spansk sprog og kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "spansk sprog og kultur"

Transkript

1 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalget i spansk sprog og kultur Bachelortilvalget i spansk sprog og kultur Bachelortilvalgets moduler... 5 Modul 1: Basissprog og tekstanalyse Modul 2: Basissprog og tekstanalyse Modul 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur 1. Hjemmel 2016-studieordningen for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur (the 2016 Curriculum for the Elective aimed for the Danish Upper-Secondary School at Bachelor s Level in Spanish Literature and Culture) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur hører under studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Spansk. 3. Normering og struktur Det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point samt et centralt fag på 135 ECTS-point. Stk. 2. Den studerende skal minimum have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog På studiet arbejdes der fortrinsvis på spansk med støtte i dansk efter behov. I visse fagelementer undervises der udelukkende på dansk. Hele studiet igennem vil der blive læst tekster på spansk og dansk; endvidere vil der i anseligt omfang indgå tekster på engelsk og svensk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 11. 3

4 7. Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. Kapitel 3. Faglig profil 8. Bachelortilvalgets formål Formålet med det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Det gymnasierettede tilvalg giver et elementært kendskab til spansk sprog og kultur. Hovedvægten er lagt på de sproglige discipliner, men den studerende har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Tilvalgsstudiet giver kompetencer til at kunne løse opgaver, der forudsætter et sådant elementært kendskab til spansk sprog og kultur. Tilvalgsstudiet giver desuden adgang til sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, der giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen. Kompetencemål Det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den spansktalende verdens historie, litteratur og kultur sammenhænge mellem genstandsområderne sprog, kultur/litteratur og samfund indsigt i de faktorer, der konstituerer sproglig, kulturel og samfundsmæssig forandring. Færdigheder i at forstå talt og skrevet spansk og kommunikere både mundtligt og skriftligt på korrekt spansk i en veldisponeret og situationstilpasset form redegøre for forskelle mellem spansk og dansk udtale, morfologi og syntaks anvende flere forskellige sprogvidenskabelige teorier og metoder i beskrivelsen og analysen af sproget foretage en sprogligt korrekt og indholdsmæssigt dækkende oversættelse af moderne spanske tekster til dansk og af danske tekster til spansk læse vanskelige tekster om spanske sprog-, kultur- og samfundsforhold relatere den opnåede sproglige og kulturelle indsigt til danske forhold i en sammenlignende sprog- og kulturforståelse bruge sin tværkulturelle kompetence til at varetage informations- og kulturformidlingsopgaver, der berører Danmark og de spansksprogede lande. Kompetencer i at formidle faglige erkendelser og arbejdsresultater i en hensigtsmæssig form under hensyntagen til publikums og kommunikationskanalens art indgå i og arbejde konstruktivt i grupper fremskaffe materiale og information om den spansktalende kulturkreds via biblioteker og elektroniske hjælpemidler. 4

5 Kapitel 4. Bachelortilvalget i spansk sprog og kultur 10. Bachelortilvalget i spansk sprog og kultur Det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets moduler kan benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i spansk sprog og kultur, kan ikke læse bachelortilvalg efter denne ordning. Stk. 3. Det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur omfatter følgende moduler i den rækkefølge, de forventes bestået: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1: Basissprog og tekstanalyse 1 (tilvalg) Syntaktisk analyse 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10201E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 2: Basissprog og tekstanalyse 2 (tilvalg) 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie (tilvalg) Anvendt fonetik 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10211E Tekstanalyse 1 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10221E Elementær grammatik 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10231E Skriveværksted 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10241E Tekstanalyse 2 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10251E Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800-i dag Aktivitetskode: HSPB10261E Bunden skriftlig prøve på universitetet Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trinsskalaen Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen 11. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Basissprog og tekstanalyse 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af ordklasser og basale syntaktiske strukturer spansk udtale i forhold til dansk de relevante historiske, kulturelle og litteraturhistoriske grundbegreber og strømninger de forskellige genrers konventioner og traditioner. 5

6 Færdigheder i at lave syntaktiske analyser af spanske sætninger bruge den gængse terminologi og de redskaber, som anvendes i en syntaktisk analyse producere spanske sætninger på et basalt niveau og oversætte enkle tekster til spansk lokalisere typiske fejl i danskeres udtale af spansk forklare reglerne for spansk udtale læse spansksprogede historiske, kulturelle og litterære tekster på originalsproget analysere, fortolke og perspektivere sådanne tekster i forhold til såvel en international som en national kontekst analysere skønlitterære og sagprosatekster (herunder også filmiske tekster) samt indsætte disse i en genrebaseret og retorisk forståelsesramme udføre en såvel skriftlig som mundtlig tekstanalyse på de ovenfor nævnte typer tekster afpasse skriftlige og mundtlige indlæg efter modtageren. Kompetencer i at anvende relevante hjælpemidler til at løse sproglige problemer lave en sproglig analyse. Syntaktisk analyse Syntactical Analysis 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10201E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan identificere og beskrive de spanske ordklasser identificere og definere de enkelte sætningsdele og beskrive deres funktion i forhold til hinanden og til sætningen som helhed lave en systematisk fremstilling af den syntaktiske analyse af spansk oversætte fra dansk til spansk på et basalt niveau. Holdundervisning. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen Godkendelse af mindst 75 % af de planlagte øvelser, som omfatter 10 opgaver a 1 sides omfang. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/- Ikke bestået. Omfang: Syge-/omprøve: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle inkl. internet. 6

7 Anvendt fonetik Applied Phonetics 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10211E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan gøre rede for basal spansk fonetik og fonologi gøre rede for de elementære regler for udtalen af standardspansk udpege typiske fejl i danskeres udtale af spansk fremstille disse ting på en systematisk og klart forståelig måde, herunder anvende den relevante terminologi og den i undervisningen anvendte notation for lydskrift (det fonetiske alfabet) lave en simpel komparativ beskrivelse af spansk og dansk udtale. Holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. I prøven skal den studerende besvare 2 spørgsmål, der vedrører udtalen af standardspansk og de problemer, danskere typisk har med udtale af spansk. Tekstanalyse 1 Text Analysis 1 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10221E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan anvende tekstanalytiske grundbegreber som struktur, udsigelsessituation, personer, retorik, intention o.l. på såvel ældre som moderne tekster anvende tekstanalytiske grundbegreber på såvel skønlitterære genrer som på andre genrer redegøre for teksttypologi, genrekonventioner samt virkemidler i forhold til den enkelte tekst læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger identificere og analysere en fagligt relevant problemstilling i en tekst. Forelæsningsrække og holdundervisning. 7

8 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aktiv deltagelse i mindst 75 % af fællesforelæsningerne i Tekstanalyse Godkendte praktiske øvelser i form af ét mundtligt oplæg på ca. 10 min. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: 48 timer; 4-7 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Omfang: 48 timer; 7-10 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Hjemmeopgaven består i at analysere enten en hel eller et fragment af en kendt tekst. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Modul 2: Basissprog og tekstanalyse 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale teoridannelser om tekstuelle genrer forskellige litteraturteoriers analytiske interesser samt deres styrker og svagheder. Færdigheder i at analysere spanske sætninger ned til ordniveau forklare reglerne for produktion af korrekt sprog bruge det spanske sprog uden meningsforstyrrende elementære fejl læse, forstå og resumere en spansk sagprosatekst i skriftlig form fremstille en tekst med en sammenhængende struktur skrive tekster med en grundlæggende korrekthed i brugen af grammatikken, ordforrådet og tegnsætningen gengive centrale teoridannelser om tekstuelle genrer arbejde med tekstanalysen i bevidstheden om tekstens specifikke historiske og kulturelle kontekst og dermed være bevidst om den enkelte teorikonstruktions begrænsninger. Kompetencer i at 8

9 arbejde selvstændigt med litterære problemstillinger reflektere over egen metode inden for det litterære område. Elementær grammatik Basic Grammar 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10231E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for de grundlæggende regler for spansk morfologi og syntaks forklare brugen af disse regler ud fra konkrete eksempler lave korrekte analyser af en sætning ned til ordniveau lave en systematisk fremstilling af de grammatiske regler og den syntaktiske analyse. Holdundervisning. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen Aflevering og godkendelse af mindst 75 % af de i undervisningen stillede opgaver, der omfatter 6 opgaver a 3-4 normalsiders omfang. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle inkl. internet. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. 9

10 Skriveværksted Writing Lab 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10241E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan fremstille en velstruktureret og sammenhængende spansk tekst udarbejde et resumé på spansk af en ulæst spansk tekst, der er dækkende og viser forståelse for det centrale indhold skrive spansk med en overvejende rigtig brug af grammatikken, ordforråd og tegnsætning. Holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: ord, 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Tekstanalyse 2 Text Analysis 2 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10251E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for de vigtigste litteraturkritiske skoler, herunder deres metodologiske og teoretiske sigte skelne mellem teoriernes anvendelighed i en konkret analyse foretage en avanceret analyse med hensigtsmæssig anvendelse af et litteraturteoretisk og -analytisk begrebsapparat selvstændigt analysere en fagligt relevant problemstilling i en tekst. Forelæsningsrække samt holdundervisning. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af aktiv deltagelse i mindst 75 % af fællesforelæsningerne i litteraturteori. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: 7 dage; 8-10 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. 10

11 Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7- trins-skalaen. Omfang: 7 dage; normalsider inkl. resumé jf. Særlige bestemmelser. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Hjemmeopgaven er en besvarelse af et spørgsmål, der er skriftligt formuleret af eksaminator, til et værk inden for det opgivne pensum. Spørgsmålet udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Den studerende skal analysere det opgivne værk ud fra en eller flere litteraturteoretiske skoler. Der kan, ud over af det opgivne værk, fordres analyse af øvrige kendte tekster. Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Der tilføjes et resumé af to litterære teorier efter eksaminators valg. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Modul 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af de væsentligste temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag hvorledes nutidige sociale problemer har rod i historiske processer og politiske valg. Færdigheder i at analysere en tekst på originalsproget og sætte den ind i en kulturhistorisk, evt. litteraturhistorisk kontekst holde et fagligt oplæg for andre, som er velargumenteret og velstruktureret skrive en sammenhængende og argumenteret fremstilling af en problematik på spansk og dansk. Kompetencer i at sætte denne viden i sammenhæng med den internationale historiske og aktuelle kontekst reflektere kritisk over forskelle og ligheder mellem forskellige kulturer og samfund, fx mellem det danske og de latinamerikanske fremskaffe materiale og oplysninger via biblioteker og elektroniske hjælpemidler. 11

12 Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800-i dag Latin-American History, Culture, and Literature from 1800 till Today Aktivitetskode: HSPB10261E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller litteraturhistorisk sammenhæng indgå i en dialog omkring det valgte emne selvstændigt udarbejde en synopsis. Holdundervisning i forløbet Latinamerikas historie, kultur og litteratur 1800-i dag. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af to godkendte skriftlige øvelser. Materialet består af den ene skriftlige øvelse jf. Særlige bestemmelser. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlige øvelser: 3-5 normalsider hver. Tilladte hjælpemidler: Materialet og egne noter i stikordsform (maks. 1 normalside). Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Materialet består af en skriftlig øvelse jf. Særlige bestemmelser. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlige øvelse: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Materialet og egne noter i stikordsform (maks. 1 normalside). Særlige bestemmelser De to godkendte skriftlige øvelser er hhv. en opgave skrevet på spansk om et afgrænset emne formuleret af underviseren inden for fagelementets indholdsmæssige rammer og en selvvalgt opgave på dansk eller spansk efter eget valg. Den selvvalgte opgave indgår som materiale til den mundtlige prøve. Den studerende formulerer selv sit emne inden for indholdet af det af underviser fastsatte eksamenspensum. Der kan eksamineres inden for dette pensum. 12

13 Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres i hele fagelementets indhold. Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen 14. Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 15. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur. 13

14 Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 16. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 18) vil der ikke længere blive udbudt undervisning efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur, men der kan stadig aflægges prøver efter disse studieordninger, så længe dette er muligt jf. studienævnets plan for afvikling af studieordningerne. For tilvalg med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTS-point ophører udbudt undervisning efter tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur ækvivalerer med 2016-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2016-studieordningen, og den studerende afslutter tilvalget i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur overføres til 2016-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning 2016-studieordning ECTSpoint ECTSpoint Tekstanalyse 1 7,5 Tekstanalyse 1 7,5 Syntaktisk analyse 2,5 Syntaktisk analyse 2,5 Anvendt fonetik 5 Anvendt fonetik 5 Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 i dag 15 Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800-i dag 15 Tekstanalyse 2 7,5 Tekstanalyse 2 7,5 Kapitel 8. Tilmelding til fag og prøver 17. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til fag og prøver er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. 14

15 Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 18. Ikrafttræden 2016-studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i spansk sprog og kultur træder i kraft den 1. september 2016 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2016 eller senere. 19. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 20. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 1. juli Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. april Ulf Hedetoft Dekan 15

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Rettet 2017 Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i grønlandske og arktiske studier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst og design 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

spansk sprog og kultur,

spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i spansk sprog og kultur, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. august 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik 2016-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Studieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Rettet 2018 og 2018_2 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur...

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014,2015 og 2017 Revideret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere