Glem alt om præcision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glem alt om præcision"

Transkript

1 Glem alt om præcision Økonomisk. Det kan lyde paradoksalt, men den lette og lige adgang til informationer og computernes store beregningskapacitet har ikke gjort det lettere at lave præcise økonomiske prognoser. Den økonomiske teori om ufuldkommen viden går sin sejrsgang. Af Niels Christensen Cand.merc. Chefanalytiker i Nordea Hvor ofte viser de økonomiske prognoser sig egentlig at holde stik? Bankernes cheføkonomer, de økonomiske vismænd, økonomiprofessorer fra de højere læreanstalter og mange andre fagøkonomer udtaler sig skråsikkert om udsigterne for landes økonomi. Prognoser bliver angivet med decimalers nøjagtighed og lægges til grund for politiske indgreb af den ene eller anden karakter. Prognoserne bygger på den økonomiske teori og beregnes ofte ved hjælp af et utal af sindrige matematiske ligninger, som udgør indholdet i de i dag anvendte computerbaserede Alene de»hysteriske kællinger«på børsen her i Sao Paolo kan få én til at skrive under på en økonomisk teori, der giver plads til uforudsete beslutninger og kreativitet på markedet. økonometriske modeller. Modelresultaterne prognoserne strækker sig lige fra skøn over vækst, inflation og arbejdsløshed til renteniveauer, råvarepriser og valutakurser. To amerikanske professorer, Roman Frydman og Michael D. Goldberg, fremlægger i deres seneste bog Imperfect Knowledge Economics (IKE) en ny og alternativ fremgangsmåde for konstruktion af økonometriske modeller og i sidste ende for udarbejdelse af økonomiske prognoser. Deres model eller fremgangsmåde bygger på en nok så overraskende erkendelse, nemlig at man ikke bør forvente præcise resultater. Det kan virke paradoksalt. Frydman og Goldberg hævder imidlertid, at en væsentlig årsag til de ofte fejlslagne og skuffende empiriske resultater fra test af de konventionelle økonometriske modeller skyldes nytteløse anstrengelser for at opnå præcise resultater og prognoser. De konventionelle modeller bygger ofte på en menneskelig adfærd, som ignorerer den menneskelige kreativitet og uforudsete samfundspolitiske forandringer. Stort set ingen økonomisk relation viser sig imidlertid at være stabil over en længere tidsperiode. Dertil sker der alt for mange innovationer, som spiller afgørende ind på den økonomiske adfærd blandt privatpersoner, virksomheder og de offentlige instanser. Frydman og Goldberg argumenterer for, at en model af den moderne økonomi er nødsaget til tage

2 højde for ikke-rutinemæssige beslutningsprocesser og uforudsete samfundspolitiske forandringer. Modellen må derfor konstrueres, så den giver mulighed for endogene forandringer. IKE baserer sig således, som navnet siger, på ufuldstændig viden om de fremtidige økonomiske relationer. De to professorer gør selv opmærksom på, at andre økonomer før dem har fremført, at den individuelle beslutningsproces tages på baggrund af ufuldstændig viden. En af de første var økonomen Frank Knight, som i 1921 påpegede, at selvom man er i stand til at tillægge fremtidige udfald visse sandsynligheder, er det i andre situationer ikke muligt at kvantificere sandsynlighederne for de mulige udfald. Dette forhold er siden blevet benævnt Knightian Uncertainty. En af det tyvende århundredes mest anerkendte økonomer, John Maynard Keynes, er i sit hovedværk The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ligeledes inde på, at ethvert rationelt individ vil blive påvirket af egeninteresser, følelser og chancerytteri, når det ikke er muligt at kvantificere sandsynligheder for de mulige udfald. Så sent som i 1974 advarede den østrigske økonomen Fredrich Hayek i sin takketale ved nobelprisoverrækkelsen økonomer mod at basere økonomiske teorier og modeller på antagelsen om fuldstændig viden. Overvejelser om betydningen af ufuldstændig viden i den økonomiske beslutningsproces er dog gledet noget i baggrunden i udviklingen af den økonomiske teoridannelse. Men Frydman og Goldberg gør med deres IKE op med de konventionelle økonomiske teorier. Ikke blot med de klassiske ligevægtsmodeller, men også med hypotesen om rationelle forventninger og til dels adfærdsøkonomi (anvendelse af psykologi til forklaring af den økonomiske beslutningsproces), som har domineret den økonomiske teoridannelse de seneste år. Hvor de traditionelle ligevægtsmodeller fortsat tjener som pædagogiske illustrationer af sammenhængene mellem de økonomiske variable (økonomisk vækst, inflation, arbejdsløshed, rentesatser, valutakurser m.m.), kan disse modeller ikke stå alene, når det drejer sig om at kortlægge de økonomiske relationer i den integrerede globale økonomi. Ifølge Frydman og Goldberg må man for at konstruere økonometriske modeller, som har empirisk relevans, tillade, at strukturen af enhver årsagssammenhæng, der understøtter det faktiske udfald, kan ændre sig på forskellige tidspunkter og måder, som det ikke er muligt at definere præcist. Med andre ord, for at opnå bedre empiriske resultater, må man acceptere, at den ufuldstændige viden umuliggør, at modelresultaterne bliver identiske med de faktiske udfald. IKE gør især op med teorien om rationelle forventninger. Antagelser om, hvorledes forventningsdannelsen foregår, er essentiel for de allerfleste økonometriske modeller og ikke mindst for de prognoser, som modellerne frembringer. Økonomen John F. Muth var den første, der tilbage i 1960erne fremførte tankerne bag rationelle forventninger, men det var den senere nobelprismodtager Robert E. Lucas, der ved anvendelse af rationelle forventninger i økonometriske modeller gjorde teorien anerkendt og sikrede dens udbredelse.

3 Teorien om rationelle forventninger definerer disse forventninger som værende identiske med det bedste bud på en given variabel i fremtiden ved brug af alle tilstedeværende informationer. For at give et bud på for eksempel den fremtidige inflationstakt antages det således, at man har adgang til alle de nødvendige informationer (økonomiske variable), så buddet ikke altid er for højt eller for lavt. Det antages således, at dette bud ikke afviger systematisk fra markedsligevægten eller sagt på en anden måde, at forventningerne i gennemsnit er korrekte. En afvigelse fra det faktiske udfald er blot vilkårligt. Det er et fint kunstgreb, som medfører, at den forventede værdi af en variabel er lig med den af modellen forudsagte værdi tillagt et vilkårligt fejlelement. Men når fejlelementet viser sig være af betydelig størrelse, hvilket ofte sker, bliver det problematisk for modellens resultater. Det kan lyde lidt paradoksalt at forkaste teorien om rationelle forventninger netop nu, hvor adgangen til informationer og muligheden for at behandle disse aldrig har været lettere. Internettets udbredelse har medført, at stort set alle beslutningstagere har adgang til alle offentligt tilgængelige informationer på samme tid, mens computerens beregningskapacitet samtidig er steget markant. Der er dog intet, der tyder på, at forventningsdannelsen er blevet simplere af den grund. Frydman og Goldberg har valgt at efterprøve IKE på valutamarkedet, hvilket ikke kan være nogen tilfældighed. Forsøg på at skabe en model, der forklarer udsving i valutakurser, har sjældent givet overbevisende resultater. Empiriske test af sådanne modeller viser ofte, at resultaterne ikke er stort bedre, end hvis man havde slået plat eller krone. Den nu tidligere og mangeårige formand for den amerikanske centralbank, Alan Greenspan, har da også udtalt, at der findes flere fejlslagne forudsigelser om valutakurser end for nogen anden økonomisk variabel. IKE baserer sig på, at styrken af de økonomiske relationer, der bestemmer udsvingene i valutakurserne, ikke er stabile og varige over tid, samt at strukturelle ændringer kan forekomme. Endvidere inddrages nyttig viden om aktørerne på valutamarkedet. Den mest anvendte model til at forklare udsving i valutakurser er den såkaldte købekraftsparitet en traditionel ligevægtsmodel. Denne model er baseret på, at forskellige inflationstakter i to lande vil blive modsvaret af udsving i valutakursen, som sikrer, at ingen af de to lande opnår en købekraftfordel i alt fald ikke set over en længere periode. I én blandt flere analyser af udsving i valutakurser tager Frydman og Goldberg udgangspunkt i købekraftteorien. Men de inddrager samtidig viden om adfærdsmønstret blandt aktørerne på valutamarkedet. Disse aktører kan opdeles i to grupper: de der tror på en stigende valutakurs, og de der tror på en faldende valutakurs i markedsjargon kaldet bulls and bears. Adfærdsmønstret blandt disse to grupper har en tendens til at ændre sig, jo længere væk valutakursen kommer fra ligevægtskursen.

4 Frydman og Goldbergs resultater viser sig at være bedre end de traditionelle modeller, og nok så vigtigt: de viser sig også at være bedre, end hvis man blot havde slået plat eller krone. Det sidste kan måske virke som et beskedent mål. Men det er forkert at anse modelresultater eller prognoser som uden værdi, hvis de viser sig ikke at være præcise. Vi vil aldrig blive i stand til præcist at forudsige niveauet for en valutakurs om et år eller for den sags skyld om blot fjorten dage. Men Frydman og Goldberg viser, at brugen af forskellige og skiftende teorier samt viden om markedsforhold kan give nyttige indikationer for det fremtidige niveau for valutakurser. Dette er i sig selv et opløftende resultat. Økonomers stræben efter præcise forudsigelser, som om økonomi var en eksakt videnskab, vil naturligvis altid fejle. I en verden med ufuldkommen viden og stor usikkerhed står antagelsen om fuldkommen viden i vejen for anvendelig viden. Frydman og Goldberg lægger sig, som tidligere nævnt, i smuk forlængelse af Knight, Keynes og Hayek og det bliver spændende at følge, om deres Imperfect Knowledge Economics kommer til at danne skole inden for den økonomiske teoridannelse. Det er ikke hver dag, at man ser nytænkning inden for økonomi, men IKE er en af de mest spændende i mange år. Roman Frydman og Michael D. Goldberg:»Imperfect Knowledge Economics«, Princeton University Press, 2007.

5 Economics It sounds paradoxical, but easy access to information and the large-scale computing power have not made it easier to make precise economic forecasts. The economic theory of imperfect knowledge goes from strength to strength. Forget about precision Af Niels Christensen Cand.merc. Chefanalyst in Nordea NR. 05, February 2008 How often do economic forecasts come true? The chief economists at banks, the Economic Council [a Danish council consisting of economists, Det Økonomiske Råd ], professors of economics at universities, and other economists very often state selfconfident outlooks for different countries. Forecasts are stated to a tenth of a percentage point and are the basis for political action of different kinds. The forecasts build on economic theory and are often calculated by means of a number of ingenious mathematical equations that make up computer-based econometric models. The results of the models the forecasts cover everything from economic growth, inflation and unemployment, to interest rates, commodity prices, and exchange rates. Two American professors, Roman Frydman and Michael D. Goldberg, in their latest book Imperfect Knowledge Economics, put forth a new and alternative method for constructing econometric models and, in the end, for constructing economic forecasts. Their model or method builds on the surprising insight that you cannot expect precise results. It sounds paradoxical. Frydman and Goldberg maintain, though, that an essential reason for the disappointing empirical results from conventional econometric models is these models pointless effort to achieve precise results and forecasts. The conventional models often build on a conception of human behavior that ignores creativity and unforeseen political and socioeconomic changes. Almost no economic relationship turns out to be stable over longer time periods. There are too many innovations, which significantly influence the economic behavior of private persons, firms, and institutions, for the stability of the system to be maintained. Frydman and Goldberg argue that a model of the modern economy has to take into account non-routine decision-making processes and unforeseen political changes. The economic model therefore has to be constructed such that it allows for endogenous changes. Imperfect Knowledge Economics (IKE) is, as the name suggests, based on imperfect knowledge of future economic relationships. As the two professors point out, other economists before them have stated that the individual decisionmaking process occurs in the light of imperfect knowledge. One of the first was the economist Frank

6 Knight, who in 1921 pointed out that even though one is capable in some instances of attributing to future events some probability, it is not always possible to quantify the probabilities of the imaginable events. This problem has since been called Knightian Uncertainty. One of the 20 th century s most renowned economists, John Maynard Keynes, also pointed out in his main work, The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936), that all rational individuals will be affected by self-interest, feelings, and gambling when it is not possible to quantify the possibilities of events. As late as 1974, the Austrian economist Friedrich Hayek, cautioned economists in his Nobel Prize lecture against basing economic theories and models on the notion of perfect knowledge. Consideration of the importance of imperfect knowledge in the economic decision-making process has since receded as economic theory has developed. But Frydman and Goldberg, with their IKE theory, settle accounts with conventional economic theory not only the classical general equilibrium models, but also the rational expectations hypothesis as well as behavioral economics (the use of psychology to explain the economic decision-making process), which have dominated economic theory for the past years. Whereas the traditional equilibrium models still serve as pedagogical illustrations of the connection between economic variables (such as economic growth, inflation, unemployment, interest rates, exchange rates, etc.), these models cannot stand alone in mapping the economic relationships within the global integrated economy. According to Frydman and Goldberg, if econometric models are to have empirical relevance, one has to construct them such that they allow the structure of any causal relationship that affects outcomes to change at different times and in different ways, which is not possible to define precisely. In other words, to obtain better empirical results, one has to accept that imperfect knowledge makes it impossible for the results of the model to be identical with the true outcome. IKE especially challenges the theory of rational expectations. The assumption of the formation of expectations is essential to almost every econometric model, not least to the forecasts these models produce. The economist John F. Muth was the first who, back in the 1960s, put forth the ideas behind rational expectations. But it was Nobel Prize winner Robert E. Lucas who introduced rational expectations into econometric models, and thereby made the theory recognized and widespread. The theory of rational expectations defines the expectations as identical to the best prediction of a given future variable using all accessible information. When forecasting future inflation growth, for example, it is assumed that the agent has access to all requisite information (economic variables), such that the forecast is not, on average, too high or too low. It is therefore assumed that the forecast does not systematically deviate from the market equilibrium or, put in another way, that the expectations are on average true. A deviation from the true outcome is thus random. This is a smart trick, which causes the expected value of a given variable always to be

7 equal to the value predicted by the model, with the addition of a random error. But when the random error turns out to be of significant size, which often happens, it is a problem for the result of the model. It may sound paradoxical to reject the theory of rational expectations today, when access to information and the ability to process it have never been easier. Widespread use of the Internet has given almost every decision maker access to all public information at the same time, while the capacity of computers has increased markedly. Nothing suggests that the formation of expectations has become simpler, though. Frydman and Goldberg have chosen to test the IKE theory on the foreign exchange market, which cannot be a coincidence. Attempts to create a model that explains the movement of exchange rates have seldom provided convincing results. Empirical tests of such models often show that the results are no better than flipping a coin. The former Fed chairman, Alan Greenspan, has said that there are more erroneous predictions of exchange rates than for any other economic variable. IKE is based on the assumption that the (relative) strength of economic relationships that determine exchange rate movements are neither stable nor permanent, and that structural change can take place. Furthermore, useful knowledge of participants in the foreign exchange market is added to the theory. The model used most often to explain exchange rate movements is purchasing power parity a traditional equilibrium model. The model suggests that different inflation rates in any two countries will be followed by a corresponding movement in the exchange rate, ensuring that the purchasing power between the countries is equalized at least in the longer run. In one of several analyses of exchange rate movements, Frydman and Goldberg s starting point is the PPP theory. But, at the same time, they add insight into the behavior of the agents in the foreign exchange market, who can be split into two groups: those who believe that a currency will strengthen and those who believe it will weaken in market jargon, bulls and bears. The behavioral pattern has a tendency to change the longer the exchange rate moves away from parity. The results yielded by Frydman and Goldberg turn out to be better than those produced by traditional models, and importantly, they are better than flipping a coin. The latter may seem to be a modest goal. But it is wrong to consider a model s results or forecasts useless if they turn out to be imprecise, because we will never be able to predict correctly the exact level of the exchange rate in one year or in fourteen days, for that matter. But Frydman and Goldberg show that the use of different and changing theories, coupled with knowledge of market structure, can provide useful information on the future exchange rate. This is, in itself, an inspiring result. Economists efforts to obtain exact forecasts, as if economics was a precise science, will of course always fail. In a world of imperfect knowledge and great uncertainty, the assumption of perfect knowledge stands in the way of useful knowledge. Frydman and Goldberg, as mentioned above, extend the tradition of Knight, Keynes, and Hayek, and it will be exciting to follow whether their Imperfect Knowledge Economics will establish a new trend within economic theory. It is not every day that new ideas are put forth within economics, but IKE is one of the most exciting in many years.

8 Roman Frydman and Michael D. Goldberg:»Imperfect Knowledge Economics«, Princeton University Press, 2007.

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere