Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse"

Transkript

1 Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse

2 Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring 8

3 Indledning Faget sundhed og sociale forhold er et valgfag i 10. klasse. Faget kan også tilbydes som 1-årigt valgfag i klasse. Såfremt faget læses som valgfag i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave. I faget sundhed og sociale forhold arbejdes der praktisk og teoretisk med emner, hvor sundhed, sociale forhold, ansvarlighed og handlemuligheder står i centrum. Der lægges vægt på, at eleverne får indsigt i deres personlige kompetencer på sundhedsområdet, og at de kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for dette felt. Fælles Mål omfatter fire kompetenceområder: sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter, hygiejne og arbejdsmiljø, kommunikation samt uddannelsesafklaring. Centralt for undervisningen og indholdet i valgfaget sundhed og sociale forhold er elevernes egne iagttagelser og erfaringer med sundhedsmæssige problemstillinger. Der lægges vægt på både teoretisk og praktisk arbejde, på elevernes refleksioner og på deres samarbejde. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Undervisningen skal tage udgangspunkt i kompetencer, færdigheder og viden, som eleverne har tilegnet sig fra undervisning i folkeskolens fag og emner samt brobygningsforløb på ungdomsog erhvervsuddannelser og eventuel virksomhedspraktik. Læseplanen beskriver undervisningen i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 3

4 Trinforløb for 10. klassetrin Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse for sundhed og sundhedsfremme, herunder at undervisningen bidrager til, at eleverne opnår forståelse for mulighederne for at leve et sundt liv. Undervisningens udgangspunkt er et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på fysisk, psykisk og socialt velvære i relation til arbejdet med børn, unge og ældre, samt at eleverne undersøger forskellige befolkningsgruppers sundhedstilstand. Undervisningen bidrager til elevernes forståelse af sammenhæng mellem sundhed, Livsstil, levevilkår og sociale forhold samt skaber rum for elevernes refleksion over forskellige livsstilsfaktorers betydning for sundhed. Undervisningen omfatter hygiejne og arbejdsmiljø, hvor eleverne arbejder med forståelse af faktorer, der fremmer et godt arbejdsmiljø, samt forståelse for hygiejnes betydning for sygdomsforebyggelse. Hovedvægten i faget lægges på sundhedsfremmende kommunikation, sundhedsopfattelser og anerkendende kommunikation i relation til at indgå i en anerkendende dialog om sundhed med børn, unge og ældre. Overvejelser vedrørende kommunikationens rolle i forhold til sundhedsfremme, analyse og formidling af sundhedsbudskaber, samt undersøgelse af forskellige målgruppers opfattelse af sundhed indgår i faget. Det er vigtigt, at undervisningen tilrettelægges, så disse forhold kobles til elevernes egne erfaringer for at skabe mulighed for identifikation og engagement for eleverne. Det er centralt, at eleverne udvikler personlige kompetencer på sundhedsområdet, samt en forståelse af dem selv som aktive og kompetente deltagere i processer, der kan fremme sundhed for dem selv og andre. Gennem valg af under visningens aktiviteter og temaforløb skal eleverne opnå viden om og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmulighederne inden for fagområdet. Med denne viden skal eleverne blive afklaret i forhold til deres egne uddannelsesønsker og erhvervsmuligheder inden for fagområdet. 4 Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold

5 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter Kompetenceområdet sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter omfatter fem færdigheds- og videns områder: Sundhed er centreret omkring elevernes forståelse af det brede, positive sundhedsbegreb. Livsstil, levevilkår og sociale forhold fokuserer på elevernes arbejde med at undersøge fysiske, psykiske og sociale aspekter, der har betydning for børn, unge og ældres sundhed. Sundhedsfremme tager udgangspunkt i elevernes handlemuligheder i forhold til at forebygge sygdom og fremme sundhed. Befolkningssundhed er centreret omkring arbejde med at undersøge og diskutere sammenhænge mellem befolkningssundhed og samfundsudvikling. Mad og måltider tager udgangspunkt i elevernes kreativitet i forhold til at producere måltider, der tilgodeser børn, unge og ældres behov. Sundhed Eleverne skal kende til WHO s definition af sundhed. Det brede, positive sundhedsbegreb indbefatter, at eleverne skal arbejde med fysisk, psykisk og socialt velvære i relation til arbejdet med børn, unge og ældre. Eleverne skal arbejde med at undersøge forskellige befolkningsgruppers sundhedstilstand eller muligheder for at leve sundt. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, at sundhed er mere end fravær af sygdom og svaghed. Livsstil, levevilkår og sociale forhold Eleverne skal arbejde med og reflektere over faktorer, som påvirker Livsstil, levevilkår og sociale forhold. Eleverne skal arbejde med forskellige aspekter af livsstil, fx mad, motion, rygning og alkohol, og forskellige faktorer, der kan påvirke levevilkår, fx uddannelse, indkomst og arbejde. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af, at sundhed afhænger af Livsstil, levevilkår og sociale forhold, og styrke elevernes tro på egne handlemuligheder. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan relatere faktorerne til egne liv. Sundhedsfremme Eleverne skal arbejde med at igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter til børn og unge eller ældre, tilrettelagt ud fra målgruppens grundlæggende behov. Dette kunne eksempelvis være gruppeaktiviteter med særligt fokus på fællesskaber eller bevægelseslege i lokalområdet, eller skabelse af en event på tværs af mål grupper. Undervisningen skal styrke elevernes tro på egne handlemulig heder i forhold til at fremme sundhed for sig selv og andre. Befolkningssundhed Eleverne skal aktivt kunne tage stilling til, hvordan brugen af sundhedspolitikker kan fremme sundhed i samfund. De skal arbejde med at undersøge forskellige syn på sundhed og sundhedsfremme og diskutere sundhedspolitiske indsatser rettet mod børn, unge og ældre. Undervisningen skal styrke elevernes viden om, hvordan de selv kan deltage i demokratiske processer og handlinger for at fremme egen og andres sundhed. Mad og måltider Eleverne skal arbejde med at producere måltider målrettet forskellige befolkningsgrupper og deres behov. Eleverne skal inddrage forskellige perspektiver i planlægningen af måltiderne, fx ernæring og æstetiske, kulturelle og sociale aspekter. Eleverne skal arbejde med at præsentere deres måltider og produkter med inddragelse af deres viden om de officielle kostråd. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af måltidets betydning for menneskers sundhed. Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 5

6 Hygiejne og arbejdsmiljø Kompetenceområdet hygiejne og arbejdsmiljø omfatter to færdigheds- og vidensområder: Arbejdsmiljø er centreret omkring elevernes forståelse af, hvilke faktorer der fremmer et godt arbejdsmiljø. Hygiejne fokuserer på elevernes forståelse af de hygiejniske principper. Det centrale i kompetenceområdet er, at eleverne arbejder praktisk med hygiejniske aspekter af sundhed med henblik på at udvikle og skærpe elevernes forståelse af hygiejniske principper og anvendelsen af disse. Det er ligeledes centralt at sætte fokus på elevernes praktiske arbejde med det fysiske arbejdsmiljø og trivsel i relation til sundhed med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og opstillede scenarier. Arbejdsmiljø Eleverne skal erhverve sig viden om, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø påvirker sundhed og trivsel på arbejdspladsen, fx Eleverne skal have viden om ergonomipyramiden, kendskab til forflytningsteknikker og anvendelsen af APV. Eleverne skal diskutere, hvad et godt arbejdsmiljø indebærer, og bringe sig selv i spil ved fx at opstille forskellige scenarier og handlestrategier i et givent scenarie. Undervisningen skal inddrage elevernes egne oplevelser og erfaringer i arbejdet med trivsel. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af arbejdsmiljøets betydning for et godt arbejdsliv og styrke elevernes mulighed for at forebygge mobning. Hygiejne Eleverne skal erhverve sig viden om, hvordan brug af de hygiejniske principper forebygger smittespredning. Eleverne skal redegøre for, hvordan de hygiejniske principper anvendes, fx ved at opstille forskellige scenarier fra en institution og fra færden i en borgers private hjem. Undervisningen skal styrke elevernes forståelse af, hvad hygiejne betyder for sygdomsforebyggelse og trivsel. 6 Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold

7 Kommunikation Kompetenceområdet kommunikation omfatter tre færdigheds- og vidensområder: Sundhedsfremmende kommunikation er centreret omkring elevernes forståelse af kommunikationens rolle i forhold til sundhedsfremme. Sundhedsopfattelser fokuserer på elevernes arbejde med at undersøge forskellige børn, unge og ældres opfattelser af sundhed. Anerkendende kommunikation tager udgangspunkt i elevernes arbejde med at indgå anerkendende i dialog om sundhed med børn, unge og ældre. Sundhedsfremmende kommunikation Sundhedsfremmende kommunikation er centreret omkring elevernes forståelse af kommunikationens rolle i forhold til sundhedsfremme. Eleverne skal, ved hjælp af forskellige medier, producere eksempler på kommunikation og formidling, der fremmer sundhed, for børn, unge og ældre. Eleverne skal kunne analysere hensigten med sundhedsbudskaber, fx i reklamer og i officielle retningslinjer og anbefalinger for sundhed. Undervisningen skal styrke elevernes kritiske sans i forhold til sundhedsbudskaber og gøre dem i stand til at reflektere over, hvordan sundhedsbudskaber formidles. Sundhedsopfattelser Sundhedsopfattelser fokuserer på elevernes arbejde med at undersøge forskellige børn, unge og ældres opfattelser af sundhed. Eleverne skal ved hjælp af forskellige typer af spørgsmål undersøge og analysere børn, unge og ældres oplevelse af sundhed. Ved hjælp af dataindsamling skal eleverne kunne redegøre for forskellige opfattelser af sundhed. Undervisning skal bidrage til elevernes forståelse af, at opfattelsen af sundhed kan være mangfoldig. Anerkendende kommunikation Anerkendende kommunikation tager udgangspunkt i elevernes arbejde med at indgå anerkendende i dialog om sundhed med børn, unge og ældre. Eleverne skal kunne forberede individuelle samtaler eller små situationer, der tager udgangspunkt i anerkendende kommunikation, fx bruge mulighedstænkning og anerkendende spørgsmål i en dialog om sundhed med børn, unge eller ældre. Undervisningen skal styrke elevernes samarbejde med andre og bidrage til en forståelse af, hvordan man i professionel sammenhæng kan kommunikere med børn, unge og ældre i relation til sundhed. Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 7

8 Uddannelsesafklaring Kompetenceområdet uddannelsesafklaring omfatter et færdigheds- og vidensområde: Uddannelses- og erhvervsmuligheder fokuserer på, at eleverne bliver afklarede og motiverede i valg af ungdomsuddannelse. Uddannelses- og erhvervsmuligheder Eleverne skal i 10. klasse arbejde med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere. Eleverne skal arbejde med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for fagområdet. Eleverne skal have fokus på udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. I arbejdet hermed skal der være fokus på, at eleverne får indsigt i de kompetencer, der efterspørges inden for området. Eleverne skal opnå viden om de uddannelses- og erhvervsmuligheder, der er inden for fagområdet og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmulighederne. Eleverne skal kunne indsamle viden om området og kunne udforske og diskutere eksempler på faglige, personlige og sociale kompetencer, som kræves inden for fagområdet. Eleverne skal som led i undervisningen også opnå afklaring i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Eleverne arbejder med at forstå sammenhængen mellem de faglige kompetencer inden for faget og de efterfølgende valg af ungdomsuddannelser og job. Eleverne skal kunne indsamle viden om området og kunne udforske og diskutere eksempler på personlige eller sociale kompetencer, som efterspørges inden for indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik. I valgfaget sundhed og sociale forhold er der fokus på mennesker, sociale relationer og mangfoldighed. Eleverne skal arbejde med at udvikle sine person lige og sociale kompetencer inden for samarbejde og kommunikation, og for at vise engagement og respekt samt for at indgå og overholde aftaler i relation til at kunne indgå i arbejdet med andre mennesker. 8 Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere