Regnskab for boligorganisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for boligorganisationen"

Transkript

1 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks Nexø 3700 Rønne Telefon: Telefon: Fax.: Fax: CVR-nr Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891, ,0 891,0 Enkeltværelser 1,0 Garager / carporte 10,00 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto ORDINÆRE UDGIFTER Note 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift , Mødeudgifter, kontingenter mv , Personaleudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) , Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) , Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , UDGIFTER IALT , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT , Resultatopg. Budget Budget Indeværende år ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Note Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER , Ekstraordinære indtægter , INDTÆGTER IALT , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT ,

3 3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 Indeværende år Sidste år AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr kr , , EDB-anlæg ,66 0, Andre anlægsaktiver 0, ,00 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger , , Indskud i Landsbyggefonden , , ANLÆGSAKTIVER IALT , ,51 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavender , , Forudbetalte udgifter , , Værdipapirer/obligationsbeholdning , , Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , , AKTIVER IALT , ,12 PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto , , Arbejdskapital , , EGENKAPITAL IALT , ,19 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , , LANGFRISTET GÆLD IALT , ,65 KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift: , , Omkostninger , , Feriepengeforpligtelse , , Anden kortfristet gæld , , KORTFRISTET GÆLD IALT , , PASSIVER IALT , ,12

4 FASTE NOTER 4 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder , Kurser, kongresser m.v. 0, Repræsentation og befordring 9.420, Forsikring , , , , Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale , Pension/pensionsbidrag , Andre udgifter til social sikring , Fremmed assistance , Forskydning i feriepengetilsvar , Kørselsudgifter , Refusion af syge- og dagpenge m.v , , Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 5, Ledelsesgage: Forretningsfører , Pension/Pensionsbidrag , Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m , Anskaffelse/reparation inventar , EDB-udgifter , Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning , Telefon , Personalekurser , Hosting af hjemmeside , , Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign , Ejendomsskatter 3.368, El , Varme, vand , Forsikring 8.012, Renovation, vedligehold, rengøring m.v , Afskrivning, administrationsejendom , , Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar 0, Edb 5.070, Etablering af hjemmeside incl. foto , , , ,00

5 FASTE NOTER 5 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 0,915% Renteindtægter: 2. Bankbeholdning , Obligationer (incl. kursgevinster) , Renter fra LBF vedr. egen trækningsret , Renter af dispositionsfondslån 4.750, , Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.750, Afdelinger, rentesats 0, , årets gennemsnitssaldo kr ,51 3. Bankgæld , Kreditorer 27, Kurstab, obligationer m.v , Kurtage m.v. obligationsbeholdning , Egen trækningsret (konto 716) , , Nettorenteindtægt/- udgift , Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 123,01-3,14 0,22 533/ Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt , Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt , Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt , , Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) , Lovmæssige gebyrer (konto 602) , Nettoadministrationsbidrag , Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.239, Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.000, Egne afdelinger i drift, ialt ,

6 FASTE NOTER 6 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år Konto Note Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) , Ventelistegebyr , Råderetsgebyr 1.680, Forbrugsregnskabsgebyr 2.375, , Ekstraordinære indtægter: Tilskud fra arbejdskapitalen til hjemmeside , Byfornyelse Danmark 2.023, , Indeværende år Sidste år Konto note Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo , ,28 Afskrivning primo , ,34 Årets afskrivning , ,45 Afskrivning ultimo , ,79 Administrationsbygninger i alt , , EDB-anlæg: Saldo primo 0,00 0,00 Årets tilgang ,50 0,00 Årets afskrivning ,84 0, ,66 0, Andre anlægsaktiver: Hjemmeside 0, , Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud , ,00 2. C-indskud 2.342, ,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo , ,15 Årets tilgang , ,32 Årets afgang ,00 0,00 Tilskrevne renter , ,01 Ultimo saldo , ,48 Indestående i alt , ,98

7 FASTE NOTER 7 Indeværende år Sidste år Konto note Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% , , ,67 Nordea Kredit 4% , , ,29 Nordea Invest Bolig , , ,00 Realkredit Danmark 2% ,00 0, ,99 Nykredit 4% , , ,33 Nordea Kredit 4 % , , ,20 Nykredit 4% , ,92 0,00 Nykredit 1,12% , ,47 0,00 Nykredit 0,71% , ,20 0,00 Realkredit Danmark 4 % , ,62 0,00 Nykredit 4% , ,93 0,00 I alt , , Likvide beholdninger: Nordea , ,99 Nordea , ,83 Nordea , ,89 Girokonto , ,93 Nordea Kredit (afd 4) ,00 0, , , Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo , ,60 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 4.750, ,95 4. Ydelser, udamortiserede lån , , Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og , , Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden , ,01 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation ,00 0, Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere , , Indbetalinger til Landsbyggefonden , , Saldo ultimo , ,57 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser , , Indskud i Landsbyggefonden , , Disponibel del: , , Saldo ultimo , ,57 Saldo ultimo pr lejemålsenhed , ,68

8 8 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Specifikation af tilskud konto : Tilskud til afd ,00 0,00 Specifikation af lejetab konto : Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 0,00 476,25 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 1.245,00 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby 0, ,39 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 0, ,08 Afd. 28, Malerstræde, Hasle ,00 0,00 Afd. 29, Askene, Vestermarie 0,00 104,05 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby ,38 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 0, ,15 Afd. 42, Vestergade, Allinge ,49 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby ,00 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø ,75 0,00 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø , ,60 Afd. 68, Aasen, Nexø , ,40 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø , ,89 I alt lejetab , ,81 Specifikation af tab ved fraflytning konto : Afd. 3, Vangen, Nexø 9.517,72 0,00 Afd. 7. Povl Ankersvej, Muleby ,78 0,00 Afd. 14, Dr. Glavensvej 14, Pedersker ,38 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby ,05 0,00 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 2.230,38 0,00 Afd. 27, H. P. Haagensensvej, Gudhjem ,80 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby ,67 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge ,17 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby ,92 0,00 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 3.479,45 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø ,70 0,00 Afd. 72, Ndr. Strandvej, Nexø 6.738,90 0,00 Afd. 74. Stenbrudsengen, Nexø ,13 0,00 I alt tab ved fraflytning ,05 0,00 Total konto , ,81

9 9 Restgæld Spec. af udlån konto 714: Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 1994 til afd , , ,00 Udlån i 1994 til afd. 51, afs , , ,10 Udlån i 2002 til afd , , ,50 Udlån i 2006 til afd , , ,31 Udlån i 2007 til afd , , ,31 Udlån i 2007 til afd , , ,65 Udlån i 2008 til afd , , ,65 Udlån i 2010 til afd , , ,50 Udlån i 2010 til afd ,00-556, ,98 Udlån i 2011 til afd , , ,80 Udlån i 2012 til afd , , ,23 Udlån i 2012 til afd , , ,23 Udlån i 2012 til afd , , ,99 Udlån i 2012 til afd , , ,12 Udlån i 2013 til afd ,00 0, , , , , Arbejdskapital: 1. Saldo primo , ,97 Tilgang: 2. Årets overskud , ,01 6. Diverse tilskud jf. specifikation , ,36 Saldo ultimo , ,62 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 4.203, ,32 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: , ,62 Saldo ultimo , ,62 Specifikation af diverse tilskud: Administrationen - Hjemmeside ,00 0,00 Afd. 4, Hyldekrogen m fl. - renov. af badeværelser , ,00 Afd. 7, Povl Ankersvej - projektering 0, ,36 Afd. 32, Løvsangervej m.fl. - driftstilskud ,00 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge - opretning ,00 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning ,58 0,00 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud , ,00 Afd. 68, Aasen, Nexø - driftstilskud , , , ,36

10 10 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Afdelinger i drift: Afdeling , ,00 Afdeling , ,82 Afdeling , ,86 Afdeling , ,91 Afdeling , ,33 Afdeling , ,28 Afdeling , ,52 Afdeling , ,41 Afdeling , ,17 Afdeling , ,44 Afdeling , ,97 Afdeling , ,23 Afdeling , ,42 Afdeling , ,24 Afdeling , ,47 Afdeling , ,67 Afdeling , ,11 Afdeling , ,47 Afdeling , ,17 Afdeling , ,51 Afdeling , ,97 Afdeling , ,03 Afdeling , ,95 Afdeling , ,18 Afdeling , ,79 Afdeling , ,52 Afdeling , ,45 Afdeling , ,65 Afdeling , ,26 Afdeling , ,56 Afdeling , ,13 Afdeling , ,31 Afdeling , ,13 Afdeling , ,98 Afdeling , ,91 Afdeling , ,57 Afdeling , ,36 Afdeling , ,67 Afdeling , ,93 Afdeling , ,63 Afdeling , ,91 Afdeling , ,68 Afdeling , ,08 Afdeling , ,60 Afdeling , ,58 Afdeling , ,19 Afdeling , ,71 Afdeling , ,92 Afdeling , ,63 Afdeling , ,97 Afdeling , ,02 Transport , ,27

11 11 FASTE NOTER Konto note Indeværende år Sidste år Afdelinger i drift: Transport , ,27 Afdeling , ,98 Afdeling , ,91 Afdeling , ,49 Afdeling , ,89 Afdeling , ,64 Afdeling , , , , Anden Kortfristet gæld: Kreditorer , ,12

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 11 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

anisation forretningsfø~e~... u

anisation forretningsfø~e~... u Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: 1. januar 2008 31. december 2008 anisation forretningsfø~e~... u Boliger Tuborg 2900 Hellerup CVRnr, 5 1 16 15 LBF,nr, Dan EjendoITL Tuborg 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

!-I:A3 % % ~cccccc"'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk.

!-I:A3 % % ~cccccc'--cc -~~ Regnskab fo[ bo!igorgadisationen < 90 Faxnr. 33 66 70 20 E-mail: planogarkitektur@tmf.kk. C~::--~C ~~""_c ~~~~_,,~ Almene boligorganisationer Reg nskabsperiode: Regnskab fo[ bo!igorgadisationen

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere