Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016"

Transkript

1 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering Hjemmel Tilhørsforhold Normering og placering... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Pensum og normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalgets struktur Bachelortilvalgets opbygning Bachelortilvalgets moduler... 7 Modul 1: Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (tilvalg)... 7 Modul 2: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (tilvalg)... 8 Modul 3A: Kulturteori og analyse (tilvalg) Modul 3B: Litteraturteori og analyse Modul 4: Tilvalgsemne A Modul 5 Tilvalgsemne B Modul 6: Tilvalgsemne C & D Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering 1. Hjemmel 2014-studieordningen for bachelortilvalget i litteraturvidenskab er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i litteraturvidenskab hører under studienævnet for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og censorkorpset for litteraturvidenskab. 3. Normering og placering Bachelortilvalget litteraturvidenskab er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point samt et centralt fag på 135 ECTSpoint. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Den studerende skal kunne læse tekster på de nordiske sprog samt engelsk. 5. Pensum og normalsidedefinition Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte moduler findes på Stk. 2. En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, svarer til typeenheder inkl. bogstaver, tegn og mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår slut- og fodnoter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 3. Normalsideberegning af andet materiale af ikke-tekstlig karakter (fx billeder og musikalske værker) eller på andet grundlag (f.eks. tekst stykker skrevet med andre end det latinske alfabet eller hjemmesider) omregnes efter retningslinjer, som bestemmes af Studienævnet og som findes ved link nævnt i stk Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 10. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 7. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget litteraturvidenskab er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 8. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Tilvalgsstudiet i litteraturvidenskab uddanner de studerende til at arbejde analytisk og kritisk med litteratur og kultur. Det sker ved at give de studerende en solid indføring i den moderne litteraturog kulturhistorie på tværs af nationale grænser og ved at give dem redskaber til en principiel diskussion af kulturen omkring dem. Vendt ud mod en bredere kulturel og erhvervsmæssig virkelighed består den tilvalgsstuderendes kompetenceprofil af en analytisk og en teoretisk grundkompetence og en historisk viden. Det er samspillet mellem disse i forskellige praktiske arbejdssituationer, der udgør uddannelsens kompetenceprofil. Den historiske viden omfatter viden om kunst og kultur, primært inden for perioden fra ca til i dag. Historisk viden ruster den studerende til at forstå sin egen kulturelle situation og sine egne værdier som et resultat af en længere historisk udvikling. Den teoretiske kompetence er en evne til at tænke selvstændigt over tilgangen til kunst og kultur på baggrund af et kendskab til vigtige positioner inden for kulturteorien. Teoretisk viden gør den studerende i stand til at reflektere kvalificeret over sit eget billede af den kulturelle virkelighed og til at forholde sig kritisk og kreativt til samtidens kulturelle offentlighed. Den analytiske kompetence er en evne til systematisk iagttagelse af kunstværker eller andre kulturelle fænomener. Det kan eksempelvis være en trænet opmærksomhed over for de sproglige strukturer i et litterært værk eller de ideologiske visioner i et bygningsværk. Eller det kan være en evne til at beskrive, hvordan en kulturel eller samfundsmæssig institution fungerer. Således fæstnes den historiske og teoretiske viden i det konkrete analytiske arbejde med konkrete værker eller institutioner. Kompetencemål Bachelortilvalget i litteraturvidenskab giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den nyere litteraturhistorie fra ca til i dag på tværs af landegrænser og genregrænser og med udblik til bredere historiske og kulturhistoriske sammenhænge; herunder den danske litteraturs placering i en international kontekst vigtige strømninger i den moderne kulturs historie med særlig fokus på perioden efter 1850; herunder at forstå sammenhænge mellem kunst- og kulturhistorien og bredere sociale og samfundsmæssige forhold vigtige problemstillinger inden for moderne kulturteori. Færdigheder i at analysere litteratur fra forskellige kulturer, perioder og genrer med fokus dels på teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk, dels på teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold 4

5 analysere forskellige kunstarter og kulturfænomener, herunder også populærkultur og massemedier, i lyset af centrale udviklingsprocesser i den moderne kultur fra ca 1850 til i dag på tværs af landegrænser identificere de metodemæssige principper for egen og andres tilgange til litteratur og kultur på baggrund af et grundlæggende kendskab til vigtige problemstillinger inden for kulturteori og inden for humanistisk videnskabsteori tilegne sig og benytte faglitteratur på de tre skandinaviske sprog og på engelsk fremstille en faglig problemstilling i en klar mundtlig og skriftlig form. Kompetencer i at samarbejde inden for stramme tidsrammer; herunder at modtage og give konstruktiv feedback på arbejdsopgaver identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Kapitel 4. Bachelortilvalgets struktur 9. Bachelortilvalgets opbygning Bachelortilvalget litteraturvidenskab består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets moduler kan også benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for det centrale fag. Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i litteraturvidenskab, kan ikke læse modul 1, 2, 3A og 3B. Stk. 4. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i litteraturvidenskab, må højst bestå fra modul 4, 5 og 6 i denne studieordning. Stk. 5. Studiemønstret med fokus på kulturvidenskab består af modulerne 1, 2 og 3a, jf. stk. 9. Stk. 6. Studiemønstret med fokus på litteraturvidenskab består af modulerne 1, 2 og 3b, jf. stk. 10. Stk. 7. Forelæsninger, seminarer og lignende, der er fælles for en eller flere årgange, indgår som en del af undervisningstilbuddet. Stk. 8. Bachelortilvalget i litteraturvidenskab omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (tilvalg) 2: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (tilvalg) 3A: Kulturteori og analyse (tilvalg) 3B: Litteraturteori og analyse (tilvalg) Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 HLVB10101E Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 HLVB10111E Kulturteori og analyse HLVB10121E ELLER Litteraturteori og analyse 2 HLVB10281E Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen 5

6 4:Tilvalgsemne A 5: Tilvalgsemne B 6: Tilvalgsemne C & D Tilvalgsemne A ECTS-point HLVB10131E Tilvalgsemne B 15-point HLVB10141E Tilvalgsemne C 7,5 ECTS-point HLVB10151E Tilvalgsemne D 7,5 ECTS-point HLVB10161E Bunden hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 9. Det anbefalede studieforløb for studiemønstret med fokus på kulturvidenskab fremgår af følgende oversigt, hvor studiemønstrets 1. semester modsvarer centralfagets 5. semester, og dets 2. semester centralfagets 6. semester: Semester Modul 1. Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (tilvalg) 2. Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (tilvalg) Kulturteori og analyse Stk. 10. Det anbefalede studieforløb for studiemønstret med fokus på litteraturvidenskab fremgår af følgende oversigt hvor studiemønstrets 1. semester modsvarer centralfagets 5. semester, og dets 2. semester centralfagets 6. semester: Semester Modul 1. Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (tilvalg) 2. Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (tilvalg) Kulturteori og analyse 6

7 10. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 (tilvalg) Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden Færdigheder i at analysere litteratur fra perioden med fokus på teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk analysere kulturelle problemstillinger, forestillingsmønstre, ideer og tankegange på tværs af forskellige kunstarter og kulturfænomener. Kompetencer i at arbejde akademisk med litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig form; på dette fagelement vil der blive lagt særlig vægt på evnen til skriftlig fremstilling. Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 The History of Modern Literature and Culture 1 Aktivitetskode: HLVB10101E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Eksaminanden kan demonstrere et grundlæggende kendskab til litteraturhistorien fra ca til ca på tværs af landegrænser og genregrænser og med udblik til bredere historiske og kulturhistoriske sammenhænge demonstrere et grundlæggende kendskab til vigtige strømninger i den moderne kulturs historie fra ca til ca på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter og med udblik til bredere sociale og politiske sammenhænge analysere litteratur fra perioden med fokus på teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk analysere kulturelle problemstillinger, forestillingsmønstre, ideer og tankegange på tværs af forskellige kunstarter og kulturfænomener, herunder også populærkultur og massemedier, i lyset af centrale udviklingsprocesser fortrinsvis i den vestlige kultur arbejde akademisk med litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig form; på dette fagelement vil der blive lagt særlig vægt på evnen til skriftlig fremstilling. Undervisningen foregår som en kombination af litteraturhistoriske og kulturhistoriske forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Forelæsningerne holdes for alle kursets studerende; på seminarerne er de studerende fordelt på mindre hold, hvor de arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet, bl.a. ved at diskutere centrale temaer og tekstpas- 7

8 sager. De studerende bidrager desuden med mundtlige oplæg, skriveøvelser og diverse responsa, både som gruppearbejde og individuelt. Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form af seks godkendte opgaver. Syge/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins skalaen. Gruppeprøve: Kun det mundtlige oplæg kan aflægges i grupper. Omfang: 8-10 normalsider, syge-/omprøve dog normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Omfang for hver opgave under aktiv undervisningsdeltagelse: Problemformulering: 1/2 side; skriveøvelse: 4 5 normalsider; mundtligt oplæg: for én studerende: 10 minutter, to studerende: 15 minutter, tre studerende: 20 minutter; skriftligt oplæg: 2-3 normalsider; skriftligt responsum: 1 2 normalsider; mundtligt responsum: 5 minutter. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Særlige bestemmelser Opgaverne stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen og besvares inden for en af underviseren fastsat frist. Der kan eksempelvis være tale om skriveøvelser, mundtlige oplæg, skriftlige responsa og problemformuleringer. Hvis en opgave ikke opnår godkendelse af underviseren, kan den fremlægges til fornyet vurdering i form af en skriveøvelse inden semestrets afslutning til en af underviser fastsat frist. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 2: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 (tilvalg) Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1950 til i dag. Færdigheder i at analysere litteratur fra perioden 1950 til i dag med fokus på teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk 8

9 analysere kulturelle problemstillinger, forestillingsmønstre, ideer og tangange på tværs af forskellige kunstarter og kulturfænomener. Kompetencer i at forstå sin egen kulturelle situation som et resultat af en historisk udvikling. Denne kompetence bygger på et grundlæggende kendskab til vigtige strømninger i den moderne kulturs og litteraturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter. Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 The History of Modern Literature and Culture 2 Aktivitetskode: HLVB10111E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan demonstrere et grundlæggende kendskab til litteraturhistorien fra ca til i dag på tværs af landegrænser og genregrænser og med udblik til bredere historiske og kulturhistoriske sammenhænge demonstrere et grundlæggende kendskab til vigtige strømninger i den moderne kulturs historie fra 1950 til i dag på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter og med udblik til bredere sociale og politiske sammenhænge analysere litteratur fra perioden med fokus på teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk analysere kulturelle problemstillinger, forestillingsmønstre, ideer og tankegange på tværs af forskellige kunstarter og kulturfænomener, herunder også populærkultur og massemedier, i lyset af centrale udviklingsprocesser fortrinsvis i den vestlige kultur arbejde akademisk med litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig form; på dette fagelement vil der blive lagt særlig vægt på evnen til skriftlig fremstilling. Undervisningen foregår som en kombination af litteraturhistoriske og kulturhistoriske forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Forelæsningerne holdes for alle kursets studerende; på seminarerne er de studerende fordelt på mindre hold, hvor de arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet, bl.a. ved at diskutere centrale temaer og tekstpassager. De studerende bidrager desuden med mundtlige oplæg, skriveøvelser og diverse responsa, både som gruppearbejde og individuelt. 9

10 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form af seks godkendte opgaver. Syge/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen Gruppeprøve: Den skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges individuelt. Af opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse kan kun mundtligt oplæg aflægges i grupper. Omfang: 8-10 normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Omfang for hver opgave under aktiv undervisningsdeltagelse: Problemformulering: 1/2 side; skriveøvelse: 4 5 normalsider; mundtligt oplæg: for én studerende: 10 minutter; to studerende: 15 minutter; tre studerende: 20 minutter; skriftligt oplæg: 2-3 normalsider; skriftligt responsum: 1 2 normalsider; mundtligt responsum: 5 minutter. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Særlige bestemmelser Opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen og besvares inden for en af underviseren fastsat frist. Der kan eksempelvis være tale om skriveøvelser, mundtlige oplæg, skriftlige responsa og problemformuleringer. Hvis en opgave ikke opnår godkendelse af underviseren, kan den fremlægges til fornyet vurdering i form af en skriveøvelse inden semestrets afslutning til en af underviser fastsat frist. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 3A: Kulturteori og analyse (tilvalg) Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af grundlæggende problemstillinger i moderne kulturteori. Færdigheder i at identificere og diskutere teoretiske problemstillinger i kulturvidenskaben samt at analysere litteratur, kulturelle former og forestillinger ud fra en række forskellige kulturteoretiske indfaldsvinkler. Kompetencer i at reflektere over den kulturelle omverden og forholde sig kritisk og kreativt til den kulturelle offentlighed. 10

11 Kulturteori og analyse Cultural Theory and Analysis Aktivitetskode: HLVB10121E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan demonstrere et grundlæggende kendskab til vigtige problemstillinger i moderne kulturteori samt humanistisk videnskabsteori analysere litteratur og kulturelle former og forestillinger fra en række forskellige kulturteoretiske indfaldsvinkler identificere og diskutere teoretiske problemstillinger i kulturvidenskaben; herunder at udmønte teoretiske problemstillinger i analytisk praksis og at indsætte dem i deres faghistoriske sammenhæng arbejde akademisk med kulturteoretiske og kulturanalytiske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarer. Forelæsningerne holdes for alle kursets studerende; på seminarerne er de studerende fordelt på mindre hold, hvor de arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet, bl.a. ved at diskutere centrale temaer og tekstpassager. De studerende bidrager desuden med mundtlige oplæg, skriveøvelser og diverse responsa, både som gruppearbejde og individuelt. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form af tre godkendte opgaver. Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Gruppeprøve: Den bundne mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. For opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse gælder, at kun det mundtlige oplæg kan aflægges i grupper. Omfang: Den mundtlige prøve varer 30 minutter, syge-/omprøve dog 45 minutter, inklusiv votering. Der gives 60 minutter til forberedelse. Omfang for hver opgave under aktiv undervisningsdeltagelse: Problemformulering: 1/2 side; skriveøvelse: 4 5 normalsider; mundtligt oplæg: for én studerende: 10 minutter; to studerende: 15 minutter; tre studerende: 20 minutter; skriftligt oplæg: 2-3 normalsider; skriftligt responsum: 1 2 normalsider; mundtlig responsum: 5 minutter. Tilladte hjælpemidler: Ved forberedelsen: Alle (inkl. internet). Ved eksaminationen: det opgivne pensum samt noter fra forberedelsen. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 45 minutter. Der gives 60 minutter til forberedelse. Tilladte hjælpemidler: Ved forberedelsen: Alle hjælpemidler er tilladt. Ved eksaminationen: det opgivne pensum samt noter fra forberedelsen. Særlige bestemmelser Opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen og besvares inden for en af underviseren fastsat frist. Der kan eksempelvis være tale om skriveøvelser, mundtlige oplæg, 11

12 skriftlige responsa og problemformuleringer. Hvis en opgave ikke opnår godkendelse af underviseren, kan den fremlægges til fornyet vurdering i form af en skriveøvelse inden semestrets afslutning til en af underviser fastsat frist. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. ELLER Modul 3B: Litteraturteori og analyse 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtige problemstillinger inden for litteraturvidenskabens faghistorie. Færdigheder i at analysere litteratur fra forskellige kulturer, perioder og genrer med fokus på teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk under hensyntagen til teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold identificere og diskutere de metodemæssige principper for egen og andres analytiske fremgangsmåde. Kompetencer i at arbejde akademisk med litteraturanalytiske og litteraturteoretiske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig form. Litteraturteori og analyse 2 (tilvalg) Literary Theory and Analysis 2 Aktivitetskode: HVLB10281E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan demonstrere et grundlæggende kendskab til vigtige problemstillinger inden for litteraturvidenskabens faghistorie analysere litteratur fra forskellige kulturer, perioder og genrer med fokus på teksternes tematiske, formelle og genremæssige træk under hensyntagen til teksternes samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold identificere og diskutere de metodemæssige principper for egen og andres analytiske fremgangsmåde arbejde akademisk med litteraturanalytiske og litteraturteoretiske problemstillinger og fremstille resultatet i en klar mundtlig og skriftlig form. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarer. Forelæsningerne holdes for alle kursets studerende; på seminarerne er de studerende fordelt på mindre hold, hvor de arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet, bl.a. ved at diskutere centrale temaer og tekstpassager. De studerende bidrager desuden med mundtlige oplæg, skriveøvelser og diverse responsa, både som gruppearbejde og individuelt. 12

13 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse i form af tre godkendte opgaver. Syge/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7 trins-skala. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Gruppeprøve: Hjemmeopgaven kan kun aflægges individuelt. Af opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse kan kun det mundtlige oplæg aflægges i grupper. Omfang: 8 10 normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Omfang for hver opgave under aktiv undervisningsdeltagelse: Problemformulering: 1/2 side; skriveøvelse: 4 5 normalsider; mundtligt oplæg: for én studerende: 10 minutter; to studerende: 15 minutter; tre studerende: 20 minutter; skriftligt oplæg: 2-3 normalsider; skriftligt responsum: 1 2 normalsider; mundtligt responsum: 5 minutter. Omfang for syge/omprøve: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Særlige bestemmelser Opgaverne under aktiv undervisningsdeltagelse stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen og besvares inden for en af underviseren fastsat frist. Der kan eksempelvis være tale om skriveøvelser, mundtlige oplæg og skriftlige responsa, problemfor-mulering. Opgaverne kan besvares individuelt eller i grupper efter aftale med underviseren. Hvis en småopgave ikke opnår godkendelse af undervise-ren, kan den fremlægges til fornyet vurdering i form af en skriveøvelse inden semestrets afslutning til en af underviser fastsat frist. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 4: Tilvalgsemne A Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et litterært værk eller et litterært fænomen i dets historiske sammenhæng. Færdigheder i at analysere værket under hensyntagen til dettes tematiske, formelle og genremæssige træk identificere de metodemæssige principper i behandlingen af et litterært værk eller et litterært fænomen. 13

14 Kompetencer i at arbejde akademisk med det litterære værk eller det litterære fænomen og fremstille resultatet af arbejdet i en klar mundtlig og skriftlig form. Tilvalgsemne A Elective Subject A Aktivitetskode: HLVB10131E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan analysere et litterært værk eller et litterært fænomen i dets historiske sammenhæng og under hensyntagen til tematiske, formelle, genremæssige træk redegøre for sin metodemæssige tilgang til stoffet give en klar, sproglig formidling af stoffet. Der udbydes en række emnekurser og forelæsningsrækker på uddannelsen i Litteraturvidenskab. Der kan aflægges eksamen i tilvalgsemne A i forbindelse med disse kurser, som varierer fra semester til semester. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge/omprøve: Samme som ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins skalaen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Modul 5 Tilvalgsemne B Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for fagets område i dets historiske dimension. Færdigheder i at analysere det valgte emne med fokus på formelle og genremæssige træk og på dets samspil med bredere kulturelle, sociale og politiske forhold identificere og diskutere de metodemæssige tilgange til emnet. Kompetencer i selvstændigt at vælge, afgrænse og strukturere et materiale og fremstille resultaterne i en større skriftlig opgave. Tilvalgsemne B Elective Subject B Aktivitetskode: HLVB10141E Faglige mål Eksaminanden kan behandle og analysere et afgrænset emne inden for fagets område i dets historiske dimension 14

15 redegøre for sin metodemæssige tilgang til emnet selvstændigt formulere en problemstilling samt disponere et større arbejdsforløb og give en klar, skriftlig formidling af arbejdets resultater. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Der udbydes en række emnekurser og forelæsningsrækker på afdelingen for Litteraturvidenskab. Der kan aflægges eksamen i tilvalgsemne B i forbindelse med disse kurser, som varierer fra semester til semester. Det er desuden muligt for den studerende selv i samråd med eksaminator at vælge et emne uden relation til de udbudte undervisningsforløb. På dette fagelement vil der blive lagt særlig vægt på evnen til selvstændigt at strukturere et materiale og fremstille resultaterne i en større, skriftlig opgave. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Emnet fastlægges i samråd med eksaminator. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: normalsider. Ved gruppeprøve med 2 personer: normalsider. Ved gruppeprøver på 3 personer: normalsider. Modul 6: Tilvalgsemne C & D Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for fagets område, et antal litterære værker eller kulturelle fænomener i deres historiske sammenhæng. Færdigheder i at analysere det valgte emne, værkerne eller de kulturelle fænomener med fokus på deres samspil med andre værker og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold under hensyntagen til de enkelte værkers tematiske, formelle og genremæssige træk identificere de metodemæssige og teoretiske principper i behandlingen af det valgte emne. Kompetencer i at afgrænse problemstillinger inden for fagets område og selvstændigt disponere større arbejdsforløb. Tilvalgsemne C Elective Subject C 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HLVB10151E Faglige mål Eksaminanden kan demonstrere et grundlæggende kendskab til et litterært værk eller et kulturelt fænomen i dets historiske sammenhæng 15

16 analysere værket eller det kulturelle fænomen under hensyntagen til dets tematiske, formelle og genremæssige træk redegøre for sine metodemæssige tilgange arbejde akademisk med det valgte værk eller kulturelle fænomen og fremstille resultatet i en klar, skriftlig form. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige Bestemmelser Der udbydes en række emnekurser og forelæsningsrækker på afdelingen for Litteraturvidenskab. Der kan aflægges eksamen i tilvalgsemne C i forbindelse med disse kurser, som varierer fra semester til semester. Det er desuden muligt for den studerende selv i samråd med eksaminator at vælge et emne uden relation til de udbudte undervisningsforløb. Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Syge-/omprøve Samme som ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Der gives 7 dage til besvarelsen. Omfang: 8-10 normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Eksaminator stiller to spørgsmål i pensum. Spørgsmålene er formuleret skriftligt og udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Den skriftlige hjemmeopgave består i en besvarelse af et af disse to spørgsmål efter den studerendes eget valg (dog kan den studerende i sin besvarelse ikke inddrage et værk, som allerede indgår i en eksamensbesvarelse i den studerendes uddannelse). Tilvalgsemne D Elective Subject D 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HLVB10161E Faglige mål Undervisnings- og Arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan behandle et afgrænset emne inden for fagets område efter eget valg dokumentere et grundigt kendskab til emnet i dets historiske sammenhæng og redegøre for sin metodemæssige tilgang selvstændigt formulere en problemstilling og give en klar, skriftlig formidling af stoffet. Der udbydes en række emnekurser og forelæsningsrækker på afdelingen for Litteraturvidenskab. Der kan aflægges eksamen i tilvalgsemne D i forbindelse med disse kurser, som varierer fra semester til semester. Det er desuden muligt for den studerende selv i samråd med eksaminator at vælge et emne uden relation til de udbudte undervisningsforløb. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. 16

17 Omfang: normalsider. Ved gruppeprøver med 2 personer normalsider. Ved gruppeprøver med 3 personer normalsider. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 11. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stk. 6. Den studerende er selv ansvarlig for, at mindst ⅔ (120 ECTS-point) af den samlede bacheloruddannelse er bedømt efter 7-trins-skalaen, og mindst ⅓ (60 ECTS-point) er bedømt eksternt. 12. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen 13. Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 14. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i bachelortilvalget i litteraturvidenskab]. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. 17

18 15. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 17) vil der ikke længere blive udbudt undervisning efter tidligere studieordninger for bachelortilvalget i litteraturvidenskab, men der kan stadig aflægges prøver efter disse studieordninger, så længe dette er muligt jf. studienævnets plan for afvikling af studieordningerne. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for bachelortilvalg i litteraturvidenskab ækvivalerer med 2014-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til studieordningen, og den studerende afslutter tilvalget i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for bachelortilvalget i litteraturvidenskab overføres til 2014-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS-point 2014-studieordning ECTS-point Nyere litteraturhistorie ,5 ECTS Den moderne kulturs historie 1 7,5 ECTS 15 Den moderne litteraturs og kulturs historie 1 15 Nyere litteraturhistorie efter ,5 ECTS Den moderne kulturs historie 2 7,5 ECTS 15 Den moderne litteraturs og kulturs historie 2 15 Kulturteori 15 Kulturteori og -analyse 15 Tilvalgsemne A 15 Tilvalgsemne A 15 Tilvalgsemne B 15 Tilvalgsemne B 15 Tilvalgsemne C 7,5 Tilvalgsemne C 7,5 Tilvalgsemne D 7,5 Tilvalgsemne D 7,5 Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver 16. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. 18

19 Stk. 4. Tilmelding til fag og prøver er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 17. Ikrafttræden 2014-studieordningen for bachelortilvalget i litteraturvidenskab træder i kraft den 1. september 2014 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2014 eller senere, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Modulerne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 udbydes dog først fra 1. september Indtil da udbydes efter tidligere ordning. 18. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 19. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab den 26. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 3. februar Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 30. juni Studieordningen er justeret og godkendt af studienævnet for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab den 6. maj Studieordningen er justeret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. marts Ulf Hedetoft Dekan 19

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Curriculum for the BA-programme in Comparative Literature The 2005 Curriculum

Curriculum for the BA-programme in Comparative Literature The 2005 Curriculum Studieordning for grundfagsstudiet i i Litteraturvidenskab 2005-ordningen Med hjemmel i Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in Comparative Literature The 2005 Curriculum

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 og 2018_2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere