Regnskab for boligorganisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for boligorganisationen"

Transkript

1 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks Nexø 3700 Rønne Telefon: Telefon: Fax.: Fax: CVR-nr Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891, ,0 891,0 Garager / carporte 10,00 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2014 Konto ORDINÆRE UDGIFTER Note Resultatopg. Budget Budget Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift , Mødeudgifter, kontingenter mv , Personaleudgifter , Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) , Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) , Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , UDGIFTER IALT , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT , ORDINÆRE INDTÆGTER Resultatopg. Budget Budget Konto Note Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser , Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster og kursreguleringer obligationer m.v.) , Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER , INDTÆGTER IALT , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT ,

3 3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Administrationsbygning Kontantværdi pr kr , , EDB-anlæg , ,66 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger , , Indskud i Landsbyggefonden , , ANLÆGSAKTIVER IALT , ,48 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavender , , Forudbetalte udgifter , , Værdipapirer/obligationsbeholdning , , Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , , AKTIVER IALT , ,52 PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto , , Arbejdskapital , , EGENKAPITAL IALT , ,47 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning , , LANGFRISTET GÆLD IALT , ,73 KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift: , , Omkostninger , , Feriepengeforpligtelse , , Anden kortfristet gæld 2.311, , KORTFRISTET GÆLD IALT , , PASSIVER IALT , ,52

4 4 Resultatopg. Budget Budget Konto Note Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder , Kurser, kongresser m.v , Repræsentation og befordring 9.157, Forsikring , Nyanskaffelser , , Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale , Pension/pensionsbidrag , Andre udgifter til social sikring , Fremmed assistance , Forskydning i feriepengetilsvar , Kørselsudgifter , Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0, , Oplysning om antal medarbejdere (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 6,0 6 6 Ledelsesgage: Forretningsfører , Pension/Pensionsbidrag , Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m , Anskaffelse/reparation inventar , EDB-udgifter , Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning , Telefon , Personalekurser , Hosting af hjemmeside , , Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign , Ejendomsskatter 3.613, El , Varme, vand , Forsikring 8.120, Renovation, vedligehold, rengøring m.v , Afskrivning, administrationsejendom , , Afskrivninger, driftsmidler: 3. Edb ,

5 5 Resultatopg. Budget Budget Konto Note Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 2,40 % Renteindtægter: 2. Bankbeholdning , Obligationer (incl. kursgevinster) , Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 0, Renter af dispositionsfondslån 4.465, , Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.465, Afdelinger, rentesats 2,40 % , årets gennemsnitssaldo kr ,69 3. Bankgæld , Kreditorer 0, Kurstab, obligationer m.v , Kurtage m.v. obligationsbeholdning , Egen trækningsret (konto 716) 0, Andet 0, , Nettorenteindtægt/- udgift , Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 412, / Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt , Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803, , Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt , , Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) , Lovmæssige gebyrer (konto 602) , Nettoadministrationsbidrag , Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.350, Egne afdelinger i drift, ialt ,

6 6 Resultatopg. Budget Budget Konto Note Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) , Ventelistegebyr , Råderetsgebyr 1.680, Forbrugsregnskabsgebyr 2.559, , Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo , ,28 Afskrivning primo , ,79 Årets afskrivning , ,45 Afskrivning ultimo , ,24 Administrationsbygninger i alt , , EDB-anlæg: Saldo primo ,66 0,00 Årets tilgang , ,50 Årets afskrivning , , , , Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud , ,00 2. C-indskud 2.342, ,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo , ,48 Årets tilgang , ,48 Årets afgang , ,00 Tilskrevne renter 0, ,95 Ultimo saldo , ,91 Indestående i alt , ,41

7 Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% ,00 0, ,88 Nordea Kredit 4% ,00 0, ,39 Nordea Invest Bolig , , ,00 Nordea Kredit 4 % ,00 0, ,56 Nykredit 4 % ,00 0, ,92 Nykredit 1,0423 % , , ,47 Nykredit 0,6367 % 21 E , , ,20 Realkredit Danmark 4% ,00 0, ,62 Nykredit 4% ,00 0, ,47 Nykredit 4% ,00 0, ,93 Nykredit 1,0423 % , ,21 0,00 Nordea Kredit 3 % , ,92 0,00 Nordea Kredit 3,5 % , ,35 0,00 I alt , , Likvide beholdninger: Nordea , ,77 Nordea , ,13 Nordea , ,66 Girokonto , ,31 Nordea Kredit (Afd. 4) 0, , , , Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo , ,57 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 4.465, ,08 4. Ydelser, udamortiserede lån , ,50 afdelinger jf. 79 og , , Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0, ,95 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation , , Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere , , Indbetalinger til Landsbyggefonden , , Saldo ultimo , ,47 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser , , Indskud i Landsbyggefonden , , Disponibel del: , , Saldo ultimo , ,47 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed , ,87

8 8 Specifikation af tilskud konto : Tilskud til afd. 6 0, ,00 Tilskud til afd ,00 0, , ,00 Specifikation af lejetab konto : Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 0, ,00 Afd. 9. Østerled m.fl., Aakirkeby 5.882,26 0,00 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 5.886,41 0,00 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 3.056, ,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby , ,38 Afd. 42, Vestergade, Allinge 0, ,49 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 678, ,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 0, ,75 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 2.740, ,01 Afd. 68, Aasen, Nexø , ,68 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø , ,75 Afd. 76, Byggergården, Nexø 5.549,81 0,00 I alt lejetab , ,06 Specifikation af tab ved fraflytning konto : Afd. 1, Mulebyvej, Muleby ,11 0,00 Afd. 3, Vangen, Nexø 0, ,72 Afd. 7, Povl Ankersvej, Muleby 0, ,78 Afd. 9, Østerled, Aakirkeby ,85 0,00 Afd. 12, Tulipanvej, Aakirkeby 4.221,44 0,00 Afd. 14, Dr. Glavensvej, Pedersker 0, ,38 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby 0, ,05 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 0, ,38 Afd. 22, Aaløkken, Tejn ,91 0,00 Afd. 27, H. P. Haagensensvej, Gudhjem 0, ,80 Afd. 28, Malerstræde, Hasle ,15 0,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 1.202,63 0,00 Afd. 38, Violvej, Aakirkeby 7.776,99 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 0, ,67 Afd. 42, Vestergade, Allinge 0, ,17 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 0, ,92 Afd. 48, Præstevænget, Aakirkeby ,73 0,00 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn 2.570,36 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 4.781,70 0,00 Afd. 55, Nyvej, Snogebæk 58,29 0,00 Afd. 56, Hørmarken, Nexø ,74 0,00 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 0, ,45 Afd. 68, Aasen, Nexø 1.375,42 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 1.535, ,70 Afd. 72, Ndr. Strandvej, Nexø 0, ,90 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 0, ,13 Afd. 76, Bryggergården, Nexø 8.173,80 0,00 I alt tab ved fraflytning , ,05 Total konto , ,11

9 9 Restgæld Spec. af udlån konto 714 Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 2002 til afd , , ,00 Udlån i 2006 til afd , , ,64 Udlån i 2007 til afd , , ,64 Udlån i 2007 til afd , , ,98 Udlån i 2008 til afd , , ,98 Udlån i 2010 til afd , , ,70 Udlån i 2010 til afd ,00 590, ,22 Udlån i 2011 til afd , , ,40 Udlån i 2012 til afd , , ,90 Udlån i 2012 til afd , , ,90 Udlån i 2012 til afd , , ,33 Udlån i 2012 til afd , , ,46 Udlån i 2013 til afd , , ,00 Udlån i 2014 til afd ,00 0, , , Arbejdskapital: 1. Saldo primo , ,62 Tilgang: 2. Årets overskud , ,42 6. Diverse tilskud jf. specifikation , ,04 Saldo ultimo , ,00 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.871, ,07 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: , ,00 Saldo ultimo , ,00 Specifikation af diverse tilskud: Administrationen, ny printer 0, ,00 Afd. 4, Hyldekrogen m.fl. - renov. badeværelser 0, ,46 Afd. 32, Løvsangervej m.fl. - driftstilskud 0, ,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge - opretning 0, ,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud ,00 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning , ,58 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud , ,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø - opretning ,00 0,00 Afd. 68, Aasen, Nexø, driftstilskud , , , ,04

10 Afdelinger i drift: Afdeling , ,46 Afdeling , ,69 Afdeling , ,72 Afdeling , ,66 Afdeling , ,63 Afdeling , ,98 Afdeling , ,60 Afdeling , ,28 Afdeling , ,83 Afdeling , ,89 Afdeling , ,78 Afdeling , ,64 Afdeling , ,77 Afdeling , ,77 Afdeling , ,60 Afdeling , ,54 Afdeling , ,71 Afdeling , ,35 Afdeling , ,18 Afdeling , ,01 Afdeling , ,28 Afdeling , ,00 Afdeling , ,06 Afdeling , ,10 Afdeling , ,01 Afdeling , ,01 Afdeling , ,92 Afdeling , ,32 Afdeling , ,75 Afdeling , ,39 Afdeling , ,46 Afdeling , ,08 Afdeling , ,17 Afdeling , ,11 Afdeling , ,66 Afdeling , ,32 Afdeling , ,20 Afdeling , ,95 Afdeling , ,49 Afdeling , ,48 Afdeling , ,96 Afdeling , ,48 Afdeling , ,64 Afdeling , ,04 Afdeling , ,34 Afdeling , ,50 Afdeling , ,54 Afdeling , ,99 Afdeling , ,70 Transport , ,04

11 Afdelinger i drift: Transport , ,04 Afdeling , ,64 Afdeling , ,92 Afdeling , ,08 Afdeling , ,13 Afdeling , ,82 Afdeling , ,01 Afdeling , ,28 Afdeling , ,36 Landsbyggefonden 0,00 0, , , Anden Kortfristet gæld: Kreditorer 2.311, ,32

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Toftlund Andels Boligforening

Toftlund Andels Boligforening LBF Afd. nr. 001 Afd 01 Nyboder / Timmelsvang Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v., der hører til

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening LBF Afd. nr. 00100 Søndergade, Skolegade, Lærkevej, Toften Regnskab for året 2014 Afdelingens årsregnskab, der er optrykt på næste side, viser regnskabets hovedtal, og medtager således ikke noter m.v.,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere