2460. samling i Rådet. den 5. november 2002 i Bruxelles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2460. samling i Rådet. den 5. november 2002 i Bruxelles"

Transkript

1 13490/02 (Presse 333) (OR. en) samling i Rådet.2120,2*),1$16 den 5. november 2002 i Bruxelles Formand: 7KRU3('(56(1 Kongeriget Danmarks finansminister,qwhuqhwhttp://ue.eu.int/ <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUWOI± 13490/02 (Presse 333) 1

2 ,1'+2/' '(/7$*(5( 381.7(5%(+$1'/(79(''(%$7 FINANSIELLE TJENESTEYDELSER Prospektdirektivet...7 Handlingsplanen for risikovillig kapital - Benchmarking rapport...9 Selskabsstyring...10 IVÆRKSÆTTELSE AF PROCEDUREN I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORT UNDERSKUD OVER FOR PORTUGAL...10 SKATTESPØRGSMÅL Beskatning af renteindtægter...11 Energibeskatning...11 FORBEREDELSE AF MINISTERDIALOGEN MED KANDIDATLANDENE...12 STRØMLINING AF DEN ÅRLIGE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK OG BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN...12 EIB-STYRING MED HENBLIK PÅ UDVIDELSEN - Konklusioner...13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) - KONKLUSIONER...15 EVENTUELT Den økonomiske og finansielle situation i Libanon...16 MØDER I TILKNYTNING TIL RÅDETS SAMLING Trojkamøde med Europa-Parlamentet...16 Ministerdialog med kandidatlandene - Fælles konklusioner fra EU's og kandidatlandenes økonomi- og finansministre nU5nGHWIRUPHOWKDUYHGWDJHWHUNO ULQJHUNRQNOXVLRQHUHOOHUUHVROXWLRQHUDQJLYHVGHWWHLRYHUVNULIWHQIRU GHWSnJ OGHQGHSXQNWRJWHNVWHQHUVDWLDQI UVHOVWHJQ 'RNXPHQWHUPHGHQGRNXPHQWUHIHUHQFHHUWLOJ QJHOLJHSn5nGHWVLQWHUQHWVWHGKWWSXHHXLQW $VWHULVNYHGHQDIJ UHOVHEHW\GHUDWGHUHUIUHPVDWRIIHQWOLJWWLOJ QJHOLJHHUNO ULQJHUWLORSWDJHOVHL5nGHWV P GHSURWRNRO GLVVHHUNO ULQJHUILQGHV OLJHOHGHV Sn 5nGHWV LQWHUQHWVWHG HOOHU NDQ InV YHG KHQYHQGHOVH WLO 3UHVVHWMHQHVWHQ 13490/02 (Presse 333) 2

3 381.7(5*2'.(1'78'(1'(%$7.2120,2*),1$16 Direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed *...I Makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien og Bosnien-Hercegovina...I Modforanstaltninger mod Nigeria og Ukraine - Rådets konklusioner... II Opfølgning af verdenstopmødet om bæ redygtig udvikling - Bidrag fra Rådet...III Mønter til samlerbrug - Rådets konklusioner...v Omsæ tningsafgifter - Bemyndigelse af Ø strig, Tyskland og Frankrig til at anvende fravigende foranstaltninger i forbindelse med omsæ tningsafgifter...vi Mervæ rdiafgift - Situationsrapport...VI (.67(51()25%,1'(/6(5 Bekæ mpelse af håndskydevåben og lette våben - Anden årsrapport...vi SADC-EU-ministerkonferencen i Maputo (den november 2002)... VII EØ S - Deltagelse i sjette rammeprogram for forskning... VII Israel - Forhandlinger vedrørende aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde... VIII Associering med Cypern/Malta... VIII +$1'(/ Antidumping/Antisubsidier - æ ndringer i de grundliggende retsakter... VIII Brasilien - Aftale om tekstilvarer... VIII 75$ Markedsadgang for havnetjenester...ix Søtransport (cabotagesejlads) - Rådets konklusioner...ix )256.1,1* 6. rammeprogram for forskning - deltagelsesregler (EF-programmet)...IX Sjette rammeprogram for forskning - deltagelsesregler (Euratom-programmet)...X *(11(06,*7,*+(' Aktindsigt...X 13490/02 (Presse 333) 3

4 $)* 5(/6(5758))(7620/(',6$05c'6352&('85(1 62&,$/($1/,**(1'(5 Arbejdstagernes eksponering for støj...xi 75$ Civil luftfart - aftale om styrkede sikkerhedsforanstaltninger... XII $)* 5(/6(9('7$*(79('6.5,)7/,*352&('85(.2),1 Den Europæ iske Unions solidaritetsfond - interinstitutionel aftale... XIII 13490/02 (Presse 333) 4

5 '(/7$*(5( Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræ senteret således: %HOJLHQ Didier REYNDERS 'DQPDUN Thor PEDERSEN Henrik FUGMANN 7\VNODQG Hans EICHEL *U NHQODQG Nikos CHRISTODOULAKIS 6SDQLHQ Luis de GUINDOS Juan COSTA CLIMENT )UDQNULJ Francis MER,UODQG Charlie NcCREEVY,WDOLHQ Giulio TREMONTI /X[HPERXUJ Jean-Claude JUNCKER Henri GRETHEN 1HGHUODQGHQH Hans HOOGER VORST VWULJ Karl-Heinz GRASSER 3RUWXJDO Manuela FERREIRA LEITE )LQODQG Sauli NIINISTO 6YHULJH Bosse RINGHOLM 'HW)RUHQHGH.RQJHULJH Gordon BROWN Finansminister Finansminister Statssekretæ r under finansministeren Forbundsfinansminister Ø konomi- og finansminister Statssekretæ r for økonomi Statssekretæ r for handel og turisme Ø konomi-, finans- og industriminister Finansminister Ø konomi- og finansminister Premierminister, finansminister Ø konomiminister Finansminister Forbundsfinansminister Ministro de Estado og finansminister Finansminister Finansminister Finansminister * * *.RPPLVVLRQHQ Frits BOLKESTEIN Pedro SOLBES Medlem Medlem * * * (QGYLGHUHGHOWRJ Philippe MAYSTADT Jan Willem OOSTERWIJK Johnny ÅKERHOLM Otmar ISSING Jaap WINTER Formand for Den Europæ iske Investeringsbank Formand for Udvalget for Ø konomisk Politik Formand for Det Ø konomiske og Finansielle Udvalg Medlem af Den Europæ iske Centralbanks direktion Formand for Gruppen på Højt Plan inden for Selskabsret * * * 13490/02 (Presse 333) 5

6 .DQGLGDWODQGHVGHOWDJHUHLPLQLVWHUGLDORJHQ: %XOJDULHQ Milen VELTCHEV &\SHUQ Takis KLERIDES 'HQ7MHNNLVNH5HSXEOLN Bohuslav SOBOTKA Zdenek HRUBY (VWODQG Madis ÜÜRIKE 8QJDUQ Csaba LASZLO /HWODQG Valentina ANDREJEVA /LWDXHQ Dalia GRYBAUSKAITE 0DOWD John DALLI 3ROHQ Grzegorz W. KOLODKO 5XP QLHQ Enache JIRU 'HQ6ORYDNLVNH5HSXEOLN Vladimir TVAROSKA 6ORYHQLHQ Anton ROP 7\UNLHW Sûmer ORAL Finansminister Finansminister Finansminister Vicefinansminister Rådgiver, Finansministeriet Finansminister Statssekretæ r, Finansministeriet Finansminister Finansminister Finansminister Statssekretæ r, Finansministeriet Statssekretæ r, Finansministeriet Finansminister Finansminister 13490/02 (Presse 333) 6

7 381.7(5%(+$1'/(79(''(%$7 ),1$16,(//(7-(1(67(<'(/6(5 3URVSHNWGLUHNWLYHW Rådet nåede med kvalificeret flertal til politisk enighed om en fæ lles holdning til et udkast til direktiv om det prospekt, der skal offentliggøres, når væ rdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsæ tning. Med hensyn til spørgsmålet om definitionen af hjemland for EU-udstedere af væ rdipapirer vedtog Rådet, at for obligationer med en pålydende væ rdi på under EUR og for aktier, er hjemlandet der, hvor udstederen er etableret; for obligationer med en højere pålydende væ rdi og for en ræ kke andre instrumenter, der ikke har karakter af aktier, kan udstederen som sit hjemland væ lge enten den medlemsstat, hvor udstederen er etableret, eller den medlemsstat, hvor væ rdipapirerne optages til omsæ tning eller udbydes til offentligheden. Med hensyn til en kompetent myndigheds mulighed for at uddelegere eller eksternalisere nogle sæ rlige opgaver besluttede Rådet, at medlemsstaterne kan tillade deres kompetente myndighed at uddelegere opgaver, men dette skal ske efter en bestemt fremgangsmåde med angivelse af de opgaver, der skal varetages, og betingelserne for udførelsen af opgaverne. Enhver uddelegering af opgaver vedrørende disse forpligtelser ophører fem år efter direktivets ikrafttræ den, bortset fra uddelegering af offentliggørelsen af prospekter på Internettet. Når væ rdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til omsæ tning på et reguleret marked, skal der i henhold til direktivet udarbejdes et prospekt for at sikre tilstræ kkelig information af offentligheden. Hovedsigtet med dette direktiv er at indføre et egentligt europæ isk pas for emittenter ved at gøre prospekter, der er godkendt af kontrolmyndigheden i emittentens hjemland, gyldige i hele Fæ llesskabet /02 (Presse 333) 7

8 Direktivet fastsæ tter retningslinjer for udarbejdelse af prospektet, arrangementer for godkendelse og offentliggørelse af prospektet, multinationale udbydelser og optagelse til omsæ tning, udstedere registreret i tredjelande samt de kompetente myndigheder og deres beføjelser. Rådet opfordrede De Faste Repræ sentanters Komité til at afslutte gennemgangen af direktivets præ - ambel og besluttede at vedtage den fæ lles holdning på en af de kommende samlinger efter tekstens endelige udformning i Jurist-lingvist-Gruppen /02 (Presse 333) 8

9 +DQGOLQJVSODQHQIRUULVLNRYLOOLJNDSLWDO%HQFKPDUNLQJUDSSRUW Rådet noterede sig Kommissionens fjerde situationsrapport om gennemførelsen af handlingsplanen for risikovillig kapital, som blev forelagt af kommissæ rerne BOLKESTEIN og SOLBES. Der erindres om, at planen undersøger markedsudvikling, regelvæ rk, skattemæ ssige problemstillinger, ivæ rksæ tterkultur og offentlig finansiering, som bortset fra regelvæ rket hovedsagelig henhører under medlemsstaternes ansvar. Elementerne vedrørende regelvæ rket findes i vidt omfang i handlingsplanen for finansielle tjenester, som vil blive genstand for en anden situationsrapport, som Kommissionen vil forelæ gge for Rådet (økonomi og finans) på samlingen den 3. december Det fremgår af rapporten, at beløbet for den venturekapital, der blev investeret i EU i 2001, faldt med 35% i forhold til 2000-niveauerne, men det forblev højere end de tidligere år. Til trods for et endnu mere drastisk fald sidste år i Amerika investerede USA fortsat tre gange mere venturekapital end EU. Rapporten erkender, at der er gjort store fremskridt i det sidste år med moderniseringen af regelvæ rket for risikovillig kapital, idet der isæ r næ vnes den vellykkede indførelse af eurosedler og -mønter og vigtige skridt i retning af at afslutte gennemførelsen af EU's handlingsplan for finansielle tjenester. Den fastslår imidlertid, at der er behov for en større indsats med hensyn til det paneuropæ iske patent og afviklingen af uønskede skattebarrierer. Rapporten erkender, at ugunstige markedsbetingelser og manglende integration mellem de nationale markeder fortsat hæ mmer operatørerne i risikovillig kapital både i de nuvæ rende og fremtidige medlemsstater. Rapporten fastslår ligeledes, at der er behov for forbedringer i funktion og regulering af børser, der er specialiseret i væ kstselskaber, for at fremme disses opsving og gøre det muligt for dem at spille deres rolle som afsæ tningsmulighed for venturekapitalinvestering og som "udstillingsvindue" for vellykkede og innovative selskaber /02 (Presse 333) 9

10 6HOVNDEVVW\ULQJ Rådet påhørte en mundtlig forelæ ggelse ved Jaap WINTER, formand for Selskabsretsgruppen på højt plan, af den endelige rapport om selskabsstyring, som denne gruppe vedtog den 4. november Rådet gav Det Ø konomiske og Finansielle Udvalg (EFC) mandat til at behandle den yderligere med henblik på at aflæ gge rapport til Rådet på en af dets kommende samlinger., (/6($)352&('85(1,)25%,1'(/6(0('8)25+2/'60 66,* '(56.8'29(5) *$/ Rådet vedtog en beslutning om et uforholdsmæ ssigt stort underskud i Portugal og en henstilling til Portugal med henblik på at bringe et uforholdsmæ ssigt stort underskud til ophør. Portugal besluttede at offentliggøre henstillingen. Rådet vedtog derfor at gøre teksten tilgæ ngelig på Rådets websted (http://ue.eu.int) /02 (Presse 333) 10

11 6.$77(63 5*60c/ %HVNDWQLQJDIUHQWHLQGW JWHU Rådet noterede sig, hvor langt man var kommet dels i forhandlingerne med visse tredjelande, bl.a. Schweiz, om beskatning af renteindtæ gter og dels i drøftelserne om samme spørgsmål med afhæ n- gige eller associerede territorier i de berørte medlemsstater. (QHUJLEHVNDWQLQJ Rådet drøftede de vigtigste udestående spørgsmål i udkastet til direktiv om omstrukturering af EFbestemmelserne for beskatning af energiprodukter. Disse spørgsmål er: - muligheden for at fastsæ tte nationale afgiftsniveauer, der er lavere end de nye minimumsafgiftsniveauer, - ordningerne for brug af diesel, - læ ngden af overgangsperioderne for elektricitet og andre energiprodukter end dieselolie og - forbindelsen mellem de afgiftsfritagelser og -nedsæ ttelser, der er fastlagt i direktivet, og statsstøttereglerne. Rådet besluttede at pålæ gge sine relevante organer at fortsæ tte arbejdet med disse udestående spørgsmål, så man kunne nå til enighed om direktivet på en af de næ ste samlinger i Rådet /02 (Presse 333) 11

12 )25%(5('(/6($)0,1,67(5',$/2*(10('.$1',7/$1'(1( Rådet forberedte det møde på ministerplan med kandidatlandene, der skulle finde sted om eftermiddagen (jf. nedenfor, s. 17: Møder i tilknytning til Rådets samling) /,1,1*$)'(1c5/,*(.225',1(5,1*$)'(1.2120,6.(32/,7,. 2*%(6. )7,*(/6(632/,7,..(1 Rådet vedtog en foreløbig rapport om strømlining af de politiske koordineringsprocesser og opfordrede Den Ø konomisk-politiske Komité (EPC) og Det Ø konomiske og Finansielle Udvalg (EFC) til i samarbejde med andre relevante grupper at fortsæ tte arbejdet med henblik på vedtagelse af en endelig rapport på samlingen i december. Der erindres om, at Det Europæ iske Råd i Barcelona anmodede Rådet og Kommissionen om at strømline de politiske koordineringsprocesser. Det Europæ iske Råd understregede, at der skal fokuseres på gennemførelse snarere end på den årlige opstilling af retningslinjer. For at Det Europæ iske Råd skal kunne give de centrale politiske impulser til de foranstaltninger, der er en forudsæ tning for at nå EU's langsigtede mål, besluttede det, at tidsplanerne for vedtagelse af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og den årlige beskæ ftigelsespakke skulle synkroniseres snarest muligt /02 (Presse 333) 12

13 (,%67<5,1*0('+(1%/,.3c8'9,'(/6(1.RQNOXVLRQHU Rådet godkendte følgende elementer til æ ndring af EIB's vedtæ gter i forbindelse med udvidelsen: Bestyrelsen træ ffer afgørelse med mindst en tredjedel af de medlemmer, der har stemmeret. Dette flertal skal repræ sentere mindst 50% af den tegnede kapital. Spaniens kapitalandel forøges selektivt til 60% af de større landes stemmerettigheder, hvilket udgør en forøgelse af Spaniens andel til 10,24% på EU-15 vilkår, og til 1,03 mia. EUR i kontantbidrag til banken. Denne forøgelse anses ikke for at skabe præ cedens for andre medlemsstater eller yderligere udvidelser og berører ikke andre aftaler vedrørende styring. For at opretholde en bred faglig ekspertise i bestyrelsen udpeges der ved selvsupplering 3 eksperter uden stemmeret til bestyrelsen, således at antallet af medlemmer forøges fra 26 til 29. Desuden bør der ved selvsupplering udpeges 3 eksperter uden stemmeret til bestyrelsen som suppleanter, således at antallet af suppleanter forøges til 19. For at holde en så stor bestyrelse arbejdsdygtig bør dens arbejdsmetoder samtidig tilpasses med hensyn til suppleanternes taleret. Direktionen udvides med et medlem til ni medlemmer (herunder næ ste udvidelse). Desuden vedtog Rådet, at styrelsesrådet umiddelbart efter tiltræ delsestraktaternes ikrafttræ den bør gennemgå sammensæ tningen af de ni landegrupper i direktionen. Styrelsesrådet bør forberede denne gennemgang i god tid. Med mindre og indtil styrelsesrådet med enstemmighed træ ffer anden afgørelse, tildeles det nye niende medlem gruppen af de 10 nye medlemsstater. På EU-25-vilkår: 9,77%. EIB noterer sig, at den præ cise procentdel og det absolutte kontantbeløb er vejledende på dette stadium /02 (Presse 333) 13

14 Rådet besluttede samtidig at optage følgende erklæ ring i protokollen for samlingen: "Rådet noterer sig, at sammensæ tningen af EIB's direktions ni grupper af ansvarsområder bør gennemgås med henblik på at finde en bedre balance mellem disse ni grupper. Med hensyn til landegrupperne i artikel 11, stk. 2, i EIB's vedtæ gter (suppleanter til bestyrelsen) erindrer Rådet, med henblik på at nå frem til en mere afbalanceret sammensæ tning af grupperne af ansvarsområder, om bemyndigelsesklausulen i Nice-traktaten for så vidt angår æ ndring af EIB's vedtæ gter." 13490/02 (Presse 333) 14

15 '(1(8523,6.(&(175$/%$1.(&%.21./86,21(5 Rådet vedtog følgende konklusioner: "Rådet er enigt om, at ECB's tegnede kapital og loftet for ECB's valutareserver skal forhøjes i forbindelse med udvidelsen. Derfor bør der i artikel 49 i den protokol (nr. 18) (tidl. nr. 3) om statut for Det Europæ iske System af Centralbanker og Den Europæ iske Centralbank, der er knyttet til traktaten, indsæ ttes følgende nye stk. 3: "Når et eller flere lande bliver medlemsstater og deres respektive nationale centralbanker bliver en del af ESCB, forhøjes ECB's tegnede kapital og græ nsen for beløbet for de valutareserveaktiver, der kan overføres til ECB, automatisk. Forhøjelsen fastlæ gges ved at multiplicere de respektive gæ l- dende beløb med forholdet, inden for den udvidede fordelingsnøgle mellem væ gtningen af de nye nationale centralbanker og væ gtningen af de nationale centralbanker, der allerede er medlemmer af ESCB. Hver enkelt national centralbanks væ gtning i fordelingsnøglen beregnes i analogi med artikel 29, stk. 1, og i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2. De referenceperioder, der skal anvendes i forbindelse med de statistiske data, er identiske med dem, der blev anvendt ved den seneste femårlige tilpasning af væ gtningerne i henhold til artikel 29, stk. 3."" 13490/02 (Presse 333) 15

16 (9(178(/7 'HQ NRQRPLVNHRJILQDQVLHOOHVLWXDWLRQL/LEDQRQ På anmodning af den franske delegation noterede Rådet sig, at der den 23. november 2002 holdes et møde i Paris med Libanon og dets vigtigste partnere for at undersøge muligheden for finansiel støtte til dette land under hensyn til dets vanskelige økonomiske situation. * * * 0 '(5,7,/.1<71,1*7,/5c'(766$0/,1* 7URMNDP GHPHG(XURSD3DUODPHQWHW Trojkafinansministrene (Thor PEDERSEN, Danmarks finansminister og formand for Rådet, Nicos CHRISTODOULAKIS, Græ kenlands økonomi- og finansminister, og Guilio TREMONTI, Italiens økonomi- og finansminister) kommissæ rerne BOLKESTEIN og SOLBES og formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om Ø konomi og Valutaspørgsmål, Christa RANDZIO-PLATH,drøftede rapporten om regulering, tilsyn og stabilitet på det finansielle område. Ved samme lejlighed blev der orienteret om forberedelserne af Det Europæ iske Råds forårsmøde, navnlig hvad angår strømlining af procedurerne /02 (Presse 333) 16

17 0LQLVWHUGLDORJPHGNDQGLGDWODQGHQH) OOHVNRQNOXVLRQHUIUD(8VRJNDQGLGDWODQGHQHV NRQRPLRJILQDQVPLQLVWUH Den 5. november 2002 holdt EU's og kandidatlandenes økonomi- og finansministre sammen med repræ sentanter fra Kommissionen og ECB deres fjerde dialogmøde om den økonomiske politik. De udtrykte stor tilfredshed med de historiske afgørelser om udvidelsen, der blev truffet af Det Europæ iske Råd i Bruxelles, og glæ dede sig over udsigten til, at udvidelsesforhandlingerne vil kunne afsluttes på Det Europæ iske Råd i december i år. De ser frem til, at de lande, der opfylder tiltræ delsesbetingelserne, kan blive effektive medlemmer i 'H NRQRPLVNHI UWLOWU GHOVHVSURJUDPPHU 2002-programmerne beskriver generelt en trovæ rdig mellemfristet makroøkonomisk og finanspolitisk ramme, der kan føre til en stæ rk og holdbar økonomisk væ kst. I 2001 gjorde kandidatlandene yderligere fremskridt hen imod makroøkonomisk stabilisering og strukturreformer. Kløften - målt som det gennemsnitlige BNP pr. indbygger - mellem de fleste tiltræ delseslande og de nuvæ rende medlemsstater er blevet mindre, men er fortsat markant. Selv om den gennemsnitlige væ kst igennem de seneste år konsekvent har væ ret højere end i EU, har mange tiltræ delseslande kun gjort beskedne fremskridt udtrykt i real konvergens. BNP pr. indbygger målt i købekraftstandarder nåede i 2001 som et gennemsnit for de ti tiltræ delseslande op på 39,3% af EU-gennemsnittet sammenlignet med 38,5% i førtiltræ delsesprogrammerne forudser en væ kstrate i størrelsesordenen 4-6% på mellemlang sigt. Væ ksten i en ræ kke lande ligger fortsat under deres potentiale /02 (Presse 333) 17

18 I nogle kandidatlande har myndighederne gjort store fremskridt i konsolideringen af de offentlige finanser og påregner fortsat at føre en forsigtig finanspolitik på mellemlang sigt. Imidlertid er budgetunderskuddet i en ræ kke lande fortsat meget højt, hvilket understreger behovet for et højt ambitionsniveau med hensyn til budgetkonsolidering og en holdbar finanspolitisk kurs på mellemlang sigt. Der kræ ves i den henseende en stor indsats fra isæ r Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Malta og Polen. Fortsat finanspolitisk konsolidering vil skabe betingelser for økonomisk væ kst. Prisstabilitet og udvidet valutakursstabilitet er blevet et positivt træ k i tiltræ delseslandene, men yderligere fremskridt er nødvendige i nogle lande. I førtiltræ delsesfasen skal valutakursstrategierne fortsat væ re i overensstemmelse med andre makroøkonomiske politikker og konvergens. Det er i overensstemmelse med en yderligere økonomisk integration, at valutakurserne i stigende grad er orienteret mod euroen som den vigtigste referencevaluta, men tempoet afhæ nger af de sæ rlige forhold i de enkelte lande. Drøftelserne om den videre vej mod indførelse af euroen vil finde sted på grundlag af økofin-ministrenes rapport af 8. november 2000 til Det Europæ iske Råd i Nice om valutakursaspekterne af udvidelsen. I mange kandidatlande har udsigten til medlemskab virket som en katalysator for omfattende strukturelle og institutionelle reformer. Fremskridtene har imidlertid væ ret ujæ vne og specielt langsomme på en ræ kke prioritetsområder, f.eks. på arbejds-, produkt- og finansmarkederne samt i landbrugssektoren. I en ræ kke lande peger den relativt høje arbejdsløshed og lave erhvervsfrekvens isæ r på behovet for omgående yderligere strukturtilpasninger. På baggrund af de liberaliserede kapitalstrømme er en sund makroøkonomisk ramme en væ sentlig forudsæ tning for at opnå den finansielle stabilitet, der er nødvendig i indhentningsprocessen over for høje og potentielt volatile kapitalstrømme. Makroøkonomisk ustabilitet og store svingninger i kapitalstrømmene kan væ re årsag til store spæ ndinger i finanssektoren. Omvendt er en sund finanssektor en vigtig forudsæ tning for makroøkonomisk stabilitet, som illustreret af tidligere begivenheder, der havde alvorlige finanspolitiske følger. Det er nødvendigt, at finanssektoren gøres dybere og bredere i mange kandidatlande /02 (Presse 333) 18

19 .RQNOXVLRQHU Ministrene fra EU's medlemsstater og kandidatlandene drog følgende konklusioner: generelt peger det andet førtiltræ delsesprogram hen imod yderligere fremskridt inden for kapacitetsopbygning som forberedelse til deltagelse i EU's multilaterale overvågning og koordinering af den økonomiske politik. Det afspejler de vigtigste økonomisk-politiske udfordringer, som disse lande står over for på deres vej mod medlemskab, og som skal behandles under ét. opnåelse af en kraftig og holdbar realvæ kst er vigtig for at sikre en hurtig økonomisk konvergens med EU. En udligning af indkomstkløften på læ ngere sigt vil kræ ve yderligere væ sentlige fremskridt med hensyn til den XGHVWnHQGHVWUXNWXUUHIRUPSODQ understøttet af en resolut implementering. Bestræ belserne for at skabe et gunstigere miljø for investeringer og ivæ rksæ tterånd og forenkle og forbedre lovgivningen bør fortsæ tte med beslutsomhed. på grund af tiltræ delseslandenes store åbenhed, importafhæ ngighed og eksportfølsomhed over for EU og international væ kst er det yderst vigtigt, at man løbende er opmæ rksom på SRWHQ WLHOOHXGHIUDNRPPHQGHULVLFL. Som fremhæ vet i Kommissionens ajourførte rapport om makroøkonomisk og finansiel stabilitet er det nødvendigt yderligere at styrke institutioner for finansiel regulering, overvågning og risikostyring. HQVXQGRJWURY UGLJILQDQVSROLWLN er vigtig, ikke blot for at klare vanskelige økonomisk-politiske valg, men også med henblik på at styrke tilliden til, at rammen omkring den makroøkonomiske politik er stabil. De svage budgetstillinger i flere af tiltræ delseslandene taler stæ rkt for, at der tages afgørende skridt hen imod en holdbar finanspolitisk konsolidering i overensstemmelse med EU's finanspolitiske overvågningsprocedurer, bl.a. for at skabe plads til private investeringer. En effektiv forvaltning af de offentlige udgifter og en effektiv skatteinddrivelse bør væ re centrale elementer i ethvert konsolideringsprogram. Også udfordringer på lang sigt som følge af aldrende befolkninger skal indregnes som en faktor /02 (Presse 333) 19

20 Ministrene understreger, at de med støtte fra Det Ø konomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Den Ø konomisk-politiske Komité (EPC) og Kommissionen fortsat vil overvåge fremskridtene inden for den økonomiske politik og budget- og strukturpolitikken i tiltræ delseslandene, herunder i de lande, der ikke er med i den første bølge, inden for de eksisterende økonomiske og finanspolitiske koordinationsprocesser. Dette skulle hjæ lpe tiltræ delseslandene med at fastlæ gge strategier for en gradvis økonomisk integration. I førtiltræ delsesprogrammerne for 2003 skal det væ re en høj prioritet at føre henstillingerne igennem, så de kan bidrage til væ kst og beskæ ftigelse i et udvidet EU. EFC, EPC og Kommissionen opfordres til under hensyntagen til resultaterne af de nuvæ rende bestræ belser for at strømline processerne på mødet på højt plan i foråret 2003 at foreslå, hvorledes tiltræ delseslandene hurtigst muligt vil kunne integreres i Fæ llesskabets koordinering af de økonomiske politikker og finanspolitiske overvågningsprocedurer. Endvidere opfordres Kommissionen til at forelæ gge en handlingsplan for de mest hastende statistiske krav samt en rapport om indberetning af offentlig gæ ld og offentlig saldo, til godkendelse på dette møde. Kandidatlandenes ministre indvilliger i at fremlæ gge tilpasningslinjer i deres ajourførte førtiltræ delsesprogrammer for 2003, der er baseret på realistiske antagelser med hensyn til de økonomiske perspektiver og detaljerede underliggende reformforanstaltninger. Ministrene mødes igen i andet halvår af 2003 for at fortsæ tte deres dialog. Det Ø konomiske og Finansielle Udvalgs dialog med deres kolleger fortsæ tter i maj /02 (Presse 333) 20

21 381.7(5*2'.(1'78'(1'(%$7.2120,2*),1$16 'LUHNWLYRPDUEHMGVPDUNHGVUHODWHUHGHSHQVLRQVNDVVHUVDNWLYLWHWHURJWLOV\QHWKHUPHG Rådet vedtog, idet Belgien undlod at stemme, en fæ lles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed. () Rådet besluttede samtidig at optage erklæ ringer fra Belgien, Nederlandene og Kommissionen i protokollen for samlingen. () Udkastet til direktiv indeholder regler for påbegyndelse og udøvelse af virksomhed som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse. Den tekst, som Rådet nåede til politisk enighed om på samlingen den 20. juni 2002, vil blive sendt til andenbehandling i Europa-Parlamentet som led i den fæ lles beslutningsprocedure. 0DNURILQDQVLHOELVWDQGWLO)RUEXQGVUHSXEOLNNHQ-XJRVODYLHQRJ%RVQLHQ+HUFHJRYLQD Rådet vedtog to afgørelser om yderligere makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien () og Bosnien-Hercegovina (). For så vidt angår Forbundsrepublikken Jugoslavien stiller Fæ llesskabet yderligere makrofinansiel bistand til rådighed i form af et langfristet lån og direkte gavebistand med henblik på at sikre en holdbar betalingsbalancesituation og styrke landets reserver. Lånekomponenten i denne bistand udgør en hovedstol på højst 55 mio. EUR med en maksimal løbetid på 15 år. Til dette formål bemyndiges Kommissionen til, på Fæ llesskabets vegne, at låne de nødvendige midler, som stilles til rådighed for Forbundsrepublikken Jugoslavien i form af et lån. Bistandens gaveelement beløber sig til højst 75 mio. EUR. For så vidt angår Bosnien-Hercegovina er formålet med denne afgørelse at lette landets finansielle bindinger over for udlandet, at støtte dets betalingsbalance og at styrke dets reserver. Bistandens lånekomponent udgør højst 20 mio. EUR i hovedstol med en maksimal løbetid på femten år. Til dette formål bemyndiges Kommissionen til på Fæ llesskabets vegne at låne de nødvendige midler, som stilles til rådighed for Bosnien-Hercegovina i form af et lån. Gavebistanden udgør maksimalt 40 mio. EUR /02 (Presse 333) I

22 0RGIRUDQVWDOWQLQJHUPRG1LJHULDRJ8NUDLQH5nGHWVNRQNOXVLRQHU Rådet vedtog følgende konklusioner: "1. Rådet gentager sin støtte til den internationale indsats mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder arbejdet i Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). 2. Rådet minder om konklusionerne fra de fæ lles samlinger i Rådet (Ø kofin-ria) den 17. oktober 2000 og den 16. oktober Her tilsluttede Rådet sig FATF's anbefaling af, at medlemsstaternes finansielle institutioner skal væ re sæ rlig opmæ rksomme på forretninger og transaktioner med personer, herunder selskaber og finansielle institutioner, fra lande og territorier (NCCT), der ikke samarbejder om gennemførelsen af FATF's anbefalinger mod hvidvaskning af penge. Listen over NCCT'er blev ajourført den 11. oktober 2002 og ser nu således ud: Cookøerne, Egypten, Grenada, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filippinerne, Saint Vincent og Grenadinerne samt Ukraine. 3. Rådet minder om, at medlemsstaterne på den fæ lles samling i Rådet (Ø kofin-ria) den 17. oktober 2000 forpligtede sig til i fæ llesskab og på samme tid straks at ivæ rksæ tte de af FATF besluttede modforanstaltninger mod specifikke NCCT'er. 4. På FATF's plenarmøde den oktober 2002 tog FATF det alvorlige skridt at anbefale, at dens medlemmer træ ffer modforanstaltninger mod Nigeria og Ukraine. Der vil derfor blive ivæ rksat modforanstaltninger over for Nigeria fra den 15. december 2002, medmindre Nigeria vedtager en lovgivning, som udvider anvendelsesområdet for loven fra 1995 om hvidvaskning af penge betydeligt, og som opfylder FATF's næ rmere angivne krav. Desuden vil der blive ivæ rksat modforanstaltninger over for Ukraine fra den 15. december 2002, medmindre landet vedtager en omfattende lovgivning, som er i overensstemmelse med internationale standarder og opfylder FATF's næ rmere angivne krav. 5. Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, har derfor besluttet i fæ llesskab og på samme tid at ivæ rksæ tte modforanstaltninger mod Nigeria og Ukraine på ovennæ vnte betingelser." 13490/02 (Presse 333) II

23 2SI OJQLQJDIYHUGHQVWRSP GHWRPE UHG\JWLJXGYLNOLQJ%LGUDJIUD5nGHW Rådet vedtog følgende konklusioner om opfølgning af verdenstopmødet om bæ redygtig udvikling (WSSD): "(OHPHQWHUPnORJPnOV WQLQJHULLPSOHPHQWHULQJVSODQHQIUD:66' YHGU UHQGH NRQRPLVNHRJILQDQVLHOOHVS UJVPnORJ NRILQ5nGHWVRSI OJQLQJ Navnlig følgende dele af implementeringsplanen har relevans for Ø kofin-rådet: Bæ redygtig udvikling i en stadig mere globaliseret verden (NDSLWHO9) Implementeringsmidler, herunder finansiering og lettelse af gæ ldsbyrden (NDSLWHO,;) Den institutionelle ramme for bæ redygtig udvikling (NDSLWHO;). Derudover er følgende emne af interesse for Ø kofin-rådet: Æ ndring af ikke-bæ redygtige forbrugs- og produktionsmønstre (NDSLWHO,,,). Ø kofin-rådet er indstillet på at bidrage til opfølgningen af WSSD ved at fokusere på følgende emner: Med hensyn til bæ redygtig udvikling i en stadig mere globaliseret verden (LQNOSXQNW) kan medlemmerne af Ø kofin-rådet bidrage til at fremme åbne og gennemsigtige beslutningsprocesser og institutionelle strukturer i IFI. De kan også gennem IFI væ re med til at gøre det lettere for udviklingslandene at få det fulde udbytte af globaliseringen, f.eks. ved strukturreformer med henblik på at tiltræ kke direkte udenlandske investeringer og ved at fjerne nationale eksportbegræ nsninger. Endelig kan ministrene i Ø kofin-rådet i overensstemmelse med Ø kofin-rådets fæ lles synspunkter af 4. juni 2002 bidrage til at bekæ mpe misbrug af det internationale finansielle system, herunder finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge, og styrke IFI's rolle i den globale arkitektur med henblik på at begræ nse risiciene ved finansiel globalisering og fremme bæ redygtig udvikling. For så vidt angår handel (LQNOSXQNWRJ) bekræ ftes WTO's Doha-dagsorden. Ø kofin-rådet konstaterer med tilfredshed, at implementeringsplanen på det punkt svarer til dets holdning af 4. juni I Ø kofin-rådets fæ lles synspunkter fremstilles et åbent og retfæ rdigt multilateralt handels- og finanssystem som en forudsæ tning for bæ redygtig udvikling og fattigdomsreduktion, gentages støtten til Doha-udviklingsdagsordenen, og bekræ fter EU på ny, at det vil overholde multilaterale regler samt principper og praksis for frihandel, og at det er rede til at spille en førende rolle i den nye handelsrunde /02 (Presse 333) III

24 Med hensyn til finansielle spørgsmål (LQNOSXQNWRJ) har de medlemsstater, der endnu ikke har opfyldt målsæ tningen på 0,7%, i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæ iske Råds møder i Göteborg og Barcelona forpligtet sig til - som et første betydeligt skridt - enkeltvis inden for de næ ste fire år at øge omfanget af deres ODA inden for deres respektive bevillingsprocesser, samtidig med at de øvrige medlemsstater fornyer deres bestræ belser på at holde sig på eller over målet om en ODA på 0,7%, således at der kollektivt opnås et EU-gennemsnit på 0,39% i Under hensyn til dette mål bestræ ber alle EU's medlemsstater sig under alle omstæ ndigheder på inden for deres respektive bevillingsprocesser at nå op på en ODA på mindst 0,33% af BNI i Ifølge Ø kofin-rådets fæ lles synspunkter af 4. juni 2002 bør en udvidelse af udviklingsbistandens samlede omfang følges op af øget effektivitet i forbindelse med ODA, blandt andet ved at implementere DAC's henstilling om afbinding af bistanden til de mindst udviklede lande. Ifølge Ø kofin- Rådets holdning af 4. juni 2002 er implementeringsplanen, hvor disse mål er bekræ ftet, således i overensstemmelse med den konsensus, der blev opnået i Monterrey. Ø kofin-rådet vedtog på samlingen den 7. maj at bidrage til en årlig opfølgning af medlemsstaternes opfyldelse af de forpligtelser, der blev indgået i Monterrey. Medlemmerne af Ø kofin-rådet kan også gennem IFI bidrage til at undersøge, hvordan der kan skabes nye offentlige og private innovative kilder til udviklingsfinansiering. Hvad angår lettelse af gæ ldsbyrden (LQNOSXQNW) kan Ø kofin-rådets medlemmer gennem IFI bidrage til at lette og eftergive gæ ldsbyrden, blandt andet ved hjæ lp af HIPC-initiativet, i overensstemmelse med både den konsensus, der blev opnået i Monterrey, og Ø kofin-rådets fæ lles synspunkter af 4. juni Med hensyn til den institutionelle ramme for bæ redygtig udvikling (LQNOSXQNW RJ) kan Ø kofin-rådets medlemmer gennem IFI og inden for deres beføjelser bidrage til, at målene for bæ redygtig udvikling i højere grad indarbejdes i IFI's arbejdsprogrammer og operationelle retningslinjer i overensstemmelse med Ø kofin-rådets fæ lles synspunkter af 4. juni 2002, hvori bilaterale og multilaterale udviklingsinstitutioner tilskyndes til at indarbejde sociale og miljømæ s- sige aspekter bedre i deres politikker og praksis. Ø kofin-rådets medlemmer kan også gennem IFI bidrage til at styrke samarbejdet om bæ redygtig udvikling mellem FN-systemet og IFI." 13490/02 (Presse 333) IV

25 0 QWHUWLOVDPOHUEUXJ5nGHWVNRQNOXVLRQHU Rådet vedtog følgende ajourførte konklusioner om mønter til samlerbrug af 31. januar 2000: " For at sikre, at euromønter til samlerbrug klart kan skelnes fra euromønter, der skal sæ ttes i omløb: skal den pålydende væ rdi af mønter til samlerbrug væ re forskellig fra væ rdien af de mønter, der skal sæ ttes i omløb (dvs. euromønter til samlerbrug må ikke have en pålydende væ rdi, der svarer til de 8 denominationer (1, 2, 5, 10, 20 og 50 eurocent og 1 og 2 euro); må mønter til samlerbrug ikke anvende billeder, der ligner dem på den fæ lles side af de euromønter, der skal sæ ttes i omløb. Endvidere skal det anvendte design så vidt muligt også væ re i det mindste lidt forskelligt fra det design, der anvendes på den nationale side af de mønter, der skal sæ ttes i omløb; bør euromønter til samlerbrug med hensyn til farve, diameter og væ gt afvige betydeligt fra de mønter, der skal sæ ttes i omløb, i det mindste for så vidt angår to af disse tre kendetegn. Afvigelsen anses for betydelig, hvis væ rdierne, inkl. tolerancer, ligger uden for de tolerancegræ n- ser, der er fastsat for de euromønter, der skal sæ ttes i omløb; må mønter til samlerbrug ikke have en sinusformet rand eller "spansk blomst"; skal den udstedende medlemsstats identitet væ re klar og let genkendelig. Endvidere: kan euromønter til samlerbrug sæ lges til eller over pålydende væ rdi; bør omfanget af udstedelsen af mønter til samlerbrug søges godkendt på et samlet grundlag snarere end for hver enkelt udstedelse; synes der med hensyn til denominationen af mønter til samlerbrug, der kan falde sammen med de lave denominationer af eurosedler, ikke at væ re nogen sæ rlig risiko for substitution. Medlemsstaterne bør dog væ re parate til at overveje anmodninger fra ECB om dette spørgsmål; gæ lder det, at mens euromønter til samlerbrug vil få status som lovligt betalingsmiddel i den udstedende medlemsstat, bør de kompetente myndigheder (de nationale centralbanker, møntfabrikkerne eller andre institutioner) indføre midlertidige ordninger, således at ejere af euromønter til samlerbrug, der er udstedt i andre medlemsstater, der deltager i euroområdet, kan modtage den pålydende væ rdi af disse mønter, idet de selv afholder udgifterne ved transaktionen." 13490/02 (Presse 333) V

26 2PV WQLQJVDIJLIWHU%HP\QGLJHOVHDI VWULJ7\VNODQGRJ)UDQNULJWLODWDQYHQGHIUDYLJHQGH IRUDQVWDOWQLQJHULIRUELQGHOVHPHGRPV WQLQJVDIJLIWHU Rådet vedtog en beslutning om bemyndigelse af Ø strig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i direktiv 77/388/EØ F om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsæ t- ningsafgifter (). Formålet med denne beslutning er at gøre det muligt for Ø strig at udpege den person, for hvem leveringen af tjenesteydelser foretages, som mervæ rdiafgiftspligtig i forbindelse med følgende tjenesteydelser: ejendomsarbejder udført af - samt tilrådighedsstillelse af personale ansat ved - underkontrahenter for et generelt ejendomsforetagende, for en virksomhed, der selv udfører ejendomsarbejder, eller for en anden underkontrahent. Rådet vedtog ligeledes en beslutning om bemyndigelse af Tyskland og Frankrig til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 3 i det samme direktiv (). Formålet med denne fravigende foranstaltning er at fastsæ tte græ nsen mellem Tyskland og Frankrig til midten af visse græ n- sebroer for således at forenkle opkræ vningen af mervæ rdiafgiften på bygning eller vedligeholdelse af disse broer. 0HUY UGLDIJLIW6LWXDWLRQVUDSSRUW Rådet noterede sig situationsrapporten om mervæ rdiafgift - fradragsret (herunder græ nseoverskridende fradragsret) samt Kommissionens rapport om revision af artikel 9 i sjette momsdirektiv (5(9RJ). Rådet anmodede ligeledes De Faste Repræ sentanters Komité om på en kommende samling i Rådet at aflæ gge rapport om et forslag til æ ndring af sjette momsdirektiv for så vidt angår reglerne for fradragsret og opfordrede Kommissionen til at fortsæ tte arbejdet med revision af artikel 9 i sjette momsdirektiv. (.67(51()25%,1'(/6(5 %HN PSHOVHDIKnQGVN\GHYnEHQRJOHWWHYnEHQ$QGHQnUVUDSSRUW Rådet noterede sig anden årsrapport vedrørende gennemførelsen af Rådets fæ lles aktion af 12. juli 2002 om Den Europæ iske Unions bidrag til bekæ mpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben (2002/589/FUSP), om ophæ velse af fæ lles aktion 1999/34/FUSP, og vedrørende EU-programmet til forebyggelse og bekæ mpelse af ulovlig handel med konventionelle våben fra juni Både i den fæ lles aktion og i EU-programmet er det fastlagt, at de ivæ rksatte aktioner årligt skal tages op til overvejelse. Rapporten begræ nser sig i princippet til 2001 og er opdelt i tre dele. Del I omhandler de enkelte landes indsats for at løse problemerne i forbindelse med håndvåben i medlemsstaterne, der bl.a. omfatter tvæ rinstitutionelt samarbejde, nylig vedtaget lovgivning samt støtte til relevant forskning. Del II omhandler internationale foranstaltninger, såsom bistand til projekter, der ledes af internationale eller regionale organisationer eller ikke-statslige organisationer, bistand til de berørte lande og EUsamarbejde med andre stater samt tilrettelæ ggelse af internationale konferencer. Del III behandler prioriteterne for en mere systematisk tilgang til EU's bistand på området håndvåben og lette våben og ser på, hvad man har læ rt af EU's og medlemsstaternes hidtidige erfaringer på dette område. Rapporten vil blive offentliggjort i De Europæ iske Fæ llesskabers Tidende /02 (Presse 333) VI

27 6$'&(8PLQLVWHUNRQIHUHQFHQL0DSXWRGHQQRYHPEHU Rådet gav sin tilslutning til at afholde femte SADC-EU-ministerkonference i Maputo i Mozambique den november 2002 efter indbydelse fra SADC. Det gav EU's delegation mandat til at fæ rdiggøre et slutkommuniké i Maputo under hensyn til drøftelserne på konferencen. EU og SADC har aftalt, at der skal væ re følgende dagsordenspunkter: demokrati, fred og sikkerhed samt samarbejde med henblik på udryddelse af fattigdom. Rådet noterede sig ligeledes en rapport om revision af Berlin-initiativet, der vil blive forelagt for ministerkonferencen. Rapporten er en opfølgning af fjerde EU-SADC-ministerkonference i Gaborone, Botswana (den november 2000). Det blev dengang besluttet, at Berlin-initiativ skulle tages op til revision seks år efter EU's og SADC's undertegnelse af en "erklæ ring" den 6. september 1994 i Berlin, for at man kunne forbedre dialogen og det overordnede partnerskab mellem SADC og EU. Berlin-initiativets mål var at bidrage til fred, demokrati og bæ redygtig udvikling i det sydlige Afrika. Formålet med erklæ ringen var at fremme opbygningen af forbindelser mellem de to regioner og etablere en omfattende dialog. De to parter blev enige om at samarbejde på en lang ræ kke områder (fra politisk dialog, til handel, udviklingssamarbejde, sundhed, energi, transport, turisme og kultur). I den revision, der er forelagt for ministerkonferencen i Maputo, aflæ gges der rapport om en ræ kke specifikke aktiviteter, der har fundet sted på disse områder siden 1994, isæ r seminarer, idet nogle har resulteret i gennemførelsen af specifikke programmer (EU/SADC-programmet for investeringsfremme, initiativer om HIV/AIDS og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo), mens aktiviteterne på andre områder har væ ret begræ nsede. I rapporten fremsæ ttes der således en ræ kke konkrete forslag for ligeledes at tage hensyn til nyudviklinger, navnlig omstruktureringen af SADC. Den anbefaler at revidere den lange liste med samarbejdsområderne, prioriteterne og de begræ nsede ressourcer, der er til rådighed, bedre afspejles. Det foreslås ligeledes i rapporten, at der læ gges større væ gt på emner såsom udryddelse af fattigdom og bekæ mpelse af HIV/AIDS. En anden, omkostningseffektiv måde, hvorpå dialogen kan uddybes vil væ re i stadig højere grad at inddrage EU's og SADC's missionschefer. ( 6'HOWDJHOVHLVMHWWHUDPPHSURJUDPIRUIRUVNQLQJ Rådet godkendte på Fæ llesskabets vegne et udkast til afgørelse truffet af Det Blandede EØ S-udvalg om æ ndring af protokol 31 til EØ S-aftalen for så vidt angår samarbejde på sæ rlige områder ud over de fire friheder (). Denne afgørelse har til formål at udvide samarbejdet inden for forskning og teknologisk udvikling. Den fastlæ gger rammerne og betingelserne for EFTA-EØ S-staternes fulde deltagelse i fæ llesskabsprogrammerne og -aktionerne på dette område, navnlig i forbindelse med Det Europæ iske Fæ llesskabs sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling for (afgørelse nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002, EFT L 232 af , s. 1) /02 (Presse 333) VII

28 ,VUDHO)RUKDQGOLQJHUYHGU UHQGHDIWDOHQRPYLGHQVNDEHOLJWRJWHNQLVNVDPDUEHMGH Rådet vedtog en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at føre forhandlinger om en forlæ ngelse af aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæ iske Fæ llesskab og Staten Israel. $VVRFLHULQJPHG&\SHUQ0DOWD Rådet vedtog et mandat til Kommissionen til at forhandle om yderligere gensidige handelsindrømmelser med Cypern og Malta for så vidt angår forarbejdede landbrugsprodukter. +$1'(/ $QWLGXPSLQJ$QWLVXEVLGLHU QGULQJHULGHJUXQGOLJJHQGHUHWVDNWHU Rådet vedtog En forordning om æ ndring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæ iske Fæ llesskab (). Den nye forordning præ ciserer visse forhold i grundforordningen (384/96) i lyset af de hidtidige erfaringer med den nuvæ rende antidumpingpraksis. I betragtning af de betydelige fremskridt, Den Russiske Føderation har gjort hen imod indførelse af markedsøkonomiske vilkår, således som det erkendes i konklusionerne fra topmødet mellem Rusland og EU den 29. maj 2002, forslås det at indrømme Rusland fuld markedsøkonomisk status En forordning om æ ndring af forordning (EF) nr. 2026/97 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæ iske Fæ llesskab (). I henhold til den nye forordning skal visse regler i antisubsidiegrundforordningen (2026/97) ophæ - ves eller æ ndres, hvilket er nødvendigt fordi en ræ kke bestemmelser i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger i forbindelse med ikke-retsstridige subsidier trådte ud af kraft den 31. december %UDVLOLHQ$IWDOHRPWHNVWLOYDUHU Rådet vedtog en afgørelse om undertegnelse på Det Europæ iske Fæ llesskabs vegne og midlertidig anvendelse af en aftale i form af et aftalememorandum mellem Det Europæ iske Fæ llesskab og Brasilien om ordninger for handel med tekstilvarer (). Den omhandler forbedret adgang til markederne for tekstilvarer og beklæ dningsgenstande til de respektive markeder. Efter Rådets vedtagelse af forhandlingsmandatet den 9. november 2000 har Europa-Kommissionen på Fæ llesskabets vegne ført forhandlinger om aftalen og den blev paraferet den 8. august Den er nu klar til undertegnelse. I afventning af, at de relevante procedurer for dens formelle indgåelse gennemføres, vil den blive anvendt midlertidigt fra det øjeblik, den undertegnes /02 (Presse 333) VIII

29 75$ DUNHGVDGJDQJIRUKDYQHWMHQHVWHU Rådet vedtog en fæ lles holdning med kvalificeret flertal, idet den svenske delegation stemte imod, det drejer sig om et forslag til direktiv, der skal sikre fri adgang til markedet for havnetjenester med henblik på at forbedre kvaliteten af disse tjenester og reducere omkostningerne ved dem. Den tekst, som Rådet nåede til politisk enighed om på mødet den 17. juni, vil blive meddelt Europa- Parlamentet med henblik på andenbehandlingen som led i den fæ lles beslutningsprocedure. Forslaget sigter mod at afveje gennemførelsen af traktatens generelle principper med den komplekse virkelighed i havnesektoren, giver hjemmel til at begræ nse antallet af leverandører af havnetjenester og tager hensyn til den enkelte havns sæ rlige forhold. Den indeholder regler, der sikrer klare og gennemsigtige procedurer for udvæ lgelse af leverandører af havnetjenester i havne med kommerciel trafik. 6 WUDQVSRUWFDERWDJHVHMODGV5nGHWVNRQNOXVLRQHU "Rådet noterede sig fjerde rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EØ F) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) ( ); hilste rapportens konklusioner om de positive virkninger af cabotagesejladsen velkommen; noterede sig, at det ifølge Kommissionens rapport (rapporten, punkt 4.2) er hensigtsmæ ssigt at afvente fuld liberalisering af det græ ske cabotagemarked, inden man analyserer virkningerne af et fuldt liberaliseret cabotagemarked i Unionen, og at femte rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EØ F) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads), der skal forelæ gges i henhold til artikel 10 i forordning nr. 3577/92, som følge heraf skal omhandle perioden og forelæ gges senest ved udgangen af 2005." )256.1,1* UDPPHSURJUDPIRUIRUVNQLQJGHOWDJHOVHVUHJOHU()SURJUDPPHW Rådet vedtog Europa-Parlamentets og Rådets forordning om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter i Det Europæ iske Fæ llesskabs sjette rammeprogram ( ) og for formidling af forskningsresultater. Forordningen blev vedtaget med alle de æ ndringer, som Europa-Parlamentet havde vedtaget ved førstebehandlingen. Beslutningen blev truffet ved kvalificeret flertal, idet den portugisiske delegation undlod at stemme /02 (Presse 333) IX

30 Vedtagelsen af denne forordning og reglerne for deltagelse i Euratom-forskningsprogrammet vil sikre, at de to nye rammeprogrammer gennemføres som planlagt, som ønsket af Det europæ iske Råd med henblik på at fremme oprettelsen af et europæ isk forskningsrum og styrke innovation i Den Europæ iske Union. Sæ rprogrammerne for forskning blev vedtaget af Rådet den 30. september Det samlede budget for EF- og Euratom-rammeprogrammerne er på mio. Keraf er de mio. øremæ rket til EF-programmet 6MHWWHUDPPHSURJUDPIRUIRUVNQLQJGHOWDJHOVHVUHJOHU(XUDWRPSURJUDPPHW Rådet vedtog forordningen om reglerne for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i det sjette rammeprogram for Det Europæ iske Atomenergifæ llesskab (Euratom) ( ). Vedtagelsen af denne forordning og af reglerne for deltagelse i EF-forskningsprogrammet vil sikre, at de to nye rammeprogrammer gennemføres som planlagt, som ønsket af Det europæ iske Råd med henblik på at fremme oprettelsen af et europæ isk forskningsrum og styrke innovation i Den Europæ iske Union. Sæ rprogrammerne for forskning blev vedtaget af Rådet den 30. september Det samlede budget for EF- og Euratom-rammeprogrammerne er på mio. KHUDIHUGH mio. øremæ rket til Euratom-programmet. *(11(06,*7,*+(' $NWLQGVLJW Rådet vedtog: et svar på en genfremsat begæ ring fra Claudia VIPSANIA om aktindsigt i Rådets dokumenter (den danske, finske, græ ske, nederlandske og svenske delegation stemte imod) et svar på en genfremsat begæ ring fra Evelien BROUWER om aktindsigt i Rådets dokumenter (den finske, nederlandske og svenske delegation stemte imod) * * * 13490/02 (Presse 333) X

31 $)* 5(/6(5758))(7620/(',6$05c'6352&('85(1 RNWREHU 62&,$/($1/,**(1'(5 $UEHMGVWDJHUQHVHNVSRQHULQJIRUVW M Rådet og Europa-Parlamentet nåede den RNWREHU ved brevveksling til enighed om et direktivforslag om minimumskrav til beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne risici for deres sundhed og sikkerhed, der opstår som følge af eksponering for støj. Denne enighed skal nu bekræ f- tes i Europa-Parlamentet (med et flertal af de afgivne stemmer) og i Rådet (med kvalificeret flertal), så direktivet kan blive formelt vedtaget. Direktivet skal træ de i stedet for direktiv 86/188/EØ F om beskyttelse af om beskyttelse af arbejdstagere mod risici ved at væ re udsat for støj under arbejdet; det betyder, at de øvre græ nser for eksponering sæ nkes fra 90 til 87 decibel. Det kompromis, man nåede frem til, vedrører navnlig musik- og underholdningsbranchen. Begge brancher vil væ re omfattet af direktivets bestemmelser, men for at lette gennemførelsen af bestemmelserne skal medlemsstaterne udarbejde et sæ rligt adfæ rdskodeks under høring af arbejdsmarkedets parter eller af de relevante repræ sentanter for arbejdstagerne og erhvervslivet på nationalt plan. Da Kommissionen i 1992 fremlagde sit oprindelige forslag, indeholdt det forskrifter vedrørende arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fire forskellige fysiske agenser: støj, mekaniske vibrationer, optisk stråling samt elektromagnetisme og bølger. Da det teknisk var kompliceret at behandle alle fire fysiske agenser i ét direktiv, blev det i 1999 besluttet at opdele direktivet og tage hver fysisk agent for sig /02 (Presse 333) XI

- ØKONOMI OG FINANS -

- ØKONOMI OG FINANS - 13490/02 (Presse 333) (OR. en) 2460. samling i Rådet - ØKONOMI OG FINANS - den 5. november 2002 i Bruxelles Formand: Thor PEDERSEN Kongeriget Danmarks finansminister Internet: http://ue.eu.int/ E-mail:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere