VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S"

Transkript

1 J. nr SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) FC Sydsjælland A/S (HB Køge A/S) 2. FORMÅL 2.1. Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udøvelse af fodboldspil på professionel basis eller på særlige kontraktvilkår for de engagerede spillere og at deltage i de af Dansk Boldspil-Union udskrevne turneringer, hvor sådanne spillere er spilleberettiget, og i internationale turneringer i FIFAs og UEFAs regi, samt i øvrigt at drive enhver form for forretning, der har tilknytning hertil. 3. KAPITAL 3.1 Selskabets kapital udgør kr fordelt i kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf. 3.2 Kapitalen er fuldt indbetalt. Side 1

2 4. KAPITALANDELE 4.1 Kapitalandele skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer. 4.2 Kapitalandele er ikkeomsætningspapirer. 4.3 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder Der udarbejdes ejerbeviser. 4.3 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine kapitalandele helt eller delvist. 4.4 Kapitalejerne har forkøbsret i forhold til deres kapitalbesiddelse i selskabet. Bestyrelsen er dog, jf. ejeraftalen for selskabet, bemyndiget til ved nytegning til kurs 105 at udvide kapital af en eller flere gange med op til nominelt kr ,00 i perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts Udstedelsen kan ske til kurs 105 og uden iagttagelse af eksisterende kapitalejers fortegningsret. Bemyndigelsen vedrører nytegning af kapitalandele tilhørende selskabets eneste kapitalklasse, der er navnekapitalandele og ikke omsætningspapirer. Kapitalandelene undergives i øvrigt ingen begrænsninger. 4.5 Enhver kapitalejer er forpligtet til at tiltræde ejeraftalen for selskabet. 5. GENERALFORSAMLING 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets adresse, i Køge og/eller elektronisk. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejer, der ejer 1/20 af aktiekapitalen. 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev eller til kapitalejerne på den til ejerbogen opgivne adresse med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 5.5 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisi- Side 2

3 onspåtegning og årsberetning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. 5.6 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han/hun skriftligt ved brev eller ved e- mail fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 5.7 Emner fra kapitalejerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden kan påregnes optaget på denne, når de fremkommer skriftligt ved brev eller ved til bestyrelsens senest to måneder efter regnskabets afslutning. 5.8 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk. 5.9 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Beskrivelse af hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med gennemførelse af helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger skal fremgå af selskabets hjemmeside Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne tilmelder sig elektronisk deltagelse Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter. 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 6.1. På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges og følgende foretages: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Side 3

4 7. DIRIGENT 7.1. En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 8. STEMMERET 8.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen under henvisning til stedfunden notering af sine kapitalandele. 8.2 Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver én stemme. 8.3 På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. 8.4 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre der foreskrives særlige regler om repræsentation og majoritet. 8.5 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 9. SELSKABETS LEDELSE 9.1 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse af 5-10 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Fratræder et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i valgperioden, påhviler det bestyrelsen at foranledige valg af et nyt medlem for det afgåede medlems resterende valgperiode. 9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges som formand. 9.3 Køge Boldklub Amatørafdelingen og Herfølge Boldklub Amatørafdelingen har stedse ret til hver minimum én plads i bestyrelsen, uanset størrelsen af amatørafdelingernes besiddelse af kapital. 9.4 Ingen afgørelser kan træffes af bestyrelsen, med mindre et flertal af den til enhver tid eksisterende bestyrelse stemmer for den. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 9.5 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt, udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde. Side 4

5 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 9.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 9.8 Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør. 9.9 Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura. 10. TEGNINGSREGEL Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 11. REVISION 11.1 Revisionen foretages af en eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer Revisionen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 12. REGNSKABSÅR/ÅRSREGNSKAB 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30.juni Årsregnskabet skal opstilles på overskuelige måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. 13. UDBYTTE Når den reviderede årsrapport er godkendt på generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af den/de pågældende kapitalandel(e). Side 5

6 13.2.Udbytte, der ikke hæves inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet Direktionen er bemyndiget til efter aflæggelse af første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i selskabsloven. 14. SAMARBEJDSAFTALE Selskabet er pligtig til at overholde de i "Samarbejdsaftale mellem Herfølge Boldklub og HB Køge A/S" fastsatte bestemmelser, således som de er udtrykt i denne aftale Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. juli Som dirigent: Søren Storgaard Side 6

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere