Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle"

Transkript

1 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

3 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 5 2 Indledning 6 3 Oplysninger om udbuddet 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 14

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen University College Lillebælts udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriteriet om: Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) fordi der ikke er en systematisk dimittendkontakt på udbuddet. Kriterium 12 er ikke vurderet Ekspertpanelet har ikke vurderet kriterium 12 om internationalisering da dette kriterium først gælder ved akkrediteringer som sættes i gang efter 1. august 2009 i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, nr. 207 af , 39, stk. 2. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 5

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt som udbydes i. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Panelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af professionshøjskolens skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. Bemærk at de bilag der er anført her i rapporten under kriterierne er identiske med institutionens egne bilagsangivelser og desuden omfatter alle de bilag institutionen har angivet. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbudsstederne. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende minimumsgrænse for hvornår kriteriet er opfyldt for udbud af sygeplejerskeuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har været med til at fastsætte de vejledende minimumsgrænser på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende minimumsgrænser for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende minimumsgrænse, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. 6

7 Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Ingrid Lysholdt, sygeplejerske og master i læreprocesser, diplomuddannelser i pædagogik og i sundhedsfaglig supervision og vejledning, sygeplejefaglig konsulent ved faglig udviklingsafdeling, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Århus Kommune. Censor ved sygeplejerskeuddannelsen. Medlem af uddannelsesrådet ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Midtjylland udpeget af Dansk Sygeplejeråd. Formand for Fagligt selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker. Har arbejdet med at udvikle sygeplejen gennem mange år som projektsygeplejerske og udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Linda Kragelund, sygeplejerske, cand.pæd. og ph.d., adjunkt ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Forsker i læreprocesser i praksis og professionsuddannelser siden 2006 og har bl.a. skrevet ph.d.-afhandlingen Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes læreprocesser under klinisk uddannelse i psykiatri. Tidligere uddannelseskoordinator samt konsulent og underviser. Aina Tangerud Evensen, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i Herlev. Er tidligere medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS. Susanne Hoffman Lauritzen, sygeplejerske og cand.scient.soc., oversygeplejerske på Regionshospitalet Randers. Lang erfaring fra ledende stillinger inden for både den kommunale og amtslige/regionale del af sygeplejesektoren. Censor ved sygeplejerskeuddannelsen og socialog sundhedsuddannelserne. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Ellen Silleborg fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage sin vurdering på baggrund af og for at sikre en transparent proces. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra marts 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. 7

8 EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, Stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3 7, Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 8

9 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Sygeplejerskeuddannelsen i Soldalen Præsentation af udbuddet For at give et overordnet indtryk af udbuddet gengives i dette afsnit institutionens egen præsentation af udbuddet fra institutionens redegørelse. Bemærk at praktik på sygeplejerskeuddannelsen kaldes klinisk undervisning. Udbuddets struktur og centrale fagområder Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannlse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og til at indgå i et fagligt og tværfaglit samarbejde. Uddannelsen skal i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere den studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Uddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point, heraf teoretisk undervisning svarende til 120 ECTS-point og klinisk undervisning svarende til 90 ECTS-point. Uddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et semester har en varighed på uger og er opdelt i 2 moduler. Et modul er en afsluttende undervisningsenhed. Et modul indeholder teoretiske og kliniske elementer eller en kombination heraf. I hvert modul bedømmes den studerendes opnåelse af det for modulet beskrevne læringsudbytte. Uddannelsen består af 14 moduler. Hvert modul har et omfang af 15 ECTS-point med undtagelse af modul 13 og modul 14, der har et omfang af henholdsvis 10 ECTS-point og 20 ECTS-point. Modulernes begyndelsestidspunkt er koordineret med de andre sundhedsprofessionsuddannelser. Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje. Den engelsek betegnelse er Bachelor of Science in Nursing. Den uddannede autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Institutionen der udbyder uddannelsen er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed. Det kliniske undervisningssted er over for uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførslen af den kliniske undervisning i henhold til retningslinjer fastsat af uddannelsesinstitutionen. 9

10 Oversigtsskema over uddannelsen: Hvert modul har fokus på et sygeplejefagligt tema. Modulets centrale fagområder reflekterer det professionsrettede og bidrager til belysning og fordybelse af modulets tema, indhold og kompetencer, samt retter sig mod den udvikling og de ændringer, som foregår inden for professionen, sundhedsområdet og det sociale område. Sygeplejefaget 120 ECTS-point Sygeplejefaget indeholder teoretisk og klinisk undervisning indenfor almen medicin og medicinske specialer, almene kirurgiske specialer, barnepleje og pædiatri, barselshygiejne og pleje af moder og barn, mentalhygiejne og psykiatri, geriatrisk pleje og geriatri samt hjemmepleje jf. EUdirektivet 2005/36/EF af 7. september Det sundhedsvidenskabelige fagområde 40 ECTS-point Ergonomi, ernæringslære og diætetik, farmakologi, folkesundhed herunder epidemiologi & miljømedicin, sundhedsinformatik, sygdomslære herunder patologi & radiologi, videnskabsteori og forskningsmetodologi. Det naturvidenskabelige fagområde 25 ECTS-point Anatomi & fysiologi og genetik, biokemi & biofysik, mikrobiologi herunder bakteriologi, virologi og parasitologi samt hygiejne. Det samfundsvidenskabelige fagområde 10 ECTS-point Organisation, administration & ledelse herunder sundhedsøkonomi, jura herunder social- og sundhedslovgivning, sociologi & sundhedsantropologi. Det humanistiske fagområde 15 ECTS-point Psykologi, pædagogik, kommunikation, filosofi, religion & etik. Antal studerende og undervisere ved udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 518. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende

11 Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 34 Årsværk 32,7 Udbuddets centrale praktiksteder Den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen i gennemføres på ca. 100 kliniske uddannelsessteder (praktiksteder) i sygehusvæsenet, i primær sundhedstjeneste og i psykiatrisk praksis indenfor et dækningsområde som omfatter Horsens, Hedensted,, Kolding og Fredericia Kommune. De studerende gennemfører den kliniske undervisning på alle typer af afdelinger primært i det offentlige, men også i det private sygehusvæsen, i hjemmeplejeog sundhedsplejeområder i kommunerne, og ved psykiatriske sengeafdelinger og socialpsykiatriske centre inden fornævnte dækningsområde. Øvrige oplysninger Sygeplejerskeuddannelsen i blev grundlagt i 1957 og var indtil 1. januar 2007 en del af det tidligere amt. 1. januar 2007 indgik Sygeplejerskeuddannelsen i i den nyetablerede institution CVU Lillebælt, og fra 1. januar 2008 i University College Lillebælt. Omsorgsfuld vidensbaseret sygepleje er omdrejningspunktet i den sygeplejefaglige profil ved Sygeplejerskeuddannelsen i og den pædagogiske profil er kendetegnet ved professionsrettede læreprocesser. Samarbejdet byger på en moderne og dialogbaseret ledelsesstil og samværsform mellem ledelse, medarbejdere og studerende. Organisationen er teamorganiseret og der er i stor udstrækning delegeret ansvar og kompetence til de enkelte udvalg, funktionsområder, faglærerteam og uddannelsesteam. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr 29 af 24/01/2008: Læringsudbytte for en professionsbachelor i sygepleje Læringsudbytte omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer som en professionsbachelor i sygepleje har opnået i uddannelsen. Viden En professionsbachelor i sygepleje: 1) kan beskrive centrale kundskabsområder inden for sygepleje samt de områder inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som er relevante for sygeplejefaget, 2) kan beskrive generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger ud fra forskellige perspektiver, 3) kan beskrive og forklare centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheders anvendelse i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår, 4) har viden om udvalgte analysemetoder inden for professionen, 5) kan redegøre for og reflektere over metoder, processer og barrierer, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde og implementering af resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis, 6) kan redegøre for og reflektere over metoder og procedurer, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelsen, 7) kan redegøre for og reflektere over generelle dokumentationsstrategier, klassifikationssystemer og standarder, 8) har viden om videnskabsteori og forskningsmetodologiske aspekter inden for sygeplejefaget, 9) kan redegøre for lovgrundlaget for professionsudøvelsen, 10) kan redegøre for sundhedsvæsnets organisation, herunder ansvarsfordelingen mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører, og kan forstå professionsudøvelsen i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. 11

12 Færdigheder En professionsbachelor i sygepleje: 1) kan søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant national og international viden, 2) kan søge, sortere og vurdere viden om kliniske retningslinjer samt relevante forsknings- og udviklingsarbejder anvendelse i sygeplejerskens virksomhed, 3) kan søge, sortere og vurdere viden om centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, 4) kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse, 5) kan anvende sygeplejefaglige analysemetoder til bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger, 6) kan anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige aspekter og kan identificere mulige dilemmaer og magtrelationer i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor, 7) kan anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og kan anvende dem til at analysere empiriske data, 8) kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere for sygeplejefaglige iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog, 9) kan anvende principper for udarbejdelse og opdatering af pleje- og behandlingsprogrammer, 10) behersker centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder, 11) kan identificere og analysere etiske dilemmaer og problemstillinger i sundhedssektoren og i sygeplejen, 12) mestrer lægemiddelregning og medicingivning, 13) kan begrunde forslag til intervention i sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver, 14) behersker almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer, 15) kan anvende it i sygeplejerskens virksomhed, 16) kan læse og forstå international faglitteratur og forskningsresultater på engelsk. Kompetencer En professionsbachelor i sygepleje: 1) identificerer selvstændigt sygeplejebehov, opstiller målsætninger, udfører, evaluerer og justerer sygepleje for udvalgte patientgrupper, 2) samarbejder med patienter, pårørende og andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og evaluering af sygepleje, 3) behersker sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske patientsituationer som f.eks. patienten med smerter, patienten med ændret perception, patienten med ernærings- og væskeproblemer eller patienten, der er lidende og døende, 4) udøver selvstændigt sygepleje til patienter med forskellige livsopfattelser samt kulturelle, sociale og familiemæssige forhold, 5) understøtter patienter i mestring af deres livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver, 6) kommunikerer med patienter med respekt for forskellige værdier, kultur samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger, 7) identificerer mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren og handler ud fra gældende etiske retningslinier, regler om patientsikkerhed og miljømæssige risikofaktorer, 8) medvirker ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer knyttet hertil, 9) medvirker til at sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre faggrupper og på tværs af sektorer og institutioner, 10) udfører kvalitets- og udviklingsarbejder inden for sygepleje og kan følge, anvende og deltage i forskningsarbejde i sundhedssektoren, 11) varetager ledende og koordinerende opgaver med henblik på at skabe kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, 12) overholder etiske retningslinier relateret til sygeplejerskens virksomhed, 13) kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere viden med relevans for professionsområdet herunder opsøge ny national og international forskningsbaseret viden, 12

13 14) har indsigt i egen læreproces og behersker læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring og udvikling, 15) behersker grundlæggende akademiske metoder, der er en forudsætning for kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau. 13

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 0 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er under den vejledende maksimumgrænse på 4 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere udbud af sygeplejerskeuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at kriteriet er vurderet på baggrund af Danmarks Statistiks eksisterende oplysninger om nyuddannede sygeplejerskers aktivitet for Disse data indeholder ikke oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik fra EVA s hjemmeside over aktiviteten for nyuddannede professionsbachelorer i sygepleje baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. 14

15 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med et felt af aftagere som dækker udbuddet. Ekspertpanelet vurderer dog at udbuddets kontakt med dimittender er en svaghed da der endnu ikke er tale om systematisk kontakt. Derfor vurderes kriteriet delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet har kontakt med et bredt felt af aftagere. Redegørelsen viser at udbuddet primært retter sig mod offentlige hospitaler, somatiske og psykiatriske institutioner og de kommunale plejecentre og hjemmeplejeordninger. Institutionen redegør for at samarbejdet med aftagere hovedsagelig udgøres af kontakten med de kliniske undervisningssteder. Her findes en samarbejdsstruktur der indeholder et strategisk, taktisk og operativt niveau, fx samarbejder med ledelsesniveauet på hospitalerne, et fagligt uddannelsesforum med deltagelse af kliniske aftagerrepræsentanter og udbuddets ledere og Netværk for Pædagogisk Samarbejde med deltagelse af kliniske vejledere fra praksis, udbudsstedets undervisere og undervisere fra andre udbudssteder. Netværk for Pædagogisk Samarbejde består af over 50 netværksgrupper. Hver netværksgruppe består af seks til ti kliniske vejledere fra klinisk praksis og en underviser fra udbuddet. Dermed vurderer ekspertpanelet at udbuddet har en tilfredsstillende systematisk kontakt med aftagerfeltet, og at kontaktfladen dækker udbuddets aftagerfelt. Via de forskellige mødefora indhenter udbuddet viden om temaer som ekspertpanelet vurderer som relevante og centrale i forhold til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Udbuddet bruger fx denne viden til at diskutere og revurdere strukturen i de kliniske prøver og diskutere brugen af nye redskaber til administration af de kliniske undervisningsforløb. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er en svaghed. Institutionen henviser i sin redegørelse til en landsdækkende dimittendundersøgelse som Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen gennemførte i Der er ikke-systematisk dimittendkontakt gennem eksempelvis dimittendernes ansættelse på kliniske undervisningssteder og gennem dimittendernes deltagelse i efter- og videreuddannelse hvor udbuddets undervisere underviser. Panelet vurderer dog dette som utilstrækkeligt til løbende at indhente relevant viden fra gruppen af dimittender. University College Lillebælt har som led i den interne kvalitetssikring af uddannelserne planlagt at der fremover skal afvikles systematiske dimittend- og aftagerundersøgelser. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og følgende bilag: Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i,

16 Bilag 5: Den faglige strategiplan for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt, 2008 Bilag 6: Model for samarbejdet mellem klinisk sygeplejepraksis og Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 7: Forretningsorden for Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg og tilknyttede efter- og videreuddannelser Bilag 8: Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen, Rektorforsamlingen for Sygeplejerskeuddannelsen,

17 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører aktiviteter som bidrager med relevant viden om centrale tendenser inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Udbuddets undervisere gennemfører selv aktiviteter som bidrager med viden, fx projekterne Undersøgelse af isolationens psykosociale følger for MRSA-smittede patienter i medicinsk afdeling og Undersøgelse af medicinhåndteringspraksis på en behandlingsinstitution for alkoholikere. Der tilgår også udbuddet viden gennem andre aktiviteter og videnkanaler, fx undervisernes deltagelse i de kliniske prøver sammen med patient, studerende og klinisk vejleder fra praksis, besøg af eksterne timelærere på udbuddet, undervisernes efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle og observationspraktik for underviserne. Ekspertpanelet vurderer at de relevante beskæftigelsesområder er dækket af aktiviteterne. Dette fremmes fx gennem Netværk for Pædagogisk Samarbejde. I Netværk for Pædagogisk Samarbejde er der ca. 50 netværksgrupper som hver består af undervisere fra udbuddet og kliniske vejledere fra praksis. Netværk for Pædagogisk Samarbejde dækker eksempelvis sygehusvæsen, primær sundhedstjeneste og psykiatrisk praksis. Ekspertpanelet vurderer at viden fra disse aktiviteter tilgår udbuddets undervisere, ledelse og studerende og dermed indgår i udbuddets videngrundlag. Samarbejdet på strategisk, taktisk og operativt niveau indebærer at både undervisere, undervisningsplanlæggere og ledere jævnligt mødes med repræsentanter fra klinisk praksis for at drøfte udviklingen i sundhedsvæsenet, i uddannelsessektoren og i selve sygeplejerskeuddannelsen. Institutionen giver flere eksempler på hvordan ny viden fra professionen anvendes på udbuddet, herunder i et teoretisk undervisningsforløb der udvikler de studerendes evne til kritisk at forholde sig til elektroniske patientjournaler. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for at der samlet set foregår aktiviteter med en hyppighed som sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 5: Den faglige strategiplan for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt, 2008 Bilag 9: Oversigt over interne undervisere pr

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet et er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører aktiviteter som bidrager med relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde. Udbuddet har siden 2003 haft en strategi for forsøgs- og udviklingsarbejde og siden maj 2009 i regi af University College Lillebælt. Det fremgår også af bilaget Vision 2015: Videnbaseret praksis og læring om sygepleje gennem udvikling at udbuddet i sit fremtidige arbejde ønsker at vægte viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde højt. Gennem de sidste fire år har udbuddets undervisere gennemført adskillige professionsorienterede udviklingsprojekter, fx Kompetenceprofil for medarbejdere der arbejder med behandling og pleje af kræftramte patienter på sygehus og Pårørendes oplevelser og erfaringer med diagnosen prostatacancer. På nuværende tidspunkt er der på udbuddet forskellige fokusområder for forsøgs- og udviklingsarbejde, bl.a. curriculumudvikling, tværsektoriel organisationsudvikling og omsorgsfuld, kundskabsbaseret sygepleje der sætter fokus på patientologi, klinisk sygepleje, epidemiologi, sygeplejeintervention og pleje af de svageste patientgrupper (dvs. kronisk syge, ældre og udsatte grupper). Udbuddet arbejder med en model for klinisk udviklingsarbejde ved navn Learning by Developing der i sig selv er et udviklingsprojekt. Projektet omfatter en række lokale delprojekter med fokus på patientsikkerhed i forbindelse med medicinering i klinisk praksis. Projektets formål er desuden at udvikle modeller for hvordan sådanne samarbejdsprojekter kan etableres på tværs af sundheds- og uddannelsessektorerne. Projektet gennemføres i samarbejde med University of Applied Sciences Lorea, Lohja Unit Finland. Ud af udbuddets 34 undervisere er 19 en del af efter- og videreuddannelsesenheden. Efter- og videreuddannelsens moduler afsluttes ofte med indkredsning og løsning af et konkret arbejdsrelateret problem. Disse problemstillinger indgår gennem underviserne i udbuddets videngrundlag. Underviserne er også med i en række faglige netværk som bidrager med udviklingsbasering i relation til professionen, fx Dansk Gerontologisk Selskab, forskergruppen Sundhed, Menneske & Kultur ved Aarhus Universitet og netværk for undervisere der beskæftiger sig med epidemiologi. Ekspertpanelet vurderer det positivt at de relevante beskæftigelsesområder er dækket af aktiviteterne, og at aktiviteterne foregår med en hyppighed der løbende sikrer udbuddet opdateret viden. Institutionen redegør for at viden fra disse aktiviteter tilgår udbuddets undervisere, ledelse og studerende og dermed indgår i udbuddets videngrundlag. Dette sker eksempelvis gennem institutionens hjemmeside, temadage, workshopper, netværkssamarbejder og samarbejde i faglærer- 18

19 team. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Sygeplejefaglig profil ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2007 Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 5: Den faglige strategiplan for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt, 2008 Bilag 11: Strategi for forsøgs- og udviklingsarbejde på Sygeplejeskolen i Amt Ledelsesgruppen 2004 Bilag 12: Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen et koncept for hvordan der skabes adgang til og anvendelse af sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen. Hansen, BH; Hougaard, L, Syse, MD, Winther, B. University college Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen, 2009 Bilag 13: Sundheds- og sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 14: Learning by developing. En invitation til samarbejde om udvikling af klinisk praksis. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 15: Undervisernes publicerede artikler, lærebogsafsnit, posters og konferenceoplæg. UCL Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 16: Oversigt over interne sygeplejefaglige efteruddannelsestilbud ved Sygeplejerskeuddannelsen i, Vision 2015: Videnbaseret praksis og læring om sygepleje gennem udvikling. 19

20 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører aktiviteter som bidrager med viden fra forskningsfelter der er relevante for udbuddets fagområder. Underviserne publicerer løbende artikler i tidsskrifter som Klinisk Sygepleje, Sygeplejersken og Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Underviserne holder sig også ajour med forskningsviden ved at orientere sig i relevante fagtidsskrifter og ved at deltage i konferencer og ph.d.-forsvar. En ph.d-studerende har været tilknyttet udbuddet og udarbejdet et projekt ved navn Pårørendes oplevelser og erfaringer med diagnosen prostatacancer. Samarbejder med forskningsinstitutioner som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet har udmøntet sig i sundhedsfaglige temadage, kurser og seminarier for udbuddets undervisere. Uddannelsens undervisere er med i en række faglige netværk, eksempelvis Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, Netværkscenteret ved Aalborg Universitet og Research Unit for Multidimensional Learning ved Aarhus Universitet. En underviser har i en årrække samarbejdet med Dansk Sygeplejehistorisk Museum og Syddansk Universitet om at indsamle historisk sygeplejeviden brugt i undervisningen. Tanken er at den aktuelle udvikling kan ses i forhold til tidligere forandringer i sundhedsvæsenet. Underviserne er med i en række faglige netværk som bidrager med forskningsviden, fx Dansk Gerontologisk Selskab, Sundhed, Menneske & Kultur ved Aarhus Universitet og netværk for undervisere der beskæftiger sig med epidemiologi. Desuden nævnes det at udbuddet er med i et udviklingssamarbejde med hospitalerne omkring videnudvikling og implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Ekspertpanelet vurderer at viden fra disse aktiviteter indgår i udbuddets videngrundlag, fx gennem relevante forelæsninger for alle undervisere, gæstelærere på udbuddet, lærebogsmaterialer, temadage og samarbejde i faglærerteam. Ekspertpanelet vurderer at der samlet set foregår aktiviteter med en hyppighed som sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret forskningsviden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og 5, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 5: Den faglige strategiplan for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt, 2008 Bilag 12: Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen et koncept for hvordan der skabes adgang til og anvendelse af sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen. Hansen, BH; L, Syse, MD; Winther, B. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen, 2009 Bilag 13: Sundheds- og sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter ved Sygeplejerske- 20

21 uddannelsen i, 2009 Bilag 15: Undervisernes publicerede artikler, lærebogsafsnit, posters og konferenceoplæg. UCL Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 16: Oversigt over interne sygeplejefaglige efteruddannelsestilbud ved Sygeplejerskeuddannelsen i,

22 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på professionsbachelorniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for sygeplejerskeuddannelsen, som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2008, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Desuden er der en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for de fjorten moduler som alle udbud af uddannelsen består af. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af den nationale studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Studieordningen beskriver modulernes læringsmål, indhold og vægtning af de centrale fagområder, udtrykt i ECTS-point for hhv. teoretisk og klinisk undervisning. Studieordningen er bilag 2 til uddannelsesbekendtgørelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 og følgende bilag: Bilag 17: Semesterbeskrivelse 4. semester modul 7 og 8. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 18: Semesterbeskrivelse 1. semester modul 1 og 2. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 19: Semesterbeskrivelse 2. semester modul 3 og 4. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 20: Semesterbeskrivelse 3. semester modul 5 og 6. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i. 22

23 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Sygeplejerskeuddannelsen fik ny bekendtgørelse og studieordning i januar 2008 som indeholdt nye overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen, og som har betydet ændringer af uddannelsens indhold og struktur. Uddannelsen er nu opdelt i moduler, og alle de institutioner som udbyder uddannelsen, er stadig i gang med at udarbejde udførlige beskrivelser af de enkelte modulers indhold, tilrettelæggelse mv. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen havde udbuddet beskrevet og gennemført seks af de fjorten moduler. Det har derfor kun været muligt for ekspertpanelet at vurdere det detaljerede indhold i og tilrettelæggelsen af disse seks moduler. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold i de seks moduler har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte moduler. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan modulernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Udbuddet vægter en progression fra det enkle til det komplekse i det faglige indhold. Indholdet tilrettelægges i uddannelsesteam en gang årligt, og i pensumopgivelserne vægter udbuddet at der indgår praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden. Dette kommer også til udtryk i udbuddets valg af undervisnings- og arbejdsformer: Udbuddet anvender varierede læreprocesser med vægt på problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser i tilrettelæggelse og udformning af uddannelsen der følger studieordningen fra 2008 (herefter 2008-uddannelsen). Udbuddet vægter en progression fra enkle cases over mere sammensatte og autentiske patientforløb til udviklingsprojekter med en høj grad af kompleksitet. Udbuddet er på nuværende tidspunkt i gang med et projekt om at indføre professionsbaseret læring og problembaseret læring i sygeplejerskeuddannelse i perioden marts 2008 til juli Udbuddet arbejder også med et virtuelt hospitalsmiljø. Ekspertpanelet vurderer udbuddets valg og faglige engagement ved implementeringen af nye arbejdsformer positivt. Det vurderes dog som en mindre svaghed at de studerende ved interview under institutionsbesøget gav udtryk for at de ikke altid anser problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser for at være gennembearbejdede og overbevisende arbejdsformer. Det er et forhold som ekspertpanelet vurderer at udbuddet bør være opmærksom på. De studerende vurderer at introduktionen til disse arbejdsformer er mangelfuld, og at de giver anledning til usikkerhed om hvordan de studerende skal nå de forventede læringsmål. Ekspertpanelet finder det derfor positivt at nye studerende vil møde en guide om problembaseret læring. 23

24 Ekspertpanelet vurderer at udbuddets tilrettelæggelse i form af modulernes samspil på tilfredsstillende vis understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. På dette udbud afvikles modulerne på følgende måde: Modul 1 og 2 afvikles i numerisk rækkefølge, modul 4 afvikles før modul 3, modul 5-8 afvikles enten i form af rækkefølgen 5, 7, 6, 8 eller rækkefølgen 5, 7, 8, 6, og modul 9 til 14 afvikles i numerisk rækkefølge. Modul 3 er placeret efter modul 4 da udbuddet ønsker at introducere de studerende til professionens praksisfelt tidligt i uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, uddannelsesbekendtgørelsen, interview med studerende under besøget og følgende bilag: Bilag 1: Sygeplejefaglig profil ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2007 Bilag 2: Professionsbaserede læreprocesser organisering og gennemførelse af læreprocesser ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2007 Bilag 10: Studerende skal reflektere over elektroniske journaler. Nielsby U; Nordborg, M; Odgaard, E. Sygeplejersken nr , s Bilag 17: Semesterbeskrivelse 4. semester modul 7 og 8. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 18: Semesterbeskrivelse 1. semester modul 1 og 2. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 19: Semesterbeskrivelse 2. semester modul 3 og 4. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 20: Semesterbeskrivelse 3. semester modul 5 og 6. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 21: dning for sygeplejestuderende Håndtering af litteratur i Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 22: Projektbeskrivelse projekt problembaseret læring og professionsbaserede læreprocesser Sygeplejerskeuddannelsen i, projektleder Birgit Huus Jensen, 2008 Bilag 23: Guide til studerende og undervisere om problembaseret læring Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 24: Pædagogisk værdigrundlag. Et moderne syn på dannelse og uddannelse undervisning og læring. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 25: Lærebogsoversigt til modul 1 og 2, Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 26: dning til valg af lærebøger University college Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 27: Fagbeskrivelse for videnskabsteori og forskningsmetodologi. 24

25 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de formelle krav til undervisernes kvalifikationer og kompetencer. Af de 33 undervisere der er ansat på udbuddet, har hovedparten først uddannet sig som sygeplejersker og senere videreuddannet sig på kandidat- eller masterniveau. Kandidat- og masteruddannelserne er relevante i forhold til sygeplejeområdet, eksempelvis uddannelserne til cand.scient.san. og cand.cur. Siden 1998 har udbuddet fulgt et notat om kvalifikationskrav til underviserne der bl.a. vægter at underviserne har uddannelser på kandidatniveau. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen er pædagogisk velkvalificeret. Udbuddet har gennemført et stort antal pædagogiske efteruddannelseskurser og aktiviteter for underviserne, bl.a. kurser i problembaseret læring i samarbejde med Aalborg Universitet. Udviklingen af pædagogiske kvalifikationer har omfattet hele undervisergruppen. Undervisernes professionsmæssige kvalifikationer vægtes positivt af ekspertpanelet, og udbuddet har fx etableret målsætninger om at underviserne skal deltage i udviklingsprojekter i klinisk praksis og deltage i organiseret gruppearbejde om undervisningen i de kliniske moduler. Ekspertpanelet vurderer at de 33 fastansatte undervisere og de eksterne undervisere samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og at allokeringen af underviserne på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen i positivt omfang har gennemført løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter der har betydet at gruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser inden for professionen og relevant forskning. Der findes desuden en plan for lektorkvalificeringer, og underviserne har bl.a. deltaget i sygeplejefaglige efteruddannelsestilbud, fx forelæsninger som Sygepleje til unge diabetespatienter, Smerteoplevelser og smertelindring og Familien og sygeplejen. Ekspertpanelet vurderer at der på udbuddet er en hensigtsmæssig spredning i forhold til hvilke undervisere der deltager i den løbende kompetenceudvikling. Panelet vurderer desuden at den interne organisering af udbuddet sikrer at viden formidles til andre i undervisergruppen, fx igennem uddannelsesteam, faglærerteam og projektteam. 25

26 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8 og følgende bilag: Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 7: Forretningsorden for Sygeplejerskeuddannelsens Uddannelsesudvalg og tilknyttede efter- og videreuddannelser Bilag 9: Oversigt over interne undervisere pr Bilag 10: Studerende skal reflektere over elektroniske journaler. Nielsby U; Nordborg, M; Odgaard, E. Sygeplejersken nr , s Bilag 12: Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen et koncept for hvordan der skabes adgang til og anvendelse af sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen. Hansen, BH; L, Syse, MD; Winther, B. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen, 2009 Bilag 15: Undervisernes publicerede artikler, lærebogsafsnit, posters og konferenceoplæg. UCL Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 16: Oversigt over interne sygeplejefaglige efteruddannelsestilbud ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2000 til 2008 Bilag 28: Oversigt over interne undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 29: Oversigt over eksterne timelærere ved Sygeplejerskeuddannelsen i foråret 2009 Bilag 30: Notat vedrørende kvalifikationskrav til underviserne i sygeplejestudiet ved Sygeplejeskolen i Amt, 1998 Bilag 31: Plan for undervisernes lektorkvalificering ved CVU Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i, 2007 Bilag 32: Oversigt over interne pædagogiske efteruddannelsestilbud ved Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 33: Notat vedrørende visioner, målsætninger og indsatsområder for implementering af IT på Sygeplejeskolen i Amt 2003 Bilag 34: Oversigt over intern efteruddannelse i teamsamarbejde ved Sygeplejeskolen i Bilag 35: StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen i UC Lillebælt statusrapport indenfor it relaterede områder, Sygeplejerskeuddannelsen i,

27 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at den kliniske undervisnings omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og sikrer en god vekselvirkning mellem teori og praksis. Ifølge studieordningen udgør den kliniske undervisning 90 af de 210 ECTS-point. Der indgår klinisk undervisning i modulerne 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 og 14, dvs. i 10 af de 14 moduler som uddannelsen er opdelt i. Perioderne med klinisk undervisning varierer med en vægt fra 2 til 15 ECTS-point. De længste kliniske undervisningsforløb ligger i modul 4, 11 og 12 som er rene kliniske undervisningsforløb på ti uger (15 ECTS-point), og modul 6 og 8 er overvejende kliniske undervisningsforløb på otte uger (12 ECTS-point). Ekspertpanelet vurderer at den kliniske undervisning i tilfredsstillende grad er en integreret del af det samlede udbud så de studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Institutionen redegør for at udbuddet tildeler hver studerende en sygeplejerske som klinisk vejleder. Under introduktionen til et klinisk undervisningsforløb udarbejder de studerende og den kliniske vejleder i samråd med en underviser fra udbudsstedet en individuel studieplan for de studerende. Det sker med udgangspunkt i beskrivelsen af det pågældende modul, de studerendes forudsætninger og de gensidige forventninger. Forløbet omfatter en introduktionsperiode, en oplæringsperiode og en selvstændighedsperiode og afsluttes med en klinisk prøve. Samarbejdet mellem de studerende, de kliniske vejledere og underviserne om udarbejdelse af de individuelle studieplaner foregår pr. telefon eller via . Ekspertpanelet vurderer studiemappen som et godt redskab til at styrke de studerendes læring i et samspil mellem teori og praksis. Under institutionsbesøget fremgik det af interview med de studerende at den kliniske undervisnings integration i det samlede udbud er vekslende. Den generelle vurdering var at procedurerne er velbeskrevne, men ikke altid fungerer i praksis. Dette skyldes sandsynligvis at udbuddet med sin nuværende implementering af virtuelle uddannelsesnetværk understøttet af LMS-platformen Fronter befinder sig i en overgangsfase der har visse startvanskeligheder. Af artiklen Virtuelt læringsrum i klinisk praksis kan e-læring kvalificere læring i klinisk praksis? fremgår det at udbuddet har en særlig viden om tilrettelæggelse af e-læring i klinisk praksis. Det vurderer ekspertpanelet positivt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, uddannelsesbekendtgørelsen, interview med studerende under besøget og følgende bilag: Bilag 6: Model for samarbejdet mellem klinisk sygeplejepraksis og Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 14: Learning by developing. En invitation til samarbejde om udvikling af klinisk praksis. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i,

28 Bilag 17: Semesterbeskrivelse 4. semester modul 7 og 8. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 18: Semesterbeskrivelse 1. semester modul 1 og 2. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 19: Semesterbeskrivelse 2. semester modul 3 og 4. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 20: Semesterbeskrivelse 3. semester modul 5 og 6. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 36: Klinisk studiemappe et værktøj til læring og vejledning i praksis. 28

29 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller hensigtsmæssige krav til de kliniske undervisningssteder for at sikre tilfredsstillende kliniske undervisningsforløb. Institutionen redegør for at udbuddet anvender Procedure for godkendelse af kliniske uddannelsessteder til sygeplejerskeuddannelsen i Amt fra De kliniske undervisningssteder godkendes af udbuddet hver tredje år. Dette sker med en skriftlig godkendelse. Den seneste godkendelsesrunde blev gennemført i 2006, og der planlægges en ny i efteråret Udbuddet stiller de bekendtgørelsesfastsatte krav til organisatoriske, ledelsesmæssige, sygeplejefaglige og uddannelsesmæssige forhold på de kliniske undervisningssteder. Panelet vurderer at evalueringen af den kliniske undervisning sker løbende og med inddragelse af de relevante parter struktureret via et strategisk, taktisk og operativt niveau. Det skal desuden nævnes at nogle af underviserne er med i Fagligt Selskab for Sygeplejefaglige dere, et lokalt netværk bestående af sygeplejefaglige vejledere og Netværk med Fokus på Kliniske Prøveformer der er med til at sikre hensigtsmæssige forløb i den kliniske undervisning. Panelet vurderer at der er en tilfredsstillende dialog mellem udbuddet og de ansvarlige for den kliniske undervisning. Udbuddet samarbejder med de kliniske undervisningssteder om udviklingen af den kliniske undervisning i Det lokale Uddannelsesforum. Dette forum har udgivet en pjece med vejledende retningslinjer for sygeplejestuderendes studievilkår, studieaktivitet og kliniske vejledning i den kliniske del af uddannelsen. Retningslinjerne er afstemt på både strategisk, taktisk og operativt niveau. Panelet vurderer at dette initiativ og andre af udbuddets initiativer på området er med til at sikre at dialogen mellem institution og udbud på den ene side og klinisk undervisningssted på den anden skaber klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med den kliniske undervisning, og at de to parter er opdateret med relevant viden om hinandens arbejdsområder. Ekspertpanelet vurderer det desuden positivt at udvalgte undervisere tager ud i klinisk praksis hvis der er opstået problemer i form af tvivlsspørgsmål og uenigheder i den kliniske undervisning. Ekspertpanelet vurderer at det er en mindre svaghed at de studerende i interview under besøget gav udtryk for at nogle af de kliniske vejledere ikke har de samme forventninger til læringsmålene som udbuddets undervisere. Dette forhold er tillagt mindre betydning i vurderingen af kriteriet da udbuddet er i færd med at videreuddanne mange kliniske vejledere. Panelet vurderer at den strukturmæssigt veltilrettelagte kliniske undervisning stadig har visse problemer med implementeringen af den elektroniske studiemappe, de nye it-redskaber og intranetsiderne. Ekspertpanelet vurderer også at det ikke er dokumenteret hvorledes de studerende og de kliniske undervisningssteder bliver inddraget i bedømmelsen af den elektroniske studiemappes effekt. Ekspertpanelet vurderer dog at dette blot drejer sig om en overgangsfase, og at det tætte 29

30 samarbejde mellem de kliniske undervisningssteder og udbuddet vil afhjælpe dette problem. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4 og 10, uddannelsesbekendtgørelsen, interview med studerende og ansvarlige for den kliniske undervisning under besøget og følgende bilag: Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 6: Model for samarbejdet mellem klinisk sygeplejepraksis og Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 14: Learning by developing. En invitation til samarbejde om udvikling af klinisk praksis. University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 37: Procedure for godkendelse af kliniske uddannelsessteder til sygeplejerskeuddannelsen i Amt, 2003 Bilag 38: Det gode kliniske uddannelsesforløb. Sygeplejeskolen i Amt, 2006 Bilag 39: Netværk for pædagogisk samarbejde er en succes. Udvikling på tværs Professionspædagogik i sundhedsuddannelserne. University College Lillebælt, 2008 Bilag 40: Systematisk evaluering og udvikling af kliniske undervisnings- og uddannelsesforløb ved Sygeplejeskolen i Amt, 2006 Bilag 41: Forbedringer på baggrund af de studerendes evaluering af de kliniske undervisningsforløb eksempler,

31 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere, er tilstrækkelige til at det er muligt for de studerende at opnå det forventede læringsudbytte, og forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer vurderes passende. Ekspertpanelet vurderer det særlig positivt at der er åbne og let tilgængelige færdighedslaboratorier, at pensum er tilgængeligt elektronisk, og at der er mulighed for at foretage videooptagelser i undervisningen. Udbuddet fik i 2007 tildelt årets undervisningsmiljøpris i kategorien Videregående uddannelser. Begrundelsen var bl.a. at udbuddet havde tidssvarende fysiske rammer og ressourcer og et dynamisk samspil mellem studerende og medarbejdere. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11 og følgende bilag: Bilag 42: Tidsskrifter i abonnement ved Sygeplejerskeuddannelsen i,

32 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet finder anvendelse efter den 1. august Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet vurderes ikke. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet finder først anvendelse efter 1. august 2009 i overensstemmelse med lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser, nr. 207 af , 39, stk

33 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele som de studerende vælger at gennemføre i udlandet. Institutionen redegør for at udbuddet har indgået aftaler som de studerende kan benytte sig af hvis de ønsker at tage dele af uddannelsen i udlandet. Disse er European Nursing Module, EuroNord, Nord7-eren og de internationale programmer Erasmus, Nordplus og Nordkvist. Der er desuden indgået aftaler med uddannelsesinstitutioner i Thailand og Australien uden for de officielle programmer og i regi af Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling. Der er udarbejdet godkendelsesprocedurer for både længerevarende og korterevarende studieophold. Før et udlandsophold skal de studerende udarbejde en learning agreement med angivelse af ECTS-point, læringsmål og vurderingskrav i samarbejde med en repræsentant for værtsinstitutionen, en ansvarlig international medarbejder og en studievejleder fra udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at det i tilfredsstillende grad løbende sikres at kvalitetskravene opfyldes. Alle udvekslingsophold evalueres løbende i samarbejde mellem de studerende, værtsinstitutionen og professionshøjskolens internationale medarbejder hvor der sættes fokus på det faglige og personlige udbytte og tilrettelæggelsen af opholdet. Der anvendes forskellige evalueringsmetoder efter aftale med de forskellige aftale- og programsamarbejdspartnere. Evalueringerne behandles lokalt i det internationale team ved sygeplejerskeuddannelsen i, og evalueringsresultaterne tages op på årlige møder i de internationale netværkssamarbejder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 43: Liste over angivne samarbejdspartnere i University College Lillebælt Bilag 44: Beskrivelse af mulighederne for international udveksling Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 45: Formular til Learning Agreement Bilag 46: dning til udformning af Learning Agreement Bilag 47: Kvalitetsforbedringer af udvekslingstilbud ved Sygeplejerskeuddannelsen i eksempler,

34 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kvalitetsarbejde omfatter de centrale forhold på udbuddet, bl.a. mål for læringsudbytte, tilrettelæggelse, indhold, pensum, undervisning og faciliteter og ressourcer. Der gennemføres både fagevalueringer og semesterevalueringer. Disse evalueringer gennemføres ud fra det overordnede koncept fra 2006 Systematisk evaluering og udvikling af undervisnings- og uddannelsesaktiviteterne ved Sygeplejeskolen i Amt. Kvalitetsarbejdet omfatter bl.a. forskellige former for tilbagevendende aktiviteter som studenterevalueringer og underviserevalueringer. Ekspertpanelet vurderer det positivt at kvalitetsarbejdet er systematisk og foretages med hensigtsmæssige intervaller. Uddannelsesudvalget har i samarbejde med ledelsen ansvaret for at beslutte hvilke semestre og fag der skal evalueres. De studerende der er medlem af uddannelsesudvalget, medvirker til denne beslutning. Det er positivt at der inddrages relevante interne og eksterne interessenter i kvalitetsarbejdet, eksempelvis foretages der aftagerundersøgelser. Under institutionsbesøget var det tydeligt at se at der er et velfungerende studenterdemokrati på institutionen hvor de studerende eksempelvis bliver inddraget i de overordnede strukturer på udbuddet. Det vurderes særlig positivt af panelet. Ekspertpanelet vurderer at der i tilfredsstillende grad bliver fulgt op på de forskellige dele af kvalitetsarbejdet så den viden som kvalitetsarbejdet giver, anvendes til kvalitetsforbedringer af udbuddet. Som eksempel på dette kan nævnes at de evalueringer der udføres ud fra det overordnede koncept, giver grundlag for en samlet evaluering på udbuddet kaldet Den professionelle evaluering. Underviserne, kontaktlærerne og uddannelsesudvalget følger op på Den professionelle evaluering ved at diskutere de centrale forhold i evalueringen og ligeledes diskutere ændrings- og udviklingsmuligheder for det pågældende fag eller semester. Uddannelsesudvalget arbejder i øjeblikket med at justere evalueringskonceptet for uddannelsen. Her arbejdes der bl.a. med en forsimpling af konceptet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, interview med studerende under besøget og følgende bilag: Bilag 1: Sygeplejefaglig profil ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2007 Bilag 3: Den interne organisering ved Sygeplejerskeuddannelsen i, 2008 Bilag 4: Den ledelsesmæssige organisering af Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt 34

35 Bilag 5: Den faglige strategiplan for Sygeplejerskeuddannelsen i University College Lillebælt, 2008 Bilag 24: Pædagogisk værdigrundlag. Et moderne syn på dannelse og uddannelse undervisning og læring. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i, 2001, rev Bilag 30: Notat vedrørende kvalifikationskrav til underviserne i sygeplejestudiet ved Sygeplejeskolen i Amt, 1998 Bilag 40 A: Systematisk evaluering og udvikling af undervisnings- og uddannelsesaktiviteterne ved Sygeplejeskolen i amt Bilag 48: Studieordning for sygeplejerskeuddannelsen i CVU Lillebælt 2003/2007 Bilag 49: Fagkatalog 1.semester, Studieordningen 2001, 2007 Bilag 50: Evaluering af 1. semester Bilag 51: Evaluering af faget anatomi og fysiologi Bilag 52: Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen,

36 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 34 % af udbuddets studerende, som er startet på årgang 2004 er ophørt med uddannelsen uden at fuldføre den. Frafaldstallet for udbuddet er dermed under den vejledende maksimumgrænse på 39 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af sygeplejerskeuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har tilstrækkelig kendskab til årsagerne til frafald. Af redegørelsen fremgår det bl.a. at de studerende ofte søger om optagelse på sygeplejerskeuddannelsen på baggrund af tilfældigheder og ikke på baggrund af et bevidst valg og ønske om at blive sygeplejerske, at de studerende ofte mangler sammenhæng mellem teori og praksis og kan miste interessen for faget fordi de ikke oplever at kunne bruge teorierne i den kliniske undervisning, mens andre studerende påpeger den nære kropskontakt med især ældre mennesker i klinisk praksis som fremmed og svær. Ekspertpanelet vurderer at de indsatser som udbuddet iværksætter for at øge antallet af studerende der gennemfører, er relevante og tilstrækkelige i forhold til årsagerne til frafaldet og frafaldets omfang. Fx har tidligere frafaldsårsager som den nære kropskontakt med ældre mennesker ført til iværksættelsen af et indsatsområde og projektforløb ved navn Udvikling af professionsidentitet tilpasning og dannelse til sygeplejeprofessionen. En anden årsag til frafald omhandler manglende sociale relationer på studiet i forhold til medstuderende. Dette er ligeledes valgt som et indsatsområde på udbuddet og har affødt udarbejdelsen af et projekt ved navn Etablering af dialoggrupper ved UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i. Udbuddet har desuden iværksat mange pædagogiske indsatser for at støtte de studerende i at gennemføre deres uddannelse, fx ved at satse på problembaseret læring, ved at skabe fokus på studerende med særlige behov og ved at indføre undervisningsdifferentiering. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, nøgletal for kriterium 15 og følgende bilag: Bilag 15: Undervisernes publicerede artikler, lærebogsafsnit, posters og konferenceoplæg. UCL Sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 53: Øget gennemførelse, Afrapportering vedrørende projektets 1. Fase, Projektleder True Carton Bilag 54: Projektbeskrivelse Udvikling af professionsidentitet tilpasning og dannelse til sygeplejeprofessionen, Projektleder Henny Gade Bilag 55: Projektbeskrivelse Etablering af dialoggrupper. Projektleder True Carton 36

37 Bilag 56: Rekruttering og Fastholdelse Oversigt over aktuelle undersøgelsesresultater, 2008 Bilag 57: Forbedret rekrutteringsgrundlag og fremme af gennemførelsesprocenten ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense,, Svendborg, 2009 Bilag 58: Principper for særlige prøvevilkår Uddannelsen 2008, Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 59: Anatomi og fysiologi et ekstraordinært tilbud for omgængere, februar 2009 Bilag 60: Uddannelsesdifferentiering Spor i sygeplejerskeuddannelsen, 2009 Sygeplejerskeuddannelsen i UC Lillebælt Bilag 61: Grundsyn og funktionsbeskrivelse for studievejlederteamet Sygeplejeskolen i Amt, revideret 2005 Bilag 62: Syn på vejledning. Sygeplejeskolen i Amt, 2007 Bilag 63: Hvordan kan jeg bruge vejledning konstruktivt, når jeg skriver opgave?

38 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: På baggrund af overgang til ny studieordning i 2008 har udbuddet kun beskrevet prøver og eksaminer for modulerne 1 til 10 og 14. Det har derfor kun været muligt for ekspertpanelet at vurdere disse prøver og eksaminers velegnethed. I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 10: Prøver og anvendte bedømmelsesformer, foretages der en bedømmelse efter hvert modul (dvs. i alt 14 bedømmelser). Der er eksterne prøver i modul 3, 7, 9, 10 og 14 og interne prøver i modul 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 og 13, heraf kliniske prøver i modul 4, 6, 8, 11 og 12. Kliniske prøver bedømmes som bestået eller ikke bestået. De andre prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen. På dette udbud ser prøveformerne for modul 1-10 og 14 ud på følgende måde: Modul 1 indeholder en intern teoretisk prøve der udgøres af en patientbeskrivelse, en multiple choice-opgave og en mindre skriftlig opgave, modul 2 indeholder en praktisk og teoretisk prøve i grundlæggende sygepleje, modul 3 indeholder en mundtlig prøve i sygeplejefaget og i faget anatomi og fysiologi, modul 4 indeholder en praktisk og teoretisk mundtlig prøve, modul 5 indeholder en skriftlig prøve med udgangspunkt i en portfolio, modul 6 indeholder en skriftlig intern klinisk prøve bestående af en plejeplan for en ældre borger eller patient med kronisk sygdom og bosiddende i eget hjem, modul 7 indeholder en mundtlig prøve i sygeplejefaget og i fagene psykologi, pædagogik og kommunikation, modul 8 indeholder en praktisk og teoretisk mundtlig prøve, modul 9 indeholder en teoretisk og skriftlig prøve i sygeplejefaget og i fagene filosofi, religion og etik, videnskabsteori og forskningsmetodologi, modul 10 indeholder en teoretisk og skriftlig prøve i sygeplejefaget og i fagene sygdomslære og farmakologi, mens modul 14 (som udgøres af bachelorprojektet) er en teoretisk og skriftlig opgave efterfulgt af individuel mundtlig eksamination. Selvom ikke alle udbuddets prøver og eksaminer er beskrevet endnu, vurderer panelet at det er sandsynliggjort at prøver og eksaminer vil give et tilstrækkeligt dækkende billede af om de studerende har realiseret mål for læringsudbytte efter endt studieforløb. Panelet bygger sin vurdering dels på det forhold at der er prøver og eksaminer ved slutningen af hvert modul som belyser om de studerende har opnået modulets læringsmål dels på panelets vurdering i forbindelse med kriterium 6 om at der er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets elementer og det overordnede mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 16 og følgende bilag: 38

39 Bilag 17: Semesterbeskrivelse 4. semester modul 7 og 8. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 18: Semesterbeskrivelse 1. semester modul 1 og 2. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 19: Semesterbeskrivelse 2. semester modul 3 og 4. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 20: Semesterbeskrivelse 3. semester modul 5 og 6. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Bilag 64: Eksterne prøver sygeplejerskeuddannelsen i, 2009 Bilag 65: Idékatalog. Eksterne prøver i sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark, 2009 Bilag 66: Kliniske prøveformer i sygeplejerskeuddannelsen sammenfattende rapport Bilag 67: Idékatalog. Kliniske prøver i sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark, 2009 Bilag 68: Notat vedrørende undervisernes deltagelse i interne kliniske prøver, Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling,

40 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 5,9 % af karaktererne, som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender har karakteren 02. Nøgletallet for udbuddet er dermed under den vejledende maksimumgrænse på 7,5 %, som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af sygeplejerskeuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de tre eksterne eksaminer for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen University College Sjælland Att.: Ulla Koch Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg og Hjørring Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen University College Sjælland Att.: Ulla Koch Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen University College Lillebælt Att.: Lena Busch Nielsen Sendt pr. e-mail: lebn@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Næstved

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Næstved Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen University College Lillebælt Att.: Helle Stryhn Sendt pr. e-mail: hems@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Odense Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Vest i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Vest i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Vest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

professionsbachelor i sygepleje

professionsbachelor i sygepleje Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole Att.: Vibeke Nørholm, Rektor Sendt pr. e-mail: vin@diakonissen.regionh.dk sygeplejeskolen@diakonissen.regionh.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Silkeborg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Silkeborg Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Silkeborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen University College Sjælland Att.: Ulla Koch Sendt pr. e-mail: uwk@ucsj.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Thisted og Viborg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Thisted og Viborg Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Thisted Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012 Sagsnummer:

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Holstebro

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Holstebro Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen VIA University College i Holstebro Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere