Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker"

Transkript

1 BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Tandteknikerfagets faglige udvalg, jf. lovens 38, stk. 2, samt i medfør af 4, stk. 1 og 2, og 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes: Formål og opdeling 1. Erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Fremstilling og reparation af aftagelig og fast protetik, tandreguleringsapparater, immediatproteser og gingivalt understøttede partielle proteser. 2) Fremstilling af støbte stel, herunder også ved brug af CAD/CAM og helproteser inkl. bidfunktion, herunder balanceret artikulation. 3) Enkle kroner og indlæg i guld, fuldkeramik og metalkeramik, herunder også ved brug af CAD/CAM. 4) Metalkeramikbroer, attachments kombinationsarbejde, fast og aftagelig protetik og suprastrukturer på implantater, herunder også ved brug af CAD/CAM. 5) Anatomi, morfologi, protetik og teknologi inden for det tandtekniske område. 6) Farvelære herunder brug af CAD, patient/kundehåndtering, aftrykstagning, hygiejne samt behandlingsplanlægning. 7) Direktiv for medicinsk udstyr efter mål. Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet laboratorietandteknik, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 70 uger fordelt på fire skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen 3 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i fire skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 102,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. 1

2 Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Materialer til givne opgaver. 2) Håndredskaber og værktøjer, herunder kontrolværktøjer. 3) Maskiner. 4) Tegninger, skitser og diagrammer. 5) Digital-design og formgivning. 6) Arbejdsmiljø. 7) Sikkerhed ved anvendelse af kemiske produkter. 8) Formler og beregninger. 9) Kvalitetskriterier og specifikationer. 10) Samarbejde i produktionen og laboratoriet. 11) Elektronisk informationssøgning og kommunikation. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Faglig kommunikation. 2) Planlægning af eget arbejde. 3) Digital fremstilling af en krone. 4) Fremstilling af individuel aftryksske samt registreringsplastron på overkæbemodel. 5) Håndtering af håndværktøj og materialer til fremstilling af reguleringsapparater. 6) Modellering, støbning og pudsning af finerkroner i naturligt forhold (posterior). 7) Fremstilling af en tand af dentalporcelæn. 8) Fremstilling af polymeriseret hel overkæbeprotese. 9) Sikkerhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af fagets kemikalier. 10) Sikkerhedsmæssigt og ergonomisk forsvarlig anvendelse af fagets værktøj og redskaber. 11) Foretagelse af elementær brandbekæmpelse og forebygge brand. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) udvælge og anvende almindeligt forekommende materialer til givne opgaver inden for uddannelsens jobområder på baggrund af opnået materialekendskab, 2) fremstille og anvende enkle skitser, tegninger, diagrammer og tilhørende beskrivelser, 3) foretage hensigtsmæssige valg af værktøjer og maskiner til udførelse af enkle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, 4) udføre enkle faglige beregninger samt anvende relevante fysiske begreber, herunder brug af formler og fysiske beregninger i forbindelse med gennemførelsen af faglige arbejdsopgaver, 5) forstå værdien af samarbejde med andre i produktionen/laboratoriet, 6) kommunikere fagligt med kollegaer i produktionen/laboratoriet, 7) planlægge eget arbejde, 8) anvende og vedligeholde gængse kontrolværktøjer og har forståelse for betydningen af, at givne kvalitetskriterier og -specifikationer overholdes, 9) anvende informationsteknologiske værktøjer til ukompliceret fagrelateret informationssøgning og kommunikation, 2

3 10) udføre fagets arbejdsopgaver sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, 11) fremstille individuel aftryksske samt registreringsplastron på overkæbemodel, 12) håndtere håndværktøjer og materialer til fremstilling af reguleringsapparater, 13) modellere, støbe og pudse finerkroner i naturligt forhold (posterior), 14) fremstille en tand af dentalporcelæn, 15) fremstille polymeriseret hel overkæbeprotese, fra viden om grundlæggende tandteknik samt forståelse for patienters ønsker og krav og 16) fremstille en krone digitalt ud fra viden om digital design og formgivning. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 1) Dansk på D-niveau, bestået. 2) Engelsk på D-niveau, bestået. 3) Fysik på F-niveau, bestået. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag: 1) Dansk på C-niveau. 2) Engelsk på C-niveau. 3) Samfundsfag på C-niveau. 4) Matematik på C-niveau. 5) Fysik på C-niveau. 6) Teknologi på C-niveau. Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for euxelever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer. Kompetencer m.v. i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge samt overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. 2) Eleven kan anvende sikkerhedskrav ved arbejde med farlige stoffer og materialer, der knytter sig til dentale materialer ved fast og aftagelig protetik. 3) Eleven kan redegøre for begreber og terminologier, der vedrører menneskets anatomi, og som er relevant i odontologiske sammenhænge, og kender til de anatomiske enheders opbygning samt de fysiologiske processer i legemet, der er relevante i odontologiske sammenhænge, funktion, placering og udvikling. 4) Eleven kan anvende odontologiens almindelige terminologi og på baggrund af anatomisk, protetisk og teknologisk viden gennemføre en fejlanalyse. 5) Eleven kan identificere de enkelte tænder i både det permanente og temporære tandsæt ud fra tændernes form, karakteristika og størrelse og kender til begreber og terminologi vedrørende tænders anatomi relevant i odontologiske sammenhænge samt udføre skitsetegning af de permanente tænder. 6) Eleven kan fremstille gipsmodeller til helproteser og partielle proteser. 3

4 7) Eleven kan fremstille og reparere helproteser samt udføre tandopstilling i balanceret okklusion og udforme proteserne, således at de fungerer optimalt for patienten. 8) Eleven kan fremstille immediatprotese i overkæbe. 9) Eleven kan fremstille, reparere samt bukke forskellige typer bøjler til gingivalt understøttede partielle proteser i akryl i over- og underkæbe. 10) Eleven kan foretage prominensanalyse og ud fra viden om bøjlelinjer konstruere støbte stel, herunder også ved brug af CAD/CAM. 11) Eleven kan fremstille enkelt og dobbeltsidige indskudsproteser, friendeproteser i CrCo-legeringer, herunder også ved brug af CAD/CAM. 12) Eleven kan fremstille simple aftagelige og faste reguleringsapparater, fremstille hårde og bløde bidskinner og en tandbeskyttelsesskinne samt foretage aftrykstagning. 13) Eleven kan fremstille forskellige seriemodeller og 3D printet modeller til fremstilling af fast protetik. 14) Eleven kan fremstille enkle kroner og indlæg i guld, opbygning i metal og kroner, indlæg og facader i monolitiske materialer, alle på fortænder og kindtænder i overkæbe og underkæbe, herunder også ved brug af CAD/CAM. 15) Eleven kan fremstille kroner i metalkeramik, keramik brændt på zirkonoxid, kroner delvist reduceret i monolitiske materialer alle på fortænder og kindtænder i overkæbe og underkæbe, herunder også ved brug af CAD/CAM. 16) Eleven kan fremstille broer i metalkeramik og zirkonoxid, fortands- og kindtandsbroer i over- og underkæbe, herunder også ved brug af CAD/CAM, samt foretage lodning med åben flamme og i ovn. 17) Eleven kan fremstille suprastrukturer ved implantologi beregnet for fast og aftagelig protetik i sammenhæng med balanceret artikulation samt beskrive behandlingsplan i dialog med tandlæge. 18) Eleven kan fremstille kombinationsarbejder med attachments mellem fast og aftagelig protetik, hybridprotese fastholdt på rodkappe med attachment og støbt stel ophængt på fortandsbro med attachment. 19) Eleven kan foretage prominensanalyse og indlejring samt pålodning af attachmentdele og udvælge attachment dele. 20) Eleven kan anvende almen hygiejne ved patientkontakt og fjerne provisorium, tage aftryk på fantom i forbindelse med mindre korrektioner eller udvidelser samt foretage farveprøve og indmaling. 21) Eleven kan anvende farvelære i fast og aftagelig protetik. 22) Eleven har kendskab til begreber inden for bidfunktion som okklusion, balanceret artikulation og hjørnetandsføring. 23) Eleven kan anvende Direktiv for medicinsk udstyr efter mål løbende gennem uddannelsen. 24) Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse praktiske opgaver i praktiktiden, og eleven udvælger ligeledes praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål: 1) Dansk A, jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uger. 2) Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger. 3) Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger. 4) Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger. 5) Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 135 timer svarende til 5,4 uger. 6) Biologi C, jf. htx-bekendtgørelsen eller grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger. 7) Teknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 50 timer svarende til 2 uger. 4

5 8) Større skriftlig opgave jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge. 9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 15 timer svarende til 0,6 uge. 10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger). Stk. 3. Skolen skal som minimum give eleven mulighed for at vælge matematik på A niveau. Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning af både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er muligheden for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse. Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil. Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet. Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau. Afsluttende prøve og gymnasial eksamen 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Stk. 2. Den afsluttende prøve består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve omfatter 100 spørgsmål dækkende over alle kompetencemål. Eleven må ikke medbringe hjælpemidler. Prøve gennemføres inden for 3 klokketimer. Den praktiske prøve tager udgangspunkt i alle kompetencemål og består af 4-5 opgaver, der trækkes fra en pulje af opgaver inden for både fast og aftagelig protetik. Arbejdet udføres alene. Prøven løses inden for en varighed af 34 klokketimer. Stk. 3. Opgaverne stilles af skolen. Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag. Stk. 5. Den endelige karakter ved den afsluttende prøve, fremkommer som en vægtet karakter, hvor den skriftlige prøve vægter med 25 pct., og den praktiske prøve vægter med 75 pct. 5

6 Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven. 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen. Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af 6: 1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau, 2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser og 3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i Teknologi B og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning. Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i 6, stk. 6, nævnte bevis et bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis. Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 22. april 2015 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Gert Nielsen 6

7 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Laboratorietandteknikeruddannelsen er en meget specialiseret erhvervsuddannelse, der kun i begrænset omfang har et fagligt indhold, der kan genfindes i andre erhvervs- og videregående uddannelser. I laboratorierne finder man ind i mellem tillærte medarbejdere, der udfører afgrænsede arbejdsopgaver. Skal de tillærte medarbejdere arbejde med egentlige faglige opgaver som opbygning af kroner, betjening af cad cam udstyr mv., har de hidtil været nødt til at gennemføre en formel uddannelse herunder formelle kurser inden for området. Erhvervserfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 2 år. Der er i faget ikke særlige jobtyper, men nogle medarbejdere specialiserer sig inden for faglige emner, hvor erfaringerne kan erhverves (jobtyper er sat i ) fx: - Ståltekniker - Porcelænstekniker - Protesetekniker - Guldtekniker 2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning (skoleuger) Afkortning (praktik måneder) Basistandtekniker i dentalbranchen 24 måneder 13 3 (fremstilling helproteser og partielle proteser) Basistandtekniker i dentalbranchen 24 måneder 6 3 (fremstilling af enkle kroner) Tandklinikassistent på tandlægeklinik 24 måneder 5 3 (aftrykstagning, patienthåndtering, hygiejne, fagterminologi) Guld- / sølvsmed i guldsmedeværksted (materialekendskab og arbejdstekniker) 24 måneder Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddannelseskode Afkortning (skoleuger) Eud Tandklinikassistent 1770 Grundforløb Eud Guld- og Sølvsmedeuddannelsen: Guldsmed Forhenværende Basistandtekniker (trin 1) 1760 Grundforløb eud KVU Klinisk tandtekniker Grundforløb Afkortning (praktik måneder) 7

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2,

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere