TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV"

Transkript

1 Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr

2 Indhold 1. INDLEDNING SOLVENSBEHOV Intern proces for opgørelse af solvensbehovet Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr sparekassen Koncernen Basisindtjening Udlånsvækst (større end 10 pct. medfører tillæg) Kreditrisici for store kunder med finansielle problemer (eksponeringsgrupper) Kreditrisikokoncentration (20 største eksponeringer) Koncentrationsrisiko på brancher (HHI) Øvrige kreditrisici Renterisiko på poster udenfor handelsbeholdningen Renterisiko på poster indenfor handelsbeholdningen Aktierisiko Valutarisiko Likviditetsrisici Operationelle risici Gearing Øvrige risici, herunder eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav AFSLUTNING... 13

3 1. Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Tillæg til rapporten udarbejdes kvartalsvis med offentliggørelse af sparekassens solvensbehov. Den fulde risikorapport offentliggøres én gang årligt i forbindelse med offentliggørelse af koncernens årsrapport for det foregående år. Det vurderes, at de offentliggjorte oplysninger samt offentliggørelsesfrekvensen er hensigtsmæssig, set i forhold til risikoeksponeringen. Oplysningerne i tillæg til risikorapporten pr. 30. juni 2016 er ikke reviderede. 2. Solvensbehov 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet Den Jyske Sparekasses interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet er udgangspunktet for fastsættelsen af sparekassens tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. I den interne proces identificeres de risici, som Den Jyske Sparekasse er eksponeret overfor med henblik på at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. Solvensbehovet er Den Jyske Sparekasses egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som sparekassen påtager sig. Den Jyske Sparekasses bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra sparekassens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer samt vækstforventninger. Med virkning for opgørelsen pr. 31. december 2012 og fremefter anvendes som udgangspunkt Finanstilsynets målepunkter. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af pengeinstituttets solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække instituttets risici, jf. FiL 124, stk. 1 og 2. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden og processen for sparekassens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der evt. skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i sparekassens risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. 1

4 Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Tilsynets vejledning bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I tilsynets vejledning opstilles målepunkter for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller målepunkter på de fleste områder, vurderer Den Jyske Sparekasse på alle områder, om de angivne målepunkter i tilstrækkelig grad tager hensyn til sparekassens risici, og foretager individuelle tilpasninger, hvis dette vurderes nødvendigt. 2

5 Den Jyske Sparekasse følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet (tallene pr. 30. juni 2016 er indsat, og der er vist sammenligningstal pr. 31. marts 2016 for sparekassen): Fig1 Sparekassen Koncernen Pr kr. Pr kr. % Pr kr. % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) , ,0 + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) ) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) ) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af kapitalgrundlaget) med finansielle problemer , ,0 4b) Øvrige kreditrisici (mellemstore landbrug) , ,0 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle eksponeringer ,2 0, ,2 0,4 4d) Koncentrationsrisiko på brancher + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici , ,1 5b) Aktierisici c) Valutarisici ) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) ) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) ) Øvrige risici, herunder eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav , ,1 I alt , ,8 3

6 Solvensbehovet opdelt på risikoområder (søjle I og II i alt) udgør: Fig2 Pr kr. Sparekassen Pr kr. Koncernen % Pr kr. Risikoområde Kreditrisici , ,4 Markedsrisici , ,3 Operationelle risici , ,0 Øvrige risici , ,1 Tillæg i øvrigt, jf. FiL 124 stk I alt , ,8 % Den samlede risikoeksponering er steget med ca. 70 mio. kr., fra ca mio. kr. til ca mio. kr., fra 31. marts 2016 til 30. juni 2016, hvilket er årsag til stigningen på ca. 6 mio. kr. i søjle I kravet, jf. fig 1. Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer er faldet med ca. 22 mio. kr., mens kreditrisiciene på mellemstore svage landbrug er steget med ca. 15 mio. kr. Under øvrige risici er afsat ca. 16 mio. kr. til regulatorisk forfald, da aftaler om refinansiering af et kapitalinstrument endnu ikke er fuldt ud på plads Samlet er det tilstrækkelige kapitalgrundlag steget med ca. 13 mio. kr., fra ca mio. kr. til ca mio. kr. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Den Jyske Sparekasses opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at Den Jyske Sparekasse har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt kapitalgrundlaget er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Den Jyske Sparekasse en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr sparekassen Det tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort til t.kr. og solvensbehovet til 11,8 % pr. 30. juni Kapitalgrundlaget er opgjort til t.kr. Der er således en overdækning i forhold til det tilstrækkelige kapitalgrundlag på t.kr. 4

7 Kapitalprocenten er opgjort til 14,8 pr. 30. juni Overdækningen i forhold til solvensbehovet er 3,0 procent point. Hvis der ses bort fra (overskydende) hybrid kernekapital, som ikke kan dække søjle 1 og II krav, reduceres overdækningen med ca. 10 mio. kr., og overdækningen i procent point til 2,9 procent point. Kapitalbevaringsbufferen er fastsat til 0,625 procent i Overdækningen efter fradrag af kapitalbevaringsbuffer bliver henholdsvis 2,4 procent point og 2,3 procent point, hvor sidstnævnte overdækning er i det tilfælde, hvor der ses bort fra (overskydende) hybrid kernekapital, som ikke kan dække søjle I og II krav. Solvensbehovet pr. 30. juni 2016 er opgjort efter 8+ metoden. 2.3 Koncernen På koncernniveau er det tilstrækkelige kapitalgrundlag opgjort til t.kr. og solvensbehovet til 11,8 % pr. 30. juni Kapitalgrundlaget er opgjort til t.kr. Der er således en overdækning i forhold til det tilstrækkelige kapitalgrundlag på t.kr. Kapitalprocenten er opgjort til 14,8 pr. 30. juni Overdækningen i forhold til solvensbehovet er 3,0 procent point. Hvis der ses bort fra (overskydende) hybrid kernekapital, som ikke kan dække søjle 1 og II krav, reduceres overdækningen med ca. 10 mio. kr., og overdækningen i procent point til 2,9 procent point. Kapitalbevaringsbufferen er fastsat til 0,625 procent i Overdækningen efter fradrag af kapitalbevaringsbuffer bliver henholdsvis 2,4 procent point og 2,3 procent point, hvor sidstnævnte overdækning er i det tilfælde, hvor der ses bort fra (overskydende) hybrid kernekapital, som ikke kan dække søjle I og II krav. Solvensbehovet pr. 30. juni 2016 er opgjort efter 8+ metoden. I det følgende kommenteres på punkterne i den øverste tabel ovenfor. 2.4 Basisindtjening Der skal ikke afsættes tillæg vedrørende basisindtjening, idet sparekassens indtjening før nedskrivninger, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser sat i forhold til udlån og garantier overstiger 1 pct. 5

8 For 2015 udgjorde procenten ca. 1,5 beregnet på grundlag af realiserede regnskabstal. For 1. halvår 2016 omregnet til helårstal (estimat) udgør procenten ca. 1, Udlånsvækst (større end 10 pct. medfører tillæg) Der skal ligeledes ikke afsættes tillæg vedrørende udlånsvækst. Det er den fremtidige udlånsvækst, der skal indgå i vurderingen. Da sparekassens udlånsvækst i det kommende år ikke forventes at overstige 10 pct., skal der ikke afsættes tillæg. Der har ikke været udlånsvækst de seneste 3 kalenderår, men udlånsfald. For 2016 forventes i bedste fald en beskeden udlånsvækst (under 2,5 procent). 2.6 Kreditrisici for store kunder med finansielle problemer (eksponeringsgrupper) For større eksponeringer med kunder med finansielle problemer skal der ske en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på de enkelte eksponeringer, der udgør mindst 2 pct. af instituttets kapitalgrundlag. Afgrænsningen af en eksponering er som udgangspunkt baseret på en sammenhørende kreditrisiko. Pr. 30. juni 2016 drejer det sig for sparekassen om 26 eksponeringsgrupper. Det opgjorte bruttotab, er beregnet til ca. 358 mio. kr. I bruttotabet kan modregnes et beløb, som er dækket af søjle I. Beløbet udgør ca. 105 mio. kr., således at der i opstillingen i fig1 er medtaget forskelsbeløbet på ca. 253 mio. kr. 2.7 Kreditrisikokoncentration (20 største eksponeringer) Metoden til vurdering af koncentrationsrisiko kan ikke give fradrag, men derimod et tillæg, hvis andelen af de 20 største eksponeringer (på gruppeniveau ) overstiger 4 procent af den samlede eksponeringsmasse. Der er pr. 30. juni 2016 beregnet et beløb på ca. 21 mio. kr., som indgår i fig1 tidligere i notatet. 2.8 Koncentrationsrisiko på brancher (HHI) Finanstilsynet anvender Herfindahl Hirschman indekset (HHI) til vurdering af koncentrationsrisiko på brancher. Metoden kan ikke give fradrag, men kan i nogle tilfælde give et tillæg, hvis andelen af eksponeringer i en branche overstiger 20 procent af den samlede eksponeringsmasse. Der er pr. 30. juni 2016 beregnet et beløb på ca. 44 mio. kr., som indgår i opstillingen tidligere i notatet. Der afsættes tillige et beløb på landbrug under øvrige kreditrisici, jf. nedenfor. 6

9 2.9 Øvrige kreditrisici Landbrug Landbrug m.m. er den største gruppe under erhvervseksponeringer, og gruppen har samlet udlån og garantier på ca. 3,0 mia. kr. Af de samlede erhvervseksponeringer (udlån og garantier) svarer dette til en andel på 32 pct. Efter modregning af nedskrivninger, herunder dagsværdireguleringer i forbindelse med fusioner/virksomhedsovertagelser, udgør andelen 31 pct. Individuelle nedskrivninger og dagsværdireguleringer på landbrug m.m. udgør ca. 603 mio. kr. pr. 30. juni Hertil kommer ca. 20 mio. kr. i gruppevise nedskrivninger på landbrug. På store svage landbrugseksponeringer er der solvensreserveret ca. 39 mio. kr., efter at der er foretaget modregning for reservationer indeholdt i søjle I. Det er herudover besluttet også at foretage en solvensreservation på svage mellemstore landbrug (eksponeringer i intervallet mio. kr.). Reservationen er beregnet ved, at der på det enkelte engagement tages udgangspunkt i blancodelen, som ganges med PD (sandsynligheden for misligholdelse) og LGD (tab i tilfælde af misligholdelse). Blanco * PD *LGD For OIV eksponeringer sættes PD til 100 pct. og LGD til 90 pct. For svage, hvor der ikke er OIV (Finanstilsynets risikoklasse 2c) sættes PD til 40 pct. og LGD til 90 pct. I det beregnede beløb modregnes foretagne nedskrivninger. Herefter beregnes hvor meget af reservationen, der er indeholdt i søjle I, og dette beløb fratrækkes. De anvendte PD og LGD er ændrede i forhold til beregning på mellemstore landbrug pr. 30. juni 2015, men uændret i forhold til 31. december For 2c eksponeringerne er PD ændret fra 75 pct. til 40 pct., mens LGD for både OIV eksponeringerne og 2c eksponeringerne er øget fra 85 pct. til 90 pct. Ændringerne er sket på baggrund af en aktuel analyse foretaget i Kreditafdelingen, der bl.a. har fokuseret på vandringen fra risikoklasse 2c til risikoklasse 1 (OIV). I det samlede opgjorte beløb modregnes en andel af det beregnede beløb til kreditreservation på brancher (med henblik på at undgå dobbeltregning). Det modregnede beløb udgør ca. 7 mio. kr. Netto reserveres der ca. 123 mio. kr. på mellemstore svage landbrug m.m. under øvrige kreditrisici. Ved vurderingen af den samlede reservation på landbrug skal også medregnes en andel af kreditreservationen på brancher (HHI). Kreditreservationen på brancher fordeles mellem landbrug og fast 7

10 ejendom + bygge og anlæg (de store grupper som indgår ved beregningen). Herved udgør landbrugsandelen 52 pct. af t.kr. dvs. ca. 23 mio. kr. På landbrug m.m. samlet er der således foretaget nedskrivninger, dagsværdireguleringer og solvensreservationer (Søjle II) på ca. 807 mio. kr. svarende til en andel på ca. 27 pct. af udlån og garantier (brutto) til landbrug m.m. Fast ejendom En anden stor erhvervsgruppe er fast ejendom, hvor udlån og garantier udgør ca. 2,0 mia. kr. Af de samlede erhvervseksponeringer (udlån og garantier) svarer dette til en andel på 21 pct. Efter modregning af nedskrivninger, herunder dagsværdireguleringer i forbindelse med fusioner/virksomhedsovertagelser, udgør andelen 21 pct. Individuelle nedskrivninger, hensættelser og dagsværdireguleringer på fast ejendom udgør ca. 349 mio. kr. pr. 30. juni Hertil kommer 6 mio. kr. i gruppevise nedskrivninger på fast ejendom. Solvensreservation i Søjle II på store eksponeringer i gruppen udgør ca. 79 mio. kr. Ved vurderingen af den samlede reservation på fast ejendom skal også medregnes en andel af kreditreservationen på brancher (HHI). Kreditreservationen på brancher fordeles mellem landbrug og fast ejendom + bygge og anlæg (de store grupper som indgår ved beregningen). Herved udgør andelen til fast ejendom 34 pct. af t.kr. dvs. ca. 15 mio. kr. Nedskrivninger, dagsværdireguleringer og solvensreservationer i søjle II udgør således i alt ca. 450 mio. kr. svarende til en andel på ca. 23 pct. af udlån og garantier (brutto) til fast ejendom. Store eksponeringer over 37 mio. kr. indenfor erhvervsgruppen fast ejendom udgør ca. 1,0 mia. kr., svarende til ca. 50 pct. af de samlede eksponeringer indenfor erhvervsgruppen. Kreditafdelingen har i sommeren 2015 lavet en analyse på engagementer under 36 mio. kr. (daværende 2 pct. grænse), hvor der bl.a. blev taget udgangspunkt i blanco-delen (for eksponeringerne i risikoklasserne 1 og 2c), nedskrivningerne og indholdet i søjle I. Analysen viste, at der ikke var behov for solvensreservationer for eksponeringerne under 2 procent grænsen. Der er ligeledes pr. 31. marts 2016 lavet en analyse, som viser, at der ikke er behov for solvensreservationer for eksponeringerne under 2 procent grænsen. Det er sparekassens opfattelse, at nedskrivninger og solvensreservationer pr. 30. september 2015 på landbrug m.m. og fast ejendom er tilstrækkelige. Kundegrupperne følges også fremadrettet tæt Renterisiko på poster udenfor handelsbeholdningen Sparekassen benytter standardmetoden ved opgørelse af renterisiko. 8

11 Ved beregning af risici skal instituttet ikke tage udgangspunkt i de aktuelle positioner, men tage udgangspunkt i, at instituttet påtager sig de maksimale risici indenfor de grænser, som bestyrelsen har sat i direktionens beføjelser til at tage markedsrisici, jf. FiL 70. Poster udenfor handelsbeholdningen omfatter udlån, indlån m.m. Risikoen opstår på fastforrentede poster. Der skal stresses med en rentestigning eller rentefald på minimum 200 basispunkter (2 procent point). Den maksimale renterisiko på poster udenfor handelsbeholdningen, som sparekassen må have, er beregnet til ca. 16 mio. kr. (0,5 pct. af kernekapital x 2). Den aktuelle renterisiko pr. 30. juni 2016 på poster udenfor handelsbeholdningen er opgjort til 1,3 mio. kr. (beregnet ved en rentestigning på 1 procent point) og dermed væsentligt under den fastsatte grænseværdi. Ved en opdeling efter varighedszoner på op til 1 år og mere end 1 år er renterisikoen henholdsvis ca. -7,7 mio. kr. og ca. 9,0 mio. kr. Ved et rentevip, hvor de korte renter (op til 1 år) forskydes i en retning med +/- 100 basispunkter, mens de lange renter (over 1 år) forskydes i den modsatte retning med +/- 100 basispunkter, vil der være en mindre uvæsentlig overskridelse i forhold til den maksimale fastsatte renterisiko. Det er sparekassens opfattelse, at der ikke er særlige renterisici (herunder rentestrukturrisici), der skal afsættes yderligere kapital til Renterisiko på poster indenfor handelsbeholdningen Den samlede renterisiko på poster indenfor og udenfor handelsbeholdningen må i henhold til direktionsinstruksen ikke overstige 5 pct. af sparekassens kernekapital, hvilket i beløb svarer til ca. 78 mio. kr. Da der allerede er stresset for 0,5 pct. på poster udenfor handelsbeholdningen, jf. ovenfor, er der 4,5 pct. tilbage til poster indenfor handelsbeholdningen. Den aktuelle renterisiko på poster indenfor handelsbeholdningen er pr. 30. juni 2016 på 2,2 mio. kr. og er dermed væsentligt under både det internt fastsatte målepunkt og finanstilsynets målepunkt (som er 5 pct. af kernekapitalen). Der afsættes ikke noget beløb. Renterisikoen i sparekassen på poster indenfor og udenfor handelsbeholdningen i alt udgør 3,5 mio. kr. og det vurderes derfor, at der totalt set er så lille en renterisiko, at det ikke er nødvendigt at stresse for yderligere renteændringer. 9

12 2.12 Aktierisiko Sparekassens aktier i handelsbeholdningen har igennem en længere periode været på et meget lavt niveau og udgør pr. 30. juni 2016 ca. 2 mio. kr. Grænseværdien for aktierisiko er på 5 pct. af kernekapitalen, hvilket i beløb svarer til ca. 78 mio. kr. Der er således meget stor afstand mellem den faktiske aktiebeholdning og grænseværdien, og der er ikke aktuelle planer om en øge beholdningen af aktier indenfor handelsbeholdningen i nævneværdigt omfang, selvom der er mulighed herfor i henhold til direktionsinstruksen, også udover 5 pct. af kernekapitalen. Der afsættes derfor ikke kapital i søjle II til aktierisiko Valutarisiko Der skal afsættes beløb, såfremt valutaindikator 1 i procent af kernekapitalen er større end 10 pct. og valutarisikoen, jf. valutaindikator 2, er større end 0,12 pct. af kernekapitalen. Der skal også her tages udgangspunkt i, at instituttet påtager sig de maksimale risici indenfor de grænser, som bestyrelsen har sat i direktionens beføjelser til at tage markedsrisici, jf. FiL 70. Der kan ved opgørelsen af tillæg på basis af valutaindikator 1 korrigeres for den lavere volatilitet i euro-positioner. Ifølge Direktionsinstruksen må grænseværdierne, jf. ovenfor, for valutaindikator 1 og valutaindikator 2 ikke overskrides. I praksis har valutaindikator 1 i de senere år været væsentligt under grænseværdien, når der ses på årsrapporterne for , og er det ligeledes pr. 30. juni Den Jyske Sparekasse er i 2013 blevet gruppe 2 pengeinstitut og skal herefter beregne valutaindikator 2. Valutaindikator 2 er pr. 30. juni 2016 under grænseværdien på 0,12 pct. af kernekapitalen. Der afsættes ikke et beløb til valutarisiko, idet grænseværdierne i finanstilsynets vejledning ikke må overskrides Likviditetsrisici Sparekassens likviditetsrisici er overordnet set risikoen for, at sparekassen ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser til tiden. Sparekassen har en god likviditet, og der er et indlånsoverskud pr. 30. juni 2016 på 3,0 mia. kr., når der medregnes indlån i puljeordninger. Ekskl. indlån i puljeordninger er der et indlånsoverskud på 2,0 mia. kr. Likviditetsoverdækningen er på 144 % i sparekassen pr. 30. juni Sparekassen er ikke p.t. afhængig af funding fra professionelle aktører, idet langsigtet funding i form af seniorobligationsudstedelse netto kun udgør 199 mio. kr. og først forfalder 19. juni Herudover har sparekassen kun kort funding på 13,7 mio. kr. fra professionelle aktører. 10

13 Efterstillede kapitalindskud, der kan tælles med i likviditetsopgørelsen, udgør ca. 775 mio. kr., hvoraf ingen del forfalder til betaling på kort sigt. Der henvises til specifikation og beskrivelse i note 16 i halvårsrapport Der foretages løbende likviditets stresstests i sparekassen. På baggrund af ovennævnte, vurderes der ikke at være behov for at afsætte kapital til likviditetsrisici Operationelle risici Ved operationel risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici. I Finanstilsynets vejledning er opstillet forskellige former for operationelle risici, som institutterne skal forholde sig til. Herudover er det anført, at instituttet særligt skal tage hensyn til en forøgelse af de operationelle risici i forbindelse med f.eks.: Ændringer i forretningsmodellen Organisationsændringer Ibrugtagning af nye it-systemer, herunder ændringer i outsourcing af it-drift Anvendelse af nye finansielle produkter og tjenesteydelser Markedsføring af nye finansielle tjenesteydelser Der vurderes ikke at være behov for at afsætte kapital til operationelle risici, udover det der allerede er indeholdt i søjle I kravet, ca. 124 mio. kr. Der foretages registrering og rapportering af operationelle hændelser og tab på operationelle hændelser baseret på et væsentlighedsprincip. Bestyrelsen modtager til brug for hvert bestyrelsesmøde rapportering om væsentlige tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og handlinger, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Bestyrelsen modtager til brug for hvert bestyrelsesmøde rapportering om operationelle hændelser, som er kendte, og som kunne have medført et væsentligt tab, men ikke gjorde det. Operationelle hændelser, der har medført tab eller kunne medføre tab større end kr , er omfattet af rapporteringskravet. 11

14 En gang om året, på aktiveftersyn mødet, modtager bestyrelsen en rapport om arten og beløbet for tab på operationelle hændelser og operationelle hændelser, der kunne have ført til tab, men som ikke gjorde det. Ifølge den seneste årlige rapport til bestyrelsen var tabene for perioden 2. kvartal kvartal 2016 på et relativt beskedent niveau, ca. 2,2 mio. kr Gearing Sparekassen har kvartalsvist fra 1. kvartal 2014 beregnet gearingsgraden (kernekapitalen/eksponeringer) efter CRR artikel 429. Gearingsgraden er pr. 30. juni 2016 beregnet til 8,63 pct. (og til 6,08 pct. uden hensyntagen til overgangsbestemmelser), hvilket anses for tilfredsstillende og tilpas forsigtigt. Direktionen er ansvarlig for at følge udviklingen i sparekassens risiko for overdreven gearing, herunder straks at orientere bestyrelsen, hvis sparekassens gearingsfaktor kommer under 5 %. Sparekassens gearingsgrad er i 2015 sammenholdt med 3 andre gruppe 2 pengeinstitutter. Sparekassens gearingsgrad er under den gennemsnitlige gearingsgrad for de 3 institutter, men ikke væsentligt under. Forskellen giver ikke anledning til at afsætte kapital til gearingsrisiko. Sparekassens gearingsgrad har ikke varieret meget i løbet af Den var lavest ved udgangen af 2. kvartal med 8,27 pct. og højest ved udgangen af 4. kvartal med 8,78 pct. For 2016 forventes i bedste fald en beskeden vækst i udlån og garantier (under 2,5 procent). Forventningen er derfor, at den gennemsnitlige gearingsgrad i 2016 stort set vil være på niveau med den gennemsnitlige gearingsgrad i 2015, og at variationerne i løbet af året vil være af begrænset omfang. Direktionen skal kvartårligt rapportere til bestyrelsen om udviklingen i sparekassens gearingsrisiko Øvrige risici, herunder eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav I vurderingen af sparekassens tilstrækkelige kapitalgrundlag skal indgå en vurdering af den kapital, instituttet har til rådighed. Senest et år før et kapitalinstrument forfalder eller på anden måde ikke længere kan medregnes i kapitalgrundlaget (regulatorisk forfald), skal sparekassen under hensynet til forsigtighed vurdere behovet for at foretage tillæg til solvensbehovet, hvis der er risiko for, at sparekassen vil have udfordringer med at erstatte det pågældende kapitalinstrument med et nyt kapitalinstrument af samme eller højere kvalitet. Sparekassen har 300 mio. kr. i efterstillet kapital, der har first call 28. marts Såfremt kapitalen ikke refinansieres inden da, vil medregningen af kapitalen i sparekassens kapitalopgørelse skulle 12

15 nedtrappes over 5 år, hvilket vil påvirke kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2017 med ca. 15 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at bringe aftaler om refinansiering på plads, hvorfor der af forsigtighedshensyn er afsat ca. 15 mio. kr. til regulatorisk forfald i solvensbehovsopgørelsen pr. 30. juni Herudover vurderes der ikke behov for at afsætte kapital under dette punkt. 3. Afslutning Supplerende oplysninger omkring risikostyring findes i den fulde risikorapport pr samt i Årsrapporten for Den fulde risikorapport opdateres i forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. HALVÅR 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2015 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT CVR-nr

RISIKORAPPORT CVR-nr RISIKORAPPORT 2016 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet 3 Forord 4 Risikoorganisation, CRR 435 stk. 1, litra a-d 4 Ledelseserklæringer, CRR 435, litra e og f

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

RISIKORAPPORT CVR-nr

RISIKORAPPORT CVR-nr RISIKORAPPORT 2015 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

RISIKORAPPORT 2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 RISIKORAPPORT 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse FORORD 4 RISIKOORGANISATION 5 Bestyrelsen 5 Risiko- og revisionsudvalget 5 Direktionen 6 Investeringskomiteen 6 Compliancefunktionen 7

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2016 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2016 CVR-nr. 65746018 Fiskeri ved Møns Klint Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere