Færøes Revolution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1808 1 Færøes Revolution"

Transkript

1 Færøes Revolution Forerindring Lodsvæsnet har tilhørt Soldaterstanden fra det første den blev oprettet, og det har været Commandantens Pligt, at indkreve Ankerpenge. Da nu Hollenderne besøgte Landet hvert Foraar, saa maatte Commandanten afsted med Lodsbaad og ti Mand, og en Corporal styrede Baaden. Ankerpengene bestod gierne i Skibsprovisioner, eller kort alt hvad Commandanten havde lyst til, det fik han, og det oversteg Pengenes værdi. Soldaterne blev tillige godt Trakteret baade med mad og drikke. Man har en Anekdote fra Løjtnant Højvig 2. Da han kom og skulde ombord, var der allerede folk 3 om bord. Nu vilde Hollenderne ikke, at nogen af /2/ skulle komme i Fortræd, derfor lader de en Muskedonner med Kugle og skyder den tæt forbi ved Bagstavnen 4. Løjtnanten tenkte, at hans Corporal Gutte fik 5, og han raabte Gutte fik du? Men Gutte svor, at han fik. Saa hold bort fra Skibet 6 sagde Løjtnanten. Saa gik de i Land til Bygden 7, og var der nogen Tid. Da de, som havde været ombord, var borte, gik Hr. Højvig ombord. Da var alting glemt, og alle Mand blev trakterede paa det bedste Da rejste Captain Poul Nolsøe med to tre 8 andre Bønder til Kjøbenhavn med sin lille Skonnert at søge hans Majestæt om lettelse paa Kornvarerne. Men da de 1 Dette årstal må henvise til manuskriptets tilblivelsesår, da den første historie om Løjtnant Højvig finder sted efter hans udnævnelse til kommandant i Løjtnant Højvig, Søren Mortensen Højvig, var færing, udnævnt kommandant på skansen 1721 af Admiral Raben (West, 1985, 158) 3 andre færinger, ulovligt? 4 af Løjtnant Højvigs båd 5 i manus står der bare fik ; blev ramt? fik skade eller mén? 6 sejl væk fra skibet (den ønskede reaktion) 7 hvilken bygd? 8 Uklar tekst. Ligner mest Tolv, men et par linjer fremme refereres til alle fire mand, så tre ville passe her. History.fo 1

2 kommer til Kjøbenhavn, er Kongen Rejst til. 9 Saa Rejser de alle /3/ fire og treffer Ham dér og faar Audiens. Nu Reiser de tilbage, men ved ikke et Ord førend Engelskmand er paa Land. Poul s Skib laa i Nÿhavn 10. De, som ikke havde set noget 11, vidste ikke ud eller ind, men Poul, som havde set noget, var allevegne. Da de nu havde taget Flåden 12, faar Poul en engelsk Officer 13 til at skaffe ham et Fripas over til Færøe. Han kommer lykkelig hjem uhindret samme Høst Den første Maj var det, som om man kunde fornemme, at Skib 14 var kommet under Færøe. Skipper Poul Nolsøe gik da som Bonde ombord og spurgte om nyt. Men Captainen på Skibet gav sig ud for en Franskmand, og sagde at han havde til Hensigt at krydse efter Engelskmanden. Han spurgte ham om Garnisonens styrke med videre. /4/ Poul Nolsøe sendte strax Brev til Hr. Commandant Løbner, hvori han ytrede, at Skibet var en engelsk Kutterbrig, som havde noget i sinde. Den 2. Maj var et Skib i sigte, og Jagten gik ud med 10 Mand og en Underofficer. De kom ombord, og de talede Tysk. Captainen gav sig atter ud for Franskmand. Han trakterede dem med Mad og Drikke. Han spurgte om Castellets Styrke og Mandskab. Den 3. Maj kom Skibet her igiennem Fjorden. Jagten roede til Gliversnæs, og de kiendte, at det var det samme Skib 15. Skibet stævnede lige mod Kastelspynten 16 og betragtede alting, og derpaa holdt det af. Det var slap Kuling. Vinden Sydvest. Skibet førte Fransk Flag paa Bomstaget, og et lidet paa Toppen, som var blaat, /5/ hvit og rødt, delt i 3/3 dele. 9 Kanten slidt. Kan være Roskilde? 10 Kan være Nyhavn., eller bare lyhavn 11 uklart, hvad det drejer sig om? 12 Der udbryder krig mellem England og Danmark Norge i august Efter englændernes terrorbombardement af København den 2. september, tager de hele den danske orlogsflåde. 13 Kan være Admiral Gambier (Jacobsen, Smáskriftir Varðans p 98) 14 Det er den engelske orlogsbrig Clio med Captain Thomas Baugh 15 underforstået: som i går 16 Dette må være Skansatangi eller Stangarnes History.fo 2

3 Den 15. Maj klokken 5 om Eftermiddagen saaes Skib 17. Jagten roede til Gliversnæs. Skibet kom ind i Fjorden og sejlte lige i mod Kastellet. Laa der Bii, og derpaa vente fra igjen. Saa kom Jagten fra Næsset og roede til Skibet. Commandanten havde samlet de 18 Mand, som han havde tilbage i Skansen, og han længtes efter at faa at vide, hvad Skibet vilde. Saa sender han sin Commendør Sergeant 18 med endnu en Baad til Skibet, og han fik 8 Mænd afsted. Han skyndte paa os, for at vi skulde roe hurtigt, saa vi kunde være ligsaa snare, som Jagten, og det var vi nu. Vi havde faaet Tov 19. Svendsen kom paa /6/ paa Dæk. Saa var Jagten og Baaden fulde 20. Somme 21 med blottede Sabler og somme med Handspager 22, at vi 23 skulde Entre op paa Dek. Da vi kom over spente én Sidegevær fra Svendsen 24, og han sagde, at det skulde han have paa i morgen. Der tog de en i Nakken og jog alle sammen under Dæk, og der blev sat Vagt omkring os, og Sergeanten var mit i blandt os. Noget derefter kom den Corporal, som var Lods, op. Hvad i midlertid skete, ved jeg ej. Noget derefter forlangte jeg at komme op, for jeg skulde forud 25, og saaledes fulgt en af Skildvagtene med mig, da havde /7/ han Kastet Anker 26 : Saa kom jeg ned til de andre igen. Længe derefter blev jeg hentet op, og der var Captainen i sin Mondur 27. Hans første Tiltale var, at jeg skulde hænges eller sige Sanhed. Jeg svarede, at jeg var kommen om bord som en fredelig Mand, og jeg var nu i hans Vold. Det kom an paa ham selv, men jeg skulde sige Sanhed, og det skulde han siden faa at se. 17 Det må antages at være samme skib, Clio. 18 Commendør sergeant Svendsen eller Schwentzen, cf Jacobsen (1916) 19 Havde bundet sig til skibet. 20 af engelsdke søfolk? 21 Hvad står sommme for, mandskabet fra Skansen eller de engelske? 22 Ligger der en ordre eller tvang i denne formulering? 23 Denne formulering med vi viser, at forfatteren til dette skrift var soldat på Skansen, og var med på denne anden båd under Svendsens kommando 24 Officeren blev afvæbnet 25 Hvad betyder det? Hvilket ærinde?? 26 Tydning usikker, blegt kopi og perforering 27 Må være det samme som mundering eller uniform. Tillige tyder disse formuleringer på, at forfatteren har været Svendsens næstkommanderende. History.fo 3

4 Han spurgte om Commandanten vilde opgive Fæstningen. Jeg svarede, at Commandanten vidste ikke om der var Fred eller Krig 28 imellem Danmark og England. Det at brænde Byen af 29 var ham til ingen nytte. For den bestod af Fiskere, og det var en gammel Skik, at Krigere sendte Bud forud. Saa spurgte han hvor mange Kanoner, der var paa det underste Batteri. Jeg sagde 12. Han spurgte hvor mange, /8/ der var paa det øverste. Jeg sagde, at det kunde jeg ej til visse sige, for ingen havde Lov at komme der ind. Saa spurte han hvor mange Mand her var. Jeg svarede omtrent 100 Mand. Han svarede igen 80. Saa spurgte han, om den 30 var Commandant, som sad under Dekket. Jeg sagde nej, det var Commendør Sergeanten. Derpaa spurgte han, om jeg vilde gaa med en af hans Officerer i Land og lade ham 31 vide hvad han 32 vilde, og jeg sagde, at jeg vilde det giøre. Om Morgenen den. 16. Maj klokken 2 gik vi i Land. Jeg, Officeren med fire Mand, og derpaa var Tre andre bemandede Baade sente strax efter. Vi kom i Land i Trøen kaldet, lige under Skansen. Jeg og Officeren gik derpaa op i mod /9/ Kastellet, og da vi kom et Bøsseskud nær, kom Commandanten 33 ud af Løngangen, og Landfogeden 34 var med. Da de kom temmelig nær, spurgte han mig hvem, der var Commandant? Jeg svarede: Den høje mand, den gamle med stok var Landfoged. De var da alt kommet saa nær, at den engelske Officer bad god Morgen. Commadanten vinkede til sine Soldater, at de skulde holde stille. Derpaa talte 35 de Engelske, at han skulde opgive. Commandanten svarede, at for sin person vilde han stride, men havde kun 18 Mand. De 11 var ombord hos ham 36. De andre vare syge Krigen erklæret i august Denne sætning er vigtig for at forstå Kommandant Løbners valg: enten overgive sig til en overmagt eller lade byen blive plyndret og brændt ned til grunde. 30 den officer 31 som 18, men ham må være Løbner, og han være den engelske 32 Commandant Løbner, eller den engelske officer? 33 Det er Løbner 34 Vencelaus Hammershaimb 35 bød, forlangte 36 på det engelske skib 37 Der var alvorlige epidemier i byen, som fremgår teksten lidt senere (cf Løbner: Trongar tíđir, Smáskr VarĐans, 1916, p 116) History.fo 4

5 Og da den 38, som ventede med sine Tropper ved Stranden, syntes at Tiden var for lang, kom med sin hele Batallion, og tiltalte Commandanten, at enten skulle han lade dem gaa ind i Skansen, eller at de nu strax skulde kleppe an 39. Saa blev Porten oplukket, og de marcherede ind, og det Engelske Flag /10/ hidset. Strax kom den Engelske Captain i Land, og alting var stille. Soldaterne havde strakt 40 Gevær. Da de kom op, kom en dinglende 41 en anden Vej. Somme havde vægtergevær 42, somme Hellebarder, et par havde Sabler. Der sad de Soldaterne, og de andre sad og gabte 43 paa hinanden. Strax 44 kom den Engelske Captain i land og alting var da stille til kl. 8. Begge Captainerne, Landfogeden, Thomas Kielnes og Jacob Nolsøe var i Captainens Quarter for at Capitulere. 45 Udfaldet var følgende: Soldaterne gik uden Gevær fri ud; de fangne kom i Land, og den Underofficer, der var Lods, fik sit sidegevær 46, og Sergeanten sit. Derpaa slebte de Kruttet og alt andet Krigsgevær 47 ombord sammen med andre Matrialer. Soldaterne /11/ var ejer til en Gøge 48 Klokke, og de bad om at faa den og de fik den fri ud. Der paa sprengte de Tagene af alle Husene, brændte Rapporterne, fornaglede Kanonerne, og slog Apler og Druer af dem. Den 17. Maj continuerede 49 med afbrænding, og Levningere af Træ gav han til Byens Indvaanere. I samme Øjeblik kom et lille Skib fra Fanøe med 300 Tønder Korn. Det gav han fri, for han saa, at der var Nød og Elendighed. Der 38 den må være en engelsk officer 39 angribe? 40 hvad betyder det i militært sprog? 41 hvad betyder det, var nogen fuld? 42 Hvad er et vægtergevær? 43 Formuleringen de gabte paa hinanden forekommer nogle gange. Kan betyde at de skændtes 44 Gentagelse af sætning nogle linjer oppe; samtidig ændres skriften fra sløset til pænere, hvilket sker nogle gange gennem teksten 45 Det bemærkes at Laugmand J.F. Hammershaimb ikke er til stede. 46 nævnt under episoden på skibet 47 Krigsgevær, krigsudstyr. 48 Kan være et kuk ur? 49 fortsatte History.fo 5

6 graserede Forrådnelsesfeber. Docteren havde Lov at besøge de syge, ingen anden. Om Aftenen afsejlte Skibet og borttog den nye Jagt 50. Den 22. Maj sejlede et Fregatskib, 2 gange inden for Boren. Vinden i S:O. Det gik bort igjen. NB: da begge baade 51 lod hon lade de 18 pd med halv Ladning, og Soldaterne var forsynet med 2 skud skarpe til videre. /12/ Juni Maaned Nu ankrede en Brig 52 paa Øster Vaag 53 ; den laa udenfor Møl paa Eide. Han sender nogle i Land, der er forsynet med lidt Blade, nogle Kiks og Sæbe, som de vilde bytte for Æg og Melk. Og Eidesmænd 54 fortæller, at Skandsen var indtaget, dog var alt andet 55 uberørt. Saa reiste han sin Vej vester om Landet. Tog tvende Mænd fra en Fiskerbaad 56 og forlangte, at de skulde lodse ham til Thorshavn, og kom der den første Junii. Captain Hanssen var ikke klar til at gaa, da de, som skulde hente ham, mens han skulde pakke ind, gik til og fra. Tilsidst sprang han ud af Vinduet og hans liden Hund. Tilsidst savnede /13/de ham. Nu maatte de melde, at han var stukket af. Saa blev han 57 vred og truede med at sætte Byen i Brand om Hanssen ej skaffedes tilbage. Der blev skudt 3 skarpe skud over Byen med 12 pd Kugler, nogen fandtes igien. Saa gik det beste Mandskab i Marken at lede efter ham. Endelig fandtes han i Gundedal. Medens dette skete, rømte baade gammel og ung saa langt de kunne. Forvalteren 58 med de, som vare med ham i Land, brækkede Kramboden op og tog alle Penge ud af Disken og Tobak Dette var skansens store båd 51 Et navnord? 52 Det er Baron von Hompesch s skib: Salmine 53 Skal være Østerøe? 54 Det noteres, at eidesmænd fortæller en sørøverkaptain, at Tórshavn skanse er ødelagt, og byen er forsvarsløs 55 i Thorshavn. Byen undgik afbrænding og plyndring 56 Det var to fiskere fra Midvaag, der blev taget til lodse (Jacobsen, 1916, pp ) 57 Kaptejnen på skibet 58 Det lyder meget mærkeligt, forvalter i ledtog med sørøveren? Originalen kan læses, som forvalteren rømmer med de andre. I originalteksten er der næsten ingen tegnsætning, hvilket vanskeliggør læsningen 59 Det skal nok tydes, som en redningsaktion, hvor forvalteren fjerner det som nogle mænd kan bære, penge og tobak for at bringe det i sikkerhed. Ligeledes fjerner provsten kirkens skrin. History.fo 6

7 Amtsprovst Hensen 60 fik da 61 en mand at bære skrinet. Da de 62 kom til Sandegierde /14/var Opsidderen gaaet til Velbestad, og de sad og gabte paa hinanden. Jeg berettede, at Hanssen var kommen tilbage. Saa kom han 63 med mig ind til Byen igien. (slutter, uden signering eller dato.) RG: 6. november 2009 Reinskrivað , Korrektur og Redigerað , aðru ferð við fleiri fótnotum Peter Hentze var viceprovst i originalen synes at have fik ik, men kan være fik da, hvilket giver mening. 62 de fremmede? eller provst Hentze? 63 Det må være Hentze History.fo 7

8 History.fo 8

Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy

Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy 2005 09/06/11 12:07 Side 63 Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy af Oskar Kaaløy 26. oktober 2001 fandt artiklens forfatter ved øen Kåløy en flaskepost, som var kastet ud ved Nr. Vorupør 15. oktober

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader

Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader AF SKIBSBYGMESTER POUL BARFOEB's LEVNEDSBESKRIVELSE Jeg er født den 31. Marts 1820 1 Jordløse paa Fyen. Min Fader var Thomas Barfoed, Sognepræst til Jordløse og Haastrup, os; min Moder Christine født Ovist.

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten.

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012. Traadløst Nødraab fra Atlanten. Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø Folketidende Mandag den 15. April 2012 Traadløst Nødraab fra Atlanten. En Kæmpedamper med 2300 Mennesker stødt sammen med et Isbjerg. Hjælp Tilkaldes.

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. "Pilgrim". Jules Verne

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. Pilgrim. Jules Verne Kaptajnen paa 15 Aar I Slavelænker Jules Verne I. "Pilgrim". Det havde været en usædvanlig uheldig Sæson for "Pilgrim", en lille, solid Hvalfanger-Skonnert-Brig, der tilhørte en rig kalifornisk Skibsejer,

Læs mere

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Renskrevet fra originalen med mindre tilrettelser af Robert Ric-Hansen 1964. Enkelte korrektioner af Kaare Petersen 2009 - - - - o o o 0 0 o o o - -

Læs mere

ORLOGSFREGATTEN DIANA OG DENS BESÆTNING UNDER KRIGEN MED ENGLAND 1807-14

ORLOGSFREGATTEN DIANA OG DENS BESÆTNING UNDER KRIGEN MED ENGLAND 1807-14 ORLOGSFREGATTEN DIANA OG DENS BESÆTNING UNDER KRIGEN MED ENGLAND 1807-14 Et kapitel af Prisonens" historie Af CARL ROOS I. Fregatten Diana J forsommeren 1807 blev det bestemt, at fregatten Diana skulle

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849

Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Live-rollespil 3 Krig mellem brødre, Fredericia 1849 Temaer: Døden. Fædrelandet. Udfaldet fra Fredericia. Sejren og fornedrelsen Spiloplæg: Treårskrigen var en borgerkrig; en krig mellem brødre. I en almindelig

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere