Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed"

Transkript

1 Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx 201x Indhold Indledning...1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden...2 Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden...4 Ungdomsskoletilbuddet...4 1) Almen undervisning...4 2) Prøveforberedende undervisning...4 3) Specialundervisning...4 4) Undervisning særligt tilrettelagt for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold...4 5) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørekort...5 6) Heltidsundervisning...5 7) Andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik...6 Samarbejde med folkeskolen jf. folkeskolereform...7 Andre partnerskaber og samarbejder...7 Ungdomsskolens ledelsesnormering...8 Ungdomsskolebestyrelsen...8 Elevråd på Ungdomsskolen...8 Indledning Denne plan beskriver Hvidovre Ungdomsskoles samlede virksomhed. Planen beskriver lovgivningens rammer for ungdomsskoler foruden kommunalbestyrelsens - samt øvrige - beslutninger om ungdomsskolevirksomheden i Hvidovre Kommune inden for disse rammer. Af ungdomsskolelovens 4. fremgår: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. 7. 1

2 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden Ungdomsskolevirksomhed Lovkrav Kommunal beslutning Andet Almenundervisning Lbk 3, stk. 1, pkt. 1 Prøveforberedende undervisning - Privatister til afgangsprøver jf folkeskoleloven for elever på Produktionsskolen - Privatister til afgangsprøver jf folkeskoleloven for elever på behandlingshjemmet Hvidborg - Almenfag i ungdomsskolen, som kan afsluttes med Folkeskolens prøver Lbk 3, stk. 1, pkt. 2 Specialundervisning Lbk 3, stk. 1, pkt. 3 Undervisning særligt tilrettelagt for unge udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold Lbk 3, stk. 1, pkt. 4 Knallertundervisning Lbk 3, stk. 2, pkt. 1 Heltidsundervisning - Organiseret som specialundervisning Andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik a) Sundhedsaktiviteter i form af præventiv indsats mod røg og rusmidler, jf. Rusmiddelhandleplan: Snak om Tobak Fryspunkt Snak om alkohol Lbk 3, stk. 2, pkt. 2 Folkeskolel. 20 stk. 2 Lbk 3, stk. 2, pkt. 3 Revideret b) Talenthold 2012 c) Demokratidannelse Fælles Elevråd x d) Maritime aktiviteter på Hvidovre havn X e) Førstehjælp for mellemtrin og udskoling X f) Førstehjælp for personale i skoleområdet. x g) Førstehjælp - færdselsrelateret h) Nyung2650 Samarbejde med folkeskolen jf. folkeskolereform - Valgfag og understøttende undervisning - Andre eksisterende og nyudviklede aktiviteter tilpasset folkeskolens behov. Lbk 3, stk. 2, pkt. 5 Andre partnerskaber og samarbejder 2

3 Formål Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold 1. Ungdomsskolen skal i aktivt samarbejde med kommunens øvrige institutioner medvirke til en samlet præsentation af alle de tilbud, der gives kommunens unge. Ungdomsskolen skal i samarbejde med folkeskolerne sikre folkeskolerne et bredt tilbud af valgog tilbudsfag. Organisation Ungdomsskoletilbuddet i Hvidovre Kommune formidles af én selvstændig ungdomsskole med: En afdeling hovedafdeling i Enghøjhuset Ungdomsskolen Hvidovre Kommune Bødkerporten 6A 2650 Hvidovre Tlf En lokalitet ved Hvidovre Havn i samarbejde med Hvidovre Sejlklub Suset. Ret til haltider i kommunen med samme status som folkeskolerne. Målgruppe Ungdomsskolens tilbud er for alle unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen har besluttet at: Der skal være ungdomsskoletilbud til kommunens 6.- og 7. klasser. Det betyder at unge, der ikke er fyldt 13 år, men går i 6. klasse deltage i undervisningen. For nyankomne voksne udlændinge, kan ungdomsskolens tilbud stå åbent for voksne mellem 18 og 25 år 2. 1 Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, 1 2 Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, 3, stk. 2, punkt 4. 3

4 Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden Ungdomsskoletilbuddet Det enkelte ungdomsskoletilbud skal tilrettelægges og tilbydes på en sådan måde, at det ikke alene henvender sig til elever fra en enkelt institution eller skole. Ifølge bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler skal ungdomsskolen tilbyde 1) Almen undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Efter kommunalbestyrelsens beslutning omfatter tilbuddet desuden: 5) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 6) Heltidsundervisning 7) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 1) Almen undervisning Almen undervisning/ fritidsundervisning er den største kerneopgave, og kan omfatte næsten alle emner, hvor unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål. Det foregår typisk eftermiddag og aften på hverdage samt mange weekend- og fridage. Ungdomsskolebestyrelsen beslutter den konkrete vifte af tilbud. Unge melder sig selv til. Den almene fritidsundervisning udbydes primært fra ultimo september til cirka 1. april, prøvefag dog til ca. 1. juni. 2) Prøveforberedende undervisning Prøveforberedende undervisning kan tilbydes i fag, som afsluttes med folkeskolens afgangsprøver. Kan indgå i elevens undervisningspligt i samarbejde med folkeskolen. Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan som sikrer, at kravene i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. opfyldes. 3) Specialundervisning Specialundervisning - i form af almenundervisning eller prøveforberedende undervisning - tilbydes unge med funktionsnedsættelse. Det kan fx elevens folkeskolelærere, som henviser til undervisningen. 4) Undervisning særligt tilrettelagt for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold Hvidovre Ungdomsskole varetager forpligtelsen for de årige i tæt praktisk samarbejde med modtagegrupen på Gungehusskolen. Det har samme omfang som andre fritidsfag, typisk 2-4 lektioner/uge. 4

5 Ungdomsskolen har mulighed for at tilbyde undervisning i dansk for udlændinge mellem 18 og 25 år, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette. 5) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørekort Undervisningen sigter mod erhvervelse af knallertkørekort jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort 3. Varetages af Hvidovre kommunes Ungdomsskole. 6) Heltidsundervisning 4 Heltidsundervisning på folkeskolens klassetrin er oprettet i henhold til Lov om Ungdomsskoler jf. folkeskolelovens 14, 18 stk.3 og 33 stk. 3 samt i henhold til Folkeskolelovens 20, stk. 2, der vedrører specialundervisning. Formålet med Ungdomsskolens Heltidsundervisning er at styrke de unges læring, såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt. Undervisningen tager højde for hver ungs særlige forudsætninger, og ungdomsskolen arbejder på at stimulere den unges selvværd gennem særligt tilrettelagte opgaver. Herved opstår der grobund for, at den unge enten kan vende tilbage til fællesskabet med andre unge i almenskolen eller fortsætte sin skolegang på en ungdomsuddannelse. Målgruppen er undervisningspligtige unge i alderen år, der kan karakteriseres ved at vise tegn på vedholdende følelsesmæssige, sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder. Det betyder, at de unge, på trods af kvalificerede bestræbelser fra skoler, fritidshjem, klubber etc. har vanskeligheder i skolen, fritiden og/ eller i hjemmet. Visitationen foregår gennem skoleafdelingens centrale visitationsudvalg. Heltidsundervisningens indhold Undervisningen er organiseret ud fra individuelle undervisningsplaner med fokus på den enkelte unges zone for nærmeste udvikling. Formålet med undervisningen på Ungdomsskolen er at optimere de unges læring såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt. Undervisningen tager højde for den enkelte unges særlige forudsætninger, og Ungdomsskolen arbejder med den unges selvværd gennem planlagte succeser. Målet er at skabe mulighed for, at den unge på sigt kan komme til at føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab med andre børn i almenskolen. Der arbejdes systematisk med social træning og udvikling, praktiske arbejdsopgaver og erhvervspraktik. 3 Kørekortbekendtgørelsen 4 Jf. arbejdsgrundlag for heltidsundervisningen, som besluttet i Skoleudvalget, 10. oktober

6 7) Andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik Nedenstående aktiviteter er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål og kan løbende ændres efter behov uden politisk beslutning. a) Sundhedsaktiviteter Som et led i kommunens Rusmiddelhandleplan (2014), varetager Ungdomsskolen undervisning i 6. klasse, der handler om social pejling, i 6. og 7. klasse, der har til formål at udsætte unges rygedebut samt undervisning i 9. kl., der har til formål at påvirke de unges alkoholvaner. Undervisningen foregår klassevis på elevernes hjemskole, hvor ungdomsskolens lærer kommer på besøg en dobbeltlektion af gangen. Overskrifterne er hhv. Snak om tobak, Fryspunkt og Snak om alkohol. b) Talenthold Ungdomsskolen udbyder talenthold som led i Kvalitetsløftet, vedtaget i Talenthold er målrettet en gruppe af elever, der er dygtige, motiverede og har lyst til og mod på at deltage i særligt tilrettelagte forløb med faglige udfordringer udenfor den almindelige undervisning. Drenge og piger tiltrækkes af forskellige ting, hvorfor Ungdomsskolens tilbud indgår i viften af tilbud, som indtænker dette forhold. Den konkrete organisering og gennemførelse af talentholdet foregår i et samarbejde og efter aftale med Skole- og Klubafdelingen, der koordinerer talentholdene på tværs af skolerne. c) Demokratidannelse De unge stemmer er en indsats for unges demokratidannelse, og omfatter siden 2015 en opgave i forlængelse af det tidligere Ungdomsråd. De unge stemmer faciliteres og varetages af Ungdomsskolen Fælles Elevråd er Hvidovres kommunale, tværgående elevdemokrati for grundskoleelever. Der er 2 elever fra hver grundskoles elevråd. Ungdomsskolen faciliterer og varetager denne opgave, som indeholder demokratidannelse og oplæring i demokratisk interessevaretagelse. Fælles Elevråd kan fungere som (uformel?) sparringspart for kommunale og andre initiativer i skoleregi, som har interesse for børn og unge. d) Maritime aktiviteter på Hvidovre havn Aktiviteter på havnen i form af nyudviklede tilbud til alle folkeskoler om En dag på havnen. Alt er tilpasset vejrlig og tilpasset Fælles Mål for folkeskolens undervisning. Ungdomsskolen bidrager gennem undervisningen til at opfylde folkeskolereformens målsætninger om understøttende undervisning og åben skole. e) Førstehjælp for mellemtrin og udskoling Ungdomsskolen tilbyder 2 forløb for 6. og 7. klasse, som dækker de obligatoriske forpligtelser folkeskolen har ift. førstehjælp i hhv. mellemtrinnet og udskolingen. f) Førstehjælp for personale i skoleområdet Ungdomsskolen kan tilbyde en vifte af førstehjælpskurser målrettet skolepersonale. g) Førstehjælp - færdselsrelateret Knallertkøreskoleelever og andre tilbydes færdselsrelateret førstehjælp, som besluttet i Ungdomsskolebestyrelsen 25/ med prioritering af elever, der har adgang til undervisningen.. 6

7 h) Nyung2650 Tilbud om undervisning i dansk, matematik og engelsk til nyankomne unge, der er flyttet til Danmark/ Hvidovre i en sen alder, ca. fra det 15. år. Tilbuddet understøtter kommunens forpligtelser i medfør af integrationsloven, om undervisning af dansk som andetsprog i regi af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven samt i medfør af lov om aktiv beskæftigelse. Undervisningen i NYUNG2650 skal give sent ankomne unge mulighed for at lære dansk, opnå viden om det danske samfund og at få afklaring på, hvordan den fortsatte uddannelses- eller erhvervsvej kan være for den enkelte. Uddannelsestilbuddet er et afklaringsforløb, der bygger op til fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Samarbejde med folkeskolen jf. folkeskolereform Samarbejdet med folkeskolen skal bidrage til at understøtte skolernes undervisning, og ii henhold til både folkeskoleloven og ungdomsskoleloven, er både Ungdomsskolen og folkeskolerne forpligtede til dette samarbejde, som en udløber af folkeskolereformens målsætninger om en mere varieret skoledag, åben skole og understøttende undervisning. Børne og Undervisningsudvalget besluttede 17. maj 2016 de økonomiske rammer for ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Inden for de rammer, aftales de konkrete tilbud, herunder en måde at fordele tilbuddene til skolerne. I samarbejdet indgår de tidligere beskrevne aktiviteter som En dag ved havnen, Førstehjælp til alle 6. og 7. klasser (på hhv. mellemtrin og udskoling). Endvidere indgår overvejelser om at indbefatte de nyudviklede 1-dags friluftsaktiviteter såsom klatring o.l., som kræver særlige forhold og lærerkompetencer. Valgfag Ungdomsskolen udbyder ad-hoc valgfag i klasse, som det kan være kommunalt rationelt at samle, fordi der er for få på den enkelte folkeskole. Der er typisk tale om sprogfag. Der træffes praktiske og økonomiske aftaler med de enkelte folkeskoler, som ønsker at være med. Understøtter folkeskolereformens målsætninger om Åben skole, og er desuden et led i Kvalitetsløftet. Andre partnerskaber og samarbejder Ungdomsskolen indgår i og udvikler løbende forskellige former for samarbejder. Fx: - om elevoptagelse og flow til Hvidovres Station Next filmskole. - med andre ungdomsskoler - med foreninger såsom Dartklubben - med nærområde Fritidsbutikken - med Schulstad Lantmännen om forebyggelse af højresvingsulykker med lastbiler og cykler. Anden fritidsvirksomhed Anden fritidsvirksomhed i ungdomsskolevirksomheden er aktiviteter i tilknytning til undervisningen fx i form af weekendarrangementer, studieture til ind- og udland, ture til andre ungdomsskoler. Med til denne del hører også Ankomsthallen, der er frikvartersområde og for skolens elever. De kan komme der i forbindelse med den undervisning, de deltager i. 7

8 Ungdomsskolens ledelsesnormering Ledelse En fuldtids ungdomsskoleinspektør, tjenestemand. En viceskoleleder fuldtidsansat med ansvar for fritidsområdet med en vis undervisningsforpligtelse, overenskomstansat. En afdelingsleder fuldtidsansat med ansvar for heltidsundervisning, og med underviseropgaver svarende til ½ stilling, overenskomstansat. Heltidsundervisningen reguleres med en lønsum og et driftstilskud afhængig af aktuel kapacitet. Teknisk administrativt personale Teknisk-Administrativ stab dimensioneres af bestyrelsen indenfor den samlede økonomiske ramme og i forhold til ungdomsskolens aktiviteter. Ungdomsskolebestyrelsen Hvidovre Ungdomsskole styres af en ungdomsskolebestyrelse efter regler fastsat i Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole 5. Elevråd på Ungdomsskolen Elevrådet vælges på et årligt fællesmøde inden udgangen af oktober, som ungdomsksoleinspektøren indkalder for alle elever. Ved mødet beslutter eleverne forslag til vedtægter. Formålet er at varetage elevernes fælles interesser på ungdomsskolen. Formålet er også, at blive fortrolig med demokratiske processer. Det sker i samarbejde med ungdomsskoleinspektøren og andre ansatte i ungdomsskolen. Formål med og retningslinjer for elevråd på ungdomsskolen er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om ungdomsskoler. 5 Jf Styrelsesvedtægt af xx 201x, vedtaget af Kommunalbestyrelsen. 8

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE NORDFYNS UNGDOMSSKOLE Side Forord. Hovedtanken i ungdomsskoleplanen er, at tilbuddene i ungdomsskolen skal tage udgangspunkt i unges ståsted og interesser og derfor tilrettelægges fleksibelt ud fra de

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017 Ungdomsskoleplan Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold 1. Ungdomsskolens lovgrundlag...3 2. Formål med virksomheden...3 3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning...3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan

Læs mere

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE FAVRSKOV KOMMUNE UNGDOMSSKOLEPLAN RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UNGDOMSSKOLENS LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL MED VIRKSOMHEDEN... 3

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 27/8. Identifikation. Skolens navn *.2 Skolekode *.3 Forvaltning.4 Ungdomsskoleinspektør.5 Skoleår.6 Udfyldt af *.7 Telefon (direkte) UngSlagelse 3332 Center

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 214/15 1. Identifikation 1.1 Skolens navn * 1.2 Skolekode * 1.3 Forvaltning 1.4 Ungdomsskoleinspektør 1.5 Skoleår 1.6 Udfyldt af * 1.7 Telefon (direkte)

Læs mere

Notat til BUI maj 2013

Notat til BUI maj 2013 Notat til BUI maj 2013 UngSlagelse består af Xclass, 10. klassecentret i Slagelse og Ungdomsskolen med hver deres selvstændige buget. Fra medio maj 2013 er hele UngSlagelses ledelse og sekretariat samlet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Specialklasser (RUK) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Identifikation. Skolens navn.2 Skolekode. Ungdomsskoleinspektør. Skoleår.5 Udfyldt af.6 Telefon (udfylder).7 E-mail (udfylder) UngSlagelse 2 Henning Rasmussen

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune Ungdomsskoleplan Oversigt over ungdomsskolevirksomheden 1 1 Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskolens formål er at

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Fritids- og Ungdomsklubber Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Ungdomsskole Aftale 2012/13 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER... 5 ÅRSHJUL... 8 Side 2

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning NOTAT Analyse af ungdomsskolen Økonomi og Analyse Regitze Schiødtz Larsen regla@slagelse.dk 4. juli 2013 1 Indledning Baggrund Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration blev på deres møde den 10. april

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg Punkt 5. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Sag nr. 19/5116. Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Sag nr. 19/5116 Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune Center for Skole og Dagtilbud April 2019 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Evaluering forsøgsordning med Ungehuse i Egedal Kommune

Evaluering forsøgsordning med Ungehuse i Egedal Kommune Evaluering forsøgsordning med Ungehuse i Egedal Kommune Forpligtigende samarbejde mellem Klub Egedal og Ung Egedal 1. Indstilling/anbefaling Klub Egedal og Ung Egedal indstiller følgende: 1. At det forpligtigende

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF KØGE KOMMUNES UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED 1 Kapitel 1: Sammensætning og valg. 1 Der er oprettet én ungdomsskolebestyrelse for kommunens ungdomsskolevirksomhed som er: ungdomsskoleundervisning

Læs mere

1 Beskrivelse af skolen Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver Antal tilmeldte til

1 Beskrivelse af skolen Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver Antal tilmeldte til Kvalitetsrapport skolerne Ungdomsskolen 2006-2007 Indhold 1 Beskrivelse af skolen... 3 2.1 Karakterer ved afgangsprøverne, antal elever fritaget for prøver... 4 2.3 Antal tilmeldte til ungdomsuddannelserne...

Læs mere

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven.

10. klasse hører fortsat under folkeskoleloven og Ungdomsskolen hører fortsat under ungdomsskoleloven. Styrelsesvedtægt for Tønder Ungdomsskole Kapitel I Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Tønder Ungdomsskole og fastsætter mål og rammer for Ungdomsskolens virksomhed.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 12-05-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 AFBUD: Orientering den 12. maj 2010 J.NR. SAGSID. 25453 INITIALER LPE ÅBEN SAG 1. Folkeskolens

Læs mere

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik

Odense Kommunes. ungdomsskolepolitik Odense Kommunes ungdomsskolepolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Formål 06-07 Struktur og organisering 08-09 Målgruppe 10-11 Aktiviteter 12-15 Unge med særlige behov 16-17 Netværk og samarbejde 18-19

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015

Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole. J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavns Kommunes Ungdomsskole J. nr.: 2015.0-1 Dato: 16.04.2015 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse til ikrafttræden

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2012 DATO: 26-09-2012 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, BENNY SVENDSEN, BENEDICTE DREJER,

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune S. 1/8 Indhold Formål... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed og forretningsorden... 5 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser... 6 Ungdomsskolelederens

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr.

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. Ungdomsskolen i tal En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99 Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. 5 Ungdomsskolen i tal Publikationen indgår i Institutionsstyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Ungdomsskolen. Stevns ungdomsskole. Side 1 af 9

Ungdomsskolen. Stevns ungdomsskole. Side 1 af 9 Ungdomsskolen Stevns ungdomsskole Virksomhedsplan 2009-2010 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Vision for Ungdomsskolen 2 Vision for Ungdomsindsatsen 3 Målsætninger 3 SKAL tilbud 4 KAN

Læs mere

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Kvalitetsstandarder Handicap og Psykiatri Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2014 DATO: 29-01-2014 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: BRIAN KROG AFBUD: BENEDICTE DREJER, METTE MØLLER, GERD NIELSEN, CHRISTIAN

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF YRÅDET DEN 25. SEPTEMER 2017 Indhold Kapitel 1: Indledning...3 Kapitel 2: Vedtægter...3 yrådet...3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Dato: 02.04.07 J. nr.: 2007.0-0 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Ikrafttræden august 2007 Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. viser følgende for

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden'

Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' Punkt 5. Orientering om den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser for fremtiden' 2018-093756 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, redegørelse for aftalen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Virksomhedsplan PIXI. Ung Egedal. Skolecenter

Virksomhedsplan PIXI. Ung Egedal. Skolecenter Virksomhedsplan 2006-07 PIXI Ung Egedal Skolecenter Skolecenter, Egedal Kommune, oktober 2006 Ung Egedal Ungegedal er et resultat af kommunesammenlægningen af de 3 kommuner: Stenløse, Ølstykke og Ledøje-Smørum

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

De forberedende uddannelsestilbud. Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017

De forberedende uddannelsestilbud. Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017 De forberedende uddannelsestilbud Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017 Ungdomsskolen set i relation til FGU Verdens bedste lovgivning (kan/skal) Målgruppe 14-18 år men egentlig

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-03-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, HENRIK STAMPE Orientering den 24. marts 2010

Læs mere

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05

Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05 Ungdomsskolestatistik - skoleåret 2004/05 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Bachelorkonsulent Rikke Garth Hansen, tlf.: 3587 8580, e-mail: Rikke.Garth.Hansen@uni-c.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Ungdomsskolen i tal 2000/2001

Ungdomsskolen i tal 2000/2001 Ungdomsskolen i tal 2000/2001 En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 2000/2001 Undervisningsministeriet 2002 Tal om uddannelse nr. 10 Ungdomsskolen i tal 2000/2001 Publikationen

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning Orientering om Ungdomsskolens Heltidsundervisning Orientering om Heltidsundervisningen Heltidsundervisningen er et alternativt undervisningstilbud til elever på 8. - 10. årgang, som ikke får det fulde

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 24. maj 2016 kl. 18:00 Udvalgsværelse 2 - Ekstraordinært møde Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Desuden deltog: Ulla Agerskov Erik Pedersen Mikael Hildebrandt Søren

Læs mere

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere 5/12/2015 April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere Redaktion: Design: Fotografi:

Læs mere