Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 Model Brugsanvisning Bruksanvisning

2 INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager gasvarmeovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasvarmeovnens funktioner. Tekniske data Opvarmer op til m2 Mål: Gasdrift: mm 3 varmetrin på 1400, 2800 og 4200 W Gasforbrug: Tryk: Elektrisk tænding og iltkontrol Gastype: Gaskategori: ODS-sikring/-ventil Leveres med slange og regulator gram/time mbar butan/propan I3BP(30) Kan bruges med gasflasker på op til 15 kg Lysnetdrift: Spænding/frekvens: 230 V ~ 50 Hz 2 varmetrin på 750 og 1500 W + blæser uden varme Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, med mindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Apparatet må kun bruges på steder med god udluftning. Apparatet må ikke bruges i køretøjer og campingvogne. Kun til brug i Danmark, Norge og Finland. Tjek tæthed hver gang før brug. Lad godkendt serviceværksted (for gas, slange og regulator) tjekke varen hvert 2. år. Hvis gasovnen ikke har været brugt i et stykke tid, skal du sørge for at tjekke tæthed inden brug. Gassystemet og regulatoren skal efterses for utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. repareres inden ibrugtagning (se afsnittet Tæthedsprøvning). Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken og eventuelle slangesamlinger ikke kan beskadiges under brug. Forsyningstrykket skal være mbar. Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er beskadiget eller rustne. Hvis du kan lugte gas under brug, skal du straks lukke for regulatoren på gasflasken og demontere regulatoren. Åbn alle døre og vinduer, udluft lokalet, og foretag tætheds-prøvning som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøvning. Gasvarmeovnen bliver meget varm under brug og må derfor ikke bruges i nærheden af letantændelige materialer, herunder gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke letantændelige materialer i nærheden af eller på gasvarmeovnen. 2

3 Gasvarmeovnen må ikke tildækkes. Brug ikke gasvarmeovnen til at tørre tøj e.lign. Hæld aldrig vand på gasvarmeovnen, mens den er varm, da det kan beskadige overfladen. Gasvarmeovnen må ikke flyttes, mens den er i brug. Sluk gasvarmeovnen, og lad den køle af, inden du flytter den. Luk for regulatoren på gasflasken, når gasvarmeovnen ikke er i brug. Hvis ovnen bruges til gasdrift skal rummet min. være 15 m 3 og rummet må ikke have karakter af soverum. Apparatet må ikke anvendes i lejligheder i højhuse, i kældre, på badeværelser eller i soveværelser. Beskyttelsesanordningen på apparatet skal forhindre risikoen for brand eller forbrændinger, og den må ikke fjernes permanent, hverken helt eller delvis. DEN GIVER IKKE FULD BESKYTTEL FOR SMÅ BØRN ELLER SVAGE PERSONER. Der anbefales en min. rumstørrelse ud fra den tilførte varmemængde på hhv. 50 W/m3 (Hs) for stuer og 100 W/m3 (Hs) for andre rum. Den mindste anbefalede rumstørrelse bør ikke være under 15 m3. Der kræves en min. ventilationsoverflade på mm2 pr. kilowatt tilført varmemængde (Hs), idet der kræves mindst mm2 delt ligeligt mellem højt og lavt niveau. Gasvarmeovnens dele 1. Tændingsknap 2. Betjeningspanel, gasdrift 3. Betjeningspanel, lysnetdrift 4. Elvarmeblæser 5. Gitter 6. Gasvarmer 7. Bagplade 3

4 Tæthedsprøvning Foretag tæthedsprøvning af alle gasvarmeovnens forbindelser, inden den tages i brug. Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Påfør opløsningen ved samtlige ventiler, slanger og forbindelser samt regulatoren, og åbn for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, spænd eventuelle utætte forbindelser, og åbn igen for regulatoren. Hvis der stadig er en utæthed, skal du omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE gasvarmeovnen, hvis der er utætheder! Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld gasflaske. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt under tæthedsprøvning! Opstilling Gasvarmeovnen skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af vægge og letantændelige materialer. Gasvarmeovnen skal anbringes på et plant og stabilt underlag. Tænding af gasvarmeovnen Åbn regulatoren på gasflasken. På betjeningspanelet til gasdrift (2) skal du dreje effektvælgeren til positionen og trykke den ned i cirka 10 sekunder. Tryk på tændingsknappen (IGNITION) et par gange, mens effektvælgeren (1) stadig holdes nede, til vågeblusset i brænderen (6) tændes. Hold derefter effektvælgeren (1) nede i ca. 15 sekunder, og drej derefter effektvælgeren til den ønskede indstilling: 1 / LOW: Laveste varmetrin 2 / MEDIUM: Mellemste varmetrin 3 / HIGH: Højeste varmetrin Slukning af gasvarmeovnen Drej effektvælgeren til positionen. Luk regulatoren på gasflasken helt. Brug af elvarmeblæseren Stil knappen (a) på positionen I for at tænde for blæseren (uden varme). Stil derefter knappen (b) på positionen I for at tænde for elvarmen på det laveste trin. Stil derefter knappen (c) på positionen I for at tænde for elvarmen på det højeste trin. Sluk for elvarmeblæseren ved at stille de tre knapper på positionen O. Elvarmeblæseren kan kun varme, når blæseren er tændt. 4

5 Udskiftning af gasflaske Gasvarmeovnen skal være slukket, og gasregulatoren skal være lukket, før gasflasken udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet i instruktionsvejledningen til regulatoren. Kontrollér, at der ikke er utætheder (se afsnittet Tæthedsprøvning). Montering af slange og regulator Monter slange og regulator ved hjælp af slangebindere som vist på illustrationerne. BEMÆRK: Gasslange og regulator for 30 mbar skal være DG-mærket og egnet til en gasvarmeovn til indendørs brug. c b a Rengøring Gasvarmeovnen aftørres med en blød, fugtig klud. Brug ikke ætsende eller brandfarlige rengøringsmidler til rengøring af gasvarmeovnen. Indbyggede sikringer Væltesikring: Slår automatisk gasforsyningen fra, hvis gasvarmeovnen vælter. Iltkontrolsikring: Slår automatisk gasforsyningen fra, hvis luftens iltindhold falder til under et vist niveau. Overophedningsbeskyttelse: Slår auto matisk elvarmeblæseren fra, hvis temperaturen inde i ovnen overstiger et vist niveau. Da gasvarmeovnen bliver meget varm indvendigt ved gasdrift, skal du vente 5-10 minutter efter slukning af gasvarmeovnen, før du kan bruge elvarmeblæseren. 5

6 Servicecenter Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse. Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt. Når det gælder: Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent hverdage fra til (fredag til kl ) Tlf: Fax: Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at GASVARMEOVN (UT-508GF) 4200 W / 230 V 1500 W er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN :2006+A1:2010 EN :2012 EN :2009 EN62233:2008 EN :2006+A1:2009+A2:2011 EN :1997+A1:2001+A2:2008 EN :2006+A1:2009+A2:2009 EN :2008 EN449:2002+A1:2002 EN14543:2005+A1:2007 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF EMC-direktivet 2006/95/EØF Lavspændingsdirektivet 2009/142/EF Gasdirektivet 2014 Stefan Schou Business Unit Manager HP Schou A/S, Kolding 6

7 Miljøoplysninger HP Schou A/S er stolte over at støtte EU s miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder WEEE-direktivet (2012/19/EF). Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret. Fremstillet i P.R.C EU-Importør: HP Schou A/S 6000 Kolding Danmark 2014 HP Schou A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S. 7

8 INFRARÖD GASKAMIN MED VÄRMEFLÄKT Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya gaskamin rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Värmer upp m2 Mått: Gasdrift: mm 3 värmesteg på 1 400, och W Gasförbrukning: Tryck: gram/timme Elektrisk tändning och brinnkontroll Gasoltyp: Gaskategori: ODS-säkring/-ventil Levereras med slang och reglage mbar butan/propan I3BP(30) Kan användas med gasolflaskor på upp till 15 kg Nätdrift: Spänning/frekvens: 230 V ~ 50 Hz 2 värmesteg på 750 och W + fläkt utan värme Särskilda säkerhetsföreskrifter Apparaten får inte användas av personer med nedsatt motorisk förmåga, fysiska eller mentala handikapp, eller personer som inte har förmåga att använda apparaten, om de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Apparaten får endast användas på platser med god ventilation. Apparaten får inte användas i fordon och husvagnar. Endast för användning i Sverige. Kontrollera täthet innan varje användning. Låt en auktoriserad verkstad (för gas, slang och regulator) kontrollera produkten vartannat år. Om värmaren inte har används under en period, se till att den är tät innan du använder den. Innan du börjar använda regulatorn måste du kontrollera att gassystemet och brännarna är täta med hjälp av såpvatten och reparera vid behov (se avsnittet Täthetstest). Kontrollera att slangarna till och från gasolflaskan och andra slangar inte kan skadas under användningen. Matartrycket ska vara mbar. Använd aldrig gasolflaskor eller ventiler som är skadade eller rostiga. Om du känner lukten av gas när du använder gaskaminen ska du genast stänga regulatorn på gasolflaskan och demontera regulatorn. Öppna alla fönster och dörrar, lufta ur rummet och genomför ett täthetstest enligt beskrivningen i avsnittet Täthetstest. Gaskaminen blir mycket varm under användning och får därför inte användas i närheten av gardiner, kläder och möbler. 8

9 Förvara inte lättantändliga material i närheten av eller på gaskaminen. Gaskaminen får inte övertäckas. Använd aldrig gaskaminen för att torka kläder och liknande. Häll aldrig vatten på gaskaminen när den är varm, eftersom det kan skada ytan. Gaskaminen får inte flyttas när den är igång. Stäng av den och låt den svalna innan du flyttar den. Stäng av regulatorn på gasolflaskan när gaskaminen inte används. Om kaminen används med gas ska rummet minst vara 15 m 3 och får inte vara av typen sovrum. Apparatet får inte användas i lägenheter i höghus, i källare, i badrum eller i sovrum. Skyddsanordningen på apparaten ska förhindra brand och får inte tas bort permanent, varken helt eller delvis. DEN GER INTE FULLT SKYDD FÖR SMÅ BARN ELLER SVAGA PERSONER. Vi rekommenderar en minsta rumstorlek utifrån tillförd värmemängd på 50 W/m3 (Hs) för vardagsrum och 100 W/m3 (Hs) för andra rum. Minsta rekommenderade rumstorlek får inte vara under 15 m3. Det krävs en ventilationsyta på minst mm2 per kilowatt i tillförd värmemängd (Hs), eftersom det krävs minst mm2 jämnt fördelat mellan hög och låg nivå. Gaskaminens delar 1. Tändningsknapp 2. Kontrollpanel, gasdrift 3. Kontrollpanel, nätdrift 4. Elektrisk värmefläkt 5. Galler 6. Gasolvärmare 7. Bakre platta 9

10 Täthetstest Utför täthetsprovning av alla kopplingar på gaskaminen, innan du använder den. Gör en såplösning av en del flytande diskmedel och en del vatten. Stryk lösningen på alla ventiler, slangar och kopplingar samt på regulatorn och öppna regulatorn. Om det finns otätheter kommer såpbubblor att bildas. Stäng regulatorn, spänn eventuella otäta kopplingarna och öppna regulatorn igen. Om det fortfarande finns en läcka ska du omgående kontakta återförsäljaren. Använd INTE gaskaminen om det förekommer otätheter! Täthetstestet ska genomföras med full gasolflaska. Det är förbjudet att röka och tända eld under täthetsprövningen! Placering Gaskaminen ska placeras så att den vetter in mot rummets mitt, och på ett säkert avstånd från väggar och lättantändliga material. Gaskaminen bör placeras på ett plant och stabilt underlag. Tändning av gaskaminen Öppna regulatorn på gasolflaskan. På kontrollpanelen för gasdrift (2) ska du vrida effektväljaren till läget och trycka ned den i ca 10 sekunder. Tryck på tändningsknappen (IGNITION) ett par gånger, medan effektväljaren (1) fortfarande hålls nere, tills gaslågan i brännaren (6) tänds. Håll sedan effektväljaren (1) nere i ca 15 sekunder, och vrid sedan effektväljaren till önskad inställning: 1 / LOW: Lägsta värmesteget 2 / MEDIUM: Mellersta värmesteget 3 / HIGH: Högsta värmesteget Stänga av gaskaminen Vrid effektväljarentill läge. Stäng regulatorn på gasolflaskan helt. Använda den elektriska värmefläkten Ställ knappen (a) i läget I för att slå på fläkten (utan värme). Ställ därefter knappen (b) i läge I för att slå på elvärmen på det lägsta steget. Ställ därefter knappen (c) i läge I för att slå på elvärmen på det högsta steget. Stäng av värmefläkten genom att ställa alla tre knapparna i läge O. Värmefläkten kan endast värma när fläkten är påslagen. 10

11 Byte av gasolflaska Gaskaminen ska vara avstängd och gasregulatorn ska vara stängd innan gasolflaskan byts ut. Byt gasolflaskan enligt beskrivningen i regulatorns instruktionsvägledning. Kontrollera att alla delar är täta (se avsnittet Täthetstest). Montering av slang och regulator Montera slang och regulator med hjälp av slangklämmor enligt bilderna. OBS! Gasslang och regulator för 30 mbar ska vara godkänd och avsedd för en gaskamin som används inomhus. c b a Rengöring Torka gaskaminen med en fuktig, mjuk trasa. Använd inga frätande eller brandfarliga rengöringsmedel för rengöring av gaskaminen. Inbyggda säkringar Vältsäkring: Slår automatiskt av gastillförseln om gaskaminen välter. Brinnkontrollsäkring: Slår automatisk av gastillförseln om luftens syrenivå faller under en viss nivå. Skydd mot överhettning: Slår automatisk av värmefläkten om temperaturen i gaskaminen överstiger en viss nivå. Eftersom gaskaminen blir mycket varm invändigt vid gasdrift bör du vänta 5-10 minuter efter det att gaskaminen är släckt innan du kan använda värmefläkten. 11

12 Servicecenter OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren. Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt. När det gäller: Reklamationer Reservdelar Returvaror Garantivaror Öppet vardagar från til (fredag till kl ) Tel.: +46 (0) Fax: +46 (0) Överensstämmelseförklaring Vi förklarar härmed, att GASKAMIN (UT-508GF) W / 230 V W är framställd i överensstämmelse med följande standarder eller normativa dokument: EN :2006+A1:2010 EN :2012 EN :2009 EN62233:2008 EN :2006+A1:2009+A2:2011 EN :1997+A1:2001+A2:2008 EN :2006+A1:2009+A2:2009 EN :2008 EN449:2002+A1:2002 EN14543:2005+A1:2007 enligt bestämmelserna i direktiven 2006/95/EEG Lågspänningsdirektivet 2009/142/EG Gasdirektivet 004/108/EG EMC-direktivet 2014 Stefan Schou Business Unit Manager HP Schou A/S, Kolding 12

13 Miljöinformation HP Schou A/S är stolta över att kunna stödja EU:s miljöinitiativ för en renare miljö och förklarar härmed att våra produkter uppfyller WEEE-direktivet (2012/19/EG). Även du som konsument kan vara med och skydda vår miljö genom att följa gällande miljöbestämmelser och lämna in förbrukade elektriska och elektroniska produkter på den kommunala återvinningsstationen. Kom ihåg att ta ur eventuella batterier innan du gör dig av med produkten. Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC) 6571 EU-importör: HP Schou A/S 6000 Kolding Danmark 2014 HP Schou A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Schou A/S. 13

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing KM070 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing 991-412 w English 3-19 Dansk 20-37 Svenska 38-55 Norsk 56-73 Suomi 74-91 Türkçe 92-109 Česky 110-127 Magyar 128-145

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Overvågnings-/Jagtkamera

Overvågnings-/Jagtkamera Overvågnings-/Jagtkamera Brugervejledning LTL 8210A (12 MP) Læs og forstå denne brugervejledning inden brug Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Generelle oplysninger 1.1 Indledning 3 1.2 Anvendelse

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere