God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013"

Transkript

1 God selskabsledelse // 1 Redegørelse for God selskabsledelse i Middelfart Sparekasse Februar 2013

2 God selskabsledelse // 2 Indledning Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ordentligt og ansvarligt og derigennem skabe merværdi for det samfund vi er en del af. Det mener vi, at vi bedst muligt opnår gennem en åben og inddragende dialog med vores interessenter. I naturlig forlængelse heraf har sparekassen forholdt sig til de Anbefalinger for god selskabsledelse, som Komiteen for god Selskabsledelse udgav i 2001, og som siden er udviklet og revideret ganske væsentligt. Helt i tråd med sparekassens ønske om åbenhed har vi valgt at rapportere indenfor alle områder i Anbefalinger for god selskabsledelse. På den baggrund har sparekassens bestyrelse siden 2010 haft et særligt udvalg: Udvalget for god selskabsledelse. Dette udvalg har blandt andet til opgave at lave oplæg til den samlede bestyrelse om anbefalingerne og påse, at sparekassens værdier samt eksterne forventninger indgår i den måde, vi lever op til anbefalingerne på.

3 God selskabsledelse // 3 Udviklingen i bestyrelsen i 2012 Bestyrelsessammensætningen har i 2012 været uændret i forhold til 2011, da der ikke har været valg til bestyrelsen i På det første, ordinære bestyrelsesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde i marts konstituerede bestyrelsen sig igen med Allan Buch som formand, og Søren Andersen som næstformand. En evaluering af udvalgssammensætningen i 2012 har resulteret i, at revisionsudvalget nu består af den samlede bestyrelse med Åge Almtoft som formand, og at Bo Smith er blevet formand for både vederlags- og nomineringsudvalget og udvalget for god selskabsledelse. Det var en enig bestyrelse, der valgte Martin Nørholm Baltser til ny administrerende direktør fra 1. januar 2012, og bestyrelsen har i 2012 udviklet et særdeles godt samarbejde med Martin Nørholm Baltser. Repræsentantskabsvalg og garantkredse 2012 bød på repræsentantskabsvalg. Med valget blev den omlægning af garantkredsene, som blev påbegyndt i 2010, planmæssigt gennemført. Ved valget kunne sparekassen byde velkommen til otte nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer. Repræsentantskabsseminarer I 2010 startede sparekassen med at afholde seminarer for repræsentantskabet. Dette er fortsat i 2012, hvor der er afholdt tre seminarer i hhv. februar, april og oktober. Det er en vigtig opgave for bestyrelsen at fortsætte arbejdet med at klæde repræsentantskabet bedre på som ambassadører for sparekassen. Ligeledes er det en vigtig opgave for bestyrelsen at højne repræsentantskabsmedlemmernes kompetencer som fremtidige kandidater til bestyrelsen ikke mindst set i lyset af de skærpede krav til bestyrelsens viden og erfaring, som Finanstilsynet offentliggjorde i juli På seminarerne har repræsentantskabet været rundt om følgende områder: Ledelse af pengeinstitutter og repræsentantskabets fremtidige rolle Repræsentantskabets opgave i forbindelse med godkendelse af årsrapporten Ambassadørrollen God Selskabsledelse Generelt om repræsentantskabets rolle og arbejde (i forbindelse med velkomst til 8 nye repræsentantskabsmedlemmer) Bestyrelsens rolle og arbejde; herunder evalueringsprocessen Sparekassens kulturanalyse Sparekassens nye værdigrundlag Vurdering af kreditsager; herunder nedskrivninger Ny forretningsmodel Sparekassens succeskriterier ultimo 2015 Ny ledelses- og organisationsstruktur I 2012 har bestyrelsen sammen med den nye administrerende direktør, Martin Nørholm Baltser, haft en vigtig opgave i at få en ny ledelses og organisationsstruktur på plads i sparekassen. Dette har bl.a. betydet en rationalisering af den daglige ledelse, således at den nu består af to personer, den administrerende direktør og en vicedirektør, mod før fem personer. Endvidere er den værdihierarkiske organisation blevet erstattet af en ny organisationsstruktur med tydelige referencelinjer, og hvor organiseringen afspejler praksis og faglige kompetencer.

4 God selskabsledelse // 4 Strategiarbejde Strategi 2015 Allerede kort efter sin tiltræden indledte Martin Nørholm Baltser en proces med udvikling af et nyt værdigrundlag og en strategi for årene 2013, 2014 og Med dyb respekt for de eksisterende værdier, som blev indført for ca. 20 år siden, og som med stor succes har båret sparekassen siden, har hele organisationen inklusive repræsentantskab og bestyrelse i forholdt sig til, hvilket værdigrundlag og hvilken strategi der skal sikre, at sparekassen kan forblive et selvstændigt pengeinstitut. Resultatet af processen blev offentliggjort den 7. januar 2012, og kan findes på dk. Forretningsmodel Til brug for strategiprocessen og med et ønske om at forenkle den eksisterende forretningsmodel, udarbejdede bestyrelsen på bestyrelsesseminaret i juni 2012 grundlaget for en ny forretningsmodel, som på én side beskriver sparekassens eksistensberettigelse og sparekassens måde at drive forretning på. Den nye forretningsmodel, som blev endelig vedtaget i december 2012, vil således danne grundlag for fremtidige strategiske beslutninger. Ny garantklasse og nye regler for garantkapital For at styrke sparekassens kapitalberedskab, vedtog repræsentantskabet en ændring af sparekassens garantsystem på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts. Rammerne for tegning af garantkapital er herefter udvidet, og der er kommet en særlig garantklasse, beregnet på særligt formuende privatkunder og virksomheder. Der kan læses mere om garantklasserne under pkt For at imødekomme en ny bekendtgørelse (Bekg. om opgørelse af basiskapital i pengeinstitutter), blev det også nødvendigt at ændre i vedtægterne, idet garanterne ikke længere må stilles en bestemt rente i udsigt på forhånd. Reglerne rummer imidlertid mulighed for at bestyrelsen vedtager en forrentningspolitik, der udtrykker bestyrelsens (uforbindende) forventninger til årets forretning af garantkapitalen. Forrentningspolitikken findes på sparekassens hjemmeside. Den endelige rente skal godkendes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde efter et regnskabsårs afslutning. Fokus på risikostyring, soliditet og indtjening Med henblik på at sikre sparekassens selvstændighed i årene fremover, har bestyrelsen fastholdt fokus på risikostyring, soliditet og indtjening igennem Således er der bl.a. udarbejdet en oversigt over samtlige risikoindikatorer, ligesom solvensoverdækningen er øget med 1,2 procentpoint. Bestyrelsen har sammen med den administrerende direktør ligeledes justeret omkostningerne i forhold til indtjeningsniveauet, hvilket bl.a. har betydet en tilpasning af organisationen samt frasalg og udlicitering af en række forretningsområder. Effektivisering af bestyrelsesarbejdet De stigende krav i den finansielle sektor stiller stadig større krav til bestyrelsesarbejdet, herunder bl.a. til informationskanaler, kommunikationsform og dokumenthåndtering. Derfor ønsker bestyrelsen løbende at digitalisere en større del af arbejdet. Bestyrelsen har siden 2008 haft et bestyrelsesintranet med relevante dokumenter og information. Som en del af ovennævnte udvikling implementerede bestyrelsen i foråret 2012 en ny bestyrelsesportal admincontrol, som fungerer som dokumentarkiv med adgang til alle relevante dokumenter tilbage til 2007; herunder bl.a. alt materiale fra bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, repræsentantskabsmøder og korrespondance med Finanstilsynet. Herudover indkaldes der til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder fra admincontrol, ligesom portalen anvendes til elektronisk behandling af indstillinger og låneansøgninger. Med implementeringen af den nye portal fik alle bestyrelsesmedlemmer udleveret en ipad med simkort, hvorfra der er adgang til portalen via en applikation. Bestyrelsesmedlemmerne har således adgang til portalen døgnet rundt i hele verden, ligesom ipad en er blevet et uundværligt redskab for bestyrelsen under bestyrelses- og udvalgsmøderne. Det igangsatte arbejde med udvikling af et nyt elektronisk system til administration af bestyrelsens møder, opgaver og ansvar et såkaldt årshjul er desværre ikke færdigt ved udgangen af Ved indgangen til 2013 vil det således blive vurderet, hvilken digital platform årshjulet for 2013 vil tage udgangspunkt i. Dette vil blive vurderet i samråd med de stabsfunktioner i sparekassen, der arbejder med ledelsesrapportering og/eller har et tæt samarbejde med bestyrelsesudvalgene.

5 God selskabsledelse // 5 Anbefalingerne for god selskabsledelse Det er op til den enkelte virksomhed, om anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse følges. Princippet er imidlertid, at virksomhederne forholder sig til samtlige punkter og følger comply- or explain (følg eller forklar)- princippet, hvor der angives en forklaring, såfremt virksomheden ikke følger anbefalingerne. Desuden er det Finansrådets anbefaling, at institutterne forholder sig til afsnit 4 ( Det øverste og centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar, afsnit 5, Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering og afsnit 6, Ledelsens vederlag ) samt den supplerende Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. Middelfart Sparekasse har forholdt sig til samtlige punkter i anbefalingerne, hvilket fremgår af redegørelsen i det følgende: 1. Garanternes rolle og samspil med sparekassens ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for sparekassen og sparekassens samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar 5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering herunder bestyrelsesudvalg 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision 1. Garanternes rolle og samspil med sparekassens ledelse 1.1. Dialog mellem sparekassen og garanterne Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse og dermed en selvejende institution. Derfor har sparekassen ingen ejere og dermed heller ingen aktionærer. Sparekassens øverste myndighed er i stedet repræsentantskabet, hvor medlemmerne vælges blandt sparekassens garanter. Repræsentantskabet vælger herefter bestyrelsen. Enhver, der har et indestående, kan blive garant ved at tegne garantkapital. Garantkapitalen er pr opdelt i tre klasser A, B og C kapital: A- kapital kan tegnes for mellem og kr. B- kapital kan, hvis der er tegnet A- kapital, tegnes for mellem og kr. (afhængigt af, hvor meget A-kapital, der er tegnet) C- kapital kan tegnes, hvis der er tegnet fuldt ud af såvel A og B-kapital. C-kapital tegnes for mindst og højst kr. C-klassen er forbeholdt virksomheder og meget velhavende investorer. Fra og med 2012 kan der dermed tegnes op til kr kr. i garantkapital for en enkelt garant. Vedtægterne behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde i marts, hvor repræsentantskabet forholder sig til garantklasserne. Der er fortsat en stemmeretsbegrænsning på 20 stemmer pr. garant. Pr. 1. juli 2012 trådte som nævnt nye krav til garantkapital i kraft (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital), hvorefter garanterne ikke må stilles en bestemt forrentning i udsigt, hvis garantkapitalen skal kunne tælle med i sparekassens basiskapital. Garantkapitalen er

6 Ansvarlig kapital Hybrid kapital Garant kapital Overført resultat God selskabsledelse // 6 en vigtig del af sparekassens kapital, og derfor skal forrentningen fremadrettet vedtages af sparekassens repræsentantskab på det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde. Først herefter kan renter tilskrives garantkapitalen. Reglerne giver mulighed for at bestyrelsen vedtager en forrentningspolitik, der udtrykker bestyrelsens forventninger til forretningen. Den til enhver tid gældende forretningspolitik findes på sparekassens hjemmeside. Sparekassen har ved årsskiftet ca garanter, og garantkapitalen udgør kr Da garanterne støtter sparekassen ved at tegne garantkapital, ønsker sparekassen naturligvis i høj grad at pleje forholdet til garanterne. Som Hvert andet år afholdes garantmøder, hvor deltagelsen hidtil har været på mellem og garanter Kapitalstruktur Sparekassens ledelse (såvel bestyrelse som direktion) forholder sig løbende til sparekassens kapitalstruktur og redegør for strukturen i flere sammenhænge, herunder i årsrapportens ledelsesberetning. Ledelsen påser, at sparekassens kapitalstruktur til enhver tid er forsvarlig og overholder lov om finansiel virksomhed, ligesom der opstilles prognoser for udviklingen i årene fremover. Kapitalen er pr struktureret som følger (t.kr.): Ansvarlig kapital Hybrid kapital Garant kapital Overført resultat nævnt i indledningen, er det vigtigt at repræsentantskabet klædes på til dels at fungere som ambassadører for sparekassen, og dels til at være rekrutteringsgrundlag for sparekassens bestyrelse. Siden 2010 er dette søgt fremmet ved at afholde mindst to årlige repræsentantskabsseminarer, hvor forskellige emner berøres. Et eksempel på dette er den nye garantstruktur, hvor repræsentantskabet blev hørt forud for fremlæggelse af det endelige forslag til ny garantstruktur. Desuden modtager repræsentantskabet med jævne mellemrum et særligt nyhedsbrev for repræsentantskabet. Middelfart Sparekasse tilstræber i det hele taget størst mulig åbenhed om sparekassens aktiviteter og fremtidsudsigter. Derfor er sparekassen i løbende dialog med sine garanter og andre interessenter. Den løbende orientering sker blandt andet gennem relevant informationsmateriale på hjemmesiden (www.midspar.dk) og nyhedsbrev både elektronisk og i papirformat). Sparekassens års-og halvårsrapporter findes på og på hjemmesiden findes også en oversigt over sparekassens soliditet for Som nævnt i det foregående, er garantkapitalen er opdelt i A-B og C kapital, og enhver indskyder kan tegne garantkapital på minimum kr. og maksimalt kr Vedtægterne indeholder desuden værnsregler, jf. også lov om finansiel virksomhed 81. Der er således en stemmeretsbegrænsning på 20 stemmer pr. garant Repræsentantskabsmøder Den øverste myndighed i en garantsparekasse er repræsentantskabet, hvorfor der ikke afholdes generalforsamlinger, men repræsentantskabsmøder. Der afholdes mindst et ordinært repræsentantskabsmøde samt mindst et repræsentantskabsseminar årligt. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker med mindst to og højst fire ugers varsel.

7 God selskabsledelse // 7 Repræsentantskabets beslutninger kan generelt vedtages med simpelt flertal, mens beslutninger om ophævelse af garantforhold, vedtægtsændring, ophør af sparekassens virksomhed, sammenslutning med en anden sparekasse eller bank, hvor sparekassen ikke er den fortsættende virksomhed, samt salg af en overvejende del af Sparekassens virksomhed eller aktiviteter, kræver, at mindst 2/3 er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Bestyrelsen har på baggrund af sparekassens størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysiske repræsentantskabsmøder frem for delvis eller fuldstændigt elektroniske møder. Det er indgået i vurderingen, at der er tilstrækkelige muligheder for repræsentantskabsmedlemmer til aktivt at udøve indflydelse på anden måde, f.eks. ved afgivelse af fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem, jf. vedtægterne. Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel, hvilket giver medlemmerne rimelig tid til forberedelse. Indkaldelsen udformes, således at den giver mulighed for at danne sig et billede af de emner, der skal behandles. Kandidater til bestyrelsen offentliggøres og præsenteres dermed på forhånd i indkaldelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen deltager på repræsentantskabsmøderne, medmindre de er forhindret af sygdom, eller ikke kan deltage af andre tvingende grunde. Fremmødet i det forgangne regnskabsår fremgår af en oversigt i årsrapporten Overtagelsesforsøg Da Middelfart Sparekasse som garantsparekasse er en selvejende institution, kan overtagelsesforsøg ikke umiddelbart finde sted. Med stemmeretsbegrænsningen på maksimalt 20 stemmer pr. garant, har ingen garant så mange stemmer, at vedkommende alene kan beslutte en ændring af sparekassens status som garantsparekasse. Valgkreds 1 Middelfart, Strib og Odense Poul Andersen Telefonmontør Allan Buch Bestyrelsesformand Jacob Elkjær Restauratør Birgitte Aa. Kibenich Underviser i ledelse Gitte Hein Butiksindehaver Lars Jeppe Jeppesen Tømrermester Steen F. Kjær Advokat Jens Backer Mogensen Sognepræst Søren Illum Nielsen Jobkonsulent Henning Zederkof Foreningsformand Ole Olsen Bogtrykker Jan Melgaard Direktør Birthe Vorsum Områdeleder Bo Smith Udviklingskonsulent

8 God selskabsledelse // 8 Valgkreds 2 Fredericia Tommy Dueholm Bedemand Bjarne Wetche Bagermester Kenny Bruun Olsen Servicechef/ El-installatør Ole Nikolajsen Direktør Valgkreds 3 Vejle, Vinding, Ødsted Marlene Jørgensen AD`er/ Grafiker Hans Erik Pedersen Fhv. Kriminalassistent Jan Andersen IT-chef Hans Boesen Bedemand Kurt Espesen Kundechef/ underdirektør Inge Hvilsted Chefkonsulent, cand. jur Bo Skouby Rosendahl Direktør

9 God selskabsledelse // 9 Valgkreds 4 Uldum, Hedensted og Horsens Jørgen Andersen Værktøjsforhandler Dorte Sundall Salgschef Søren Moss Rasmussen Gårdejer Peter Skov Produktchef Bo Hviid Hansen Account Manager Jørgen L. Poulsen Statsautoriseret revisor Valgkreds 5 Kolding Laila Bro Konsulent Finn Lund Clausen Fabrikant Charlotte Szocska Advokat Niels Anker Michaelsen Advokat

10 God selskabsledelse // Interessenternes rolle og betydning for sparekassen og sparekassens samfundsansvar 2.1. Sparekassens politik i relation til interessenterne og samfundsansvar Som lokal sparekasse er relationen og samspillet med vores interessenter essentiel. De primære interessenter (kunderne, medarbejderne og lokalsamfundet) er fremhævet i sparekassens værdigrundlag på forskellig måde ud fra følgende grundtanker: Vi er ordentlige og åbne over for vores omgivelser Vi indgår forretninger, der skaber værdi for alle parter Vi mødes i øjenhøjde Vi er sparekassen og det er vi stolte af Dialogen med sparekassens interessenter sker ud fra vores værdigrundlag, og vi lytter til samtlige interessenter. I forhold til politikker har vi kommunikationspolitikker for intern og ekstern kommunikation, og som en værdibaseret organisation, arbejder vi altid ud fra vores værdigrundlag. Dialogen med vores omverden er nærmere beskrevet ovenfor i punkt Samfundsansvar I Middelfart Sparekasse arbejdes der med samfundsansvar ud fra et begreb, vi kalder At skabe samfundsværdi. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor det samfund og den verden, som vi er en del af. Vi arbejder løbende med at integrere samfundsværdi i sparekassens strategi og forretningsaktiviteter. Med Strategi 2015 er samfundsværdien blevet tydeliggjort i sparekassens mission: Sparekassens mission tager afsæt i tre hovedområder, der understøtter visionen om Bedst til kunder vores arbejdsfællesskab, vores fokus på bæredygtige resultater samt en lokal udvikling. Mission: Unikt arbejdsfællesskab Tillid til og anerkendelse af den enkelte medarbejder. Dette er en forudsætning for, at alle møder begejstrede og engagerede på arbejde og en forudsætning for at skabe gode og trygge rammer for vores medarbejdere. Vi har en arbejdsplads, hvor vi spiller hinanden gode og udnytter vores forskelligheder på bedste vis. Vi er en del af den fælles succes og udvikler os sammen, både menneskeligt og fagligt. Vi har stor personlig frihed og tillid, og vi forventer, at alle er åbne, forandringsparate og ansvarsfulde. Bæredygtige resultater Middelfart Sparekasse stræber efter langsigtede resultater og forretninger, der tager afsæt i den enkelte kundes behov. Vi skal udvikle Middelfart Sparekasse og opretholde sparekassens selvstændighed. Vi skaber resultater, der både måles på den økonomiske bundlinje og giver økonomisk tryghed for vores kunder og stolthed for vores medarbejdere. Vi skaber langvarige relationer med både kunder og medarbejdere. Vi opfører os ordentligt og vil hellere vente på den gode forretning. Lokal udvikling Middelfart Sparekasse er med til at udvikle det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv i det lokalområde, vi er en del af. Vi tror på, at vi ved at fremme den lokale udvikling også er med til at fremme sparekassens fortsatte udvikling. Vi engagerer os og er synlige i lokalområdet for at stimulere virketrangen, skabe oplevelser, tiltrække tilflyttere og knytte endnu stærkere sociale bånd i de lokalsamfund, hvor vi er til stede via vores afdelinger. Vi bidrager aktivt til udviklingen og støtter bredt i lokalområdet.

11 God selskabsledelse // 11 Arbejdet med at skabe samfundsværdi er en omfattende proces, og hver eneste dag træffer vi komplekse valg, som vi mener, kan medvirke til at forbedre fremtiden for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Vi omsætter ord til handling, og det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores interessenter. Middelfart Sparekasses samfundsmæssige engagement kan føres tilbage til sparekassens grundlæggelse i Allerede dengang var sparekassens grundfilosofi, at beslutninger skulle være til gavn for forretningen, og samtidig bidrage til samfundet. Arbejdet med at skabe samfundsværdi tager, ligesom alt andet vi foretager os, udgangspunkt i vores værdigrundlag og menneskesyn, og har altid været en del af dét, som giver Middelfart Sparekasse sin berettigelse. Vi har således ingen formaliseret politik for samfundsværdi, da vores arbejde tager afsæt i vores fælles værdisæt. Læs mere om sparekassens konkrete arbejde med at skabe samfundsværdi i årsrapporten, hvor blandt andet fokusområderne for 2013 er beskrevet. 3. Åbenhed og transparens 3.1. Afgivelse af oplysninger til markedet I sparekassen tilstræbes der størst mulig åbenhed om aktiviteter, fremtidsudsigter og samhørighed via løbende dialog med vores interessenter. Der er vedtaget en kommunikationspolitik, der forholder sig til både intern og ekstern kommunikation, og sparekassen har et særligt beredskab til krisekommunikation. Det er sparekassens holdning, at enhver medarbejder, der mener at have kompetence hertil, må udtale sig om et givet forhold. Kommunikationen vedrørende enkelte specifikke forhold, herunder regnskabstal, fastlægges konkret, og direktionen orienterer i disse særlige tilfælde alle medarbejdere om, hvorledes kommunikationen foregår. I tilfælde af røveri er det kun direktionen, der udtaler sig. Som led i sparekassens kommunikationsstrategi publiceres relevant informationsmateriale løbende på sparekassens hjemmeside (www. midspar.dk). Nyhedsbreve udsendes flere gange årligt. Middelfart Sparekasse offentliggør årsrapport, halvårsrapport og en periodemeddelelse for hvert regnskabshalvår i henhold til gældende regler herfor og overholder således de lovfastsatte rapporteringskrav for finansielle virksomheder. Sparekassen har valgt ikke at bruge ressourcer på offentliggørelse af kvartalsrapporter. Sparekassens årsrapport indeholder udover finansiel information også en samfundsværdiredegørelse. Sparekassen oversætter alene dele af årsrapporten til engelsk, herunder ledelsesberetningen og nøgletal, da bestyrelsen har vurderet, at der med sparekassens lokale forankring, ikke er behov for at udfærdige hele årsrapporten på engelsk. 4. Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og finansielle kontrol af Middelfart Sparekasse. Det er ligeledes bestyrelsens opgave og ansvar at udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. Bestyrelsens arbejde sker gennem mål og rammestyring, hvilket i overensstemmelse med bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter - udmøntes i beskrivelse af forretningsmodel, samt fastlæggelse af politikker og beredskabsplaner for sparekassens risikoområder. På baggrund af en risikoredegørelse udarbejdet af den administrerende direktør, foretager bestyrelsen mindst én gang årligt en samlet vurdering af sparekassens risici, hvorefter der foretages eventuelle tilpasninger af forretningsmodel, politikker mv. I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen løbende for,

12 God selskabsledelse // 12 at sparekassens strategi udvikles og opfølges, og der afholdes et årligt strategiseminar, hvor strategi og mål for de kommende år drøftes. Som nævnt i indledningen er der i 2012 foregået et omfattende arbejde med sparekassens overordnede strategi. Dette har naturligt omfattet en gennemarbejdning af sparekassens forretningsmodel. Det er den administrerende direktørs opgave at varetage den daglige ledelse af sparekassen, herunder at arbejde for, at den fastlagte strategi realiseres. Rammerne for den administrerende direktørs opgaver og ansvar, herunder rapportering, fastlægges i en direktionsinstruks. Den administrerende direktør rapporterer løbende til bestyrelsen om alle væsentlige forhold. Den administrerende direktør og vicedirektøren deltager i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen beslutter andet. Derudover deltager begge naturligvis i strategiarbejdet. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens opgaver, er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens arbejde på en sådan måde, at den enkeltes viden og kompetencer nyttiggøres bedst muligt. Bestyrelsen anvender en årlig, systematisk selvevaluering af sine medlemmer og bestyrelsesarbejdet til at vurdere, om medlemmerne såvel individuelt som tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. Læs mere om bestyrelsesevaluering under pkt Sparekassen anser mangfoldighed for at være væsentligt. Sparekassen mener, at det er en samfundsopgave at medvirke til en kønsmæssig ligestilling på arbejdsmarkedet, og ikke mindst i de øverste ledelseslag, hvor en repræsentation af både mænd og kvinder giver en bedre og mere differentieret ledelse. I sparekassen omfatter de øverste ledelseslag repræsentantskab, bestyrelse, den administrerende direktør og vicedirektøren og gruppen af afdelingsdirektører og fagchefer (i daglig tale den brede ledergruppe ). For at fremme mangfoldighed i bestyrelsen, må der også arbejdes med mangfoldighed i repræsentantskabet, da det er herfra, flertallet af bestyrelsens medlemmer vælges. Det er bestyrelsens politik, at der i forhold til valg af repræsentantskabsmedlemmer fremover vil blive sat fokus på også at spotte egnede kvindelige kandidater. I sparekassens bestyrelse gør følgende sig gældende: Andelen af kvinder i Middelfart Sparekasses bestyrelse 22,22 % - og de udgør 66,67 % af de medarbejdervalgte. I sparekassens repræsentantskab er andelen af kvinder 24,24 %. Ifølge komiteen for god selskabsledelses undersøgelse af andelen af kvinder i aktieselskabers bestyrelser fra maj 2012, udgør kvinder 19,20 % af bestyrelserne, og andelen af medarbejdervalgte er 22,24 %. Den øverste, daglige ledelse varetages af den administrerende direktør og vicedirektøren. Det giver ikke mening at opstille måltal for denne gruppe. For så vidt angår den brede ledergruppe, er begge køn allerede ligeligt repræsenteret, og sparekassens politik i den forbindelse består derfor først og fremmest i at fastholde en ligelig fordeling. Desuden kan der læses mere om mangfoldighed i den Sociale Redegørelse i årsrapporten Forretningsordener Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse gennemgår mindst en gang årligt sin forretningsorden med henblik på at sikre, at den er dækkende og tilpasset sparekassens virksomhed, behov og lovgivningens krav. I forretningsordenen fastlægger bestyrelsen blandt andet sine væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet, herunder på hvilken måde den vil udøve kontrol med direktionens arbejde. I bestyrelsens forretningsorden samt instruksen til direktionen er der fastlagt nærmere procedurer for planlægning, opfølgning og risikostyring m.v.

13 God selskabsledelse // 13 I sin instruks til direktionen, fastlægger bestyrelsen kravene til direktionens varetagelse af sparekassens drift og fastlægger i den forbindelse kravene til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer, herunder formkrav til dokumentation. Såvel forretningsorden som instruks vurderes mindst én gang årligt Formanden og næstformanden for det øverste ledelsesorgan Formandskabet består af formand Allan Buch og næstformand Søren Andersen. Næstformanden fungerer i tilfælde af formandens fravær og skal i øvrigt fungere som en effektiv sparringspartner for formanden. Formandskabet sørger for at lave en arbejdsog opgavebeskrivelse for bestyrelsen i form af et årshjul for afholdelse af bestyrelsesmøder. Formandskabet skal sikre, at hele bestyrelsen inddrages i bestyrelsesarbejdet, og at alle bestyrelsesmedlemmer får lejlighed til at give deres holdning til kende. Formandskabet skal en gang årligt sammen med bestyrelsen gennemgå bestyrelsens forretningsorden og sikre sig, at nye bestyrelsesmedlemmer er bekendt med såvel sparekassens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens instruks til direktionen. Formandskabet skal nedsætte de bestyrelsesudvalg, som lovgivningen bestemmer, og som bestyrelsen i øvrigt har behov for. Hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for sparekassen, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, vil der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse Sammensætning Middelfart Sparekasses bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og hvoraf mindst 4 vælges blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Derudover vælger medarbejderne 3 medlemmer. Bestyrelsen består således af i alt 9 medlemmer. Muligheden for at 2 medlemmer vælges uden for repræsentantskabet, er udnyttet for så vidt angår Søren Andersen og Åge Almtoft, som af bestyrelsen blev indstillet direkte til valg af repræsentantskabet. Søren Andersen er valgt for 2 år på baggrund af et tidligere bestyrelsesmedlems fratræden midt i en valgperiode, og Åge Almtoft er valgt, således at sparekassen opfylder lovens krav om, at mindst ét medlem af bestyrelsen skal besidde særlige kvalifikationer indenfor regnskab og revision. De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer er beskrevet og evalueres regelmæssigt. Disse kan læses i denne rapport, der også er at finde på sparekassens hjemmeside. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer og indstilling til genvalg tager udgangspunkt i den årlige evaluering af bestyrelsens kompetencer og sammensætning (se pkt. 5.11). Derudover inviteres interesserede kandidater fra repræsentantskabet til en samtale med nominerings- og vederlagsudvalget, hvor der er fokus på at klarlægge såvel faglige som personlige kompetencer. Dette sker for at sikre en grundig vurdering af bestyrelseskandidaternes samlede kompetencer og samtidig vurdere disse i forhold til de allerede eksisterende kompetencer i bestyrelsen samt de ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse og den nødvendige kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen indstiller derefter til repræsentantskabet, hvilke kandidater de vil anbefale til valg. Ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde, udsender bestyrelsen en motiveret indstilling om de opstillede kandidater, hvori disses kompetencer samt øvrige ledelseshverv beskrives. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at den besidder alle relevante kompetencer i forhold til Middelfart Sparekasses forretningsmodel. Den rette kombination mellem faglige og personlige kompetencer vægtes højt. Den finansielle lovgivning stiller desuden krav om, at ledelsen i et pengeinstitut opfylder en række krav om egnethed (kvalifikationer og erfaring) samt hæderlighed.

14 God selskabsledelse // 14 Som det kan læses flere steder i redegørelsen, offentliggjorde Finanstilsynet i juli 2012 en række nye krav til bestyrelsens kompetencer. Der henvises især til afsnit 5.11 for en nærmere gennemgang af bestyrelsens arbejde med dette. De enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer m.m. gengives her i sammendrag. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Martin Nørholm Baltser Alder: 50 år Anciennitet: 1 år Mine faglige kompetencer: Ledelse Bankdrift Kredit Mine personlige kompetencer: Visionær Tillidsfuld Ærlig Andre ledelseshverv: Bestyrelsen for Leasing Fyn Middelfart A/S Bestyrelsen for Leasing Fyn Bank A/S Bestyrelsen for Nem Forsikring A/S Bestyrelsen for Et godt Hjem A/S Bestyrelsen for Trekantens Ejendomsselskab A/S Bestyrelsen for Kulturøen A/S Bestyrelsen for Garantiinvest A/S Bestyrelsen for Forsikringssamarbejde A/S Bestyrelsesformand i Sparekassekollegiet A/S Lidt om mig Jeg startede som adm. direktør i Middelfart Sparekasse d. 2. januar Forinden da har jeg 30 års erfaring fra jyske banker og sparekasser. Jeg bor i Middelfart sammen med Janne, og har tre store børn fra et tidligere ægteskab. I min fritid spiller jeg tennis eller tager mig en løbetur. Jeg kan i øvrigt godt lide at rejse, og ind i mellem finder jeg også på at læse en god bog. Bestyrelsen Mine faglige kompetencer: Indsigt i den finansielle branche Politisk indsigt Strategisk tænkning Allan Buch Stilling: Bestyrelsesformand Alder: 51 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden Mine personlige kompetencer: Samfundsmæssigt kendskab Stor bestyrelseserfaring Kendskab til virksomhed og brancherelevante offentlige institutioner. Bestyrelsesrelevante kurser i 2011: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse,

15 God selskabsledelse // 15 Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Modul 2 - Det strategiske arbejde Modul 3 - Selskabsledelse Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Risiko - og instruks Rekrutteringsudvalg (midlertidigt udvalg i 2011) Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Ulykkesforsikringen for Dansk Fiskeri. Næstformand i Danske Fiskeres Forarbejdnings Industri A/S Ejer af Skrillinge Strand Bundgarnsfiskeri Direktør i Fiskeriselskabet område 22 ApS Arbejdende bestyrelsesformand i Bælternes Fiskeriforening. Bestyrer i Bælternes Puljefiskeri Formand for Middelfart Spildevand Holding A/S Formand for Middelfart Spildevand A/S Formand for Sydlige Farvandes G/S forsikring for fiskefartøjer Lidt om mig: Jeg er født og opvokset i Middelfart. Stort set født som kunde i Middelfart Sparekasse. Blev fisker i 1978, fiskeskipper fra 1980 og uddannet fiskeriteknolog i 1997, organisationsmand fra 1990 og fuldtidsbeskæftiget som sådan siden Har været valgt til Middelfart Byråd siden Jeg bor i Strib, er fraskilt og har tre børn, hvoraf de to er flyttet hjemmefra. Erfaren debattør God lytter Søren Illum Nielsen Stilling: Jobkonsulent Alder: 61 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 1989 Medlem af repræsentantskabet siden 1985 Mine faglige kompetencer: Politisk forståelse og stor indsigt i offentlig forvaltning Mange års erfaring med bestyrelsesarbejde Stort kendskab til Sparekassens markedsområde Mine personlige kompetencer: Kompromisskabende Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Nominering og Vederlag Andre ledelseshverv: Mangeårig formand for forskellige byrådsudvalg og offentlige bestyrelser Bestyrelsesmedlem i EUC Lillebælt Lidt om mig: Jeg har været ansat som jobkonsulent i 40 år først ved Arbejdsformidlingen og de sidste fire år ved Jobcenter Middelfart. Jeg har stor erfaring inden for bestyrelsesarbejdet, og har været valgt til Middelfart Byråd i 30 år. Har været formand for adskillige udvalg især i erhvervsskoleregi. Jeg bor i Middelfart sammen med Lene og har en voksen søn. Jeg har i mange år været formand for den lokale fodbold- og gymnastikforening og får også tid til at spille lidt tennis.

16 God selskabsledelse // 16 Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Niels Anker Michaelsen Stilling: Selvstændig advokat (medindehaver af TROLLE Advokatfirma) Alder: 54 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2011 Medlem af repræsentantskabet siden 1994 Mine faglige kompetencer: Cand. Jur Ledelses- og bestyrelseserfaring i erhvervsdrivende selskaber Insolvensret, erhvervsrådgivning, erhvervsejendomme Mine personlige kompetencer: Analyse Overblik Strategi Bestyrelsesrelevante kurser i 2011: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse: Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Modul 2 - Det strategiske arbejde Modul 3 - Selskabsledelse Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Risiko- og instruks God selskabsledelse Andre ledelseshverv: MELES Insurance A/S (bestyrelsesmedlem) Dachser Danmark A/S (bestyrelsesmedlem) Locon ApS (bestyrelsesmedlem) Trolle Advokatfirma, Advokatpartnerselskab (formand for bestyrelsen) Komplementarselskabet Vesterballevej 25 ApS (bestyrelsesmedlem). Komplementarselskabet Vesterballevej 25 af 6.december 2012 Partnerskabet af 1. januar 2010 (bestyrelsesmedlem). Lidt om mig: Jeg har haft advokatbestalling siden 1986 og har i 25 år været beskæftiget som advokat i Trekantområdet. Jeg har herudover tidligere gennem mange år undervist bl.a. på ejendomsmægleruddannelsen. Jeg er aktiv deltager i en lang række netværk i Trekantområdet.Jeg har været kunde og garant i Middelfart Sparekasse, siden der blev etableret afdeling i Kolding. Jeg er gift med Jytte og har to store børn. I min fritid dyrker jeg golf, basketball og løb. Mine faglige kompetencer: Værdier CSR Indsigt i den finansielle branche Helle Lund Gregersen Stilling: CSR Ansvarlig/medarbejderrepræsentant Alder: 40 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2003 Mine personlige kompetencer: Tillidsskabende Troværdig 10 års erfaring som bestyrelsesmedlem Bestyrelsesrelevante kurser: 2010: Finanssektorens Uddannelses-

17 God selskabsledelse // 17 center, Bestyrelsesuddannelse, Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag 2011: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse, Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag 2011: Finansforbundet: Strategisk ledelse og kommunikation Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Nominering og vederlag God selskabsledelse Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Green Network Tillidsmand i ca. 12 år Lidt om mig: Jeg har været ansat i Middelfart Sparekasse siden 1992 og har fra 2009 haft ansvaret for Sparekassens arbejde med at skabesamfundsværdi herunder udarbejdelse af Sparekassens Samfundsværdiredegørelse, som er en del af årsrapporten. Jeg har været tillidsmand i ca. 11 år, og har tidligere arbejdet som erhvervsmedarbejder samt HR-konsulent. Jeg bor i Middelfart sammen med min mand og vores to børn. Vedholdende, analytisk og konstruktiv med gennemslagskraft Ulrik Sørensen Stilling: it-konsulent/ fællestillidsmand Alder: 52 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2007 Mine faglige kompetencer: Stor økonomisk forståelse og evne til at læse og forstå komplekse økonomiske fremstillinger Meget stor viden om virksomhedsdrift, herunder Sparekassens drift Uddannet civiløkonom med afsætning som speciale Uddannet tillidsmand, med overbygning Sagsbehandler i vanskelige personaleforhold Mine personlige kompetencer: Evner at gennemskue og bidrage til løsning af komplekse problemstillinger Tillidsskabende og har modet til at udfordre Bestyrelsesrelevante kurser: 2010: Finansforbundet: Strategisk ledelse og kommunikation 2010: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse, Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag 2011: Finansforbundet: Strategisk ledelse og kommunikation 2012: Den kompetente bankbestyrelse - pligter, krav og forventninger 2012: Bestyrelsesseminar via Finansforbundet 2012: Bestyrelsesseminar på Finanssektorens Uddannelsescenter Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Nominering og vederlag Andre ledelseshverv: Fællestillidsmand Lidt om mig selv: Jeg arbejder i IT funktionen, hvor jeg har ansvaret for udtræk af ledelsesinformation og materiale til kreditafdelingen, kundeafdelingen økonomiafdelingen samt

18 God selskabsledelse // 18 Finanstilsynet og Sparekassens ledelse. Jeg arbejder med alle systemer, der ikke er direkte kundevendte, herunder Lotus Notes og Microsoft Office programmerne. Foruden mit bestyrelsesarbejde er jeg fællestillidsmand i Sparekassen og har i den forbindelse fingeren på pulsen omkring, hvad der rører sig i Sparekassen. Jeg har også i henhold til mit arbejde i IT funktionen en meget stor berøringsflade med hele Sparekassen samt en stor viden om de økonomiske sammenhænge. I min fritid har jeg bestredet mange tillidsposter, blandt andet som formand for Fælles Forældre Nævn i Middelfart kommune. Min store interesse er sejlsport, og jeg har sejlet Fyn rundt mere end 30 gange. Jeg er gift og har 2 store børn, en steddatter og et barnebarn. Pia Kjær Nielsen Stilling: Afdelingsdirektør Alder: 42 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2011 Mine faglige kompetencer: Stor generel viden om- og indsigt i den finansielle sektor via 23 års erfaring fra branchen. Besidder et indgående kendskab til sparekassens drift og værdisæt og evner at sætte mig ind i komplekse økonomiske problemstillinger og forretningsmæssige aspekter. Uddannelser: bankassistent, finansdiplomstudiet og rådgiveruddannelsen fra Finanssektorens Uddannelsescenter Mine personlige kompetencer: Har stor personlig gennemslagskraft Er Handlings- og resultatorienteret Autentisk Bestyrelsesrelevante kurser i 2011: Finansforbundet: Strategisk ledelse og kommunikation Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse, Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Modul 2 - Det strategiske arbejde Modul 3 - Selskabsledelse Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Risiko- og instruksudvalget Lidt om mig: Jeg har været ansat i Middelfart Sparekasse siden 2005 de første 7 år som rådgiver og privatkundechef i vores afdeling i Hedensted. Her har jeg haft ansvaret for en stor portefølje af kunder og været ansvarlig for de kundevendte aktiviteter. Pr tiltrådte jeg stillingen som afdelingsdirektør i sparekassens afdeling i Uldum. Bankkarrieren startede i 1990 og jeg har tidligere haft ansættelse i Midtbank/Handelsbanken og Nykredit. Jeg bor i Hedensted sammen med min mand og min søn på 9 år.

19 God selskabsledelse // 19 Søren Andersen Stilling: Næstformand Alder: 64 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i april 2011 (Ikke medlem af repræsentantskabet) Mine faglige kompetencer: Ledelse og organisation Økonomi Jura Mine personlige kompetencer: Godt analytisk begavet Ordentlig, konventionel, ærlig og loyal Troværdig med fornuftig gennemslagskraft Bestyrelsesrelevante kurser i 2010 og 2011: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse: Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Modul 2 - Det strategiske arbejde Modul 3 - Selskabsledelse Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget Risiko- og instruks Rekrutteringsudvalg (midlertidigt udvalg i 2011) Lidt om mig: Bestyrelsesposten i Middelfart Sparekasse blev jeg tilbudt og takkede ja til i forbindelse med min pensionering 31/ fra en stilling som kommunal tjenestemand. Jeg vil gerne bidrage til, at Middelfart Sparekasse kan forblive et ikon i området og kan fortsætte som selvstændigt pengeinstitut med positiv bundlinje støttet op af et velgennemført generationsskifte på posten som administrerende direktør. Jeg har arbejdet i Middelfart Kommune de seneste 30 år, heraf de sidste 11 år som kommunaldirektør. Tillige har jeg brugt kræfter som bestyrelsesformand for behandlingshjemmet Ringgården i en længere årrække, og i fritiden har elitehåndbold på internationalt niveau fyldt en hel del. Grethe har været min faste støtte gennem mere end 40 år, og sammen har vi tre dejlige døtre og barnebarnet Daniel. Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2011 Medlem af repræsentantskabet siden 2008 Bo Smith Stilling: Udviklingskonsulent, Byskov & Smith ApS Alder: 49 år Mine faglige kompetencer: Erfaring med ledelse Strategisk tænkning Økonomisk forståelse

20 God selskabsledelse // 20 Mine personlige kompetencer: Grundig og har analytisk sans Erfaren forhandler Kommunikation, også når det er vanskeligt Bestyrelsesrelevante kurser i 2011: 2011: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse: Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Modul 2 - Det strategiske arbejde Modul 3 - Selskabsledelse Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalget God selskabsledelse Nominering og vederlag Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand Voldby Vindmøllelaug I/S Direktør Byskov & Smith ApS Direktør Bo Smith Holding ApS Lidt om mig: Jeg har boet i Middelfart siden 1992 og har siden 1993 haft arbejde i Odense. Jeg er derfor lokalforankret og har også mange kontakter på hele Fyn. Jeg arbejder lige nu i min egen virksomhed som udviklingskonsulent. Jeg har tidligere været sygeplejerske på Middelfart Sygehus og senere formand/ næstformand for Dansk Sygeplejeråd på Fyn. Uddannelse: cand.scient.san (sundhedsfaglig kandidat) og sygeplejerske. Jeg har tidligere erfaring fra den finansielle branche fra arbejdet i bestyrelsen i en arbejdsmarkedspensionskasse (PKA) og som lokalrådsmedlem i Lån og Spar Bank.

21 God selskabsledelse // 21 Deltaget i Finanssektorens uddannelsescenters årlige bestyrelsesseminar 2012 Åge Almtoft Stilling: Direktør i Dal-Bo A/S Alder: 56 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Ikke medlem af repræsentantskabet Mine faglige kompetencer: Uddannet cand. merc. i revision og statsautoriseret revisor Ledelse på højt niveau i stor virksomhed Økonomidirektør i børsnoteret virksomhed Mine personlige kompetencer: Høj integritet Uafhængighed Bestyrelsesrelevante kurser i 2010: Finanssektorens Uddannelsescenter, Bestyrelsesuddannelse, Modul 1 - Regler, tilsyn og forretningsgrundlag Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalg Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Dal-Bo Holding A/S Direktør i Dal-Bo A/S Direktør i Almtoft ApS Lidt om mig: Jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 10 år, heraf fire som statsautoriseret revisor. I 1992 blev jeg ansat i Lemvigh Müller Gruppen, hvor jeg gennem 13 år har arbejdet i direktionen i forskellige selskaber i gruppen. Herefter har jeg været ansat i en børsnoteret virksomhed som økonomidirektør, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for indsendelse af fondsbørsmeddelelser og udarbejdelse af årsrapport (koncernregnskab) efter IFRS-reglerne. I dag arbejder jeg i ledelsen for Dal-Bo A/S, som jeg er medejer af. Jeg bor i Kolding, er gift med Jette og sammen har vi to børn.

22 God selskabsledelse // Uddannelse af medlemmer af det øverste ledelsesorgan Middelfart Sparekasse tilbyder nyvalgte bestyrelsesmedlemmer en grundig introduktion til bestyrelsesarbejdet og sparekassens værdigrundlag. Bestyrelsesmedlemmer tilbydes mulighed for deltagelse i relevante eksterne kurser, der bl.a. udvælges i tilknytning til bestyrelsens vurdering af, hvilke kompetencer, der skal være til stede. I redegørelsen for god selskabsledelse og i årsrapporten oplyses hvilke bestyrelsesrelevante kurser, det enkelte bestyrelsesmedlem har deltaget i Antal medlemmer af det øverste ledelsesorgan Middelfart Sparekasses bestyrelse består som før nævnt af 9 medlemmer, hvoraf 3 er valgt blandt medarbejderne. De øvrige 6 medlemmer vælges af repræsentantskabet. Medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til lovgivningen herom. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bestyrelsesmedlemmer og sammensætningen er hensigtsmæssig set i forhold til sparekassens behov. Alle medlemmer kan som udgangspunkt genvælges, medmindre de er omfattet af de alders- eller anciennitetsbegrænsninger, der fremgår af vedtægterne Det øverste ledelsesorgans uafhængighed Sparekassen anser flertallet af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer for uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. Dette er vigtigt for sparekassen, da det er med til at sikre kompetencer og indsigt udefra. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan med deres særlige rolle i bestyrelsen i sagens natur ikke anses for uafhængige af den interesse, de repræsenterer. Medlemmer af sparekassens direktion kan ikke indgå i sparekassens bestyrelse, jf. også lov om finansiel virksomhed 73. Bestyrelsen oplyser mindst en gang årligt i redegørelsen for god selskabsledelse, hvilke bestyrelsesmedlemmer der ikke kan anses for at være uafhængige, og det oplyses, hvorvidt nye kandidater til bestyrelsen kan anses for uafhængige. For at være uafhængig må den pågældende ikke: være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i sparekassen eller et associeret selskab, have modtaget større vederlag fra sparekassen/koncernen eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen, inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med sparekassen eller et associeret selskab, være eller inden for de seneste tre år have været ansat eller partner hos ekstern revisor, være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med sparekassen. have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige. Bestyrelsen anser følgende bestyrelsesmedlemmer for at være uafhængige: Allan Buch Søren Andersen Åge Almtoft Bo Smith Niels Anker Michaelsen Følgende bestyrelsesmedlemmer er medarbejdervalgte, og repræsenterer derfor en særlig interesse: Helle Lund Gregersen Ulrik Sørensen Pia Kjær Nielsen Følgende bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år og anses på den baggrund ikke for uafhængig: Søren Illum Nielsen Søren Illum Nielsens valgperiode udløber i marts 2013, og han genopstiller ikke, jfr. også anciennitetsreglen Medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan I henhold til dansk lovgivning er sparekassens medarbejdere berettigede til at vælge et antal

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

GOVERNANCE REDEGØRELSE

GOVERNANCE REDEGØRELSE 1 // Noter GOVERNANCE REDEGØRELSE MIDDELFART SPAREKASSE 2014 2 // Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2014... 6 Ledelsen i Sparekassen... 9 Bestyrelsens organisering...

Læs mere

inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport

inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal 2 Hoved- og nøgletal i Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og gebyrindtægter 312.588 273.966

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 2 1. Om repræsentantskabet (uddrag af vedtægternes 6) Repræsentantskabet er Sparekassens

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder,

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Købmand Herman Sallings Fond Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND. for. CVR-Nr Sag mf/bsn

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND. for. CVR-Nr Sag mf/bsn Sag 15033-001 mf/bsn REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE for SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND CVR-Nr. 76127913 Samfundsfagsnyt Forlags-Fond har under henvisning til lov om erhvervsdrivende

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a.

Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jfr. årsregnskabslovens 77a. Bemærk, at redegørelsen for fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten,

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. F Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. marts 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Fonden Fuglevænget Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside GOVERNANCE Anbefalinger for god fondsledelse Skema Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling Fonden følger

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland

Fonden for Sparekassen Himmerland Fonden for Sparekassen Himmerland Redegørelse om god fondsledelse for 2016 1 Indledning Fonden for Sparekassen Himmerland er omfattet af Anbefalinger om god fondsledelse, der er udstedt af Komitéen for

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere