Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig"

Transkript

1 Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014

2 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Regnskabsperiode fra 1/1 Regnskabsperiode til 31/12 Boligorganisation Tilsynsførende kommune 1(12) Boligorganisationsnr. Kommunenr. Nr Navn Navn Boligselskabet af 1945 Lemvig Kommune Adresse Adresse Rådhusvænget 4 Rådhusgade Lemvig 7620 Lemvig Telefon/fax Telefon/fax Tlf Tlf Fax Fax E-postadresse E-postadresse Hjemmeside Hjemmeside boilemvig.dk CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger Antal Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejelejemål antal m2 enhed målsenheder 1) boliger pr. påbeg. 2) erhvervslejemål m pr. påbeg. 3) institutioner m2 0 4) garager/carporte 79 1/5 15,8 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,8

3 R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R Konto Note Resultatnr. opgørelse Budget Budget Ordinære udgifter (1.000 kr) (1.000 kr) 2(12) 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorlokaleudgifter Revision Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelinger Renteudgifter incl. kurstab Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Samlede ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Årets underskud overført til konto Indtægter i alt

4 B A L A N C E P R D E C E M B E R Konto Note Balance Balance nr Aktiver Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 3(12) (1.000 kr.) Administrationsbygning Kontant ejendomsværdi pr. 1/ kr Inventar EDB-anlæg Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Indestående i Landsbyggefonden Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender: Afdelinger for sideaktiviteter Andre tilgodehavender m.v Tilgodehavende renter m.v Forudbetalte udgifter Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, Nykredit Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld: Mellemregning Lemvig Boligforening Skyldige feriepenge Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Ingen

5 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E 1. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr) 4(12) 502 Interne møder, gaver m.v Eksterne kurser, kongresser m.v Personaleudgifter Lønninger, adm. personale Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance (regnskabsassistance) Forskydning i feriepengetilsvar, funktionær Antal ansatte Det gennemsnitlige antal beskæftigede i selskab og afdelinger har i regnskabsåret udgjort ca. 5 Heraf er 2 deltidsbeskæftiget i selskabet samt 3 fuldtidsbeskæftiget og 1 deltidsbeskæftiget i afdeling 1. Ledelsesudgifter andrager kr Løn til boligorganisationens øverste administrative ledelse andrager kr Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) Kontorholdsudgifter Frimærker, forsendelser m.v Kontingenter EDB-udgifter Lønservice Omkostninger vedr. betalingsservice Telefon Småanskaffelser Forsikringer Annoncer Advokatsalær Efteruddannelse Diverse udgifter Kontorlokaleudgifter 1. Egne lokaler, prioritetsrenter Ejendomskatter El Vand og varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring mv Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats 0,0% Afskrivning, administrationsbygning

6 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E Tilskud til afdelinger Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr) 5(12) Afdeling / Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden jvf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf kt Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsomkostninger (konto 530) Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) sideaktivitets - afdelinger(konto 601.3) lovmæssige gebyrer (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt Bidrag pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Egne afdelinger i drift, ialt Sideaktivitet-afdelinger Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser 2. Fraflytningsgebyr Restancegebyr Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr m.v

7 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E 6(12) Opgørelse af nettorenteindtægt/ -udgift Renteindtægter Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr) 1. Afdelinger Afdelinger, rentesats : 2,7% Afdelinger, årets gennemsnitssaldo; 69 t.kr. 2. Bankbeholdning Obligationer Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF af egen trækningsret Andet incl. tilbageført kurstab obligationer Renteudgifter 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats: 0 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo: 5,4 mio.kr. 2. Afdelinger (henlagte midler/driftsmidler) Afdelinger, Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats: 2,7% Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo: 9,6 mio.kr. Driftsmidler, rentesats: 0 Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo: 0 7. Renter af egen trækningsret Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Administrationsbygning Balance Balance (1.000 kr.) Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivning Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Administrationsbygning afskrives på grundlag af kostpris over 40 år. Anvendt scrapværdi svarer til offentlige ejendomsvurdering.

8 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E Inventar 7(12) Balance Balance (1.000 kr.) Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivning Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Inventar afskrives på grundlag af kostprisen over 5 år EDB-anlæg Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivning Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo EDB-anlæg afskrives på grundlag af kostprisen over 3-5 år Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A- & G-indskud C.indskud Egen Trækningsret Primo Årets indskud i Landsbyggefonden Renter af egen trækningsret Udnyttet trækningsret Ultimo Indestående i alt Bundne indskud i Landsbyggefonden Efter Lov om almene boliger har Landsbyggefonden udstedt indskudsbeviser, for beløb indbetalt før 31. december Beløbet er optaget med de indskudte beløb og kan ikke tages som udtryk for den aktuelle værdi. På grund af rådighedsindskrænkningen er denne værdi betydelig mindre. Boligorganisationen kan på ingen måde råde over de indbetalte beløb, og disse kan heller ikke gøres til genstand for udlæg eller udpantning. Trækningsret Ifølge Lov om almene boliger har boligorganisationen fortrinsret til det indestånde beløb. Ifølge Lov om almene boliger kan Landsbyggefonden yde tilskud til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særlig udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring og boligforbedring af almennyttigt byggeri. Tilskuddet kan ydes til en hvilken som helst af boligorganisationens afdelinger. Tilskuddet kan højest udgøre 2/3 af rimelige udgifter til de udførte arbejder.

9 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E 8(12) Balance Balance Tilgodehavende i afdelinger, sideaktiviteter (1.000 kr.) Afdeling for ekstern administration Afdeling 12 (Søndergade 2, Lemvig) Sideaktiviteter - Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. Omsætning Driftsresultat Egenkapital 3. Administration af drift af kommunale beboelsesejendomme ( 9) Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning Anskaffelsessum, investeringsbeviser (obligationsbaseret) Anskaffelsessum ultimo Nedskrivninger primo Årets regulering Nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Beholdning ultimo: Sparinvest, Bolig UDOB Likvide beholdninger Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Vendsyssel, Garantkonto Sparekassen Vendsyssel, ejendomskonto Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo primo Tilgang: 3. Rentetilskrivning (Diskonto -2% (0%)) Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån: Almene familieboliger Overført fra arbejdskapitalen Pligtmæssig bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af trækningsret i Landsbyggefonden Afgang: 22. Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger Diverse (Fusionsomkostninger) Indbetalinger til Landsbyggefonden Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed

10 N O T E R T I L R E S U L T A T O P G Ø R E L S E O G B A L A N C E 9(12) Balance Balance (1.000 kr.) Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 32. Finansiering af administrationsejendom Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del Saldo ultimo Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud Afgang: 4. Overført til dispositionsfonden Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 8. Finansiering af inventar og EDB jf note 12 og Disponibel del Saldo ultimo Gæld til afdelinger (i drift) Afdeling Afdeling for ekstern ejendomsadministation

11 P Å T E G N I N G E R 10(12) Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab fremlægges herved til godkendelse. Lemvig, den 4. maj 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Lemvig, den 4. maj 2015 Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato

12 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S P Å T E G N I N G 11(12) Til boligorganisationens øverste ledelse Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1945 for regnskabsåret 1. januar december 2014 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligselskabet af 1945 s ledelse har ansvaret for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformationen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør instruksen om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn, er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2014, samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

13 D E N U A F H Æ N G I G E R E V I S O R S E R K L Æ R I N G E R 12(12) Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligselskabet af 1945 s ledelse har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter for 2014 og Resultatbudgetterne har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsens årsberetning Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Lemvig, den 4. maj 2015 VESTJYSK REVISION Statsautoriseret revisionsaktieselskab Richard Hansen statsautoriseret revisor Mogens Kirk registreret revisor

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14)

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Regnskabsperiode fra 1. januar 2014 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31. december 2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere