Vedtægter Sønderdalens Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Sønderdalens Grundejerforening"

Transkript

1 Vedtægter Sønderdalens Grundejerforening Vedtægterne følger boligen og skal videregives til efterfølgeren i boligen og vedlægges evt. refusionsopgørelse. Vedtaget 23. maj 2001 Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Sønderdalens Grundejerforening. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Vejle Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid siddende formand for Repræsentantskabets adresse. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til 11 i lokalplan nr. 37, tinglyst den 5/ på matr. nr. 3a m.fl. Vinding by, Vinding. Grundejerforeningens område og medlemskreds 3. Grundejerforeningens geografiske område er identisk med den for området den 28/ tinglyste deklaration om rammebestemmelse med senere påtegninger tinglyst henholdsvis 5/ , 18/ , 17/ , 37/3 1991, 22/ og 14/ på ovennævnte matr. nr. Stk. 2. Byrådet kan bestemme, at Grundejerforeningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder, dog først efter forhandling med Sønderdalens Grundejerforening. Optagelse fra tilgrænsende områder må ikke påføre Sønderdalens Grundejerforening ekstra udgifter. 4. Grundejerforeningen er organiseret med et repræsentantskab som øverste myndighed. Stk. 2. Grundejerforeningens medlemmer er alle parcelhusejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber i Grundejerforeningens geografiske område. 5. Grundejerforeningens Repræsentantskab kan efter samme regler, som gældende for vedtægtsændringer, træffe beslutninger om, at Grundejerforeningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger udenfor Grundejerforeningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, og

2 Stk. 2. Stk. 3. at Grundejerforeningen kan slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, såfremt de pågældende grundejerforeninger kan godkende dette. Repræsentantskabets beslutning i henhold til 5, stk. 1 kræver byrådets godkendelse. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtigelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under Grundejerforeningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorefter der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom. Grundejerforeningens formål og opgaver 6. Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af Grundejerforeningens fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesarealer, herunder også færdselsarealer på storparceller, i det omfang dette ikke udføres af kommunen, og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til Grundejerforeningen i medfør af lovgivningen. Stk. 2. Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutning herom medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de under Grundejerforeningens område hørende ejendomme. Stk. 3. Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af Grundejerforeningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Stk. 4. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i 6 stk. 1 nævnte fællesarealer og fælles anlæg, herunder private veje og stianlæg. 7. Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser. Medlemmernes forhold til Grundejerforeningen 8. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af Repræsentantskabet fastsatte bidrag. Stk. 2. Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb samt et rykker gebyr på Kr. 50,00. Stk. 3. Et medlem, der er i restance til kan ikke vælges til et tillidshverv i Grundejerforeningen.

3 9. Et medlem betaler bidrag fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. Stk. 2. Hvis der på en ejendom er indrettet 2 eller flere selvstændige boligenheder, betales bidrag for hver boligenhed. Stk. 3. Medmindre Repræsentantskabet beslutter andet, skal der betales bidrag efter følgende udgiftsnøgle, se kortbilag: - Veje og stier: Vedligehold af Grundejerforeningens veje afholdes af Grundejerforeningens vejfond. Alle medlemmer betaler det samme bidrag. Hvis der på et medlems ejendom er indrettet 2 eller flere selvstændige boligenheder, betales bidrag for hver boligenhed. Vejfonden administreres af Repræsentantskabet, der er ansvarlig for udarbejdelse af oversigt over vejens tilstand og sikre, at vejfonden altid har tilstrækkelig midler til vedligehold. Vedligehold af kloakker og brønde afholdes af vejfonden, der kan fastsættes særlig bidrag for områder med private kloakker. - Glatførebekæmpelse og grusning afholdes af Grundejerforeningen. Dog kan der fastsættes særlige bidrag, hvis enkelte områder ønsker at opretholde et højere niveau. - Område 1: Renholdelse og vedligehold af grønne arealer, herunder legeredskaber o.l. afholdes af Grundejerforeningen. - Område 2: Renholdelse og vedligehold af grønne arealer, herunder legeredskaber o.l. afholdes af parcelhusejerne på Hartmannsvej, Hornemansvej, Bechgaardsvej, Heisesvej, Laubsvej og Rungsvej. - Område 3: Renholdelse og vedligehold af grønne arealer, herunder legeredskaber o.l. afholdes af ejerlejlighedsforeningen H.C. Lumbyesvej 1 17 og H.C. Lumbyesvej Område 4 del 1: Renholdelse og vedligehold af grønne arealer, herunder legeredskaber o.l. afholdes af Andelsboligforeningen Grønbo Parken og Danmarks Ældreboligselskab afd. 2, Vejle. - Område 4 del 2: Renholdelse og vedligehold af grønne arealer, herunder legeredskaber o.l. afholdes af Andelsboligforeningen Carl Nielsen I og Carl Nielsen II. Stk. 4. Repræsentantskabet kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betale for ejendomme, når bidragspligt indtræder efter Grundejerforeningens stiftelse. 10. I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for Grundejerforeningens forpligtelser med andet en deres andel i Grundejerforeningens formue. Stk. 2. I forhold til Grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata pr. boligenhed, hvilket også skal gælde for tab, som Grundejerforeningen har på enkelte medlemmer.

4 11. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne eller fraflytter som lejer eller udtræder af andelsboligforeningen, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af Grundejerforeningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Stk. 2. Det nye medlem indtræder i det tidligere medlems rettigheder og forpligtigelser overfor Grundejerforeningen, idet det tidligere medlem dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor Grundejerforeningen, indtil det nye medlem har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne. Stk. 3. Både det tidligere og det nye medlem er pligtig til at anmelde boligskifte til Grundejerforeningen ved dennes kasserer, og i den forbindelse hermed oplyse det nye medlems navn og bopæl, samt det tidligere medlems nye bopæl. Grundejerforeningens Repræsentantskab 12. Repræsentantskabet er Grundejerforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet består af 13 medlemmer, som udpeges af de i stk. 3 angivne foreninger og parcelhusejerne, jf. stk. 5. Stk. 2. Repræsentantskabets medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. 6 medlemmer udpeges i lige år og 7 medlemmer i ulige år. I 2001 udpeges 6 af medlemmerne dog alene for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, nemlig 3 fra parcelhusejerne, samt medlemmerne fra Ejerforeningen H.C. Lumbyesvej 1-17, Andelsboligforeningen Grønbo og Andelsboligforeningen Carl Nielsen I. Stk. 3. I Grundejerforeningens geografiske område findes følgende foreninger, som har adgang til at udpege medlemmer til Repræsentantskabet: Ejerforeningerne på H.C. Lumbyesvej 1-17 og H.C. Lumbyesvej Hver af de to foreninger udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant. Andelsboligforeningen Grønbo Parken. Foreningen udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant. Danmarks Ældreboligselskab afdeling 2. Foreningen udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant. Andelsboligforeningen Carl Nielsen I. Foreningen udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant. Andelsboligforeningen Carl Nielsen II. Foreningen udpeger 1 repræsentantskabsmedlem og 1 suppleant. Stk. 4. Valg af Repræsentantskabets medlemmer udføres i de i stk. 2 angivne foreninger. Indtrædelse i Repræsentantskabet sker i forbindelse med det ordinære Repræsentantskabsmøde. Stk. 5. På første ordinære Repræsentantskabsmøde vælges der 7 repræsentantskabsmedlemmer blandt parcelhusejerne, heraf 3 vælges for 1 år, mens 4 vælges for 2 år. Herefter vælges 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år.

5 Hver af vejene Hartmannsvej, Hornemansvej, Bechgaardsvej, Heisesvej, Laubsvej og Rungsvej har krav på at have et medlem af Repræsentantskabet. Såfremt der ikke er kandidater fra en af vejene suppleres der op med medlemmer fra de andre veje. Der vælges tillige 7 suppleanter, der i løbet af året kan træde ind i stedet for ethvert medlem valgt af parcelhusejerne uanset det afgående medlems tilknytning til en bestemt vej. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Afstemningen i forbindelse med valg af Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter sker ved håndsoprækning blandt de fremmødte parcelhusejere, medmindre dirigenten eller en af de stemmeberettigede bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Afstemningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en anden parcelhusejere eller et medlem af vedkommendes husstand. Ingen parcelhusejer kan dog afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter. Nye repræsentantskabsmedlemmer indtræder i Repræsentantskabet umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmødes afslutning. Dersom medlemmer af Repræsentantskabet udtræder i løbet af perioden indtræder det udtrædende medlems suppleant. Såfremt formanden udtræder indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabshverv er ulønnet. Beboere, ejere og deres husstand, og andre brugere af ejendomme indenfor Grundejerforeningens område har adgang til at overvære Repræsentantskabets møder, medmindre Repræsentantskabet beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen. 13. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned i Vejle Kommune. Stk. 2. Repræsentantskabet indkaldes af formanden med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Stk. 3. Dagsordenen, der fastsættes af formanden, skal følge med indkaldelsen til Repræsentantskabet. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår. Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være en repræsentant fra Repræsentantskabet i hænde senest den 1. marts. Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Stk. 6. På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og Repræsentantskabet. 4. Rettidigt indkomne forlag fra medlemmerne.

6 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 6. Udnævnelse af nye repræsentantskabsmedlemmer for foreningerne. 7. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet blandt parcelhusejerne. 8. Valg af suppleant til Repræsentantskabet blandt parcelhusejerne. 9. Valg af formand for Repræsentantskabet blandt Repræsentantskabets medlemmer. 10. Valg af 4 medlemmer til Forretningsudvalget. 11. Valg af revisor. 12. Valg af revisor suppleant. 13. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 14. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes på samme måde og med samme varsel som det ordinære repræsentantskabsmøde, når formanden finder det nødvendig eller efter skriftlig begæring herom til formanden af mindst 4 af Repræsentantskabets medlemmer, der ikke er i restance til grundejerforeningen. I begæringen skal dagsordenen for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde angives. Stk. 2. Når begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde er indgivet til formanden, skal repræsentantskabsmøde afholdes inden 6 uger efter dettes modtagelse, idet juli måned dog ikke medregnes. Indvarsling sker i henholdt til 13, stk. 2. Stk. 3. Hvis ikke mindst 3 af de repræsentanter, der har ønsket det ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldt, er tilstede på repræsentantskabsmøde, kan dagsordenen nægtes behandlet af Repræsentantskabet. 15. Repræsentantskabet vælger en dirigent, der på repræsentantskabsmødet afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være formand, sekretær eller kasserer i Grundejerforeningen. Revisor og revisor suppleant er heller ikke valgbare. Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller en af de stemmeberettigede bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stk. 3. Afstemningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet Repræsentantskabsmedlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter. Stk. 4. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Blanke stemmer medregnes ikke. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. Hvert repræsentantskabsmedlem har 1 stemme. Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst 9 medlemmer giver møde.

7 Stk. 6. Stk. 7. Over det på repræsentantskabsmødet passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. Senest en måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse udsendes referatet af Repræsentantskabsmødet til alle beboere i grundejerforeningens område. 16. Såfremt Repræsentantskabet ønsker at afholde ikke budgetterede udgifter, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Godkendelsen kræver 2/3 majoritet blandt stemmeberettigede repræsentanter, som dog mindst skal udgøre halvdelen af Repræsentantskabet. Stk.2. Når der på repræsentantskabsmødet er truffet en gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er Forretningsudvalget bemyndiget til at underskrive for grundejerforeningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af Repræsentantskabets beslutning. Stk.3. Repræsentantskabet kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af Grundejerforeningens medlemmer uden for Repræsentantskabet. Dog skal udvalgsformanden altid være et repræsentantskabsmedlem. Forretningsudvalget 17. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af Grundejerforeningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til grundejerforeningen. Stk. 2. Forretningsudvalget består af 5 repræsentantskabsmedlemmer. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, idet Repræsentantskabets formand er født formand for Forretningsudvalget. Ved valg til Forretningsudvalget kan der maksimalt vælges 3 medlemmer fra Repræsentantskabet, som repræsenterer parcelhusejerne. Stk. 3. Forretningsudvalget er berettiget til at bestemme ansættelsesvilkår, aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. Stk. 4. Forretningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer af udvalget eller Repræsentantskabet finder det nødvendigt. Forretningsudvalget er kun beslutningsdygtig når mindst 4 forretningsudvalgsmedlemmer er mødt op. Formanden indkalder og leder møderne. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af Forretningsudvalget på næstfølgende møde. Kopi omdeles til de øvrige medlemmer i Repræsentantskabet senest 14 dage efter mødet. Stk. 6. Formand og kasserer skal være kautionsforsikret. Udgifterne hertil afholdes af grundejerforeningen.

8 Tegningsret 18. Grundejerforeningen tegnes overfor tredjemand af tre forretningsudvalgsmedlemmer i forening. Regnskab og revision 19. Grundejerforeningens regnskab er kalenderåret (1/1 til 31/12). Stk. 2. Repræsentantskabet vælger en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk.3. Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. marts og skal være revideret såvel talmæssigt og kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde. 20. Medlemmernes indbetalinger foretages det sted, som angives af Forretningsudvalget eller Repræsentantskabet. Grundejerforeningens og vejfondens midler indsættes i bank eller sparekasse på adskilte konti. Vejfondens midler kan placeres i danske statsobligationer med en løbetid svarende til et teoretisk vedligeholdelsesbudgets løbetid dog maks. 10 år. Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1500,00. Forskellige bestemmelser 21. Forekommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er Forretningsudvalget pligtig efter bedste evne og overbevisning at gøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til Repræsentantskabets godkendelse ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. I særdeles vigtige anliggender skal Repræsentantskabet indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 22. Repræsentantskabets beslutning om ændring af Grundejerforeningens vedtægter kræver 9 af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget. Stk. 2. Er det fornødne antal repræsentantskabsmedlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er forslaget, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden en måned. På dette repræsentantskabsmøde kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal er for forslaget. Stk. 3. Ændring af grundejerforeningens vedtægter kræver byrådets samtykke.

9 23. Grundejerforeningen skal være dækket af en ansvarsforsikring som dækker foreningens ansvar. 24. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. september 2001, hvor den siddende bestyrelse samtidig træder tilbage og afløses af Repræsentantskabet og Forretningsudvalget, der er valgt i forbindelse med vedtagelsen af nærværende vedtægter. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2001.

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj

Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Vedtægter for Grundejerforeningen Mannehøj Forslås ændret til: Vedtægter for Grundejerforeningen Højene 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mannehøj. Forslås ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011

LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer. Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 LOLLAND KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområdets: Ejer/lejer Vedtægter for Grundejerforeningen Havesangervej 2011 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder. Grundejerforeningen Vidjeparken Helberskov, 9560 Hadsund Vedtægter Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vidjeparken 2. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN

Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Vedtægter for Grundejerforeningen LYSHOLMGAARDEN Kap. 1. Foreningens navne og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Lysholmgaarden Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GUDRUNSVEJ SYD Dato: 24.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Foreningens område og medlemskreds 3. Formål og opgaver 4. Medlemmernes forhold til foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Standardvedtægter for grundejerforeninger og vejlaug

Standardvedtægter for grundejerforeninger og vejlaug Her ser du en skabelon, som kan danne udgangspunkt for oprettelse af en grundejerforening eller et vejlaug. Der er ikke den store forskel på, hvilken type af forening man vælger at oprette, men ofte vil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Højager

Vedtægter for Grundejerforeningen Højager Vedtægter for Grundejerforeningen Højager (Version 1: marts 2005) Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Højager. 2. Foreningen har hjemme i Hinnerup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter. for. "Grundejerforeningen Blæsenborg"

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Blæsenborg Vedtægter for "Grundejerforeningen Blæsenborg" Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Blæsenborg" 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune under Retten

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Vedtægter. "Grundejerforeningen Tjærbyvang"

Vedtægter. Grundejerforeningen Tjærbyvang 1 Vedtægter for "Grundejerforeningen Tjærbyvang" Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 30. april 2009 Revideret på generalforsamling d. 7. marts 2012 og bekræftet på nyindkaldt generalforsamling d.

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. ---ooo0ooo--- Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen Skovbakkevej

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen Skovbakkevej advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere Sct. Mathias Gade 23 8800 Viborg Tlf. 87 27 01 10 Fax 86 62 63 43 VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen Skovbakkevej Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Advokat Steen Marslew Sags nr. 70689.20.34 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er: Grundejerforeningen Ordrup Præmiegrunde. 1 2

Læs mere

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling Stiftende generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Søndag d. 2. juli 2006 Gl. Aalbæk Kro Agenda Velkomst / Præsentation Godkendelse af vedtægter Valg af bestyrelse Tiltag som kræves iværksat

Læs mere

Vedtægter for den overordnede grundejerforening. Grundejerforeningen Kragehave Vest. Forslag

Vedtægter for den overordnede grundejerforening. Grundejerforeningen Kragehave Vest. Forslag Vedtægter for den overordnede grundejerforening Grundejerforeningen Kragehave Vest Forslag.. Dato Dirigent Vedtægtsforslag 10. april 2016 Side 1 Kap. 1. - Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens navn er Parcelforeningen Holme Parkvej 1990. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Foreningens værneting er retten i Århus.

Foreningens navn er Parcelforeningen Holme Parkvej 1990. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Foreningens værneting er retten i Århus. VEDTÆGTER FOR PARCELFORENINGEN HOLME PARKVEJ 1990 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Parcelforeningen Holme Parkvej 1990. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting. Vedtægter udgave 2016 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN SOLBAKKEN Kandestederne, 9990 Skagen Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Solbakken". 2 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser besluttet på generalforsamlingen den 17. marts 2015 5 stk. 1 er tilføjet følgende tekst: Dog påhviler det de enkelte medlemmer at vedligeholde og slå græsrabatten

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere