GOVERNANCE REDEGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOVERNANCE REDEGØRELSE"

Transkript

1 1 // Noter GOVERNANCE REDEGØRELSE MIDDELFART SPAREKASSE 2014

2 2 // Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i Ledelsen i Sparekassen... 9 Bestyrelsens organisering Information om direktion og bestyrelse Ledelsens aktivitet i Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning og organisering Ledelsens vederlag Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Finansrådets ledelseskodeks Generelle anbefalinger Anbefalinger vedrørende bestyrelsens sammensætning Anbefalinger vedrørende uddannelse af bestyrelsesmedlemmerne Anbefaling vedrørende evaluering af bestyrelsen og dennes medlemmer Anbefalinger vedrørende samarbejdet med virksomhedens daglige ledelse Øvrige anbefalinger... 53

3 Noter // 3

4 4 // Indledning INDLEDNING Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at skabe merværdi for det samfund, vi er en del af. Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at føre en åben og inddragende dialog med vores interessenter. Derfor er det helt naturligt, at vi forholder os til de anbefalinger for god selskabsledelse, som Komitéen for god Selskabsledelse har udgivet siden 2001, og som siden er udviklet og revideret ganske væsentligt senest i maj Dette er også baggrunden for, at Sparekassens bestyrelse siden 2010 har haft et særligt udvalg udvalget for god selskabsledelse som bl.a. påser, at både Sparekassens værdier og interessenternes forventninger indgår i den måde, vi lever op til anbefalingerne på. Som følge af finanskrisen har både EU, danske myndigheder og sektoren taget yderligere initiativer med henblik på at skærpe fokus på de ledelsesmæssige forhold i finanssektoren. Senest har Finansrådet offentliggjort et nyt ledelseskodeks. Formålet med Finansrådets nye ledelseskodeks er, at pengeinstitutterne forholder sig aktivt til en række centrale ledelsesmæssige emner, ligesom der ønskes en større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte pengeinstitutter. Alt sammen med henblik på at øge tilliden til vores sektor. Vi er overbeviste om, at anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse samt det nye ledelseskodeks fra Finansrådet er med til at sikre den nødvendige åbenhed omkring de ledelsesmæssige forhold og samtidig medvirke til at højne den generelle ledelseskvalitet, hvilket er afgørende for interessenternes tillid til os som pengeinstitut. I governance redegørelsen, som vedrører regnskabsåret 2014, har bestyrelsen i Middelfart Sparekasse forholdt sig til: Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 6. maj 2013 og Finansrådets ledelseskodeks af 22. november For overskuelighedens skyld har vi i redegørelsen anvendt følgende markeringer: Sparekassen følger ikke anbefalingen Sparekassen følger delvist anbefalingen Endvidere er der i redegørelsen henvisninger til relevant information og dokumentation på Sparekassens hjemmeside. Redegørelsen er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside, ligesom dele af redegørelsen findes i Sparekassens årsrapport for For at øge Sparekassens åbenhed har vi valgt at offentliggøre Sparekassens Strategi 2015 Den gyldne middelvej samt bestyrelsens forretningsorden på Sparekassens hjemmeside. Således kan vores interessenter finde detaljeret information om Sparekassens værdigrundlag, ledelsesmæssige forhold, forretningsgrundlag og strategi. Indledningsvis vil vi redegøre for udviklingen i bestyrelsen i 2014.

5 Noter // 5

6 6 // Udviklingen i bestyrelsen i 2014 UDVIKLINGEN I BESTYRELSEN I 2014 Arbejdet med Strategi 2015 Den gyldne middelvej Den 7. januar 2013 blev Sparekassens nye værdigrundlag samt strategi for årene 2013, 2014 og 2015 offentliggjort. Sparekassens bestyrelse har været aktivt involveret i hele arbejdet med værdigrundlag og strategi og har i 2013 og 2014 været med til at omsætte arbejdet til konkrete resultater; herunder etablering af nye afdelinger i Esbjerg, Aarhus og Hørning samt en erhvervsafdeling i Odense og en investeringsafdeling i Roskilde. Med stor respekt for de interesser vi varetager, er det vores holdning, at forandringer helst skal ske, når det er muligt og rigtigt, frem for når det er nødvendigt. Derfor indledte bestyrelsen ved et seminar i november 2013 allerede de strategiske drøftelser, der skal være med til at forme Sparekassens strategi efter Disse strategiske drøftelser har bestyrelsen arbejdet videre med på et seminar i november 2014, hvor fem strategiske indsatsområder blev defineret under arbejdstitlen Strategi 2018 Den gyldne middelvej version 2.0. Arbejdet med ledelseskrav Bestyrelsen har i 2014 arbejdet videre med de skærpede ledelseskrav, der er kommet fra EU, de danske myndigheder og sektoren. Bestyrelsen har bl.a. forholdt sig til de opgaver, som bør varetages af hhv. revisions- og risikoudvalget samt nominerings- og vederlagsudvalget i henhold til lov om finansiel virksomhed. Endvidere har bestyrelsen forholdt sig til valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og besluttet at nedsætte valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra fire til to år med en overgangsperiode på tre år for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges i Denne beslutning indstilles til repræsentantskabets godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i februar Begrundelsen for beslutningen tager udgangspunkt i Komitéen for god Selskabsledelses anbefaling om, at repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år samt et ønske om hurtigere at kunne ændre bestyrelsens sammensætning, hvis det er påkrævet. Sparekassens valgudvalg har på baggrund af ovennævnte besluttet, at valgperioden for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bør følge de repræsentantskabsvalgte medlemmer, hvorfor valg af medarbejderrepræsentanter i 2015 ligeledes sker for en 3-årig periode. Bestyrelsen har endvidere forholdt sig til lov om finansiel virksomheds loft over ledelsesposter. Det er bestyrelsens holdning, at det er vigtigt at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer kan afse den nødvendige tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem i Sparekassen. Derfor vil en vurdering af antallet af ledelsesposter indgå i den samtale, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem har med formanden hvert år som led i selvevalueringen. Endelig har bestyrelsen påbegyndt drøftelsen af repræsentantskabets fremtidige rolle i forhold til at sikre Sparekassens øverste myndighed som fortsat fødekanal til bestyrelsen. Sparekassens repræsentantskab omfattes indirekte af de skærpede krav til bestyrelsens sammensætning, idet minimum fire ud af seks repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt repræsentantskabets medlemmer. Derfor er en drøftelse af repræsentantskabets sammensætning og repræsentantskabsmedlemmernes kompetencer aktuel og påkrævet.

7 Udviklingen i bestyrelsen i 2014 // 7 Evaluering af bestyrelse og direktion Siden 2009 har bestyrelsen foretaget en årlig og systematisk selvevaluering. Evalueringen, som er forankret i Sparekassens nominerings- og vederlagsudvalg, varetages i samarbejde med eksterne konsulenter for at gøre evalueringen så professionel og objektiv som mulig. Formålet med evalueringen er at sikre, at bestyrelsen har den tilstrækkelige viden og erfaring til at forstå Sparekassens aktiviteter og de dermed forbundne risici danne et fagligt grundlag for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer udvikle den generelle ledelseskvalitet i bestyrelse og direktion. Bestyrelsen har løbende udvidet evalueringen, som i 2014 omfattede en evaluering af: Bestyrelsens sammensætning, størrelse og rekruttering Beslutningskultur Mødemateriale og afvikling Arbejdsgange og metoder Bestyrelsens rolle og opgaveløsning Bestyrelsesmedlemmernes adfærd og interpersonelle relationer Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer; herunder også specifikke kompetencer i forhold til Sparekassens forretningsmodel og væsentlige risikoområder Bestyrelsesformandens arbejde Bestyrelsens udvalg Direktionens arbejde. Herudover evaluerede direktionen også bestyrelsens og bestyrelsesformandens arbejde. Evalueringsprocessen, som foregik fra august til oktober 2014, var følgende: Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter Besvarelse af elektronisk spørgeskemaundersøgelse Samtaler mellem formand og det enkelte bestyrelsesmedlem Møde mellem formand og ekstern konsulent fra Finanssektorens Uddannelsescenter Rapportering og anbefalinger til bestyrelsen ved ekstern konsulent Efterbehandling og protokollering i bestyrelse og udvalg Orientering til repræsentantskabet om resultaterne af den gennemførte evaluering ved repræsentantskabskonferencen den 4. oktober På baggrund af den gennemførte evalueringsproces finder bestyrelsen de enkelte bestyrelsesmedlemmers samt bestyrelsens samlede viden og erfaring retvisende og fyldestgørende, ligesom det er bestyrelsens vurdering, at bestyrelsen besidder den påkrævede viden og erfaring i forhold til Sparekassens nuværende forretningsmodel og væsentlige risikoområder. Til trods for at bestyrelsen besidder den påkrævede viden og erfaring, har bestyrelsen rettet fokus på de områder og kompetencer, hvor bestyrelsen har scoret lavest i evalueringen, og hvor der kan arbejdes på at opnå større viden og erfaring, bl.a. igennem en øget opmærksomhed på relevante, eksterne seminarer samt en grundig gennemgang af relevante emner på bestyrelsesmøder/-seminarer. Dette drejer sig bl.a. om outsourcing, risiko- og it-området. På baggrund af evalueringen konkluderede bestyrelsen ligeledes, at samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion fungerer meget tilfredsstillende. Med henblik på at sikre en løbende forbedring af den generelle ledelseskvalitet i såvel bestyrelse som direktion foretager bestyrelsen en evaluering af hvert bestyrelsesmøde; herunder evalueres bl.a. mødemateriale, beslutningsproces, samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion. Evalueringen af bestyrelsesmødet, som er sidste punkt på dagsordenen, føres til protokol. Valg til bestyrelsen I februar 2015 er der valg af både repræsentantskabs- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen har derfor i efteråret 2014 gennemført en proces med henblik på at indstille kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen sker på baggrund af en åben proces i bestyrelsen og dialog med repræsentantskabet, hvor der tages udgangspunkt i bestyrelsens kompetenceprofil, se pkt og på siderne samt den årlige evalue-

8 8 // Udviklingen i bestyrelsen i 2014 ring af bestyrelsens kompetencer, se pkt. 3.5 på siderne Derudover inviteres interesserede kandidater fra repræsentantskabet til en samtale med et nedsat samtaleudvalg, hvor der bl.a. er fokus på at klarlægge såvel faglige som personlige kompetencer. Dette sker for at sikre en grundig vurdering af bestyrelseskandidaternes samlede kompetencer og samtidig vurdere disse i forhold til de eksisterende og nødvendige kompetencer i bestyrelsen. Det vurderes ligeledes, om kandidaterne har de fornødne ressourcer, herunder tid, til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller derefter til repræsentantskabet, hvilke kandidater den vil anbefale til valg. På initiativ af Sparekassens medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsen i 2014 besluttet, at processen omkring valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen fremadrettet bør følge samme proces som valg af de repræsentantskabvalgte medlemmer. Grunden hertil er, at de medarbejdervalgte medlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og på alle måder er ligestillet med disse. For de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er det derfor helt naturligt, at processen for valg af medarbejderrepræsentanter kvalificeres og tilpasses processen for udvælgelse og indstilling af de repræsentantskabsvalgte medlemmer. Interesserede kandidater blandt medarbejderne er derfor blevet opfordret til at indsende et kandidatskema for at kortlægge deres kompetencer, ligesom et samtaleudvalg nedsat af bestyrelsen har tilbudt at gennemføre samtaler med interesserede kandidater. Samtaleudvalget vil herefter anbefale de kandidater, der matcher det aktuelle kompetencebehov i bestyrelsen.

9 Ledelsen i Sparekassen 2014 // 9 LEDELSEN I SPAREKASSEN Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. GARANTERNE VÆLGER REPRÆSENTANTSKABET REPRÆSENTANTSKABET VÆLGER BESTYRELSEN BESTYRELSEN ANSÆTTER DIREKTIONEN DIREKTIONEN VARETAGER DEN DAGLIGE LEDELSE AF SPAREKASSEN I 2014 havde Sparekassen 35 repræsentantskabsmedlemmer fordelt på følgende valgkredse: Valgkreds Afdelinger Antal repræsentantskabsmedlemmer 1 Middelfart, Strib og Odense 14 2 Fredericia 4 3 Vejle, Ødsted og Vinding 7 4 Uldum, Hedensted og Horsens 6 5 Kolding 4 Ud over at vælge bestyrelsen er repræsentantskabets formelle rolle at godkende den reviderede årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen og godkende eventuelle vedtægtsændringer. Nærmere information om repræsentantskabet og de enkelte medlemmer findes på Sparekassens hjemmeside.

10 10 // Bestyrelsens organisering BESTYRELSENS ORGANISERING BESTYRELSEN VAR I 2014 SAMMENSAT SÅLEDES: Allan Buch (bestyrelsesformand) arbejdende bestyrelsesformand i Bælternes Fiskeriforening Niels Anker Michaelsen advokat Åge Almtoft direktør Bo Smith områdeleder Bo Skouby Rosendahl chef Lars Jeppe Jeppesen tømrermester Helle Lund Gregersen HR og CSR chef Ulrik Sørensen IT konsulent og fællestillidsmand Pia Kjær Nielsen afdelingsdirektør Bestyrelsen havde i 2014 nedsat følgende udvalg: Revisions- og risikoudvalg: Åge Almtoft, udvalgsformand Niels Anker Michaelsen Bo Skouby Rosendahl Pia Kjær Nielsen Nominerings- og vederlagsudvalg: Bo Smith, udvalgsformand Lars Jeppe Jeppesen Helle Lund Gregersen Ulrik Sørensen Udvalg for god selskabsledelse Bo Smith, udvalgsformand Helle Lund Gregersen Niels Anker Michaelsen BESTYRELSE 9 MEDLEMMER REVISIONS- OG RISIKOUDVALG 4 MEDLEMMER NOMINERINGS OG VEDERLAGSUDVALG 4 MEDLEMMER UDVALG FOR GOD SELSKABSLEDELSE 3 MEDLEMMER AD HOC UDVALG Udvalgenes kommissorier, hvori deres opgaver og forpligtelser er detaljeret beskrevet, er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside.

11 Information om bestyrelse og direktion // 11 INFORMATION OM BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE Stor bestyrelseserfaring Kendskab til virksomheder og brancherelevante offentlige institutioner Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Allan Buch Arbejdende bestyrelsesformand i Bælternes Fiskeriforening 52 år 21. januar 1962 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 1992 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2015 Kan medlemmet anses for uafhængig Ja Garantkapital pr. 31. december kr. forøget med kr. i 2014 Faglige kompetencer Indsigt i den finansielle branche Politisk indsigt Strategisk tænkning Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Arbejdende bestyrelsesformand i Bælternes Fiskeriforening Bestyrelsesmedlem i Danske Fiskeres Forarbejdnings Industri A/S Ejer af Skrillingestrand Bundgarnsfiskeri Bestyrelsesformand i Danske Fiskeres Forsikring Bestyrelsesformand i Middelfart Spildevand A/S Bestyrelsesformand i Middelfart Spildevand Holding A/S Bestyrelsesformand i Middelfart Service A/S Lidt om mig Jeg er opvokset i Middelfart. Stort set født som kunde i Middelfart Sparekasse. Blev fisker i 1978, fiskeskipper fra 1980, uddannet fiskeriteknolog i 1997, organisationsmand fra 1990 og fuldtidsbeskæftiget som sådan siden Har været valgt til Middelfart Byråd siden Jeg bor i Strib, er fraskilt og har tre børn, hvoraf de to er flyttet hjemmefra. Personlige kompetencer Samfundsmæssigt kendskab Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2011 Medlem af repræsentantskabet siden 1994 Niels Anker Michaelsen Selvstændig advokat (medindehaver af TROLLE Advokatfirma) 56 år 21. oktober 1958 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2015 Kan medlemmet anses for uafhængig Ja

12 12 // Information om bestyrelse og direktion Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Faglige kompetencer Cand. jur. Ledelses- og bestyrelseserfaring i erhvervsdrivende selskaber Insolvensret, erhvervsrådgivning, erhvervsejendomme Personlige kompetencer Analyse Overblik Strategi Særlige kvalifikationer ift. Finanstilsynets vurdering og/eller Sparekassens forretningsmodel Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Udvalg i bestyrelsen Revisions- og risikoudvalget Udvalg for god selskabsledelse Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Bestyrelsesmedlem i Trolle Advokatfirma, Advokatpartnerselskab Bestyrelsesmedlem i Partnerselskabet af 1. januar 2010 Bestyrelsesmedlem i MELES Insurance A/S Bestyrelsesmedlem i Dachser Denmark A/S Bestyrelsesmedlem i Locon ApS Bestyrelsesmedlem i Jysk Skilager ApS Formand i Trekantområdets Lederforum Lidt om mig Jeg har haft advokatbestalling siden 1986 og har været beskæftiget som advokat i Trekantområdet i mere end 25 år. Jeg har tidligere undervist på bl.a. ejendomsmægleruddannelsen, og jeg er aktiv deltager i en række netværk i Trekantområdet. Jeg har været kunde og garant i Middelfart Sparekasse siden etableringen af Kolding afdelingen. Jeg er gift med Jytte og har to store børn. I min fritid dyrker jeg golf, basketball og løb, og om vinteren står jeg på ski. Faglige kompetencer HR CSR Indsigt i den finansielle branche Helle Lund Gregersen HR og CSR chef/medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 41 år 2. februar 1973 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2003 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2015 Kan medlemmet anses for uafhængig Nej, idet medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan anses for uafhængige Personlige kompetencer Tillidsskabende Modig 11 års erfaring som bestyrelsesmedlem Særlige kvalifikationer ift. Finanstilsynets vurdering og/eller Sparekassens forretningsmodel CSR Udvalg i bestyrelsen Nominerings- og vederlagsudvalget Udvalg for god selskabsledelse Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Bestyrelsesmedlem i Green Network Garantkapital pr. 31. december kr. forøget med kr. i 2014

13 Information om bestyrelse og direktion // 13 Lidt om mig Jeg har været ansat i Middelfart Sparekasse siden 1992 og har i 6 år haft ansvaret for Sparekassens arbejde med at skabe samfundsværdi (CSR) samt udarbejde en årlig redegørelse herfor. Jeg blev i 2014 udnævnt til HR chef, hvor bl.a. deltagelsen i Danmarks bedste arbejdsplads, Sparekassens kultur samt rekruttering er en del af mine ansvarsområder. Jeg bor i Middelfart sammen med min mand og vores 2 børn. fokus på værdiskabelse for Sparekassen Evner at bidrage med holdninger, tiltag og ideer Autentisk Har stor personlig gennemslagskraft Pia Kjær Nielsen Afdelingsdirektør/medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 44 år 15. februar 1970 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2011 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2017 Kan medlemmet anses for uafhængig Nej, idet medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan anses for uafhængige Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Faglige kompetencer Ledelse Forretningsudvikling Stor indsigt i den finansielle sektor Evne til at forstå og analysere de økonomiske forhold Stort kendskab til Sparekassens markedsområde Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Seminar for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Finansforbundet Udvalg i bestyrelsen Revisions- og risikoudvalget Lidt om mig Jeg har arbejdet i sektoren siden 1990, hvor jeg har haft ansættelse i flere forskellige pengeinstitutter i Trekantområdet. I 2005 blev jeg ansat i Middelfart Sparekasse først som rådgiver/privatkundechef i Hedensted og fra 1. januar 2013 som afdelingsdirektør i Uldum. Arbejdsområderne er primært ledelse, forretningsudvikling, kunde- og kredithåndtering. Jeg har en bred viden om bankdrift og indsigt i den finansielle sektor via 25 års erfaring fra branchen og besidder et indgående kendskab til Sparekassens virke og drift, hvilket er med til at understøtte organisationen i at opfylde vores mission, vision og strategi ud fra Sparekassens værdisæt. Privat bor jeg i Hedensted sammen med min mand og søn. Personlige kompetencer Integritet i forhold til bestyrelsesopgaven med

14 14 // Information om bestyrelse og direktion Ulrik Sørensen IT konsulent/fællestillidsmand/ medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 54 år 11. juni 1960 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2007 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2015 Kan medlemmet anses for uafhængig Nej, idet medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan anses for uafhængige Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Faglige kompetencer Stor økonomisk forståelse og evne til at læse og forstå komplekse økonomiske fremstillinger Indgående viden om virksomhedsdrift, herunder Sparekassens drift Uddannet civiløkonom med afsætning som speciale Uddannet tillidsmand med overbygningen Sagsbehandler i vanskelige personaleforhold Arbejdet med IT siden 1983 Personlige kompetencer Evner at gennemskue og bidrage til løsning af komplekse problemstillinger Tillidsskabende og har modet til at udfordre Vedholdende, analytisk og konstruktiv En god formidler med mod og gennemslagskraft Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Seminar for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Finansforbundet Udvalg i bestyrelsen Nominerings- og vederlagsudvalget Lidt om mig Jeg arbejder i IT funktionen, hvor jeg har ansvaret for udtræk af ledelsesinformation og materiale til kreditafdelingen, kundeafdelingen, økonomiafdelingen samt Finanstilsynet og Sparekassens ledelse. Foruden mit bestyrelsesarbejde er jeg fællestillidsmand i Sparekassen og har i den forbindelse fingeren på pulsen omkring, hvad der rører sig i Sparekassen. Jeg har også i henhold til mit arbejde i IT funktionen en meget stor berøringsflade med hele Sparekassen samt en stor viden om de økonomiske sammenhænge. I min fritid har jeg bestridt mange tillidsposter, blandt andet som formand for Fælles Forældre Nævn i Middelfart kommune. Min store interesse er sejlsport, og jeg har sejlet Fyn rundt mere end 30 gange. Jeg er gift og har 2 store børn, en steddatter og et barnebarn. Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2017 Åge Almtoft Direktør i Dal-Bo A/S 58 år 20. april 1956 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2009 Kan medlemmet anses for uafhængig Ja Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Faglige kompetencer Uddannet cand. merc. i revision og statsautoriseret revisor

15 Information om bestyrelse og direktion // 15 Erfaring fra ledelse på højt niveau i stor virksomhed og som økonomidirektør i børsnoteret virksomhed Personlige kompetencer Høj integritet Uafhængighed Særlige kvalifikationer ift. Finanstilsynets vurdering og/eller Sparekassens forretningsmodel Revisionskyndigt bestyrelsesmedlem Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Udvalg i bestyrelsen Revisions- og risikoudvalget Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Bestyrelsesmedlem i Dal-Bo Holding A/S Direktør i Dal-Bo A/S Direktør i Almtoft Invest ApS Lidt om mig Jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 10 år, heraf fire år som statsautoriseret revisor. I 1992 blev jeg ansat i Lemvigh Müller Gruppen, hvor jeg gennem 13 år har arbejdet i direktionen i forskellige selskaber i gruppen. Herefter har jeg været ansat i en børsnoteret virksomhed som økonomidirektør, hvor jeg bl.a. har haft ansvaret for indsendelse af fondsbørsmeddelelser og udarbejdelse af årsrapport (koncernregnskab) efter IFRSreglerne. I dag arbejder jeg i ledelsen for Dal-Bo A/S, som jeg er medejer af. Jeg bor i Kolding, er gift med Jette, og sammen har vi to børn. Personlige kompetencer Tænker og handler helhedsorienteret ud fra en strategisk tankegang Analytisk Resultatorienteret Bo Skouby Rosendahl Chef for Jysk Regnskab 49 år 7. juli 1965 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2013 Medlem af repræsentantskabet siden 2012 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2017 Kan medlemmet anses for uafhængig Ja Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Faglige kompetencer Generel ledelse Strategi- og forretningsudvikling IT Økonomistyring og analyse Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Udvalg i bestyrelsen Revisions- og risikoudvalget Lidt om mig Med en baggrund som revisor har jeg i mere end 20 år arbejdet med ledelse og forretningsudvikling i forskellige rådgivningsvirksomheder inden for IT og forretningsservice. Jeg har således haft det ledelsesmæssige ansvar inden for både økonomi, salg, konsulent- og serviceydelser samt på generalist niveau som administrerende direktør i to IT-virksomheder. Privat har jeg hele mit liv boet i Vejle, hvilket giver mig et stort indblik i dette lokalområde. Jeg er gift med Tina, og sammen har vi 3 piger. Desuden har vi 3 børnebørn.

16 16 // Information om bestyrelse og direktion Personlige kompetencer Jeg er grundig og har analytisk sans Jeg er en erfaren forhandler Jeg er god til kommunikation, også når det er vanskeligt Bo Smith Områdeleder, Birkely, Ældreplejen i Vejen Kommune 51 år 21. november 1963 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2011 Medlem af repræsentantskabet siden 2008 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2015 Kan medlemmet anses for uafhængig Ja Garantkapital pr. 31. december kr. forøget med kr. i 2014 Faglige kompetencer Erfaring med ledelse, vurdering af organisatorisk risiko samt udvikling og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer Strategisk tænkning, forretningsudvikling og strategiopfølgning Økonomisk forståelse, CSR og social kapital Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Udvalg i bestyrelsen Nominerings- og vederlagsudvalget Udvalg for god selskabsledelse Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Bestyrelsesmedlem i Voldby Vindmøllelaug I/S Lidt om mig Jeg har boet i Middelfart siden 1992 og har fra haft arbejde i Odense, så jeg er både lokalforankret og har mange kontakter på hele Fyn. Siden 1. januar 2014 har jeg været områdeleder i ældreplejen i Vejen Kommune. Området har ca. 70 medarbejdere. Jeg har tidligere været sygeplejerske på Middelfart Sygehus, formand/ næstformand for Dansk Sygeplejeråd på Fyn og har drevet egen konsulentvirksomhed. Uddannelse: Cand.scient.san (sundhedsfaglig kandidat) og sygeplejerske. Jeg har tidligere erfaring fra den finansielle branche, fra arbejdet i bestyrelsen i en arbejdsmarkedspensionskasse (PKA) og som lokalrådsmedlem i Lån og Spar Bank. Kan medlemmet anses for uafhængig Ja Garantkapital pr. 31. december kr. uændret i 2014 Lars Jeppe Jeppesen Tømrermester 54 år 03. juni 1960 Anciennitet Medlem af bestyrelsen siden 2013 Medlem af repræsentantskabet siden 1996 Udløbet af den aktuelle valgperiode i bestyrelsen 2017 Faglige kompetencer Drift og ledelse af virksomhed Økonomisk forståelse Bestyrelseserfaring Personlige kompetencer Arbejder seriøst og målrettet Har overblik God til at lytte og sætte sig ind i andres ideer Særlige kvalifikationer ift. Finanstilsynets vurdering og/eller Sparekassens forretningsmodel

17 Information om bestyrelse og direktion // 17 Brancheindsigt og erfaring indenfor byggeri/ ejendomme Bestyrelsesrelevante kurser i 2014 Bestyrelsesseminar, 3S Udvalg i bestyrelsen Nominerings- og vederlagsudvalget Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Direktør og bestyrelsesmedlem i Lars Jeppesen Tømrer- og Snedkermester A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri på Fyn Bestyrelsesformand i Dansk Byggeri Vestfyn Bestyrelsesmedlem i Middelfart Håndværkerforening Bestyrelsesmedlem og direktør i Jeppesen Holding ApS Direktør i Strevelin Invest ApS Lidt om mig Jeg er gift med Charlotte på 28. år, med hvem jeg har to voksne sønner. Jakob, som er musik producer med eget studie i København samt Johan, som er tømrersvend. I fritiden nyder jeg at være sammen med familie og venner. Herudover dyrker jeg sejlads om sommeren og spinning og ski om vinteren. DIREKTION Martin Nørholm Baltser Administrerende direktør 52 år 03. august 1962 Garantkapital pr. 31. december kr. forøget med kr. i 2013 Faglige kompetencer Ledelse Bankdrift Kredit Personlige kompetencer Visionær Tillidsfuld Ærlig Andre ledelseshverv pr. 31. december 2014 Bestyrelsesmedlem i NEM Forsikring A/S Bestyrelsesmedlem i Leasing Fyn Middelfart A/S Bestyrelsesmedlem i Leasing Fyn Bank A/S Bestyrelsesformand i Garanti Invest A/S Bestyrelsesmedlem i Trekantens Ejendomsselskab A/S Bestyrelsesformand i Sparekassekollegiet A/S Bestyrelsesmedlem i Kulturøen A/S Bestyrelsesformand i et godt HJEM A/S Bestyrelsesmedlem i Forsikringssamarbejde A/S Bestyrelsesmedlem i Kulturøens Bycenter A/S Lidt om mig Jeg startede som adm. direktør i Middelfart Sparekasse den 2. januar Forinden da har jeg 30 års erfaring fra jyske banker og sparekasser. Jeg bor i Middelfart og har tre børn fra et tidligere ægteskab. I min fritid spiller jeg tennis eller tager mig en løbetur. Jeg kan i øvrigt godt lide at rejse, og ind i mellem finder jeg også på at læse en god bog.

18 18 // Ledelsens aktivitet i 2014 LEDELSENS AKTIVITET I 2014 Repræsentantskabet 1 ordinært repræsentantskabsmøde Bestyrelsen 12 ordinære bestyrelsesmøder 1 informationsmøde 6 ekstraordinære bestyrelsesmøder 1 1 konference 1 møde vedrørende bestyrelsens selvevaluering 1 bestyrelsesseminar 5 møder i revisions- og risikoudvalget 4 møder i nominerings- og vederlagsudvalget 2 møder i udvalget for god selskabsledelse Bestyrelsesmedlem Deltaget i antal møder i repræsentantskabet Deltaget i antal bestyrelsesmøder Deltaget i antal udvalgsmøder Deltaget i antal møder i alt Allan Buch 3 ud af 3 20 ud af Niels Anker Michaelsen 2 ud af 3 16 ud af Åge Almtoft 2 ud af 3 19 ud af Bo Smith 3 ud af 3 20 ud af Bo Skouby Rosendahl 3 ud af 3 19 ud af Lars Jeppe Jeppesen 2 ud af 3 19 ud af Helle Lund Gregersen 3 ud af 3 18 ud af Ulrik Sørensen 3 ud af 3 20 ud af Pia Kjær Nielsen 3 ud af 3 20 ud af Direktion Martin N. Baltser 3 ud af 3 20 ud af Note 1: Note 2: Heraf 1 telefonmøde og 4 elektroniske møder Bestyrelsesformand Allan Buch indkaldes alene til udvalgsmøderne, hvis udvalgene skønner det relevant, eller hvis formanden selv anmoder om det.

19 Bestyrelsens aktivitet i 2013 // 19 Repræsentantskabsmedlem Deltaget i antal møder i repræsentantskabet Birgitte Aa. Kibenich 1 ud af 3 Birthe Vorsum 2 ud af 3 Bjarne Wetche 3 ud af 3 Bo Hviid Hansen 2 ud af 3 Charlotte Szocska 2 ud af 3 Dorte Sundall 0 ud af 3 Finn Lund Clausen 2 ud af 3 Gitte Hein 2 ud af 3 Hans Boesen 3 ud af 3 Hans Erik Pedersen 3 ud af 3 Henning Zederkof 2 ud af 3 Inge Hvilsted 2 ud af 3 Jacob Elkjær 0 ud af 3 Jan Andersen 2 ud af 3 Jan Meldgaard 3 ud af 3 Jens Backer Mogensen 3 ud af 3 Jørgen Andersen 2 ud af 3 Jørgen L. Poulsen 1 ud af 3 Kenny Bruun Olsen 1 ud af 3 Kurt Espesen 3 ud af 3 Laila Bro 1 ud af 3 Marlene Jørgensen 3 ud af 3 Ole Nikolajsen 2 ud af 3 Ole Olsen 3 ud af 3 Peter Skov 2 ud af 3 Poul Andersen 2 ud af 3 Steen F. Kjær 1 ud af 3 Søren Illum Nielsen 2 ud af 3 Søren Moss Rasmussen 1 ud af 3 Tommy Dueholm 2 ud af 3

20 20 // Noter

21 Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse // 21 ANBEFALINGER OG PRAKSIS FOR GOD SELSKABSLEDELSE God selskabsledelse corporate governance har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til selskabernes langsigtede succes. Anbefalingerne skal være med til at sikre tillid til selskaberne gennem rettidig informationsformidling og gennemsigtighed. Selskabernes redegørelse for virksomhedsledelse skal aflægges efter følg eller forklar - princippet. Dette betyder, at det enkelte selskabs bestyrelse selv afgør i hvilket omfang, den ønsker at efterleve anbefalingerne. Efterlever et selskab ikke en anbefaling, skal bestyrelsen forklare: 1. hvorfor man har valgt anderledes, og 2. hvordan man i stedet har valgt at indrette sig. Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at selskabets bestyrelse har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen. Komitéen for god Selskabsledelse, 6. maj Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse har forholdt sig til samtlige punkter i anbefalingerne, hvilket fremgår i det følgende: 1. Sparekassens kommunikation og samspil med garanter og øvrige interessenter 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 4. Ledelsens vederlag 5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision. Note 3: Uddrag fra publikationen Anbefalinger for god selskabsledelse maj 2013,

22 22 // Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse 1. SELSKABETS KOMMUNIKATION OG SAMSPIL MED SELSKABETS INVESTORER OG ØVRIGE INTERESSENTER 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærenes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse og dermed en selvejende institution. Derfor har Sparekassen ingen ejere og dermed heller ingen aktionærer. Sparekassens garanter vælger medlemmerne til repræsentantskabet, som er Sparekassens øverste myndighed. Sparekassen tilstræber størst mulig åbenhed om Sparekassens holdninger og virke overfor Sparekassens garanter og øvrige interessenter. Derfor findes der en lang række oplysninger om Sparekassens ledelse, forretning, aktiviteter og forretningsudsigter på Sparekassens hjemmeside, bl.a.: Sparekassens vedtægter Bestyrelsens forretningsorden Økonomisk rapportering Samfundsværdiredegørelse Strategi 2015 Den gyldne middelvej, som også indeholder Sparekassens værdigrundlag Folder om garantkapital Soliditetsfolder Aktivitetskalender Løbende, relevante nyheder. Hvert andet år afholdes der møder med Sparekassens garanter, hvor bestyrelse og direktion giver en grundig beretning om Sparekassens virke. I 2013 blev der afholdt 6 garantmøder med i alt deltagere. I marts 2015 afholdes der igen 6 garantmøder. Sparekassen har garanter pr. 31. december Dialogen med Sparekassens repræsentantskab varetages i høj grad gennem fysiske møder. I 2014 blev der afholdt to møder og en konference for repræsentantskabet. Herudover varetages dialogen med Sparekassens interessenter via et nyhedsbrev, som udsendes elektronisk. I 2014 modtog Sparekassens garanter, kunder og øvrige interessenter 15 nyhedsbreve og repræsentantskabet 9 nyhedsbreve særligt målrettet repræsentantskabet Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom. Som lokal sparekasse er relationen og samspillet med vores interessenter essentiel. For at sikre en åben

23 Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse // 23 dialog med Sparekassens interessenter og derigennem imødekomme deres interesser har Sparekassens bestyrelse vedtaget en kommunikationspolitik, der forholder sig til både intern og ekstern kommunikation. Målet med kommunikationspolitikken er at understøtte Sparekassens grundlæggende værdier og strategi under hensyntagen til relevant lovgivning m.v. samt at sikre Sparekassen et retvisende omdømme i forhold til Sparekassens interne og eksterne interessenter. Interessenterne i Sparekassens interne kommunikation er: Medarbejdere Bestyrelse Repræsentantskab Øvrige interne interessenter; herunder bl.a. pensionister/efterlønnere. Interessenterne i Sparekassens eksterne kommunikation er: Kunder/garanter Pressen Øvrige interessenter; herunder bl.a. lokale foreninger og virksomheder samt samarbejdspartnere Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Sparekassen følger ikke anbefalingen Sparekassen offentliggør i henhold til gældende regler 4 en årsrapport og en halvårsrapport og har vurderet, at dette er tilstrækkeligt i forhold til Sparekassens interessenter Generalforsamling Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt ejerskab. Repræsentantskabet er Sparekassens øverste myndighed. Der afholdes derfor ikke generalforsamlinger, men repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen har på baggrund af Sparekassens størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysiske repræsentantskabsmøder frem for delvis eller fuldstændig elektroniske møder. Det er indgået i vurderingen, at der er tilstrækkelige muligheder for repræsentantskabsmedlemmerne til at udøve aktiv indflydelse, fx ved afgivelse af fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem. Indkaldelse til repræsentantskabsmøderne sker med mindst 14 dages varsel 5, hvilket giver medlemmerne rimelig tid til forberedelse, og indkaldelsen udformes således, at den giver mulighed for at danne sig et billede af de emner, der skal behandles. Note 4: Jf. Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl Note 5: Jf. Sparekassens vedtægter, 7, stk. 2.

24 24 // Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse Bestyrelse og direktion deltager på repræsentantskabsmøderne, med mindre de er forhindret af sygdom eller andre tvingende grunde. Bestyrelsens og direktionens fremmøde i 2014 fremgår af oversigten på side Det anbefales, at der i fuldmagter til brug for generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Sparekassen følger ikke anbefalingen Sparekassens repræsentantskabsmedlemmer har mulighed for at give møde og afgive stemme ved fuldmagt 6. I 2014 vedtog repræsentantskabet, at fuldmagten skal afgives på en blanket, der til hvert møde stilles til rådighed af Sparekassen, og som findes på Sparekassens hjemmeside. Blanketten indeholder ikke mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen Overtagelsesforsøg Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden, fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. Sparekassen følger ikke anbefalingen Da Sparekassen er en selvejende institution, kan overtagelsesforsøg ikke umiddelbart finde sted. Med stemmeretsbegrænsningen på maksimalt 20 stemmer pr. garant har ingen garant så mange stemmer, at vedkommende alene kan beslutte en ændring af Sparekassens status som garantsparekasse. Sparekassen har derfor ikke fundet det relevant at etablere en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg. 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 2.1. Overordnede opgaver og ansvar Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. Bestyrelsen anvender et årshjul til tilrettelæggelse af bestyrelsens opgaver. Årshjulet, som udvikles og vurderes løbende, indeholder møder og opgaver for såvel bestyrelsen som bestyrelsens udvalg. Note 6: Jf. Sparekassens vedtægter, 9, stk. 2.

25 Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse // 25 Årshjulet er medvirkende til at sikre et overblik over og en hensigtsmæssig planlægning af bestyrelsens arbejde. I bestyrelsens forretningsorden er der ligeledes fastlagt nærmere retningslinjer og procedurer for bestyrelsens opgaver og arbejde i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med Sparekassen. Forretningsordenen vurderes minimum en gang årligt med henblik på at sikre, at den er dækkende og tilpasset Sparekassens virksomhed og behov samt lovgivningens krav. Bestyrelsens forretningsorden er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen løbende for, at Sparekassens strategi udvikles og opfølges. Dette sker bl.a. på et årligt bestyrelsesseminar. Som nævnt i indledningen har bestyrelsen i 2013 og 2014 været med til at omsætte Strategi 2015 Den gyldne middelvej til konkrete resultater ved etablering af nye afdelinger i Esbjerg, Aarhus og Hørning samt en erhvervsafdeling i Odense og en investeringsafdeling i Roskilde. Sparekassens Strategi 2015 Den gyldne middelvej kan læses på Sparekassens hjemmeside. På et seminar i november har bestyrelsen defineret fem strategiske indsatsområder under arbejdstitlen Strategi 2018 Den gyldne middelvej version 2.0. Dermed har bestyrelsen taget de første skridt i arbejdet med Strategi Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside. Sparekasser er grundlæggende kendetegnet ved ikke at have aktionærer og ejerinteresser, men derimod kundedemokrati, en decentral struktur og en lokal forankring. Det følger af at være en selvejende institution, at ingen ejer Sparekassens formue eller overskud, der i tilfælde af ophør skal tilgå almennyttige interesser. Sparekassens bestyrelse og direktion forholder sig løbende til Sparekassens kapitalstruktur og redegør for strukturen i flere sammenhænge; herunder i ledelsesberetningen i års- og halvårsrapporter samt i soliditetsfolderen, som udkommer halvårligt. Års- og halvårsrapporter samt soliditetsfolder findes på Sparekassens hjemmeside. Herudover redegør Sparekassens direktion for kapitalstrukturen ved garantmøderne, som afholdes hvert andet år. Sparekassens bestyrelse og direktion påser, at Sparekassens kapitalstruktur til enhver tid er forsvarlig og overholder lovgivningens krav, ligesom der opstilles prognoser for udviklingen i årene fremover.

26 26 // Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse Sparekassens kapital er pr struktureret som følger (t.kr.): Ansvarlig lånekapital Garantkapital Overført resultat kr kr kr. Som følge af nye lovkrav vedtog repræsentantskabet i 2014 en ændring af garantkapitalstrukturen, således at Sparekassen nu kun har én garantklasse. Enhver kontohaver i Sparekassen kan indtræde som garant i Sparekassen mod tegning af mindst kr. og højest kr. i garantkapital. En beskrivelse af garantkapital samt Sparekassens gældende forrentningspolitik findes på Sparekassens hjemmeside. Forrentningspolitikken, som vedtages af Sparekassens bestyrelse, udtrykker bestyrelsens forventninger til forrentningen, og den faktiske forrentning af garantkapitalen fastsættes én gang årligt i forbindelse med Sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde og godkendelse af årsrapporten. Først herefter kan renter tilskrives garantkapitalen. I overensstemmelse med lovens krav forudsætter Sparekassens indløsning af garantkapital Finanstilsynets forudgående godkendelse Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen. I henhold til lovgivningen 7 er retningslinjerne for direktionens opgaver og ansvar fastlagt i en skriftlig instruks til direktionen, hvoraf arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion også fremgår. I sin instruks til direktionen fastlægger bestyrelsen kravene til direktionens varetagelse af Sparekassens drift og fastlægger i den forbindelse kravene til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer, herunder formkrav til dokumentation. Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om alle væsentlige forhold. Dvs. at der også mellem bestyrelsesmøderne tilgår bestyrelsen rapportering. Bestyrelsen gennemgår og godkender instruksen til direktionen minimum en gang om året. Direktionen består af én person, den administrerende direktør, og der foreligger derfor ikke en arbejds- og opgavefordeling for direktionen. Den administrerende direktør og vicedirektøren deltager i alle bestyrelsesmøder og seminarer, med mindre bestyrelsen beslutter andet. Note 7: Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

27 Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse // Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner. I bestyrelsens forretningsorden er der fastlagt procedurer ved den administrerende direktørs fratrædelse eller længerevarende uarbejdsdygtighed. I forbindelse med den årlige evaluering af bestyrelse og direktion drøftes direktionens arbejde og udvikling, ligesom bestyrelsen evaluerer direktionen efter hvert bestyrelsesmøde, jf. beskrivelse på side 7 samt redegørelse for anbefaling på side Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. Bestyrelse og direktion arbejder på at fastholde og udvikle den rummelighed og forskellighed, der altid har kendetegnet Sparekassens kultur, og hvor forskelligheden accepteres og anses som en styrke. Det gælder køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse. Ud over at bruge mangfoldigheden som en styrke betragter Sparekassen det også som en samfundsopgave at medvirke til en kønsmæssig ligestilling på arbejdsmarkedet; herunder at sikre lige muligheder for de mænd og kvinder, der ønsker at være ledere. I Sparekassen er vi overbeviste om, at en repræsentation af både mænd og kvinder giver en bedre og mere differentieret ledelse. I Sparekassen omfatter de øverste ledelseslag repræsentantskab, bestyrelse, den administrerende direktør og vicedirektør samt den brede ledergruppe (gruppen af afdelingsdirektører og fagchefer samt den administrerende direktør og vicedirektøren). For at fremme mangfoldighed og ligestilling har bestyrelsen i 2013 fastlagt måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelse og repræsentantskab, og i 2014 har bestyrelsen udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens øverste ledelseslag. Måltal og politik er udarbejdet i henhold til lovgivningens krav 8. Note 8: Lov om Finansiel virksomhed, 79a

28 28 // Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse Udviklingen i andelen af det underrepræsenterede køn (kvinder) i Sparekassens øverste ledelseslag samt de tilhørende måltal: Kvinder Andel pr Andel pr Måltal pr Repræsentantskab 23 % 23 % 30 % Bestyrelse 9 0 % 0 % 30 % Den brede ledergruppe 38 % 28 % 40 % En kønsmæssig ligelig repræsentation anses at foreligge, når intet køn er repræsenteret med under 40 %. Den daglige ledelse i Sparekassen varetages af to personer, den administrerende direktør og vicedirektøren, hvorfor det ikke giver mening at opstille måltal for denne gruppe. Den administrerende direktør og vicedirektøren er i stedet medregnet i den brede ledergruppe. Bestyrelsen har i 2014 udarbejdet en mangfoldighedspolitik 10, der skal medvirke til en fortsat udvikling af mangfoldigheden i de øverste ledelseslag. Igennem et øget fokus på mangfoldighed i bestyrelsen sikres bl.a. at sagerne i bestyrelsen behandles med forskellige vinkler, og at alle interesser tilgodeses. I Sparekassens sociale redegørelse, som er en del af den samlede rapportering om samfundsansvar, oplyser vi om Sparekassens arbejde med mangfoldighed. Samfundsværdiredegørelsen er offentliggjort på Sparekassens hjemmeside Samfundsansvar Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. Sparekassens samfundsmæssige engagement kan føres tilbage til Sparekassens grundlæggelse i Allerede dengang var Sparekassens grundfilosofi, at beslutninger skulle være til gavn for forretningen og samtidig bidrage til samfundet. Sparekassens politik vedrørende samfundsansvar er integreret i Sparekassens Strategi 2015 Den gyldne middelvej samt i Sparekassens redegørelse for samfundsansvar. Heri er også dele af Sparekassens konkrete arbejde med samfundsansvar beskrevet. I Sparekassen arbejder vi med samfundsansvar ud fra et begreb, vi kalder at skabe samfundsværdi. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor det samfund og den verden, som vi er en del af og om at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores interessenter og samfundet. Til det løbende arbejde med at integrere samfundsværdi i Sparekassens aktiviteter udnævnte Sparekassen i 2009 Helle Lund Gregersen til CSR ansvarlig. Sparekassens samfundsværdiredegørelse og Strategi 2015 Den gyldne middelvej kan læses på Sparekassens hjemmeside. Note 9: Måltallet må kun omfatte de repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen. Det betyder, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke må indgå i andelen eller det opstillede måltal. Sparekassen havde pr to kvindelige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Note 10: Jf. lov om finansiel virksomhed, 70.

29 Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse // Formanden og næstformanden for bestyrelsen Det anbefales, at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden. Sparekassen følger ikke anbefalingen Bestyrelsen har i 2014 konstitueret sig uden en næstformand ud fra et ønske om at udnytte hvert medlems viden og kompetencer bedst muligt og for at sikre en større og mere fleksibel sparring mellem bestyrelsesformanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor sparringen i højere grad følger viden og kompetencer frem for hierarki. Hertil kan tilføjes, at en arvfølger-strategi omkring en næst(e)formand heller ikke har været aktuel i Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det, at såfremt bestyrelsen ikke har valgt en næstformand, overgår formandens pligter og beføjelser i dennes fravær til det uafhængige bestyrelsesmedlem med den længste anciennitet, som ville være valgbar som formand for bestyrelsen. I tilfælde af at der er to medlemmer med samme anciennitet, varetager det ældste medlem formandens hverv. Ved formandens fravær ved mere end ét møde skal bestyrelsen tage stilling til, om der skal ske en midlertidig konstituering Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse. Det har ikke været relevant for bestyrelsesformanden at deltage i den daglige ledelse eller udføre andre særlige opgaver for Sparekassen i I bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsesformandens opgaver og ansvar detaljeret beskrevet. Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det ligeledes, at bestyrelsesformanden ikke må udføre hverv for Sparekassen, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand, bortset fra enkeltstående opgaver, som formanden bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. 3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING 3.1. Sammensætning Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver sammensætningen af bestyrelsen, samt de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 2 1. Om repræsentantskabet (uddrag af vedtægternes 6) Repræsentantskabet er Sparekassens

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder,

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 1 Redegørelse for God selskabsledelse i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 2 Indledning Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ordentligt

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses

Læs mere

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014

God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 God selskabsledelse I den jyske sparekasse 2014 (COrporate Governance) www.djs.dk God selskabsledelse i Den Jyske Sparekasse Introduktion Denne redegørelse for god selskabsledelse (Corporate Governance)

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Sparekassen Thys redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks

Sparekassen Thys redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks Thys redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse og 1 Indledning: I maj 2013 fik anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse en større opdatering, og i juni 2013 udsendte Finansrådet

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse. Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Gældende for regnskabsåret 2016

Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse. Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Gældende for regnskabsåret 2016 Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2016 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget januar 2015

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget januar 2015 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget januar 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse. Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Gældende for regnskabsåret 2015

Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse. Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Gældende for regnskabsåret 2015 Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Corporate Governance 2014 Side 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn forholder

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Corporate Governance redegørelse 2016 Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Sjælland-Fyn A/S forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Sparekassens forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende på Djursland og i omegnen heraf.

Sparekassens forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende på Djursland og i omegnen heraf. Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Djursland forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 Sparekassen har endvidere i forlængelse

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Januar 2017 1 Indledning: På sit møde den 13. december 2016 har bestyrelsen drøftet Finansrådets ledelseskodeks. Anbefaling

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Ledelseskodeks i Lollands Bank

Ledelseskodeks i Lollands Bank Ledelseskodeks i Lollands Bank Anbefaling 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland

Fonden for Sparekassen Himmerland Fonden for Sparekassen Himmerland Redegørelse om god fondsledelse for 2016 1 Indledning Fonden for Sparekassen Himmerland er omfattet af Anbefalinger om god fondsledelse, der er udstedt af Komitéen for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland A/S koncernen

Corporate Governance redegørelse Sparekassen Sjælland A/S koncernen Corporate Governance redegørelse 2015 Sparekassen Sjælland A/S koncernen Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Sjælland A/S forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn A/S forholder sig til Komitéen for

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Sparekassen Den lille Bikube. Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse

Sparekassen Den lille Bikube. Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse Sparekassen Den lille Bikube Redegørelse vedrørende anbefalingerne for god selskabsledelse 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Den lille Bikube forholder sig til Komitéen for god

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere