Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle."

Transkript

1 Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt arbejde, for derved at øge deres dansksproglige færdigheder At styrke elevernes læse og skriveevne At lære eleverne at gøre brug af IT- kompenserende hjælpemidler At øge elevernes udtryks og læseglæde At give eleverne indsigt i hverdagens tekster At øge elevernes indsigt i såvel skønlitteratur som faglitteratur. I undervisningen tager vi udgangspunkt i elevens danskfaglige kompetencer, og vi forsøger at nå trinmålene for dansk på et så højt niveau som muligt for den enkelte elev. Evaluering og afgangsprøver Ved skolestart på Mina Hindholm vil nogle elever have et danskfagligt niveau, der gør det muligt på baggrund af vejledning om særlige vilkår for elever med læse / stave problemer (som f. eks. IT kompenserende hjælpemidler, forlænget tid osv.) at gå op til 9. & 10. klasses afgangsprøver. Matematik Formålet med matematikundervisningen på Mina Hindholm Efterskole Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne tilegner sig nye faglige områder, samt at de vedligeholder deres færdigheder i allerede tilegnede områder. Vi tager udgangspunkt i og hensyn til elevernes forståelse af matematikken. Vi arbejder med matematik, der kan gøre eleverne bedre rustet til at klare hverdagen og deres fremtidige uddannelse. Matematikken, der arbejdes med kan være af både praktisk og teoretisk art. I undervisningen tager vi hensyn til, at eleverne har læse, skrive og staveproblemer. Der vil derfor være få tekstopgaver, og eleverne får hjælp til at læse og forstå den tekst, der måtte være. Vi arbejder med at kombinere læseforståelse og problemløsning. Afgangsprøver og evaluering De 9. klasses elever, der har forudsætninger for det, gives mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøver.

2 Alle elever får ved skoleårets afslutning en udtalelse, hvor også deres matematikkundskaber beskrives. Arbejde med tal og algebra Undervisningen på Mina Hindholm leder frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Anvende tal i forskellige sammenhænge Arbejde med forskellige skrivemåder for tal Udvikle og benytte regneregler Bestemme størrelser ved måling og beregning Læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem Vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. Arbejde med geometri Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen Arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser Tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning Undersøge og beskrive egenskaber ved plan og rumgeometriske figurer. Matematik i anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer Bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed Arbejde med grafiske fremstillinger Anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger Forholde sig til sandsynligheder Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller. Kommunikation og problemløsning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger Vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning Overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art

3 Benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge Veksle mellem praksis og teori Anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog i form af tal, tegning og andre fagudtryk. Engelsk De centrale mål i engelsk er: Kommunikative færdigheder Kultur og samfundsforhold Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kommunikative færdigheder Målet for undervisningen er at eleverne skal komme til at: Forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige Følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere Deltage uforberedt i samtaler om kendte emner Fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt Præsentere et emne, alene eller sammen med andre, ved hjælp af praktisk-musiske udtryksformer Redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner Læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger Kultur og samfundsforhold Målet for undervisningen er at eleven skal kunne: Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger Benytte informationer fra engelsksprogede kilder Belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af

4 Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet Perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle problemstillinger Benytte informationer fra engelsksprogede kilder Belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af . Sprog og sprogbrug Målet for undervisningen er at eleven skal kunne: Udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer Udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt Afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger Anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt Anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser Have en udtale, der ligner britisk og amerikansk sprogtone Anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig Udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer Udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt Afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype Anvende en basisviden om gængse teksters opbygning Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder og problemstillinger Anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt Anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser Have en udtale, der ligner britisk og amerikansk sprogtone Anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes former og funktioner, når fokus er på den sproglige form Anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig Sprogtilegnelse Målet for undervisningen er at eleven skal kunne: Udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen Være bevidste om, hvordan de bedst tilegner sig engelsk Anvende kommunikationsstrategier, først og fremmest at omskrive og bruge overbegreber, synonymer og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation

5 Vælge lytte strategier i forhold til en situation, herunder lytte efter hovedindhold og lytte efter væsentlige detaljer Abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante Vælge læsestrategier i forhold til teksttype og situation, herunder at læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof Anvende læsestrategier, skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information Udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation Anvende ordbøger, grammatiske oversigter Bruge stavekontrol hensigtsmæssigt Anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser Gennemføre en aktivitet individuelt og i par og gruppearbejde Understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer Vi tager udgangspunkt i elevernes engelskfaglige kompetencer og arbejder hen mod at nå trinmålene for 9. klasse på et så højt niveau som muligt. Fysik/Kemi Mål: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den Verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Indhold: Emner til året: Det periodiske system Radioaktivitet Magnetisme Elektromagnetisme, Induktion og tranformation Metaller og ioner Syrer og baser Alkohol Struktur:

6 Derfor lægger undervisningen i fysik og kemi på Mina Hindholm vægt på: Fysikken og kemiens verden således at eleven bliver i stand til at benytte fysiske, kemiske begreber og enkle modeller til at forklare fænomener og hændelser. Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse med udgangspunkt i beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser, universets opbygning og de teknologiske. Anvendelse og forståelse for fysik og kemien i det moderne samfund ved at kunne redegøre for, tage stilling til samfundets naturvidenskabelige ressourcer Idræt Mål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætsoplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Indhold: Idrætsaktiviteter: Nye og gamle idrætslege, de store boldspil (fodbold, håndbold, basket, volley), mindre udbredte boldspil (fx badminton, streetbasket, beachvolley, bounchball, ultimate, kropsbold og rugby), styrketræning, udeliv, extreme-sport, fællesgymnastik med træning af et opvisningsshow indeholdende udtryk, rytmiske sammensætninger, samarbejde, spring og akrobatik. Struktur: Undervisningen i emnekredsen IDRÆT og GYMNASTIK foregår dels skemalagt med krav om fællesgymnastik (med deltagelse i skolens årlige gymnastikopvisninger) og en bred tilbudsvifte af idrætslige valgfag (fodbold, badminton, spring, volleyball, bordtennis, basketball, gymnastik/dans, orienteringsløb) og dels indlagt i skolens årsplan i form af emnedage, idrætsligt besøg på og af andre efterskoler samt de årlige gymnastikopvisninger.

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse

Dansk. Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Dansk Der undervises 5 lektioner ugentligt i såvel 9.- som 10. klasse Undervisere: Christian Bruun, Ole Richter, Lone Tietze, Carsten Birkedal og Lisbeth Kristensen Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin

Læs mere

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse.

Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplanen er af bestyrelsen overladt til skolens forstander. Indholdsplanen godkendes af skolens bestyrelse. 1 Indholdsplan Faarevejle Efterskole 2015 2016 Faarevejle Efterskole lever op til kravene i Fælles mål og undervisningen står mål med hvad man almindeligvis forventer sig af folkeskolen. Dog adskiller

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16

INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16 INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16 Jeg tror på at intet i verden er afgjort At alting fra starten er skabt til at skabe At de der tar ansvaret op bliver de stærke og ejer det hele - og aldrig kan

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN 2013-2014 1 Lærerteam 2013-14 1. række tv.: Caroline Leth-Nissen, Berit Ø. Kristensen, Signe L. Israelsson, Sasja Nielsen, Kim Sørensen, Gitte P. Glöde, Rasmus

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011)

VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) VESTERBORG EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN (SKOLEÅRET 2010 2011) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- GENERELT OM VESTERBORG EFTERSKOLE 1.1- SKOLENS FORMÅL 1.2- SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG 1.3- DE FYSISKE RAMMER 1.4- ELEVSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole.

Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indholdsplan 2014 2015 Hardsyssel Efterskole. Indhold Værdigrundlag... 3 Historisk forankring... 3 Tillid og forventninger... 3 Hovedsigte... 4 Elever med specielle behov/støtteundervisning.... 6 Dansk-

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2013 14. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2013 14 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere