Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune"

Transkript

1 marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder Synlighed og tilgængelighed Samarbejde mellem de frivillige og Ballerup Kommune Frivillighed som demokratisk proces Støtte og opbakning til de frivillige Det frivillige arbejdes ressourcer og rammer Prioritering af målgrupper for frivilligt arbejde

2 Forord Der er i disse år sat særlig fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de frivillige og det offentlige. Frivillighedspolitikken skal beskrive grundlaget for og styrke samarbejdet mellem Ballerup Kommune og de mange frivillige, som har deres virke i kommunen. Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune er resultatet af en fælles proces og et tæt samarbejde mellem Ballerup Kommune og engagerede borgere inden for frivillighedsområdet i vores kommune. På en konference i maj 2005 blev de første byggesten i fællesskab lagt til kommunens nye Frivillighedspolitik. Konferencen gav et godt og idérigt input til politikken. Ballerup Kommune har gennem mange år prioriteret at yde tilskud til frivilligt arbejde, såvel det frivillige foreningsarbejde som det frivillige, sociale arbejde og anerkender den værdi, dette arbejde repræsenterer for samfundet og den enkelte. Med formuleringen af Frivillighedspolitikken ønsker vi både at fastholde og udbygge kommunens fokus på det frivillige arbejde. Det frivillige arbejde er mangfoldigt, det forebygger, skaber sociale netværk og er i det hele taget en stærk forankret tradition i det danske samfund, som vi alle nyder godt af. Frivillighed udøves i mange former og i forskellige organiseringer, lige fra den enkelte borger, der har valgt at være besøgsven for en dement til den frivillige fodboldtræner i den lokale forening. Begge er lige vigtige og deres indsats lige værdifuld! Udviklingen af velfærdssamfundet sker i nær dialog mellem det offentlige og borgerne, ikke mindst der, hvor de frivillige foreninger og organisationer påtager sig et ansvar for en opgaveløsning, der supplerer den offentlige forpligtelse. De frivillige kan nemlig tilbyde andre ydelser end det offentlige kan. I Ballerup Kommune er udgangspunktet for en fortsat udvikling af det frivillige arbejde særdeles godt. Jeg imponeres til stadighed over den iver og det engagement, der udvises både af den enkelte frivillige og af de frivillige foreninger og organisationer. I skaber sammenhængskraft og bidrager til både velfærd og den demokratiske ansvarlighed blandt borgerne. Den indsats vil jeg gerne på vegne af Kommunalbestyrelsen takke alle frivillige i vores kommune for. 2

3 Vi skal i fællesskab sikre en fortsat opmærksomhed om grænsefladen mellem den lovpligtige, offentlige opgaveløsning og den frivillige, uafhængige indsats overfor borgerne i Ballerup Kommune. Det er vores vision, at det frivillige arbejde fortsat vil blomstre og finde nye forgreninger i vores kommune - og at samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kræfter fortsat udbygges og opleves som velfungerende. Den tætte dialog i samarbejdet med de frivillige kan bringe os nærmere på at få et præcist billede af borgerens ønsker og behov - og er ikke mindst vigtigt, når politikken skal udmøntes i konkret handling til gavn for såvel den enkelte borger som for fællesskabet i hverdagen. Næste skridt vil netop derfor være at bringe konkret indhold i frivillighedspolitikken. Politikken sætter retning for frivillighedsarbejdet i Ballerup Kommune i en længere periode, typisk 4-6 år, og udmøntningen vil ske i tæt samarbejde med de frivillige og konkret formuleres i den årlige, politiske aftale for kommunalbestyrelsen. Herved sikrer vi en tæt sammenhæng mellem den politiske målsætning og den konkrete handling, hvor de fælles mål for udviklingen af frivillighedsområdet tydeliggøres for alle. På Kommunalbestyrelsens vegne Borgmester Ove E. Dalsgaard 3

4 1. Visionen Frivilligt arbejde i Ballerup Kommune er kendetegnet ved at skabe og styrke netværk, give glæde og forståelse for forskellighed og bidrage til, at Ballerup Kommune er et godt sted at leve og bo. Alle i Ballerup Kommune kender og værdsætter betydningen af frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde er således kendetegnet ved, at: Der er plads til alle Det bygger på demokratiske processer Det er fleksibelt og lydhørt overfor nye metoder og tendenser i lokalsamfundet Det bygger på nærhed og lokal forankring Det er synligt og tilgængeligt for alle borgere 4

5 2. Værdierne Det frivillige arbejde i Ballerup Kommune tager udgangspunkt i borgernes ønske om at skabe aktivitet og påvirke udviklingen lokalt. Det frivillige arbejde er et nødvendigt og værdifuldt supplement til den offentlige indsats. Samarbejdet mellem de frivillige og Ballerup Kommune bygger på tillid og respekt for hinandens viden, opgaver og roller. De frivillige er en konstruktiv samarbejdspartner til Ballerup Kommune og bidrager herved til at skabe livskvalitet og velfærd såvel for den enkelte som for fællesskabet. I Ballerup Kommune er det frivillige arbejde overordnet kendetegnet ved de 3 M-er: menneskesyn, motivation og metode: Menneskesyn o Respekt for forskellighed - tolerance o Medmenneskelighed forståelse for andres situation indlevelse o Solidaritet rummelighed o Gensidighed at yde såvel som at nyde o Ligeværdighed - uanset forudsætninger Motivation o Glæde oplevelsen af at gøre en forskel og få noget igen o Attraktivt der skal være respekt om det frivillige arbejde o Lyst til at være aktiv, interesse for aktiviteten o Socialt engagement at være en aktiv medborger o Vilje at føle ansvar for opgaven og fællesskabet Metode o Samarbejde frivillige imellem og mellem de frivillige og Ballerup Kommune o Videndeling at lære af hinandens erfaringer - kurser og uddannelse mm. o Åben dialog gensidig tillid og respekt for hinandens roller og ansvar, kommune, frivillige og borgere imellem o Kreativitet plads til fornyelse, forandring og begejstring 5

6 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune omfatter det frivillige sociale arbejde (Lov om Social Service 115), det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsloven) og det frivillige arbejde i øvrigt, som ikke nødvendigvis er omfattet af en lovgivning. Udover visionen for frivillighedspolitikken og de grundlæggende værdier, hvorpå arbejdet og samarbejdet hviler, har Ballerup Kommune på grundlag af frivillighedsområdets udtalte ønsker og behov prioriteret en række indsatsområder. Disse indsatsområder vil i de kommende år sætte retning for frivillighedspolitikkens udmøntning. Indsatsområderne præsenteres i prioriteret rækkefølge. 6

7 3.1 Synlighed og tilgængelighed Frivilligt arbejde er en vigtig del af det danske velfærdssamfund og således også i Ballerup Kommune. Vi ønsker derfor at skabe mest mulig fokus og opmærksomhed omkring det frivillige arbejde i Ballerup Kommune, for herved at få størst muligt udbytte både for de frivillige og for dem, der har brug for en frivillig indsats. Nøgleordene er synlighed og tilgængelighed. Målsætning At flest mulige borgere har kendskab til det frivillige arbejde, der udføres lokalt, og får lyst til at deltage aktivt At borgerne har mulighed for at vælge netop det tilbud, der er relevant for dem At styrke og udvikle samarbejdet mellem Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde, Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet. Hvad kan Ballerup Kommune gøre Medvirke til at skabe kendskab til de mange frivillige tilbud til borgerne Indtænke de frivilliges behov for synlighed Gøre det let for de frivillige at samarbejde med den kommunale forvaltning. Hvad kan de frivillige gøre Lave en plan for formidlingen af sine aktiviteter Stille op til lokale begivenheder og markedsføre sine aktiviteter Beslutte at formidlingsarbejdet er en vigtig opgave i foreningen, som kræver en særlig indsats Styrke Kontaktgruppen, Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet som samlingspunkter for det frivillige arbejde i Ballerup Kommune 7

8 3.2 Samarbejde mellem de frivillige og Ballerup Kommune Vi ønsker et tæt samarbejde mellem de frivillige og Ballerup Kommune, der er baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens viden, opgaver og roller. Samarbejdet hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige fortsat er selvbestemmende. Målsætning En øget borgerinvolvering og større engagement i det frivillige arbejde Klarhed i rollefordelingen mellem det frivillige arbejde og det offentlige Hvad kan Ballerup Kommune gøre Ledelsesmæssig fokus på vigtigheden af samarbejdet mellem Ballerup Kommune og de frivillige Indtænke frivillighed i sin opgaveløsning og formulere den konkret i de enkelte afdelinger/institutioners udviklingsplaner Lade sig udfordre og inspirere af de frivilliges erfaringer Være i løbende dialog med de frivillige om samarbejdet Respektere de frivilliges grundlæggende forudsætninger for at indgå i samarbejde med det offentlige Hvad kan de frivillige gøre Bidrage med nye idéer Være villige til at gå i dialog med det offentlige om udvikling af samarbejdet Være opmærksomme på egne grænser for, hvor langt man vil gå i samarbejdet være forandringsparate og åbne over for nye tendenser 8

9 3.3 Frivillighed som demokratisk proces Udviklingen af det danske velfærdssamfund bygger på et aktivt samspil mellem de frivillige foreninger og det offentlige. Det frivillige arbejde styrker den demokratiske dannelse og bidrager til en fælles social og kulturel forståelse mellem mennesker. Målsætning At fremme og styrke den ligeværdige dialog At skabe demokratisk ansvarlighed At styrke demokratiske partnerskaber, der sikrer at flest mulige borgere har socialt og kulturelt engagement At stimulere organisationers/foreningers demokratisk opbygning Hvad kan Ballerup Kommune gøre Udarbejde/videreudvikle en Frivillighedspolitik i samarbejde med de frivillige, herunder skabe mulighed for dannelsen af et Frivillighedsråd I videst muligt omfang delegere beslutningskompetence til de frivillige Sikre åben adgang til al relevant information Stille faglig kompetence til rådighed for de frivillige Vejlede omkring demokratisk organisering af det frivillige arbejde Hvad kan de frivillige gøre Udarbejde/videreudvikle en Frivillighedspolitik i samarbejde med Ballerup Kommune Drøfte behov for og mulighederne i dannelsen af et koordinerende Frivillighedsråd Udføre frivilligt arbejde Igangsætte og deltage i initiativer til styrkelse af den fælles sociale proces. Deltage i den fortsatte udvikling af det frivillige arbejde, herunder deltage aktivt i de frivilliges formelle, demokratiske organer 9

10 3.4 Støtte og opbakning til de frivillige Det frivillige arbejde vil til stadighed have behov for opbakning, uddannelse, kurser og påskønnelse. Den enkelte frivillige får glæde af større viden og flere personlige ressourcer, som skaber mulighed for udvikling og højnelse af kvaliteten i det frivillige arbejde til gavn for alle. Målsætning At sikre grobund og vækst for den frivillige ustyrlighed. Ustyrlighed handler her om de frivilliges selvbestemmelse, mangfoldighed og motivationen i at skabe indholdet for sin egen frivillighed At sikre kvalitetsudvikling i det frivillige arbejde At sikre udveksling af erfaringer mellem frivillige og mellem frivillige og Ballerup Kommune At fortsat styrke opbakningen til de frivillige i form af viden, uddannelse, økonomi, fysiske og organisatoriske rammer mm. At gøre det frivillige arbejde attraktivt for alle grupper af borgere Hvad kan Ballerup Kommune gøre Skabe rammer for det frivillige arbejde med økonomi, lokaler og faglig viden Koordinere det frivillige arbejde og medvirke til at skabe rammer for fælles/tværgående frivillige initiativer Uddelegere ansvar og beslutningskompetence i videst muligt omfang til de frivillige Medvirke aktivt til fælles initiativer eksempelvis den årlige frivillighedskonference Udvikle og udarbejde informationsmateriale om frivilligt arbejde Hvad kan de frivillige gøre Synliggøre ønsker om og behov for læring/uddannelse Deltage aktivt i planlægning, udvikling og gennemførsel af kurser, arrangementer, konferencer mm Deltage aktivt i erfaringsudveksling de frivillige imellem 10

11 3.5 Det frivillige arbejdes ressourcer og rammer Det frivillige arbejde skal ikke underlægges offentlig styring, men det kan styrkes og støttes af det offentlige blandt andet ved, at der stilles økonomi, rådgivning og fysiske rammer til rådighed. Disse ressourcer og rammer identificeres i en behovsanalyse baseret på de frivilliges konkrete erfaringer og behov og Ballerup Kommunes økonomiske muligheder. Prioriteringen sker på grundlag af frivillighedspolitikkens principper. Målsætning At give plads til frivilligt arbejde At udnytte de tilgængelige ressourcer bedst muligt og forhold til de konkrete behov At sikre rådgivning omkring om eksempelvis juridiske og forsikringsmæssige forhold, der gør sig gældende for frivilligt organiserede aktiviteter At højne udnyttelsesgraden af allerede eksisterende fysiske rammer At frivillighedspolitikken udmøntes i en optimering af udnyttelsen af eksisterende faciliteter samt den konstaterede nødvendige udbygning/omstilling Hvad kan Ballerup Kommune gøre Afdække de konkrete behov Afsætte de nødvendige midler til frivilligt arbejde på budgettet i dialog med de frivillige At formidle viden omkring forhold, love og regler, der har betydning for udøvelsen af frivilligt arbejde (forsikringsforhold, indhentelse af straffeattester mv) Skabe mulighed for adgang til fysiske rammer i form af lokaler, såvel lokalt som centralt Samarbejde med de frivillige om fordeling/anvisning af lokaler Hvad kan de frivillige gøre Være i åben dialog omkring udnyttelsen af de fysiske rammer Gøre opmærksom på eventuel lav udnyttelse af faciliteter med henblik på at dele/afgive lokaler til andre frivillige 11

12 Være opmærksom på det ansvar, der hviler på den enkelte/foreningen eksempelvis i forhold til forsikringsforhold, indhentelse af straffeattester mv. Være indstillet på at dele egne lokaler med andre frivillige Indgå samarbejde med andre, eksempelvis selvejende institutioner, omkring fælles brug af deres lokaler 12

13 3.6 Prioritering af målgrupper for frivilligt arbejde Frivillighedspolitikken er bredt favnende og skal dække alle hjørner af indsatsen på det frivillige område. Politikken tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og netværk det er typisk her, den frivillige arbejdskraft skal findes. Samtidig er det vigtigt at forstå, at vi alle har et ansvar over for dem, der ikke har et stærkt netværk, en familie eller venner, at støtte sig til. Endvidere er det vigtigt at rette opmærksomheden mod de kvaliteter der ligger i såvel mødet mellem ligesindede som det at kunne mødes på tværs af eksempelvis alder, uddannelse, køn eller etnicitet. Det er derfor vigtigt at forsøge at rekruttere frivillige fra alle grupper af samfundet. Eksempelvis er det en kendsgerning, at unge er underrepræsenteret i det frivillige arbejde, hvorfor det er vigtigt at gøre noget ekstra for at motivere denne gruppe til en frivillig indsats. Målsætning At identificere nye behov for særlige målgrupper og igangsætte konkrete, relevante tilbud At identificere og rekruttere ressourcepersoner blandt borgerne og inddrage dem i det frivillige arbejde. Der skal være et særligt fokus på at motivere unge til at indgå i frivilligt arbejde At sikre at aktiviteter for børn og børnefamilier har en særlig høj prioritering i den fortsatte udvikling af det frivillige arbejde i Ballerup Kommune Hvad kan Ballerup Kommune gøre Støtte og styrke de frivilliges arbejde med nye eller særlige målgrupper for deres indsats med viden, uddannelse, faciliteter og økonomi Være åben, når de frivillige ønsker at iværksætte nye initiativer Vejlede omkring lovgivning, finansieringsmuligheder, faciliteter mm 13

14 Hvad kan de frivillige gøre Igangsætte nye initiativer, når idéen eller behovet opstår Arbejde med rekruttering af nye frivillige, herunder særligt at forøge de unges repræsentation Inddrage personer i netværket omkring målgruppen for en aktivitet i det frivillige arbejde Være opmærksom på at opdele det frivillige arbejde i mindre, konkrete opgaver Være åben overfor nye initiativer, når Ballerup Kommune præsenterer nye behov 14

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Økonomiudvalget 02.10.2012 Punkt nr. 247-1 04.09.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013. På vegne af Byrådet,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik Miljøudvalget 15.11.2012 Sag 99, bilag 1 02.10.2012 UDKAST Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 16.01.2013.

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP

VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP VÆRDIGRUNDLAG FOR FRIVILLIGHED I DANSK FOLKEHJÆLP DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp hviler på værdier som: fællesskab, demokrati og åbenhed troværdighed, engagement, loyalitet,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

FÆLLES OM ALBERTSLUND

FÆLLES OM ALBERTSLUND FÆLLES OM ALBERTSLUND En politik for fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse 2. UDKAST 1 FORORD Fremtidens Albertslund er en by, hvor alle kan deltage i fællesskabet. En by, hvor mennesket kommer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune

Politik for frivilligt socialt arbejde. Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde Sammen om det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune Forord I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt engagement.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Frivillighedspolitik UDKAST

Frivillighedspolitik UDKAST Frivillighedspolitik 2 Forord 3 4 Frivillighedspolitik Vi vil udbrede frivilligheden på Frederiksberg Frivilligheden skal spire på Frederiksberg. Som kommune vil vi derfor styrke og udvikle vores relationer

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med fokus på foreningsservice,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne.

Den offentlige sociale indsats udspringer typisk af lovgivningen, hvor kommunerne både har pligt til og ansvar for at varetage opgaverne. Frivillighedspolitik vedtaget 11. december 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Lovgrundlag Formål Centrale begreber Frivillig indsat Frivillig organisation Frivilligt socialt arbejde Visioner

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Notat. Kommissorium Frivillighedscenter

Notat. Kommissorium Frivillighedscenter Notat Dato Skrevet af Journal nr. 2. juni 2014 Tina Jørgensen Kommissorium Frivillighedscenter Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at sætte fokus på udviklingen af det frivillige arbejde

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere