Venstres politiske program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstres politiske program"

Transkript

1 Side 1 af 21 Venstres politiske program Venstres politiske handlingsprogram for Skive Kommune - Kommunevalget 17. nov INDLEDNING Den grundlæggende holdning i Venstres kommunalpolitik er den liberale, som åbner for borgernes personlige og private initiativ. Liberal kommunalpolitik går ud på at bruge lokalstyrets handlefrihed; derfor bør vi i videst mulig udstrækning give indflydelsen videre til borgerne. Venstres grundholdning søges omsat i synlig virksomhed. Vi vil søge at fremme den personlige handlefrihed, idet vi herigennem opfordrer den enkelte borger til menneskelig og samfundsmæssig forpligtelse og ansvar. Det er vigtigt for Venstre, at der vises ansvarlighed for at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv, og de, som har behov for hjælp igen at blive selvhjulpen. Det er vigtigt, når man vil hjælpe, at man respekterer den personlige integritet. Venstre vil gøre alt for, at det enkelte menneske ikke berøves den personlige frihed. Man må ikke føle sig umyndiggjort. Hjælp skal gives i værdighed og respekt for borgeren. Hvor muligheden er til stede, skal borgerne have valgmulighed mellem offentlige og private løsninger. Det er Venstres opfattelse, at mange opgaver udmærket kan udføres af private. På en række områder ser Venstre imidlertid et behov for et tværgående samarbejde mellem kommunale og private instanser. Venstre vil være årvågen over for sådanne situationer, for at sikre optimale løsninger. VISION Venstre vil forsat gerne være med i front, når Skive kommunes fremtid skal formes og udføres. For Venstre er det vigtigt at pointere, at intet er så fastankret, statisk, at det ikke må udsættes for nye overvejelser. Venstre vil arbejde for en effektiv og velfungerende kommune med respekt for nærdemokratiet. Venstre vil arbejde for, at Skive kommune bliver kendetegnet ved at have og skabe grobund for selvstændighed, livslyst og initiativer. Udvikling og befolkningsfremgang. At fremme vilje til at tage ansvar, udøve respekt og skabe tryghed. Skabe identitet i et fællesskab. At profilere egnen i f.h.t. omverdenen. Venstre vil arbejde for at skabe resultater, der kan holde og skabe respekt omkring sig. Vi vil forene så mange synspunkter som muligt for at danne ejerskab til projekterne. Skive Kommune har så mange værdifulde ting at være glade for. Derfor skal vi bygge fremtiden på det fodslag, som så mange har efterlyst. Et samfund i balance er et samfund, der understøttes af egne borgere, og som indbyrdes tager vare på hinanden. - vi tænker på dig INDLEDNING VISION * Markedsføring ØKONOMI BORGERINDRAGELSE ERHVERVSPOLITIK * Infrastruktur * Iværksættermiljøer * Turisme KULTURPOLITIK * Et levende kulturliv * Biblioteket * Museum Salling * Forsamlingshuse - kulturhuse * Skive Teater * Kulturcenter Skive * Musikbyen Skive * Folkeoplysning * Spejdere * Værtskab for store arrangementer * Idræt SOCIALPOLITIK * Psykiatri mm. * Arbejdsmarkedspolitik * Integration SUNDHED * Sundhedsprofil * Sundhedshuse * Genoptræning * Aflastningsstuer * Hospice

2 Side 2 af 21 Markedsføring Venstre vil, at Skive kommune skal gøre en stor indsats for at fastholde og skaffe flere indbyggere. Gennem en målrettet markedsføringsstrategi i et fællesskab mellem erhvervslivet - turisterhvervet og kommunen, skal Skive Kommune gøres kendt for sit brede udvalg af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, det brede udvalg af kultur - og fritids tilbud, og ikke mindst den storslåede natur. ØKONOMI Venstre vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik, gennem sikre og gennembearbejdede drifts og anlægs budgetter. Der ønskes fortsat en kassebeholdning der er stabil og robust, således svingende udgiftskrav ikke påvirke den daglige drift. Venstre ser låneoptagelse som mulighed for investeringer i nye anlægs opgaver, men sammen holdt med store afdrag på Skive kommunes gæld, vil politikken være, at der netto afdrages minimum 5 millioner hvert år. Der vil blive anvendt en aktiv gælds - og formue politik for at få den bedst mulige kredit og forrentning af indestående. Venstre ønsker ikke der indgås aftaler med store risici for tab på hverken lån eller formue. For Venstre vil der fortsat være stor fokus på, at effektiviteten i den kommunale service er høj, og blandt de bedste i landet, for at sikre den bedste udnyttelse af de betalte skattekroner. Venstre vil arbejde for at holde såvel personskatterne, som grundskatterne i ro. Venstre vil arbejde for at øge de samlede indtægter, ved at skabe udvikling og befolkningsfremgang, og dermed øge det samlede beskatningsgrundlag. BORGERINDDRAGELSE Det er vigtigt, at kommunens borgere sikres gode muligheder for at følge med i, hvad der sker i byrådet og i kommunen generelt. Derfor ønsker Venstre fuld åbenhed om de kommunale beslutninger. Hermed mener Venstre først og fremmest, at den enkelte berørte borger skal holdes løbende orienteret om et sagsforløb og dennes forventede afslutning. Byrådet og de stående udvalg skal inddrage brugerbestyrelser og borgere i en åben dialog, især i sager af almen interesse, eller hvor en sag berører en gruppe af borgere. Det er ligeledes vigtigt at lægge planlægningen for fremtiden ud til debat blandt borgerne. Derved er det muligt at vedtage planer, der er forankret bredt blandt borgerne. Venstre ønsker at fortsætte den positive udvikling i at nedsætte borgergrupper som deltagere i planopgaver. Vi vil også gerne fortsætte den permanente dialog med repræsentanter for eksempelvis lokalområder (i Landsbyudvalget), fritidsområdet (i Folkeoplysningsudvalget og Skive Idræts Samvirke). Ligesom der er faste grupperinger (By og Land, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, LO), der løbende inddrages eller selv melder sig på banen. Venstre ønsker at inddrage borgere eller brugere i alle de relevante sager, der kan blive tale om. Det kan være lidt besværligt, men tilfredsheden bliver oftest betydeligt større. ERHVERVSPOLITIK Det er erhvervslivet, der skaber grundlaget for et højt dansk velstandsniveau, og ÆLDREOMRÅDET *Boliger og boligform. * Dagcentre og Aktivitetscentre * Praktisk bistand og pleje * Handicapområdet * Frivilligt og socialt arbejde DAGTILBUD * Forebyggende indsats FOLKESKOLEN * Økonomi * Fremtidssikret skole * Forældrestyret skole * Decentral struktur * Rummelighed * Tosprogede * En sund skole * Miljøbevisthed * Efteruddannelse * Børnehave - skole * 10. klasse * Pædagogisk / psykologisk rådgivning - tværfagligt team - SSP * Ungdomsskolen UDDANNELSE PLANLÆGNING KLIMA OG ENERGI * Udviklingen i og omkring Skive By * Udviklingen i Omegnsbyerne * Landdistrikterne * Den attraktive bosætning

3 Side 3 af 21 dermed er et velfungerende erhvervsliv også hovedbetingelsen for, at det danske velfærdssamfund kan overleve på langt sigt. I en verden, hvor markederne og virksomhederne i stigende grad fungerer på tværs af landegrænserne, er det vigtigt, at dansk erhvervsliv har mulighed for at deltage i den internationale arbejdsdeling og specialisere sig i de områder, hvor værditilvæksten er størst. Samfundet skal indrettes, så det kan betale sig at investere og udvikle nyt overalt i Danmark. På den baggrund skal vi sikre en effektiv offentlig sektor, en velkvalificeret arbejdsstyrke, forskning på højt internationalt niveau, adgang til risikovillig kapital til nye virksomheder, fri og åben konkurrence, bevidste forbrugere, frihed for unødvendige administrative og økonomiske byrder, samt en økonomi, der er åben over for omverdenen og over for nye tendenser i de internationale markeder. Iværksætterkulturen skal styrkes. Vi skal forstå at sætte pris på selvstændigt initiativ og belønne folk, der tør tage en risiko starte nye virksomheder og etablere nye arbejdspladser. Det er vigtigt med en god dialog mellem erhvervslivet og kommunen. Et stærkt erhvervsliv har afgørende betydning for kommunens udvikling. Venstre ønsker en hurtig og smidig kommunal sagsbehandling til fremme af udvikling og erhvervsliv. Som et bærende led i erhvervspolitikken, skal Skive Kommune være kendt for - såvel indenfor som uden for kommunegrænsen - en engageret kommunal administration, der sammen med Skiveegnens Erhvervscenter, samler en kvalificeret rådgivning og vejledning om virksomhederne, når de ønsker at starte op på egnen, eller at den nuværende virksomhed skal udvide. Erhvervscenteret skal være aktiv i profilering af egnen ved bl.a. ved at lave kampagner og deltage i messer for at tiltrække nye - gerne videns tunge - virksomheder til egnen. Erhvervscenteret samler de forskellige erhvervsinteresser sammen med uddannelsessiden, beskæftigelsesindsatsen, turismen og kulturlivet. For at koordinere de mange interesser og kanalisere til nye tiltag vil Venstre foreslå at oprette en Erhvervs-Tænketank bestående af repræsentanter fra de involverede parter til at rådgive de besluttende organer. * Det lokale og aktive Erhvervsliv * Den nødvendige og vigtige SERVICE * Det levende og udviklende liv og FRIHED INFRASTRUKTUR * Bredbånd * Kollektiv trafik * Havne * Lufthavn MILJØPOLITIK: * Varmeforsyning * Vandforsyning * Spildevand * Affaldsanlæg VENSTRE HAR IKKE LØSNINGEN PÅ ALLE SPØRGSMÅL! Infrastruktur Et ansvarsområde for kommunens og staten er infrastrukturen. Vi skal i kommunen udbygge og sikre en god lokal infrastruktur, og påvirke, at der skabes gode betingelser for virksomhedernes transport muligheder til det øvrige Danmark og Europa. I den forbindelse er en udbygning af rute 34 og A26 helt afgørende, således virksomhederne på Skiveegnen har bedst mulig adgang til motorvejsnettet ved Herning. Der skal efter Venstres opfattelse skabes mulighed for facadegrunde til virksomheder ved vore overordnede vejnet, som A26 ved Kåstrup/Lyby og Hedelund i Nordsalling - samt ved Herningvej syd for Skive. Iværksættermiljøer For at fastholde og sikre arbejdskraft er uddannelse et nøgleord de kommende år for Skiveegnen. Vi skal derfor sikre et meget tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet, således vi i fællesskab kan levere de uddannelser der efterspørges. Venstre vil arbejde for, at der kan skabes flere arbejdspladser ved at styrke iværksætter- og selvstændighedskulturen. Vi skal skabe iværksætter- og udviklingsmiljøer, der højner overlevelsesraten og mulighederne for fremtidig udvikling. Til fremme af et iværksættermiljø vil Venstre bakke op om iværksætterhuset - i samarbejde med erhvervslivet. Turisme

4 Side 4 af 21 Turisme er et erhverv i fortsat fremgang, og Skive-egnen bør have del heri. Dette kan opnås ved, at kommunen støtter turisterhvervet i et tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Venstre ser gerne, at oplevelsesorienteret turisme udbygges. Venstre ønsker derfor, at præsentere, udbygge og synliggøre Limfjordsområdet og dens natur- og kulturværdier. Venstre vil fortsat bakke op omkring Skive og dens nærområder og bør markedsføres som kystnært område, hvor den 190 km lange kyststrækning indbyder til turistvenlige aktiviteter. - I den sammenhæng må vi også fremhæve vore mange kulturinstitutioner, idrætsanlæg og golfbaner samt bl.a. Skive å, som kan byde på oplevelser for turisterne. Venstre ønsker at bevare og udvide samarbejdet i Destination Skive-egnen, men ønsker samtidig, i et tæt samarbejde med lokalsamfundet, at sikre lokale sæsonåbnede turistkontorer på Fur og eventuelt ved Spøttrup Borg og i Glyngøre. KULTURPOLITIK Kultur er på én gang et personligt og et fælles anliggende. Derfor skal der lægges vægt på at skabe gode rammer for kunsten og for kulturen. Venstre finder, at kulturpolitik har til formål at sikre alle, både børn og voksne, adgang til kunst og kultur. Kulturpolitikken skal sikre, at vi alle har lige adgang til den danske kulturarv og til den nyeste kunst. Det være sig billedkunst, litteratur, musik, film, teater m.m. Men det er også en offentlig opgave at tilbyde kunstneriske uddannelser på højt kvalitativt niveau og at understøtte den kvalitative kunst, der ikke kan klare sig på markedets vilkår. Et levende kulturliv Venstre ønsker at bevare og fremme de kulturelle, uddannelsesmæssige og idrætslige aktiviteter i kommunen, således at Skive Kommune kan blive kendt for at være levende og spændende. Kommunens tilbud bør være af en sådan kvalitet, at de virker tiltrækkende. Herved opnås, at folk kommer til for at opleve og lade sig inspirere, med en positiv afsmitning i området og dens erhvervsliv til følge. Kommunen bør til stadighed bakke op omkring arrangementer som Skive Løbet, Hancock Cup, Fur Rundt, Limfjorden Rundt, Sundsøre Musikfestival, Sommer i Skive, Skive Festival m.fl. og andre nye tiltag. Venstre ser gerne, at der oprettes et kulturelt samvirke til varetagelse af kulturinteresser og lokale kulturtilbud. Venstre finder det vigtigt, at der satses på kulturen herunder også at sikre og arbejde for at udbygge børn og unges kulturmuligheder. Tilbudene skal gerne være rigt og varieret for at bibeholde og tiltrække nye borgere og gerne i tæt samarbejde /alliancer med erhvervslivet. Biblioteket Skive Bibliotek skal fungere som det brede og folkelige kultur- og videnscenter i kommunen. Skive Bibliotek skal stadig sikre en god borgerbetjening i hele kommunen. Dette sker ved benyttelse af bogbusserne. Venstre finder det vigtigt, at der sikres optimal adgang til biblioteksydelser for børn og unge - også i lokalområderne. Det er bibliotekets opgave at styrke og fremme den demokratiske proces - ved at formidle og fremstille oplysning, viden og kulturelle oplevelser - ved at være et kulturbærende omdrejningspunkt på Skive-egnen og ved at indgå i netværk med andre institutioner, kommuner, grupper og enkeltpersoner. Biblioteket skal gennem salg af biblioteksydelser engagere sig i egen indtjening. Museum Salling

5 Side 5 af 21 Venstre ønsker at bevare Museum Salling for at give hele det museale område så stærkt et fundament som muligt. Dette gælder organisatorisk, økonomisk og strukturelt (statsanerkendelsen). Sammensætningen af bestyrelse og repræsentantskab kan rettes til, hvis det er tiltrængt i forhold til ændrede krav. Hver afdeling skal have så vide faglige rammer som muligt under den samlede bestyrelse. De mange støtteforeninger skal indplaceres med repræsentation og høringsret, så den store "underskov" af frivillige, engagerede borgere kan få et forum at udfolde sig i. Venstre er parat til at indgå i aftaler om nye rammer for såvel kulturhistorisksom kunstmuseet. Forsamlingshuse - kulturhuse Venstre ønsker, at der decentralt sikres aktive kulturelle tilbud for alle aldersgrupper, hvor forsamlingshusene og kulturhusene er velegnede til at huse disse tiltag og arrangementer. Forsamlingshusene har stor betydning for lokalsamfundene og har i mange generationer været rammen om vigtige dele af vor kultur. Forsamlingshusene skal bevares, så længe en kreds af borgere ønsker at bevare og anvende dem. Der bør i fuld udstrækning hertil ydes krone til krone tilskud, som administreres af forsamlingshusudvalget. Forsamlingshusene skal så vidt muligt drives som selvejende institutioner. Skive teater Med den smukke teaterbygning, hvor nyt og gammelt mødes, er der skabt god mulighed for kulturel udfoldelse. Skive Teater danner derfor en naturlig ramme for teater, drama, musical og rytmisk musik. Venstre bakker op omkring den nye profil hvor Skive Teater har ændret karakter fra et "forsamlingshus" til et kulturhus. Venstre ønsker, at Skive Kommune fokuserer på og understøtter arrangementer med et kulturelt indhold. Venstre ønsker på den måde, at Skive Teater kan bidrage til at bringe mere liv i midtbyen, ligesom den øgede satsning på musik, drama, musical og teater, gerne skulle give borgerne en langt større oplevelse og ikke mindst et meget bredere og alsidigt udvalg af kulturtilbud for alle aldersgrupper. Venstre vil fortsat støtte kulturlivet gennem driftstilskud til bl.a. Skive Teater og Skive og Omegns Teaterkreds. Kulturcenter Skive Efter er hel nødvendig oprydning i centers konstruktion, men i særdeleshed i økonomien, ønsker Venstre, at der nu etableres et gennemsigtigt og økonomisk bæredygtig kulturcenter, med baggrund i realistiske budgetter. Venstre er parat til at opretholde det nuværende tilskud til centeret, således det både kan være et center med mange sportslige muligheder, og at der et bredt udbud af kulturelle tilbud i centeret. I lighed med mange andre steder i Skive kommune, ser Venstre gerne der kan skabes et folkeligt engagement omkring støtten til kulturcenteret i Skive. Musikbyen Skive Venstre vil arbejde for at fastholde det niveau, Skive i dag har på musikområdet. Skive er kendt for sit brede musikliv: Dette gælder bred interesse (Foreninger for kammermusik og jazz). Det gælder undervisning i alle skoler, SFO`er og i Musikkens Hus

6 Side 6 af 21 (Musikskolen). Det drejer sig om de mange "autonome" orkestre og bands. Nogle endda meget kendte. Det gælder de mere etablerede, som Postorkestret, Skive Garden m.fl. Skive bliver repræsenteret af en lang række unge, som studerer eller besætter musikposter rundt i vort land. De mange musikarrangementer (Skive Festival, Sundsøre Musikfestival, Skive Theater, KCL, anlægskoncerter og Sommer i Skive) er alle med til at markere Skive. Dette vil Venstre fortsat bakke op. Således er det Venstres ønske, at Ungdomshuset (med Kulten) sammen med andre mødesteder vil give fortsat næring og udvikling til Skives musikliv. Folkeoplysning Venstre går ind for det arbejde, der finder sted indenfor folkeoplysningsforbundene og i de beslægtede foreninger, hvilket sikrer en konstruktiv og opbyggende fællesskab for hele kommunen. Kommunen skal sikre tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed, bygget på fællesskab og initiativtagernes ideer. Venstre finder det vigtigt, at der bibeholdes en start- og udviklingspulje. Venstre finder det væsentlig at etablere og beholde undervisning og aktiviteter både centralt og decentralt, hvor der findes ønsker og muligheder for det. Gerne på opfordring og i samarbejde med interesserede. Undervisningen skal bygge på respekt for den enkelte med frihed til at være forskelligsamt give viden og indsigt, og formidle undervisning og oplevelser der styrker den enkeltes livsglæde og interesser og som kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv. Spejdere Venstre prioriterer spejderlivet højt. Venstre vil støtte op om, at spejdere har tidssvarende lokaler, hvor der er behov. Det er vigtigt, at der er et alternativ tilbud til de, der ikke er til de mere traditionelle idrætstilbud. Venstre er derfor også særlig glad for, at KFUM,s korpslejr 2010 bliver afholdt i Skive. En lejr med over spejdere heraf ca. 1/5 fra udlandet, som i perioden 24. juli til 1. august næsten vil fordoble Skive by s indbyggertal. Herudover kommer de mange besøgende til lejren. Værtskab for store arrangementer Med ansøgningen og tildelingen af værtskabet for KFUM,s korpslejr mener Venstre, at vejen er banet for, at vi også på en lang række andre områder indenfor sport og kultur, bør byde ind på værtskab for nationale og internationale begivenheder. Det vil bredt profilere Skive-egnen og styrke omsætningen i detailhandlen. Idræt Kommunen skal skabe rammerne, og stille gode og alsidige idrætsfaciliteter til rådighed, ikke kun for idræt på mange forskellige niveauer, men også for samvær og foreningsarbejde. Venstre finder det væsentligt at sikre det lokale og decentrale, og samtidig give mulighed for centralt at udøve idræt og tilbyde idrætsuddannelser på højt niveau. Herunder, at kommunen også skal give mulighed for uorganiseret idrætsforhold.

7 Side 7 af 21 Lederuddannelse prioriteres højt med uddannelse, kurser og i rekrutteringen. Da det at være frivillig leder og træner skal have høj status, er det væsentligt, at der tilskyndes fleksibilitet, rum og muligheder på arbejdsmarkedet for frivillige ledere. Støtten til idræts- og aktivitetstilbud til børn og unge prioriteres højt. Der skal være vide rammer og alsidighed for leg, rummelighed, motorik m.m. Venstre finder det forbyggende arbejde særdeles vigtigt, hvor et godt samarbejde mellem SSP og foreningslivet er vigtigt. Her ser vi gerne brug af fritidsvejledere på skolerne, som kan sikre et bredt samarbejde, motivation og understøtte børn og unge. Iværksættelse af aktiviteter for aktive over 60 år bør prioriteres, hvor også inddragelse i bl.a. udførelse af ledelse, praktisk arbejde m.m. også kunne være en styrkelse for både foreninger og kommunen. De nuværende kommunale støtteordninger er nu - efter kommunesammenlægningen - harmoniseret, således er der blevet ens vilkår for alle foreninger i kommunen - dette sket under hensyntagen til de vidt forskellige driftsformer for nuværende faciliteter. Det er vigtigt at understøtte det folkelige, det frivillige og idrætslige arbejde. Det er godt med nye hal-projekter, men det må ikke blive på driftsmæssig bekostning af de nuværende uden og indendørs idrætsanlæg. Venstre vil i den kommende byrådsperiode, arbejde for etablering af en ny kunststofbane i Egeris, - for alle klubber i Skive kommune, - samt nye og forbedret klubhus faciliteter ved anlægget. SOCIALPOLITIK Et samfund skal også kunne måles på evnen til at give alle mennesker muligheder. Ingen må afskæres fra et godt liv, fordi man er vokset op under vanskelige vilkår. Derfor støtter Venstre regeringens markante og slagkraftige indsats mod negativ social arv. Midlet er en indsats, som afspejler og respekterer borgernes egne behov og ønsker samt styrker deres muligheder for at indgå i og bidrage til samfundets fællesskab. Netop derfor tager Venstre altid udgangspunkt i behovene hos den enkelte borger og ikke i systemet. Borgerne skal i videst muligt omfang selv have indflydelse på den service, de modtager. Venstre ønsker på den baggrund at udvide borgernes ret til frit at vælge hvilke tilbud, de ønsker at benytte. I dagligdagen betyder det, at der skal bygges på ressourcer og muligheder, og hvor det er nødvendigt, at borgeren selv har øje for denne vinkel. Dette er ikke altid så let, da enhver mest er fokuseret på det eller de problemer, vedkommende har fået. Venstre er sig meget bevidst, at kommunen som lokal myndighed ofte varetager regler, som den enkelte borger ikke umiddelbart forstår. Derfor vil vi sikre, at sagsgangen giver de pågældende mulighed for at udtrykke deres behov - og at kommunen gør sig umage for at informere borgerne i tilstrækkeligt omfang. Venstre ønsker en aktiv og behjælpelig indsats, hvor der via dialog og information oplyses om bl.a. klageadgang, som giver borgeren oplevelsen af ordentlighed. Venstre vil gerne appellere til, at den sociale omsorg, der findes blandt alle borgere, og at de mange frivillige får gode betingelser for at øve en indsats. De mange kontakter mellem mennesker forhindrer ofte større problemer, som kræver professionel indsats. Derfor er det i alles interesse at løse sagerne hurtigt, billigt og med så få menneskelige omkostninger som muligt. Psykiatri mm. Venstre vil sikre og bevare de psykiatriske behandlingstilbud, der er behov for.

8 Side 8 af 21 Venstre ønsker, at Skive kommune er gearet til fremtidige opgaver bl.a. hjemvendte soldater med problemer. Der bør etableres en bredere vifte af beskæftigelsestilbud for psykisk syge. Der bør etableres bo-tilbud til stofmisbrugeren, der også har en psykisk diagnose. Arbejdsmarkedspolitik Venstre er enig i den enstrengede beskæftigelsespolitik, med en indgang til den beskæftigelses rettede indsats, herunder at udvikle en samlet beskæftigelses indsats for alle arbejdsmarkedsparate ledige. Det er vigtigt, at den enkelte ledige er i centrum, med fokus på den hurtigste vej til job eller uddannelse. Den hurtigste vej skal være kendetegnet ved tidlig kontakt, job rettede forløb og bred jobsøgning. Beskæftigelses-indsatsen skal bygge på hjælp til selvhjælp, hvor alle er i tilbud minimum 25 timer om ugen. Integration Venstre mener, at en vellykket integration af flytninge og indvandrer sikres bedst, ved en målrettet indsats, der er vendt mod beskæftigelse og hurtig dansk indlæring, således der sikres selvforsørgelse. Støtte til opnåelse af selvforsørgelse hurtigst muligt, kan bl.a. ske med sideløbende sprogskole og praktik/arbejde. En særlig indsats skal ydes for børn og unge af forældre med anden etnisk herkomst.. Her skal sikres et tilstrækkeligt indsigt i det danske uddannelsessystems muligheder, og for den unge skal der skabes sammenhæng mellem uddannelses og job perspektiv. De unge skal modtage sproglig støtte til dele af den faglige undervisning, hvor der er behov. For, at det også her kan lykkes at blive mønsterbrydere, er det nogen gange nødvendigt med en hel særlig støtte - og vejledningsindsats, hvis de unge ønsker at afbryde uddannelsen, idet det er afgørende at fastholde de unge i uddannelse. Mentorordning er her et af redskaberne, ligesom andre unge kan være spejlbillede og unge-koordinator. SUNDHED Forebyggelse og sundhedsfremme er alles ansvar - både den enkelte, familien, arbejdspladsen, foreningen, institutionen, kommunen og andre offentlige myndigheder. Venstre vil, at forebyggelse - og sundhedsfremme tager udgangspunkt i "det gode liv" for den enkelte med fokus på trivsel, velbefindende, levevilkår, udfoldelsesmuligheder og handleevne. Sundhedsprofil Venstre ønsker, at Skive Kommune skal have en stærk sundhedsprofil for derigennem at sikre den enkelte borger bedst mulig livskvalitet, uanset alder og fysisk formåen. Venstre ønsker, at voksne skal være et forbillede for børn og unge. I Danmark skyldes ca. 40 % af alle sygdomme og tidlige dødsfald forkert kost, rygning, alkohol og manglende motion. Med udgangspunkt i disse årsager vil Venstre arbejde for: At i enhver politisk beslutning ind-tænkes en sundhedsvinkel. Sund forældrebetalt skolemad, hvor børnene gerne må være med til fremstilling for at lære om sunde produkter. Sunde mad tilbud i institutioner og haller. Røgfrie skoler og idrætsforeninger. Tilbud om rygestop og alkoholafvænning. Uanset alder og fysisk formåen, skal der være tilbud til borgerne om at være fysisk aktive.

9 Side 9 af 21 Cykelstier og sikre skoleveje. Sundhedshuse Venstre vil fastholde og styrke alle de gode initiativer der er sat i gang for at gøre sundhedscentre til omdrejningspunkt for forebyggelse og genoptræning. I samarbejde mellem Region Midtjylland og Skive Kommune ønsker Venstre, at der etableres sundhedshuse i Skive by samt i Nord - og Vestsalling. Venstre vil arbejde for sundhedshuse med tværfagligt personale (læger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, psykologer og andre) og derved styrke forebyggelse og den brede sundhedsindsats. Genoptræning Venstre vil sikre, at Skive Kommune giver et hurtigt behandlingstilbud for at sikre bedst muligt effekt af træningsindsatsen. Aflastningsstuer Der bør etableres tilstrækkeligt med aflastningsstuer med mulighed for pleje og genoptræning. Hospice Venstre støtter hospicetanken og vil støtte samarbejdet med Hospice Limfjord. Vi ønsker samtidigt, at det skal være muligt for borgere, der ønsker det, at der kan gives smertebehandling og pleje i eget hjem. ÆLDREOMRÅDET Venstre ønsker og vil arbejde for en ældrepolitik, der støtter de ældre i at leve et selvstændigt liv med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Ældrepolitikken skal være bygget op om forebyggelse, aktiviteter og træning, hjælp til selvhjælp og god omsorgsfuld pleje. De forebyggende hjemmebesøg er ligeledes et vigtigt element til at anvise muligheder og tilbud. Brugerne skal tilbydes høj grad af valgfrihed til både selv, at vælge om det skal være kommunen, eller en privat virksomhed, der skal levere ydelserne, og hvilke ydelser man ønsker udført, således man understøtter den enkeltes ret og pligt til selvbestemmelse og til at tage vare på eget liv. For at sikre de ældre mulighed for at bevare deres færdigheder højt op i alderen, skal der være en række tilbud med et forebyggende sigte. Det kan være i samarbejde med foreninger, frivillige sociale organisationer m.v., der vejleder og underviser med henblik på at vedligeholde en række funktioner. Venstre vil: Arbejde på at adskille rengøring fra plejen. Arbejde på en forenkling af visitationen. Satse på intensiv genoptræning og umiddelbart derefter genoptræning i eget hjem. Arbejde på at udvide tilbud til senil demente med psykiatrisk overbygning. Lytte til behov af ældrebyggeri - type og placering. Arbejde for at få temaer ind på plejecentrene - kunst, musik, husdyr, IT eller andet. Udbygge og styrke frivillighedshjælpen.

10 Side 10 af 21 Boliger og boligform. En velindrettet bolig kan være en væsentlig bestanddel i det forebyggende arbejde, der samtidig sikrer, at ældre kan blive i egen bolig, så længe det ønskes. Der skal derfor være et varieret udbud af ældrevenlige boliger, såvel i form af lejeboliger, andelsboliger og private. Venstre ønsker, at byrådet skal bistå og vejlede de foreninger, der arbejder for at etablere seniorbofællesskaber. Der skal være et passende antal af plejeboliger til vore svage og mest sårbare ældre borgere - herunder skærmede afsnit for senil demente. Der skal i byrådsperioden ske en forøgelse af plejeboliger gennem nybyggeri og renovering, for at imødekomme de kommende års stigende behov. Aflastningspladser skal fortsat være et godt tilbud, hvor en afklaring om man evt. skal i plejebolig kan afgøres. Eller hvis det drejer sig om opbygning af kræfter og færdigheder til igen at kunne vende tilbage til eget hjem. Dagcentre og aktivitetscentre. Arbejdet i vore centre har stor betydning for vore plejehjemsbeboere, samt i høj grad også for de hjemmeboende. Dette ønsker Venstre bibeholdt, ligesom der skal sikres muligheder for aflastning og anden støtte til borgere, der passer en syg ægtefælle/pårørende i hjemmet. Genoptrænings-indsatsen efter sygdom eller svækkelse skal ligeledes prioriteres højt. Dette skal ske både gennem intensive genoptræningstilbud samt mulighed for individuel genoptræning i hjemmet. Praktisk bistand og pleje. Den praktiske bistand og lettere pleje skal fortsat være den støtte og hjælp til selvhjælp, der sikre den ældre borger værdighed og selvbestemmelse. Venstre vil arbejde for, at så få forskellige personer skal varetage opgaverne i omsorgen for den enkelte. Hjemmeplejen skal give den nødvendige omsorg og pleje således, at de ældre får den bedst mulige tilværelse, fysisk, psykisk og socialt. Med henblik på at opnå de bedste muligheder, bør der til stadighed være et snævert samarbejde mellem egen læge, sygehus og hjemmeplejen. Venstre vil arbejde for, at der iværksættes tilbud til særlige grupper, som på grund af alder eller sygdom, har behov for meget speciel hjælp. Handicapområdet. Værdigrundlaget skal være respekten for det enkelte menneske uanset handicap, og det enkelte menneskes sæt af værdier skal danne udgangspunkt for kommunens indsats/ tilbud, indenfor de politiske vedtagne rammer. Der skal fortsat ydes den nødvendige hjælp og omsorg i de mange bofællesskaber Skive kommune har, således at de psykisk udviklingshæmmede kan leve et selvstændig liv ud fra de begrænsninger, deres handicap påfører dem. Venstre ønsker, at der til de fysisk handicappede gives gode kvalificerede tilbud, hvad angår bolig, beskæftigelse og fritid og, at der skabes valgmuligheder. Der skal sikres såvel nuværende og kommende brugere samt deres pårørende et godt kendskab til Skive kommunes tilbud. Frivilligt socialt arbejde. Det er vigtigt for Venstre at fortsætte arbejdet mellem kommunen og de mange frivillige foreninger samt enkelt-personer, der udfører et værdifuldt socialt arbejde. Venstre ser gerne, at de frivillige foreninger har et meget stort ansvar,

11 Side 11 af 21 for selv at være med til at fordele midler. DAGTILBUD Med udgangspunkt i "politik for dagtilbud", som er blevet til i en proces bygget på inddragelse og aktive deltagelse af interessenter omkring dagtilbud - ønsker Venstre forældreindflydelse og medinddragelse i et samarbejde der vil resultere i, at udviklingen af det enkelte barn bliver et fælles-anliggende. Venstre ønsker en høj grad af decentralisering i dagsinstitutionerne, for herigennem at skabe muligheder for fleksible løsninger, f.eks. angående åbningstider, halvdagspasning m.m. Der skal skabes sammenhæng i barnet liv i et forpligtigende samarbejde mellem dagplejen, børnehaven, SFOen og skolen, således overgangen for det enkelte barn bliver så smidig som muligt. For Venstre er det vigtigt, at med de arbejdsforhold forældre har i dag, at der er mange valgmuligheder i de dagpasningstilbud, der udbydes. For at understøtte dette ønsker Venstre, at der bl.a. kan tilbydes deltidspladser og tilskud til privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan også være virksomheder, der ønsker at etablere pasningsmuligheder. Det brede udvalg omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skovbørnehaver/ude-grupper. Venstre vil sikre, at der er pasningsgaranti for alle børn mellem 0 år og til udgangen af 3. klasse. Venstre ønsker via workshops - gerne flere gange om året - at vise, hvilke tilbud der gives til unge og deres forældre mellem 0-18 år Forebyggende indsats Venstre vil arbejde for en styrket indsats på det forebyggende område. Der skal ske en hurtig - tidlig og effektiv indsats ved mistanke om omsorgssvigt, mistrivsel eller misbrugsproblemer. Et samspil mellem forældre, skole, SSP, ungdomsskoler og de sociale myndigheder, skal forbedre vilkårene for de udsatte familier og ikke mindst for børnene. Venstre er specielt opmærksom på vigtigheden af et godt og velfungerende SSP-samarbejde - herunder også i yderområderne. FOLKESKOLEN Fremtidens folkeskole skal give eleverne en faglig kvalitet af højeste internationale klasse. Derved bliver eleverne i stand til at træffe bevidste valg samt begå sig i en globaliseret verden. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer. Vi skal sikre, at eleverne erkender, at der findes en fælles kulturel og åndelig bagage i Danmark. Venstre ønsker en folkeskole med et højt fagligt indhold og et øget kommunalt selvstyre for folkeskolens rammer. Den enkelte skole skal have fleksible vilkår, så den kan udvikle en selvstændig profil. Venstre vil en visionær skole, hvor faglighed og pædagogisk kvalitet giver en god baggrund for vores børn i det videre uddannelsesforløb - samtidig med, at eleverne for lov til at udvikle sig som selvstændige individer. Dette skal ske ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Ved at udvikle egenskaber som mod, initiativ, entusiasme og lyst til at lære nyt, kan eleverne som voksne blive aktive deltagere i det danske demokratiske samfund. Venstre ser det som en naturlig del af undervisningen, at den understøttes af nationale og lokale tests. Venstre ser endvidere elevplanerne som et godt redskab i dialogen mellem lærerne? lærere/elev og skole/forældre.

12 Side 12 af 21 Økonomi Venstre ser gerne et fortsat effektivt skolevæsen, men det er ingen målsætning at have det billigste skolevæsen målt i forhold til andre kommuner. Venstre ønsker, at der bevilges de midler, som er nødvendige for et godt undervisningstilbud. Bevillingerne må sættes i forhold til kommunens generelle økonomiske formåen. Den enkelte skoles visioner og behov må derfor tage sit udgangspunkt i den generelle tildeling af midler. Venstre vil have fokus på skolernes økonomi - og vil om nødvendigt afsætte ekstra midler. Fremtidssikret skole Venstre ønsker bl.a. med vedtagelse af IT-strategiplanen frem til 2012, at vores børn skal kunne agere i en globaliseret verden - en verden der er baseret på et meget højt udviklet informationsteknologisk niveau. Forældrestyret skole Folkeskolen skal være åben og gennemsigtig med en stærk dialog imellem skole og hjem. Dette betyder også, at forældrene bærer en del af ansvaret for deres børns indlæring. Skolen skal i de grundlæggende holdningsspørgsmål være forældre- og lokalorienteret. Venstre vil medvirke til, at det gøres attraktivt for forældre at deltage aktivt i skolens virksomhed. Gennem en formaliseret, jævnlig kontakt til forældre skal dialogen mellem skolen og hjem fastholdes igennem hele elevens tid folkeskolen. Venstre vil den involverende skole. Det er vigtigt, at skolen inddrager elever, forældre og andre samarbejdspartnere i et forpligtigende samarbejde og en dialog om skolen virke og udvikling. Skolen skal være en aktiv og udadvendt institution, der præger og styrker lokalsamfundet samt giver erfaringer med virkeligheden uden for undervisningslokalet, ikke mindst erhvervslivet og det stedlige foreningsliv. Vi ser gerne, at skolerne fortsætter udviklingen hen i retning af egentlige mødesteder/ aktivitetscentre for områdets beboere. Forudsætningerne for en sund konkurrence mellem skolerne om at levere den bedste undervisning, er åbenhed. Åbenhed er i øvrigt en forudsætning for et frit skolevalg. Decentral struktur Venstre vil en decentral skolestruktur, en bevarelse af vore mindre skoler, så længe det er fagligt og socialt forsvarligt og så længe forældrene ønsker det. Fælles ledelse kan være løsningen, for at sikre en bevarelse af mindre institutioner. Venstre ser gerne skolerne udvikle sig forskelligt, idet der herved skabes incitament til nytænkning og økonomisk bevidsthed for den enkelte skole, selvsagt under ansvar overfor folkeskolelovens og den fælles skolepolitik. Venstre er positiv overfor friskoler som et alternativ til den kommunale folkeskole, ligesom Venstre vil bakke op om elevers brug af efterskoler og højskoler. Venstre ser gerne, at skolerne indgår i et samarbejde med erhvervslivet i undervisningssammenhæng, men også i eventuelle samarbejder omkring anlæg. Rummelighed Venstre ønsker en rummelig folkeskole. Den fælles indsats på specialundervisningsområdet skal øges. Elever som har specielle behov, faglige

13 Side 13 af 21 som sociale, skal så vidt muligt rummes i klassen. Dette må ikke være på bekostning af klassen som helhed. Den øgede mulighed for holddannelse skal udnyttes. Skolen må således gerne arbejde på tværs af klassetrin og fag. Fleksibilitet er et begreb som skal vægtes tungt. De lokale kommunale specialklasser prioriteres højt. En decentral struktur skal fastholdes. Vi vil oprette specialklasser, når der er behov og når det er pædagogisk nødvendigt og forsvarligt. Venstre støtter tiltaget med familieklasser, hvor elever og forældre deltager i fælles undervisning. Tilbuddet gælder elever som på en eller anden måde har det svært i den daglige skolegang. Venstre ønsker at støtte en eventuel udvidelse af tilbuddet om talentklasser. Dette tilbud gives som et fritidstilbud til elever i årgang, for elever som har særlige evner, kræfter og vilje til ekstra dygtiggørelse. Tosprogede Alle tosprogede børn skal deltage i daginstitutionstilbud fra de er 3 år. Tilbudet omhandler, at børnene lærer tilstrækkeligt dansk til at kunne starte i almindelig børnehaveklasse. Tosprogede elever skal gennem hele skoleforløbet efter behov tilbydes en supplerende undervisning i dansk som andetsprog. De tosprogede elever skal opnå så gode skoleresultater, at de på lige fod med danske elever kan deltage i videreuddannelse, arbejds- og samfundslivet. En sund skole En sund skole omfatter kost og bevægelse. Venstre er positive over for skolemad. Venstre vil arbejde for implementering af en form for ernæringsrigtig skolemad. Ældrecentre/centralkøkkener eller private kan levere, men det skal være udgiftsneutralt for kommunen. Der skal fokuseres på motionen og bevægelsen, således dette omfatter hele skolens virksomhed. F.eks. med fokus på dans og drama, etablering af undervisning uden for skoletiden og inddragelse af lokalsamfundets øvrige aktører indenfor idræt/motion/bevægelse. Venstre ser gerne en sikring af skolesportstilbud på alle undervisningssteder. Miljøbevidsthed Miljøbestemmelser vedrørende det fysiske miljø på vore skoler skal opfyldes, det er vigtigt, at det fysiske miljø er i overensstemmelse med lovgivningen. Med et ønske om en højere prioritering af naturfagene er det vigtigt, at de lokalemæssige forhold er opfyldt. Endvidere er det tillige vigtigt, at man fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø. Miljøforståelse er integreret i de fleste af skolens fag. Til understregning heraf er det vigtigt, at eleverne aktivt deltager i skolen affaldshåndtering. De forskellige sorteringsformer skal være en del af skolens dagligdag. Efteruddannelse For at højne og fastholde det faglige og pædagogiske miljø på skolerne, er det vigtigt, at der fokuseres på efteruddannelse. Børnehave - skole I det daglige skal der være et formaliseret samarbejde mellem børnehave og skolen. Ved overgang fra børnehave til skolen, er det vigtigt der er et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre, hvor barnets udvikling drøftes. I øvrigt gælder det, at alle skoler skal have formuleret procedurer i forhold til de forskellige overgange eleverne vil blive udsat for i skoleforløbet. Ved sådanne

14 Side 14 af 21 kan sikres overgange som er præget af helhed og sammenhæng. 10. klasse Tilbudet om skolegang i 10. klasse skal videreudvikles med tilbudene om ekstra højt fagligt niveau og brobygning til ungdomsuddannelserne. Undervisningen skal i høj grad være erhvervsorienteret og uddannelsesorienteret. Pædagogisk/psykologisk rådgivning - tværfagligt team - SSP Til støtte og rådgivning har kommunen forskellige tilbud. Venstre ser det som meget vigtigt, at der i høj grad informeres om disse tilbud. For ovennævnte tilbud gælder, at de kan anvendes af alle parter i forhold til børn og unge som har det svært i forskellige sammenhænge. En tidlig indsats er alt afgørende for den unges fremtid i forhold til et godt barneog ungdomsliv. Ungdomsskolen Ungdomsskolen skal have en fælles styring, med decentrale afdelinger i alle større byer. Venstre ønsker at øge omfanget af gadearbejdere i det omfang det er nødvendig. Venstre ønsker øget fokus på et godt og velfungerende SSP-samarbejde, og der skal være øget opmærksomhed på beskæftigelse af de unge, bl.a. med henblik på at modvirke misbrugsmiljøer. Venstre vil: Sikre de unge en solid overgang fra barndom til ungdom. Videreføre den gode indsats fra UU-center. Støtte Mentor-ordning på arbejdspladserne. Lytte til unges boligønsker. Udvikle samarbejdet med gademedarbejderne. Lære de unge at gøre brug af fritidsfaciliteterne. Fastholde de unge i job eller uddannelse. Tilbyde hjælp til de unge, der har fået et personligt problem (Eks. misbrug, psykiske lidelser, sorg). UDDANNELSE Skive skal fortsat styrkes og være kendt som en uddannelses by. Der skal arbejdes på at støtte op omkring de uddannelsesmuligheder, der er i området evt. i samarbejde mellem kommunale og private. Der skal sikres en udbygning og videre udvikling med udgangspunkt i de interesser og udviklingsmuligheder som hele tiden fornyes. Der skal arbejdes på at få "satellituddannelser" hertil fra de større byer. Venstre ønsker at ansætte en uddannelsesagent, der i samarbejde med de eksisterende. uddannelsesinstitutioner, skal sikre området uddannelse og videre - og efteruddannelse til området. Eksempelvis oprettelse af videns centre bl.a. videns center for iværksættere, som egnen er rig på og har stor kompetence indenfor. Venstre ønsker at fortsætte samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen i URIS (Uddannelsesrådet) for her at skabe et campus, bl.a. for at fastholde lærere og tiltrække ingeniøruddannelsen eller andre konkrete

15 Side 15 af 21 uddannelser. PLANLÆGNING Planlægning danner grundlag for den kommunale udbygning på alle områder. Kommuneplanen samler alle sektorer og er udgangspunktet for de konkrete anlæg og politikker. Forud for kommuneplanen vedtages en kommuneplanstrategi, afgrænser nogle af fokusområderne i planlægningsperioden. Sektorplanerne skaber basis for hvert enkelt fagområde som et redskab til styring af udbygning, budget og opfyldelse af lovgrundlag. Lokalplaner beskriver konkret, hvad der danner ramme om et områdes specifikke anvendelse (bolig, erhverv, fritid, rekreative formål). Venstre vil arbejde for at tilrettelægge aktiviteter og reservationer, som lever op til den udvikling, der kan forventes i en kommune af vores sammensætning. Det betyder, at der skal forberedes boligområder til den forventede efterspørgsel. Vi skal være konkurrencedygtige i attraktive bosteder. Dette gælder såvel beliggenhed som service og tilgængelighed. Det samme gælder erhvervsområder til fortsat udbygning af et ekspansivt erhvervsliv. Arealreservationerne skal tilgodese mindre håndværksvirksomheder såvel som tung industri. I fremtiden vil der blive mere brug for stærkt specialiserede virksomheder (Eks. IT, software, design, tegnestuer, liberale erhverv, servicevirksomheder). Venstre vil medvirke til at skabe sammenhæng mellem kulturelle, rekreative og fritidsområder, så der kan opstå en helhedsoplevelse ved at færdes i et område. Venstre vil i Skive planlægge fremtidens infrastruktur i tråd med de forandringer, som muliggøres af ny teknik, nye energiformer og samfærdselstraditioner - herunder en fleksibel kollektiv trafik. Vi er parate til at skabe en bilfri midtby, fremme vilkårene for el-biler, indsætte hybrid-busser (brint-el). Vi vil fortsætte bestræbelserne på at gøre vejnettet fremtidssikret både lokalt og regionalt: Det gælder vejene i hele kommunen, omfartsvejen om Skive, indfaldsveje til kommunen og ikke mindst en opgradering af ruterne 26 og 34. Hermed skabes forbindelse til motorvejsnet ved Herning og ud i resten af landet og Europa. Til infrastrukturen hører også en planlægning af fortsat udbygning af stinettet. Et stinet som skal komme mange interesserede til gode - bl.a. turister, motionister, idrætsudøvere, hestebrugere samt mange flere. Vi er parate til at medvirke til nye forbindelseslinjer: Mellem midtby og området ved Søndercentret, omkring å-forløbet, kontakt mellem by og havn, Vestsallingbanen. KLIMA OG ENERGI I fremtiden vil klimaet, den globale opvarmning og udledning af CO2 stå på dagsordenen. Venstre vil arbejde for at gøre vores egn fri for fossile brændstoffer så hurtigt som muligt. Regering, Folketing og byråd har allerede vedtaget at sætte meget ind på at fremme alternative energiformer og nedsætte energiforbruget betragteligt. Venstre er parat til at indgå aftaler om specifikke mål på mange områder: CO2- neutralitet, CO2-fri, kommunale bygninger, alle borgere i kommunen. Venstre vil arbejde for, at Skive på nationalt plan bliver Energiby nr. 1. Vi vil - så langt kommunalfuldmagten tillader det - understøtte virksomhedernes udvikling og forskning inden for alternative energiformer, styring af energiforbrug og minimering af energibehov. Venstre vil fremme udbygningen af bio-energi og vindkraft som naturlige

16 Side 16 af 21 ressourcer på egnen. Kommunen skal koordinere indsatserne og planlægge for udbygning af boligområder for alternative energiformer. Det ligger Venstre meget på sinde at ændre adfærdsmønsteret for energiforbrug, så der blandt borgerne opstår en holdning til fremme af nye teknikker og besparelse af energi og forbrug. Denne påvirkning starter i folkeskolen. Venstre ønsker at gøre Skive til et energimekka, hvor der afholdes kurser, konferencer, uddannes, udvikles og forskes i alternative energiformer. For Venstre er det vigtigt, at erhvervslivet bliver en del af Klima- og Energispørgsmålet ved nedsættelse af en Energifond, hvor udvikling og investering kan fremme erhvervslivet på egnen. Venstre ønsker en stor borgerinddragelse i bestræbelserne. Dette kan bl.a. lade sig gøre ved at tilbyde gratis rådgivning vedr. isolering og alternative energikilder. Et tilbud kunne være at termofotografere private boliger. Udviklingen i og omkring Skive by. Det planlagte boligområde i Glattrup udbygges fortsat mod sydøst. Den vedtagne lokalplan for et boligområde, ved Vinde bæk nordvest for Vinde, udfyldes i etaper. Venstre vil arbejde for en fortsat byudvikling sydvest for Vinde. Venstre vil gerne arbejde for et nyt spændende boligområde i Dommerby, øst for Fjordbjergager. Det vil kunne blive et meget attraktivt område, med hurtig adgang til A 26 gennem etablering af det fjerde ben i rundkørslen. Ikke mindst tilflyttere med arbejdsplads øst for Skive mod Viborg - Århus, vil denne beliggenhed være interessant. Det vil ligeledes være oplagt at fortsætte udlægning af boligområder nord for Resen og Petuniavej. I bymidten bør der arbejdes for en fortsat og yderligere udvikling af byggeri ved Skive å. I forbindelse med kommende planlægning af arealer til boliger, bør Skive Kommune fortsat være opmærksom på, at udnytte de natur-skabte aktiver, som kommunen er beriget med. Denne udvikling bør naturligvis ske under hensyntagen til naturen og miljøet Et af de væsentligste aktiver for Skive mht. at konkurrere om tilflyttere med vores nabobyer, er Skive's beliggenhed ved å og fjord, og denne fordel bør i højere grad udnyttes. Der skal skabes et så spændende miljø, at gode skatteydere vælger at bosætte sig i Skive, selv om de arbejder i vore nabokommuner. Det kan ske gennem en urbanisering af strækningen fra havnen til midtbyen med boliger, promenader og bolværker op til en åhavn ved Søndercentret. Strækningen skal således kunne besejles med mindre fartøjer, og der kunne måske om sommeren være vandtaxa-transport fra byen til Fjordbjerg Ager, Dalsgaard, campingplads, havn mv. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med en fortsat satsning på det maritime område med focus på vandsport og vandbaserede fritidsaktiviteter. Rekreative stisystemer omkring åen og havnen bør fortsat udbygges til gavn for naturoplevelser for byens og egnens befolkning. Venstre vil arbejde for, at en videre udvikling af erhvervsområdet ved Marienlyst fortsætter mod nord, i sammenhæng med forlægning af Furvej. Erhvervsområdet vest for Herningvej bør fortsat udvikle sig mod syd, i tilknytning til rute 34. Udvikling af stillegader og fartdæmpende foranstaltninger i udsatte boligområder bør fremmes, når der opstår behov og de trafikale muligheder foreligger. Venstre ønsker et aktivt, udviklende forretningsliv i bymidten, og vil arbejde for

17 Side 17 af 21 de muligheder, der er for forbedrede tilkørselsforhold til midtbyens forretningsejendomme. Dette under hensyntagen til trafiksikkerheden for at skabe en bedre afvikling af trafikken i byen. Venstre vil arbejde på, at midtbyens parkeringsbehov forbedres for kunder og for forretningslivet i den indre by. I forbindelse med vedtagelse af en ny parkeringspolitik, vil Venstre arbejde for at få genskabt flere parkeringspladser i bymidten. Ved etablering af eventuelle parkeringshuse kan Venstre gå ind for, at finansieringen kan ske ved indførelse af parkeringsafgift i pågældende huse. Boliger og erhvervsejendomme kan opføres i de ubebyggede områder, der stadig er tilbage, dog med ansvar over for et godt bymiljø. Venstre ønsker, at byfornyelsesloven udnyttes, så den ældste del af byen får et mere attraktivt boligmiljø. Der bør udarbejdes en langsigtet helhedsplan for byens hele fremtoning - i respekt for by-sammenhæng og bygningskultur - og en fremtidssikret udvikling. Her tænkes ikke mindst på rådhusudvidelsens indpasning i bymidten og udnyttelsen af slagterigrunden på begge sider af Brårupgade. Udviklingen i omegnsbyerne. Venstre vil udnytte de muligheder byrådet har for at styrke disse lokalcentre. Venstre vil arbejde for, at der i disse lokalcentre er velegnede arealer til boliger og erhverv. Der skal sikres gode skole- og fritidsforhold samt sociale forhold for såvel unge som ældre, der kan fastholde og fremme udviklingen i disse lokalcentre. I planspørgsmål skal man udnytte de muligheder, der er i loven så udviklingen fremmes. Muligheden for kollektive trafikforbindelser bør fastholdes i samme omfang som nu. Landdistrikterne Vi definerer et landdistrikt som det åbne land plus landsbyer. Aktive borgere, borgerinddragelse og dialog betragtes som nødvendige for attraktive og udviklende landdistrikter. Det lokale og det specielle i det lokale skal sættes i fokus. Landdistrikter og byområder er nødvendige og hinandens supplementer. Venstres bud på politikken for landdistrikter i Skive Kommune er, at de skal være levende, ordentlige og ryddelige og give en god baggrund for et levende og livgivende liv for alle aldre og erhverv. Venstre ønsker at fastholde landsbyudvalget med et flertal af repræsentanter fra landsbyerne, som hver dækker et overskueligt, sammenhængende område, så der kan føres en dialog mellem disse landsbyer. Hvert år i forbindelse med budgetlægningen tildeles landsbyudvalget en beløbsramme at disponere over til støtte for initiativer, projekter og forsamlingssteder. Der kan også etableres en fælles pulje til særlige formål. Eks. Byfornyelse, byforskønnelse, forsamlingshuse. Landsbyudvalget skal have høringsret i sager, der vedrører de enkelte områder/landsbyer. For at sikre et netværk for landsbyerne kan der dannes et koordinerende udvalg af repræsentanter fra de enkelte landsbyudvalg. Venstre tager udgangspunkt i den vedtagne landdistriktspolitik. Venstre vil drage omsorg for, at de mindre landsbyer ikke bliver glemt, der bør gives mulighed for opførelse af enkelte boliger i landsbyer, hvor det ikke giver miljømæssige problemer i forhold til de nuværende produktionsforhold Strukturudviklingen medfører tomme landbrugsbygninger. Venstre vil arbejde

18 Side 18 af 21 for, at de kan anvendes til andre formål, såsom mindre håndværk og industri, under hensyn til miljø og naturforhold. Dette vil give færre forfaldne bygninger og bidrage til et mere levende miljø. Det er for Venstre vigtigt, at der satses offensivt i landområderne både hvad angår fysisk planlægning og kulturel stimulering. Gennem en aktiv landdistriktspolitik vil Venstre arbejde for at stoppe fraflytningen fra yderområderne. Det er Venstres mål at sikre bestående virksomheder planmæssig mulighed for udbygning og udvidelse, samt at anvende planlovens bestemmelse om anvendelse af tidligere landbrugsbygninger til andre erhvervsformål, herunder bl.a. også servicevirksomheder og gårdbutikker, samt tilbud målrettet mod turister m.fl.. Den attraktive bosætning Venstre vil, at der skal skabes mulighed for befolkningsudvikling i landsbyer. Dette kan ske med f. eks. spændende bebyggelser, udstykningsmuligheder og jordbrugsparceller. Disse henvender sig til forskellige interesser og aldersgrupper (parcelhuse til familier med børn, seniorfællesskaber, deltidsbeboelser, boligmuligheder for unge, enlige og gamle). Der skal arbejdes på, at der i enkelte områder også i det åbne land med fleksible, attraktive og anderledes erhvervs- og bomuligheder - for eksempel storparceller og byggegrunde med udsigt eller på anden måde attraktivt beliggende. Der skal fra kommunen være en understøttelse af kodeks for hurtig og reel sagsbehandling, god byggeskik, bevarelse af gode og ordentlige boliger der også indbefatter kodeks for ordentlighed og ryddelighed omkring boliger, erhverv, områder og miljøer. Det lokale og aktive erhvervsliv Det nuværende og eksisterende lokale erhvervsliv skal støttes og hjælpes i et tæt samarbejde med kommunen til at kunne udbygges og videreudvikles. Desuden være aktive medspillere til at imødekomme kommende ønsker og krav for med fremtiden at blive mindre sårbare over for strukturændringer. Venstre ønsker at give muligheder for at benytte tiloversblevne bygninger, som er nødvendige, spændende og relevante medspillere i landdistrikterne. Etablering af virksomheder på velegnede erhvervs-arealer i landsbyer og det åbne land skal også være muligt. Dette med udgangspunkt i de lokale vilkår og muligheder. Iværksætteri og infrastruktur er vigtige for udbygning og fastholdelse af forsat erhverv i landdistrikter og vi vil derfor gerne støtte en landdistriktskultur med disse som væsentlige parametre. Hvor muligheder for uddannelse indenfor erhverv skal støttes og gerne udføres i et samarbejde (f.eks. kommune, erhverv og uddannelsesinstitutioner). Den nødvendige og vigtige SERVICE Venstre vil sikre, at den i landdistrikter nødvendige og lokale service er til rådighed. Det gælder, syge- og lægepleje, institutioner / pasning af børn og ældre og plejekrævende, relevante og nutidige skoler. Servicering af fritidsmuligheder med forsamlingshuse og haller og en opbakning af lokale ønsker og tiltag til at understøtte service mulighederne i landdistrikter. Den kollektive trafik og infrastruktur er vedligeholdt, opbygget og afstemt efter det lokale liv og behov og understøtter den nødvendige service for alle aldersgrupper. Venstre vil arbejde for, at unge som er i gang med en ungdomsuddannelse i Skive, kan blive transporteret gratis eller til stærkt nedsat

19 Side 19 af 21 pris, hvis man har mere end 10 kilometer til uddannelsesstedet. Landdistrikter er ligesom andre områder afhængige af en velfungerende offentlig og privat service, hvor vigtigheden af en understøttende kultur herfor er nødvendigt især i de tyndt befolkede områder, så det lokale handelsliv forsøges bevaret, understøttet og sikres et højt kvalitetsniveau. Det levende og udviklende liv og FRITID Venstre vil understøtte det aktive og levende liv i landdistrikter hvor kulturen med at tage aktivt del i de nære omgivelser, i skabelsen af egen hverdag og fritid gerne må være til stede. Et liv der skal ske i et demokratisk samarbejde med udgangspunkt i de muligheder som landdistrikter har af rig natur og landskaber, kulturarv og kultur og som giver muligheder for godt naboskab, foreningsliv og fællesskaber. Dette må gerne udbygges med samarbejde lokalt, regionalt og globalt. Hvor der sikres udvikling gennem aktivitet og ansvar for et område, hvor initiativer gerne med både egne og eksterne finansieringer og assistancer giver rige muligheder og vil kunne understøtte et aktivt og livgivende liv i landdistrikter. Venstre i Skive vil mulighedernes landdistrikter, hvor alliancer, samarbejde og understøttende initiativer giver muligheder for andre lokalt betonende interesser og muligheder, som gerne må være nyskabende og udviklende for landdistrikter. INFRASTRUKTUR Gode, fremkommelige og trafiksikre veje er vigtige for kommunens udvikling. Vejbroen og de meget omtalte højresvingsbaner på A 26 ved Vium krydset er nu endelig en realitet. Arbejdet bør ikke stoppe her, det sidste stykke af A 26 herfra og til Sallingsundbroen skal opgraderes til motortrafikvej, herved kommer den langsomtgående trafik væk fra den stærkt trafikerede vej til mere rolige og trafiksikre parallel veje. A 34 fra Skive mod Herning bør udvides og forbedres således at trafikken, der skal sydpå, hurtigst og mest sikkert kommer til motorvejsnettet nord for Herning. Der bør laves en højresvings shunt (bane) ved Hancook-rundkørslen for trafikken fra nord. Det vil animere trafikkanterne til at køre udenom Skive by. Der bør afsættes flere penge til vejvedligeholdelse således at vejnettet forbedres i byen og på landet. Det er et godt signal til virksomheder og private borgere, at gader og veje fremtræder jævne og godt vedligeholdte. Nogle veje og gader er godt slidte og trænger til et nyt lag asfalt. Venstre vil arbejde for, at der bliver anlagt flere cykelstier for at højne trafiksikkerheden. Samtidig er det med til at give god motion og dermed sundhedsfremmende. Bredbånd Venstre støtter visionen om bredbåndsdækning til alle i hele kommunen. Dette skal sikre erhvervslivet optimale forbindelser til omverdenen, og det skal give vore borgere tidssvarende forbindelser til telefoni, internet og television. I alle kommunens nyudstykninger er der nedgravet fiberrør, så det er let at blive koblet på Internettet. Kollektiv trafik Under Midttrafik vil Venstre arbejde for, at udviklingen i lokale trafikforhold ikke forringes, men at persontransport i byområder og landsbyer fortsat løses med et kollektivt transporttilbud. Dette bør løses fleksibelt efter behov. Det er vigtigt for Venstre at, der i hele kommunen er et fornuftigt forhold mellem transportbehov

20 Side 20 af 21 og kapacitet, så bosætningen gøres attraktiv også på dette område Havne I forbindelse med vedtagelse af den eksisterende lokalplan for havneområdet i Skive, er der mulighed for at, der også kan være andre aktiviteter end de rent havnerelaterede. Herved sikres havnens virksomheder en fortsat bred udnyttelse af området og med mulighed for omsætningsvækst over kaj. Erhvervshavnens virksomheder skal kunne udøve deres virke. Venstre vil være opmærksom på, at planlægning i området op til havnen ikke indskrænker deres muligheder unødig. Venstre mener, at erhvervshavnens lokalplan tager fornødent hensyn til bolig, miljø og æstetik i området. Venstre finder, at renoveringen omkring søsportshavnen i Skive er et særdeles godt tiltag, og andre mulige tiltag i nordlig retning herfra bør fremmes. Venstre vil fremme udviklingen for samtlige søsportshavne rundt om i kommunen, udover Skive (Sundsøre, Fur, Glyngøre, Gyldendal, og Virksund ) - herunder fælles netværk og markedsføring Som følge af kommunesammenlægningen, hvor Skive Kommune råder over tre erhvervshavne (Skive, Glyngøre, Fur), seks søsportshavne og to færgeruter, bør det overvejes at lave et havne- og færgeriudvalg. Evt. under teknisk udvalg. Lufthavn Venstre ønsker, at Skive Lufthavns aktiviteter øges, hvilket der er store muligheder for. Flere erhvervsvirksomheder har vist interesse for at kunne operere fra Skive. Venstre ønsker fortsat, at de forskellige sportsklubber kan udøve deres aktiviteter herud fra. Venstre er parate til at understøtte en forøget aktivitet i Skive Lufthavn. MILJØPOLITIK Kommende generationer skal overtage et rent Danmark fyldt med naturrigdomme. Derfor fører Venstre en aktiv miljøpolitik, der skal sikre, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø. Det er et spørgsmål om livskvalitet og respekt for naturen. Det er Venstres mål, at Danmark skal være blandt de industrialiserede lande, der mest effektivt bekæmper forurening. Dette ambitiøse miljø mål kan kun nås, hvis vi sikrer, at de mange penge vi anvender på miljø, anvendes mest effektivt. Varmeforsyning Venstre er loyal over for de vedtagne varmeforsyningsplaner for de tætte boligområder, og de på landsplan vedtagne energipolitiske beslutninger. Hvor der i dag findes frivillighed for varmeforsyning, bør denne bibeholdes. Ligesom der ved en evt. kommende revision af varmeforsyningsplanen bør undersøges en mulighed for større frihed, og at en kombination af solvarme og andre energiformer bør fremmes, hvis miljø og økonomi taler her for. Vandforsyning Det er venstres opfattelse, at de i regionplanen udpegede vandvindingsområder har en passende størrelse. Venstre går ind for de private vandværkers fortsatte beståen. Såfremt det er et ønske fra ejerkredsen, kan individuelle private vandforsyninger afløses af kollektive anlæg.

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere