Studieordning for Socialassistentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Socialassistentuddannelsen"

Transkript

1 Studieordning for Socialassistentuddannelsen Socialassistentuddannelsen Udarbejdet: juni 2011 Godkendt af IIN 4. oktober 2011 Revideret: februar 2013 Godkendt af brancheudvalg 6. februar 2013 Godkendt af IIN: 7.februar 2013

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel og titel... 4 Tilhørsforhold og hjemmel... 4 Titel... 4 Kapitel 2. Studietekniske forhold... 4 Læsning af tekster... 4 Forståelses- og formuleringsevne... 4 Kapitel 3. Faglig profil... 4 Uddannelsens formål... 4 Kompetenceprofil for den færdige socialassistent... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 6 Kapitel 4. Uddannelsens struktur... 8 Socialassistentuddannelsens opbygning... 8 Socialassistentuddannelsens moduler... 9 Modul 1 Intro... 9 Modul 2 Kultur, samfund, natur og sundhed, krop og bevægelse Modul 3 Kommunikation og samarbejde, IT og medier Modul 4 Det sociale arbejde med særlig fokus på udsatte grupper Modul 5 Faglig identitet Kapitel 5. Undervisningstilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer Fagsprog Kapitel 6. Løbende evaluering og modulopgaver Løbende evaluering Modulopgaver Skriftlig modulopgave Mundtlig fremlæggelse af modulopgave Kapitel 7. Bedømmelseskriterier, reeksamen, sygeeksamen m.m Bedømmelseskriterier Reeksamen Sygeeksamen

3 Særlige forhold Kapitel 8. Studieaktivitet, fravær og klageadgang Studieaktivitet Fravær Klageadgang Kapitel 9. Graviditets-, barselsorlov og orlov Orlov Kapitel 10 Børneattest og straffeattest

4 Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel og titel Tilhørsforhold og hjemmel Socialassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse og hører til under Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj Ifølge Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet 5. skal Naalakkersuisut godkende oprettelse af nye uddannelser indenfor erhvervsuddannelserne. Den 4. oktober 2011 godkendte Departement for Uddannelse og Forskning den første studieordning for socialassistentuddannelsen. D. 12. juli 2012 godkendte Departement for Uddannelse og Forskning en udvidelse af socialassistentuddannelsen ved Perorsaanermik Iliniarfik fra 20 uger til 39 uger. Titel En bestået socialassistentuddannelse fra Perorsaanermik Iliniarfik giver ret til betegnelsen socialassistent. Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster Studerende skal læse både primære og sekundære tekster på dansk. Der vil være fokus på tekster i dansk som andetsprog. Teksterne vil fortløbende i uddannelsen stige i sværhedsgrad sprogligt som indholdsmæssigt. Forståelses- og formuleringsevne Ved bedømmelse af skriftlige opgaver herunder modulopgaver skrevet på dansk og eksamensopgaven ligeledes skrevet på dansk, skal den studerendes forståelses og formuleringsevne indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation. Det faglige indhold vægtes dog tungest. Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Formålet med socialassistentuddannelsen er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse (på nuværende tidspunkt socialpædagoguddannelsen) samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer indenfor de i uddannelsen indlagte fagområder. Den studerende skal kunne arbejde selvstændigt med følgende: dansk som andetsprog på GU lignende niveau refleksion Relevant og valid informationssøgning Rapportskrivning 4

5 begreber indenfor pædagogik, psykologi, kulturforståelse, og andre fag som indgår i uddannelsen pædagogiske aktiviteter der tager udgangspunkt i brugerens/barnets kompetencer og ressourcer egen rolle i relation til fremtidig erhvervsfunktion eller uddannelse egen rolle i forhold til samarbejdsrelationer Den studerende skal desuden have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. Uddannelsens formål fordelt på de enkelte fag: Fag Dansk Pædagogik Kulturforståelse Bevægelse og sundhed Pædagogisk kreativitet Overordnet formål Faget sigter på, at den studerende kan reflektere over og analysere en pædagogisk faglig tekst på et GU lignende niveau på dansk, skriftligt som mundtligt. Fagets omdrejningspunkt er socialassistentens bevidste refleksioner om praksis. Derudover skal den studerende tilegne sig viden om og redskaber til, hvordan man som socialassistent udfører fagene i en pædagogisk kontekst. Den studerende skal opnå et bevidst syn på opdragelse og udvikling, blive i stand til at opstille klare mål for den enkelte og gruppen samt kunne argumentere fagligt for planlægning og udføre de opstillede mål. Faget sigter mod, at den studerende opnår teoretisk viden om menneskers læringsog udviklingspotentiale. Faget kvalificerer den studerende til at have en relevant forståelse for de pædagogiske praksisser, der er relevant i forhold til praksisfelt. Faget sigter på at den studerende kan reflektere over og analysere kulturelle fællesskaber på individ-, institutions-, og samfundsniveau. Den studerende skal tilegne sig viden om motions- og sundhedsfremmende tiltag i en pædagogisk kontekst. Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb indenfor faget, samt kunne argumentere fagligt for sine valg. Målet med faget er todelt. På den ene side at den studerende får kendskab til, hvordan han/hun med kreative udtryksformer kan fokusere på fortolkning og bearbejdning af sansede indtryk, og hvordan denne proces kan anvendes som baggrund for refleksion over og kommunikere om sig selv og verden. På den anden side skal faget gøre den studerende bevidst om mediernes påvirkningskraft og ruste denne til at formidle dette til børn og unge. Den studerende skal blive i stand til at planlægge, udføre og evaluere kreative forløb på baggrund af teoretisk viden om kreativitet og æstetiske læreprocesser, samt kunne argumentere fagligt for forløbene. Målet med faget er, at den studerende får et tydeligt billede på sin samfundsmæssige rolle, samt de forpligtelser og den lovgivning hvervet som socialassistent omfatter. Kompetenceprofil for den færdige socialassistent Kompetencebeskrivelse En socialassistent kan overordnet: Karakterisere, analysere og vurdere pædagogiske tekster og medieprodukter på dansk som andetsprog og relatere det til en grønlandsk begrebsverden og kontekst Anvende sin viden om pædagogiske og psykologiske teorier og begreber i udvikling af egen praksis Give feed back på og rådgive andet pædagogisk personale - i udvikling af egen praksis. 5

6 Opbygge professionelle samarbejdsrelationer til kolleger, forældre/ myndighedspersoner samt til brugere/ børn og med udgangspunkt i brugerens/barnets kompetencer og ressourcer og planlægge, udføre og evaluere kreative forløb. En socialassistent er dels kvalificeret til videreuddannelse dels kvalificeret til erhvervsarbejde indenfor socialområdet i offentlig eller privat regi. En bestået socialassistentuddannelse giver adgang til socialpædagoguddannelsen på lige fod med GU. Der vil være optagelse efter højeste karakterer. Kompetencemål Den centralfaglige del af socialassistentuddannelsen har som mål at give socialassistenten analytiske, metodiske og teoretiske kompetencer i forhold til uddannelsens tre kerneområder: dansk som andet sprog, pædagogik og psykologi samt at styrke den studerendes personlige og relationelle kompetencer og samarbejdskompetencer. Til de centrale fag knytter studiets andre fag; kulturforståelse, samfundsfag, bevægelse og sundhed samt pædagogisk kreativitet. Analytiske og metodiske overvejelser skal fremme refleksionen over det, der studeres og sikre at indsætte de studerendes viden i en teoretisk, historisk, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Til kerneområderne knytter ligeledes arbejdet med at koble det pædagogisk faglige ordforråd på dansk som andetsprog til det pædagogisk faglige ordforråd på grønlandsk. Målene for socialassistentuddannelsen opnås ved at øve den studerende i at: Karakterisere faglig praksis ud fra relevant teori Analysere relevante faglige tekster og moderne medier af vidt forskellig form og sværhedsgrad Planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb, der tager udgangspunkt i fagligt argumenterede mål og metoder Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere på tværs af fagligheder Reflektere over egen og andres praksis ud fra pædagogiske- og psykologiske teoridannelser Koble pædagogisk, psykologisk begrebsverden på dansk med samme begrebsverden på grønlandsk. Kompetencerne indøves gennem arbejdet med fagets tre kerneområder, tilrettelagt med en stadig øget progression i fagenes teoretiske-analytiske dimensioner. Den studerende dokumenterer fortløbende i uddannelsen disse kompetencer gennem udarbejdelse af obligatoriske skriftlige modulopgaver, mundtlige fremlæggelser af opgaverne, hvor minimum de tre kerneområder; dansk som andetsprog, pædagogik og psykologi vil indgå. Derudover vil den studerende øve kompetencer i praksisorienterede pædagogiske forløb med inviterede eksterne deltagere, hvor de studerende bliver udfordret og støttet i refleksion over praksis. En socialassistent har: Viden om, forståelse for og evne til at reflektere over 6

7 Pædagogiske/psykologiske tekster på dansk som andetsprog psykologiens betydning for udvikling af pædagogisk praksis valg af pædagogisk praksis ud fra teoretiske overvejelser egen rolle som pædagogisk medarbejder Kendskab til grammatik, sætningsopbygning og kontekstens betydning på dansk som andetsprog væsentlige psykologiske paradigmer væsentlige pædagogiske teoretiske retninger Færdigheder i at formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk som andetsprog indenfor den pædagogiske begrebsverden søge relevante og valide informationer vurdere teoretiske og anvendelsesmæssige problemstillinger, samt udarbejde relevant analyse og løsningsmodel identificere brugerens psykologiske udviklingsniveau som baggrund for den pædagogiske praksis observere med fokus på relationer og udarbejde handleplaner planlægge, udføre og evaluere pædagogiske forløb samarbejde med relevante parter i forbindelse med opgaver indenfor det pædagogiske felt Kompetencer i at kunne opsøge og tilegne sig relevant faglig viden indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang overholde aftaler tilpasse sin formidling af viden til forskellige forudsætningsniveauer og til konteksten handle ud fra et ressourcesyn på baggrund af indsigt i pædagogisk teori og praksis indgå aktivt i et studieforløb og tage medansvar for egen læring 7

8 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Socialassistentuddannelsens opbygning Socialassistentuddannelsen Moduler Fag Fagelementer Modul 1 Dansk Introduktion til dansk - mundtligt og skriftligt Intro Pædagogik Pædagogiske retningslinjer i en historisk kontekst ske paradigmer Kulturforståelse Nuanceret viden om begrebet kultur Bevægelse og sundhed Grundlege og sundhedsbegrebet Pædagogisk kreativitet Æstetiske læreprocesser Samfundet i forandring Modul 2 Dansk Før-fagligt/fagligt sprog, sprogsammenligning dansk/grønlandsk Kultur, Pædagogik Mobning og relationer samfund, Udvikling og læringsbegrebet natur og Kulturforståelse Forforståelse sundhed, krop og Bevægelse og sundhed Sund kost og hygiejne bevægelse Pædagogisk kreativitet Fra ide til færdigt produkt Grønlands samfundsudvikling Modul 3 Dansk Grammatik, opgaveskrivning, argumentation, analyse, kildekritik Kommunikation og Pædagogik Observationer, handleplaner og samarbejde Sproglig udvikling og kommunikative kompetencer samarbejde, Kulturforståelse Institution som begreb IT og medier Bevægelse og sundhed Motivation, sundhed og velvære Pædagogisk kreativitet Mediers rolle Social arv i en samfundsmæssig kontekst Modul 4 Dansk Grammatik, oplæg, skriveprocesser, individuelle arbejdsmetoder Det sociale Pædagogik Handikap, selvmord, forældresamarbejde ved omsorgssvigt arbejde med Normalitetsbegrebet, social udsathed og ressourcetænkning særlig fokus Kulturforståelse Institutioners samfundsmæssige funktion på udsatte grupper Bevægelse og sundhed Menneskets sanser Pædagogisk kreativitet Planlægning, udførelse, evaluering af kreative forløb Social arv i en samfundsmæssig kontekst Modul 5 Dansk Grammatik, eksamensforberedelse Faglig Pædagogik 3 P'er, forældresamarbejde fokus på barnets trivsel og udvikling identitet Egenomsorg på individ og institutionsniveau Kulturforståelse Kulturelle fællesskaber på individ-, institutions- og samfundsniveau Bevægelse og sundhed Planlægge, udføre, evaluere et aktivitetsforløb Pædagogisk kreativitet Socialassistentens rolle som igangsætter af kreative processer Pædagogiske forhold i en samfundsmæssig kontekst 8

9 Socialassistentuddannelsens moduler Socialassistentuddannelsen er opdelt i 5 moduler med hver et tema. Modul 1 Intro Faglige mål for modulet Intro Varighed: 5 uger Dansk Målet er at den studerende opnår kendskab til: - dansk som andetsprog med fokus på grammatik, ordforråd, skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed og sprogets anvendelse i forskellige situationer - Sprogforståelse herunder introduktion til før-fagligt og fagligt sprog. - Studieteknik herunder præsentation af læsestrategier og notatteknik. - viden om og forståelse af læring og kommunikation - IT, informationssøgning, tekstbehandling og sociale medier. Pædagogik Modulet giver den studerende indblik i pædagogiske retningslinjer i en historisk kontekst. Derudover skal den studerende introduceres til den grønlandske lovgivning på førskoleområdet med henblik på at opnå en grundviden om det lovgrundlag det pædagogiske personale er underlagt på daginstitutionsområdet. Modulet introducerer til teori- og praksisbegrebet med særlig fokus på en introduktion af det brede psykologiske landskab, hvilket indebærer en forståelse af de væsentligste psykologiske paradigmer. Kulturforståelse Modulet giver den studerende nuanceret viden om begrebet kultur. Bevægelse og sundhed Introduktion til grundlege og sundhedsbegrebet. Pædagogisk kreativitet Den studerende introduceres til begreberne fantasi, kreativitet og æstetisk læreproces. Kompetencer og færdigheder for modulet Prøvebestemmelser Modulet introducerer til samfundsfag herunder samfundet i forandring Eksaminanden kan: Anvende seminariets IT-system og har kendskab til tekstbehandling og informationssøgning Fremføre forenklede forklaringer af de introducerede begreber og retninger indenfor fagene på dansk som andetsprog Demonstrere en begyndende skelnen mellem fagligt og før-fagligt sprog Prøveform: Der er ingen skriftlig eller mundtlig prøve i forbindelse med 1. modul. For at den studerende skal bestå 1. modul forudsætter det aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 90% af undervisningen Censurform: Intern (Bedømmes af underviser samt områdeleder). 9

10 Modul 2 Kultur, samfund, natur og sundhed, krop og bevægelse Faglige mål for modulet Kultur, samfund, Dansk Målet er at den studerende tilegner sig yderligere viden om og træning i de danskfaglige temaer fra modul 1 med særlig fokus på: natur og sundhed, grammatik krop og bevægelse sprogsammenligninger mellem grønlandsk og dansk sætningens betydning for forståelsen Varighed: 9 uger før-fagligt og fagligt sprog Den studerende tilegner sig redskaber til: - Skrivning af en opgave, herunder sproglig ideudvikling og skriveprocessens forskellige elementer - argumentation og analyse af faglige tekster - kildekritik - gruppearbejde Pædagogik Den studerende skal tilegne sig en teoretisk forståelse af begrebet mobning og dertilhørende fagbegreber, herunder begrebet relation samt redskaber til at handle på mobning. Derudover skal den studerende opnå kendskab til relevante observationsteknikker, samt de etiske aspekter, der knytter sig til at anvende observation som metode. Den studerende skal lære at opstille og anvende pædagogiske handleplaner. Modulet introducerer til udvikling- og læringsbegrebet med særlig fokus på barnets psykiske udvikling. Modulet introducerer både individorienterede og socialpsykologiske perspektiver på læring og udvikling, herunder præsentation af den psykologiske betydning af etablering af relationer. Modulet opfordrer til refleksion over egne erfaringer med gruppedynamiske processer. Kulturforståelse Modulet giver den studerende viden om begrebet forforståelse, samt indblik i, hvordan den studerendes egen forforståelse påvirker synet på og mødet med andre mennesker i en pædagogisk kontekst. Bevægelse og sundhed Den studerende skal tilegne sig viden om sund kost og hygiejne, samt planlægge og lave et sundt måltid i samarbejde med sine medstuderende. Herunder skal den studerende kunne argumentere for sine valg. Den studerende skal planlægge, udføre og evaluere et aktivitetsforløb ud fra et pædagogisk sigte med aktiviteterne. Pædagogisk kreativitet Modulet fokuserer på temaarbejde som metode og processen fra ide til færdigt produkt. Modulet introducerer til Grønlands samfundsudvikling; fra det traditionelle samfund til 10

11 Kompetencer og færdigheder for modulet Prøvebestemmelser informationssamfundet. Derudover introduceres til socialiserings- og dobbeltsocialiserings begrebet. Eksaminanden kan: Demonstrere begyndende forståelse af opgaveskrivningens elementer Fremlægge mundtligt på dansk som andetsprog på begynderniveau Reflektere over egen og andres rolle i samarbejdsprocesser Sætte begrundede mål, planlægge, udføre og evaluere et aktivitetsforløb Redegøre for mobning som socialt fænomen, samt opstille fagligt begrundede pædagogiske tiltag til at mindske fænomenet Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 90% af undervisningen 1 bunden skriftlig opgave som skal omhandle emnet Mobning. Gruppefremlæggelse af bunden skriftlig opgave. Syge/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Censurform: Intern (Bedømmes af undervisere samt områdeleder). Eksaminationssprog: Dansk Omfang: 5-7 sider Gruppeprøve: Bunden opgave samt fremlæggelse skal så vidt muligt foregå i grupper á 4 personer. Modul 3 Kommunikation og samarbejde, IT og medier Faglige mål for modulet Dansk Målet er at den studerende tilegner sig yderligere viden om og træning i: Kommunikation og De grammatiske temaområder samarbejde, IT og Læsestrategier medier sprogsammenligninger mellem grønlandsk og dansk sætningens betydning for forståelsen Varighed: 8 uger før-fagligt og fagligt sprog Den studerende tilegner sig redskaber til: Udarbejdelse af en disposition og opgaveopbygning Samarbejde Pædagogik Den studerende skal tilegne sig færdigheder i at opstille pædagogiske handleplaner på baggrund af relevante observationsteknikker og introduceres til proceduren for underretning. Med fokus på at opøve kompetencer i at samarbejde skal den studerende trænes i konfliktnedtrappende kommunikation og handlemuligheder, samt udfordres til at reflektere over egen og andres roller og handlemuligheder i konfliktsituationer på baggrund af relevante teoretiske tilgange. Modulet giver den studerende indsigt i barnets sproglige udvikling samt en forståelse for den psykologiske betydning af individets kommunikative kompetencer. Modulet opfordrer den studerende til teoretisk refleksion over habitus begrebets indflydelse på egne kommunikative kompetencer. 11

12 Kulturforståelse Modulet giver den studerende viden om institution som begreb. Den studerende opnår ligeledes forståelse for, hvordan institutioner som fænomen påvirker menneskers muligheder for indflydelse på egen og andres dagligdag i pædagogiske institutioner. Bevægelse og sundhed Den studerende skal tilegne sig viden om motionens betydning for sundhed og velvære samt arbejde med motivationsfremmende faktorer. Pædagogisk kreativitet I modulet udfordres den studerende til at reflektere over mediers rolle. Der arbejdes med det symbolske aspekt af udtryksformer og genstandes signalværdi, samt mediernes muligheder og begrænsninger i det pædagogiske arbejde. Kompetencer og færdigheder for modulet Prøvebestemmelser Arbejdet med Grønlands samfundsudvikling fra modul 2 videreføres i modul 3. Derudover introduceres de studerende til begrebet social arv. Eksaminanden kan: Demonstrere forståelse af opbygningen af en opgave Fremlægge mundtligt på dansk som andetsprog med begyndende sikkerhed Redegøre for betydningen af kommunikative kompetencer Arbejde bevidst med motivationsprocesser Planlægge, udføre og evaluere et kreativt forløb Redegøre for konflikt som fænomen, samt opstille fagligt begrundede pædagogiske tiltag til at håndtere fænomenet Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 90% af undervisningen 1 bunden skriftlig opgave som skal omhandle emnet Konflikt. Gruppefremlæggelse af bunden skriftlig opgave. Syge/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Censurform: Intern (Bedømmes af undervisere samt områdeleder). Eksaminationssprog: Dansk Omfang: 5-7 sider Gruppeprøve: Bunden opgave samt fremlæggelse skal så vidt muligt foregå i grupper á 2 personer. Modul 4 Det sociale arbejde med særlig fokus på udsatte grupper Faglige mål for modulet Dansk Målet er at den studerende tilegner sig yderligere viden om og træning i: Det sociale arbejde med særlig fokus på udsatte grupper De grammatiske temaområder sprogsammenligninger mellem grønlandsk og dansk ordforrådets og sætningens betydning for forståelsen før-fagligt og fagligt sprog Varighed: 9 uger Den studerende tilegner sig redskaber til: 12

13 Redigering af en tekst/opgave Individuelle arbejdsmetoder i forhold til såvel mundtlig som skriftlig fremstilling. Pædagogik Den studerende skal opnå færdigheder i at agere fagligt kompetent i samværet med handicappede gennem teoretisk viden om og refleksion over praksiserfaringer med forskellige handicaps, samt kendskab til FNs retningslinjer på handicapområdet. Den studerende skal tilegne sig pædagogiske færdigheder i at genkende og handle på selvmordstruende adfærd, samt efterladtes reaktioner. Den studerende skal trænes i forældresamarbejde ved omsorgssvigt og udarbejde handleplaner med fokus på personer med særlige behov. Refleksion over socialassistentens rolle er et bærende element i undervisningen. Modulet giver den studerende indsigt i normalitetsbegrebet. Modulet introducerer til den psykologiske betydning for social udsathed, herunder: omsorgssvigt udviklingsforstyrrelse eksklusion samt stigmatisering af særligt udsatte befolkningsgrupper Desuden introduceres til psykologiske forståelser bag ressourcetænkning, herunder præsentation af udvalgte teoretikere indenfor det positiv-psykologiske paradigme. Kulturforståelse Modulet giver den studerende viden om institutioners samfundsmæssige funktion, samt indblik i samfundets kategoriserende og konstruerende effekt, og hvordan dette påvirker individ og institution. Bevægelse og sundhed Den studerende skal have viden om menneskets sanser. Herudover arbejdes der med at den studerende skal tilegne sig viden om fysiske handicaps og socialassistentens rolle, samt opbygge et sprogligt fundament om de handicaps, der arbejdes med. Pædagogisk kreativitet Der arbejdes med hvordan det procesorienterede temaarbejde kan anvendes i en pædagogisk sammenhæng, herunder refleksion over, hvilken betydning det har for den enkelte og fællesskabet at udtrykke sig kreativt. Den studerende introduceres til konkrete håndværksmæssige redskaber og arbejder med planlægning, udførelse og evaluering af et kreativt pædagogisk forløb. Kompetencer og færdigheder for modulet Arbejdet med begrebet social arv i en samfundsmæssig kontekst fortsættes fra modul 3 til modul 4. Eksaminanden kan: Demonstrere forståelse af opgavens opbygning og af sammenhængen mellem opgavens elementer Fremlægge mundtligt på dansk som andetsprog med sikkerhed og 13

14 Prøvebestemmelser selvstændighed Reflektere over egen rolle i svære situationer Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 90% af undervisningen 1 bunden skriftlig opgave som skal omhandle emnet Udsatte børn og unge. Syge/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået Censurform: Intern (Bedømmes af undervisere samt områdeleder). Eksaminationssprog: Dansk Omfang: 5-7 sider Gruppeprøve: Bunden opgave skrives enkeltvis, tilbagemelding sker til den enkelte studerende. Modul 5 Faglig identitet Faglige mål for modulet Dansk Målet er at den studerende tilegner sig yderligere viden om og træning i: Faglig identitet De grammatiske temaområder sprogsammenligninger mellem grønlandsk og dansk ordforrådets og sætningens betydning for forståelsen Varighed: 8 uger før-fagligt og fagligt sprog Den studerende tilegner sig redskaber til: - Eksamensforberedelse og -træning Pædagogik Den studerende skal blive i stand til at skelne mellem private, personlige og professionelle reaktioner og handle bevidst ud fra denne viden. Den studerende skal trænes i at analysere pædagogiske forhold og udvælge relevant teori og handlemuligheder på baggrund af relevant faglig refleksion og argumentation. I modulet vægtes den studerendes kompetencer til at indgå i forældresamarbejde med barnets trivsel og udvikling i fokus, herunder at anlægge et ressourcesyn på de involverede parter. Modulet introducerer de studerende til de psykologiske mekanismer, der har indflydelse på socialassistenten og socialassistentens positionering i forhold til arbejdsfeltet. Modulet introducerer til betydningen af egenomsorg, både på individ og institutionsniveau. Kulturforståelse Modulet giver den studerende redskaber til at reflektere over og analysere kulturelle fællesskaber på individ, institutions- og samfundsniveau indenfor en pædagogisk kontekst. Bevægelse og sundhed Den studerende skal planlægge, udføre og evaluere et aktivitetsforløb ud fra et pædagogisk sigte med aktiviteterne. Den studerende skal kunne argumentere fagligt for 14

15 sine valg, samt være i stand til at reflektere over sin egen rolle i forløbet. Pædagogisk kreativitet På baggrund af undervisningen i modul 4 lægges der op til refleksion over socialassistentens rolle i forhold til at lære børn og unge at agere bevidst i en digital medieverden. Derudover fokuseres der på socialassistentens rolle som igangsætter af kreative processer i den pædagogiske kontekst. Kompetencer og færdigheder for modulet Prøvebestemmelser Modulet giver den studerende redskaber til at reflektere over pædagogiske forhold i en samfundsmæssig kontekst. Eksaminanden kan: Demonstrere en stærk forståelse af opgavens opbygning og af sammenhængen mellem opgavens elementer Reflektere over egen rolle og handle fagligt kompetent og i overensstemmelse med konteksten Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 90% af undervisningen 1 bunden skriftlig opgave mede frit emne indenfor det pædagogiske område. Individuel eller gruppefremlæggelse af bunden skriftlig opgave. Syge/omprøve: reeksamen Bedømmelsesform: GGS - skalaen Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk Omfang: ved opgave skrevet af 1 person maksimalt 7 normalsider, ved opgave skrevet af 2 personer maksimalt 9 normalsider, ved opgave skrevet af 3 og 4 personer maksimalt 11 Gruppeprøve: grupper og enkeltvis Kapitel 5. Undervisningstilrettelæggelse Didaktiske principper De didaktiske retningslinjer for socialassistentuddannelsen tager udgangspunkt i de studerendes erfaringer og viden. Det gøres ved at arbejde med f.eks. praksiserfaringer (cases udarbejdet af de studerende, praksisfortællinger) i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer med fokus på udbredt dialog i og uden for klassen. Undervisningen tilrettelægges så de studerendes interesser og behov tilgodeses, så de studerende får mulighed for at opleve fagene som spændende, relevante og vedkommende. Der tages udgangspunkt i relevante nutidige grønlandske problemstillinger indenfor det pædagogiske felt: Det gøres ved at inddrage praksis i undervisningen f.eks. ved; At invitere praksis til at deltage i undervisningen At få besøg af børnehaver m.m. 15

16 At sende de studerende ud i aktiviteter i institutioner. Ved at inddrage aktuelle problemstillinger fra det grønlandske samfund sikres samfundsmæssig relevans i undervisningen samt aktuel kendskab til praksis. Undervisningen tilrettelægges, så der både er faglig progression indenfor for de enkelte fag, i de enkelte moduler og temaer, såvel som progression i udviklingen af fagsprog og terminologi, således at den studerende opøves i mere selvstændige arbejdsformer og mere kompleks tænkning. I undervisningen indgår de faglige kompetencer i samspil. Det sproglige arbejde er en integreret del i arbejdet med de andre fagområder i uddannelsen, idet indsigt i sprogets opbygning og funktion udnyttes som grundlag for den nuancerede observation, analyse, fortolkning og perspektivering i det pædagogiske arbejde. De didaktiske overvejelser vedrørende undervisningen på socialassistentuddannelsen er en del af en dynamisk udviklingsproces og forandrer sig i takt med erfaring og forskning indenfor feltet, nationalt som internationalt. Arbejdsformer Undervisning på socialassistentuddannelsen benytter sig af forskellige arbejdsformer som tilpasses de studerendes forudsætninger og behov samt fagenes mål og de valgte emner. Alle studerende engageres aktivt i læreprocesserne. Et grundvilkår i undervisningen er, at de studerende er i dialog med hinanden og underviseren, får og giver konstruktiv feedback og dermed selv er med til at formulere sig frem til en forståelse af lærestoffet. Arbejdsformerne spænder f.eks. over: dialog i klassen, pararbejde, teamarbejde, gruppefremlæggelse, individuel fremlæggelse, planlægning og udførelse af længerevarende aktiviteter med og uden inviterede deltagere, IT baseret arbejde Arbejdsformerne anvendes i en bevidst valgt progression, der stiller forskellige krav til de studerendes kompetencer. Der fokuseres på undervisningsformer, som motiverer de studerende til læring, fremmer deres selvstændighed, og som udvikler deres fagsprog, refleksion og evne til kompleks tænkning. Det skriftlige arbejde Det skriftlige arbejde og produktion af informationsmateriale omfatter mindre skriveøvelser og produkter, der træner delkompetencer og afgrænsede skrivehandlinger. Desuden skrives og udføres større opgaver 16

17 hvor de studerende i en sammenhængende fremstilling forholder sig analyserende, diskuterende og undersøgende til et emne. Der lægges stor vægt på inddragelse af IT i undervisningen. Det gøres bl.a. i forbindelse med informationssøgning, skriveundervisning, mundtlige oplæg og arbejde med emner som ikke foreligger i trykt form. I modul 2 introduceres til opgaveskrivning, herunder sproglig ideudvikling og skriveprocessens forskellige elementer samt introduktionsforløb i gruppearbejde. Modul 2, 3 og 4 afsluttes med en skriftlig opgave i grupper af henholdsvis 4, 2 og 1. Modul 5 afsluttes med en eksamensopgave, som de studerende forsvarer til en mundtlig eksamen. Fagsprog Undervisningen skal tilrettelægges så der arbejdes systematisk med udvikling af de studerendes fagsprog samt deres forståelse og anvendelse af fagenes terminologier. Undervisningen skal tilrettelægges, så de studerende gradvis opnår sikkerhed i forståelse og brug af førfaglige ord og begreber. Arbejdet med koblingen mellem grønlandsk og dansk fagsprog, ordforråd og terminologi indenfor det pædagogiske felt er centralt i undervisningen. Det kan gøres f.eks. ved at: De studerende finder tilsvarende ord på grønlandsk De studerende diskuterer faglige begreber på grønlandsk og kobler dem til danske begreber De studerende udarbejder lister o.a. der indeholder koblinger mellem grønlandske og danske fagord og fagbegreber. Kapitel 6. Løbende evaluering og modulopgaver Løbende evaluering De studerendes faglige standpunkt evalueres løbende af undervisere og områdeleder for socialassistentuddannelsen, med henblik på at give undervisere og studerende viden om opfyldelse af læringsmål samt fastlægge det efterfølgende arbejde. Modulopgaver Ved hver modulafslutning afholdes en prøve, i kraft af en skriftlig modulopgave, og en mundtlig fremstilling af opgaven. Modulopgaven er obligatorisk og skal være bestået, for at den studerende kan fortsætte med studiet. Skriftlig modulopgave De skriftlige modulopgaver efter modul 2, 3 og 4 er tilrettelagt med en stadig øget progression i fagenes teoretiske-analytiske dimensioner, hvor minimum de tre kerneområder; dansk som andetsprog, pædagogik og psykologi vil indgå. 17

18 Modulopgaverne er tilrettelagt så opgaven på modul 2 bliver skrevet i grupper af 4, opgaven på modul 3 i grupper af 2 og opgaven på modul 4 skrives individuelt. I sammensætningen af grupperne i modul 2 og 3 vil der være fokus på repræsentation af fagligt stærke studerende indenfor alle tre kerneområder; dansk som andetsprog, pædagogik og psykologi. Efter hver modulopgave vil gruppen modtage en fælles skriftlig tilbagemelding på opgaven fra undervisere, og områdeleder. Mundtlig fremlæggelse af modulopgave Ved modulopgave 2 og 3 fremlægger grupperne deres modulopgave i klassen. I fremlæggelsen er det gruppens opgave at sørge for at alle gruppemedlemmer deltager lige aktivt i fremlæggelsen. Klassen giver en mundtlig feedback på den mundtlige fremlæggelse. Kapitel 7. Bedømmelseskriterier, reeksamen, sygeeksamen m.m. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen af eksamensopgaven gives karakterer efter Greenlandic Grading Scale (GGS-skalaen). De faglige mål for de enkelte fag beskriver karakteren A (12). En eksamen er bestået når karakteren E (2) er opnået. Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges vægt på eksaminandens: sproglige fremstilling emnebehandling og evne til at anvende de centrale fags faglige viden og fagenes grundlæggende metoder Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve lægges vægt på eksaminandens: evne til at udtrykke sig nuanceret og forståeligt på dansk, herunder ordforråd og abstraktionsevne detaljerede forståelse af eksamensopgavens indhold og evne til at fremdrage væsentlige sider af opgaven evne til at anvende de centrale fags grundlæggende metoder, herunder analyse og fortolkning, evne til at sætte de valgte teorier indenfor de centrale fag i opgaven ind i en sammenhæng, der rækker ud over opgaven selv evne til engageret og klart at formidle sit budskab Ved hver prøve gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Den studerende kan vælge at skrive eksamensopgave i en gruppe af højst 4 personer. I tilfælde hvor eksamensopgaven skrives i gruppe, skal der laves en fælles fremlæggelse med efterfølgende individuel diskussion og eksamination. Tid til fremlæggelse ved mundtligeksamen: 1 person har 7 minutter til fremlæggelse og 13 min. til eksamination 18

19 2 personer har 13 minutter i alt til fremlæggelse og 13. min. til eksamination af hver studerende 3 personer har 18 minutter i alt til fremlæggelse og 13. min til eksamination af hver studerende 4 personer har 22 minutter i alt til fremlæggelse og 13. min til eksamination af hver studerende Det skal fremgå i eksamensopgaven, hvilke sider den enkelte studerende har produceret. Den eksterne prøve bedømmes af eksaminator og censor. Censor skal beskikkes af IIN. Til eksamen bliver der givet individuel karakter. Reeksamen Ved ikke bestået eksamen, er der mulighed for reeksamen ved næste eksterne eksamensafholdelse på socialassistentuddannelsen. Der er højst mulighed for at gå til reeksamen 2 gange. Sygeeksamen Hvis sygdom medfører at den studerende ikke kan aflevere obligatorisk skriftlig eksamensopgave rettidigt, ændres afleveringstidspunktet efter aftale med PI/SPS. Der skal afleveres en lægeerklæring i hvert enkelt tilfælde. Studerende der er fraværende til ekstern eksamen på grund af sygdom eller andet lovligt forfald f.eks. nære pårørendes sygdom eller død, tilbydes sygeeksamen, såfremt der foreligger lægeerklæring. Meddelelse om sygdom gives PI/SPS inden tidspunktet for eksterneksamen og lægeerklæring skal afleveres indenfor tre dage. Hvis meddelelse om sygdom eller andre særlige omstændigheder ikke er givet rettidigt, tages dette op til vurdering i brancheudvalget. PI/SPS tilrettelægger sygeeksamen under hensyntagen til den studerende og de praktiske muligheder, der foreligger. PI/SPS afholder udgifter til lægeerklæring. Særlige forhold Ved ganske særlige forhold kan rektor og brancheudvalget tillade den studerende at deltage i en yderligere eksamen og udarbejde yderligere en eksamensopgave. Kapitel 8. Studieaktivitet, fravær og klageadgang Studieaktivitet Den studerende skal have bestået alle modulopgaver for at kunne fortsætte uddannelsen. Den studerende skal ligeledes have deltaget aktivt og forberedt i min. 90% af undervisningen for at kunne fortsætte uddannelsen og blive indstillet til eksamen. Indskrivningen på socialassistentuddannelsen kan bringes til ophør for studerende der ikke opfylder socialassistentuddannelsens studieaktivitetskrav. Fravær Den studerende indskrevet på socialassistentuddannelsen skal deltage aktivt i min. 90 % af undervisningen for at kunne fortsætte med at være indskrevet på uddannelsen. Ved over 5 % fravær på studiet skal den studerende tilbydes en samtale med studievejlederen, hvor årsager til og muligheder for nedsættelse af fravær skal diskuteres. Alle studerende registreres af underviser dagligt. 19

20 Konstaterer uddannelsesstedet fortsat tilsidesættelse af deltagelsespligten, vil den studerende blive pålagt at gå semesteret om. Ved gentagende forsømmelse og efter advarsler vil den studerende blive bortvist fra uddannelsen. Beslutning om bortvisning fra eller ophør med uddannelsen træffes af rektor efter samråd med uddannelsesleder. Klageadgang Den studerende kan indgive skriftlig klage til brancheudvalget over afgørelser truffet af PI/SPS indenfor 4 uger efter modtagelse. Forhold der kan klages over: Eksamensgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls og opgavers forhold til uddannelsens mål Eksamensforløbet Bedømmelsen Klagen skal sendes til PI/SPS senest 8 dage efter episoden. PI/SPS behandler klagen. Tages klagen ikke til følge, videresendes klagen til Brancheudvalget, Box 519, 3952 Ilulissat. Brancheudvalgets afgørelse kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder. Kapitel 9. Graviditets-, barselsorlov og orlov Graviditets- og barselsorlov gives efter gældende regler i Grønland. Orlov Der kan bevilges orlov til studerende. Der skal ansøges skriftligt til souschef/uddannelsesleder med kopi til rektor. Orlov kan bevilges efter følgende grundlag: Ved personlige forhold. Orlovens varighed vil i sådanne tilfælde udmeldes fra Souschef/uddannelsesleder og rektor ved PI/SPS. Ved længerevarende sygdom. Den studerende kan bevilges højst 1. års orlov. Ønsker den studerende mere end 1 års orlov, må den studerende på ny søge ind på uddannelsen. Kapitel 10 Børneattest og straffeattest Der skal indhentes Børne- og Straffeattest på alle ansøgere der bliver optaget på socialassistentuddannelsen. Straffeattest indhenter den kommende studerende og sender til PI/SPS. Børneattest indhentes af PI/SPS, efter den kommende studerende har tilbagesendt skema i udfyldt stand til PI/SPS. 20

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere