Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i."

Transkript

1 CPHs RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRADFÆRD Disse Retningslinjer for Leverandøradfærd er baseret på principperne i FN's Global Compact, der findes på Københavns Lufthavn (CPH) tilsluttede sig Global Compact i begyndelsen af 2011 og søger at fremme Global Compact-værdierne i CPHs forretningsaktiviteter. CPH opfordrer på det kraftigste alle sine leverandører til at deltage i Global Compact, inkorporere principperne og årligt rapportere om deres fremskridt til interessenter generelt og til CPH i særdeleshed. CPH forbeholder sig ret til at indhente yderligere oplysninger om alle sine leverandørers resultater inden for Global Compact-områderne. Alle leverandører/samarbejdspartnere skal levere en skriftlig erklæring til CPH med oplysning om enhver eventuel manglende overholdelse samt om alle relevante forretningsforhold med andre leverandører/underleverandører/samarbejdspartnere, der kan hindre leverandørens overholdelse af Retningslinjerne for Leverandøradfærd. CPH skal modtage erklæringen senest en måned efter udgangen af hvert kalenderår, og umiddelbart efter konkrete tilfælde af manglende overholdelse (i tilfælde af væsentlig manglende overholdelse). Hvis CPH ikke modtager en erklæring fra leverandøren, forudsættes det, at leverandøren fortsat fuldt ud overholder bestemmelserne i Retningslinjerne for Leverandøradfærd. Alle principper i Retningslinjerne for Leverandøradfærd er lige vigtige, uanset hvilken rækkefølge de fremgår i. Anvendelse og implementering af Retningslinjerne for Leverandøradfærd forudsætter gensidigt samarbejde og gensidig tillid mellem den enkelte leverandør og CPH. CPH forudsætter, at leverandørerne fuldt ud overholder Retningslinjerne for Leverandøradfærd, og forventer, at leverandørerne yder en proaktiv indsats og gør deres bedste, for at CPH og leverandøren sammen kan nå målene i Retningslinjerne for Leverandøradfærd. I Retningslinjerne for Leverandøradfærd udgør CPHs område det samlede område i Københavns Lufthavn, Kastrup, herunder alle arealer, rulleveje, taxiveje, baner, p-arealer, veje og bygninger. Miljø: 1. Miljøledelse: CPH forventer af sine leverandører, at de har en effektiv miljøpolitik og overholder alle relevante love og regler vedrørende miljøbeskyttelse. Leverandørerne skal i kontraktens løbetid opretholde et miljøstyringssystem, der er officielt godkendt og anerkendt i branchen (f.eks. ISO 14001, EMAS el. lign.), eller alternativt kunne dokumentere, at de har et ikke-certificeret miljøstyringssystem (f.eks. leverandørens miljømanual eller -målsætning). CPH opfordrer til brug af miljøvenlige køretøjer, maskiner og udstyr. Anvendelse af motorkøretøjer i CPHs område skal ske i overensstemmelse med CPHs regelsæt for Grønt Grej. En opdateret version af regelsættet kan fås ved henvendelse til CPH. CPH har ret til at opstille særlige krav til miljøbeskyttelse gældende for individuelle leverandørkontrakter. Alle leverandører skal understøtte en forsigtighedstilgang i forhold til miljøområdet, tage initiativ til fremme af et større miljømæssigt ansvar og opfordre til udbredelse af miljøvenlige teknologier, der implementerer en fornuftig livscykluspraksis. 2. Kemiske og farlige stoffer: Det er CPHs politik at udvise den største forsigtighed i relation til alle kemiske, biologiske og andre materialer, der udgør eller kan udgøre en fare for mennesker eller miljøet. Leverandører, der har aktiviteter inden for CPHs område, skal opretholde en politik, der ikke må være mindre restriktiv end CPHs politik.

2 3. Spildevand og fast affald: Spildevand og fast affald, der stammer fra driften, industrielle processer og sanitetsanlæg, skal overvåges, kontrolleres og behandles efter myndighedernes forskrifter før udledning eller bortskaffelse. CPH forventer af sine leverandører, at de minimerer mængden af spildevand og affald. 4. CO2 og udledning til luften: Udledning til luften af flygtige organiske kemikalier, aerosoler, korroderende stoffer, partikler, ozonnedbrydende kemikalier og biprodukter ved forbrænding, der stammer fra driften, skal klassificeres, overvåges, kontrolleres og behandles efter myndighedernes forskrifter før udledning. CPH kræver af sine leverandører, at de skal have et system til overvågning af CO2-udledning, der er i overensstemmelse med best practice inden for branchen, samt en målsætning for gradvis reduktion af sådanne udledninger. 5. Mindre affald, mere genbrug: Alle typer affald samt udledning af vand og energi skal reduceres til et minimum eller søges undgået, før de opstår, eller ved ændring af produktions-, vedligeholdelses- og anlægsprocesser, udskiftning af materialer, bevarelse og genanvendelse af materialer. Hvis nogle af aktiviteterne skal foregå inden for CPHs område, skal enhver affaldsudledning forhåndsgodkendes af CPH og genbruges eller genindvindes for leverandørens regning, medmindre andet aftales. Sundhed og sikkerhed: 6. Arbejdsmiljø: CPH kræver af sine leverandører, at de sikrer, at alle deres ansatte har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, beskyttelse mod brand, ulykker og giftige stoffer. Leverandøren skal i kontraktens løbetid have en passende sundheds- og sikkerhedspolitik og overholde alle gældende love, regler og direktiver. Leverandøren skal på anmodning kunne dokumentere, at arbejdsmiljøforhold prioriteres og håndteres på en systematisk og fornuftig måde (f.eks. ved at fremvise en manual, målsætninger eller en handlingsplan for arbejdsmiljøområdet). Afhængigt af den individuelle leverandørkontrakt har CPH ret til at opstille mindstekrav til beskyttelse af det eksisterende arbejdsmiljø. 7. Uddannelse og beskyttelsesudstyr: Leverandøren skal give sine ansatte det beskyttelsesudstyr og den sikkerhedsuddannelse, der er nødvendig for, at de kan udføre deres arbejdsopgaver på en sikker måde. CPHs krav og politikker vedrørende aktiviteter inden for CPHs område skal nøje overholdes. 8. Infrastruktur Leverandøren skal stille en passende, ren og hygiejnisk infrastruktur til rådighed, herunder adgang til toiletfaciliteter og drikkevand, svarende til de ansattes behov og antallet af ansatte. Hvis leverandøren stiller indkvartering til rådighed, skal denne opfylde samme krav, herunder de generelle bestemmelser om sundheds- og sikkerhedsstandarder, der er anført ovenfor. Leverandørens ansatte må kun anvende infrastruktur i CPH eller anden infrastruktur på CPHs område, hvis dette er udtrykkeligt aftalt i den enkelte kontrakt. 9. Røde smileyer: Arbejdstilsynet offentliggør smileyer på tilsynets hjemmeside, hvilket giver offentligheden mulighed for at se, hvordan en virksomhed klarer sig med hensyn til sundhed og sikkerhed. En rød smiley viser, at virksomheden har fået et rådgivningspåbud eller et forbud. CPH følger Arbejdstilsynets offentliggørelser og anser smileyerne for at være en indikator for leverandørens resultater inden for det pågældende område. 10. Misbrugspolitik: For at forebygge potentielle sikkerhedsrisici tolererer CPH ikke, at de ansatte er påvirket af alkohol, narkotika eller andre stoffer, der har en adfærdsændrende effekt, når de er på arbejde eller vagt. CPHs politik gælder for alle, der arbejder på CPHs område, herunder leverandørers ansatte eller agenter. Tjenestegørende personale, som overtræder misbrugspolitikken, vil blive eskorteret væk. CPH opfordrer sine leverandører til at tilbyde ansatte med misbrugsproblemer passende rådgivning.

3 11. Rygeforbud: Der er rygeforbud i hele CPH, og CPH kræver, at alle leverandører opretholder et røgfrit arbejdsmiljø, når de arbejder på CPHs område. Rygning på CPHs område er kun tilladt i de dertil indrettede områder. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, må leverandører ikke benytte de rygefaciliteter, der stilles til rådighed for CPHs passagerer. Arbejde: 12. Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling: CPH forventer af sine leverandører, at de anerkender og respekterer deres ansattes ret til frit at forenes, organisere sig og føre kollektive forhandlinger i henhold til lovgivningen i de lande, hvori de er ansat, som anført i ILOkonvention 87, 98 og 135. CPH anerkender vigtigheden af åben kommunikation og direkte engagement mellem arbejdstagere og ledelse, og leverandørerne skal respektere arbejdstagernes ret til frit at organisere sig og kommunikere åbent med ledelsen vedrørende arbejdsforhold uden frygt for chikane, intimidering, straffe- og gengældelsesforanstaltninger eller anden indblanding. 13. Tvangsarbejde: CPH forventer af sine leverandører, at de har en ansættelsespraksis, der lever op til ILO-konvention 29 og 105 om tvangsarbejde. Leverandøren må ikke deltage i eller drage fordel af nogen form for tvangsarbejde, herunder gældsslaveri, tvangsarbejde udført af strafafsonere, slaveri, trældom eller menneskehandel. Ansatte skal under deres ansættelse have ret til fri bevægelighed. Leverandørerne må ikke tilbageholde nogen del af de ansattes løn, goder, ejendele eller dokumenter (f.eks. ID-kort og rejsedokumenter) med henblik på at få sådanne ansatte til fortsat at arbejde for dem. Leverandøren skal behandle alle ansatte med værdighed og respekt. Leverandøren må ikke anvende eller tolerere anvendelse af korporlig afstraffelse, mental eller fysisk tvang eller verbalt misbrug af sine ansatte. 14. Børnearbejde: CPH forventer som minimum af sine leverandører, at de ikke er involveret i nogen praksis, der strider mod de rettigheder, der fremgår af ILO-konvention 138 og 182 om børns rettigheder. Leverandøren må ikke være involveret i eller drage fordel af anvendelse af børnearbejde. Mindstealderen for beskæftigelse må ikke være lavere end alderen for lovlig udskrivning af skolen og under alle omstændigheder ikke lavere end 15 år (eller 14 år, hvis dette er fastlagt i national lovgivning i henhold til ILO's undtagelse for udviklingslande). Hvis leverandøren bliver bekendt med, at der er beskæftiget børn i skolealderen, skal leverandøren sikre, at børnene bliver indskrevet på et uddannelsesprogram snarere end bortvise dem. Undervisningsprogrammet skal omfatte adgang til uddannelse og økonomisk støtte og skal fastlægges i samråd med barnet og dets familie eller nærmeste pårørende. I det omfang national lovgivning tillader det, må leverandøren ansætte børn i alderen år til at udføre få timers lettere arbejde pr. dag. Arbejdet skal bestå i simple opgaver af begrænset art og må ikke gå ud over barnets uddannelsesmæssige forpligtelser. Lærepladser for børn under mindstealderen for beskæftigelse skal være lønnede og skal have et klart uddannelsesorienteret sigte. Leverandøren må ikke ansætte unge mennesker (under 18 år) til at udføre nogen form for arbejde, som må antages at være farligt for deres sundhed, sikkerhed eller moral. 15. Diskrimination: CPH tolererer ikke nogen form for diskrimination i sin ansættelses- eller beskæftigelsespraksis på grund af race, hudfarve, religion, køn, seksuel orientering, alder, fysisk formåen, sundhedstilstand, politisk overbevisning, nationalitet, social eller etnisk baggrund, fagforeningsmedlemskab eller civilstand, undtagen i det omfang særlige arbejdsforhold kræver andet. Ansættelse, aflønning, goder, uddannelse, forfremmelse, disciplinære foranstaltninger, afskedigelse, pension eller andre ansættelsesrelaterede beslutninger skal være baseret på relevante og objektive kriterier i overensstemmelse med principperne i ILO-konvention 111 og 100. Hvis leverandøren har en politik, der foreskriver, at de ansatte skal bære uniform, forventer CPH, at leverandøren sikrer, at uniformens design er kulturelt passende for den person, der skal bære den.

4 16. Etableret ansættelsesforhold: CPH kræver af sine leverandører, at de giver alle deres ansatte en skriftlig, forståelig og juridisk bindende ansættelsesaftale. Leverandøren må ikke gøre brug af deltids-, korttids- eller løsarbejdere, elever eller falske praktikophold med det formål at betale lønninger, der er lavere end den højeste af mindstelønnen eller branchestandarden. Leverandøren skal respektere sine ansattes ret til databeskyttelse, når leverandøren indsamler eller opbevarer personlige oplysninger eller indfører medarbejderovervågning. Enhver aktivitet, der vedrører overvågning af ansatte, der arbejder på CPHs område, må kun finde sted med CPHs skriftlige samtykke. 17. Arbejdstid: I henhold til artikel 6 i Direktiv 2003/88/EF (med senere ændringer) skal en leverandør, der driver virksomhed i EU-medlemsstaterne, sikre, at den ugentlige arbejdstid for ansatte, der arbejder i EU-medlemsstaterne, ikke overstiger 48 timer beregnet som et gennemsnit for en syvdagesperiode. Under henvisning til direktivets artikel 17 har leverandører mulighed for at fravige denne bestemmelse som følge af særlige træk ved det udførte arbejde, hvis blot arbejdsforholdene overholder de generelle principper for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Der kan ligeledes gælde undtagelser for leverandører, der driver virksomhed uden for EU, hvis dette er i overensstemmelse med lokal lovgivning og international praksis. Ansatte er berettiget til mindst én ugentlig fridag og skal gives rimelige pauser i løbet af deres arbejde og tilstrækkelige hvileperioder mellem skift. Leverandøren bør yde sine ansatte betalt ferie hvert år og ret til sygeorlov, samt barselsorlov til ansatte, som skal passe et nyfødt barn. Hverken kvinder eller mænd, som tager barselsorlov, må afskediges eller trues med afskedigelse på baggrund af en sådan orlov, og de skal kunne vende tilbage til deres tidligere arbejdsplads til samme løn og samme goder. 18. Aflønning: Under henvisning til ILO-konvention 131, 95 og 132 forventer CPH, at leverandøren overholder lovbestemte minimumsstandarder for lønforhold og goder. Under alle omstændigheder skal leverandøren til enhver tid betale en løn, som gør det muligt for de ansatte at forsørge sig selv og dem, for hvem de har forsørgelsespligt, og som sikrer dem en disponibel indkomst. Lønninger skal udbetales i et lovligt betalingsmiddel og regelmæssigt. Fradrag i løn skal være gennemskuelige og må aldrig bruges som disciplinær foranstaltning. Derudover skal leverandøren i henhold til Direktiv 96/71/EF sikre, at leverandørens og eventuelle underleverandørers ansatte, der arbejder i Danmark for at udføre arbejde i henhold til kontrakten med CPH, skal tilbydes løn- og ansættelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster. Menneskerettigheder: 19. Menneskerettigheder: CPH forventer af sine leverandører, at de støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder og sikrer, at de ikke medvirker til overtrædelse af menneskerettigheder. 20. Chikane, hård eller umenneskelig behandling: CPH forventer af sine leverandører, at de skaber og opretholder et miljø, hvor alle ansatte behandles med værdighed og respekt, og at de ikke anvender nogen form for trusler om vold, seksuel udnyttelse eller seksuelt misbrug, verbal eller psykologisk chikane eller misbrug. Der tolereres ingen form for hård eller umenneskelig behandling, tvang eller korporlig afstraffelse af nogen art, ligesom der heller ikke må gives trusler om sådan behandling. Bestikkelse og korruption: 21. Korruption: CPH forventer af sine leverandører, at de respekterer FN's antikorruptionskonvention. Leverandøren må ikke anvende bestikkelse eller andre metoder med henblik på at øve uretmæssig indflydelse på embedsmænd, domstolene og/eller privatpersoner. CPH opfordrer sine leverandører til at medtage et afsnit om antikorruption i deres kontrakter med agenter, mellemmænd og konsulenter, og kontraktsindehaveren skal overholde alle gældende love og regler.

5 22. Interessekonflikt: Leverandører forventes at orientere CPH om enhver situation, der måtte give indtryk af en interessekonflikt, samt informere CPH, hvis en CPH-medarbejder, -arbejdsgiver eller -agent i en forhandlingskontrakt eller indgået kontrakt med CPH har nogen form for interesse i leverandørens virksomhed eller nogen form for økonomisk forbindelse til leverandøren. Leverandører skal anvende CPHs whistleblower-ordning (findes på cph.dk) til at indberette ethvert tilfælde af bestikkelse, korruption eller interessekonflikt eller indberette sagerne til CPHs ledelse på anden passende og effektiv vis. 23. Gaver og repræsentation: CPH har en streng gavepolitik og accepterer ingen form for gaver eller repræsentation, medmindre disse har en symbolsk lav kommerciel værdi. CPHrepræsentanter må ikke tage imod invitationer til sports- eller kulturelle arrangementer, ferier eller andre rekreative rejser, transport eller invitationer til frokoster eller middage, medmindre CPHs ledelse har givet officiel tilladelse hertil, eller deltagelse kunne anses som et led i forretningsforholdets pleje. CPH forventer af sine leverandører, at de afstår fra at tilbyde gaver eller goder af en sådan art til CPH-ansatte eller -agenter eller disses familiemedlemmer med henblik på at fremme forretningsforholdet med CPH. Implementering: 24. Anvendelse: Retningslinjerne for Leverandøradfærd er juridisk bindende og gælder for alle leverandørkontrakter, hvor CPH udgør den ene part, medmindre anvendelsen er udtrykkeligt undtaget i den enkelte kontrakt. CPH forventer, at disse principper også gælder for leverandørernes moderselskaber og dattereller søsterselskaber samt alle andre, med hvem de gør forretninger, herunder ansatte, underleverandører og andre tredjeparter. CPH forventer, at leverandørerne sikrer, at Retningslinjerne for Leverandøradfærd kommunikeres til ansatte og underleverandører, og at det gøres på det lokale sprog og på en måde, som forstås af alle. Leverandører skal overholde alle lokale og internationale love og regler inden for de områder, der er omfattet af Retningslinjerne for Leverandøradfærd. Manglende overholdelse af Retningslinjerne for Leverandøradfærd i forhandlingsfasen og under hele forretningsforholdet med CPH udgør en forhøjet juridisk og forretningsmæssig risiko for CPH. CPH forbeholder sig ret til at genforhandle kontrakten/-erne med bestemte leverandører eller kræve yderligere garantier og/eller ydelser for leverandørens regning og risiko. Det er et krav fra CPHs side, at mangler eller brud på Retningslinjerne for Leverandøradfærd afhjælpes i tide. Væsentlige eller gentagne brud på Retningslinjerne for Leverandøradfærd kan medføre opsigelse af forretningsforholdet med den pågældende leverandør. 25. Kontinuerlig forbedring: De bestemmelser, der er anført i Retningslinjerne for Leverandøradfærd, udgør de standarder, som CPHs leverandører forventes at leve op til, og disse kan til enhver tid blive ændret. CPH anerkender, at udarbejdelsen af standarderne har været en dynamisk proces og opfordrer leverandørerne til kontinuerligt at forbedre deres miljømæssige og sociale påvirkning samt arbejdspladsforholdene. CPH er indstillet på at samarbejde med leverandørerne om at højne de sociale og miljømæssige standarder. Enhver undtagelse eller afgivelse fra bestemmelserne i Retningslinjerne for Leverandøradfærd skal indberettes til CPH eller drøftes individuelt og medtages i den enkelte kontrakt eller individuelle protokol. 26. Overvågning og evaluering: CPH kan udføre evalueringer og inspektioner på stedet af sine leverandørers faciliteter og deres underleverandørers faciliteter med henblik på at undersøge disses overholdelse af Retningslinjerne for Leverandøradfærd. Som alternativ eller supplement hertil kan CPH kræve ekstraordinær indberetning fra den enkelte leverandørs side om dennes overholdelse af Retningslinjerne for Leverandøradfærd i form af et uafhængigt review eller audit.

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

bykirk ApS Corporate Social Responsibility

bykirk ApS Corporate Social Responsibility bykirk ApS Corporate Social Responsibility For at kunne opfylde kundernes ønsker har bykirk ApS valgt at størstedelen af smykkerne bliver produceret i Thailand. Det giver en fleksibilitet i produktionen

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere