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 10% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed.

19 19 Bestyrelsesmedlem Jørn Nielsen, Formuepleje Pareto A/S > Direktionens væsentligste ansvarsområder: selskabets strategiske og taktiske valg sikrer opfyldelsen af de tre overordnede mål. selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår inden for ved tægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investerings rammer samt risikoniveau. relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité. selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af engagementsrammer. udvikling af investerings- og forretningskoncept samt investerings idéer for selskabet. udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskoncept via artikler og foredrag. opretholdelse af børsnotering på OMX Den Nordiske Børs. selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommunikation. administration og regnskaber samt kontakt til offentlige myndigheder og forretningsforbindelser. at være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt bestyrelse og aktionærer. rapportering som årsrapporter, delårsrapporter, kvartalsrapporter samt fondsbørsmeddelelser. prospekter, brochurer og tegningsmateriale. generalforsamling og formueplejedage. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren, rådgivers investeringschef samt relevante eksperter. Investeringskomiteen afholder normalt møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. aktieudnyttelsesprocent, regions- og sektorvalg på aktier, varighedsmål på obligationer, hedgeratios samt valg af finansieringsvalutaer. Direktionen deltager primært på det strategiske og taktiske niveau efter input fra rådgiver.

20 20 < Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje A/S Managementaftale Bestyrelsen har indgået managementaftale med Formuepleje A/S med det formål: at rådgive bestyrelse og direktion. at søge at opnå det højeste risikojusterede afkast indenfor investeringsrammerne. at varetage den daglige styring af selskabets investeringer og finansiering. at varetage selskabets investor relations efter instruks fra bestyrelse og direktion. Formuepleje A/S har 20 års erfaring med formueforvaltning med speciale i investeringsselskaber som er udviklet til et egentligt koncept, kaldet Formueplejeselskaber, som idag omfatter syv børsnoterede selskaber med en samlet portefølje på 59 mia. kr. Mål og opgaver for rådgiver vedr. investering og finansiering 1. at selskabets aktionærer opnår det højeste risikojusterede afkast efter skat og renter. (MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = MASERATI) indenfor investerings- og risikorammerne. 2. at opfylde selskabets afkastmål som er at give et afkast, på 45% over en 5-årig tidshorisont. 3. at overholde de absolutte risikomål maks. egenkapitaltab på 10% inden for 3-års perioder med 90% sandsynlighed inden for de investeringsrammer, som er godkendt af bestyrelse og direktion. Managers væsentligste opgaver vedrørende investering er: at søge at fylde de tre overordende mål. at udarbejde beslutningsgrundlag til fremlæggelse i selskabets bestyrelse og investeringskomité til brug for fastlæggelse af selskabets strategiske og taktiske investeringsbeslutninger. den daglige overvågning og omlægning af selskabets værdipapirer. at skabe et afkast der er bedre end de respektive markeder eller markedssegmenter, selskabet opererer indenfor. Markedssegmenter og benchmarks Aktier: FT World aktieindeks omregnet til danske kroner. Obligationer: J. P. Morgans danske obligationsindeks. Låneomk.: 3 mdrs. lånerente i DKK tillagt et fiktivt libortillæg på 0,5% p.a.

21 21 Regionschef Henry Høeg, Formuepleje A/S > Mål og opgaver for manager vedr. Investor Relations Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategi i selskabet. Rådgiver udarbejder udkast til følgende information efter instruks fra selskabets direktion: Månedlig aktionærinformation (Månedsrapporten) om afkast og markedsforhold via nyheds- . Kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin) om afkastudvikling, valuering af finansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukter. Beretning til halvårs- og årsrapporter. Præsentationsmateriale til generalforsamling årligt og aktionærorienteringsmøder. Koncept- og risikobeskrivelser til prospekter. Artikler og foredrag for at udbrede kendskabet til selskabets investeringskoncept og resultater. Der må kun offentliggøres materiale og gives oplysninger om selskabet og selskabets investeringer til selskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationer på managers hjemmeside som er godkendt af selskabets direktion eller bestyrelse.

22 22 < Koordinator Lone M. Balle, Formuepleje A/S Corporate governance Selskabet følger Nørby-udvalgets anbefalinger Bestyrelsen har vurderet udviklingen i selskabets corporate governance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalinger. Selskabet vurderer at opfylde Nørby-udvalgets anbefalinger med følgende kommentarer. Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre selskabets aktionærer det bedst mulige afkast inden for selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt og managementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion og manager. Minimering af interessekonflikter Grundlæggende lægger selskabets bestyrelse vægt på uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i det forretningsmæssige samarbejde. Det er således et krav, at direktion og manager: Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer. Ikke må modtage salgsprovision af nogen art. Ikke må handle selskabets aktier til og fra egenbeholdning. Ikke må være involveret i selskabets transaktioner vedr. indeller udlån. Ikke må have selskabets værdipapirer i depot. Ikke må modtage kontanter til indlån fra selskabet. Ikke må foretage udlån til selskabet. Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med selskabet. Hertil kommer, at managementaftalen og direktørkontrakten indeholder et væsentligt sammenfaldende interessemotiv, idet manager og direktion oppebærer et resultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af selskabets investeringsresultat og eventuelle underskud skal modregnes først. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggender indkaldes der til general forsamling ved fondsbørsmeddelelse samt annonce i Dagbladet Børsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel. Bestyrelsen Det anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen er uafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: være ansat eller have været ansat i selskabet inden for de seneste 5 år. være eller have været medlem af direktionen i selskabet. være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. have en væsentlig strategisk interesse i selskabet som andet end aktionær. Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav.

23 23 < Regionschef Torben Vang-Larsen, Formuepleje A/S Evaluering Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 7 møder, primært for at fastlægge og godkende investeringsstrategien, jf. bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt, bestyrelsens, direktionens og managers indsats med fokus på at vurdere om fastlagte strategiske målsætninger og planer er nået. På bestyrelsesmødet den 18. juni 2008 har bestyrelsen foretaget en evaluering af, om bestyrelsen samlet set opfylder en række kompetencer med vægt på emner som erfaring med investeringskoncepter, makroøkonomi, investering og finansiering, jura samt risikostyring. Bestyrelsen vurderer, at disse kompetencer er fuldt dækket i den nuværende bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen har endvidere konkret vurderet samarbejdet med og kvaliteten i direktionens og managers indsats og fundet, at den fastlagte strategi er fulgt tilfredsstillende og samarbejdet har fungeret godt. Vederlag Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr pr. medlem samt et variabelt beløb på kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til øvrige medlemmer, dog maksimalt kr. til bestyrelsesformanden samt kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Manager honoreres med 9% af årets finansresultat før skat og omkostninger samt et fast honorar på maksimalt 0,125% pr. kvartal af selskabets samlede portefølje (aktiver). Bestyrelsen modtog for det seneste regnskabsår, dækkende perioden 1/ /6 2008, et samlet vederlag på tkr. 325, mens direktionen modtog et vederlag på kr. 0 og manager et samlet vederlag på tkr Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om selskabets udvikling. Selskabets aktionærer bliver orienteret via hjemmeside, -nyhedsbreve, månedsrapporter via , kvartalsvis aktionærorientering (Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage) flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Efter selskabets børsnotering offent liggøres alle kurspåvirkende informationer som fondsbørsmeddelelser. Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat før skat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordninger derudover. Formålet er, at give direktionen et klart incitament til at opnå de af bestyrelsens opstillede afkastmål.

24 24 < Grafisk designer Hanne Skov, Formuepleje A/S Finanskalender Generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling oktober 2008 Periodemeddelelse, 1. kvartal Perioden: november 2008 Halvårsrapport 1. halvår 2008/09 Perioden februar 2009 Periodemeddelelse, 3. kvartal Perioden: maj 2009 Årsrapport 2008/09 Perioden september 2009 Generalforsamling 2009 Ordinær generalforsamling oktober 2009 Udsendte fondsbørsmeddelelser På hjemmesiden er alle udsendte fondsbørsmeddelelser fra regnskabsåret offentliggjort.

25 25 < Formuerådgiver Claus Hommelhoff, Formuepleje A/S Ledelsens regnskabspåtegning Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og god - kendt årsrapporten for perioden 1. juli juni 2008 for Formuepleje Pareto A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling samt indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007/08. Århus, den 25. september 2008 Direktion Erik Møller Bestyrelse esben Vibe jørn Nielsen Carsten W. Thygesen (formand)

26 26 < Direktør Brian Leander, Formuepleje A/S De uafhængige revisorers påtegning Til aktionærerne i Formuepleje Pareto A/S Vi har revideret årsrapporten for Formuepleje Pareto A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse D-virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Århus, den 25. september 2008 Busch-Sørensen Ivan Madsen Klaus Kristiansen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Statsaut. revisor Statsaut. revisor

27 27

28 28 Anvendt regnsk abspr ak sis Årsrapporten for Formuepleje Pareto A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse D-virksomhed og danske regnskabsvejledninger. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige regnskabsår. Opstillingen af resultatopgørelsen er tilpasset selskabets aktiviteter jvf. årsregnskabslovens 11, stk. 3. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Pareto A/S. 20. regnskabsår. 10. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Pareto A/S 20. regnskabsår 2008 09 10. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Pareto 02 Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Pareto er opkaldt efter den italienske økonom og

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Merkur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 japansk I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, industrikonglomerat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S

Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Epikur A/S Halvårsrapport 1. halvår 2009//2010 1. juli 2009-31. december 2009 // 19. regnskabsår Epikur Formuepleje Epikur A/S: også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det,

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. 20. regnskabsår. 12. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008

Formuepleje Merkur A/S. 20. regnskabsår. 12. regnskabsår. halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Formuepleje Merkur A/S 20. regnskabsår 2008 09 12. regnskabsår halvårsrapport 1. juli 2008 31. december 2008 Merkur 02 Formuepleje Merkur A/S I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 8. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 26. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2011//2012 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2011-31. december 2011 // 25. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning LimiTTellus FoRmuepleje LimiTTellus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Epikur A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Epikur A/S Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 22. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Pareto FoRmuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Fokus FoRmuepleje Fokus A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Fokus Formuepleje Fokus A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Fokus A/S (herefter kaldet Selskabet)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere