Mål for undervisningen i 9.kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål for undervisningen i 9.kl"

Transkript

1 Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen, som vi arbejder med det på Tommerup Efterskole. Det er beskrevet herunder. Dansk Danskundervisningen på Tommerup Efterskole i 9. klasse leder frem mod at fremme elvernes lyst til at bruge sproget, styrke deres bevidsthed om sproget og dets muligheder og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. Undervisningens grundlæggende færdigheder er at se, lytte, tale, skrive og læse. Vi ønsker at fremme elevernes oplevelse af det talte sprog som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet således at de lærer at bruge sproget bevidst og varieret. Dette gøres ved at eleverne får mulighed for at holde mundtlige oplæg, øve argumentation i klassediskussioner, og for at erhverve sig teknikker i hhv. højt- og oplæsning. Eleverne præsenteres for forskellige læsestrategier bl.a. informationssøgning, skimning samt dybdelæsning, som de øver gennem den daglige forberedelse og via tidligere 9. klasses afgangsprøver i læsning. Eleverne lærer at forstå, bruge og forholde sig til forskellige trykte og elektroniske kilder. Vi arbejder med at bevidstgøre skriveprocessen og det skrevne sprogs forskellige genrer gennem diverse skriveøvelser som avisskrivning, kreativ skrivning, personbiografi, anmeldelser, essays,

2 digte og sange samt gennem tidligere 9. klasses afgangsprøver i såvel retstavning som fri skriftlig fremstilling, for herved at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. For at vise og derigennem gøre det muligt for eleverne at erhverve sig færdigheder indenfor forskellige tekstgenrer, læser vi et bredt udvalg af fiktive tekster herunder episke såvel som lyriske samt non-fiktive tekster. Desuden arbejder vi med forskellige ikkeskrevne medier så som reklamer, kortfilm og musikvideoer. Disse er både nyere og ældre tekster, der viser dansk litteraturs historiske og kulturelle tradition.

3 Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne arbejder med: Kommunikative færdigheder: At forstå talt engelsk samt kunne forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, også hvis der er nationale og regionale sprogvariationer. At redegøre for egne meninger samt gengive informationer og oplevelser. At læse, forstå og gengive hovedindhold indenfor forskellige genrer og emner. At lære at søge information fra forskellige medier og videreformidle dem. At udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form samt afpasse den til en evt. modtager. Sprog og sprogbrug: At udtrykke sig hensigtsmæssigt og afpasse udtryksform efter modtager. Bruge grundlæggende viden om teksters opbygning, øge ordforråd og anvende synonymer eller omformuleringer, når ordforrådet ikke rækker. At anvende et forholdsvis præcist grammatisk sprog samt viden om grundlæggende grammatiske områder. Udtale engelsk forståeligt og med intonation, der ligner britisk eller amerikansk sprogtone. At anvende retstavning og tegnsætning rimeligt præcist. Sprogtilegnelse: Lyst og evne til at formulere sig og kommunikere på engelsk. At tro på deres evne til at bruge sproget. At udnytte it og mediers mulighed for informationssøgning og kommunikation. At anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt. At skrive fra ide til færdigt resultat, herunder at indsamle stof og disponere det. At bruge praktisk-musiske

4 udtryksformer til at understøtte et sprogligt udtryk. Kultur- og samfundsforhold: At bruge og søge viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande ved at arbejde med forskellige genrer og medier. At perspektivere til egen kultur og egne erfaringer samt til forhold i engelsktalende lande. At vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder information fra elektroniske medier. At anvende engelsk som kommunikationsmiddel i og udenfor skolen.

5 Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden: Eleverne skal i løbet af året arbejde med at bruge det sprog, der er knyttet til fysikken og kemien. Indenfor relevante emner skal de arbejde med kredsløb for vand, kulstof og nitrogen. Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse: Eleverne arbejder med atomets opbygning og de forskellige måder stoffer binder sig sammen på. De skal tilegne sig viden om forskellige teorier omkring universets opståen Eleverne skal lære om den teknologiske udvikling der har skabt det samfund vi lever i. Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund: Vi arbejder med forskellige energiformer og drøfter hvordan ressourcerne i verden udnyttes, hvordan bruges i industrien og hvordan disse produkter påvirker miljøet. Vi arbejder med forskellige former for energiomsætning. Under disse emner drøftes hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet Arbejdsmåder og tankegange: Eleverne er med til at stille spørgsmål og ud fra eksperimeter, og udvælgelse at udstyr vurderer de resultater og sammenhænge.

6 Historie Eleverne skal have mulighed for at forstå sig selv som historieskabte og medskabere af historie, når de undrer sig over deres egen tid og hverdag. De skal have mulighed for at udbygge deres indsigt i, kunne genfortælle og analysere væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra forskellige tidsepoker i Danmarks historie, i kraft af at de skaber sig overblik over og fordyber sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår. Herunder vil kerneord fx være: interesseorganisationer, politiske systemer og andre ting, som påvirker menneskelivet. Alt dette sættes ind i en global sammenhæng. Geografi Globale mønstre: Eleverne får gennem undervisningen tilegnet sig viden der giver dem i stand til at gennemskue globale mønstre: naturgeografiske og kredsløb, samt beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling. Herunder vil de arbejde med økonomi, produktion ressourceforbrug, miljø og forurening. Naturgrundlaget og dets udnyttelse: Vi arbejder med geologiske kredsløb, undersøger vejrforhold og forandringer, landskabsdannelser, og sammenhænge mellem menneskers overlevelsesgrundlag og naturen omkring dem.

7 Kultur og levevilkår: Med udgangspunkt i danske forhold tilegner eleverne sig viden om forhold der har betydning for befolknings- og byudvikling. Der arbejdes med levevilkår i eget og andre samfund, behandling af Internationale konflikter med udgangspunkt i geografiske forhold og eleverne skal kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget. Arbejdsmåder og tankegange: Vi arbejder med geografiske kilder og hjælpemidler der sætter eleverne i stand til at analysere sammenhænge for natur og mennesker men også analyse naturens opståen og kredsløb samt miljømæssige sammenhænge.

8 Biologi Eleverne tilegner sig gennem undervisningen færdigheder og kundskaber, der sætter dem i stand til at - kende og beskrive økologiske sammenhænge og levende organismers evne til at tilpasse sig det omgivende miljø. - kende og beskrive organiske og uorganiske stofkredsløb og kunne redegøre for energistrømme i sådanne kredsløb. - redegøre og forklare grundlæggende forhold i genetikkens verden og forklare sammenhængen mellem genetiske faktorer og evolution. - kunne forstå og redegøre for fysiologiske processer i menneskekroppen og inddrage forskellige faktorer, der kan påvirke vores sundhed. - forholde sig til og beskrive antropogene påvirkninger af vores jordklode og forholde sig til aktuelle natur- og miljøproblemer, som har betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur. - komme med forslag til natur- og miljøforbedringer og kunne inddrage begreber som bæredygtig udvikling og CO2-neutrale brændstoffer. - kende og forholde sig til bioteknologiens verden og dens betydning for mennesket, samfundet og naturen. - opnå biologisk viden gennem egne undersøgelser, eksperimenter i naturen, laboratoriet eller gennem besøg på virksomheder og museer.

9 - undersøge og kende til forskellige typer af biotoper og kunne forklare forskelle i deres biologiske mangfoldighed. - kende naturvidenskabelige arbejdsmetoder og derigennem forstå, hvordan ny biologisk viden bliver til. - genkende biologiske problemstillinger i samfundsdebatten og forholde sig til de værdier og interessemodsætninger, der knytter sig til disse i forhold til beskyttelse af vores natur og en samtidig sikring af samfundsudviklingen.

10 Kristendom Livsfilosofi og etik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse forstå og forholde sig til religiøst sprog vurdere etiske principper og moralsk praksis udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen håndtere mødet mellem forskellige kulturer og religioner reflektere over og udtrykke sig om forholdet mellem mennesket og naturen. Bibelske fortællinger Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente diskutere de bibelske fortællingers sigte og perspektiv og deres tydning af tilværelsen gøre rede for bibelske fortællinger og symbolers betydning i kunsten, herunder litteraturen.

11 Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig til spørgsmålet om, hvad kristendom er gengive hovedtrækkene i kristendommens historie vurdere kristendommen og folkekirkens betydning i Danmark forholde sig til kirkelige retninger i vor tid formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer tolke salmer og sange samt benytte dem som udtryksform. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner, herunder ligheder og forskelle beskrive og forholde sig til udvalgte religiøse sekter og bevægelser reflektere over relationer mellem forskellige religioner og samfund diskutere og forholde sig til udvalgte temaer inden for forskellige religioner* forstå brug og betydning af symboler og ritualer i forskellige religioner.

12 Samfundsfag Fagets indhold er baseret på de fire hovedområder: Menneske og stat - Undervisningen sigter mod at eleverne kender hovedlinjerne i det danske demokratiske system, herunder samspillet mellem stat, regioner og kommuner, samt hovedprincipperne i den danske velfærdsstat. - At forstå vejene til indflydelse i det politiske system, bl.a. via græsrodsbevægelser. - Arbejde med Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO. Menneske og samfund - At eleverne opnår forståelse for Danmarks udvikling fra landbrugssamfund, industrisamfund til videnssamfund, og hvilken betydning det har for samfundets opdeling i dag. - Kende til de forskellige politiske partiers synspunkter og deres holdning til velfærdssamfundet. - At eleverne får kendskab til arbejdsmarkedet, og hvilke krav der stilles til kompetencer og videreuddannelse. Menneske og kultur - Lære eleverne at forholde sig til forskellige kulturer, herunder deres værdier og normer. - Forstå hvordan disse normer og værdier spiller ind i mødet mellem forskellige kulturer.

13 - Beskrive forskellige livsformer, herunder den enkeltes tilhørsforhold til grupper og fællesskaber. - Kende til de forskellige medier og deres påvirkning. Menneske og natur - Give eleverne en forståelse af naturens betydning som ressource, og menneskets negative og positive påvirkning af den. - Se på forholdet imellem hensynet til naturen og den industrielle og teknologiske udvikling.

14 Idræt På Tommerup Efterskole har vi mange forskellige idrætsfag som eleverne vælger efter eget ønske. Derfor er vores idrætsundervisning meget målrettet og dybdegående i de enkelte idrætsfag. Slutmål for fodbold, håndbold og volleyball. Eleverne oplever træning og kamp, der indeholder grundlæggende bevægelsesfærdigheder, teknik, taktik og regler fra holdidrætter. idrætslige lege og spil at forberede og afvikle enkle former for opvarmning og grundtræning et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse at eleverne lærer at forholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske forandringer at eleverne lærer at forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i medog modspil samt i konkurrencer at eleverne lærer at forholde sig til viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten elevernes individuelle erfaring med fysisk aktivitet, som skal gøre dem i stand til at drøfte betydningen af livslang fysisk aktivitet, herunder vurdere kvaliteter ved forskellige idrætter at eleverne lærer at forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance. at eleverne lærer at forholde sig til udviklingen af normer og værdier i dansk idrætskultur at eleverne bliver inspireret til at bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre muligheder for at orientere sig i lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse

15 Matematik Når vi modtager elever på Tommerup efterskole forventer vi at de besidder de færdigheder og kundskaber der kræves efter 8. klassetrin. Det vi arbejder med i 9. klasse er derfor følgende: Arbejde med tal og algebra Undervisningen skal resultere i, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - benytte tal i forskellige sammenhænge - arbejde med forskellige skrivemåder for tal - udvikle og anvende regneregler - bestemme størrelser ved måling og beregning - arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem samt aflæse punkter - vælge og benytte relevante metoder og hjælpemidler til udregning. Det betyder bla. at vi tillægger det stor betydning at eleverne får lov til arbejde med egne algoritmer, at vi ikke pålægger dem vores specifikke arbejdsmetoder. Arbejde med geometri Undervisningen skal resultere i, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen - arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser - forstå, benytte og vurdere forskellige typer af tegning - undersøge og forklare egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. Det gør vi bla. i arbejdet med et målestoks- og et geometriprojekt, hvor

16 eleverne både arbejder praktisk og teoretisk med emnerne. Matematik i anvendelse Undervisningen skal resultere i, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - vælge funktionel regningsart i de enkelte situationer - bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller - - en begivenhed - arbejde med grafiske fremstillinger - erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller. Eleverne introduceres og opfordres til at anvende hhv. Excel og MathCad i det daglige arbejde samt til udarbejdelse af problemregningsopgaver. Kommunikation og problemløsning Undervisningen skal resultere i, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer - argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger - vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning - overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art - benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge - veksle mellem praksis og teori - anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision - bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk. Sker bla. i problemregningsopgaverne og i det daglige arbejde. Se i øvrigt ovenstående kommentarer

17 I øvrigt forsøger vi efter bedste evne at leve op til slutmål for faget matematik nøjagtigt som folkeskolen gør. Netop derfor er det med undren, at vi bliver pålagt at omformulere slutmålene, når nogle mennesker har brugt lang tid på at formulere det hensigtsmæssigt og forståeligt!

18 Tysk Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kommunikative færdigheder indenfor det tyske sprog, mundtligt såvel som skriftligt i kraft af en bevidstgørelse omkring sprogets opbygning også i forhold til andre sprog. Endvidere stræbes der efter, at eleverne ser sig i stand til at udnytte forskellige strategier og sproglige redskaber, samt bevarer lysten til at arbejde med sproget også gennem et øget kendskab til tysktalende landes kultur og samfundsforhold

19

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole.

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indhold Værdigrundlag... 3 Historisk forankring... 3 Tillid og forventninger... 3 Hovedsigte... 4 Elever med specielle behov/støtteundervisning.... 6 Dansk-

Læs mere

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN 2013-2014 1 Lærerteam 2013-14 1. række tv.: Caroline Leth-Nissen, Berit Ø. Kristensen, Signe L. Israelsson, Sasja Nielsen, Kim Sørensen, Gitte P. Glöde, Rasmus

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011

Årsplan. 8. årgang. Rønbækskolen 2010 2011 Årsplan 8. årgang Rønbækskolen 2010 2011 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 2 SOCIALE OG FAGLIGE MÅL FOR 8. ÅRGANG... 3 SKOLE-HJEMSAMARBEJDE... 4 TVÆRFAGLIGE PROJEKTER... 5 RESSOURCETIMER... 5 IT... 5

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 9, stk. 8, og 10, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2012-13 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 8 Årskalender... 8 Flyttedage...

Læs mere

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14

Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indholdsplan for Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole 2013-14 Indhold SKOLEN OVERORDNET... 3 Formål og værdigrundlag... 3 Kommentar... 4 Vedtægter... 4 SKOLEN PRAKTISK... 9 Årskalender... 9 Flyttedage...

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere