Venstres politiske program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venstres politiske program"

Transkript

1 Side 1 af 21 Venstres politiske program Venstres politiske handlingsprogram for Skive Kommune - Kommunevalget 17. nov INDLEDNING Den grundlæggende holdning i Venstres kommunalpolitik er den liberale, som åbner for borgernes personlige og private initiativ. Liberal kommunalpolitik går ud på at bruge lokalstyrets handlefrihed; derfor bør vi i videst mulig udstrækning give indflydelsen videre til borgerne. Venstres grundholdning søges omsat i synlig virksomhed. Vi vil søge at fremme den personlige handlefrihed, idet vi herigennem opfordrer den enkelte borger til menneskelig og samfundsmæssig forpligtelse og ansvar. Det er vigtigt for Venstre, at der vises ansvarlighed for at hjælpe dem, som ikke kan klare sig selv, og de, som har behov for hjælp igen at blive selvhjulpen. Det er vigtigt, når man vil hjælpe, at man respekterer den personlige integritet. Venstre vil gøre alt for, at det enkelte menneske ikke berøves den personlige frihed. Man må ikke føle sig umyndiggjort. Hjælp skal gives i værdighed og respekt for borgeren. Hvor muligheden er til stede, skal borgerne have valgmulighed mellem offentlige og private løsninger. Det er Venstres opfattelse, at mange opgaver udmærket kan udføres af private. På en række områder ser Venstre imidlertid et behov for et tværgående samarbejde mellem kommunale og private instanser. Venstre vil være årvågen over for sådanne situationer, for at sikre optimale løsninger. VISION Venstre vil forsat gerne være med i front, når Skive kommunes fremtid skal formes og udføres. For Venstre er det vigtigt at pointere, at intet er så fastankret, statisk, at det ikke må udsættes for nye overvejelser. Venstre vil arbejde for en effektiv og velfungerende kommune med respekt for nærdemokratiet. Venstre vil arbejde for, at Skive kommune bliver kendetegnet ved at have og skabe grobund for selvstændighed, livslyst og initiativer. Udvikling og befolkningsfremgang. At fremme vilje til at tage ansvar, udøve respekt og skabe tryghed. Skabe identitet i et fællesskab. At profilere egnen i f.h.t. omverdenen. Venstre vil arbejde for at skabe resultater, der kan holde og skabe respekt omkring sig. Vi vil forene så mange synspunkter som muligt for at danne ejerskab til projekterne. Skive Kommune har så mange værdifulde ting at være glade for. Derfor skal vi bygge fremtiden på det fodslag, som så mange har efterlyst. Et samfund i balance er et samfund, der understøttes af egne borgere, og som indbyrdes tager vare på hinanden. - vi tænker på dig INDLEDNING VISION * Markedsføring ØKONOMI BORGERINDRAGELSE ERHVERVSPOLITIK * Infrastruktur * Iværksættermiljøer * Turisme KULTURPOLITIK * Et levende kulturliv * Biblioteket * Museum Salling * Forsamlingshuse - kulturhuse * Skive Teater * Kulturcenter Skive * Musikbyen Skive * Folkeoplysning * Spejdere * Værtskab for store arrangementer * Idræt SOCIALPOLITIK * Psykiatri mm. * Arbejdsmarkedspolitik * Integration SUNDHED * Sundhedsprofil * Sundhedshuse * Genoptræning * Aflastningsstuer * Hospice

2 Side 2 af 21 Markedsføring Venstre vil, at Skive kommune skal gøre en stor indsats for at fastholde og skaffe flere indbyggere. Gennem en målrettet markedsføringsstrategi i et fællesskab mellem erhvervslivet - turisterhvervet og kommunen, skal Skive Kommune gøres kendt for sit brede udvalg af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, det brede udvalg af kultur - og fritids tilbud, og ikke mindst den storslåede natur. ØKONOMI Venstre vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik, gennem sikre og gennembearbejdede drifts og anlægs budgetter. Der ønskes fortsat en kassebeholdning der er stabil og robust, således svingende udgiftskrav ikke påvirke den daglige drift. Venstre ser låneoptagelse som mulighed for investeringer i nye anlægs opgaver, men sammen holdt med store afdrag på Skive kommunes gæld, vil politikken være, at der netto afdrages minimum 5 millioner hvert år. Der vil blive anvendt en aktiv gælds - og formue politik for at få den bedst mulige kredit og forrentning af indestående. Venstre ønsker ikke der indgås aftaler med store risici for tab på hverken lån eller formue. For Venstre vil der fortsat være stor fokus på, at effektiviteten i den kommunale service er høj, og blandt de bedste i landet, for at sikre den bedste udnyttelse af de betalte skattekroner. Venstre vil arbejde for at holde såvel personskatterne, som grundskatterne i ro. Venstre vil arbejde for at øge de samlede indtægter, ved at skabe udvikling og befolkningsfremgang, og dermed øge det samlede beskatningsgrundlag. BORGERINDDRAGELSE Det er vigtigt, at kommunens borgere sikres gode muligheder for at følge med i, hvad der sker i byrådet og i kommunen generelt. Derfor ønsker Venstre fuld åbenhed om de kommunale beslutninger. Hermed mener Venstre først og fremmest, at den enkelte berørte borger skal holdes løbende orienteret om et sagsforløb og dennes forventede afslutning. Byrådet og de stående udvalg skal inddrage brugerbestyrelser og borgere i en åben dialog, især i sager af almen interesse, eller hvor en sag berører en gruppe af borgere. Det er ligeledes vigtigt at lægge planlægningen for fremtiden ud til debat blandt borgerne. Derved er det muligt at vedtage planer, der er forankret bredt blandt borgerne. Venstre ønsker at fortsætte den positive udvikling i at nedsætte borgergrupper som deltagere i planopgaver. Vi vil også gerne fortsætte den permanente dialog med repræsentanter for eksempelvis lokalområder (i Landsbyudvalget), fritidsområdet (i Folkeoplysningsudvalget og Skive Idræts Samvirke). Ligesom der er faste grupperinger (By og Land, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, LO), der løbende inddrages eller selv melder sig på banen. Venstre ønsker at inddrage borgere eller brugere i alle de relevante sager, der kan blive tale om. Det kan være lidt besværligt, men tilfredsheden bliver oftest betydeligt større. ERHVERVSPOLITIK Det er erhvervslivet, der skaber grundlaget for et højt dansk velstandsniveau, og ÆLDREOMRÅDET *Boliger og boligform. * Dagcentre og Aktivitetscentre * Praktisk bistand og pleje * Handicapområdet * Frivilligt og socialt arbejde DAGTILBUD * Forebyggende indsats FOLKESKOLEN * Økonomi * Fremtidssikret skole * Forældrestyret skole * Decentral struktur * Rummelighed * Tosprogede * En sund skole * Miljøbevisthed * Efteruddannelse * Børnehave - skole * 10. klasse * Pædagogisk / psykologisk rådgivning - tværfagligt team - SSP * Ungdomsskolen UDDANNELSE PLANLÆGNING KLIMA OG ENERGI * Udviklingen i og omkring Skive By * Udviklingen i Omegnsbyerne * Landdistrikterne * Den attraktive bosætning

3 Side 3 af 21 dermed er et velfungerende erhvervsliv også hovedbetingelsen for, at det danske velfærdssamfund kan overleve på langt sigt. I en verden, hvor markederne og virksomhederne i stigende grad fungerer på tværs af landegrænserne, er det vigtigt, at dansk erhvervsliv har mulighed for at deltage i den internationale arbejdsdeling og specialisere sig i de områder, hvor værditilvæksten er størst. Samfundet skal indrettes, så det kan betale sig at investere og udvikle nyt overalt i Danmark. På den baggrund skal vi sikre en effektiv offentlig sektor, en velkvalificeret arbejdsstyrke, forskning på højt internationalt niveau, adgang til risikovillig kapital til nye virksomheder, fri og åben konkurrence, bevidste forbrugere, frihed for unødvendige administrative og økonomiske byrder, samt en økonomi, der er åben over for omverdenen og over for nye tendenser i de internationale markeder. Iværksætterkulturen skal styrkes. Vi skal forstå at sætte pris på selvstændigt initiativ og belønne folk, der tør tage en risiko starte nye virksomheder og etablere nye arbejdspladser. Det er vigtigt med en god dialog mellem erhvervslivet og kommunen. Et stærkt erhvervsliv har afgørende betydning for kommunens udvikling. Venstre ønsker en hurtig og smidig kommunal sagsbehandling til fremme af udvikling og erhvervsliv. Som et bærende led i erhvervspolitikken, skal Skive Kommune være kendt for - såvel indenfor som uden for kommunegrænsen - en engageret kommunal administration, der sammen med Skiveegnens Erhvervscenter, samler en kvalificeret rådgivning og vejledning om virksomhederne, når de ønsker at starte op på egnen, eller at den nuværende virksomhed skal udvide. Erhvervscenteret skal være aktiv i profilering af egnen ved bl.a. ved at lave kampagner og deltage i messer for at tiltrække nye - gerne videns tunge - virksomheder til egnen. Erhvervscenteret samler de forskellige erhvervsinteresser sammen med uddannelsessiden, beskæftigelsesindsatsen, turismen og kulturlivet. For at koordinere de mange interesser og kanalisere til nye tiltag vil Venstre foreslå at oprette en Erhvervs-Tænketank bestående af repræsentanter fra de involverede parter til at rådgive de besluttende organer. * Det lokale og aktive Erhvervsliv * Den nødvendige og vigtige SERVICE * Det levende og udviklende liv og FRIHED INFRASTRUKTUR * Bredbånd * Kollektiv trafik * Havne * Lufthavn MILJØPOLITIK: * Varmeforsyning * Vandforsyning * Spildevand * Affaldsanlæg VENSTRE HAR IKKE LØSNINGEN PÅ ALLE SPØRGSMÅL! Infrastruktur Et ansvarsområde for kommunens og staten er infrastrukturen. Vi skal i kommunen udbygge og sikre en god lokal infrastruktur, og påvirke, at der skabes gode betingelser for virksomhedernes transport muligheder til det øvrige Danmark og Europa. I den forbindelse er en udbygning af rute 34 og A26 helt afgørende, således virksomhederne på Skiveegnen har bedst mulig adgang til motorvejsnettet ved Herning. Der skal efter Venstres opfattelse skabes mulighed for facadegrunde til virksomheder ved vore overordnede vejnet, som A26 ved Kåstrup/Lyby og Hedelund i Nordsalling - samt ved Herningvej syd for Skive. Iværksættermiljøer For at fastholde og sikre arbejdskraft er uddannelse et nøgleord de kommende år for Skiveegnen. Vi skal derfor sikre et meget tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet, således vi i fællesskab kan levere de uddannelser der efterspørges. Venstre vil arbejde for, at der kan skabes flere arbejdspladser ved at styrke iværksætter- og selvstændighedskulturen. Vi skal skabe iværksætter- og udviklingsmiljøer, der højner overlevelsesraten og mulighederne for fremtidig udvikling. Til fremme af et iværksættermiljø vil Venstre bakke op om iværksætterhuset - i samarbejde med erhvervslivet. Turisme

4 Side 4 af 21 Turisme er et erhverv i fortsat fremgang, og Skive-egnen bør have del heri. Dette kan opnås ved, at kommunen støtter turisterhvervet i et tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Venstre ser gerne, at oplevelsesorienteret turisme udbygges. Venstre ønsker derfor, at præsentere, udbygge og synliggøre Limfjordsområdet og dens natur- og kulturværdier. Venstre vil fortsat bakke op omkring Skive og dens nærområder og bør markedsføres som kystnært område, hvor den 190 km lange kyststrækning indbyder til turistvenlige aktiviteter. - I den sammenhæng må vi også fremhæve vore mange kulturinstitutioner, idrætsanlæg og golfbaner samt bl.a. Skive å, som kan byde på oplevelser for turisterne. Venstre ønsker at bevare og udvide samarbejdet i Destination Skive-egnen, men ønsker samtidig, i et tæt samarbejde med lokalsamfundet, at sikre lokale sæsonåbnede turistkontorer på Fur og eventuelt ved Spøttrup Borg og i Glyngøre. KULTURPOLITIK Kultur er på én gang et personligt og et fælles anliggende. Derfor skal der lægges vægt på at skabe gode rammer for kunsten og for kulturen. Venstre finder, at kulturpolitik har til formål at sikre alle, både børn og voksne, adgang til kunst og kultur. Kulturpolitikken skal sikre, at vi alle har lige adgang til den danske kulturarv og til den nyeste kunst. Det være sig billedkunst, litteratur, musik, film, teater m.m. Men det er også en offentlig opgave at tilbyde kunstneriske uddannelser på højt kvalitativt niveau og at understøtte den kvalitative kunst, der ikke kan klare sig på markedets vilkår. Et levende kulturliv Venstre ønsker at bevare og fremme de kulturelle, uddannelsesmæssige og idrætslige aktiviteter i kommunen, således at Skive Kommune kan blive kendt for at være levende og spændende. Kommunens tilbud bør være af en sådan kvalitet, at de virker tiltrækkende. Herved opnås, at folk kommer til for at opleve og lade sig inspirere, med en positiv afsmitning i området og dens erhvervsliv til følge. Kommunen bør til stadighed bakke op omkring arrangementer som Skive Løbet, Hancock Cup, Fur Rundt, Limfjorden Rundt, Sundsøre Musikfestival, Sommer i Skive, Skive Festival m.fl. og andre nye tiltag. Venstre ser gerne, at der oprettes et kulturelt samvirke til varetagelse af kulturinteresser og lokale kulturtilbud. Venstre finder det vigtigt, at der satses på kulturen herunder også at sikre og arbejde for at udbygge børn og unges kulturmuligheder. Tilbudene skal gerne være rigt og varieret for at bibeholde og tiltrække nye borgere og gerne i tæt samarbejde /alliancer med erhvervslivet. Biblioteket Skive Bibliotek skal fungere som det brede og folkelige kultur- og videnscenter i kommunen. Skive Bibliotek skal stadig sikre en god borgerbetjening i hele kommunen. Dette sker ved benyttelse af bogbusserne. Venstre finder det vigtigt, at der sikres optimal adgang til biblioteksydelser for børn og unge - også i lokalområderne. Det er bibliotekets opgave at styrke og fremme den demokratiske proces - ved at formidle og fremstille oplysning, viden og kulturelle oplevelser - ved at være et kulturbærende omdrejningspunkt på Skive-egnen og ved at indgå i netværk med andre institutioner, kommuner, grupper og enkeltpersoner. Biblioteket skal gennem salg af biblioteksydelser engagere sig i egen indtjening. Museum Salling

5 Side 5 af 21 Venstre ønsker at bevare Museum Salling for at give hele det museale område så stærkt et fundament som muligt. Dette gælder organisatorisk, økonomisk og strukturelt (statsanerkendelsen). Sammensætningen af bestyrelse og repræsentantskab kan rettes til, hvis det er tiltrængt i forhold til ændrede krav. Hver afdeling skal have så vide faglige rammer som muligt under den samlede bestyrelse. De mange støtteforeninger skal indplaceres med repræsentation og høringsret, så den store "underskov" af frivillige, engagerede borgere kan få et forum at udfolde sig i. Venstre er parat til at indgå i aftaler om nye rammer for såvel kulturhistorisksom kunstmuseet. Forsamlingshuse - kulturhuse Venstre ønsker, at der decentralt sikres aktive kulturelle tilbud for alle aldersgrupper, hvor forsamlingshusene og kulturhusene er velegnede til at huse disse tiltag og arrangementer. Forsamlingshusene har stor betydning for lokalsamfundene og har i mange generationer været rammen om vigtige dele af vor kultur. Forsamlingshusene skal bevares, så længe en kreds af borgere ønsker at bevare og anvende dem. Der bør i fuld udstrækning hertil ydes krone til krone tilskud, som administreres af forsamlingshusudvalget. Forsamlingshusene skal så vidt muligt drives som selvejende institutioner. Skive teater Med den smukke teaterbygning, hvor nyt og gammelt mødes, er der skabt god mulighed for kulturel udfoldelse. Skive Teater danner derfor en naturlig ramme for teater, drama, musical og rytmisk musik. Venstre bakker op omkring den nye profil hvor Skive Teater har ændret karakter fra et "forsamlingshus" til et kulturhus. Venstre ønsker, at Skive Kommune fokuserer på og understøtter arrangementer med et kulturelt indhold. Venstre ønsker på den måde, at Skive Teater kan bidrage til at bringe mere liv i midtbyen, ligesom den øgede satsning på musik, drama, musical og teater, gerne skulle give borgerne en langt større oplevelse og ikke mindst et meget bredere og alsidigt udvalg af kulturtilbud for alle aldersgrupper. Venstre vil fortsat støtte kulturlivet gennem driftstilskud til bl.a. Skive Teater og Skive og Omegns Teaterkreds. Kulturcenter Skive Efter er hel nødvendig oprydning i centers konstruktion, men i særdeleshed i økonomien, ønsker Venstre, at der nu etableres et gennemsigtigt og økonomisk bæredygtig kulturcenter, med baggrund i realistiske budgetter. Venstre er parat til at opretholde det nuværende tilskud til centeret, således det både kan være et center med mange sportslige muligheder, og at der et bredt udbud af kulturelle tilbud i centeret. I lighed med mange andre steder i Skive kommune, ser Venstre gerne der kan skabes et folkeligt engagement omkring støtten til kulturcenteret i Skive. Musikbyen Skive Venstre vil arbejde for at fastholde det niveau, Skive i dag har på musikområdet. Skive er kendt for sit brede musikliv: Dette gælder bred interesse (Foreninger for kammermusik og jazz). Det gælder undervisning i alle skoler, SFO`er og i Musikkens Hus

6 Side 6 af 21 (Musikskolen). Det drejer sig om de mange "autonome" orkestre og bands. Nogle endda meget kendte. Det gælder de mere etablerede, som Postorkestret, Skive Garden m.fl. Skive bliver repræsenteret af en lang række unge, som studerer eller besætter musikposter rundt i vort land. De mange musikarrangementer (Skive Festival, Sundsøre Musikfestival, Skive Theater, KCL, anlægskoncerter og Sommer i Skive) er alle med til at markere Skive. Dette vil Venstre fortsat bakke op. Således er det Venstres ønske, at Ungdomshuset (med Kulten) sammen med andre mødesteder vil give fortsat næring og udvikling til Skives musikliv. Folkeoplysning Venstre går ind for det arbejde, der finder sted indenfor folkeoplysningsforbundene og i de beslægtede foreninger, hvilket sikrer en konstruktiv og opbyggende fællesskab for hele kommunen. Kommunen skal sikre tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed, bygget på fællesskab og initiativtagernes ideer. Venstre finder det vigtigt, at der bibeholdes en start- og udviklingspulje. Venstre finder det væsentlig at etablere og beholde undervisning og aktiviteter både centralt og decentralt, hvor der findes ønsker og muligheder for det. Gerne på opfordring og i samarbejde med interesserede. Undervisningen skal bygge på respekt for den enkelte med frihed til at være forskelligsamt give viden og indsigt, og formidle undervisning og oplevelser der styrker den enkeltes livsglæde og interesser og som kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv. Spejdere Venstre prioriterer spejderlivet højt. Venstre vil støtte op om, at spejdere har tidssvarende lokaler, hvor der er behov. Det er vigtigt, at der er et alternativ tilbud til de, der ikke er til de mere traditionelle idrætstilbud. Venstre er derfor også særlig glad for, at KFUM,s korpslejr 2010 bliver afholdt i Skive. En lejr med over spejdere heraf ca. 1/5 fra udlandet, som i perioden 24. juli til 1. august næsten vil fordoble Skive by s indbyggertal. Herudover kommer de mange besøgende til lejren. Værtskab for store arrangementer Med ansøgningen og tildelingen af værtskabet for KFUM,s korpslejr mener Venstre, at vejen er banet for, at vi også på en lang række andre områder indenfor sport og kultur, bør byde ind på værtskab for nationale og internationale begivenheder. Det vil bredt profilere Skive-egnen og styrke omsætningen i detailhandlen. Idræt Kommunen skal skabe rammerne, og stille gode og alsidige idrætsfaciliteter til rådighed, ikke kun for idræt på mange forskellige niveauer, men også for samvær og foreningsarbejde. Venstre finder det væsentligt at sikre det lokale og decentrale, og samtidig give mulighed for centralt at udøve idræt og tilbyde idrætsuddannelser på højt niveau. Herunder, at kommunen også skal give mulighed for uorganiseret idrætsforhold.

7 Side 7 af 21 Lederuddannelse prioriteres højt med uddannelse, kurser og i rekrutteringen. Da det at være frivillig leder og træner skal have høj status, er det væsentligt, at der tilskyndes fleksibilitet, rum og muligheder på arbejdsmarkedet for frivillige ledere. Støtten til idræts- og aktivitetstilbud til børn og unge prioriteres højt. Der skal være vide rammer og alsidighed for leg, rummelighed, motorik m.m. Venstre finder det forbyggende arbejde særdeles vigtigt, hvor et godt samarbejde mellem SSP og foreningslivet er vigtigt. Her ser vi gerne brug af fritidsvejledere på skolerne, som kan sikre et bredt samarbejde, motivation og understøtte børn og unge. Iværksættelse af aktiviteter for aktive over 60 år bør prioriteres, hvor også inddragelse i bl.a. udførelse af ledelse, praktisk arbejde m.m. også kunne være en styrkelse for både foreninger og kommunen. De nuværende kommunale støtteordninger er nu - efter kommunesammenlægningen - harmoniseret, således er der blevet ens vilkår for alle foreninger i kommunen - dette sket under hensyntagen til de vidt forskellige driftsformer for nuværende faciliteter. Det er vigtigt at understøtte det folkelige, det frivillige og idrætslige arbejde. Det er godt med nye hal-projekter, men det må ikke blive på driftsmæssig bekostning af de nuværende uden og indendørs idrætsanlæg. Venstre vil i den kommende byrådsperiode, arbejde for etablering af en ny kunststofbane i Egeris, - for alle klubber i Skive kommune, - samt nye og forbedret klubhus faciliteter ved anlægget. SOCIALPOLITIK Et samfund skal også kunne måles på evnen til at give alle mennesker muligheder. Ingen må afskæres fra et godt liv, fordi man er vokset op under vanskelige vilkår. Derfor støtter Venstre regeringens markante og slagkraftige indsats mod negativ social arv. Midlet er en indsats, som afspejler og respekterer borgernes egne behov og ønsker samt styrker deres muligheder for at indgå i og bidrage til samfundets fællesskab. Netop derfor tager Venstre altid udgangspunkt i behovene hos den enkelte borger og ikke i systemet. Borgerne skal i videst muligt omfang selv have indflydelse på den service, de modtager. Venstre ønsker på den baggrund at udvide borgernes ret til frit at vælge hvilke tilbud, de ønsker at benytte. I dagligdagen betyder det, at der skal bygges på ressourcer og muligheder, og hvor det er nødvendigt, at borgeren selv har øje for denne vinkel. Dette er ikke altid så let, da enhver mest er fokuseret på det eller de problemer, vedkommende har fået. Venstre er sig meget bevidst, at kommunen som lokal myndighed ofte varetager regler, som den enkelte borger ikke umiddelbart forstår. Derfor vil vi sikre, at sagsgangen giver de pågældende mulighed for at udtrykke deres behov - og at kommunen gør sig umage for at informere borgerne i tilstrækkeligt omfang. Venstre ønsker en aktiv og behjælpelig indsats, hvor der via dialog og information oplyses om bl.a. klageadgang, som giver borgeren oplevelsen af ordentlighed. Venstre vil gerne appellere til, at den sociale omsorg, der findes blandt alle borgere, og at de mange frivillige får gode betingelser for at øve en indsats. De mange kontakter mellem mennesker forhindrer ofte større problemer, som kræver professionel indsats. Derfor er det i alles interesse at løse sagerne hurtigt, billigt og med så få menneskelige omkostninger som muligt. Psykiatri mm. Venstre vil sikre og bevare de psykiatriske behandlingstilbud, der er behov for.

8 Side 8 af 21 Venstre ønsker, at Skive kommune er gearet til fremtidige opgaver bl.a. hjemvendte soldater med problemer. Der bør etableres en bredere vifte af beskæftigelsestilbud for psykisk syge. Der bør etableres bo-tilbud til stofmisbrugeren, der også har en psykisk diagnose. Arbejdsmarkedspolitik Venstre er enig i den enstrengede beskæftigelsespolitik, med en indgang til den beskæftigelses rettede indsats, herunder at udvikle en samlet beskæftigelses indsats for alle arbejdsmarkedsparate ledige. Det er vigtigt, at den enkelte ledige er i centrum, med fokus på den hurtigste vej til job eller uddannelse. Den hurtigste vej skal være kendetegnet ved tidlig kontakt, job rettede forløb og bred jobsøgning. Beskæftigelses-indsatsen skal bygge på hjælp til selvhjælp, hvor alle er i tilbud minimum 25 timer om ugen. Integration Venstre mener, at en vellykket integration af flytninge og indvandrer sikres bedst, ved en målrettet indsats, der er vendt mod beskæftigelse og hurtig dansk indlæring, således der sikres selvforsørgelse. Støtte til opnåelse af selvforsørgelse hurtigst muligt, kan bl.a. ske med sideløbende sprogskole og praktik/arbejde. En særlig indsats skal ydes for børn og unge af forældre med anden etnisk herkomst.. Her skal sikres et tilstrækkeligt indsigt i det danske uddannelsessystems muligheder, og for den unge skal der skabes sammenhæng mellem uddannelses og job perspektiv. De unge skal modtage sproglig støtte til dele af den faglige undervisning, hvor der er behov. For, at det også her kan lykkes at blive mønsterbrydere, er det nogen gange nødvendigt med en hel særlig støtte - og vejledningsindsats, hvis de unge ønsker at afbryde uddannelsen, idet det er afgørende at fastholde de unge i uddannelse. Mentorordning er her et af redskaberne, ligesom andre unge kan være spejlbillede og unge-koordinator. SUNDHED Forebyggelse og sundhedsfremme er alles ansvar - både den enkelte, familien, arbejdspladsen, foreningen, institutionen, kommunen og andre offentlige myndigheder. Venstre vil, at forebyggelse - og sundhedsfremme tager udgangspunkt i "det gode liv" for den enkelte med fokus på trivsel, velbefindende, levevilkår, udfoldelsesmuligheder og handleevne. Sundhedsprofil Venstre ønsker, at Skive Kommune skal have en stærk sundhedsprofil for derigennem at sikre den enkelte borger bedst mulig livskvalitet, uanset alder og fysisk formåen. Venstre ønsker, at voksne skal være et forbillede for børn og unge. I Danmark skyldes ca. 40 % af alle sygdomme og tidlige dødsfald forkert kost, rygning, alkohol og manglende motion. Med udgangspunkt i disse årsager vil Venstre arbejde for: At i enhver politisk beslutning ind-tænkes en sundhedsvinkel. Sund forældrebetalt skolemad, hvor børnene gerne må være med til fremstilling for at lære om sunde produkter. Sunde mad tilbud i institutioner og haller. Røgfrie skoler og idrætsforeninger. Tilbud om rygestop og alkoholafvænning. Uanset alder og fysisk formåen, skal der være tilbud til borgerne om at være fysisk aktive.

9 Side 9 af 21 Cykelstier og sikre skoleveje. Sundhedshuse Venstre vil fastholde og styrke alle de gode initiativer der er sat i gang for at gøre sundhedscentre til omdrejningspunkt for forebyggelse og genoptræning. I samarbejde mellem Region Midtjylland og Skive Kommune ønsker Venstre, at der etableres sundhedshuse i Skive by samt i Nord - og Vestsalling. Venstre vil arbejde for sundhedshuse med tværfagligt personale (læger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, psykologer og andre) og derved styrke forebyggelse og den brede sundhedsindsats. Genoptræning Venstre vil sikre, at Skive Kommune giver et hurtigt behandlingstilbud for at sikre bedst muligt effekt af træningsindsatsen. Aflastningsstuer Der bør etableres tilstrækkeligt med aflastningsstuer med mulighed for pleje og genoptræning. Hospice Venstre støtter hospicetanken og vil støtte samarbejdet med Hospice Limfjord. Vi ønsker samtidigt, at det skal være muligt for borgere, der ønsker det, at der kan gives smertebehandling og pleje i eget hjem. ÆLDREOMRÅDET Venstre ønsker og vil arbejde for en ældrepolitik, der støtter de ældre i at leve et selvstændigt liv med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Ældrepolitikken skal være bygget op om forebyggelse, aktiviteter og træning, hjælp til selvhjælp og god omsorgsfuld pleje. De forebyggende hjemmebesøg er ligeledes et vigtigt element til at anvise muligheder og tilbud. Brugerne skal tilbydes høj grad af valgfrihed til både selv, at vælge om det skal være kommunen, eller en privat virksomhed, der skal levere ydelserne, og hvilke ydelser man ønsker udført, således man understøtter den enkeltes ret og pligt til selvbestemmelse og til at tage vare på eget liv. For at sikre de ældre mulighed for at bevare deres færdigheder højt op i alderen, skal der være en række tilbud med et forebyggende sigte. Det kan være i samarbejde med foreninger, frivillige sociale organisationer m.v., der vejleder og underviser med henblik på at vedligeholde en række funktioner. Venstre vil: Arbejde på at adskille rengøring fra plejen. Arbejde på en forenkling af visitationen. Satse på intensiv genoptræning og umiddelbart derefter genoptræning i eget hjem. Arbejde på at udvide tilbud til senil demente med psykiatrisk overbygning. Lytte til behov af ældrebyggeri - type og placering. Arbejde for at få temaer ind på plejecentrene - kunst, musik, husdyr, IT eller andet. Udbygge og styrke frivillighedshjælpen.

10 Side 10 af 21 Boliger og boligform. En velindrettet bolig kan være en væsentlig bestanddel i det forebyggende arbejde, der samtidig sikrer, at ældre kan blive i egen bolig, så længe det ønskes. Der skal derfor være et varieret udbud af ældrevenlige boliger, såvel i form af lejeboliger, andelsboliger og private. Venstre ønsker, at byrådet skal bistå og vejlede de foreninger, der arbejder for at etablere seniorbofællesskaber. Der skal være et passende antal af plejeboliger til vore svage og mest sårbare ældre borgere - herunder skærmede afsnit for senil demente. Der skal i byrådsperioden ske en forøgelse af plejeboliger gennem nybyggeri og renovering, for at imødekomme de kommende års stigende behov. Aflastningspladser skal fortsat være et godt tilbud, hvor en afklaring om man evt. skal i plejebolig kan afgøres. Eller hvis det drejer sig om opbygning af kræfter og færdigheder til igen at kunne vende tilbage til eget hjem. Dagcentre og aktivitetscentre. Arbejdet i vore centre har stor betydning for vore plejehjemsbeboere, samt i høj grad også for de hjemmeboende. Dette ønsker Venstre bibeholdt, ligesom der skal sikres muligheder for aflastning og anden støtte til borgere, der passer en syg ægtefælle/pårørende i hjemmet. Genoptrænings-indsatsen efter sygdom eller svækkelse skal ligeledes prioriteres højt. Dette skal ske både gennem intensive genoptræningstilbud samt mulighed for individuel genoptræning i hjemmet. Praktisk bistand og pleje. Den praktiske bistand og lettere pleje skal fortsat være den støtte og hjælp til selvhjælp, der sikre den ældre borger værdighed og selvbestemmelse. Venstre vil arbejde for, at så få forskellige personer skal varetage opgaverne i omsorgen for den enkelte. Hjemmeplejen skal give den nødvendige omsorg og pleje således, at de ældre får den bedst mulige tilværelse, fysisk, psykisk og socialt. Med henblik på at opnå de bedste muligheder, bør der til stadighed være et snævert samarbejde mellem egen læge, sygehus og hjemmeplejen. Venstre vil arbejde for, at der iværksættes tilbud til særlige grupper, som på grund af alder eller sygdom, har behov for meget speciel hjælp. Handicapområdet. Værdigrundlaget skal være respekten for det enkelte menneske uanset handicap, og det enkelte menneskes sæt af værdier skal danne udgangspunkt for kommunens indsats/ tilbud, indenfor de politiske vedtagne rammer. Der skal fortsat ydes den nødvendige hjælp og omsorg i de mange bofællesskaber Skive kommune har, således at de psykisk udviklingshæmmede kan leve et selvstændig liv ud fra de begrænsninger, deres handicap påfører dem. Venstre ønsker, at der til de fysisk handicappede gives gode kvalificerede tilbud, hvad angår bolig, beskæftigelse og fritid og, at der skabes valgmuligheder. Der skal sikres såvel nuværende og kommende brugere samt deres pårørende et godt kendskab til Skive kommunes tilbud. Frivilligt socialt arbejde. Det er vigtigt for Venstre at fortsætte arbejdet mellem kommunen og de mange frivillige foreninger samt enkelt-personer, der udfører et værdifuldt socialt arbejde. Venstre ser gerne, at de frivillige foreninger har et meget stort ansvar,

11 Side 11 af 21 for selv at være med til at fordele midler. DAGTILBUD Med udgangspunkt i "politik for dagtilbud", som er blevet til i en proces bygget på inddragelse og aktive deltagelse af interessenter omkring dagtilbud - ønsker Venstre forældreindflydelse og medinddragelse i et samarbejde der vil resultere i, at udviklingen af det enkelte barn bliver et fælles-anliggende. Venstre ønsker en høj grad af decentralisering i dagsinstitutionerne, for herigennem at skabe muligheder for fleksible løsninger, f.eks. angående åbningstider, halvdagspasning m.m. Der skal skabes sammenhæng i barnet liv i et forpligtigende samarbejde mellem dagplejen, børnehaven, SFOen og skolen, således overgangen for det enkelte barn bliver så smidig som muligt. For Venstre er det vigtigt, at med de arbejdsforhold forældre har i dag, at der er mange valgmuligheder i de dagpasningstilbud, der udbydes. For at understøtte dette ønsker Venstre, at der bl.a. kan tilbydes deltidspladser og tilskud til privat pasningsordning. Private pasningsordninger kan også være virksomheder, der ønsker at etablere pasningsmuligheder. Det brede udvalg omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skovbørnehaver/ude-grupper. Venstre vil sikre, at der er pasningsgaranti for alle børn mellem 0 år og til udgangen af 3. klasse. Venstre ønsker via workshops - gerne flere gange om året - at vise, hvilke tilbud der gives til unge og deres forældre mellem 0-18 år Forebyggende indsats Venstre vil arbejde for en styrket indsats på det forebyggende område. Der skal ske en hurtig - tidlig og effektiv indsats ved mistanke om omsorgssvigt, mistrivsel eller misbrugsproblemer. Et samspil mellem forældre, skole, SSP, ungdomsskoler og de sociale myndigheder, skal forbedre vilkårene for de udsatte familier og ikke mindst for børnene. Venstre er specielt opmærksom på vigtigheden af et godt og velfungerende SSP-samarbejde - herunder også i yderområderne. FOLKESKOLEN Fremtidens folkeskole skal give eleverne en faglig kvalitet af højeste internationale klasse. Derved bliver eleverne i stand til at træffe bevidste valg samt begå sig i en globaliseret verden. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer. Vi skal sikre, at eleverne erkender, at der findes en fælles kulturel og åndelig bagage i Danmark. Venstre ønsker en folkeskole med et højt fagligt indhold og et øget kommunalt selvstyre for folkeskolens rammer. Den enkelte skole skal have fleksible vilkår, så den kan udvikle en selvstændig profil. Venstre vil en visionær skole, hvor faglighed og pædagogisk kvalitet giver en god baggrund for vores børn i det videre uddannelsesforløb - samtidig med, at eleverne for lov til at udvikle sig som selvstændige individer. Dette skal ske ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Ved at udvikle egenskaber som mod, initiativ, entusiasme og lyst til at lære nyt, kan eleverne som voksne blive aktive deltagere i det danske demokratiske samfund. Venstre ser det som en naturlig del af undervisningen, at den understøttes af nationale og lokale tests. Venstre ser endvidere elevplanerne som et godt redskab i dialogen mellem lærerne? lærere/elev og skole/forældre.

12 Side 12 af 21 Økonomi Venstre ser gerne et fortsat effektivt skolevæsen, men det er ingen målsætning at have det billigste skolevæsen målt i forhold til andre kommuner. Venstre ønsker, at der bevilges de midler, som er nødvendige for et godt undervisningstilbud. Bevillingerne må sættes i forhold til kommunens generelle økonomiske formåen. Den enkelte skoles visioner og behov må derfor tage sit udgangspunkt i den generelle tildeling af midler. Venstre vil have fokus på skolernes økonomi - og vil om nødvendigt afsætte ekstra midler. Fremtidssikret skole Venstre ønsker bl.a. med vedtagelse af IT-strategiplanen frem til 2012, at vores børn skal kunne agere i en globaliseret verden - en verden der er baseret på et meget højt udviklet informationsteknologisk niveau. Forældrestyret skole Folkeskolen skal være åben og gennemsigtig med en stærk dialog imellem skole og hjem. Dette betyder også, at forældrene bærer en del af ansvaret for deres børns indlæring. Skolen skal i de grundlæggende holdningsspørgsmål være forældre- og lokalorienteret. Venstre vil medvirke til, at det gøres attraktivt for forældre at deltage aktivt i skolens virksomhed. Gennem en formaliseret, jævnlig kontakt til forældre skal dialogen mellem skolen og hjem fastholdes igennem hele elevens tid folkeskolen. Venstre vil den involverende skole. Det er vigtigt, at skolen inddrager elever, forældre og andre samarbejdspartnere i et forpligtigende samarbejde og en dialog om skolen virke og udvikling. Skolen skal være en aktiv og udadvendt institution, der præger og styrker lokalsamfundet samt giver erfaringer med virkeligheden uden for undervisningslokalet, ikke mindst erhvervslivet og det stedlige foreningsliv. Vi ser gerne, at skolerne fortsætter udviklingen hen i retning af egentlige mødesteder/ aktivitetscentre for områdets beboere. Forudsætningerne for en sund konkurrence mellem skolerne om at levere den bedste undervisning, er åbenhed. Åbenhed er i øvrigt en forudsætning for et frit skolevalg. Decentral struktur Venstre vil en decentral skolestruktur, en bevarelse af vore mindre skoler, så længe det er fagligt og socialt forsvarligt og så længe forældrene ønsker det. Fælles ledelse kan være løsningen, for at sikre en bevarelse af mindre institutioner. Venstre ser gerne skolerne udvikle sig forskelligt, idet der herved skabes incitament til nytænkning og økonomisk bevidsthed for den enkelte skole, selvsagt under ansvar overfor folkeskolelovens og den fælles skolepolitik. Venstre er positiv overfor friskoler som et alternativ til den kommunale folkeskole, ligesom Venstre vil bakke op om elevers brug af efterskoler og højskoler. Venstre ser gerne, at skolerne indgår i et samarbejde med erhvervslivet i undervisningssammenhæng, men også i eventuelle samarbejder omkring anlæg. Rummelighed Venstre ønsker en rummelig folkeskole. Den fælles indsats på specialundervisningsområdet skal øges. Elever som har specielle behov, faglige

13 Side 13 af 21 som sociale, skal så vidt muligt rummes i klassen. Dette må ikke være på bekostning af klassen som helhed. Den øgede mulighed for holddannelse skal udnyttes. Skolen må således gerne arbejde på tværs af klassetrin og fag. Fleksibilitet er et begreb som skal vægtes tungt. De lokale kommunale specialklasser prioriteres højt. En decentral struktur skal fastholdes. Vi vil oprette specialklasser, når der er behov og når det er pædagogisk nødvendigt og forsvarligt. Venstre støtter tiltaget med familieklasser, hvor elever og forældre deltager i fælles undervisning. Tilbuddet gælder elever som på en eller anden måde har det svært i den daglige skolegang. Venstre ønsker at støtte en eventuel udvidelse af tilbuddet om talentklasser. Dette tilbud gives som et fritidstilbud til elever i årgang, for elever som har særlige evner, kræfter og vilje til ekstra dygtiggørelse. Tosprogede Alle tosprogede børn skal deltage i daginstitutionstilbud fra de er 3 år. Tilbudet omhandler, at børnene lærer tilstrækkeligt dansk til at kunne starte i almindelig børnehaveklasse. Tosprogede elever skal gennem hele skoleforløbet efter behov tilbydes en supplerende undervisning i dansk som andetsprog. De tosprogede elever skal opnå så gode skoleresultater, at de på lige fod med danske elever kan deltage i videreuddannelse, arbejds- og samfundslivet. En sund skole En sund skole omfatter kost og bevægelse. Venstre er positive over for skolemad. Venstre vil arbejde for implementering af en form for ernæringsrigtig skolemad. Ældrecentre/centralkøkkener eller private kan levere, men det skal være udgiftsneutralt for kommunen. Der skal fokuseres på motionen og bevægelsen, således dette omfatter hele skolens virksomhed. F.eks. med fokus på dans og drama, etablering af undervisning uden for skoletiden og inddragelse af lokalsamfundets øvrige aktører indenfor idræt/motion/bevægelse. Venstre ser gerne en sikring af skolesportstilbud på alle undervisningssteder. Miljøbevidsthed Miljøbestemmelser vedrørende det fysiske miljø på vore skoler skal opfyldes, det er vigtigt, at det fysiske miljø er i overensstemmelse med lovgivningen. Med et ønske om en højere prioritering af naturfagene er det vigtigt, at de lokalemæssige forhold er opfyldt. Endvidere er det tillige vigtigt, at man fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø. Miljøforståelse er integreret i de fleste af skolens fag. Til understregning heraf er det vigtigt, at eleverne aktivt deltager i skolen affaldshåndtering. De forskellige sorteringsformer skal være en del af skolens dagligdag. Efteruddannelse For at højne og fastholde det faglige og pædagogiske miljø på skolerne, er det vigtigt, at der fokuseres på efteruddannelse. Børnehave - skole I det daglige skal der være et formaliseret samarbejde mellem børnehave og skolen. Ved overgang fra børnehave til skolen, er det vigtigt der er et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre, hvor barnets udvikling drøftes. I øvrigt gælder det, at alle skoler skal have formuleret procedurer i forhold til de forskellige overgange eleverne vil blive udsat for i skoleforløbet. Ved sådanne

14 Side 14 af 21 kan sikres overgange som er præget af helhed og sammenhæng. 10. klasse Tilbudet om skolegang i 10. klasse skal videreudvikles med tilbudene om ekstra højt fagligt niveau og brobygning til ungdomsuddannelserne. Undervisningen skal i høj grad være erhvervsorienteret og uddannelsesorienteret. Pædagogisk/psykologisk rådgivning - tværfagligt team - SSP Til støtte og rådgivning har kommunen forskellige tilbud. Venstre ser det som meget vigtigt, at der i høj grad informeres om disse tilbud. For ovennævnte tilbud gælder, at de kan anvendes af alle parter i forhold til børn og unge som har det svært i forskellige sammenhænge. En tidlig indsats er alt afgørende for den unges fremtid i forhold til et godt barneog ungdomsliv. Ungdomsskolen Ungdomsskolen skal have en fælles styring, med decentrale afdelinger i alle større byer. Venstre ønsker at øge omfanget af gadearbejdere i det omfang det er nødvendig. Venstre ønsker øget fokus på et godt og velfungerende SSP-samarbejde, og der skal være øget opmærksomhed på beskæftigelse af de unge, bl.a. med henblik på at modvirke misbrugsmiljøer. Venstre vil: Sikre de unge en solid overgang fra barndom til ungdom. Videreføre den gode indsats fra UU-center. Støtte Mentor-ordning på arbejdspladserne. Lytte til unges boligønsker. Udvikle samarbejdet med gademedarbejderne. Lære de unge at gøre brug af fritidsfaciliteterne. Fastholde de unge i job eller uddannelse. Tilbyde hjælp til de unge, der har fået et personligt problem (Eks. misbrug, psykiske lidelser, sorg). UDDANNELSE Skive skal fortsat styrkes og være kendt som en uddannelses by. Der skal arbejdes på at støtte op omkring de uddannelsesmuligheder, der er i området evt. i samarbejde mellem kommunale og private. Der skal sikres en udbygning og videre udvikling med udgangspunkt i de interesser og udviklingsmuligheder som hele tiden fornyes. Der skal arbejdes på at få "satellituddannelser" hertil fra de større byer. Venstre ønsker at ansætte en uddannelsesagent, der i samarbejde med de eksisterende. uddannelsesinstitutioner, skal sikre området uddannelse og videre - og efteruddannelse til området. Eksempelvis oprettelse af videns centre bl.a. videns center for iværksættere, som egnen er rig på og har stor kompetence indenfor. Venstre ønsker at fortsætte samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen i URIS (Uddannelsesrådet) for her at skabe et campus, bl.a. for at fastholde lærere og tiltrække ingeniøruddannelsen eller andre konkrete

15 Side 15 af 21 uddannelser. PLANLÆGNING Planlægning danner grundlag for den kommunale udbygning på alle områder. Kommuneplanen samler alle sektorer og er udgangspunktet for de konkrete anlæg og politikker. Forud for kommuneplanen vedtages en kommuneplanstrategi, afgrænser nogle af fokusområderne i planlægningsperioden. Sektorplanerne skaber basis for hvert enkelt fagområde som et redskab til styring af udbygning, budget og opfyldelse af lovgrundlag. Lokalplaner beskriver konkret, hvad der danner ramme om et områdes specifikke anvendelse (bolig, erhverv, fritid, rekreative formål). Venstre vil arbejde for at tilrettelægge aktiviteter og reservationer, som lever op til den udvikling, der kan forventes i en kommune af vores sammensætning. Det betyder, at der skal forberedes boligområder til den forventede efterspørgsel. Vi skal være konkurrencedygtige i attraktive bosteder. Dette gælder såvel beliggenhed som service og tilgængelighed. Det samme gælder erhvervsområder til fortsat udbygning af et ekspansivt erhvervsliv. Arealreservationerne skal tilgodese mindre håndværksvirksomheder såvel som tung industri. I fremtiden vil der blive mere brug for stærkt specialiserede virksomheder (Eks. IT, software, design, tegnestuer, liberale erhverv, servicevirksomheder). Venstre vil medvirke til at skabe sammenhæng mellem kulturelle, rekreative og fritidsområder, så der kan opstå en helhedsoplevelse ved at færdes i et område. Venstre vil i Skive planlægge fremtidens infrastruktur i tråd med de forandringer, som muliggøres af ny teknik, nye energiformer og samfærdselstraditioner - herunder en fleksibel kollektiv trafik. Vi er parate til at skabe en bilfri midtby, fremme vilkårene for el-biler, indsætte hybrid-busser (brint-el). Vi vil fortsætte bestræbelserne på at gøre vejnettet fremtidssikret både lokalt og regionalt: Det gælder vejene i hele kommunen, omfartsvejen om Skive, indfaldsveje til kommunen og ikke mindst en opgradering af ruterne 26 og 34. Hermed skabes forbindelse til motorvejsnet ved Herning og ud i resten af landet og Europa. Til infrastrukturen hører også en planlægning af fortsat udbygning af stinettet. Et stinet som skal komme mange interesserede til gode - bl.a. turister, motionister, idrætsudøvere, hestebrugere samt mange flere. Vi er parate til at medvirke til nye forbindelseslinjer: Mellem midtby og området ved Søndercentret, omkring å-forløbet, kontakt mellem by og havn, Vestsallingbanen. KLIMA OG ENERGI I fremtiden vil klimaet, den globale opvarmning og udledning af CO2 stå på dagsordenen. Venstre vil arbejde for at gøre vores egn fri for fossile brændstoffer så hurtigt som muligt. Regering, Folketing og byråd har allerede vedtaget at sætte meget ind på at fremme alternative energiformer og nedsætte energiforbruget betragteligt. Venstre er parat til at indgå aftaler om specifikke mål på mange områder: CO2- neutralitet, CO2-fri, kommunale bygninger, alle borgere i kommunen. Venstre vil arbejde for, at Skive på nationalt plan bliver Energiby nr. 1. Vi vil - så langt kommunalfuldmagten tillader det - understøtte virksomhedernes udvikling og forskning inden for alternative energiformer, styring af energiforbrug og minimering af energibehov. Venstre vil fremme udbygningen af bio-energi og vindkraft som naturlige

16 Side 16 af 21 ressourcer på egnen. Kommunen skal koordinere indsatserne og planlægge for udbygning af boligområder for alternative energiformer. Det ligger Venstre meget på sinde at ændre adfærdsmønsteret for energiforbrug, så der blandt borgerne opstår en holdning til fremme af nye teknikker og besparelse af energi og forbrug. Denne påvirkning starter i folkeskolen. Venstre ønsker at gøre Skive til et energimekka, hvor der afholdes kurser, konferencer, uddannes, udvikles og forskes i alternative energiformer. For Venstre er det vigtigt, at erhvervslivet bliver en del af Klima- og Energispørgsmålet ved nedsættelse af en Energifond, hvor udvikling og investering kan fremme erhvervslivet på egnen. Venstre ønsker en stor borgerinddragelse i bestræbelserne. Dette kan bl.a. lade sig gøre ved at tilbyde gratis rådgivning vedr. isolering og alternative energikilder. Et tilbud kunne være at termofotografere private boliger. Udviklingen i og omkring Skive by. Det planlagte boligområde i Glattrup udbygges fortsat mod sydøst. Den vedtagne lokalplan for et boligområde, ved Vinde bæk nordvest for Vinde, udfyldes i etaper. Venstre vil arbejde for en fortsat byudvikling sydvest for Vinde. Venstre vil gerne arbejde for et nyt spændende boligområde i Dommerby, øst for Fjordbjergager. Det vil kunne blive et meget attraktivt område, med hurtig adgang til A 26 gennem etablering af det fjerde ben i rundkørslen. Ikke mindst tilflyttere med arbejdsplads øst for Skive mod Viborg - Århus, vil denne beliggenhed være interessant. Det vil ligeledes være oplagt at fortsætte udlægning af boligområder nord for Resen og Petuniavej. I bymidten bør der arbejdes for en fortsat og yderligere udvikling af byggeri ved Skive å. I forbindelse med kommende planlægning af arealer til boliger, bør Skive Kommune fortsat være opmærksom på, at udnytte de natur-skabte aktiver, som kommunen er beriget med. Denne udvikling bør naturligvis ske under hensyntagen til naturen og miljøet Et af de væsentligste aktiver for Skive mht. at konkurrere om tilflyttere med vores nabobyer, er Skive's beliggenhed ved å og fjord, og denne fordel bør i højere grad udnyttes. Der skal skabes et så spændende miljø, at gode skatteydere vælger at bosætte sig i Skive, selv om de arbejder i vore nabokommuner. Det kan ske gennem en urbanisering af strækningen fra havnen til midtbyen med boliger, promenader og bolværker op til en åhavn ved Søndercentret. Strækningen skal således kunne besejles med mindre fartøjer, og der kunne måske om sommeren være vandtaxa-transport fra byen til Fjordbjerg Ager, Dalsgaard, campingplads, havn mv. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med en fortsat satsning på det maritime område med focus på vandsport og vandbaserede fritidsaktiviteter. Rekreative stisystemer omkring åen og havnen bør fortsat udbygges til gavn for naturoplevelser for byens og egnens befolkning. Venstre vil arbejde for, at en videre udvikling af erhvervsområdet ved Marienlyst fortsætter mod nord, i sammenhæng med forlægning af Furvej. Erhvervsområdet vest for Herningvej bør fortsat udvikle sig mod syd, i tilknytning til rute 34. Udvikling af stillegader og fartdæmpende foranstaltninger i udsatte boligområder bør fremmes, når der opstår behov og de trafikale muligheder foreligger. Venstre ønsker et aktivt, udviklende forretningsliv i bymidten, og vil arbejde for

17 Side 17 af 21 de muligheder, der er for forbedrede tilkørselsforhold til midtbyens forretningsejendomme. Dette under hensyntagen til trafiksikkerheden for at skabe en bedre afvikling af trafikken i byen. Venstre vil arbejde på, at midtbyens parkeringsbehov forbedres for kunder og for forretningslivet i den indre by. I forbindelse med vedtagelse af en ny parkeringspolitik, vil Venstre arbejde for at få genskabt flere parkeringspladser i bymidten. Ved etablering af eventuelle parkeringshuse kan Venstre gå ind for, at finansieringen kan ske ved indførelse af parkeringsafgift i pågældende huse. Boliger og erhvervsejendomme kan opføres i de ubebyggede områder, der stadig er tilbage, dog med ansvar over for et godt bymiljø. Venstre ønsker, at byfornyelsesloven udnyttes, så den ældste del af byen får et mere attraktivt boligmiljø. Der bør udarbejdes en langsigtet helhedsplan for byens hele fremtoning - i respekt for by-sammenhæng og bygningskultur - og en fremtidssikret udvikling. Her tænkes ikke mindst på rådhusudvidelsens indpasning i bymidten og udnyttelsen af slagterigrunden på begge sider af Brårupgade. Udviklingen i omegnsbyerne. Venstre vil udnytte de muligheder byrådet har for at styrke disse lokalcentre. Venstre vil arbejde for, at der i disse lokalcentre er velegnede arealer til boliger og erhverv. Der skal sikres gode skole- og fritidsforhold samt sociale forhold for såvel unge som ældre, der kan fastholde og fremme udviklingen i disse lokalcentre. I planspørgsmål skal man udnytte de muligheder, der er i loven så udviklingen fremmes. Muligheden for kollektive trafikforbindelser bør fastholdes i samme omfang som nu. Landdistrikterne Vi definerer et landdistrikt som det åbne land plus landsbyer. Aktive borgere, borgerinddragelse og dialog betragtes som nødvendige for attraktive og udviklende landdistrikter. Det lokale og det specielle i det lokale skal sættes i fokus. Landdistrikter og byområder er nødvendige og hinandens supplementer. Venstres bud på politikken for landdistrikter i Skive Kommune er, at de skal være levende, ordentlige og ryddelige og give en god baggrund for et levende og livgivende liv for alle aldre og erhverv. Venstre ønsker at fastholde landsbyudvalget med et flertal af repræsentanter fra landsbyerne, som hver dækker et overskueligt, sammenhængende område, så der kan føres en dialog mellem disse landsbyer. Hvert år i forbindelse med budgetlægningen tildeles landsbyudvalget en beløbsramme at disponere over til støtte for initiativer, projekter og forsamlingssteder. Der kan også etableres en fælles pulje til særlige formål. Eks. Byfornyelse, byforskønnelse, forsamlingshuse. Landsbyudvalget skal have høringsret i sager, der vedrører de enkelte områder/landsbyer. For at sikre et netværk for landsbyerne kan der dannes et koordinerende udvalg af repræsentanter fra de enkelte landsbyudvalg. Venstre tager udgangspunkt i den vedtagne landdistriktspolitik. Venstre vil drage omsorg for, at de mindre landsbyer ikke bliver glemt, der bør gives mulighed for opførelse af enkelte boliger i landsbyer, hvor det ikke giver miljømæssige problemer i forhold til de nuværende produktionsforhold Strukturudviklingen medfører tomme landbrugsbygninger. Venstre vil arbejde

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Konservative i Skive

Konservative i Skive Konservative i Skive Valgoplæg til kommunevalget d. 17. nov. 2009. Nye arbejdspladser flere skatteborgere. Iværksætterhus i Skive by. Planerne om et iværksætterhus/væksthus i Skive by skal realiseres hurtigst

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere